Nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2008 De gemeente Tholen verhuist! Openbare bekendmakingen Gemeentenieuws openbare bekendmakingen gemeente Tholen week 51 Donderdag 20 december 2007 gemeente Tholen Op 2 januari 2008 openen wij om 13.30 uur de deuren van ons nieuwe gemeen tehuis aan het Hof van Tholen 2 te Tholen! U kunt vanaf dan weer terecht voor onder meer paspoorten, rijbewijzen, uittreksels en aanvragen. Openingstijden nieuwe gemeentehuis Bezoekadres: Gemeente Tholen Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen 0166-668200 Postadres: Gemeente Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen U bent van harte welkom! gemeente Tholen Tholenderwijs Gemeentehuis Tholen Markt 1-5, 4695 CE Sint-Maartensdijk Telefoon (0166) 668 200 Meldpunt (0166) 667 667 (24 uur per dag voor opmerkingen, meldingen over uw woonomgeving) Fax (0166) 663 553 E-mail gemeente@tholen.nl Website www.tholen.nl Openingstijden gemeentehuis ma. 09.00 - 12.00 uur di. t/m vrij. 09.00 - 12.00 uur 13.30 - 15.00 uur Avondopenstelling burgerzaken: do. 18.00 - 19.00 uur Burgemeester of wethouder spreken? U bent van harte welkom op het gemeente huis. U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat: (0166) 668 330: voor de burgemeester (0166) 668 386: voor een van de wethouders Gemeenteraad Wanneer u iets met (een lid van) de gemeen teraad wilt bespreken, kunt u contact opne men met de raadsgriffie: 0166 - 668 350. Vragen over leven met een beperking? MEE Zeeland biedt ondersteuning bij leven met een beperking. U bent van harte welkom met uw vragen op elke woensdag van 09.00 uur tot 12.00 uur op het servicepunt in het gemeentehuis van Tholen. Wegwerkzaamheden en verkeersmaatregelen Een overzicht van de wegwerkzaamheden en verkeersmaatregelen die de komende tijd binnen de gemeente zullen plaatsvinden, kunt u vinden op de website van de gemeen te: www.tholen.nlIn het linkermenu kunt u onder 'Actueel' klikken op Verkeersmaat regelen'. Op deze pagina vindt u altijd de meest actuele informatie op het gebied van verkeer en wegenonderhoud. Tholenderwijs gratis via e-mail of print Inwoners van de gemeente Tholen die géén abonnement hebben op de Eendrachtbode, kunnen onze voorlichtingsrubriek Tholenderwijs toch gratis thuis ontvangen. Via e-mail en als u geen internet-aansluiting hebt, op papier via de brievenbus. Let wel, u ontvangt dan alleen Tholenderwijs en niet de Eendrachtbode. U meldt zich hiervoor aan bij de Eendrachtbode (0166-657007) of bij de gemeente Tholen (0166-668210). Of u stuurt een e-mail naar tholenderwijs@eendrachtbo- de.nl Maar voordat het zover is, moet er eerst worden verhuisd. En dat zal gebeuren rond Kerst en Nieuwjaar. Het oude en nieuwe gemeentehuis zijn daarom op maandag 24 december, donderdag 27 december en vrijdag 28 december gesloten. Echter, voor het doen van aangiften van geboorte en overlijden wordt een uit zondering gemaakt. Op maandag 24 december, donderdag 27 december en vrijdag 28 december kunnen inwoners van 10.00 tot 11.00 uur terecht in het nieuwe gemeentehuis. Voor overige zaken, zoals paspoor ten en rijbewijzen, kunt u vanaf 2 januari weer terecht in het nieuwe gemeentehuis. Sociale Zaken Klanten van Sociale Zaken kunnen op maandag 24 december, donderdag 27 december en vrijdag 28 decem ber in noodgevallen van 10.00 tot 11.00 uur telefonisch contact opnemen met een medewerker van Sociale Zaken, via nummer 06-27870365. Oud Archief In verband met de verhuizing is het Oud Archief gedurende de gehele maand december gesloten voor het publiek. Vanaf 2 januari kunt u de studiezaal weer bezoeken op onze nieuwe locatie aan het Hof van Tholen 2. CWI en Service Bureau voor Elkaar In het nieuwe gemeentehuis krijgen ook het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en het Service Bureau voor Elkaar een plek. Ter inzage liggende stukken tijdens de verhuizing Met ingang van 21 december tot en met 2 januari kunt u ter inzage liggende stukken bekijken in de gemeentewerkplaats, Nijverheidsweg 34 in Sint-Maartensdijk van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur (met uitzondering van 24, 25, 26 en 31 december 2007 en 1 januari 2008). Het inkijken van ter inzage liggende stukken in het nieuwe gemeentehuis Als u de ter inzage liggende stukken wilt bekijken, dan kan dat vanaf 3 januari iedere werkdag tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Mocht u een toelichting willen op de stukken, dan kunt u een afspraak maken. Post Vanaf 21 december wordt er op het gemeentehuis in Sint-Maartensdijk geen post meer bezorgd. Ook de brievenbus van het oude gemeentehuis zal vanaf 21 december worden geblokkeerd. Post kunt u sturen naar ons nieuwe postadres: Gemeente Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Iedere werkdag geopend Van 08.30 uur tot 12.30 uur, Van 12.30 uur tot 17.00 uur, vrije inloop hal van het gemeentehuis geopend, dienstverlening op afspraak Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur kunt u terecht voor de producten van burgerzaken zoals paspoort en rijbewijs. Het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de medewerkers van de gemeente Tholen wensen u goede feestdagen en een voor spoedig 2008. De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op woensdag 9 januari. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in de centrale hal van ons nieuwe gemeentehuis aan het Hof van Tholen 2 te Tholen. De officiële opening van het gemeentehuis is gepland op donderdag 10 april 2008. Op zaterdag 12 april 2008 zijn wij voornemens een Open Huis voor onze inwoners en overige belangstellenden te organiseren, zodat u op die dag het gemeentehuis kunt bezichtigen. ii** OUWEN Ingekomen bouwaanvragen Blauwstraat (Sint-Maartensdijk): het verbouwen van kantoren tot 15 appartementen; Scaldisstraat 23 (Scherpenisse): het uitbreiden van een woning; Bronsgeestweg 3 A (Sint-Annaland): het uitbreiden van een bedrijfsruimte; Geertruidaweg 0 (Scherpenisse): het plaatsen van een berging; Noordstraat 9 B (Poortvliet): het vernieuwen van een schutting; Zuidstraat 2 (Scherpenisse): het plaatsen van een kap op een carport; Meanderlaan 186 (Tholen): het plaatsen van een dakka pel op het achterdakvlak; Jan Van Bloisstraat 25 (Tholen): het vernieuwen van de voorgevel; Markt 26 (Tholen): het gedeeltelijk vernieuwen van de achtergevel; Provinciale Weg 4 (Sint-Maartensdijk): het vergroten van de woning; Leguitsedijk 23 (Oud-Vossemeer): het plaatsen van een dakkapel; Molendijk 44 en 46 (Stavenisse): het gewijzigd uitvoe ren v/e verleende vergunning; Wethouder C.J. Moerlandstraat 20 (Stavenisse): het bouwen van een woning. Ingekomen sloopaanvragen Oudelandsedijk 3 (Stavenisse): het slopen van een bedrijfswoning; Weststraat 25 B (Sint-Annaland): het slopen van een woning. Ingekomen monumenten-aanvragen Markt 26 (Tholen): het gedeeltelijk vernieuwen van de achtergevel. Welstandscommissie De welstandscommissie vergadert op maandag 7 januari december 2007 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Aanvang 9:30 uur. In deze vergadering worden de op de agenda geplaatste bouwaanvragen behandeld. De agenda ligt voor iedereen op donderdag 3 januari en vrijdag 4 januari 2007 ter inzage in de publieke leesruimte van het gemeentehuis. De vergadering is openbaar en opdrachtgevers/ontwerpers en direct belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht. De behandeling van zgn. vooroverleg/schetsplannen is niet openbaar. Verleende bouwvergunningen Lindelaan 1 (Sint-Maartensdijk): het bouwen van een landhuis met garage/berging, verz. 6 december 2007; Lindelaan 1 (Sint-Maartensdijk): het bouwen van een zwembad met bijgebouw, verz. 6 december 2007; Zoekweg 1 (Tholen): het plaatsen van een tijdelijke oefenruimte, verz. 10 december 2007. Volgens de algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen een verleende vergunning bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden aan de aanvra ger schriftelijk worden ingediend bij het college van bur gemeester en wethouders van Tholen. Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken kunt u contact opnemen met de afdeling Volkshuisvesting, Milieu- en Bouwkundige zaken, tel (0166) 668337. Sint-Maartensdijk, 20 december 2007. Monumentenwet Kennisgeving van verleende monumentenvergunning Burgemeester en wethouders van Tholen maken - gelet op artikel 3:44 en 3:45, van de Algemene wet bestuursrecht - bekend dat bij besluit van 13 december 2007 is besloten monumentenvergunning te verlenen voor: het restaureren van een kerkgebouw op het perceel Kerkpad 5 te Scherpenisse (monumentnummer 35397, vergunningnummer 2007/384/50/01). Er zijn geen zienswijzen ingediend naar aanleiding van het ontwerp-besluit. In het definitieve besluit zijn geen wijzi gingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het besluit tot het verlenen van de monumentenvergunning en alle ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 21 december 2007 tot en met 31 januari 2008 ter inzage (zie voor adres en openingstijden het colofon en het arti kel "De gemeente Tholen verhuist"). Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht staat voor belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend tegen het ontwerp van het besluit, tegen dit besluit beroep open gedurende zes weken vanaf de dag waarop de monumen tenvergunning ter inzage wordt gelegd. Beroep kan wor den ingesteld bij de Rechtbank Middelburg, sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg Het beroepschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het beroepschrift zijn voorzien van uw naam en adres en een omschrijving omvatten van het besluit waartegen uw beroep is gericht. Zo mogelijk dient u een afschrift van het besluit waarop uw beroepschrift betrek king heeft mee te zenden. Tenslotte dient het beroep schrift gemotiveerd te zijn. Nadere informatie over het instellen van beroep vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid", die u op verzoek wordt toegezonden door het Cluster Communicatie van de gemeente Tholen. Geen zienswijzen ontwerp-vrijstellingsbesluit Burgemeester en wethouders van Tholen maken - ingevol ge artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht - bekend dat er geen zienswijzen zijn ingediend betreffende het navolgende ontwerp-vrijstellingsbesluit: Kaaij 20 t/m 64 te Tholen: het verbouwen van een woongebouw (De Ark)(2005/402). Het ontwerpbesluit met alle daarbij behorende stukken heeft van 26 oktober 2007 tot en met 6 december 2007 ter inzage gelegen. Burgemeester en wethouders zullen uiter lijk 3 januari 2008 besluiten op het verzoek om vrijstelling van het geldende bestemmingsplan en op de aanvraag om bouwvergunning. REGISTER KINDEROPVANG In dit register worden de instellingen voor kinderopvang vermeld, die in de gemeente Tholen geregistreerd zijn. Hierin is een wijziging opgetreden: vanaf 1 januari 2008 is Kinderdagverblijf Toerdeloo gevestigd aan de Stoofstraat 21 te 4693 RB Poortvliet. Voorheen was Kinderdagverblijf Teuntje op deze locatie gevestigd. GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS De behandelend ambtenaar heeft namens het college van burgemeester en wethouders van Tholen op 6 december 2007 besloten de gehandicaptenparkeerplaats in de Volkerakstraat 11 te Sint Philipsland te verwijderen. Belanghebbende kan door de aanleg van een inritconstructie op eigen terrein parkeren. Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van afkondiging bezwaar maken bij ons college. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het bezwaarschrift voorzien zijn van naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de redenen waarom tegen dit besluit bezwaar wordt gemaakt. Het besluit ligt met ingang van 21 december 2007 tot en met 2 januari 2008 ter inzage op de Gemeentewerkplaats, Nijverheidsweg 34 te Sint-Maartensdijk van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 15.00 uur (met uitzondering van 24, 25, 26 en 31 december 2007 en 1 januari 2008). Vanaf 3 januari tot 2 februari 2008 liggen de stukken ter inzage in het nieuwe gemeentehuis. Hof van Tholen 2 te Tholen van 8.30 uur tot 17.00 uur (indien tussen 12.30 en 17.00 uur een toelichting wordt gewenst dient daarvoor een afspraak te worden gemaakt). Indien het college daartoe een schriftelijk verzoek ontvangt kunnen de stukken gedurende deze zes weken tevens buiten kantoortijden worden ingezien. Nadere informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslis sing van de overheid" die u op verzoek door het cluster Communicatie wordt toegezonden. KAPVERGUNNINGEN Aanvraag Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij in de periode van 12 november tot en met 10 december 2007 de volgende aanvragen voor een kapvergunning heb ben ontvangen: Sint-Maartensdijk Gemeente Tholen voor het kappen van 1 linde ter plaatse van het voormalig Markiezaatcollege St. Annaland Gemeente Tholen voor het kappen van 21 diverse bomen rond de scholen en speeltuin aan de Schoolstraat/ Raffeisenstraat Crooswijck De stukken die betrekking hebben op deze aanvragen lig gen gedurende twee weken na de datum van deze bekend making ter inzage; Van 21 december 2007 tot en met 2 januari 2008 op de Gemeentewerkplaats, Nijverheidsweg 34 te Sint-Maartensdijk van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 15.00 uur (met uitzondering van 24, 25, 26 en 31 december 2007 en 1 januari 2008) en vanaf 3 janua ri in het nieuwe gemeentehuis. Hof van Tholen 2 te Tholen van 8.30 uur tot 17.00 uur (indien tussen 12.30 en 17.00 uur een toelichting wordt gewenst dient daarvoor een afspraak te worden gemaakt). Indien het college daartoe een schriftelijk verzoek ontvangt kunnen de stukken gedu rende deze zes weken tevens buiten kantoortijden worden ingezien. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzagelegging hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Uw reactie zal dan meegenomen worden bij de beslissing om wel of niet de kapvergunning te verlenen. Verlening Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij in de periode van 22 november tot en met 10 december 2007 de volgende kapvergunning(en) hebben verleend: Sint Philipsland Voor het kappen van 1 treurwilg achter het Delta nutsbe drijf schakelhuisje op de kruising Noorddijk-Rijksweg Tholen Gemeente Tholen voor het kappen van 20 bolprunussen aan de Polderstaat en Louisestraat Gemeente Tholen voor het kappen van drie esdoorns voor de begraafplaats aan de Prins Bernardstraat

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2007 | | pagina 17