Zussen Spoelstra na 60 jaar weer in kerk Hervormde Gemeente In land geen tweede Stadszicht te vinden Stemmen waterschap per brief of computer Café de Kleine nieuw in Stavenisse 150 kijkers bij pand Melse Gemeentehuis Sint-Maartensdijk moet als het kan open blijven Donderdag 13 september 2007 „Jullie zijn dochters van dominee Spoelstra", gokt J. Kem- peneers als een drietal dames zaterdagochtend de kerk van de Hervormde Gemeente in Sint-Philipsland binnenstapt. Het trio reageert verbaasd. „Kunt u dat zien dan?", vragen zij verbluft. Glimlachend schudt de vrijwilliger van heem kundekring Philippuslandt het hoofd. „Nee, maar uw broer heeft dit gebouw net ook bezichtigd." EENORACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Vrolijkesamenhangende architectuur Kroonluchter Gebouwd verdwijnt Den Roosentuyll Lijsten 52,1 miljoen euro winst voor Delta 200 procent Klassiek modern Platform kerken Virtuele wereld De Breij in Tholen Nieuwe website waterschap moet nóg interactiever Waterschap werkt aan doorstroming Spievorm spannend District Tholen/Sint-Philipsland afgeschaft Monumentendag trekt ruim 100 bezoekers naar Den Roosentuyll „Een Vinex-wijk kan overal in Nederland staan. Maar de architectuur zoals die in Stadszicht in Tholen te zien is, is heel specifiek, hier gewor teld. En dat voel je." De Roosendaalse architect Charles Sturm gaf vrij dag ter gelegenheid van open monumentendag uitleg over de Zeeuwse stijlkenmerken die in de Thoolse nieuwbouwwijk zijn toegepast. „Je vindt in Nederland geen w ijk als deze", zei hij heel stellig. Hel is alweer een lijd geleden dat de zussen de kerk aan de Kerkring be zochten. Hun vader was dominee bij de Gereformeerde kerk in Anna Ja- eobapolder. Tijdens de Tweede We reldoorlog vond het gezin echter een tijdelijk onderkomen in de pastorie van de Hervormde Gemeente in Sint- Philipsland. „Ik weet nog dat ik op de knie van dominee Van Holst heb gezeten, zó klein was ik toen", ver telt Bctsy Peetoom-Spoelstra. „We werden er erg gastvrij ontvangen." Bij het zien van de spreekstoel in de kerk komen er bij de zusters nog meer herinneringen boven. „Onze vader preekte hier voor de Gerefor meerde kerk tijdens de oorlog, maar heeft ook één keer voor de Her vormde Gemeente gepreekt", weet Anneke nog. De dominee van de Hervormde Gemeente was door de Duitsers tegengehouden en kon de dienst niet leiden. Dominee Spoel stra werd gevraagd om de dienst over te nemen. „Vader zei toen 'zó begint het'. Hij wilde graag meer binding tussen de gemeenten." Het is de eerste keer in lange tijd dat de zusjes Spoelstra de Fluplandse kerk weer zien. Kort na de Tweede Wereldoorlog vertrok het gezin uit Sint-Philipsland. In 1947 verhuisde de familie naar Genemuiden. „Mijn dochter preekt morgen in Anna Ja- cobapolder, dat is ook de reden dat wij hier zijn. We wisten niet dat de kerk tijdens monumentendag open zou zijn. dat is een aangename ver rassing", aldus Betsy. „Er zitten hier veel herinneringen." Er kwamen meer bezoekers een kijkje nemen in de kerk tijdens mo numentendag, onder andere uit Ber gen op Zoom en Nieuwe Pekela. „De eerste bezoekers stonden al voor tienen voor de deur te wach ten", vertelt Kees Bakker, lid van de kerkenraad. De kijkers konden des gevraagd informatie krijgen van le den van de kerkenraad en van vrij williger Kempeneers. Op een tafel lagen boeken met krantenknipsels Vanwege de wetswijziging is een herziening van het reglement nodig. De bestuurssamenstelling van het waterschap kan daarin nog wél ge regeld worden, maar regels met be trekking tot verkiezingen en de fi nanciering (kostentoedeling) verval len. Deze zaken worden namelijk geregeld in de nieuwe wet en de er bij horende algemene maatregel van bestuur. De wet onderscheidt een watersysteemheffing - die de om slagheffing vervangt - een zuive ringsheffing (voor indirect lozen op rioleringen) en een verontreini gingsheffing (voor direct lozen op oppervlaktewater). Daarnaast komt er een heffing om de wegentaak te bekostigen. De wettelijke regels voor de kostentoedeling bij de wa tersysteemheffing kan in het regle ment van overeenkomstige toepas sing worden verklaard op de wegenheffing. En dat is wat gedepu teerde staten (g.s.) van Zeeland voorstellen. Een stembusgang tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen is ver leden tijd. De waterschapswet regelt dat er per post of internet gestemd gaat worden. Dat gebeurt in alle. wa terschappen tegelijkertijd, voor het eerst in november 2008. Het water schapsbestuur wordt voor vier jaar benoemd. Verkiezingen zijn er al leen voor de categorie ingezetenen. Daarnaast zijn er belangen waar voor zetels gereserveerd worden: bedrijven, agrarisch en overig onge bouwd. en natuurterreinen. De ze telverdeling in het bestuur verandert behoorlijk: de categorie ingezetenen gaat van 14 naar 21 zetels, bedrijven van 6 naar 4, en ongebouwd van 5 naar 4. Gebouwd (de huiseigenaren) heeft nu 10 zetels, maar die catego rie verdwijnt. Nieuw is de categorie natuurterreinen, die 1 zetel krijgt. Tegen de voorgestelde verdeling zijn op voorhand bezwaren inge diend. Het Bosschap en de Zeeuwse Milieufederatie willen 2 zetels voor de natuurterreinen. En de Neder landse Melkveehoudersvakbond over de geschiedenis, de achter grond en de bouw van de kerk. Ook werd er op een laptop een kleine diavoorstelling afgespeeld. „We wijzen mensen zo op puntjes die wellicht niet meteen opvallen. Wat informatie over de kerktoren, het or gel en de antieke kroonluchter." Bij het samenstellen van de presentatie stuitte de Fluplandcr op een bijzon dere ontdekking. In de kerk ligt Wil lem Meijer begraven. „Dat blijkt een voorvader van mij te zijn." Bakker mocht tijdens de openstel ling bovendien enkele plaatsgenoten verwelkomen, waaronder een aantal gemeenteleden. „En veel kinderen. Zij mochten bijvoorbeeld even op de preekstoel staan, dat vonden ze wel leuk." De kerkenraad wil het beeld, wat sommigen van de Her vormde Gemeente hebben, verande ren. „We willen er staan voor de sa menleving, niet alleen voor een select gezelschap. Daarom doen wij aan de monumentendag mee", legt Bakker uit. „Deze dag is voor ons dus belangrijk op meerdere terrei nen. We laten de bezoekers een stukje geschiedenis zien, maar staan ook klaar voor een praatje. We zijn aanwezig voor het pastorale aspect, ik heb dan ook al gesprekken over het geloof gevoerd." Op Tholen waren niet alleen ver schillende kerken te bezichtigen, ook boerderijen en herenhuizen openden speciaal voor het evene ment de deuren. Fam Buijs leidde belangstellenden rond bij hofstee Den Roosentuyll in Stavenisse. Zij verwelkomden ruim honderd men sen. zo'n veertig bezoekers meer dan vorig jaar. „Dat hadden we ei genlijk niet verwacht. Ik dacht dat mensen die interesse in de boerderij hadden, vorig jaar al waren geweest. We hebben foto's geleend van streekmuseum De Meestoof, zodat mensen goed het verschil van vroe ger en nu kunnen bekijken. Dat trok absoluut de aandacht", vertelt be woonster A. Buijs. De geïnteres- vindt het niet juist dat voor de cate gorie agrarisch/ongebouwd alleen leden van de ZLTO in aanmerking komen. Wat dat laatste betreft, vin den g.s. dat de ZLTO een behoorlij ke dekkingsgraad heeft en ze gaan er van uit dal ze andere organisaties zoveel mogelijk bij de benoemingen zal betrekken. En de ene zetel voor natuurterreinen doet wat g.s. betreft recht aan de verhouding tussen eco nomische waarde en betalingsom- vang. Waarborgt het huidige reglement de verkiezing van drie Thoolse be stuurders omdat er met kiesdistric ten wordt gewerkt, dat is straks niet langer het geval. G.s. vinden dat de inwoners voldoende mogelijkheden hebben om tot voldoende regionale spreiding van bestuursleden te kun nen komen. Daarom worden geen kiesdistricten ingesteld. Stelden be stuurders zich voorheen individueel kandidaat (personenstelsel), in de nieuwe situatie wordt er met lijsten van kandidaten gewerkt. Uit het al gemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur gekozen van minimaal drie en maximaal vijf leden. Het ontwerpvoorstel en -reglement ligt tot 22 oktober ter inzage op het waterschapskantoor en bij de direc tie ruimte, milieu en water van de provincie - beide in Middelburg. Delta nv realiseerde in de eerste helft van dit jaar een nettoresultaat van 52,1 miljoen euro. Dat is 1,2 miljoen meer dan vorig jaar. Goede resultaten hebben ertoe geleid dat dit jaar een extra dividend van 15 miljoen euro zal worden uitgekeerd. De omzet steeg de eerste zes maan den met bijna twaalf procent tot 803 miljoen euro. Oorzaken zijn onder andere de komst van digitale telefo nie en digitale televisie en de gun stige marktprijsontwikkelingen op de oliemarkt. seerden kregen een rondleiding door de schuur, rond het huis, de boomgaard en de moestuin. „Het was gezellig, ze konden met een peer en een appel in de boomgaard zitten. De meesten bleven lang han gen." Vorig jaar kwamen vooral mensen van buiten Stavenisse een kijkje nemen, dit jaar waren er ook veel mensen uit het dorp zelf. „Dat vond ik erg leuk. De meeste Stave- nissenaren vinden het ook fijn dat de hofstee behouden blijft. We heb ben onlangs een drinkput laten gra ven voor de paarden in het weiland. Dat is nu klaar. Mensen waren hier over verrast, want dat zie je niet vanaf de voorkant." Om parkeerpro blemen op het erf te voorkomen, be sloot het echtpaar om de oprit op een originele manier af te zetten. Een ouderwetse houten kruiwagen van de buren bracht de oplossing. „We hadden er een kist met bloe men en een mandje met pompoen op gezet. Met een brief of ze a.u.b. aan de straat wilden parkeren. Ver schillende bezoekers hebben zelfs deze kruiwagen op de foto gezet, het is ook een attribuut wat vroeger op boerderijen werd gebruikt." Buijs vindt het jammer dat er niet meer boerderijen aan de monumen- De 57-jarige Verheezen kijkt tevre den naar buiten. „Het uitzicht is ge weldig met al die bootjes en de mo len op de achtergrond. Volgend jaar komen er nog meer passanten voor aan en gaan de grote boten naar ach teren. Dat is voor mij alleen maar gunstig. In de zomer gaat hel hier wel lopen." Het café is niet groot, maar dat hoeft voor Verheezen ook niet. Het was een woonhuis maar met een ho- recabestemming, zegt hij. „Dat komt omdat hiernaast op beide pan den (voormalige café Handel en Scheepvaart en 't Packhuys - red.) ook al een horecabestemming lag. Dus dat was geen probleem." Verheezen bouwde het café aan de kadekant anderhalve meter uit. Via een brede trap van steigerplanken kunnen de bezoekers in en uitlopen. Verheezen deed bijna alles zelf. Hij bracht de ongelijke vloer op gelijke hoogte. Vernieuwde het plafond. Trots is hij op het decoratieve stuc werk aan de wanden. Tussen het tendag meededen. „Tholen heeft prachtige boerderijen, maar toch waren er slechts twee open. Het ei land biedt zoveel meer." Mevrouw T. de Boer-Donia liet dit jaar voor het eerst monumentenlief hebbers toe in haar woning aan de Bierensstraat 28 in Sint-Annaland. „Ik had eerst nog wel mijn beden kingen", geeft zij toe. „Je laat toch wildvreemden binnen. Maar het is tweehonderd procent meegevallen." Tien belangstellenden besloten za terdag bij haar woning binnen te wandelen. „Hel waren allemaal ple zierige mensen die echt oog voor het pand hadden", reageert zij. De woning uit 1910 werd gebouwd in opdracht van het bestuur van de We- zen-Armen en werd bewoond door het schoolhoofd. Later vestigden zich hier huisartsen, totdat de wo ning werd omgebouwd tot bankves- tiging. „Er is dus heel wat in ver bouwd. De interesse van de meeste mensen ging naar de kamer en suite. Dat is tegenwoordig weer helemaal in. De originele suite-deuren uit 1910 zitten nog in de woning, met glas-in-loodramen. Het was leuk om witte stucwerk zijn rode bakstenen te zien. „Ik heb dat soort werk vroe ger altijd gedaan voor mijn broer die een decoratiebedrijf had. We werkten in de Efteling, in restau rants en in winkels. Ook in het bui tenland." Er is een centraal afzuig systeem in aangebracht en achter de toog staat een flinke koeling. Verheezen runde 3,5 jaar café Louis in Lepelstraat. „De vroegere Hand wijzer, ik heb het van de hand ge daan en nu heet het weer Handwij zer. Ik kende de mensen die hier woonden. Het waren klanten in Le pelstraat, zodoende ben ik hier be gonnen." Dat het café de Kleine zou gaan he ten lag voor de hand. Vanwege de kleine ruimte, maar ook vanwege zijn bijnaam. „Mijn grootvader en mijn vader heetten ook Louis. Als er bij ons in Bergen waar ik geboren en getogen ben. iemand aan de deur kwam en ze vroegen naar Louis, dan vroegen wij welke wil je spre ken: de oude, de jonge of de kleine. bezoekers te ontvangen die dat ont spannen en vol plezier bekeken." Aan het hoekpand aan Botermarkt 1 in Tholen waarin Atelier 28 gehuis vest is, wapperde zaterdag ook de open monumentendag-vlag. De win kelingang en de etalages zijn voor zien van bovenlichten met gekleurd glas-in-lood in de stijl van Jugend stil. Boven de kozijnen zijn tekstta bleaus geplaatst tussen kraagstenen, die bij de entree voorzien zijn van ij zeren decoraties. In het atelier kon den bezoekers schilderijen met Thoolse historische thema's bezich tigen. Zo'n dertig belangstellenden kregen ook een kijkje in het pand. „We hadden niet héél de woning opengesteld", zegt bewoner Fran cesco Antonietti. „Maar de mensen konden het appartement op de eerste verdieping bekijken, de sfeer proe ven." Het pand werd in 1894 in neo- renaissance stijl gebouwd en ver kocht aan een wijnhandelaar. Later kwam het pand in eigendom van wa terleiding maatschappij Tholen. De Engelse architecte en medebe woonster Andrea Cook (beheerster van Kunstcentrum Tholen) liet de Ik was de kleine. Ik had vroeger ook een klusbedrijf dat de Kleine heet te." Zelf is Verheezen groot van stuk maar hij wordt nog altijd bij zijn bij naam genoemd. Aan de toog staan zes krukjes. Ver der kunnen gasten zitten aan een van de drie tafeltjes en aan de stam tafel. Verhêezen schat dat er zo'n dertig zitplaatsen zijn. „Als die ie dere dag bezet zijn dan ben ik zeer tevreden," lacht de cafébaas. Volgens Verheezen zit het dorp op een bruin café te wachten. Het is hem bekend dat er nu ook een in de Voorstraat kan komen, maar Louis ziet dat niet als concurrentie, zegt hij. „Welnee, dat is een collega. De tijd dat je miljonair kan worden van een café is al lang voorbij. Als ik er van rond kan komen, dan is het mij goed. Als ik eens per jaar een week je op vakantie kan, ben ik tevre den." Verheezen richt zich op een breed publiek, maar niet op jongeren. „Er komen al jongens vragen of ik jumpmuziek draai, maar daar begin ik niet aan. Vrijdag en zondag komt hier Domino, een kennis uit Ierland. geïnteresseerden via de zware hou ten voordeur binnen. Het apparte ment was vervolgens via een statige oude trap te betreden. Op de eerste verdieping wordt de leeftijd van het pand benadrukt door een harnas en twee degens die boven een deurope ning hangen. De woonkamer is ech ter eigentijds ingericht. Wel oogt het meubilair antiek wat de ruimte een nostalgische sfeer geeft. „Het is een combinatie van tijden", vindt Anto nietti. „Ik wil de mensen laten zien dat klassiek en modern niet hoeven te botsen, het blijft smaakvol." De woonruimte met tweepersoonsbed en keuken is licht van kleur gehou den. Een oude eiken ladekast is wit/zwart geschilderd, om goed in het geheel te passen. Verder zijn er enkele originele zaken aanwezig, zo als de houten deuren, schuifdeuren en de gekleurde tegelvloer in de hal. „Bezoekers vonden het heel bijzon der. Ook heb ik veel reacties gekre gen op de schilderijen in het atelier, er zaten veel herkenbare Thoolse plaatsen bij. De kijkers werden zo wel in het appartement als in het ate lier geconfronteerd met verschillen de stijlen, klassiek en modem, die goed samenwerken. Dat te laten zien vond ik een grote uitdaging." muziek maken. Op een akoestische gitaar. Het is de bedoeling dat er om de veertien dagen Ierse volksmu ziek wordt gespeeld, een open ses sie. Dus andere muzikanten kunnen er bij aanhaken. Bij de opening treedt ook zanger Luc op, op key board. Nederlandstalig en country en western." Verheezen is twee maanden bezig geweest om het pand te verbouwen. Eigenlijk had hij de zaak al met de braderie open willen hebben, zegt hij. „Maar ik ben een maand gestopt omdat mijn vrouw is overleden. Ik heb het daarna toch weer opgepakt, wantje moet verder met je leven. Ze zal er bij de opening wel bij zijn. Ik zet een foto van haar neer met wat kaarsen erbij." Verheezen is van plan om elke dag de deur om acht uur 's ochtends te openen. „Dat heb ik in Lepelstraat ook altijd gedaan. Ik kijk het even aan. Als dat te vroeg is, wordt het tien uur." In het eerste weekend ver wacht hij al veel gasten. Op zater dag komt er een bus met klanten van zijn oude café Louis naar zijn nieu we in Stavenisse. Projectontwikkelaar Aan de Stcgge wilde dat er voor Stadszicht een Zeeuwse woning werd ontworpen, aldus Sturm. „Dat is vreselijk ab stract. Dus ben ik eens gaan rijden. En ik heb Oscar Huiskamp in Tho len gebeld - die kende ik van een kookcursus - waarmee ik vervol gens samen over Tholen ben gere den. Ook in Goes, Vlissingen. Mid delburg en de Zak van Zuid- Beveland heb ik gekeken." Het ma teriaal- en kleurgebruik in Zeeland verschilt volgens de architect flink van elders in het land. „Het is een vrolijke, samenhangende architec tuur. Een feest om te zien soms." Het kleurenschema was uiteinde lijk het uitgangspunt voor de ont wikkeling van de Zeeuwse -wo ning. „Stadszicht valt op door het frisse kleurgebruik, de erkers en balkonnetjes, en de grote overstek ken", noemde Sturm een aantal kenmerken. Hij toonde plaatjes (op zijn verzoek gemaakt door de heemkundekring) van oudere Thoolse panden met karakteristie ken die in Stadszicht zijn toege past. De villa's en landhuizen aan Zuid-Oudaan en Hertenkamp in Tholen bijvoorbeeld, maar ook woningen in chaletstijl die in Oud- Vossemeer en Sint-Maartensdijk slaan. Natuurlijk ook de organi sche jugendstil van de villa Stads zicht. De architect attendeerde op gevelversieringen en andere speel se elementen. Hij gaf aan dat het' laveren is om op een eigentijdse woning uit te komen. „Want de kwaliteit mag niet ten koste gaan van het beeld." Sommige delen van Stadszicht ver tonen wat minder van de chaletstijl en minder versiering. „Dat is be wust gebeurd, om op die manier verschillende wijkjes en buurtjes te VERVOLG VAN MONUMENT „Het oog voor waardevolle en cul tuurhistorische elementen wordt dan verduisterd door blinkende dollarte kens." Landelijk is een lijst in de maak van top 100 locaties voor wat betreft mo derne monumenten. Maar Blaas vindt het allereerst een zaak van het lokale bestuur, de gemeenten, om de keus te maken wat waardevol genoeg is om te behouden. Voor jonge monumenten mag er bij de Thoolse politiek, wat Blaas betreft, méér aandacht komen. Hij stelde een inventarisatie voor van het gebouwenbestand dat als waarde vol aangemerkt kan worden en moge lijk een beschermde status zou moe ten krijgen. De heemkundekring is bereid om met vrijwilligers bij zo'n inventarisatie behulpzaam te zijn. Blaas zei een pleidooi te willen hou den voor het zorgvuldig omgaan met het Thoolse cultureel erfgoed, ook dat van de laatste eeuw. „Een pleidooi ook om op gemeentelijk niveau een beleid vast te leggen in een monu mentennota, met daarin veel aandacht voor de jonge - vijftig jaar oude - monumenten." Wethouder Van Dis vertelde aanslui tend dat burgemeester en wethouders Voor het eerst is ze bij Uit op Tholen te zien: cabaretier Claudia de Breij speelt morgen (vrijdag) in Meulvliet in Tholen een try-out van haar nieuwe programma iClaudia. Daarin draait het erom dat ze - vóór de virtuele we reld belangrijker wordt dan de echte - nog één keer wil meemaken hoe het vroeger was. 'We moeten ophouden elkaar zo te ontmoeten. Het was ge weldig zolang het duurde, maar het loopt uit de hand. Ik verwaarloos mijn werk, jij laat de aardappels voor je vriendin aanbranden omdat wij sa men virtueel dineren op Second Life. Het is genoeg Get a Life..iClaudia'. Met een vernieuwde website hoopt het waterschap Zeeuwse Eilanden een eerste stap te zetten naar verbe tering van de digitale dienstverle ning. Er worden veel meer diensten aangeboden en er is meer actuele in formatie op de site te vinden. Een volgende stap zal zijn om ze nóg in teractiever te maken. Door een Dig- iD aan te vragen, wil Zeeuwse Ei- Het waterschap is volop bezig met het maaien van sloten en watergan gen. Ruim vijfduizend kilometer wa terloop op Tholen, Sint-Philipsland, Schouwen-Duiveland. Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren wordt onder handen genomen. Eerst gebeu ren de kavelsloten. Hoge taluds en grotere waterlopen worden niet elke keer en overal gemaaid. Maar het doorstroomprofiel voor het water creëren. Zo is het centrale plein heel licht, maar de woningen aan Het Lint juist wat donkerder. Ook langs de ontsluitingsweg oogt het wat somberder, wat is gedaan om aan te sluiten op de overgang naar de der tiger jaren stijl", vertelde Sturm. „De verschillen ondersteunen de stedenbouwkundige opzet." De ar chitect wees erop dat de hele wijk Stadszicht nét zo groot is als de stadskern van Tholen. „De chaletstijl is veel meer Zeeuws en Thools dan de dertiger jaren stijl." Toch zijn ook hiervan voor beelden op het eiland te vinden. Sturm liet het hoekpand Wal 31 in Tholen zien - „een prachtige com positie" - en de woning Slachtveld 9, huizen aan het Bolwerk, en aan de Oostdijk in Sint-Philipsland. De architect legde uit dat in Stadszicht gebruik is gemaakt van opgelegd metselwerk, rabatdeeltjes en erkers. Het appartementencomplex voor Castria Wonen - momenteel in aan bouw - wordt het hoogste gebouw in dit deel van de wijk. „Opvallend zijn de verticale dakpannen, een voorbeeld van de Amsterdamse School. Het wordt een gebogen ge bouw, er zit een spievorm in. Heel spannend." Voor de zogenaamde negerzoenwoningen baseerde Sturm de hoofdvorm op ontwerpen van de vroegere Roosendaalse architect Hurks. Hij vindt dat er betekenis volle cultuurhistorische architectuur is gemaakt. „Doordat er één archi tect is gekozen voor het totale plan. hebben we een heel harmonische wijk kunnen maken. Kleuren en materialen zijn op elkaar afge stemd", aldus de Roosendaalse ar chitect. kortgeleden hebben gesproken over het feit dat er in de gemeente veel. uit cultuurhistorisch oogpunt interessan te, gebouwen zijn waarvoor geen toet singscriteria bestaan. Er is besloten om er zich nader in te gaan verdiepen, wat moet resulteren in een monumen tennota. Van Dis noemde het door de landelijke organisatie van de monu mentendag gekozen thema 'moderne monumenten' een serieuze bijdrage aan een verbreding van de kijk op monumenten. Hij meldde verder, dat eerder die week een Zeeuws platform historische kerken is opgericht. Ook vertelde de wethouder dat Tholen par ticuliere molenbezitters subsidieert mits ze rijkssubsidie krijgen voor het restaureren van hun molen. En hij meldde dat er gegadigden zijn ge zocht voor een bijdrage uit een Euro pees fonds voor kenmerkende kleine monumenten. Tenslotte kondigde Van Dis aan, dat de organisatiekosten van de open monumentendag in Tholen - die volgens hem zeer bescheiden zijn - weer structureel in de gemeentebe groting worden opgenomen. Blaas maakte van de gelegenheid ge bruik om een regeling te vragen waar door het monumentale deel van het gemeentehuis in Sint-Maartensdijk - inmiddels door de gemeente verkocht - ook in de toekomst tijdens monu mentendagen voor het publiek toe gankelijk zal zijn. De Breij - 32 en geboren in Utrecht - is voormalig radio-dj. Naast cabare tier werkt ze als tv-presentator, en is onder meer bekend van 'Vara Laat' en 'De wereld draait door'. In november begint ze bij de Vara met een nieuwe talkshow: Thank God it's Friday. De voorstelling in Meulvliet is de middelste van drie optredens in het Zeeuwse. Een dag eerder staat De Breij in Nieuw en Sint-Joosland, na Tholen doet ze Krabbendijke aan. Beide andere voorstellingen zijn al enige tijd uitverkocht. De avond in Tholen begint om kwart over acht. Kaarten zijn, zoals voor alle voorstel lingen van Uit op Tholen. te koop bij het VVV-kantoor in Sint-Maartens dijk en boekhandel Dieleman in Tho len. landen het mogelijk maken om in de toekomst ook producten aan te bie den - zoals vergunningen - die een digitale handtekening vergen. De nieuwe site sluit aan bij de lande lijke modules die voor alle overheden verplicht worden: het waterschaps loket en de landelijke publicatie van alle regelgeving. Daarmee loopt het waterschap in Zeeland voorop. De website is onderdeel van Water- schapsNet, een systeem voor websi tes en intranetten waarop alle water schappen in het land zullen aansluiten. Door die samenwerking wordt veel geld bespaard. wordt wél altijd schoongemaakt, om dat geen stremming mag optreden in de waterafvoer naar de gemalen. Af- voertransportbandjes op de klepel maaiers zorgen ervoor dat het maai- sel op de akkerrand of de wegberm wordt gelegd. Want het is beter voor het milieu én de doorstroming dat geen maaisel in de sloot achterblijft. Voor een goede doorstroming wor den ook waterlopen gebaggerd. Dit jaar onder meer in de omgeving van Oud-Vossemeer en van Sint-Phi lipsland. Het werk moet in decem ber klaar zijn. „Ik hoorde vooral veel oh's en ah's", zegt P. Swarthoff. De nieuwe ei genaren stelden zaterdag Huis Lichtenbergh aan de Markt in Tholen open voor publiek. „Het ging uitstekend, er was gigantisch veel be langstelling. We hebben door de 150 man ontvangen. Het was nogal overweldigend." De familie Swarthoff besloot deel te nemen aan monumentendag zo dat anderen ook van het herenhuis kunnen genieten. „Het is zo'n mooi pand. Aan de buitenkant zie je daar eigenlijk niets van, maar de bin nenkant is écht de moeite waard." Het pand werd in 1768 gebouwd in opdracht van burgemeester Johan Jacob van Lichtenbergh en zijn vrouw Diederica Cornelia Jacoba Vleugels. Deze informatie staat ook vermeld op de gevelsteen in de achtergevel. In 1923 kwam het pand in bezit van winkelier Melse. Swarthoff nam in november vorig jaar het herenhuis van deze familie over. Melse is verhuisd naar bedrijventer rein Welgelegen II. Het bestuur van het waterschap Zeeuwse Eilanden wordt verkleind van 35 naar 30 leden. Daarvan worden er 21 gekozen door de ingezete nen; Kamer van Koophandel en ZLTO benoemen er elk vier en het Bosschap één. Dat staat in het ontwerpreglement waarover provinciale staten in februari een besluit nemen. De verkiezingen, in november vol gend jaar, gebeuren op grond van de nieuwe waterschapswet per brief of via internet. Louis Verheezen opent nieuw café aan de haven in Stavenisse. Vrijdag opent café de Kleine aan de Stoofdijk in Stavenisse de deur. De naam past bij het kleine café maar is ook de bijnaam van de eigenaar en uitbater Louis Verheezen. Het café heeft de ingang aan de haven. De zusters Spoelstra bezoeken de kerk van de Hervormde Gemeente in Sint-Philipslandwaar hun vader tijdens de Tweede Wereldoorlog preekte.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2007 | | pagina 5