Tholenderwijs Verkoop brand- Open Monumentendag weermaterieel Vacature jongerenraadslid jongerenraad Tholen Zwemtrainer gezocht Openbare bekendmakingen donderdag 30 augustus 2007 Gemeeritenieuws openbare bekendmakingen Gemeente Tholen week 35 f De brandweer Tholen vervangt de tankautospuiten van Sint-Maartensdijk (Mercedes 1117 Turbo Ecoliner, opgebouwd door Ziegler in 1986) en Tholen (DAF 1700, opgebouwd door Bun in 1992). Deze voertuigen zullen worden verkocht aan de hoogste bieder. De verkoop vindt plaats in de maand september. Belangstellenden kunnen een bod doen op de afzonderlijke voertuigen. Als u nadere technische gegevens wenst te ontvangen of de voertuigen wenst te bezichtigen alvorens u een bod doet, dan is daarvoor tussen 3 september en 15 september gelegenheid. U kunt een afspraak maken met de heer J.P. Schoneveld, telefonisch te bereiken onder doorkiesnummer (0166) 668 390. De biedingen voor de afzonderlijke voertuigen dienen uiterlijk 20 september 2007 te zijn ontvangen door: Brandweer Tholen, Markt 1-5, 4695 CE SINT-MAAR TENSDIJK. De aanbieding per voertuig moet in een gesloten envelop, met daarop de aanduiding DAF of MERCEDES. De biedingen zullen worden geopend op 21 september 2007 om 11:00 uur. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer J.P. Schoneveld of tot het hoofd van de afdeling Brandweer en Rampenbestrijding, dhr. ing. J. de Feijter, telefonisch te bereiken onder doorkiesnummer (0166) 668 264. Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 8 sep tember zijn in Tholen maar liefst 22 monumenten van binnen te bewonderen. Het thema dit jaar is 'Moderne Monumenten', dat wil zeggen monumenten uit de 20ste eeuw. 2007 is bovendien het Jaar van de Molens. Er kunnen vier Thoolse molens bekeken worden, waar onder de pas gerestaureerde 17e eeuwse houten stan derdmolen in Sint-Annaland. De volgende gebouwen zijn tussen 10.00 en 17.00 uur opengesteld: Tholen: Grote Kerk (na 12 uur alleen de preekkerk), R.K. kerk, molen De Hoop, stadhuis, voormalig pand Melse (Markt) en voormalig kantoor waterleidingmij (Botermarkt). Poortvliet: kerk Hersteld Hervormde Gemeente. Scherpenisse: kerk Hervormde Gemeente. Sint-Maartensdijk: gemeentehuis, Maartenskerk en molen De Nijverheid. Stavenisse: kerk Hervormde Gemeente, molen, restanten slot (Bos) en boerderij Den Roosentuyll (Buurtweg). Sint-Annaland: boerderij Landzicht (Breedenvlietsedijk), standerd molen en woning Bierensstraat 28. Oud-Vossemeer: ambachtsherenhuis, kerk Hervormde Gemeente en R.K. kerk. Sint-Philipsland: kerk Hervormde Gemeente. herinrichting van de Winston Churchillstraat in Sint- Maartensdijk éénrichting verkeer wordt ingevoerd. De rij richting is -in overleg met de bewoners- vastgesteld vanaf Hogeweg naar de Albert Schweitzerstraat. Dit besluit treedt in werking na publicatie en uitvoering van de her inrichting van de onderhavige straat. Het hoofd van de afdeling Openbare Werken maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen bekend dat door plaatsing van de borden E10 en Ell (zone-einde) een parkeertermijn geldt van maximaal 15 minuten van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 09.00 uur, van 11.30 tot 13.15 uur en van 15.00 tot 15.30 uur aan de Molenvlietsedijk (parallelweg) te Tholen. Dit besluit is direct na plaatsing van de borden in werking getreden. De besluiten liggen vanaf 31 augustus 2007 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openings tijden in de openbare leesruimte ter gemeentesecretarie, Markt 1-5 te (4695 CE) Sint-Maartensdijk van 09.00-12.00 uur en van 13.30-15.00 uur met uitzondering van de maandagmiddag van 13.30-15.00 uur. Iedere belanghebbende kan tegen de besluiten binnen 6 weken na dé datum van afkondiging bezwaar maken bij ons college. Het bezwaarschrift dient gedateerd en onder tekend te zijn. Verder moet het bezwaarschrift voorzien zijn van naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de redenen waarom tegen dit besluit bezwaar wordt gemaakt. Nadere informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslis sing van de overheid', die u op verzoek door bureau voor lichting van de gemeentesecretarie wordt toegezonden. WET MILIEUBEHEER Kennisgeving van mededeling besluit Burgemeester en wethouders van Tholen; gelet op de arti kelen 3.44 en 3.45 van de Algemene wet bestuursrecht; delen mede, dat door hen, onder oplegging van voor schriften om nadelige gevolgen voor het milieu te voorko men danwel zoveel mogelijk te beperken, op 20 augustus 2007 vergunning is verleend ingevolge de Wet milieube heer naar aanleiding van de aanvraag van A.H. Bevelander, Kleine Dijk 1 te Sint-Annaland, in verband met, 1. een nieuwe vergunning ex artikel 8.4 Wet milieube heer voor de reeds bestaande en eerder vergunde onderdelen van de inrichting (telen en verwerken van akkerbouwgewassen en het houden van ca. 24.000 vleeskuikens in een vleeskuikenstal in ver band met het uitbreiden van de inrichting met een paardenhouderij), 2. een tijdelijke milieuvergunning voor de duur van vijf jaar, ten behoeve van de uitbreiding van de inrich ting met een patiosysteem voor het uitbroeden van broedeieren, De inrichting is gelegen aan de Kleine Dijk 1 te Sint- Annaland, kadastraal bekend Sint-Annaland, sectie H, nummer(s) 583 en 588. Er zijn geen zienswijzen ingediend naar aanleiding van het ontwerp-besluit. In het besluit is er één wijziging aan gebracht ten opzichte van het ontwerp. Dit betreft het voorschrift L.1.1. Hierin is het aantal te houden vleeskui kens gewijzigd. Het besluit en alle ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 31 augustus 2007 gedurende zes weken ter inzage in de publieke leesruimte van het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk, Markt 1-5 van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 15.00 uur. Indien het college daar toe een schriftelijk verzoek ontvangt kunnen de stukken gedurende zes weken tevens tijdens de avondopenstelling in de centrale hal van het gemeentehuis worden ingezien. Ingevolge artikel 20.1, eerste lid, en artikel 20.6 van de Wet milieubeheer en artikel 6.7, 6:8 en 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht staat gedurende zes weken met ingang van de dag, na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor: a) belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; b) belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben inge bracht tegen het ontwerp van het besluit. Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende de beroepstermijn beroep is ingesteld en bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval wordt een besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. In gevallen waarin een vergunning betrekking heeft op het oprichten of veranderen van een inrich ting, dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, wordt een besluit niet eerder van kracht dan nadat de betrokken bouwvergunning is ver leend. Het beroepschrift moet voor 12 oktober 2007 worden gericht en gezonden aan de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's- Graverihage. Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de bovengenoemde afdeling. Het verzoek tot voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Sint-Maartensdijk, 30 augustus 2007 Kennisgeving van mededeling ontwerpbesluit Burgemeester en wethouders van Tholen delen mede, gelet op artikel 3.12, eerste lid en derde lid van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 13.4 van de Wet milieubeheer, dat zij voornemens zijn om op de aanvraag van: 1. Metaaltechniek Tholen B.V., Ondernemersweg 16 te Tholen, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieube heer (Wm) in verband met het veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf, gelegen aan de Ondernemersweg 16 te Tholen, kadastraal bekend Tholen, sectie S, nummer(s) 175, die zij hebben ont vangen op 28 juni 2007 gunstig te beschikken onder oplegging van de nodige voorschriften om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen, danwel zoveel mogelijk te beperken. 2. Van Dijke Zeeland B.V., Kwekerijweg 6a te Sint- Philipsland, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieube heer (Wm) in verband met het veranderen van bestaande werkplaats voor constructie en machine bouw, gelegen aan de Kwekerijweg 6<' Sint-Philipsland, kadastraal bekend Sint- Philipsland, sectie G, nummer(s) 532, 533, 937, 938 en 971, die zij hebben ontvangen op 27 juni 2007 gunstig te beschikken onder oplegging van de nodige voorschrif ten om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen, danwel zoveel mogelijk te beperken. De ontwerp besluiten, alsmede de aanvragen en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 31 augus tus 2007 gedurende zes weken ter inzage in de publieke leesruimte van het gemeentehuis te Sint Maartensdijk, Markt 1-5, van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 15.00 uur (met uitzondering van de maandagmiddag). Indien het college daartoe een schriftelijk verzoek ont vangt kunnen de stukken gedurende deze zes weken tevens buiten kantoortijden worden ingezien. Na de genoemde periode van zes weken liggen de stukken tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan wor den ingesteld tegen het geven van het aangevraagde be-isluit, elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur ter inzage bij de afdeling Volkshuisvesting, Milieu- en Bouwkundige zaken van de gemeente. Gedurende zes weken vanaf de dag waarop de ontwerp- vergunningen ter inzage zijn gelegd, kan een ieder ziens wijzen tegen de ontwerp-beschikking op grond van de Wm schriftelijk bij Burgemeester en wethouders van de Gemeente Tholen naar voren brengen. Eveneens bestaat gedurende deze termijn, indien daarom telefonisch wordt verzocht, voor een ieder de gelegenheid tot het monde ling naar voren brengen van zienswijzen. U kunt daarvoor bij voorkeur voor 28 september 2007 een afspraak maken met mevrouw G.J. Hertogs-van der Gouwe of mevrouw C.M. Hage-Goudzwaard van de afdeling Volkshuisvesting, Milieu en Bouwkundige zaken, telefoon (0166) 668238/381. De ingebrachte zienswijzen worden mede ter inzage gelegd. Sint-Maartensdijk, 30 augustus 2007. BESTEMMINGSPLAN SINT-MAARTENSDIJK De gemeente Tholen heeft voor de kern Sint-Maartensdijk een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Met dit bestem mingsplan zal de Geluidszone Industrielawaai van het bedrijventerrein vervallen en wordt de beschermde dijk achter de sportvelden positief bestemd. Tevens is de bestemmingsregeling aangepast voor de verkoop van LPG en worden enkele andere onderdelen van de voorschriften meer in overeenstemming gebracht met recent geactuali seerde bestemmingsplannen. Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf 31 augustus 2007 voor een ieder tijdens de kantooruren gedurende vier weken ter inzage in de openbare leesruimte van het gemeentehuis, Markt 1-5 te Sint-Maartensdijk van 09.00- 12.00 uur en van 13.30-15.00 uur met uitzondering van de maandagmiddag van 13.30-15.00 uur. Ingezetenen en natuurlijke en rechtspersonen, die in de gemeente een belang hebben worden hierbij uitgenodigd schriftelijk inspraakreacties in te dienen omtrent deze planologische invulling. Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging naar het colle ge van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Markt 1-5, 4695 CE Sint-Maartensdijk, gestuurd worden. Sint-Maartensdijk, 30 augustus 2007 Voor de jongerenraad van Tholen zijn we op zoek naar een enthousiaste jongere die plaats wil nemen in de jongerenraad J0TH. Als jongerenraadslid van de jongerenraad Joth; Geef je advies aan B&W over zaken die jongeren raken in de gemeente Tholen. Dit gebeurt gevraagd en ongevraagd. Draag je zelf ideeën aan op het gebied van jeugdzaken binnen de gemeente Tholen. Organiseer je met het hele team activiteiten voor de jeugd in de 9 kernen van de gemeente Tholen. De jongerenraad is op zoek naar Een enthousiaste jongere tussen de 12 en 23 jaar die bovenstaande aanspreekt. De gemeente Tholen biedt jou; Een mogelijkheid om iets voor de jeugd van Tholen te betekenen samen met een enthousiaste groep jongeren. Teambuildingsactiviteiten om van de jongerenraad een goed team te maken. Verschillende trainingen om het werk in de jongerenraad mogelijk te maken. Alle onkosten die je maakt worden vergoed. Begeleiding door de jeugd- en jongerenwerkers van de gemeente Tholen. Voor vragen kun je contact opnemen met leden van de jongerenraad (voor gegevens kijk www.jongerenraadtholen.nl, wie zijn wij?) of met Ingrid Bras, jongerenwerker gemeente Tholen: 06- 51776440. Lijkt het jou leuk om iets te betekenen voor de jongeren van de Gemeente Tholen en denk jij dat je een bijdrage kunt leveren om Tholen nog leuker te maken? Stuur dan vóór 5 september een mailtje naar ibr@tholen.nl. Gezien de huidige samenstelling van de jongerenraad gaat onze voor keur uit naar iemand tussen de 12 en 16 jaar. Omdat de jongerenraad het liefst uit alle kernen jongeren in de jongerenraad wil hebben, willen zij vooral jongeren uit Scherpenisse, Sint Annaland en Poortvliet uitnodigen om te reageren. Zwemvereniging 'De Eendracht' in Sint-Maartensdijk is op zoek naar mensen die wekelijks trai ning willen geven aan jeugdleden van 6 t/m 12 jaar. Bent u in het bezit van een Cios-opleiding met zwemaantekening, module 1 en 2 van het zwemonderwijs of zwemleider A/B en bij voorkeur het diploma zwemvaardigheid reddend zwemmen? Bent u in de gelegenheid om één uur per week op zaterdag les te geven in het zwembad van Tholen of Bergen op Zoom? Heeft u interesse in deze vacature of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met service bureau Voor Elkaar, tel. 0166 668 070, of stuur een e-mail naar: servicebureau@tholen.nl

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2007 | | pagina 14