TOOT, Schildering van Alma ongeschonden uit oude technische school gezaagd AbdijNieuws r/ia 'Wat is het glad, man!' 'Weigeren antwoord in strijd met gemeentewet' Bewoner gewond na vechtpartij op de Ark Zwanger Kinderen kunstenaar én aannemer/schenker trotseren de kou Donderdag 20 december 2007 64e jaargang no. 6 Directeur Kraal naar Mollerlyceum 15 appartementen in gemeentehuis Twee keer vrijdag „Dat het zo veel voeten in de aarde zou hebben, had ik niet gedacht", zegt Peter Alma. Uren staan hij en zijn zus Sinja maandag in de kou om te zien hoe de wandschilde ring van hun vader uit de voormalige technische school in Sint-Maartensdijk wordt gehaald. Als het brok steen rond vijf uur op een dieplader wordt gezet, zijn ze opge lucht. Het kunstwerk zal, na restauratie, een plek krijgen in het nieuwe Haestinge. Zagen Aannemer Raadslid M.J. Klippel (RFT) neemt er geen genoegen mee dat wethouder Heijboer in de commissie bestuurs zaken heeft geweigerd zijn vragen over de kostprijs van een paspoort en een identiteitskaart te beantwoorden. In schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders noemt hij die handelwijze in strijd met de gemeentewet. Klippel wil weten wat het college hier in de toekomst aan gaat doen. Raadspresidium B. doet aangifte van mishandeling De 70-jarige bewoner K. B. van het seniorenappartement de Ark in Tholen heeft bij de politie aangifte gedaan van mishandeling. Zaterdag kwam het op de galerij van de Ark tot een handgemeen tussen hem en zijn 68-jarige medebewoner RK. Bewoners van de flat zijn erg aange daan door de gebeurtenis. Even een aanloopje nemen en glijden maar. Ook de jon gens zónder schaatsen vermaakten zich gistermiddag pri ma op het ijsbaantje aan de Deensestraat in Sint-Philips land. „Mijn oude schaatsen zijn te klein, maat 35. Daar pas ik niet meer in. En de schaatsen van mijn vader zijn te groot. Maar glijden is ook leuk", reageert de elfjarige Pas cal Mol. D f Jl MAAKT HET MET FIXE Nijwerheidswieg 4, 4695 RC St-Maartensdijk Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5, 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 0166-657007 b.g.g. 653474 Telefax 0166-657008 E-mail: redactieeendrachtbode.nl advert eendrachtbode. nl admin@eendrachtbode.nl Homepage: www.eendrachtbode.nl Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Bankrekening 30 30 05 556. Giro 12 44 07 Abonnement 16,25 per halfjaar, 29,25 per jaar, per post 52,00 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers 1 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,29 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 5,50 contant. Hoofdredacteur W. Heijboer. De Kraal in Tholen moet op zoek naar een nieuwe directeur. De huidi ge directeur, C. Sinke gaat na 2,5 jaar de Montessori basisschool aan de Zoekweg weer verlaten. Op l fe bruari wordt de 44-jarige Sinke ad junct-vestigingsdirecteur van het Mollerlyceum in Bergen op Zoom. „Ik kom uit het voortgezet onder wijs en kan me nu weer verder ont wikkelen. De Kraal staat er nu ook weer goed voor. Het beleid staat op de rails, de financiën zijn gezond, de inspectie geeft ons een voldoende en de school groeit." Er zijn 136 leer lingen. Sinke kwam nadat er een lange tijd geen directeur was. Het bestuur moet op zoek naar een op volger. Er komt eerst een interim-di recteur. Wie dat is, is nog niet be kend. Bouwbedrijf Nieuwenhuis uit Rijs- sen heeft een plan gemaakt voor vijftien appartementen in het ge meentehuis te Sint-Maartensdijk. De opzet laat acht appartementen beneden zien en zeven op de verdie ping. „Het zit goed in elkaar, er zijn weinig ingrepen nodig", zei voor zitter M. Onrust in de welstands commissie. Die adviseerde positief, en was met name te spreken over het plan om de bergingen bij elkaar te plaatsen in wat nu de archiefkluis is. Nieuwenhuis realiseert de appar tementen in het gedeelte dat grenst aan de Blauwstraat. Daar komt ook de centrale ingang van het complex. De gangen blijven intact. En de nog niet benutte delen van het gemeen tehuis - dat aan de buitenkant niet verandert - worden afgesloten. Nieuwenhuis denkt over drie tot vier maanden met de bouw te kun nen beginnen. De Eendrachtbode verschijnt twee keer op vrijdag in plaats van donderdag. Vrijdag 28 december a.s. komt het oudejaarsnummer. Aanlevering berichten en adver tenties uiterlijk donderdag 27 de cember voor 10.00 uur. Het eerste nummer in 2008 verschijnt vrij dag 4 januari. Hiervoor dient de kopij uiterlijk donderdag 3 januari 10.00 uur binnen te zijn. zijn is vooruit zien! Kraamzorg rTj entadministratiE Schrijf je in voor kraamzorg via: Tel: 0113 - 22 40 40 of e-mail: info®spkez.nl Oud-aannemer Hoppenbrouwers rechts) en voormalig conciërge Van den Berg halen herinneringen op bij de half afgebroken school. Oud directeur Meloen (rechtsvoor) gaat naar huis nadat hij heeft gehoord dat het vrijkomen van de wandschildering nog de nodige uren op zich laat wachten. De socialistisch geëngageerde beel dend kunstenaar Peter Alma 1886- 1969) bracht in opdracht van aanne mer P. Hoppenbrouwers een wandschildering aan in de gymzaal (de latere kantine) van de school, die als Burgemeester Bouwenseschool in 1957 de deuren opende. Toen en kele jaren geleden het besluit viel om de school naar Tholen te ver plaatsen. en duidelijk werd dat het gebouw aan Onder de Linden moest wijken voor woningbouw, kwam bijna drie jaar geleden een lobby op gang om de schildering te bewaren. Datzelfde gold een glasappliqué van Lex Horn (1916-1968). Het bestuur van wat inmiddels het Schelde colle ge heette - het ROC West-Brabant - had er geen geld voor over (net zo min als voor een glaskunstwerk in de voormalige Halsterse Thomas- Het laatste nieuws van de Provincie mavo, dat afgelopen zomer door de plaatselijke heemkundekring is 'ge red' - red.). Ook de gemeente was aanvankelijk niet bereid er geld voor uit te trekken. Ze besloot eind 2005 de werken gratis beschikbaar te stel len aan de familie van de kunste naars. Dit voorjaar kwam Tholen daarop terug, mede doordat de pro vincie zich de cultuurhistorische waarde van de kunstwerken aantrok. Ook was inmiddels een comité be houd monumentale kunst opgericht, met daarin onder meer de Tholena- ren Willem Heijbroek (voorzitter Bond Heemschut Zeeland) en Kees Slager (Eerste Kamerlid). Eind juni stelde de gemeenteraad 25 mille be schikbaar voor demontage, restaura tie, vervoer en tijdelijke opslag. Be sloten werd beide werken een plekje te geven in de nieuwbouw van Haes tinge, die in 2009 gerealiseerd moet zijn. Van de totale kosten die ermee gemoeid zijn, geraamd op anderhal ve ton, zouden gemeente en provin cie ieder een derde moeten dragen. De rest moet komen uit fondsen en subsidies. „Er moet nog heel wat ge beuren", zei comitélid Johanna Ja cobs daar maandag over. Het glasap pliqué is begin juli uit de school ge haald. Voor de begeleiding van het project heeft de gemeente Art Con servation uit Vlaardingen in de arm genomen. Nadat vorige week de nodige voor bereidingen zijn getroffen, is het maandag zover. Het stuk muur met daarop de schildering van 1,75 bij zes meter, afgelopen zomer al afge dekt om beschadiging te voorko men, is verstevigd met ijzeren bal ken. In het dak zijn twee gaten gemaakt, om kabels vast te kunnen maken aan de wand die vanonder rust op ijzeren staanders. Op de Pa rallelweg staat een grote kraan die de kabels strak gespannen houdt. Medewerkers van een bedrijf uit Hilvarenbeek treffen 's morgens in alle vroegte de voorbereidingen om de wand - inmiddels vrijgemaakt door het wegbreken van de oostelij ke buitenmuur - uit te kunnen za gen. Broer en zus Alma arriveren om half tien, ze komen respectieve lijk uit Amsterdam en Hoorn. Ook Johanna Jacobs van het comité, oud-docent Tom Viergever en een medewerkster van Art Conservation die alles op video vastlegt, zijn al vroeg present. Allemaal zijn ze ge spannen of de operatie vlot en vlek keloos zal verlopen. Maar vlot gaat het allerminst. Was de gedachte aanvankelijk dat het stuk muur om een uur of elf losgezaagd zou zijn, om half twee is dat nog niet eens aan één kant het geval. Tot twee keer toe loopt het uit de kluiten ge wassen zaagblad vast. Het moet zich niet alleen door baksteen wer ken. maar ook door het gewapend beton van de verdiepingsvloer en de steunbalken. „Er staat méér span ning op dan we hadden verwacht", licht de uitvoerder toe. Broer en zus Alma vinden het span nend. Ze maakten één keer eerder de verplaatsing mee van een kunst werk van hun vader. „Een tegelta bleau uit het Marnixbad in Amster dam", vertelt Sinja Alma. De thermometer wijst één graad boven nul aan. Maar er staat een windje waardoor het een stuk kouder aan voelt. Om dan uren buiten te staan, is geen pretje. Het schoolgebouw biedt geen soelaas. Alle deuren zijn er al uit, aanbouwen weggebroken en de meeste ramen kapot, waar door het één trekgat is. Gemeen teambtenaar Ad Kole nodigt de Al- ma's uit om. als ze het koud hebben, op zijn kamer in het gemeentehuis een kop koffie te komen drinken. Onder degenen die maandag een kijkje komen nemen aan de Paral lelweg, is P. Hoppenbrouwers. De 82-jarige Bergenaar herinnert zich nog goed dat hij als aannemer de school heeft gebouwd. „Het was voor het eerst dat er op Tholen zo'n groot gebouw werd neergezet. Ook voor mijn bedrijf was het een flinke opdracht." ZIE VERDER PAGINA 3 In verband mét de feestdagen is het provinciehuis van 74 december 2007 tot en met I januari 2008 gesloten. Hot eerstvolgende AbdijNieuws is vanaf 9 ja- nuai i 2008 weer te raadplegen via www.zeeland.nl. Provinciale stukken liggen in deze periode let iiv.ig<In het Zeeuws Documentatiecentrum in de Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensodijk 7 te Middelburg. Klippel wil gang van zaken in commissie anders Deze week Debbie Meijer wint prijs met tekening over verkeer Leraar Dicknout van Cal- vijn college met pensioen Katten zingen in kerstmusi cal jeugdtheater Smerdiek EN VERDER... Steun voor horeca op Thoolse campings Raad verdeeld over welstandsvrij houwen Nieuwe ronde voor huurtsparen MEN MAAKT NIET DOOR WAT MEN DOORMAAKT, MAAR ZOALS MEN HET DOORMAAKT Dit nummer bestaat uit 32 pagina's Het RFT-raadslid wil allereerst weten of b. en w. vinden dat zijn vraag past binnen het recht dat een raadslid heeft op grond van de gemeentewet. En of ze het met hem eens zijn dat de wei gering van wethouder Heijboer strij dig is met die wet. Volgens artikel 155 lid 2 kan een lid van de raad het college of de burgemeester monde ling of schriftelijk vragen stellen. En artikel 169 lid 3 stelt: 'Zij geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlich tingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang'. In de commissievergadering van vo rige week zei de wethouder dat de gevraagde informatie vorig jaar al was verstrekt en dat hij het niet nodig vond om er een ambtenaar tijd aan te laten besteden. „Ik heb in de verga dering laten merken dat dit een vreemde gang van zaken is. Als raadslid heb je informatie nodig voor je werk. En ik zou willen voorkomen dat zoiets in de toekomst opnieuw gebeurt", aldus Klippel. Daags na de commissievergadering heeft het raadslid overigens wél een antwoord gekregen. „Een mailtje waarin staat wat het gemeentelijk aandeel is en wdt het rijksaandeel in de kosten van de betreffende docu menten. Maar dat is niet wat ik had gevraagd", licht hij toe. „Ik vind dat als iets een tientje kost, je er geer: twaalf euro voor moet rekent. Een gemeente is geen insi.'ling om wir.sl te maken, het is geen bedrijf" zegt het raadslid. V.-g jaar phiite h:j de raad voor hooguit een kostendekkend tarief voor het paspoort, maar de raadsmeerderheid stemde in met het collegevoorstel om de door het rijk bepaalde maximumprijs te rekenen. Klippel wil van b. en w. weten of die, net als hem, vinden dat 'gebeurtenis sen als deze' nadelig zijn voor de on derlinge samenwerking en verhou ding tussen het college en de gemeenteraad, en voor het imago van de gemeente. Het raadslid vraagt on omwonden wat eraan gedaan wordt om te voorkomen dat wethouder Heijboer op een dergelijke manier blijft handelen. Dat is zo geformu leerd na overleg met de ABT-fractie. Die kreeg in de commissie bestuurs zaken van 12 september ook te ma ken met vragen waarop de wethou der niet wilde antwoorden. Dat betrof de reactie van b. en w. op de brief van accountant Verhoef over het financiële beleid. Een ontevreden ABT-fractievoorzitter J.J.P.A. Bou logne heeft daarover naderhand een gesprek gehad met de burgemeester. De RFT laat het van de beantwoor ding door b. en w. afhangen, of ze al dan niet een formele klacht indient op grond van de algemene wet be stuursrecht. Behalve het college, gaat Klippel ook het raadspresidium vra gen stellen. Die betreffen de handel wijze van waarnemend commissie voorzitter H.W. van Eenennaam in deze kwestie. Van Eenennaarn vroeg naar aanleiding van de v ager, van RIT. de commissie af of de informa tie moest worden /erschaf;. Jit de reacties van dt meerderheid trok hij vervolgens de conclusie dat dit niet moest. Volgens de politie is er al jarenlang onenigheid tussen de beide bewo ners van de Ark aan de Kaaij. Zater dagmiddag rond vier uur escaleerde dat en vielen er op de tweede ver dieping klappen toen beide heren el kaar tegenkwamen. B. kreeg een klap op zijn gezicht waarbij zijn bril kapot werd geslagen. Hij bloedde uit zijn linkeroog, klaagde over pijn aan zijn hoofd. Hij moest naar de huisartsenpost in Bergen op Zoom om gehecht te worden aan zijn hoofd. Volgens de politie zou de on enigheid gaan over een parkeer plaats. B. heeft een invalide parkeer plaats en vroeg bij de gemeente een andere plaats aan. Daar werd bezwaar tegen gemaakt door de vaste gebruiker van de par keerplaats. Het bezwaar is door het college echter ongegrond verklaard. De parkeerproblemen zouden vol gens de gemeente besproken wor den door Castria Wonen, de eige naar van het complex. Geen Internet? Bel voor een afdruk van AbdijNieuws naar het informatiecentrum: 0118-631400. Voor officiële mededelingen zie ook elders In dit blad. l"g Nieuwe Burg 42, Postbus 6001,4330 LA Middelburg Samen met zijn vrienden glibbert hij in regenlaarzen over het bevroren water. Alleen aan de zijkanten van de ijsbaan is het oppassen, weet hij. „Daar zitten een paar wakken. Er is al iemand doorheen gezakt." Het is alweer zo'n drie jaar geleden dat hij en zijn klasgenootjes het ijsbaantje konden gebruiken. De laatste jaren was het te zacht weer om de ijsbaan werkelijk tot bloei te laten komen. Leeftijdsgenoot Arjen de Rooij kan maar kort van de ijspret genieten. Hij moet naar huis, er zitten neefjes en nichtjes op hem te wachten. „En vandaag was de eerste dag dat wij het ijs opmochten. Dinsdag mocht het nog niet van de meester, toen was het ijs nog veel te dun." Ook hij twijfelt of schaatsen en glijden op het ijs de komende dagen nog wel mogelijk zal zijn. „De baan wordt al wat slechter, jammer." Zijn vrienden blijven achter op de ijsbaan en roetsjen nog een paar keer over het bevroren water. Af en toe gaat er eentje onderuit, maar krabbelt snel weer omhoog: „Wat is het glad, man!" Mirjam Roth vertelt trots dat zij nog geen enkele keer gevallen is. „En het is de eerste keer dat ik op schaatsen sta!" Het meisje komt uit Bruinisse en is op bezoek bij haar oma. Samen met haar Fluplandse kennis Amber Bolier zwiert zij over de baan. „Echt leuk om te doen", vindt Mirjam. Haar vriendin maakte echter net een flinke smak en heeft momenteel wat minder zin om weer op de ijzers te staan. „Dat deed echt zeer, joh", mokt Amber. Een van haar 'schaats- loze' vriendinnen laat zich dat geen twee keer zeggen en troost haar: „Als het té zeer doet en je wilt niet meer, mag ik je schaatsen dan aan?" De Fluplandse jeugd trok gisteren de schaatsen aan en leefde zich uit op ijsbaan de Tramput aan de Deensestraat. PHILIPS 82 CM HD READY LCD TV Advertentie I.M. Beeldresolutie: 1366x768p, U5B aansluiting, responstijd 6ms, 2x HDMI.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2007 | | pagina 1