Thools verkeer niet langer door Halsteren op weg naar Roosendaal Prachtige plaatjes havenplannen maar wanneer beginnen ze nu? Ongevallen met auto's en tractor Steun voor 'sprookje' van Roosevelts en Vossemeer Woonzorgcentrum bij de trapjes aan de Klippelstraat 2500 euro tegen pesten DiTho kan weer kleding gebruiken Donderdag 20 december 2007 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Nieuw stukje A4 is tijdwinst en een impuls voor regionale economie Het zal voor Tholenaren een minuut of tien in reistijd schelen om op de A58 te komen richting Roosendaal en Antwerpen nu de omleiding rond Halsteren vannacht open gaat voor het verkeer. Zaterdagochtend werd het 6,5 kilometer eerste stukje van de A4 van Bergen op Zoom naar Dinteloord feestelijk geopend. Grote tent Frisse lucht Pepermolen in plaats van beschuitbus Vliegwieleffect Verlevendigen Dorp groeit 35% Weiland Kooijman Niet langer hoeft het verkeer ko mend uit Tholen via de Tholense- weg en de Nieuwe Bcijmoerseweg naar de Randweg Noord om op de A58 te komen. Automobilisten kun nen aan het eind van de Eendracht- weg voortaan rechtdoor. Er staan nu echter wel stoplichten op de nieuwe kruising, drie minder dan via de ou de route. De nieuwe asfaltweg is vooral een ontlasting voor Halste ren, zegt oud-wethouder van Tholen Ronald Ravensteijn. Hij hief zater dagochtend als raadslid in de buur gemeente Bergen op Zoom het glas champagne op de nieuwe verbin ding. „Het is een enorme verlichting voor Halsteren. Ik woon er zelf en zal het goed merken. Dit is een hele goede ontwikkeling. Ook voor Tho len. De aansluiting met Roosendaal en Antwerpen is tien tot vijftien mi nuten korter. Ik hoop dat het tweede traject naar Dinteloord er zo snel mogelijk komt, want daar zit Tholen ook op te wachten." Ravensteijn is zijn Thoolse jaren niet vergeten. Even lijkt hij weer bestuurder te zijn van onze gemeente. De nieuwe weg slingert zich als een zwart lint door het landschap. Deels langs bossen, deels langs weiland, akkerland en nieuwe waterpartijen. Het korrelige asfalt is nog pikzwart, de strepen zijn nog sneeuwwit. Het is even het domein van voetgangers, fietsers en feestgangers. De auto's hebben er nog geen vrij baan, maar dat verandert vannacht. Het is vooral de Halsterse gemeen schap die de weg mag benutten om activiteiten te ontplooien. Maar ook Tholenaren komen er een kijkje ne men. Johan Droogers uit Oud-Vos- semeer is op de fiets gekomen. Het is mooi weer en via Fort de Roovere is het een aantrekkelijke route. Ook andere sportievelingen melden zich. Er kan hard worden gelopen. Er zijn afstanden van vijf tot tien kilometer. Ook Thoolse leden van het Bergse Spado doen mee. De 10-jarige Ger- rit Reins uit Oud-Vossemeer loopt de 1300 meter in zes minuten. Be zweet en met een rood hoofd van de vrieskou komt hij binnen. Hij wordt tweede en is heel tevreden met zijn klassering omdat de nummer één een paar jaar ouder is. Gerrit traint samen met Tommie Sinke uit Tho len. De 9-jarige is ook present. Sa men met zijn vader Johnny start hij op de vijf kilometer. Bij de volwassenen is Carla Franke uit Sint-Maartensdijk van de partij. Ze loopt samen met haar vriend Sjaan Helmons en met Anja Huur man uit Bergen op Zoom. Anja Huurman komt vanaf 1 februari de afdeling burgerzaken versterken bij de gemeente Tholen. Ze komt aan de publieksbalie te zitten en wordt een van de negen ambtenaren die de receptie gaan bemannen. Het is een uitbreiding van de afdeling die straks een prominente plaats krijgt in het nieuwe gemeentehuis aan Hof van Tholen. Ze is nu nog kraamver zorgster in Bergen op Zoom. Op een van de rijbanen is een grote tent neergezet waar 's ochtends de genodigden worden ontvangen en 's middags optredens plaatsvinden. Onder meer van You Name It uit Bergen op Zoom onder leiding van Heieen Bout uit Tholen die de spits afbeet. Ook het Cultikoor uit Tho len trad op in de tent. Burgemeester H. Polman van Ber gen op Zoom verwelkomde de be stuurders van de buurgemeenten Tholen en Steenbergen. Namens Tholen waren de wethouders F.J. Goossen en K.A. Heijboer aanwe zig. Volgens Polman is de weg met vaart aangelegd en dient het stukje als voorbeeld voor de rest. Het is volgens hem geheel volgens plan ning gebeurd. „En nu voort naar Dinteloord", zei hij. Polman bena drukte hoe belangrijk de verbinding is om Halsteren te ontlasten. Vooral de N259. Hij verwoordde wat ook Thoolse bestuuders beweren, namelijk dat de A4 een impuls is voor de economie in de streek. „Door de verbetering van de bereikbaarheid willen bedrij ven hier investeren. En dat is goed voor de werkgelegenheid." De ge meente Steenbergen maakt zich sterk voor een aquaduct, terwijl dat niet in de plannen is opgenomen. „Hopelijk levert dat geen vertraging op al kost het wel extra geld." Directeur J.M.F. Diris van rijkswa terstaat Noord-Brabant stond ook even stil met wat in verkeerstermen de omleiding Halsteren wordt ge noemd. Het gaat om het verbeteren van de verbinding tussen Antwerpen en Rotterdam, de A4 is er een on derdeel van. „Een klein maar be langrijk stuk met een eigen voorge schiedenis want het eerste voorgestelde traject werd in 1988 door de Raad van State vernietigd. De omleiding Halsteren is toen overeind gebleven. Er is toen ook afgesproken dat het zo snel moge lijk zou moeten gebeuren, gezien het feit dat het verkeer door Halste ren moet. De eerste klap was een daalder waard. Er was geld, in 2006 zijn we begonnen, nu is het stuk klaar." Diris zei het te betreuren dat er nu niet meteen verder gewerkt kan worden. Het was de bedoeling dat de weg tot Klutsdorp zou reiken, maar door bezwaren van omwonen den wordt dat vertraagd. Volgens Diris is de weg goed inge past in het landschap, is er een tun nel, 'dubbel' zeer open asfalt beton, maar hier en daar geluidswallen. Volgens Diris is er ook aan natuur Gerrit Reins (links) en Tommie Sinke met zijn vader Johnny doen mee aan de hardloopwedstrijden op de nieuwe A4. compensatie gedaan. Er is 13 ha bos gekapt en 35 ha natuur voor terug gekomen." De weg zou op 1 januari opengaan, maar dat kan al eerder, zei hij. Gedeputeerde C. Steffens-van Nieu- wenhuizen zei dat er wat de A-vie ren was. Ze vond het bijzonder dat er een rijksweg wordt aangelegd. „Wanneer gebeurt dat nou nog?" Ze wees er op dat er heel veel voorbe reiding voor nodig is. „Het is onbe grijpelijk in een tijd dat alles sneller kan met de nieuwste graafmachines aan de ene kant en de strenge regel geving aan de andere kant. We heb ben ons klem geregeld. Het moet anders het kan anders en sneller," stelde ze. Voor Halsteren zal de A4 veel frisse lucht opleveren. „Het lijkt op een bevalling. Op een zware bevalling. Maar als het kindje er eenmaal is, dan vergeet je de bevalling als we er straks over heen rijden. Dit is nu het geboortekaartje: lengte van ruim 6 kilometer, stevig gewicht en bla kend van gezondheid. Bij Fort de Roovere is een uitkijk post gemaakt. Langs de weg ligt ook de Prinsentuin van het ROC West-Brabant (een nieuw gebouw voor de leerlingen van de vroegere Thomasmavo en de LAS in Steen bergen). In totaal zitten er 550 leer lingen op school, ook Thoolse leer lingen uit alle woonkernen bezoe ken de school. In de feesttent zijn leerlingen van Prinsentuin actief met het maken van bloemstukken samen met de bewoners van Sint- Elisabeth die ook uitgenodigd zijn. Vestigingsdirecteur M. Spaapen noemt het een unieke locatie. „We liggen voor een groot deel langs de A4, maar wel met voldoende af stand. Er komt een waterpartij tus sen. We hebben geen last van de weg." Een schets van de havenplannen met de ronde, hoge woontoren op de plaats van de voormalige graansilo. Links daarvan 3 appartementencomplexen. Rechtsachter het laatste complex het geplande woonzorgcentrum bij de Klippelstraat. Links daarvan de nieuwe supermarkt omgeven door huizen. Rechtboven de woontoren de Kleine Suzannapolder met recreatie- en permanente woningen, waarbij veel waterpartijen zijn geprojecteerd. ding veel aandacht van ons gekre gen." Ondertussen bekijken de bezoekers de schetsen. Veel ondernemers uit Sint-Annaland, maar ook makelaars en een aannemer uit Tholen. Paling roker Peter v.d. Sterren uit Poortvliet is ook zeer geïnteresseerd. „Ik ben zelf watersporter in Stavenisse, maar alles wat met water te maken heeft, trekt mij. Wie weet wat er in de toe komst nog hier voor mij in zit", zegt de palingroker, die van zijn hobby inmiddels zijn beroep heeft gemaakt. Bestuurders van de watersportver eniging en ondernemers rond de ha ven kijken ook hun ogen uit. „Prach tige plaatjes", zegt havenmeester Kees Smits, maar hij ziet ook wel ha ken en ogen als passanten afmeren bij de appartementencomplexen. Co- by Hoogstad-van Popering van scheepvaartonderneming Frisia maakt zich zorgen over de parkeer- capaciteit. „De plaatsen die nu inge tekend zijn, hebben wij alleen al voor onze passagiers nodig." Zo lopen er heel wat ondernemers langs de informatiepanelen. „Het zijn schetsen", benadrukt Weeda nog maar eens. De plannen staan zeker nog niet muurvast, al zijn de grote lijnen wel aangegeven. „Welk aan deel van de huizen in de Kleine Su zannapolder voor de recreatie of voor permanente bewoning worden aangewezen, is bijvoorbeeld nog in discussie. Hetzelfde geldt voor de hoogte van de woontoren op de plaats van de graansilo. Voor de beeldvorming en de exploitatie ont kom je niet aan hoogbouw, maar een ranke toren zoals de watertoren in Scherpenisse (die is 52 meter) is be ter dan een lager, maar breder ge bouw die veel meer massa uitstraalt. In plaats van een beschuitbus kunnen we hier ook een pepermolen neerzet ten met onderin een brasserie." Sinds de gemeente in november 2002 de structuurvisie voor de haven maakte, is er al heel wat werk verzet, constateert oud-wethouder W.C. van Kempen, die ook een kijkje komt ne men in de Wellevaete. De huizenont- werpen met een pleintje, een laantje of een groene zone wekken bij velen bewondering. Patiowoningen, vrij staand, 2 onder 1 kap en rijenwonin- gen, de variatie is groot. „De Kleine Suzannapolder moet een wijkje wor den die bij het dorp hoort", zegt Weeda. Het hele havenplan is trou wens gebaseerd op het herstellen van de verbinding tussen dorp en haven. „De watersport moet een vliegwiel effect geven op de plaatselijke eco nomie. Met de huizen erbij willen we het watersportseizoen verlengen, zo dat je niet alleen in juli en augustus, maar van april tot en met september levendigheid hebt." Weeda vult nog aan, dat de verhuur van de recreatie woningen bedrijfsmatig zal gaan plaatsvinden. Dat is een voorwaarde van de gemeente. Watersportondernemer Bert Busman geniet van de vooruitgang en kan bij na niet wachten totdat er begonnen wordt. „Eind 2008 hoop ik dat er wat meer te zien is, maar ik ben optimis tisch en ambitieus", aldus projectlei der Henny Weeda. Na de bijeen komst op dinsdagavond voor ondernemers was er gisteravond nog een soortgelijke informatiebijeen komst voor met name de inwoners van Sint-Annaland. De jongerenraad Tholen (Joth) krijgt 2500 euro van de provincie voor het antipestproject. Leerlingen van het Calvijn college en het Westerpoort college zijn aan de slag gegaan met een filmproject, een fototentoonstel ling en educatieve workshops om el kaar beter te leren kennen en te res pecteren. Voor de fototentoonstelling fotografeerden de leerlingen speciale plekken op hun school. De foto's worden vanaf 7 januari uitgewisseld en getoond op de vmbo-scholen. Scholieren kunnen vervolgens op hun favoriete foto stemmen. De winnaars krijgen een digitale camera. Ook on der-de stemmers wordt een prijs ver loot, een webcam met headset. DiTho, de organisatie uit Dintel oord en Tholen die hulp verleent aan Roemenië, kan weer kleding gebruiken. Dit dankzij het feit dat er aan de Postweg in Tholen een nieuwe opslagruimte beschikbaar is. Transportbedrijf Van Dorst stelt de ruimte achter de Cl000 ter be schikking aan DiTho. Vanaf heden kan er weer kleding voor de arme (zigeuner)-bevolking van Dumbra- viora nabij Tirga Mures in Roe menië ingezameld worden. Goede nog bruikbare kleding is altijd welkom voor de bevolking van Roemenië. Vele eilandbewoners hebben dat in de afgelopen jaren ook gedaan. De inleveradresssen in Tholen zijn: J.C. van Voorst, Rosarium 1, C.W.de Vos, Jan van Bloisstraat 15, J. Verbruggen, Molenvliets- estraat 48 en W.E.van Vossen, Meanderlaan 210. Inleveradres Scherpenisse: J. Werkman, Lente straat 3. Gesubsidieerde arbeid. B. en w. hebben gewijzigde uitgangspunten vastgesteld ten aanzien van gesub sidieerde arbeid. Het gewijzigde reïntegratiebeleid met de verordening zal aan de ge meenteraad worden voorgelegd. De begroting 2008 zal worden ge wijzigd in verband met het budget Wet Sociale Werkvoorzieningen (WSW). „Als iedereen in het sprookje gelooft, kan het wel eens waar worden", glimlachte wethouder M.A.E. Velthuis tijdens de commissie samenle ving. De commissieleden bespraken de aanschaf van een olieverfportret van Franklin Delano Roosevelt, geschilderd door Willem van Nieuwen- hoven (1879-1973). Met het schilderij w il de gemeente Tholen de relatie tussen Oud-Vossemeer en de Roosevelts accentueren. Raadslid M.J. Klippel (RFT) merkte op dat een deskundige streekhistori- cus had verklaard dat het nooit bewe zen is dat wortels van de Amerikaan se president in Oud-Vossemeer lagen. „Maar er is ook nooit bewezen dat het niet zo is. Hij noemde het een sprookje dat de gemeente Tholen geen windeieren gelegd heeft. Ik wil maar zeggen: laten we nuchter zijn. Maar als we ons allemaal lekker voe len bij de gedachte dat dit schilderij in Oud-Vossemeer thuishoort, moe ten we het gewoon kopen." Ook me vrouw G. Boelhouwers-Stigter wilde graag in dit 'sprookje' geloven en zag in de vermeende relatie nog meer mogelijkheden op het gebied van toe risme. Wel was zij benieuwd hoe het schilderij eruit zag en waar het komt te hangen. „De muren van de Vossen- kuil zijn zo kaal. Oud-Vossemeer verdient het om dit schilderij te krij gen." Ook de andere fracties tellen graag de gevraagde 2500 euro voor dit schilde rij neer en zagen het portret het liefst in Oud-Vossemeer terug. „Het is een mogelijkheid om de relatie tussen de Roosevelts en Tholen te verlevendi gen en natuurlijk is Oud-Vossemeer dé plaats voor het schilderij." Velthuis gaf toe dat het college van burge meester en wethouders ideeën over een locatie had, maar dat deze redelijk overeen kwamen met de voorgestelde plaats van de commissie. „De stich ting 600 jaar Oud-Vossemeer heeft bovendien aangegeven om in verband met het naderende jubileum méér met de band met de Roosevelts te doen." „Wanneer beginnen ze?" Dat was dinsdag een veel gestelde vraag tijdens de inloopavond voor on dernemers over het havengebied in Sint-Annaland. Zo'n 75 be langstellenden waren naar de Wellevaete gekomen om de schet sen van vier architectenbureaus en twee stedebouwkundige ad vieskantoren te bewonderen. Prachtig zag het eruit. Karakte ristieke huizen aan het Haven plein zoals het Weeshuis, een su permarkt zoals het waaggebouw in Zierikzee, een woonzorgcen trum bij de trapjes aan de voor malige Klippelstraat en de ap partementencomplexen met de woontoren op het havenplateau. „Er zitten heel veel mooie elementen in", zeggen voorzitter Anco Fase en bestuurslid David Hage van de Dorpsgemeenschap Sint-Annaland. Zij zijn met vertegenwoordigers van de Belangengroep Sint-Annaland en middenstandsvereniging Activa vooraf al bijgepraat door projectlei der Henny Weeda. „Het belangrijk ste onderdeel voor de Dorpsgemeen schap is het woonzorgcentrum, want er is grote behoefte aan huizen voor ouderen", zeggen Fase en Hage. „Ook in de Kleine Suzannapolder moeten daarvoor mogelijkheden ko men. Aan de parkeervoorzieningen, een eerder kritiekpunt, is nu ruim aandacht besteed. Alleen ontbreekt nog een verkeerscirculatieplan." Wethouder K.A. Heijboer neemt heel wat complimenten in ontvangst voor de mooie presentatie. „Er staat ook nogal wat aan schetsen voor de verschillende deelgebieden. Ik heb geen negatieve geluiden gehoord. Al leen wil men bij wijze van spreken morgen al beginnen en dat kan nu eenmaal niet bij zo'n groot project. De procedures moeten nog gevoerd worden en als je dan geen bezwaren hebt, gaat het natuurlijk allemaal sneller." Kees Hermans van de Belangen groep Sint-Annaland, waarin bewo ners uit vooral de Suzannaweg, Mo lendijk en Noordstraat zijn verenigd, is blij dat zijn groep door het ge meentebestuur tevoren is ingelicht. „Het is al heel wat dat er naar ons ge luisterd wordt. Het gemeentebestuur is ook niet gebaat bij bewoners die de hakken in het zand zetten. Je moet proberen om op één lijn te komen. Deze presentatie ziet er in elk geval goed uit." De Belangengroep heeft het meest met de invulling van de Kleine Suzannapolder te maken en de verkeersbewegingen. Hermans benadrukt echter ook dat iedereen zich goed moet realiseren, dat Sint- Annaland met de uitvoering van de havenplannen met 35% gaat groeien. „Er komen immers 345 wooneenhe den bij. En waar laat je alle auto's van die mensen en de bezoekers? Wij vragen ons dan ook af, of - naast de parkeercapaciteit - alle andere voor zieningen in Sint-Annaland op zo'n sterke groei zijn berekend? Is de su permarkt straks wel groot genoeg bijvoorbeeld. De gemeente heeft nu beloofd, dat er van februari tot en met juni een verkeersmeting komt. Daarna kan een verkeerscirculatie plan worden gemaakt. Het zou wel eens kunnen, dat er betaald parkeren ingevoerd wordt voor de Suzanna weg, Molendijk en Noordstraat waarbij de bewoners dan als vergun ninghouders worden aangemerkt. Wethouder Heijboer (links) luistert in de Wellevaete naar huisarts havenplannen bespreken. Van de Berge en zijn vrouw en slager Slager, die de ambitieuze Duidelijk is dus dat er voor- en nade len aan de havenplannen zitten. On dernemers zien graag meer klanten komen, voor de gewone burger ligt dat heel anders. Die krijgt met meer verkeer en parkeerdruk te maken. Maar zoals de Suzannapolder er nu bij ligt, is het ook niks, want het is één natte boel. Bij de invulling moet je echter geen dingen doen waar je later spijt van hebt", aldus Kees Her mans. Projectleider Henny Weeda zegt dat de twee inloopavonden juist zijn be doeld om draagvlak te scheppen voor de havenplannen. „Bezwaren houd je altijd, maar door veel voor lichting te geven en overleg te voe ren, kun je duidelijkheid scheppen. Dit is ook een heel uitdagend project van 3, 5, 6 jaar. De bouw van 300 huizen moet je in elk geval in fasen uitvoeren, maar je kunt wel op ver schillende plekken tegelijk beginnen. Eerst met de supermarkt, want die zit al jaren te krap. In de nieuwe situatie krijgt Bram Gunter het dubbele van wat hij nu heeft met 1700 m2 en 67 eigen parkeerplaatsen en twee ingan gen: aan de Spuistraat en aan het Ha venplein. Op die laatste plek is ook ruimte voor dagwinkels. Er komt een overdekte glazen galerij bij. Het la den en lossen voor de supermarkt ge beurt gescheiden. Rond de super komt een heel carré aan woningen met 50 appartementen en 40 grond gebonden huizen." Weeda erkent dat de 240 openbare parkeerplaatsen die er nu op het ha venplateau zijn, in de nieuwe situatie niet meer zijn. „Maar er komt wel een overloopparkeerterrein naast BusmariTeam op het weiland van Kooijman. Dat is nu al eigendom van de gemeente." De projectleider geeft verder aan, dat er adviesbureaus worden benaderd om een verkeerscirculatieplan voor heel Sint-Annaland te maken. „Sinds de vorige inloopavonden eind 2006 heeft de parkeercapaciteit, de ver- keerscirculatie en de waterhuishou Maandagochtend rond half twaalf is op de Postweg tussen Tholen en Poortvliet een automobiliste in de sloot beland. Ze reed in de richting van Tholen en raakte ter hoogte van de twee boerderijen de macht over het stuur kwijt. Via de berm en het fietspad reed ze vervolgens de sloot in en kwam tot stilstand. Ze kon zelf uit de auto stappen, maar klaagde wel over nek en rugpijn. Met een ambu lance is ze voor onderzoek naar het ziekenhuis Lievensberg gebracht. Rond vier uur vond bij de rotonde in Poortvliet een ongeval plaats met een mestkar. De bestuurder uit Sint- Maartensdijk raakte in de bocht de betonnen rand van de middengeleider waardoor de wagen kantelde. De in houd van de wagen kwam op de mid dengeleider en gedeeltelijk op de rij baan terecht. Het verkeer werd tijdens het opruimen omgeleid. Dinsdagochtend om kwart voor negen vond eveneens een eenzijdig ongeval. Dit keer op de Langeweg in Oud-Vos semeer. Daar raakte een 19-jarige be stuurder van de weg af. Ook hij kwam in de sloot terecht, maar liep postwe„ tussen Tholen en Poortvliet belandde een automobiliste in de sloot. geen verwondingen op.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2007 | | pagina 5