r KLAVERBLAD ZE carrosserie elenbaas Bedriifs1 A Q Autobedrijf Eskes cK> GROOT IN VUURWERK R.Quintus KLEIN IN PRIJS KOT HAGE VKL reclame en autobelettering www. bottvéUtCH I www. elen baas., nl T 0166-612310 Donderdag 20 december 2007 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 15 JI11111I1111 I1l1Iii i i Officiële Mededelingen www.autobedrijf-eskes.nl HYunoni Nu diverse Demo auto's met veel voordeel kVi U.U J RtWi W L»A1 N DKiTi E N i B: B E NI Houtzagerij 8 4651 SN www.vuurwerkland-steenbergen.nl Keuze uit meer dan 270 artikelen!! Gerard Joiing FINANCIEEL ADVISEURS Uw huidige en toekomstige financiële situatie in relatie tot uw wensen worden door ons vertaald in een persoonlijk financieel plan. U kunt bij ons terecht voor een onafhankelijk, deskundig en persoonlijk advies op het gebied van: Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Sparen en beleggen Financieringen Voor een vrijblijvend gesprek bij u thuis of op ons kantoor (overdag of in de avonduren) kunt u contact met ons opnemen. Botermarkt 5 4691 CZ Tholen Telefoon (0166)606424 Fax (0166)605356 E-mail: info@khgadvies.nl Voorstraat 14 4675 CB Sint Philipsland Telefoon (0167)572110 Fax (0167)572171 Internet www.khgadvies.nl natuur en landschap diversen E» van de Provincie Zeeland Nu Rijklaar in de vijfdeurs vanaf 11.950,00 Vestiging Witteveenweg 4 4612 RA Bergen op Zoom 0164-215000 Vestiging Tholen: Ohmstraat 2 4691 RD Tholen 0166-603682 Ook verkopen wij het Maak me Gek Superrr i pakket. 1 lel.: 06 IS S3 27 TS STUNT NIET MET VUURWERK DAT DOEN WIJ WEL u.w s?eoULUt voor eew zete"* t Ontheffing Flora- en faunawet Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 50 in het kader van artikel 68 van de Flora- en faunawet de volgende ontheffing heeft verleend. Ter voorkoming van belangrijke schade aan ge wassen. vee. bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren is ontheffing verleend aan A.C. Bijl te Scherpenisse voor het doden van smient en daar bij gebruik te maken van het hagelgeweer van een half uur voor zonsopkomst tot 12.00 uur, voor de periode van 12 december 2007 t/m 31 maart 2008. De ontheffing heeft betrekking op een per ceel tarwe gelegen aan de Westkerkseweg te Scherpenisse. gemeente Tholen, zoals op de bij het besluit behorende kaart aangegeven. Bezwaar De ontheffing ligt 6 weken ter inzage bij de Provincie Zeeland Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1. Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw L. Wijgman (tel. 0118-6319841 of de heer R. Steijn (tel. 0118- 631196). Van 24 december 2007 tot en met 3 januari 2008 liggen de stukken ter inzage bij het Zeeuws Documentatiecentrum in de Zeeuwse Biblio theek. Kousteensedijk 7. Middelburg op maan dag van 17.30-21 uur. dinsdag tot en met vrijdag van 10-21 uur en zaterdag van 10-13 uur. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van de ontheffing bezwaar tegen de ontheffing indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001. 4330 LA te Middelburg. Tevens bestaat op grond van artikel 8.81. lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid om. indien -gelet op de betrokken belangen- onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaar een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank te Middelburg. Postbus 5015. 4330 KA Middelburg. Goedkeuring plan en MER-beoordeling verbetering glooiing Oud Kempenhof- stede-/Margarethapolder De Algemene Vergadering van het waterschap Zeeuwse Eilanden heeft het plan tot verbetering van de glooiing van het dijkvak Oud Kempenhof- stede-/Margarethapolder vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben dit plan ingevolge artikel 7 van de Wet op de water kering bij besluit van 7 december 2007 goedge keurd en geoordeeld dat voor de uitvoering van de werken geen Milieu Effectrapportage behoeft te worden opgesteld. Het betreffende plan, het beoordelingsbesluit en het goedkeuringsbesluit liggen van 7 januari 2008 tot en met 15 februari 2008 ter inzage bij de de provincie Zeeland, directie Ruimte. Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Middelburg en in het gemeentehuis van Tholen te St. Maartens dijk op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur. Belanghebbenden die van mening zijn recht streeks in hun belangen te zijn getroffen door het goedkeurings- en/of MER-beoordelingsbesluit kunnen tot en met 15 februari 2008 beroep n stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Postbus 20019. 2500 EA Den Haag. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken bij de provincie Zeeland, dir. RMW kunt u zich wenden tot dhr. W.A. Besuyen (tel. 0118- 631157). Informatie over het provinciaal bestuur, zoals Abdi|Nieuws, vindt u op www zeeland.nl C HOGERE EIGEN BIJDRAGE? LAAT HET WETEN! In 2003 is een nieuw Eigen Bijdrage sy steem in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ingevoerd. Het was toen al duidelijk dat dit enor e gevolgen zou hebben voor de koopkracht van inwo ners van AWBZ-instellingen. Daarom had de overheid de regeling voor mensen die in die tijd al in een instelling verbleven uitgesteld. Deze overgangsregeling stopt per 1 januari 2008, wat leidt tot onrust en problemen. In de afgelopen weken hebben rond de 100.000 mensen een brief ontvangen van het Centraal Administratiekantoor (CAK) met de nieuwe vaststelling voor de Eigen Bijdrage AWBZ. Klaverblad Zeeland heeft al verschillende zorgwekkende berichten ont vangen over voorbeelden dat de bijdrage ruim drie keer hoger wordt en dus stijgt met vele honderden euro's. Mensen hebben weinig tijd om zich voor te bereiden op de maatregel, om eventueel bezwaar in te dienen en/of bij het CAK aan te kloppen voor compensatie. Staatssecretaris Busse- maker gaat uitzoeken wat er precies aan de hand is en de Tweede Kamer hierover informeren. Bent u, of kent u iemand die ook gecon fronteerd is met een verhoging van de Ei gen Bijdrage? U kunt uw ervaringen mel den via www.sp.nl/eigenbijdrage Meer informatie kunt u lezen op www.kla- verbladzeeland.nl. U kunt altijd uw erva ringen melden of uw signalen doorgeven. Met uw mening oefenen wij invloed uit op de kwaliteit van zorg in Zeeland. In sa menwerking met andere cliëntorganisaties kunnen wij signalen aanbieden aan de overheid. BETERE 'EIGEN RISICOREGELING' IN DE ZORG Samenwerking tussen de CG-Raad (Chro nisch zieken en Gehandicapten Raad) en de Tweede Kamer heeft goede resultaten opgeleverd. De Kamerleden hebben posi tieve bijstellingen voorgesteld in de rege ling voor eigen bijdragen: o Hulpmiddelengebruikers en mensen in AWBZ-instellingen komen in aan merking voorcompensatie (voorstellen van CU en CDA) o Het wordt mogelijk een verzekering af te sluiten tegen het verplichte eigen ri sico (PvdA) o Gespreide betaling wordt mogelijk (SGP) o Er komt per april 2008 een heldere de finitie voor 'chronisch ziek en gehandi capt' (PvdA) o VWS maakt een inventarisatie van alle eigen betalingen. Zo kan worden be keken welke gebruikersgroepen hier vooral mee te maken hebben. Later kan dan worden bezien hoe deze groepen gecompenseerd kunnen worden. De uitwerking van de nieuwe compensatiere geling wordt eerst aan de Tweede Kamer voor gelegd (voorstel van het CDA, dat unaniem is aangenomen door de Tweede Kamer). VERANDERINGEN IN DE ZORG Voor meer informatie over veranderingen in de zorg kunt u terecht op de websites www.minvws.nl, www.consumentenbond, nl of www.kiesbeter.nl. Daarnaast kunt u altijd bellen naar Zorglnfo Klaverblad Zeeland, van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur. WMO-BESCHIKKINGEN VALLEN IN DE BUS Per 1 januari 2007 is de hulp bij het huis houden overgegaan van de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WM0), met de gemeente als uitvoerder. Een aantal mensen heeft het afgelopen jaar nog geen beschikking van de gemeen te gehad. Zij zaten nog in een overgangs situatie. Omdat deze overgangssituatie eindigt per 1 januari 2008, krijgen ook deze mensen nu een nieuwe beschikking over de huishoudelijke hulp. Hierin staat op hoeveel zorg u recht heeft. Raadpleeg het WMO-loket van uw ge meente bij vragen. Bijvoorbeeld als het aantal uren voor huishoudelijke verzor ging omlaag gaat. Vraag op basis waar van dat gebeurd is, vraag eventueel een her-indicatie aan en geef aan wat u nodig denkt te hebben. U kunt eventueel een bezwaarschrift indienen wanneer u het niet eens bent met het toegekende aantal uren. Heeft u hulp nodig? Bel of mail dan naar Zorglnfo Klaverblad Zeeland. De me dewerkers helpen u graag. DE KLEINE LETTERTJES IN DE ZORGPOLISSEN Als u wilt, kunt u op dit moment overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Let behalve op de prijs, ook op de voorwaarden. Er kunnen venijnige addertjes in de polissen zitten. Als u teleurstellingen wilt voorkomen zult u de klei ne lettertjes moeten lezen. De gezondheidsgids meldt 10 addertjes onder het gras: 1. Wachttijden: vooral bij 'dure' zorg? 2. Vrije keus: welke contracten sloot de zorgverzekeraar af? En met wie? 3. Onduidelijke termen: redelijkenvijs over bodig, of onnodig gecompliceerd? 4. Wanbetaling: gelijk uitsluiten of twee maanden vooruit betalen? 5. Controle zorgverlener: eisen als BIG-regi- stratie vooraf zelf controleren? 6. Opzegtermijn: voor 1 november of voor 1 januari? 7. Toestemming: is die vooraf nodig? 8. Uitsluitingen: zorg in het buitenland na wintersport ook vergoed? 9. Koppeling basis-aanvullend: benadelen bij uitsluitend aanvullend pakket? 10. Rariteiten: 3 dagen na opname contact opnemen? Vertaling buitenlandse nota? Zorgverzekeraar Menzis komt als eerste met een polis zonder kleine lettertjes en in voor ieder een begrijpelijke taal. Hopelijk zullen andere verzekeraars snel volgen. De duidelijke pakket ten zullen daardoor wel in omvang toenemen. Bron: gezondheidsgids consumentenbond STANDPUNT ZIEKENHUISFUSIE Op 12 december heeft Klaverblad Zeeland in de provinciale klankbordgroep zieken huiszorg haar standpunt naar buiten ge bracht met betrekking tot de fusieplannen. Het uitgebreide advies is te downloaden via onze website of op te vragen via Zorglnfo Kla verblad Zeeland. Wij hebben op verschillende manieren zoveel mogelijk Zeeuwen gehoord om tot een goed overwogen standpunt te ko men. Er is gebruik gemaakt van informatie bijeenkomsten, het e-panel, gesprekken met belangenorganisaties en signalen bij Zorglnfo Klaverblad Zeeland. Voor meer informatie kunt u terecht bij Mieke van Marissing. KLAVERBLAD ZEELAND WENST U PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GOED 2008 TOE! Wij zijn gesloten van 21 december 2007 t/m 1 januari 2008. OBSTAKEL; UITWERKING EIGEN RISICO VOOR CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN In 2007 kennen we de no-claim korting. Er is veel te doen geweest over de on eerlijkheid die deze maatregel in zich heeft voor chronisch zieken en gehan dicapten. Zij moeten per definitie (veel) zorgkosten maken en kunnen daardoor nooit gebruik maken van deze regeling. Per 1 januari 2008 wordt de no-claim- regeling vervangen door een verplicht eigen risico van 150 euro per jaar. ie dereen betaalt de eerste 150 euro zelf. De zorgverzekeraar zal het eigen risico bij u in rekening brengen. U kunt uw eigen zorgverzekering vragen hoe zij dat gaan doen (per maand, per kwar taal of anders). Mensen met meerjarige, onvermijdbare kosten worden financieel gecompenseerd met een bedrag van 47 euro. De compensatie zal achteraf plaats vinden. Voor minima een hard gelag. Suggesties voor Gouden Klaver en Ob stakel kunt u melden bij de redactie. GOUDEN KLAVER: NUCLEUS ZORG MET DESKUNDIGE EERSTE LIJNS- ZORG WAAR DE PATIËNT 'BETER VAN WORDT Nucleus Zorg 'thuis in de eerste lijn' is de koepelorganisatie van en voor huis artsen in Zeeuws-Vlaanderen. Zij maakt zich sterk voor goede en toegankelijke zorg in de eerste lijn. Om dit te bereiken stimuleert Nucleus Zorg de samenwerking tussen eerstelijns zorgverleners, zoals o.a. de fysiotherapeut, diëtiste en dia- betesverpleegkundige. Daarnaast richt zij zich op het ontwikkelen van vernieu wende zorgprogramma's. Centraal staat de regiefunctie van de huisartsen, zij blijven immers nu en in de toekomst het eerste aanspreekpunt voor hun patiënten bij gezondheidsvragen. BEREIKBAAR Klaverblad Zeeland Van Hertumweg 17-19, 4462 EV Goes T. 0113- 256 856 Op werkdagen van 09.00-17.00 uur algemeen@klaverbladzeeland.nl www.klaverbladzeeland.nl Redactie: Marleen Vermeer, Marloes Nieuwenhuize, Angelica Cats, Marcel de Ronde Zorglnfo Klaverblad Zeeland Informatie, advies en ondersteuning m.b.t. gezondheidszorg, gehandicap tenvoorzieningen en problemen rondom WAO. Telefonisch bereikbaar van maan dag t/m vrijdag van 09.00 - 13.00 uur. T. 0113- 212 783 E. zorginfo@klaverbladzeeland.nl Cliënt Vertrouwens - Persoon Jeugdzorg Pepijn: 06 53 840 452 p.vdbeemt@klaverbladzeeland.nl Sjoek: 06-55 80 08 88 s.dvries@klaverbladzeeland.nl www.klaverbladzeeland.nl/jeugdzorg Hyundai Atos 1.1 Active Version. Jan. 2007 5.000-20.000 km gereden. In de kleur Silver of Husky Bleu, airco, ABS,EBD, electr.ramen. stuurbekrachting. Hoge instap. Deze auto kost rijklaar nieuw 10.510,00 Nu Rijklaar vanaf 8.450,-- Hyundai Getz 1.4 Active Version. Sept. 2006 of januari 2007. Tussen de 5.000-25.000 km gereden. Airco, ABS, EBD, electr.ramen, airbags en stuurbekrachting. Deze auto kost rijklaar nieuw 15.610,00 I ÜBMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^^^^^^M lauwo Bezoek voor meer informatie de website:

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2007 | | pagina 15