Tholenderwijs Iedereen wilde Debbies tekening Dubbel feest voor Deborah 'Basisonderwijs eerst lokaal zelfstandig' Trouwen op een bijzondere locatie BeWa Huisvuilinzameling rond de feestdagen Zelfverdediging voor meisjes in Oud-Vossemeer Vrijwilligers i gezocht voor I tussenschoolse i opvang Gemeentehuis gesloten op vrijdagmiddag 21 december Openbare bekendmakingen EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 20 december 2007 week 51 Donderdag 20 december 2007 Ons kantoor is gesloten van maandag 24 december 2007 tot en met dinsdag 2 januari 2008. vervolg kapvergunningen r De 7-jarige Debbie Meijer uit groep drie van de Ooster scheldeschool in Scherpenisse is heel blij. Ze heeft met haar tekening een prijs gewonnen van het regionaal or gaan verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Donderdag kreeg ze de kalender voor 2008 met haar mooie tekening van jurylid Henny Polderman uit Tholen. Ook de school deelt mee in de prijs. Die krijgt maar liefst 350 euro. Karla Peijs reikt op Regenboogschool Tholen ROVZ-prijs uit 'Is mijn fiets oké? Ik moet 'm controleren. Eens eventjes proberen of alles het nog doet. Is alles nog in orde, is al les nog wel goed?' De leerlingen van basisschool De Re genboog zongen donderdag hun stem schor met het vei ligheidslied van het regionaal verkeersorgaan Zeeland (ROVZ). Commissaris van de koningin Karla Peijs was aanwezig en verraste de tienjarige Deborah Groeneveld. Haar tekening was een van de dertien winnaars en prijkt volgend jaar op de ROVZ-kalender. 18 In de gemeente Tholen is het mogelijk dat bruidspa ren/partners zelf een huwelijkslocatie kunnen uit kiezen. Het college van Burgermeester en Wethouders (B&W) kan in zulke gevallen voor één dag deze plaats aanwijzen als geschikte locatie voor het huwelijk of registratie van partnerschap. Voor dergelijke verzoeken is een procedure vastgesteld. Procedure Voor het maken van een keuze voor een locatie kunt u gebruik maken van de checklist, die u op www.tholen.nl kunt downloaden of bij de afdeling Publiekszaken kunt opvragen. In de checklist wordt gevraagd naar de voorzieningen op de locatie, waar mee u rekening moet houden in verband met de plechtigheid. Dit zijn onder meer een omkleedruimte voor de ambtenaar, geluidsinstallatie, tafel, etc. De checklist helpt u om deze zaken tijdig gereed te hebben. U voorkomt hiermee dat achteraf alsnog een andere locatie moet worden gekozen. In de checklist is ook de verplichting opgenomen om iemand aan te wijzen die de gasten helpt en die de ambtenaar bur gerlijke stand ondersteunt bij zijn/haar taak. Aanvraagformulier Nadat een keuze voor een locatie is gemaakt kunt u een schriftelijk verzoek doen aan het college van B&W. In het verzoek staat onder meer welke locatie en welke datum/tijdstip uw voorkeur heeft. Het ver zoek dient u, samen met het contract, minstens twee maanden voor de geplande datum in te dienen. Het aanvraagformulier wordt op verzoek toegezonden maar u kunt het ook downloaden op www.tholen.nl. Contract Voor het bruidspaar of de partners is er een contract, dat zij samen met de beheerder van de locatie moe ten invullen. Met dit contract maakt u duidelijke afspraken met deze beheerder. Het geeft de gemeen te ook wettelijk de mogelijkheid om het huwelijk of M.A. de Ruyterlaan 2 4461 GE Goes T 0113-225600 F 0113-22566 E info@sabewa.nl I www.sabewa.nl U kunt voor meer informatie ook terecht op onze internetsite. Op het inzamelschema dat alle huishoudens voor 2007 van de ZRD hebben ontvangen, staat aangegeven dat er niet op de Kerstdagen wordt ingezameld. Op de beide Kerstdagen zal er geen huisvuil worden opgehaald door de Zeeuwse ReinigingsDienst. De routes van 25 december worden vervroegd naar zaterdag 22 december. De rou tes van 26 december worden verlaat naar zaterdag 29 december. De inzamelingen op Nieuwjaarsdag dinsdag 1 januari 2008 worden verplaatst naar zaterdag 5 januari 2008. Raadpleeg ook het huis aan huis verspreide Inzamelschema van de Zeeuwse ReinigingsDienst of bel het servicenummer 0900 44 33 333 (bereikbaar op werk dagen van 08:00 tot 17:00 uur). Het inzamelschema kunt u ook vinden op de site http://www.zrd.nl/index.php onder onderwerp 'Inzameling' en vervolgens 'Inzamelschema's'. Tegen de verleende vergunning(en) kan binnen zes weken na de datum van deze bekendmaking schriftelijk een gemotiveerd bezwaar worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders, Markt 1-5, 4695 CE Sint- Maartensdijk. Van de vergunning(en) mag pas gebruik worden gemaakt als de termijn van ter inzagelegging is verstreken. Tevens kan gelijktijdig met of na het indienen van het bezwaarschrift een verzoek tot het treffen van een voor lopige voorziening worden ingediend bij de president van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA MIDDELBURG. Indien gedurende de ter mijn van terinzagelegging een bezwaar of verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat bezwaar of verzoek is beslist. WET MILIEUBEHEER KENNISGEVINGEN Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij meldingen ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen in het kader van: Het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieu beheer van: Van der Meer Auto's, Nijverheidsweg 30 te Sint- Maartensdijk; Autoschade Buijs, Energieweg 25 te Tholen. Het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer van: C.W. Bijl v.o.f., Nijverheidsweg 9 te Sint- Maartensdijk. Het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer van: Bouwbedrijf Rijnberg, Bronsgeestweg 3 te Sint- Annaland. Het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer van: registratie op locatie uit te voeren. De gemeente beoordeelt na ontvangst van het aanvraag formulier en het contract de locatie op geschiktheid. Het contract is onder voorbehoud. Het college van B&W moet nog definitief toestemming geven. Zodra het college van B&W een besluit heeft genomen, krijgen het bruidspaar en de beheerder hiervan een bevestiging. Voor meer informatie en het aanvragen van de beno digde documenten kunt u terecht bij de afdeling Publiekszaken, 0166-668266 of clusterbztholen.nl@tholen.nl De cursus zelfverdediging voor meisjes, die jeugdhonk Jong-Vosmaer jaarlijks organiseert, start op 23 januari. Alle meiden tussen 10 en 13 jaar die graag hun manne tje willen staan, kunnen zich inschrijven. De cursus, die wordt verzorgd door O.V.J.V. Oud-Vossemeer, duurt, elf weken en wordt op woensdag tussen 20.00 uur en 21.00 uur gehouden in de Vossenkuil. Deelname aan de cursus kost 15. Je kunt je tot 31 december opgeven bij Jos Hommel, Raadhuisstraat 38 (tel. 0166-672105) of Rinus Govers, Zeedijk 2 (tel. 0166-672776). Ook voor meer informatie kun je bij deze personen terecht. I Openbare basisschool 'Die Heenetrechtschool' te I Oud-Vossemeer is met spoed op zoek naar vrijwilli- I gers die willen helpen bij de opvang van school- I kinderen die tussen de middag overblijven op I school, de zogenaamde tussenschoolse opvang. Op I maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de inzet van vrijwilligers tussen 11.30 uur en 13.30 uur nodig. Houdt u van kinderen en vindt u het leuk om één of meerdere dagen per week samen met de overblijvers te eten, neem dan contact op met servicebureau Voor Elkaar, tel. 0166-668070 of stuur een e-mail naar servicebureau@tholen.nl. U komt officieel als vrijwilliger in dienst bij de I stichting Kobalt, een overkoepelend orgaan voor kinderopvang. Het oude gemeentehuis in Sint-Maartensdijk is vanwege een personeelsbijeenkomst op vrijdag middag 21 december vanaf 12.00 uur gesloten voor het publiek. Café Restaurant Partycentrum Havenzicht, Voorstraat 56 te Sint-Annaland. Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van 21 december 2007 gedurende vier weken ter inzage: van 21 december 2007 tot en met 2 januari 2008 ter inzage op de Gemeentewerkplaats, Nijverheidsweg 34 te Sint- Maartensdijk van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 15.00 uur (met uitzondering van 24, 25, 26 en 31 december 2007 en 1 januari 2008). Vanaf 3 januari liggen de stukken ter inzage in het nieuwe gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen van 8.30 uur tot 17.00 uur (indien tussen 12.30 en 17.00 uur een toelichting wordt gewenst dient daarvoor een afspraak te worden gemaakt). Indien het college daartoe een schriftelijk verzoek ontvangt kunnen de stukken gedu rende deze zes weken tevens buiten kantoortijden wor den ingezien. Voor inlichtingen over een en ander kunt u tijdens kantooruren bellen naar de sector Gemeentelijke ontwikkeling, telefoon 0166-668335. Debbie Meijer van de Oosterscheldeschool met haar prijswinnende tekening. Debbie heeft er hard aan gewerkt. „Ik vind hem zelf heel mooi en ie dereen in de klas wilde hem hebben. Ik was heel nieuwsgierig of ik de prijs zou winnen." Debbie heeft een weg getekend met auto's, een picknicktafel maar ook een fiets. En een fiets tekenen is heel moeilijk. Ze heeft er ook een tekst op geschreven: Hou je handen aan je stuur. Want kinderen zijn wel eens geneigd om met 'losse handen' te rij den, weet ze. Er staan bloemen op en hartjes. Ze heeft veel groen en roze gebruikt om de voorstelling in te kleuren. Haar tekening siert de zo mermaand juni. Dus het duurt nog wel even voordat haar bladzijde aan de beurt is als de maanden van het ja ren tenminste worden gevolgd. De leerlinge krijgt ook nog eens een cd-bon ter waarde van 12,50 euro en een oorkonde voor haar prestatie. Plus de kalender natuurlijk. Ook de school krijgt een kalender met der tien tekeningen, voor elke maand een én de voorkant. Trots laat ze hem zien aan alle kinderen van de school die bij de prijsuitreiking aan wezig zijn: bijna zestig jongens en meisjes. Henny Polderman vraagt aan de kin deren wie er op de fiets komen. Dat zijn er heel veel, meer dan de helft. Ongeveer 20 worden met de auto ge bracht en acht zeggen te voet naar school te komen. Het thema van de wedstrijd was kind en verkeersveiligheid. Bedoeld voor de kinderen van het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Vorig jaar was er ook een categorie voor het voortgezet onderwijs, maar daar is door het ROVZ van afgestapt. Mei de wedstrijd probeert het ROVZ vei; lig verkeer te bevorderen. Henny Polderman zit in de jury namens het platform van de Zeeuwse vrouwen raad. Ze moet die dag ook nog naar Nieuw en Sint Joosland, Sirjansland en Serooskerke om prijzen uit de de len. De school krijgt een cheque van 350 euro. Volgens directeur Peter Tange komt dat goed van pas. „Mis schien kunnen we er mooie verkeers borden voor kopen of het program ma 'streetwise' van de ANWB. Maar dat kost 600 euro. We gaan eens goed zoeken wat we ermee kunnen doen." De ROVZ streeft ernaar om het aan tal verkeersdoden en gewonden in heel de provincie te verminderen met twintig procent in 2010 in vergelij king met het gemiddelde van 2001- 2003. Vorig jaar vielen er maar liefst 39 doden in het Zeeuwse verkeer, dat was veel meer dan de jaren daarvoor toen er 23 doden vielen. In 2010 zou dat teruggebracht moeten zijn naar 21. Aan de wedstrijd deden dit jaar 145 scholen mee. Alle kinderen kregen ook nog een plastic rugzakje. Er deden in totaal 145 Zeeuwse scholen aan de tekenwedstrijd mee die geheel in het teken stond van fiets en verkeersveiligheid. Ook bij de tekening van Deborah staat een fiets centraal. Rondom de fiets, die natuurlijk voorzien is van werkende verlichting, tekende zij tientallen verkeersborden. „De jury vond het erg moeilijk om te winnende teke ningen te kiezen", legde Peijs uit. 1214 tekeningen werden via een voorselectie teruggebracht tot ze stig, waar de jury zich vervolgens over boog om de dertien mooiste te keningen voor de kalender te selec teren. „De tekening van Deborah is heel kleurrijk. De fiets heeft verlich ting, zij heeft duidelijk gelet op vei ligheid. Dat was natuurlijk zeer be langrijk. Alles klopt", legde Peijs uit. Deborah stond vóór de prijsuitrei king al kort met haar vriendin Sanne Piek in het middelpunt van de be langstelling. Tijdens het zingen van het verkeerslied voerde zij samen met Sanne een fietscontroledans uit. Na het lied werd zij echter weer te rug naar voren geroepen en door Karla Peijs verrast. Onder luid ap plaus van haar schoolgenoten en haar ouders nam de tienjarige (op 2 januari wordt zij elf - red.) de prijs in ontvangst. Deborah won een cd- bon ter waarde van 12,50 euro, een ingelijste oorkonde 'eervermelding' voor haar bijdrage aan de tekenwed strijd en natuurlijk de jaarkalender. „Echt heel stoer, ik wist helemaal van niets", reageerde de leerlinge. „Het is vandaag nu dubbel feest, mijn vader is ook jarig!" Zij liet zich bij de tekening inspireren door een poster verkeersborden die in de klas hangt. „Die borden heb ik ge bruikt in mijn tekening. Ook lette ik erop dat alles aan de fiets klopte." De tekenwedstrijd én het verkeers lied heeft Deborah wel aan het den ken gezet. „Ik ben nu meer met vei ligheid bezig. Zo controleer ik de verlichting van mijn fiets vaker. Dat bleek ook nodig, mijn achterlicht was kapot!" Ook de school viel dankzij Deborah in de prijzen. Naast een exemplaar van de jaarkalender, mocht directeur M. van der Kooij een aanmoedi gingsprijs van 350 euro ontvangen. Op de vraag wat de school met het geld moest doen, barstten de ideeën van de scholieren los. Totdat het schoolhoofd uitlegde dat het wel met verkeersveiligheid te maken moest hebben. „We zullen er nog even over nadenken", beloofde Van der Kooij. Het openbaar basisonderwijs in Tholen mag eerst lokaal verzelfstandi gen. Daarna wordt pas gekeken niet welke partijen eventueel kan wor den samengewerkt. Dat stelt het gemeentebestuur voor. Eerder wilde zij de bestuurlijke schaalvergroting binnen twee jaar gerealiseerd zien. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) vindt dat echter een onacceptabele termijn en wil pas in 2011 plannen tot schaalvergro ting gaan voorbereiden. zonder onderwijs elders in het land is het wél gelukt, maar dat komt vooral door de grote betrokkenheid van de ouders", legde zij uit. Alle fracties begrepen de huiver voor op- schaling wel. „Schaalvergroting leidt niet altijd en alleen tot positie Tijdens de commissie samenleving vroeg H.W. van Eenennaam (SGP) zich af of het werkelijk onmogelijk is om op Thoolse schaal verder te gaan. maar volgens wethouder M.A.E. Velthuis kan dat niet. „Dat blijkt ook uit onderzoek. Bij het bij- I ve effecten", waarschuwde M.J. Klippel van de RFT. Mevrouw G. Boelhouwers-Stigter (VVD) gaf de gmr groot gelijk dat zij eerst de ei gen zaakjes goed op een rij wil heb ben vóór een fusie aan te gaan. „De gmr is bang om de identiteit, hun veilige stukje te verliezen", al dus PvdA'ster E. Bastianen. Het is volgens haar belangrijk dat alle neu zen dezelfde kant op staan. Wel drong zij er samen met P. van Bel- zen (Christenunie) op aan om snel onderhandelingen te beginnen met eventuele partners. „Met ruim dui zend leerlingen zijn we een vol waardige partner. Maar dat kan las tig worden als je later in de onderhandelingen wil stappen." De gemeenteraad buigt zich vanavond over het voorstel. T Winnares Deborah Groeneveld vooraan) in haar klas met de ROVZ-prijzen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2007 | | pagina 18