Zondag a.s. KOOPZONDAG Verburgh Raad is verdeeld maar wil wel een proef met minder regels Steun horeca op Thoolse campings 'CU-voorstel ozb zou grote gevolgen hebben' van 12.00-17.00 uur Klankbordgroep voor welstand Raad vraag aandacht voor handhaving en alcoholmatiging Regels voor gevelreclame Donderdag 20 december 2007 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 7 De raad is verdeeld over welstandsvrij bouwen. VVD, PvdA en ABT willen een proef met minder regels bij het aanvragen van een bouwvergunning voor alle woonker nen behalve in de beschermde stad- en dorpsgezichten en in het buitengebied. SGP, CDA, CU en RFT stelden ^ich onlangs in de commissie ruimte een stuk terughou dender op. Het voorstel om welstandvrij te bouwen komt van de liberalen. Forensen en honden 3% erbij Scheepvaart duurder uit in Thoolse havens WD proeft angst over welstandsvrij bouwen bij SGP, CDA, CU en RFT Compromis Burgerlid Een meerderheid van de gemeenteraad vindt het prima dat campingkantines en clubhuizen van watersportver enigingen functioneren als normale horeca. En ook voor een grote uitgaansgelegenheid is er veel steun. Dat bleek dinsdag in de commissie bestuurszaken, waar werd ge sproken over een startnotitie voor het ontwikkelen van horecabeleid. De VVD wil daarin ook de openingstijden meenemen. Concentreren Sluitingsuur Coalitie houdt vast aan zes procent verhoging De gemeenteraad zal vanavond besluiten om de onroe rende zaakbelasting (ozb) volgend jaar met zes procent te verhogen. De coalitiepartijen PvdA, SGP, VVD en CDA houden vast aan wat bij de behandeling van de ka dernota en de gemeentebegroting is afgesproken. Regels versimpeld voor de bedrijven Camperplaats Speelmansplaten Andere termijnen betalen belasting Begraven neemt af in Tholen Identiteitskaart dertig procent duurder Volgens G.J. Hoek van de VVD is het een kwestie van vertrouwen ge ven aan de bewoners. „De regels zijn gebaseerd op angst. Dat moeten we vervangen door vertrouwen. De wjdstandsregcls zijn vergelijkbaar met de kapvergunning voor bomen. Iedereen is blij dat dit in veel geval len afgeschaft is. Nu moet het ver vangen van een boei boord door een ambtenaar bouwzaken, die het toch al zo druk heeft, bekeken worden. Maak meer zaken vergunningsvrij. Volgens Hoek wordt er ook landelijk aan gewerkt om de welstandstoets uit de woningwet te schrappen. Min der regels klinkt de liberalen als mu ziek in de oren. Het zal volgens Hoek niet uit de hand lopen als de toets van de welstandscommissie wegvalt. „Er is altijd nog een artikel 13 a, als redmiddel." Hij vroeg zich af hoe vaak het fout is gegaan. De VVD had al aangegeven wat er aan regels versoepeld zou moeten wor den. Maar van de andere kant van de raadzaal klonk een ander geluid. J.W. Aamoudse (SGP) zei dat zijn fractie zich terughoudend wil opstel len wat betreft het aanwijzen van ge bieden waar welstandsvrij gebouwd mag worden en waar niet. „Dat zou betekenen dat er een groep burgers wél en een groep burgers niet met regels te maken heeft." Hij zei zich wel te kunnen vinden in het afschaf fen van een aantal regels. Dat zijn aanvragen die vallen onder de zogeheten sncltoetscriteria voor aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, kozijnen en gevel wijzigingen, dakkapellen, erfaf- scheidingen, dakramen, zonnepane len en zonnecollectoren, spriet-, staaf- en schotelantennes, rolhek- ken, luiken en rolluiken, dakopbouw en nokverhoging. Het zijn veel voor komende kleine bouwplannen ofwel lichtvergunningsplichtige aanvra gen. De VVD wil er in ieder geval de eerste vier uit het rijtje laten val len, lichtte Hoek toe. Ook de CU wil niet te hard van sta pel lopen, bleek uit de woorden van J.L. Hage. Maar hij wilde het wel standvrij bouwen echter niet beper ken tot recreatieparken zoals in het voorstel van b. en w. „Wijs een deel in één van de groeikernen aan, maar hanteer wel het beeldkwalileitsplan en het bestemmingsplan." Volgens Hage hoeft de gemeente niet zo ver te gaan als in de gemeente Boekei waar helemaal geen welstandsregels De tarieven van de forensenbelas ting gaan met drie procent omhoog. Ze zijn gekoppeld aan de vastgestel de waarde op grond van de wet waardering onroerende zaken. De gemiddelde waardestijging van va kantiewoningen in Tholen is vastge steld op ongeveer zes procent. Men sen die niet hun hoofdverblijf in de gemeente hebben, maar er wél min stens negentig dagen per jaar een gemeubileerde woning beschikbaar houden, moeten deze belasting be talen. Het laagste tarief, bij een waarde tot 107.000 euro, wordt 286 meer worden toegepast. Boekei wordt vaak als voorbeeld genoemd door voorstanders van welstandvrij bouwen. J.P. Bout (CDA) was ook niet erg overtuigd van het feit dat er overal zonder regels van welstand gebouwd gaat worden. Wel zag ook hij wel in dat een aantal van de regels kon worden verminderd. RFT liet bij monde van M.J. Klippel weten in grote lijnen achter het voorstel van b. en w. te staan. Die stelt zich ook heel terughoudend op. Onder meer omdat dan de zogeheten excessenre- geling niet toegepast kan worden (ingrijpen als het mis is gegaan). Wel wil ze een aantal regels verrui men voor kleine bouwwerken. En voor een proef van 2 jaar recreatie parken aanwijzen als welstandsvrij gebied. Later zou bekeken moeten worden of er een uitbreidingswijk aangewezen kan worden als wel standvrij gebied. B. en w. willen ook regels opnemen voor tunnelkassen (een permanente teeltondersteunde en voorziening). In twee gevallen heeft het college besloten af te wij ken van het welstandsadvies. Voor de kassen aan de Eeweg in Tholen en voor de kassen aan de Tweede Dijk in Sint-Maartensdijk. De wel standscommissie wees ze af, maar b. en w. stond ze toch toe om economi sche redenen. Volgens b. en w. is een gebogen vorm toegestaan. Er moet wel sprake zijn van een goede land schappelijke inbedding. Ook is het welstandshalve aanvaardbaar als de tunnelkas 'logisch en functioneel in het agrarisch bouwvlak is geplaatst.' Boog- en gaaskassen zijn welstand vrij. Klippel wilde wel weten hoe lang tijdelijkheid is. Volgens Heij- boer is dat vijf jaar. Volgens wethouder K.A. Heijboer zal het verruimen van een aantal re gels voor kleine bouwplannen een ambtenaar een of twee weken werk schelen. Hij schatte dat 20 procent van de aanvragen dan niet door de welstandscommissie bekeken hoe ven worden, maar ambtelijk afge daan kunnen worden. Hij verdedig de het standpunt van het college om recreatieparken aan te wijzen voor welstandsvrij door op te merken dat de parken een eenheid bestrijken en geen openbaar gebied betreft. Aarnoudse zei geen wijk te willen aanwijzen, maar was wel voor het verruimen van de regels voor kleine bouwwerken. Bout was het met hem eens. euro. Ook de hondenbelasting gaat met drie procent omhoog en wordt 64,50 euro voor de eerste hond. Omdat het aantal geregistreerde honden afneemt, worden er volgend jaar controles uitgevoerd op het hondenbezit. M.J. Klippel (RFT) vond dat hondenbezitters in het bui tengebied deze belasting niet zou den moeten betalen. „Zij hebben een hond voor bewaking", zei hij in de commissie bestuurszaken. Het tarief van de toeristenbelasting blijft volgend jaar onveranderd. Waarom eigenlijk, wilde Klippel weten. „We zitten op een redelijk niveau. Dat is de enige reden", al dus ambtenaar B. van Olffen. Voor het eerst in vier jaar worden de scheepvaartrechten (haven-, kade-, opslag- en staangeld) verhoogd. Het gaat om drie procent voor de abon nementen. In de gemeentebegroting is een tekort op de handelshavens opgenomen van bijna 71,5 mille. De geraamde opbrengsten van haven en kadegelden lopen erg uiteen: Tholen 17.500 euro, Sint-Annaland 16.500 euro, Sint-Philipsland 2900 euro en Stavenisse 1600 euro. In het verleden werd een jaarlijks tekort van dertig mille op de havens accep tabel geacht, maar inmiddels betwij felt het gemeentebestuur of het in de toekomst bij dat bedrag zal blijven. En dat baart de CU weer zorgen, zei A.G. v.d. Sande in de commissie be stuurszaken. Wethouder K.A. Heij boer voerde de kosten van de inspec ties van damwanden in Stavenisse en Sint-Philipsland op als één van de oorzaken, maar dat staat er volgens Van de Sande los van. De exploitatie van de jachthavens in Tholen en Sint-Annaland is in han den gegeven van de watersportver enigingen, maar de sportvissersha- ven in Stavenisse wordt door de gemeente geëxploiteerd. Volgend jaar vindt een herinrichting plaats van deze haven en worden steigers vervangen. De kosten daarvan wor den verrekend via het liggeld. Tege lijkertijd neemt de sportvissers- en watersportvereniging Stavenisse een aantal taken op zich (verdeling lig plaatsen en klein onderhoud), wat voor de gemeente een besparing op levert. Het liggeld gaat omhoog van 29,27 naar 32,70 euro per vierkante meter boxoppervlakte. Zonder de zelfwerkzaamheid van de vereni ging zou dat tarief nog 4,50 euro ho ger zijn uitgevallen. Drie lol vijf burgers hebben zitting in de klankbordgroep van de welstand. Ze moeten afkomstig zijn van verschillende maatschappelijke groeperin gen. En jaarlijks betrokken worden bij het welstandsbeleid. Gebleken is dat de rol van de klankbordgroep onduidelijk is. De rol van de klankbordgroep is nu omschreven. Van de groep wordt verwacht dat zij vanuit haar achter ban knelpunten of verbeterpunten aandraagt. Er moet jaarlijks overleg zijn. De leden krijgen het verslag van het tweewekelijks overleg van de commis sie die volgend jaar ook in het nieuwe gemeentehuis bijeenkomt. Maandag ochtend was het de laatste keer in het gemeentehuis in Sint-Maartensdijk. Electronica Ook maandag 24 dec. van 13.00 - 18.00 uur GEOPEND. Antwerpsestraat 12-14-16 4611 AG Bergen op Zoom tel. 0164 237940 www. verburghnl Hi-Fi. LCD DVD Plasma Automatisering Op de laatste vergadering in het oude gemeentehuis kreeg de welstandscommissie een plan voorgelegd voor de bouw van appartementen in een deel van datzelfde gemeentehuis. V.l.n.r. burgerlid L. Deurloo, voorzitter M. Onrust, secretaris T. Jansen en ambtenaar J. Fase. Maar Hoek vond dat de angst aan de overzijde van de raadszaal regeerde. „Wij willen ook niet alles wel standsvrij maken. Dat betekent ook dat de excessenregeling toegepast kan blijven. Volgens Hoek gaat het om een proef. „We willen het welstandsvrij bou wen in één wijk toelaten. Ik heb wij ken gezien waar dat heel goed mo gelijk is." Ook H. Nieuwenhuis (PvdA) zag 'angst aan de overkant.' „In de ge meente Boekei is het erg meegeval len. Dat zegt iets over de smaak van de Boekelaren. En over de smaak van de gemiddelde Tholenaar hoe ven we ons geen zorgen te maken. Ik ben het eens met de VVD." Van Doorn zei het eens te zijn met Nieuwenhuis. „Thoolse burgers kunnen dat best zelf beoordelen." Aarnoudse werkte naar een compro mis toe in de reactie op het voorstel van b. en w. Hij stelde voor de vier punten van de VVD (voor het af schaffen van een aantal de sneltoets criteria) over te nemen en een proef voor een deel van de gemeente te houden. Maar Hoek wilde het niet beperken tot een deel van de ge meente. Ook PvdA en ABT wilden dat niet. Van Doorn: „In een proef tijd is het gelijke monniken, gelijk kappen." Maar Bout steunde de SGP. Hage twijfelde. „Het is een lastig punt als je het in Poortvliet niet welstandsvrij zou maken en in Sint-Annaland wel. „Ik wil geen proefperiode in een woonkern." Klippel was het eens met het colle ge. Hij stond daar zelf even nadruk kelijk bij stil. „Gewoonlijk steunen de coalitiepartijen het college. Van avond niet. Ik steun het voorstel van b. en w. Ik zie geen enkel heil in het voorstel van de VVD en van de SGP." De reactie van de commissie wordt door het college verder uitge werkt. Ook anderen kunnen reage ren op de voorstellen van de ge meente om de nota aan te passen. Bout (CDA) zei blij te zijn met het burgerlid in de welstandscommissie. L. Deurloo uit Tholen die samen met ambtenaar J. Fase van bouwzaken op de publieke tribune de discussie volgde. „Hij kent Tholen, de archi tecten kennen Tholen niet. Ons bur gerlid kijkt meer naar het aanzicht. de architecten kijken meer naar de techniek en hebben geen band met Tholen." Maar volgens wethouder Heijboer toetsen de architecten de aanvragen aan de criteria die de raad, dus ook het CDA, heeft vastge steld in de welstandsnota. Verder merkte Bout op dat er in de nieuwbouw momenteel te vaak ge bruik wordt gemaakt van donkere gevelstenen. Bout zei zich er aan te ergeren. „Hoe moeilijk is het niet om ze achteraf - als de kleur niet be valt - weer af te breken?" L.J. van Doorn (ABT) zei op zijn beurt zich te storen aan het volgens hem veel vuldig gebruik van hout dat boven dien nog zwart geverfd wordt. „Dat is terug naar vroeger toen er bij elke woning nog varkenskoten stonden. Er komen veel te veel zwarte schuurtjes." Advertentie I.M. De gemeenteraad heeft er nauwelijks een probleem mee dat kantines op campings geëxploiteerd worden als normale horeca. Op de foto geniet een groep oud-beroepswielrenners, waaronder Tourwinnaar Jan Janssen (links vooraan), van de koffie bij Kees Menheere op camping Stavenisse. De commissie kon zich over een aantal stellingen uitspreken, om zo aan te geven welke richting ze uit wil met het horecabeleid. Eén stelling noemde het ongewenst dat campingkantines geëxploiteerd worden als reguliere horecabedrij ven. „Er is veel in die kantines geïnvesteerd en dat hebben de on dernemers altijd zonder belemme ringen kunnen doen. Daarom wil het CDA zeer terughoudend zijn om dat te veranderen", zei J.P. Bout. Hij kreeg bijval van ABT, want J.J.P.A. Boulogne wil er even eens rekening mee houden dat tot nu toe alles gedoogd is. De VVD noemde de kantines bij monde van F.J.A. Hommel zelfs een toege voegde waarde voor recreatie en toerisme: „Een prima gelegenheid voor een fietser om onderweg een kopje koffie te drinken." De cam pingkantines mogen wat Hommel betreft reguliere horeca zijn, maar moeten dan ook aan alle regels vol doen. Hij betrok daar ook de club huizen van watersportverenigingen bij. A.G. v.d. Sande (CU) sloot zich bij het standpunt van de liberalen aan. Ook M.J. Klippel (RFT) is voorstander van regulering. Bout dacht dat hij de kantines wilde be perken in hun mogelijkheden, maar het tegendeel bleek waar. „Ze hoe ven voor mij niet weg. Ze zijn er nu eenmaal, geef ze dan ook een sta tus", aldus Klippel. PvdA'er J. Ou- desluijs vroeg zich af om hoeveel kantines het gaat. Hij wilde er nog op terugkomen omdat concurrentie- overwegingen kunnen spelen ten opzichte van de 'gewone' horeca. Klippel wees op de sportkantines en dat deed ook H. Geluk (SGP): „Ik denk dat we daar met een pro bleem te maken hebben. Er zijn er, dat lijken complete horecavoorzie- ningen." Een grotere uitgaansgelegenheid - groter dan de gelegenheden die er nu in Tholen zijn - zien meerdere fracties wel zitten. Maar dat geldt niet voor RFT en SGP. „Wij zijn daar gewoon op tegen. Je kunt je af vragen: hoe rijm je dat met een al- coholmatigingsbeleid", zei Klippel. En H. Geluk zei dat zijn fractie daar op voorhand niet voor zal zijn; uit principiële overwegingen, maar ook omdat de vrees bestaat dat handha ving moeilijk zal zijn. De CU was evenmin enthousiast. ABT ziet een grotere uitgaansgelegenheid wél zit ten, evenals de VVD. Hommel vond zelfs dat de beperking tot één, uit de nota mag blijven. „Dat moet de markt zelf maar regelen. Als er be hoefte is aan meer, moet dat wat ons betreft kunnen." Volgens burge meester Nuis zijn er signalen dat er behoefte is aan een dergelijke voor ziening. Hij vond dat de commissie ze aan de jeugd koppelt en noemde dat verrassend. Het zou namelijk ook een restaurant of een congres centrum kunnen zijn. Dat laatste is in de ogen van de SGP geen uit gaansgelegenheid. De discussie ging ook over het al dan niet concentreren van horecabe drijven. Waar de PvdA dat een voor deel noemde omdat er dan makke lijker is te handhaven en voor te lichten, zagen SGP en CU er juist een probleem in omdat ze daarvan meer overlast verwacht. Overigens zaten PvdA en SGP op één lijn met de gedachte dat niet per se de hore ca verantwoordelijk is voor de over last. „Dat gebeurt net zo goed in de privésfeer", aldus Oudesluijs. De burgemeester stelde dat ook de ho- recasector geen beleid wil dat meer overlast brengt. En hij gaf aan dat alcoholmatigingsbeleid en parkeer- problematiek zaken zijn waarmee in het op te stellen beleid rekening wordt gehouden. Net zoals met be leid dat nu al van kracht is. Ten aan zien van burgerparticipatie gaven meerdere commissieleden aan, ook de inwoners daarbij te willen be trekken nddst de sector. In de raads vergadering zal vanavond een al gemener geformuleerd voorstel voorgelegd worden. Daarmee wil Nuis voorkomen dat er tal van amendementen ingediend worden. In het discussiestuk miste de VVD een regeling van de openingstijden. Eerder dit jaar kwamen de liberalen, samen met PvdA en ABT, met een voorstel voor verruiming dat ze weer terugnamen. Hommel gaf aan dat voor zijn fractie vrijstelling van het sluitingsuur nog steeds actueel is. „Koppel dat aan evenementen. En dan noem ik als voorbeelden de havenfeesten in Tholen, en brade rieën." Van de Sande informeerde voor de zekerheid of de VVD het tot evenementen wil beperken. Hom mel beaamde dat. „Eerst hadden we de twee-tot-vier regeling. Die dis cussie hebben we gehad." Bout wil de weten of het oude voorstel - waarmee de confessionele partijen moeite hadden - daarmee van tafel is. „Nee!", zei Hommel gedeci deerd. „Het is niet van tafel en het is niet óp tafel." CU, ABT en RFT zijn van meet af aan tegen, zij willen vasthouden aan de anderhalf procent die de coalitie in 2006 heeft vastgelegd in haar programma 'Werk in uilvoering'. De coalitie wil uit de extra op brengst nieuw beleid bekostigen. In de commissie bestuurszaken kwam de CU verrassend met een nieuw voorstel. „Dat moet je in een verstandige raad kunnen bespre ken", zei A.G. v.d. Sande. Hij stelde een ozb-verhoging van 3,75% voor. Dit is het percentage dat alle Neder landse gemeenten samen volgend jaar maximaal mogen verhogen, nu Tweede en Eerste Kamer ermee heb ben ingestemd dat gemeenten de ozb-tarieven weer helemaal zelf be palen. Gaan de gemeenten er over heen, dan kan het Rijk besluiten om minder geld in het gemeentefonds te storten. De PvdA voelde weinig voor het voorstel van de CU. „Een ver standige raad neemt geen beslissin gen die alle kanten opvliegen. Uw voorstel zou grote gevolgen hebben voor de kadernota en dat zouden de inwoners merken", zei J. Oudesluijs. De woordvoerders van VVD, SGP en CDA sloten zich daarbij aan. ABT wilde de CU wel steunen, maar an derhalf procent stijging had Boulog- nes voorkeur. De definitieve ozb-ta rieven worden in februari bepaald, aan de hand van de nieuwe waarde bepaling van het onroerend goed. Omdat er één voorstel was voor aanpassing van de tarieven van ozb, rioolrecht en afvalstoffenheffing, vroeg Van de Sande om ze los te koppelen. „Anders moet onze frac tie in de raadsvergadering tegen al ledrie stemmen." En dus worden vanavond drie afzonderlijke beslui ten genomen. Het rioolrecht blijft ongewijzigd, de afvalstoffenheffing stijgt met drie procent. In de loop van volgend jaar wordt een groot aantal vergunningproce dures voor het Thoolse bedrijfsle ven eenvoudiger. Dat is een gevolg van het project vermindering admi nistratieve lasten, waarin de ge meente samenwerkt met een aantal West-Brabantse gemeenten. Naast minder lasten levert dit het bedrijfs leven meer duidelijkheid op. omdat gemeenten regels uniform maken. Het gebeurt op verzoek van de Ka mer van Koophandel. In de commissie bestuurszaken kwam een lijst van 27 regelingen op tafel. Daaruit blijkt dat de ventver gunning en die voor reclame met driehoekborden verdwijnt, en dat de kermisvergunning wordt vervangen door een vereenvoudigde evene mentenvergunning. Andere vergun ningen worden vervangen door al gemene regels (al dan niet met meldingsplicht), digitaal aanvragen wordt mogelijk, soms wordt de gel digheidsduur verlengd. De terras vergunning voor horeca wordt bij voorbeeld gekoppeld aan de exploitatievergunning. De commissie is met de lijst ak koord en wacht de nadere uitwer king af. F.J.A. Hommel (VVD) wees nog op de zinsnede 'huidig aantal kermissen niet uitbreiden' bij de ker misvergunning. De burgemeester was het met hem eens dat dit in het betreffende voorstel niet ter zake doet. „Die zin moeten we doorstre pen." Verder vroeg Hommel of er, naast het bedrijfsleven, ook bekeken kan worden wat er in de algemene plaatselijke verordening voor de burgers versimpeld kan worden. En M.J. Klippel (RFT) wees erop, dat er nog steeds een verordening be staat voor het gebruik van gemeen telijke aula's terwijl de gemeente al jaren geen aula's meer in eigendom heeft. De burgemeester zegde toe hiernaar te kijken. Het gemeentebestuur denkt voor het inrichten van een camperplaats aan het recreatieterrein De Speelmans platen. „Waarom zo ver buiten de woonkernen?" vroeg A.G. v.d. San de (CU) in de commissie bestuursza ken. Hij stelde voor om daar fraaie plaatsen voor te kiezen, zoals die in de recreatienota genoemd staan. De CU kreeg bijval van het CDA. J.R Bout noemde de haventerreinen. Maar dat ziet de SGP niet zitten. „Wij zien liever concentratie. Het beste lijkt ons bij recreatieonderne mingen", aldus P.W.J. Hoek. En H. Nieuwenhuis (PvdA) zag ais be zwaar bij méér plekken, dat er dan ook veel afvalbakken geplaatst moe ten worden. De burgemeester zei dat de onlangs aangetreden nieuwe me dewerker voor recreatie de camper plaats als eerste onder de loep neemt. Het punt kwam aan de orde omdat de algemene plaatselijke verorde ning (apv) wordt aangepast. Een ge volg van het verdwijnen van de wet op de openluchtrecreatie, waarin een verbod was opgenomen op het kamperen buiten kampeerterreinen. Die vorm van kamperen wordt voortaan via de apv gereguleerd. De betalingstermijnen van de jaar lijkse belastingaanslag van de ge meente veranderen. Inwoners die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, betalen vanaf volgend jaar in negen keer. Nu is dat nog tien, maar Sabewa - die de aanslagen en de inning voor de gemeenten Tholen, Borsele, Goes en Kapelle regelt - zal niet meer incasseren in de 'dure' decem bermaand. Sabewa wil graag unifor me termijnen in alle vier gemeen ten. Voor Tholen houdt dat in. dat mensen die nu in twee termijnen be talen (omdat ze niet meedoen aan incasso) dat voortaan in één keer zullen moeten doen. In de commissie bestuurszaken toonde J.J.P.A. Boulogne (ABT) zich daar niet gelukkig mee. „Voor mensen met een minimum inkomen is het een aanslag op het budget. Wij houden liever twee termijnen." De ChristenUnie sloot zich daar bij monde van A.G. v.d. Sande bij aan. Volgens wethouder financiën K.A. Heijboer is er weinig aan de hand. „Mensen hebben alle vrijheid om in negen termijnen te betalen, door te kiezen voor automatische incas so." Op de vraag van Boulogne of Sabewa de betreffende inwoners via een brief gaat informeren, zei Heijboer dat bij élke verstuurde aanslag een brief zit waarin wordt gewezen op de verschillende moge lijkheden. Het begraafrecht stijgt in Tholen volgend jaar met tien procent, van 358 naar 394 euro. De tarieven voor uitgifte en het inschrijven van eigen graven op de algemene begraaf plaatsen gaan met vijf procent om hoog, net als de prijs van een ver gunning voor het plaatsen van grafmonumenten en van de afkoop van het jaarlijks onderhoudsrecht. Op die manier dekt de gemeente ruim 67 procent van de kosten (583.144 euro) van lijkbezorging. In de begroting is uitgegaan van 70 procent, zodat er een tekort is van 15 mille. Dat denkt het gemeentebe stuur te bekostigen uit meevallers in de programmarapportage. Anders zouden de tarieven met meer dan twintig procent moeten stijgen, en dat wil de gemeente momenteel niet omdat een herziening van het be- graafplaatsenbeleid wordt voorbe reid. In de commissie bestuurszaken wil de A.G. v.d. Sande (CU) weten of er een relatie is tussen de beperkte ver hoging en de herziening van het be leid. Want anders zou wat hem be treft vastgehouden kunnen worden aan 70 procent dekking. Wethouder K.A. Heijboer gaf aan dal het aantal begravingen afneemt, waardoor het langer duurt voor begraafplaatsen vol zijn. Een Nederlandse identiteitskaart wordt volgend jaar 9,45 euro duur der. Ze gaat 40,70 euro kosten, een stijging van liefst dertig procent. Nadat de prijs landelijk twee jaar lang op hetzelfde niveau is gehou den - om een goedkoop alternatief te bieden voor het paspoort - mogen gemeenten nu weer een kostendek kend tarief rekenen. De maximum prijs is bepaald op 40.73 euro. Een paspoort wordt in Tholen negentig cent duurder en gaat 48,35 euro kosten, eveneens het wettelijk maxi mum. Voor een rijbewijs, een uit treksel uit de gemeentelijke basisad ministratie en een huwelijks voltrekking blijven de tarieven ge lijk. Dat geldt ook voor de leges voor bouwvergunningen. Uitzonde ring vormt een advies van de agrari sche adviescommissie Zeeland, dat gaat 59,50 euro meer kosten en komt op 583,10 euro. In de welstandsnota worden beleids regels opgenomen voor reclame aan gevels en op terreinen. De regels zijn volgens het voorstel van b. en w. het vastleggen van de werkwijze die de laatste jaren is toegepast. In de histo rische stedelijke bebouwing zijn per bedrijf/winkel maximaal twee zicht bare reclame-uitingen aan de voorge vel toegestaan. In de overige 'histo risch gegroeide gebieden' mogen er drie aan de vcx>rgevel worden aange bracht. Bij kleinere praktijkruimten aan huis eentje aan de voorgevel of in de voortuin. Voor bedrijven, win kels en horeca in woongebieden twee. Op bedrijventerreinen (perifere detailhandel) ten hoogste vier aan de voorgevel. Op sportcomplexen en re creatieparken en vakantiewoningen ten hoogste twee aan de voorgevel. Op boerenerven ten hoogste een aan de voorgevel per gebouw.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2007 | | pagina 7