Vijf architecten aan de slag voor uitwerking havenplannen 'Geen paarse krokodillentaetiek, maar slagvaardige wijkteams' Zondag a.s. KOOPZONDAG Keuze twee varianten wozoco Scherpenisse Collectie opgeschoond vai 12.00-17.00 uur Watersport succesnummer m Variant voor supermarkt Sint-Annaland met andere ingang Ijsbaan Kijkdag gemeentebedrijf aan Nijverheidsweg trekt 125 bezoekers I(erburgh Garage Van Vossen wil naar de Veilingweg; Van Beek vertraagd Donderdag 30 atgustus 2007 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 5 Vijf architectenbireaus zijn bezig met de uitwerking van de deelplannen vcor het havengebied van Sint-Annaland. ïn het najaar komt er opnieuw een voorlichtingsavond in de Wellevaele wjar de inwoners kennis kunnen nemen van de ontwerper. Dan wordt al veel beter zichtbaar wat de bedoeling is, vant vorig jaar december werden slechts schetsen getoond Super Spuistraa Meer parkeerplaatsen Suzannapolder Havenplateau Een vader en zjn zoon staan zaterdagochtend op de ge- meentewerkplaits in Sint-Maartensdijk. Nee, zij zijn er niet voor de opn dag van het gemeentebedrijf maar om een weggesleejte wagen van de Wal uit Tholen terug te krijgen. Tweehonderd euro lichter verlaat het tweetal de parkeerplaats an de Nijverheids weg nog voordat de eer ste wérkelijke bezoeker zich meldt. Als schrale troost krijgt de autoeigenaar wel een zakje narcissenbollen mee naar huis een presentje dat alle bezoekers later ont vangen. Zelf straten Beter beeld Wethouder Goossen over uitbreiding Busman: Raadscommissies Sloop gymzaal zolang mogelijk uitgesteld Het gemeentebestuur verwacht dat in maart 2008 begon nen kan worden met de bouw van het woonzorgcentrum in Scherpenisse. De voorziening zal dan in februari 2010 opgeleverd kunnen worden. Dat er aan de Laban Deur- loostraat nog geen bouwactiviteiten plaatsvinden, wil vol gens burgemeester en wethouders niet zeggen dat er niet aan het project gewerkt is. Het college schrijft dat naar aanleiding van vragen van Algemeen Belang Tholen. Voor het nieuwe centum (Haven plein en Spuistraat) lubben Scala uit Den Haag en LSVAL uit Oir- schot de opdracht gekegen van de Walcherse Bouw Unit, onderdeel van projectontwikkelaa- en aanne mer Heijmans. Behal/e woning bouw, winkels en kanuren gaat het hier ook om de nieuwt supermarkt ter vervanging van d bestaande C1000 Gunter. Voor het havenplateau is KOW uit Den Haag gekozen v>or de drie kleinere appartementmgebouwen. Beusen Maas Verheijdai uit Waalre is gekozen voor de woontoren op de plaats van de vroegere gaansilo van de CZAV. Uitgangspun is dat daar een gebouw met dezelfè hoogte te rugkomt. Voor de Suzannapoldcrmaakt Lan- femeijer Seelen Weijer lil Oirschot samen met Beusen Maa Verheijden de ontwerpen voor de ecreatie- en permanente woningen. De ontwer pers zijn gekozen uit maar liefst vijftien architectenburcius die voor deze opdrachten in de narkt waren. „We worden al regelnutig benaderd door gegadigden vooi een woning in de verschillende dclgebieden", zegt Maarten Mindernan van pro jectontwikkelaar Wilemsen Min- derman. „De belangtelling komt uit Sint-Annaland zet, elders van het eiland Tholen, naar ook van watersporters die eei boot in de jachthaven hebben. We zich bij ons meldt, wordt genoterd. Zodra er 'meer informatie bcschkbaar is, zul len wij worden benaded." Het duurt namelijk tog een paar jaar voordat de eerstespa de grond in kan. Het nieuwe entrum, waar de supermarkt komt, vordt als eer ste aangepakt. De suprmarkt blijft dus aan de Spuistraaten komt niet naast BusmariTeam, z>als de fami lie Gunter wil. „De veplaatsing van de supermarkt naar eet plek buiten de dorpskern is in strijd met rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid voor detailhandelsvoorzieningen", concluderen b. en w. „Daarnaast is het in strijd met het economisch be leid in verband met de trekkersfunc tie van een supermarkt voor het ge hele centrum. Die trekkersfunctie is er niet als de supermarkt aan de Koelhuisweg komt," Bram Gunter noemt de conclusie dat hij niet naast BusmariTeam komt 'voorbarig zo lang het plan niet aan onze behoefte voldoet.' „We zijn wel op de goede weg - in augustus hebben we twee keer overleg - maar zeker het aantal parkeerplaatsen moet van 35 naar minimaal 70. Die willen we op ei gen terrein om met een braderie of andere activiteiten op het Haven plein niet afgesloten te worden. We willen niet afhankelijk zijn van openbare parkeerplaatsen." Gebrek aan parkeerplaatsen met 300 huizen erbij was ook de vrees van inwoners op de informatiebij eenkomsten van 12 en 13 december vorig jaar. B. en w. willen nu de to tale verkeerscirculatie in Sint-Anna land bekijken, inclusief de parkeer- problematiek. Wieland Zwemer van de Walcherse Bouw Unie maakt duidelijk, dat het aantal parkeerplaatsen in het aange paste plan al 'fors is gegroeid.' „We hebben alternatieven ontwikkeld, waarbij er ruimte is voor meer par keerplaatsen. Dit kan o.a. door de supermarkt heel anders te positione ren. We hebben een variant met de ingang aan het Havenplein." Zwemer is blij met de keuze van Scala en LSWA als ontwerpers voor het nieuwe centrum. „Die twee zijn goed op elkaar ingespeeld. Het wordt geen moderne architectuur; Sint-Annaland moet zich in het ont werp kunnen herkennen. We kijken naar de beste plankwaliteit voor het dorp. Daarom wordt er ook diversi- Er komt bij verwezenlijking van de grootse plannen rond de haven (daarbij verdwijnt o.a. garage Van Vossen, op de achtergrond) meer groen op het Havenplein. Het bestaande Havenplein (met praathuisje, rechts vooraan) en de Voorstraat worden betrokken bij de herinrichting. B. en w. noemen ie mogelijkheid van een reserve/overloopparkeer plaats tegenover chletparc Krabbenkreek in combinatie met een ijs baan in de winterpriode ,een serieuze optie.' In de periode van wet houder Van Doen is de verplaatsing van de ijsbaan aan de Hoenderweg naarle Nieuwlandseweg al eerder aan de orde geweest. teit ingebracht." B. en w. toetsen nadrukkelijk de be taalbaarheid van de woningen aan het Havenplein. Dit op basis van de Woonvisie. Als dat niet op elkaar af gestemd kan worden, kan er volgens b. en w. in goed overleg tot de bouw van duurdere huizen besloten wor den. Een andere optie is de bouw van andere typen woningen. Bij de inrichting van het nieuwe Ha venplein wordt zeker aandacht be steed aan het aspect groen. Het be staande Havenplein en de Voorstraat worden betrokken bij de herinrich ting. Naast het parkeren en de verkeers circulatie is ook de verhouding van recreatiewoningen en permanente woningbouw in de kleine Suzanna polder voor b. en w. een aandachts punt. Hiervoor moet een definitief voorstel gemaakt worden met in achtneming van de exploitatie. De parkeersituatie in de Suzannapol der op basis van de daarvoor gel dende normen zal uitgewerkt wor den. De ontsluiting naar de Molendijk/Noordstraat zal ver keerstechnisch worden bekeken. Er wordt naar een oplossing ge zocht voor de wateroverlast van de bestaande woningen in de Suzan- naweg in relatie tot de waterhuis houding in de gehele Suzannapol der. Met de keuze van twee architec tenbureaus (LSW en BMV) wordt geprobeerd een goede differentia tie in woningtypen te krijgen op basis van het uitgangspunt dat de toe te passen architectuur op el kaar is afgestemd. Ten aanzien van de woningbouw op het havenplateau kiezen b. en w. na drukkelijk voor de hoofdfunctie wo nen. Daarnaast zijn er op de begane grond van de vier appartementen complexen commerciële functies mogelijk voor bijvoorbeeld water sport gerelateerde winkels. Zo heeft BusmariTeam nadrukkelijk verzocht om een paviljoen op het havcnpla- teau ter vervanging van de bestaande winkel vlakbij de voormalige graan silo. De winkels functioneren echter voornamelijk in de zomerperiode, want in de winter kan de begane grond bij hoog water onderlopen. Wanneer het havenplateau echter wordt opgehoogd zoals dat al bij de Frisia-steiger is gebeurd, dan is dat probleem opgelost. Gelet op de pu blicaties over klimaatsverandering vinden b. en w. bebouwing op het ha venplateau een geaccepteerd risico. De vrije toegankelijkheid van het havenplateau blijft gewaarborgd, al dus b. en w. Inwoners hebben diver se keren kritiek geuit op de afslui ting van de dijk bij de Buutengaets, waar wandelen nu onmogelijk is. In middels is ook het verhoogde pla teau bij de Frisiasteiger met een slagboom afgesloten voor autover keer. Na herinrichting van het ha venplateau komt er een rij loper en een voetgangersgebied. Er dient ook een aantal parkeerplaatsen aange legd te worden. Bij de verdere uit werking wordt de openbare ruimte verder ingevuld. Begin dit jaar is de buitendienst openbare werker verder gegaan onder de noemer he: gemeentebe drijf. „Openbare merken werd met 55 medewerkers gevoon te groot als één afdeling, diarom is voor opsplitsing gekozei", legt Jan Sneep, hoofd gemeaitebedrijf. uit. De toenmalige buitindienstcoördi- nator kreeg de hori'dverantwoor- ding voor het nieuve gemeentebe drijf. „We willm Tholenaren duidelijk laten ziei waar wij mee bezig zijn, dat i: de aanleiding voor deze open dg." Er zijn drie wijkteams in het leven geroepen voor de gebieden "holen/Oud-Vos- semeer, Poortvliit/Sint-Annaland/ Sint-PhilipslandAnna-Jacobapol- der en Sint-Maatensdijk/Scherpe- nisse/Stavenisse.„Deze medewer kers zijn gelij: ook het aan spreekpunt voo bewoners", legt het hoofd geneentebedrijf uit. „Losliggende soeptegels, takken die over de w® hangen. Mensen kunnen bij hm terecht om dat soort problemtn aan te kaarten. Meestal wordet de klachten direct opgelost, of hit moet een gespe cialiseerd karveitje betreffen. Dan wordt het bo\enwijkse earn inge licht." De wij'cteams tellen 31 me dewerkers. Dtarnaast worden er 12 cliënten van de Betho gedeta cheerd. „Wanneer onze medewer kers niet in ce buurt zijn, kan ook altijd het speciale mddpunt wor den gebeld. Bij dringende geval- Jen, zoals een gat inde straat of verstopte rioleringen, zijn we bin nen een half uur ter phatse." Het meldpunt 6676(7 werd drie jaar geleden opgeridit. Zeker in het begin zag de gemeente het aan tal meldingen toenemen. „Het be trof niet alleen klachten, maar ook adviezen van burgers. Het aantal telefoontjes is de laatste tijd echter weer aan het afnemen, dat komt vooral door het wijkgericht wer ken", meent Sneep. De medewer kers groenvoorziening en straat werkers reageren tijdens hun werkzaamheden niet alleen op klachten van omwonenden, zij zijn zelf ook alert. „Ze proberen klach ten voor te zijn, zo te zien met suc ces." Het bovenwijkse team houdt zich bezig met gespecialiseerde klussen, met het ontmantelen van hennepkwekerijen en huisuitzet tingen. „We hebben het tijdens het organiseren van deze open dag erg druk gehad", geeft Sneep toe. „De afgelopen dagen zijn we flink in de weer geweest. Naast alles in orde te maken voor de open dag, moes ten wij ook materiaal van een aan tal opgerolde hennepkwekerijen vernietigen én meehelpen bij een paar ontruimingen. Dat hoort er al lemaal bij, het gewone werk gaat nu eenmaal door." Om half elf opent wethouder C.L. van Dis officieel de open dag. Hij kaart nogmaals het belang van de nieuwe wijkteams aan. „De grote voordelen van de wijkteams zijn dat ze hun gebied, hun wijk heel goed leren kennen. En meer nog dat bewoners van die wijken hén beter leren kennen. Herkenbare en betrouwbare gezichten dicht bij de bewoners. Zij spreken de teamlei der dan ook gemakkelijker aan op bijvoorbeeld een loszittende tegel. Een koud kunstje voor onze men- Na het verwijderen van de symbolische drempel, maakt wethouder C.L. van Dis het gemeentebedrijf toegankelijkvoor burgers door een papieren deur open te breken waarachter de medewerkers hem opwachten. Electronica Antwerpsestraat 12-14-16 4611 AG Bergen op Zoom tel. 0164 237940 www.verburgh.nl Hi-Fi. LCD DVD Plasma Automatisering Advertentie I.M. sen om dat ongemak snel te ver helpen." Het wijkgerichte werken moet het contact tussen burger en gemeente verbeteren. „Geen paar se krokodillentactieken met over bodige formulierenbatterijen, maar direct en slagvaardig. Onze men sen van het gemeentebedrijf staan voor u klaar. Er worden geen drempels opgeworpen, ze zijn rpakkelijk te benaderen, ze zijn er voor u", verklaart de wethouder. Met de openingshandeling wordt dit nogmaals symbolisch bena drukt. Van Dis schuift een lange zwarte drempel opzij en scheurt vervolgens een papieren deur bij de entree van het gemeentebedrijf kapot, waar achter de medewerkers achter opwachten. De eerste bezoeker, H. Mol uit Poortvliet, wordt door Jan Sneep in de kantine uitgenodigd voor een kopje koffie en een bolus. De Poortvlietenaar komt altijd naar dit soort open dagen, vertelt hij. „Ik vind het interessant om rond te kijken. Zo heb ik ook medisch centrum De Vijfhoek bezocht. Ik wil binnenkort nog een kijkje gaan nemen bij de nieuwe apo theek, ik ben nu eenmaal nieuws gierig." Mol is redelijk op de hoogte van de werkzaamheden van het gemeentebedrijf, al hoort hij van Sneep toch een aantal nieuwe dingen. De medewerkers van het buitenbedrijf zijn in Tholen verantwoordelijk voor 325.200 vierkante meter groen en ruim acht kilometer aan hagen. „Zij dragen ook zorg voor 7942 bomen, al wordt er momenteel wel wat gekapt, vooral door de iepziekte." Via informatieborden in de gara ge van de gemeentewerkplaats wijst de organisatie bezoekers op de gevolgen van vandalisme. Ge knakte jonge bomen, bomen waar bewust de bast van af is gehaald, kosten de gemeente duizenden euro's per jaar. „Wij proberen de schade indien mogelijk te beper ken en doen aangifte. Dat is ook één van onze taken." Belangstellenden kunnen tijdens de open dag ook zelf aan de slag en zich voor een paar minuten medewerker van het gemeentebe drijf wanen. Op het terrein liggen een klein hoopje zand, twee knie beschermers en een stapel stenen. „Mensen kunnen hier zelf een stukje bestraten, als zij dat wil len", glimlacht Sneep. Verder staan op het terrein ver schillende wagens en machines van het gemeentebedrijf opge steld en worden er demonstraties gegeven. „Zoals een rioolverstop ping. Wij laten deze dag zien hoe die wordt opgespoord. Ook tonen wij hoe een klacht bij het telefo nisch meldpunt wordt verwerkt. We willen de mensen een beter beeld geven van het gemeentebe drijf." Familie Van Dijke uit Sint-Maar tensdijk kijkt op haar gemakje rond op het terrein. „Het leek ons wel leuk voor de kinderen. Vooral voor Maikel, die is dol op tracto ren en grote machines. Ik vind het nog wel een beetje tam qua be zoekers", aldus vader Henk. Moe der Ria wijst haar kinderen ondertussen op een stapel straat lantaarns: „Had je verwacht dat die zo groot waren? Nu zie je ze eens van heel dichtbij." De zesja rige Joni gaat met haar hand over de armaturen en loopt door naar een volgende interessante stapel: putdeksels. Het gemeentebedrijf verwelkom de uiteindelijk zo'n 125 bezoe kers. „Ik had stiekem gehoopt op een paar honderd", geeft het hoofd gemeentebedrijf toe. Toch kijkt hij terug op een succesvolle open dag. „De mensen die ons bezochten, waren echt geïnteres seerd. De meesten namen ruim de tijd om alle informatie tot zich te nemen, niemand had het binnen een kwartiertje gezien." Het viel hem bovendien op dat veel be zoekers niet goed op de hoogte waren van de hoeveelheid taken van het gemeentebedrijf. „Ze hebben echt iets opgestoken en détir was het ook allemaal om te doen." Garage Van Vossen wil een nieuw bedrijfspand met woning plaatsen aan de Veilingweg. Daarmee zou de aankoop van het laatste pand op het Havenplein rond zijn. Volgens Adrie van Vossen zijn er over en weer voorstellen gedaan en is de gemeen te bereid om ontheffing te geven voor het verbod van een woning op het bedrijventerrein. „Ik kom naast de woning van J. v.d. Klooster, dus niet direct naast de brandweerkazer ne, want daar gaat de schietvereni ging naar toe." Van Vossen, die zijn garage op de hoek Spuistraat/Ha venplein heeft, keek ook naar de voormalige autorijschool en taxibe drijf J.W. van Popering aan de Vei lingweg. „Daar zouden we echter teveel aan moeten verbouwen, nieuwbouw is dus beter." De nieuwbouw van constructiebe drijf Van Beek. die zijn panden aan de Havenweg al verkocht heeft aan de gemeente, is vier maanden ver traagd. „Een enorme tegenvaller", zegt Rien van Beek. „Fouten van een constructeur zijn er de oorzaak van, dat we net na Pinksteren de bouw hebben stilgelegd. Een aantal krachten is door de constructeur op een verkeerde wijze geïnterpre teerd. Er komen wandkranen in ons bedrijf en daarvoor is een vrij ge compliceerde constructie nodig. Een deel van de dakliggers moet nu afgebroken worden. Inmiddels maakt een nieuwe constructeur goede berekeningen en dan kunnen de nieuwe constructies gemaakt worden. Eind september hopen we de bouw te kunnen hervatten, waardoor het wel maart/april wordt voor we kunnen verhuizen. De hele vakantie hebben we overleg over deze zaak gevoerd en helaas is het ook een advocatenkwestie gewor den." Wethouder F.J. Goossen van recreatie noemt de ontwikkeling van de watersportboulevard in Sint-Annaland 'zonder te overdrijven een suc cesnummer.' De komst van de gerenommeerde jachtenmakelaardij uit Bruinisse naar de loodsen van BusmariTeam aan de Koelhuisdreef is daar een voorbeeld van. De Valk (makelaar sinds 1875) heeft vestigingen in Nederland. Frankrijk en Spanje. Het bedrijf heeft 500 zeilboten en motorboten van 10 tot 40 meter in portefeuille. Busman biedt al vier jaar onderdak aan Enjoy Sailing uit Friesland, dat 20 zeilschepen verhuurt. Van der Kooij uit Lelystad vestigde zich er voor het spuiten en belette ren van jachten. Alumarine bouw de bij Busman al 20 aluminium zeil- en motorboten. Yamadg (rub berboten) heeft een verkooppunt en de zevende loot aan de water sportboulevard is Sydney Yachts. BusmariTeam zelf beschikt over o.a. winterberging en een kraan van 85 ton. de grootste hijscapaci teit aan de Oosterschelde. De kade is 250 meter lang. De Valk begint in de loop van oktober in Sint-An naland. De vergaderingen van twee raads commissies eind oktober zijn gewij zigd. De commissie bestuurszaken wordt een dag vervroegd naar dins dag 30 oktober, de avond waarop ei genlijk de commissie samenleving had moeten vergaderen. Die gaat nu naar woensdag 31 oktober. Dit in verband met een bijeenkomst van regionale samenwerking op die da tum. „Bert Busman heeft de visie ge toond om dit project van de grond te tillen met tastbare resultaten en een werkgelegenheidspotentieel dat er niet om liegt", zegt Goossen. Naast de vijf arbeidsplaatsen in eerste in stantie is er namelijk nog kans op 3 of 4 extra medewerkers als de vesti ging Loosdrecht ook naar Sint-An naland wordt verplaatst. Verder is er nog afgeleide werkgelegenheid om dat de vele te koop aangeboden schepen moeten worden onderhou den en opgeknapt. Busman is in zijn nopjes met de nieuwe toevoeging. „Dit bewijst dat Sint-Annaland centraal ligt in de Delta en langzaam maar zeker een fantastische positie heeft weten te bereiken op watersportgebied. Een sector die nog steeds een groot groeipotentieel heeft. De komst van De Valk werkt daarbij als katalysa tor voor andere watersport georiën teerde bedrijven. Wij hebben er de ruimte voor", aldus Busman, die onlangs een derde hal toevoegde aan zijn bedrijf. De gemeente werkt eraan mee, maar heeft er wel lang over nage dacht, zegt Goossen. „Het project kende namelijk niet geringe risico's, maar uiteindelijk hebben we de po tentie en het belang voor Sint-Anna land onderkend. We hebben onze nek uitgestoken om de kade met toebehoren van de grond te tillen." De gemeenteraadsfractie van ABT vindt dat het allemaal te langzaam gaat en betreurt de trage gang van za ken. Ze stelt vast dat het terrein waar het woonzorgcentrum moet komen nog helemaal niet bouwrijp is ge maakt en dat er evenmin bouwactivi teiten plaatsvinden. ABT merkt dat op naar aanleiding van het burgerjaarver slag 2006, waarin staat en wordt in 2007 in samenwerking met Castria Wonen gerealiseerd'. Volgens b. en w. is het duidelijk dat daaruit niet de con clusie kan worden getrokken dat het project in dit jaar ook daadwerkelijk tot uitvoering en afronding komt. Achter de schermen is het nodige gebeurd. Zo stellen b. en w. dat de financiële kaders in februari door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Ver volgens heeft RDBM architecten aan de hand van de door de deelne mers aan het project (gemeente. Castria, Marsaki en SVRZ) inge brachte eisen een 'ruimtestaaf en een 'vlekkenplan' opgesteld. Deze zijn op 10 april aan de inwoners ge presenteerd. Intussen is een opzet gemaakt voor de grondexploitatie en zijn de opdrachten verstrekt voor een verkennend bodemonderzoek en een archeologisch onderzoek. De kwalificatie 'traagheid van han delen' die ABT hanteert, neemt het college niet over. Wél geeft het aan, dat er enige vertraging ontstaat om dat twee varianten nader steden bouwkundig verkend moeten wor den alvorens een keuze te maken. Maar gezien de impact die het woonzorgcentrum voor Scherpenis se heeft, vinden b. en w. dat verant woord. Onder voorwaarde dat de uiteindelijke plannen financieel haalbaar zijn, kan het project in de ogen van het gemeentebestuur nu daadwerkelijk van start gaan. Eerst zal een kwaliteitsplan opgesteld worden, dan volgt de aanbesteding en uiteindelijk de uitvoering. ABT is benieuwd wanneer er wordt begonnen met de sloop van de ge bouwen die voor het woonzorgcen trum moeten wijken. B. en w. be perken zich in hun antwoord tot de gymzaal. Die zal zolang mogelijk blijven slaan, ten behoeve van het gymnastiekonderwijs op de basis scholen en het gebruik door andere verenigingen. VERVOLG VAN BIBLIOTHEEK Aan de Abraham Beeckmanlaan krijgt de bibliotheek meer ruimte. „Voorlopig blijft de collectie hetzelf de, maar de bedoeling is dat ze op ter mijn groeit naar 30.000 banden." In het nieuwe onderkomen zijn een jon- gerenhoek en een leeshoek voorzien. En kantoorruimte, want de directie en administratie verhuizen vanuit Sint-Maartensdijk naar de hoofdves tiging, Rechts van de hoofdingang van het Westerpoortcollege komt de mediatheek die school en bibliotheek gezamenlijk gebruiken. „Daar kun nen onze digitale bestanden geraad pleegd worden. Nu wordt daar mond jesmaat gebruik van gemaakt, maar ik voorzie een toename in de toekomst", aldus Otterman. De bibliotheekcollectie is voorzien van een rfid-chip. om het mogelijk te maken dat klanten zélf met be hulp van de computer een boek le nen of inleveren. „Een flinke inves tering. Daarom hebben we de collectie tevoren grondig opge schoond." Restanten waren tijdens de braderie gratis mee te nemen, wat nog over is verdwijnt waar schijnlijk in het oud papier. Met het zelfbedieningssysteem verandert er het nodige voor de klanten, zegt Ot terman. Dat systeem wordt gecom bineerd met beveiligingspoortjes, om te voorkomen dat iemand een niet-geregistreerd boek meeneemt. „Er zitten twee kanten aan. Ener zijds bieden we de klant zo meer privacy, anderzijds is er geen balie medewerker meer om een praatje mee te maken." In plaats van met de uitleen zullen de bibliotheekmede werkers zich veel meer bezig gaan houden met het geven van informa tie, is de bedoeling. Op maandag 10 september om twee uur opent de bibliotheek Tholen de deuren aan de Abraham Beeckman laan. De openingsuren blijven voor lopig hetzelfde. Maar Otterman wil in de toekomst uitbreiden naar der tig uren.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2007 | | pagina 5