Campinghouders steunen actie behoud ambulancepost smalstad AbdijNieuws HD I Inpakken duizenden boeken verloopt vlot BRT fr5 1 |=Ta« Winkels en woning nieuw bij monumenten Tholen bij minister op de bres voor Castria r Weg afgesloten bij Vossemeer Zwanger Donderdag 30 augustus 2007 63e jaargang no. 42 HEIJNEN Es kappen voor betere windvang molen De Hoop Overdracht nieuwe auto's brandweer Initiatiefnemers overhandigen 2970 handtekeningen aan wethouder Ook campinghouders in Tholen willen de ambulance standplaats in Sint-Maartensdijk houden. Zij schrijven dit aan het comité dat zich hard maakt voor behoud van deze ambulancepost. 'Alle, bij de samenwerkende recre atie Tholen (SRT) aangesloten campings en kampeerter reinen zijn uitermate bezorgd over het feit dat er sprake is van het verplaatsen van de ambulancestandplaats naar Tholen', melden zij in hun brief. C. Koopman, voorzitter van de Nederlandse patiëntenvereniging afdeling Tholen en Sint-Philipsland, overhandigde dinsdagmiddag deze boodschap samen met bijna 3000 handtekeningen aan wethouder M.A.E. Velthuis. pSSSSMMaj Vinger aan pols Optimaal Bierensstraat Nieuwe bieb Tholen krijgt zeljbedieningssysteem Het inpakken van de ongeveer 23.000 boeken van de biblio theek aan de Dalemsestraat in Tholen verliep maandagmid dag vlot. „We hebben er twee dagen voor uitgetrokken en dat halen we makkelijk", zegt directeur Wim Otterman. Volgende week worden de banden in de rekken gezet in het nieuwe onderkomen, het Westerpoortcollege aan de Abra ham Beeckmanlaan. Daar wordt, net als eerder in Sint- Maartensdijk gebeurde, een zelfbedieningssysteem voor het uitlenen en innemen van de boeken ingevoerd. NU OOK VIA DE SCHOTEL!I HEIJNEN SCHOTELANTENNES VOOR EEN WERELDVERBINDING WWW E-TECHNOIOGIE Herelsestraat 121 Heerle tel.: 0165-304050 Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5, 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 0166-657007 b.g.g. 653474 0166-657008 eer,drachtbode.nl ~£"£*Wfert@ eendrachtbode.nl n@eendrachtbode.nl ge fTJww. eendrachtbodenl lieuwsblad voor de streek Tholen rPhilipsland waarin opgenomen de hoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Bankrekening 30 30 05 556, Giro 12 44 07 Abonnement 16,25 per halfjaar, 29,25 per jaar, per post 52,00 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers 1,-. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,29 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 5,50 contant. Hoofdredacteur W. Heijboer. Vanaf vandaag is een gedeelte van de provinciale weg N656 bij Oud- Vossenieer gedurende twee weken afgesloten voor het verkeer. Dit houdt verband met het aanbrengen van grasbetontegels naast de hoofd rijbaan. Afgesloten zijn de Molen dijk (vanaf de grens van de bebouw de kom), de Mareweg en de Hiksedijk tót aan de T-splitsing met de Kreekweg. Tot en met 12 september wordt het verkeer omgeleid. Vanuit Tholen wordt men via de Molenweg, Dui- vekeetseweg, Hogeweg, Roolandse- weg, Roolandsedijk en Zoetendijk gestuurd (op de drie laatstgenoemde wegen wordt tijdelijk éénrichtings verkeer ingesteld). Vanuit de richtin gen Nieuw-Vossemeer, Sint-Anna land en Sint-Philipsland moet er via de Bartelmeetweg, Roolandsedijk en Kadijk worden gereden. Molenaar Oscar Huiskamp van mo len De Hoop in Tholen heeft vaak ge brek aan wind, waardoor het lastig is om de molen te laten draaien. Op zijn verzoek hebben b. en w. besloten op korte termijn een es te kappen, zodat er een betere windvang ontstaat. Er zal gras worden ingezaaid om de mo len (de molenberg) zodat het aanzicht verbeterd wordt. De wijze waarop in de toekomst de volledige molenbio toop verbeterd wordt, wordt meege nomen in de in 2008 op te stellen toe komstvisie van de vestingwallen. In het groenstructuurplan is het streef beeld aangegeven. Er wordt gekeken naar het groen, maar ook naar de wandelpaden, de historische wallen en naar de molen. Met loeiende sirenes kwamen de nieuwe brandweerauto's voor de blusgroepen Sint-Maartensdijk en Tholen én de personeelsbus gister avond het voorterrein van het ge meentehuis opgereden. Burgemeester Nuis nam van de leveranciers de sleu tels in ontvangst. Die overhandigde hij op zijn beurt aan brandweercom mandant J. de Feijter en deze gaf ze weer door aan de postcommandanten. De twee blusgroepen beschikken nu weer over ultramoderne tankauto spuiten, terwijl de bus gebruikt gaat worden bij opleiden en oefenen. zijn is vooruit zien! KRAAMZORG^^EVTADMINlSTRATlE Dcut bevalt! Schrijf je in voor kraamzorg via: Tel: 0113 - 22 40 40 of E-mail: info@spkez.nl Het comité tot behoud van de ambulancestandplaats in Sint-Maartensdijk(v.l.n.r.)A. Broere, T. de Rijke, mevr. A. Weggemans, C. Koopman, Pli. de Rijke en mevr. J. Franssen, overhandigen in het gemeentehuis 2970 handtekeningen aan wethouder M. Velthuis. De campinghouders vrezen vooral dat de medische assistentie van het ambulancepersoneel langer op zich laat wachten, als de standplaats naar Tholen verhuist. 'We moeten er niet aan denken welke gevolgen het heeft wanneer de ambulance te laat aankomt. De reacties van onze gas ten zijn eensluidend en komen op hetzelfde neer: de ambulancestand plaats moet in Sint-Maartensdijk blijven! Tezamen met alle duizen den gasten ondersteunen wij uw ac tie van harte', aldus J. van Woerkom van camping de Zeester. Hoewel de interim-directeur R Bouman van de regionale ambulancevoorziening Zeeland (RAVZ) onlangs bekend maakte dat een definitief besluit over verhuizing wordt uitgesteld, Het laatste nieuws van de Provincie AbdijNieuws, de informatierubriek van het provinciaal bestuur vindt u op www.zeeland.nl/abdijnieuws. Geen internet? Bel voor eén afdruk va het informatiecentrum; 0118 631400. Provincie Zeeland Burg 42. Postbus 6001, 4330 LA Middelburg SAMSUNG 48 CM LCD TV Compacte HD ready LCD tv met een reactietijd van maar 8 ms. Inclusief HGMI aansluiting. -B W T'-A&ch Advertentie I.M. wilden de initiatiefnemers de hand tekeningen van Scherpenisse, Sint- Maartensdijk en Poortvliet toch dinsdag overhandigen. Om aan dacht voor de kwestie te houden. Eerder nam Velthuis al 900 handte keningen uit Stavenisse in ont vangst. ,.Toen de wethouder ons vorige week opbelde en meedeelde dat er nieuwe ontwikkelingen omtrent de ambulancepost waren, heeft dat ons verrast. Wij, de EHBO-vereniging, stichting hartreanimatie en AED- training eiland Tholen en NPV Tho len, waren ervan uitgegaan dat na ons overleg in mei er een nieuw on derzoek zou komen naar een even tuele nieuwe standplaats", blikt Koopman terug. De RAVZ-direc- teur concludeerde echter dat er zich meer knelpunten in Zeeland voorde den wat betreft de standplaatsen en dat er een provinciaal onderzoek moet komen. „We staan hier daar om met gemengde gevoelens. Fijn dat de ambulancepost Sint-Maar tensdijk voorlopig gehandhaafd blijft. Het is wel nodig dat de vinger aan de pols blijft, ook voor de toe komst." Hij benadrukte dat de ver enigingen die de handtekeningenac tie hebben georganiseerd niet de gewoonte hebben om op de barrica de te staan. „Voor deze keer is er een uitzondering gemaakt om zo doende recht te doen aan alle inwo ners van Tholen voor goede ambu lancezorg." De wethouder kreeg de handtekenin gen overigens op een opmerkelijke wijze overhandigd. De echtgenote van C. Koopman had de ambulance post in de smalstad op schaal nage maakt. De 2970 handtekeningen la gen in het kartonnen pand en waren via het openen van de garagedeur te bemachtigen. 1989 inwoners van Sint-Maartensdijk zetten hun krabbel onder de petitie. Hetzelfde deden 851 Scherpenissenaren en 8 inwo ners uit Poortvliet. Op de campings werden 64 handtekeningen verza meld en 58 op overige plaatsen. Volgens Velthuis komt het signaal van de inwoners helder bij de ge meente over. „Ik begrijp ook dat u te leurgesteld bent dat er geen afzon derlijk onderzoek komt naar standplaatsmogelijkheden in Tholen. Maar u heeft wél bereikt dat de post in ieder geval voorlopig in Sint- Maartensdijk blijft." Eventuele ver plaatsing van de ambulancepost wordt door de RAVZ pas volgend jaar opnieuw bekeken. Hoewel de gemeente Tholen betrokken zal wor den bij de besluitvorming van de ver plaatsing, is de RAVZ hoofdverant woordelijke. De wethouder beloofde de handtekeningen door te geven aan de heer Houtekamer die namens de vereniging Zeeuwse gemeenten Tho len vertegenwoordigt in de RAVZ. „De dienstverlening van de ambu lance moet optimaal zijn voor dlle Tholenaren, dat zullen we niet uit het oog verliezen", zegde zij toe. Ph. de Rijke van stichting actief Sta venisse blijft ondanks die toezeg ging wantrouwend naar de toekomst kijken. Hij zamelde handtekeningen in Stavenisse in en hielp bij de tweede handtekeningenactie in de smalstad. „Als de ambulance naar Tholen verhuist, gaat bijna héél het eiland er op achteruit. De aanrijdtijd wordt voor bijna alle kernen langer. De enige twee goede mogelijke standplaatsen zijn Sint-Maartens dijk óf Poortvliet. Dat is gewoon .een simpel rekensommetje. Maar ik ben bang dat dddr niet goed genoeg naar gekeken wordt." Hij is wel te vreden over het aantal onderteke ningen. „Daaruit blijkt nogmaals dat het de gemoederen bezighoudt." Het besluit van de RAVZ om de si tuatie in Tholen niet afzonderlijk te onderzoeken maar op te nemen in een provinciaal onderzoek, kan de Stavenissenaar 'helaas' begrijpen. „Maar het zal de uitkomst voor de gemeente Tholen waarschijnlijk niet ten goede komen." Het comité brengt het probleem over de ambu lancepost 7 september ook bij de provincie onder de aandacht tijdens de vergadering van de statencom missie welzijn in Middelburg. Aandacht voor moderne architectuur op monumentendag Het voormalige winkelpand van Melse aan de Markt en Atelier 28 op de hoek van de Botermarkt in Tholen, de woning van fam. De Boer aan de Bie- rensstraat in Sint-Annaland en molen De Nijverheid in Sint-Maartensdijk zijn nieuw in het rijtje gebouwen waar belangstellenden een kijkje kunnen nemen tijdens de open monumentendag op zaterdag 8 september. In totaal zijn op Tholen en Sint-Philipsland 22 monumentale gebouwen geopend. Het landelijke thema is dit keer: houten standerdmolen in Sint-Anna- modeme monumenten 1900-1965. Heemkundekring Stad en Lande van Tholen, die de monumentendag coördineert, speelt daarop in met de uitgave van een folder (verkrijgbaar op de dag zelf) waarin beknopt wordt ingegaan op voorbeelden van 20e eeuwse architectuur op Tholen. Op kaartjes wordt aangegeven waar die panden te vinden zijn. Dit zijn naast woonhuizen onder meer de waterto rens in Scherpenisse en Sint-Philips land, de voormalige technische school en het oude postkantoor in Sint-Maar tensdijk, het postkantoor in Stavenis se, het weeshuis in Sint-Annaland en het torenstation van de PZEM met dienstwoning in Oud-Vossemeer. Al lemaal gebouwen die overigens niet van binnen bekeken kunnen worden. Dat is wél mogelijk in de woning van familie De Boer, Bierensstraat 28 in Sint-Annaland. Deze is gebouwd in 1910 in de zogenaamde overgangs stijl (tussen de neostijlen en nieuwere bouwkunst). In Tholen kan het on langs vrijgekomen pand van fa. Mel se (Markt 26) bekeken worden. Dit herenhuis dateert al van 1768, maar het huidige aanzicht kreeg het rond 1900 bij de verbouwing tot winkel pand. Atelier 28 op de hoek van de Botermarkt was jarenlang kantoor van de waterleidingmaatschappij, maar het is in 1894 in neorenaissan- cestijl gebouwd voor een wijnhande laar. In het jaar van de molen kunnen lief hebbers er vier bezoeken. Natuurlijk de onlangs gerestaureerde 17e eeuwse land. maar ook de molen in Stavenisse (waar oude foto's te zien zijn). De Hoop in Tholen en De Nijverheid in Sint-Maartensdijk die zes jaar geleden voor het laatst meedeed. De meeste monumenten zijn geopend tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags. Uitzonderingen zijn de r.k. kerk in Oud-Vossemeer en de Grote Kerk in Tholen, die maar tot 4 uur open zijn. Van de Grote Kerk kan na 12 uur bovendien alleen de preekkerk bekeken worden. Vrijdagavond is er in de burgerzaal van het gemeentehuis in Sint-Maar tensdijk een openingsbijeenkomst voor genodigden. Architect C. Sturm uit Roosendaal houdt een lezing over de invloed van oude Zeeuwse stijlken merken op de hedendaagse architec tuur in bijvoorbeeld de Thoolse wijk Stadszicht. Het overzicht van de opengestelde monumenten: Tholen: vml. stadhuis, Grote Kerk, R.K. kerk, molen De Hoop, vml. pand Melse aan de Markt (ingang Paulina- straat) en Atelier 28 (Botermarkt 1). Poortvliet: kerk hersteld hervormde gemeente. Scherpenisse: kerk her vormde gemeente. Sint-Maartens dijk: gemeentehuis, Maartenskerk en molen De Nijverheid. Stavenisse: kerk hervormde gemeente, veste met slotrestanten (Bos), molen en boerde rij Den Roosentuyll (Buurtweg). Sint- Annaland: standerdmolen, woning Bierensstraat 28 en boerderij Land zicht (Breedenvlietsedijk). Ond-Vös- semeer: ambachtsherenhuis, kerk hervormde gemeente en R.K. kerk. Sint-Philipsland: kerk hervormde gemeente. Heffing scheelt 10 tot 15 miljoen aan investeringen Het gemeentebestuur van Tholen heeft fundamentele bezwaren tegen de kabinetsplannen om van alle woningcorporaties een financiële bijdrage te verlangen voor het verbeteren van achterstandswijken in een beperkt aan tal gemeenten. In een brief spreken b. en w. van een eenzijdig plan. Ze wij zen op de leefbaarheidsproblematiek op het platteland en benadrukken de rol die woningcorporaties kunnen spelen bij het vinden van oplossingen. In het coalitieakkoord hebben de gevolgen van de kabinetsplan- CDA, PvdA en CU afgesproken dat er fonds komt om te kunnen in vesteren in aandachtswijken. Het idee is om over een periode van vier jaar totaal drie miljard euro te heffen van de woningcorporaties in het land. De corporaties verzetten zich hevig tegen. En ze krijgen bij val van gemeenten. Ook Tholen heeft haar bezwaren kenbaar ge maakt in een brief aan minister Vo gelaar van wonen, wijken en inte gratie. Met het opleggen van de heffing gaat het kabinet in de ogen van het gemeentebestuur aan twee zaken voorbij: woningcorporaties zijn au tonoom en hebben een maatschap pelijke taak, én ze investeren in hun werkgebied - of daarbuiten - nu al in leefbaarheid. Tholen heeft met Castria Wonen gesproken over nen. De corporatie heeft bijna 4000 woningen in eigendom, waar van 2566 in de gemeente Tholen. Volgens voorlopige berekeningen zou ze mogelijk 1,2 miljoen euro per jaar kwijt zijn aan de heffing. B. en w. maken zich ernstig zor gen, schrijven ze, 'gelet op de grootte van het eigen vermogen, het risicoprofiel, het aantal inwo ners en de toekomstige taakstelling van deze wooncorporatie'. De ba lans van Castria vermeldt een ei gen vermogen op 31 december 2006 van 15,82 miljoen euro. Het gemeentebestuur maakt duidelijk dat de corporatie - samen met de gemeente en zorginstellingen - fors heeft geïnvesteerd in de leef baarheid op Tholen. ZIE VERDER PAGINA 2 Deze week Peter de Groen begint universeel autobedrijf in Poortvliet Ingrid Rauls vindt leven in Sint-Annaland een verademing, vergeleken bij de Randstad WHS-doelman Anton Elenbaas optimistisch over nieuwe competitie EN VERDER... Vijf architecten aan de slag niet havengebied Sint-Annaland Doek valt na 169 jaar voor Thools kantongerecht DE KINDSHEID TOONT DE MAN, ZOALS DE OCHTEND TOONT DE DAG Dit nummer bestaat uit 20 pagina's Om half vier maandagmiddag is een groot deel van de rekken in de bieb al leeg. Overal slaan rolboxen met kartonnen dozen vol boeken. Otterman is samen met vier bibliotheekmedewerksters bezig om de resterende planken leeg te maken. „Het loopt vlotter dan ik had gedacht", zegt hij. Alle stellingen zijn voorzien van een nummer. Dat correspondeert met de nummers die op de dozen worden geplakt, zodat bij het uitpakken alles meteen op de juiste plek gezet kan worden. In nieuwe stellingen, de oude verhuizen niet mee. Op de balie ligt een platte grond van de nieuwe ruimte en daarin zijn alle rekken - mét nummer - gete kend. „Vandaag is met het inrichten van de ruimte in het Westerpoortcollege be gonnen. Een week later dan was gepland, doordat de oplevering van het gebouw vertraging opliep." De ingepakte boeken blijven daarom een week lang staan in de Dalemsestraat. de bieb is een week langer dicht dan de bedoeling was. „Noodgedwongen. Er waren al afspraken gemaakt in verband met de verhui zing. Zo is vanmorgen de dataverbinding met de server in Middelburg verhuisd. Er kan geen boek meer uitgeleend worden", legt Otterman uit. Zie verder pagina 5. Rek voor rek worden de boeken in dozen gestopt voor de verhuizing van de Dalemsestraat naar de Abraham Beeckmanlaan. Petra Das (links) en Sjany Koopman hebben het er maar druk mee.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2007 | | pagina 1