I 'Komt at'fen tezamen Kerststallen te kust en te keur Kerstliedjes van jong voor oud Tien prijzen Donderdag 20 december 2007 21 T'fiofen Kerstzang Immanuël De Kraal op wereldreis Urker solisten Kerstnachtviering Kerstzangmiddag Oud-Vossemeer Kerstfeest De Ark Gezamenlijke zangdienst Stavenisse Laudate Dominum Avonddienst Sint-Maartensdijk Volkskerstzang 'Bergen oy> Zoom ToortvCiet Nachtviering Sint-'Anna fancf Kerstzangavond Kerstmarkt 'H afsteven S int- (PfiCips fa nd Concert Concordia Nine lessons carols In de rooms-katholieke kerk aan de Dorpsweg in Oud- Vossemeer staan ze te kust en te keur: kerststalletjes en beeldengroepen. Kleintjes en grote. Zelfgemaakt of ge kocht. In totaal waren er zondag dertig te zien op een korte expositie van twee uur. Grot van pastoor EENDRACHÏBODE KERSTPUZZEL Persbelangen 0706 B173 108 257 22 103 223 ^H220 28 ^H29 204 j 220 22^|jT4r 41 187 70 212 123 46 36 57 1^ 17^M 1116 184 118 122 113 13 32 140 80 197 243 151 114 128 126 j Zangkoor Immanuël organiseert morgen (vrijdag) zijn jaarlijkse kerstzangavond in de Grote Kerk. Er is veel ruimte voor het samenzin- gen van bekende kerstliederen. De opening, sluiting en meditatie wor den verzorgd door kand. P.M. van 't Hof. De avond begint om half acht. Montessorischool De Kraal sluit vandaag het project Feest én het jaar af met een gezamenlijke kerstviering voor de kinderen en ouders in Meul- vliet. De afgelopen weken hebben de kinderen zich verdiept in verschillen de culturen. Zo verdiepten de boven- bouwgroepen zich in de gewoontes, feesten en gebruiken van Amerika en Frankrijk. De middenbouwgroepen leerden hoe Mexicanen en Marokka nen leven. Tot slot leerden de jong- sten van de school dansen, eten en drinken als Eskimo's en Chinezen. Dit alles wordt tijdens een dansvoor stelling met de titel 'De reis rond de wereld van sterrenschip De Kraal' gepresenteerd aan de ouders. De voorstelling begint om kwart voor zeven en duurt tot ongeveer acht uur. Mission Music organiseert zaterdag een kerstconcert in de Grote Kerk. De Urker solisten en de bekende violist Peter van Essen werken aan het concert mee. Ook de dirigent van het jong Urker mannenkoor Soli deo gloria verleent zijn medewer king. Het programma bestaat uit veel samenzang van bekende kerst liederen. Jaap Kramer begeleidt de liederen op het Van Dam-orgel. Ver der zullen er solo's en duetten wor den gezongen begeleid op viool en piano door Lucas en Jaap Kramer, zullen er diverse instrumentale in termezzo's zijn en een orgelsolo. Het concert begint om acht uur. De Christengemeente Tholen houdt maandag samen met de leden van De open deur in Steenbergen een kerstnachtviering in de sporthal van 't Cromwiel te Steenbergen. Op de ze sfeervolle avond worden er tradi tionele kerstliederen gezongen door een speciaal voor deze avond sa mengesteld koor. Er wordt een to neelstuk opgevoerd en er wordt ver teld over de betekenis van kerst. De kerstnachtviering is gratis toeganke lijk en begint om tien uur. In de Gereformeerde Gemeente aan de Ds. G.H. Kerstenstraat 2 wordt woensdag vanaf half drie een kerst zangmiddag gehouden. Het christe lijk Thools mannenkoor Rehoboth, het gemengd koor Crecendo, jonge renkoor Hananja en jeugdkoor Sja- loom verlenen hun medewerking. Ds. C. de Jongste verzorgt de medi tatie. School met de Bijbel De Ark viert vandaag in de Hervormde kerk het kerstfeest. In deze viering zullen de kinderen laten zien hoe zij de afge lopen weken hebben stilgestaan bij Advent. De scholieren zongen, spraken en lazen met elkaar en za gen hoe het kerstevangelie door de weken heen steeds meer vorm kreeg. Alle groepen leveren op hun eigen wijze een bijdrage aan de avond. De kopergroep verleent ook dit jaar haar medewerking. Iedereen is van harte welkom. Het kerstfeest begint om zeven uur. In de Gereformeerde Kerk aan de Hofstraat vindt maandag een kerst- nachtzangdienst plaats met het the ma 'stille nacht'. De dienst begint dit jaar een uur eerder, om half ne gen, zodat ook kinderkoor Matthèn- ja onder leiding van Sandra Krijger en Jantine Pollie aan de avond kan meewerken. Verder zingt soliste An- nelotte Littel twee liederen. Het is een gezamenlijke dienst van de Ge reformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente. Als afsluiting is er weer warme chocolademelk. verscheen'. De avond begint om ze ven uur. Ds. Versluis heeft de alge hele leiding. Leen Heijboer en Lené de Graaf begeleiden de samenzang. Het christelijk gemengd koor Lau date Dominum houdt morgen in de Hervormde kerk de jaarlijkse kerst zangavond. Ook oud-leden, organist Koos v.d. Slikke uit Scherpenisse en dirigent D. Letzer verlenen hieraan hun medewerking. Als solisten tre den mevrouw G. Wielaard en de heer D. Letzer op. De opening, overdenking en sluiting worden ver zorgd door ds. P. Zeedijk. De avond begint om half acht, iedereen is wel kom. verwelkomd door een jazzcombo. Buiten worden zij al opgewacht door de Kerstman met chocolade melk, kerstkransjes en glühwein. Na het concert is er een après-ski party om in winterse sferen van het optre den na te genieten. De Gereformeerde Kerk houdt maandag een kerstavonddienst. Het thema van de dienst, waarin ds. Klap voorgaat, is 'worden als een kind'. Het gelegenheidskoor uit An na Jacobapolder onder leiding van Annet de Ruijter en gospelgroep Praise Him uit Sint-Philipsland be geleiden de dienst, die om zeven uur begint. Zaterdagavond vindt in Haestinge de jaarlijkse Volkskerstzang plaats van muziekvereniging Euterpe on der leiding van Arjan Muller. Gos pelkoor Clarity onder leiding van Mario Riedijk verleent weer mede werking aan de avond die voor ie dereen toegankelijk is. De avond be gint om 20.00 uur. Burgemeester W. Nuis houdt een kersttoespraak. De vocale en instrumentale koren van HMR verzorgen maandag avond, onder leiding van Hans Smout, de kerstnachtviering in de Gertrudiskerk. Voorafgaande aan de viering - die om twaalf uur begint - is er instrumentale muziek en vanaf half twaalf koor- en orgelmuziek en gelegenheid voor samenzang. De mis wordt dit jaar opgeluisterd met Franse kerstliederen van van Marc- Antoine Charpentier (1643-1704), Michel-Richard de Lalande en ar rangementen van John Rutter. In de Hervormde kerk aan de Ring vindt maandag de jaarlijkse kerst zangavond plaats. De gemengde zangvereniging VZOS o.l.v. Kees Quist, mannenkoor DEV o.l.v. Koos van der Slikke, het jongerenkoor The Young voices o.l.v. Mario Rie dijk en kinderkoor Soli deo gloria o.l.v. Heieen Troost-de Graaf zingen bekende en minder bekende kerst liederen. Ook is er veel samenzang. Het thema van deze is 'Ons Licht Basisschool de Eevliet houdt van daag een kerstmarkt op het school plein. Er is van alles te koop, zoals kerststukjes, koek en kersttulband. Bezoekers kunnen op de foto met de Kerstman, warme chocolademelk drinken, wafels eten of gewoon ge nieten van de kerstmu/.iek en kerst sfeer. De opbrengst van de kerst markt is bestemd voor speelmateriaal voor de leerlingen. De kerstmarkt wordt gehouden van kwart voor ze ven tot acht uur. Muziekvereniging Concordia houdt morgen vanaf half acht een concert in De Wimpel. Bezoekers worden In de Sint-Martinuskerk wordt maandagavond om tien uur de tradi tionele kerstnachtdienst gehouden. Het wordt een viering van Nine les sons carols, waarbij negen schriftlezingen uit het Oude Testa ment, uit de Profeten en uit de evan geliën worden afgewisseld met bij behorende liederen. De negen lezingen vertellen samen met de lie deren het kerstverhaal. Naast tradi tionele Engelse carols klinken er bovendien ook Nederlandse kerst liederen. De Sint-Martinuscantorij onder leiding van de Thoolse Sarien Bout-Sakko en organist Edu de Goffau verleent zijn medewerking aan de nachtdienst. Ds. Hi 1de van der Zwaag-Visscher verzorgt de opening en sluiting. Tien prijzen zijn er te winnen met de kerstpuzzel in de Eendracht- bode. Schrijf de slagzin op een briefkaart en stuur die naar ons op. U kunt de oplossing ook e- mailen of in de brievenbus doen van ons kantoor aan de Nieuw- straat 4 in Sint-Annaland. Uit de goede inzendingen worden tien prijswinnaars getrokken. Zorg ervoor dat uw inzending ui terlijk zaterdag 5 januari bij ons binnen is. Dan kunnen we de uit slag publiceren in de eerstvolgen de Eendrachtbode. Stuur uw oplossing naar: Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint-Annaland kerstpuzzel@eendrachtbode.nl HORIZONTAAL: 1 houtachtig gewas; 5 bekje; 10 pre sentje; 14 kleur; 18 roofvis; 22 lofre de; 24 jaaglijn; 26 open plek in het bos; 27 kachel; 28 sedert; 29 hori zon; 30 per persoon; 32 plaats in Zuid-Holland; 33 vrieskou; 34 milli liter; 35 schil; 36 emeritus; 37 trots; 38 wintersportartikel; 39 huid; 41 opschudding; 42 kerstboomversie ring; 44 achter; 45 plaats in de Betu we; 46 godin; 47 plakker; 49 li chaamsdeel; 51 optie; 53 gevogelte; 54 middag; 55 optelling; 57 voor deel; 59 houtpap; 61 sector; 62 ten- nisterm; 64 soort slee; 66 hooivork; 68 bejaard; 69 compagnon; 70 in vlokken neervallen; 71 een en ander; 72 rivier in Duitsland; 74 vreemde munt; 75 hoofdfiguur; 76 vogel; 78 snijwerktuig; 80 loop; 82 opening; 84 wending; 86 sluis; 88 zuigdot; 90 rivier in Italië; 91 Afrikaans dier; 93 grootvader; 95 oliestaatje; 98 uit roep; 99 zangnoot; 100 kerstbrood; 101 lay-out; 103 leersoort; 106 Wad deneiland; 108 dominee; 109 pijn- kreet; 110 plaats in Gelderland; 111 laatstleden; 112 barium; 113 per soonlijk vnw.; 114 slede; 116 zelf kant; 118 rivier in Spanje; 120 be vel; 121 vogelproduct; 122 dreumes; 123 mal aanwensel; 124 militair; 126 bloem; 128 persbureau; 130 zeegrens; 133 niet even; 135 uitge teld; 136 duw; 138 voegwoord: 139 grondtoon; 140 reeds; 141 catacom be; 144 barst; 149 windrichting; 151 voerbak; 153 oosterse titel; 154 zangnoot; 156 dwarshout; 157 plaats in Noord-Holland; 159 heilige; 160 numero; 161 geld; 162 keurig; 163 snelheid; 166 plaats in Flevoland; 168 strelen; 171 plaats in Drenthe; 172 kledingstuk; 173 Nederlandse rivier; 175 tropische vrucht; 177 graanafval; 180 zangstem; 182 mis lukking; 183 steen; 185 vrouwelijk dier; 187 mannetjeshond; 190 ven ster; 192 toespijs; 194 Europees land; 195 lor; 197 vuur; 199 precies; 200 kerkbellen; 202 Europeaan; 203 fust; 204 lof; 205 telwoord; 207 evenzo; 208 vermogend; 210 vis; 211 lokspijs; 212 wisselborgtocht; 213 vakantieverblijf; 215 ogenblik; 217 jong dier; 219 vaatwerk; 220 schudkorf; 221 hoefdier; 223 kerst lied; 225 sterke drank; 227 kleur; 229 jong dier; 230 knoei; 232 ad vo- cem; 234 teken; 235 atoomgroep; 237 medisch specialisme; 238 naaldboom; 239 nakomeling; 240 voorzetsel; 241 droog; 243 briefop- schrift; 244 stemming; 245 haak- steek; 247 krypton; 248 vlaktemaat; 249 keel; 251 garde; 252 klap; 254 licht rijtuig; 256 ontwijken; 258 te eniger tijd; 259 kruiderij; 260 25-26 december; 261 fout; 262 hinder. VERTICAAL: 1 kroes; 2 voorheen; 3 familielid; 4 milligram; 6 Bijbcldeel; 7 bid; 8 rangtelwoord; 9 kloppen; 11 legeraf deling; 12 café: 13 bevestiging; 14 draad; 15 fijn wrijven; 16 ruigte; 17 editie; 18 huns inziens; 19 persbu reau; 20 plaats in Jemen; 21 gods dienst; 23 dichtsoort; 25 gesteente; 27 raamscherm; 28 staart; 31 afde ling soldaten; 34 broodsoort; 37 be stand; 39 heidemeertje; 40 onder richt; 43 gril; 45 vervoermiddel; 46 Grieks voorvoegsel; 47 persoonlijk vnw.; 48 haaksteek; 50 zesvlak; 52 wintersport; 53 fris; 56 onbepaald vnw.; 58 gebouw in Londen; 60 veenachtige grond; 61 loopvlak; 63 platte steen; 65 mand; 67 losplaats; 73 lichaamsdeel; 75 kiel; 77 vruch- tenvocht; 78 sporenplantje; 79 trot toir; 80 tentoonstellingsgebouw; 81 schoeisel; 83 vertaler; 85 maan stand; 86 naaldboom; 87 spleet tus sen muren; 88 gids te water; 89 mak; 92 klaar; 93 taalkundige term; 94 plaats in Gelderland; 96 akelig; 97 geboetseerde winterse man; 98 vrij; 100 dierenverblijf; 102 stralenkrans; 104 ten bedrage van; 105 wier; 107 duister; 114 bloeiwijze; 115 vorde ring; 117 lidwoord; 118 loofboom; 119 zangstem; 125 houtbewerken; 127 kleiaarde; 128 dokter; 129 nachtkleding; 131 punt; 132 scheut; 134 pakken; 137 rund; 140 boom; 142 bleek; 143 glaswerk; 145 veld- rit; 146 hectare; 147 bezittelijk vnw.; 148 hert; 149 plaats in Noord-Bra bant; 150 verdieping; 151 gebak; 152 geluid van een koe; 155 voor de middag; 158 cherubs; 160 nikkel; 163 buidel; 164 habijt; 165 durf; 167 beroep; 169 als onder; 170 grappen maker; 172 vruchtengelei; 174 ka rig; 176 vereist; 178 tovernimf; 179 Bijbelse vrouw; 180 kerstboomver sieringen; 181 greppel; 183 tover heks; 184 wat; 186 Spaans riet; 188 ouderwets snoepje; 189 vlug; 191 mestvocht; 192 insect; 193 bouw land; 195 verzoek; 196 kledij; 198 meer in Rusland; 201 rivier in Egyp te; 203 stomp; 206 Bijbelse man; 209 omhulsel; 210 paard; 212 bege ren; 214 kweek; 216 afdak: 218 ge temd; 219 voor; 220 jaargetijde: 221 kolossaal; 222 werpkoord; 224 oe vergewas; 226 afgemat; 228 hou vast; 229 grootje; 230 beroep: 231 gemeenteweidc; 233 verwerping; 236 bedrog; 238 sjaal: 240 boordsel: 242 schreeuw; 244 zangnoot; 246 voordat; 248 gravin van Holland: 250 Bijbeldeel; 251 legerafdeling; 252 persoonlijk vnw.; 253 naschrift; 255 schoolonderzoek; 257 spoed. Thibault en Fabienne Decq bewonderen de beeldengroepen in de rooms katholieke kerk in Oud-Vossemeer. Bezoekers konden een kijkje ko men nemen. Kees Droogers speel de op het orgel. Het was de eerste keer dat de 'thuisstalletjes' in de kerk van de Heilige Willibrordus waren te zien. Emmy Geluk be dacht het idee om de parochianen op te roepen om hun kerststallen naar de kerk te brengen. „Mijn dochter Charlotte heeft er twee jaar geleden eentje meegebracht uit Is raël, uit Betlehem. Van olijfhout. Het is lokaal snijwerk. Erg mooi." Er ligt zelfs nog een stukje pakpa pier bij, een Arabisch krant. „Maar iedereen heeft kerststallen thuis. Het is een katholieke traditie. We hebben de leden gevraagd om mee te doen. Er kwamen veel reacties op. De kerststallen variëren van hele simpele gipsen beeldjes tot uiterst fijngesneden figuurtjes uit Napels. In deze Italiaanse stad zijn heel het jaar stallen te koop. In de kerken daar staan vaak grote beelden met veel meer figuren dan het kindje, Maria, Jozef en de drie koningen. Niet alleen de geboorte van Jezus wordt verbeeld, maar ook de aan kondiging van de geboorte door de Engel. Er staan ook vaak bomen en rotsen bij in een woestijnachtig landschap. Vaak wordt de stad Na pels nagebouwd en wordt er zelfs de burgemeester aan toegevoegd. Zover gaat het niet met de kleine kerststallen in de kerk van Oud- Vossemeer. Joke van Gaans uit Nieuw-Vosse- meer (lid van het koor) verzamelt kerststalletjes en beeldengroepen. Ze erfde er eentje van een tante en toen begon ze er meer te verzame len. Van de stichting Mensen in Nood staat er een beeldengroep, gesneden uit olijfhout. Maar ook heel kleintje, een minikribbe met alleen het kindje met Jozef en Ma ria. Ze kocht het vorig jaar voor 59 cent bij een groot winkelbedrijf, vertelt ze. Maar ook een opvallende stal van afvalhout. Gemaakt door haar dochter Sophie van Gaans toen ze tien jaar was. „Ze wil hem steeds wegdoen, maar hij staat elk jaar meestal buiten achter op een stoel." De figuren zijn welhaast ab stract weergegeven. Ook van Aad en Anneke Heydra uit Oud-Vossemeer is een kerststal te zien. Ze hebben er een verhaaltje bij geschreven. De beeldjes zijn al ruim veertig jaar geleden gemaakt van gips en geschilderd 'in hun verkeringstijd'. Toen ze nog jong waren. Het echtpaar is er erg aan gehecht ook al zijn de beeldjes hier en daar beschadigd. Opvallend is ook de grot met beel den van pastoor Vermeulen. En het kleine stalletje uit Zuid-Amerika in de vorm van een klein houten kast je met kleurrijke beeldjes. Ook buiten staat een stal. Met gro tere figuren van stro. Voor deze ge legenheid is de groep helemaal compleet maar gewoonlijk worden het kindje Jezus, Maria en Jozef pas op de kerstavond, op 24 de cember, in de kribbe gelegd. De stal staat er vanaf 3 december, het begin van de advent, waar het ker kelijke jaar voor de katholieken mee begint: de voorbereiding op het feest van het licht. Leerlingen van groep 4 van de School met de Bijbel uit Sint-Anna/and zingen o.l.v. juf Krijger-Zwerus voor de bewoners van zorgcentrum de Schutse kerstliedjes.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2007 | | pagina 21