Hoop op behoud kunstwerk Alma 'Je staat er van versteld hoeveel mensen het geluid nog herkennen' Nieuwe routebordjes fietstoeristen 'Vrije schoolkeuze moet voorop staan' Niet verstandig om SGP buiten coalitie te houden Groei digitale fotografie eist 49 voltijdbanen Werèntug ANWB mist informatiepanelen Zeeuwse knooppunten De waetersnööd van 1906 rondom Pesoöt (deel 2) Donderdag 27 april 2006 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 15 Muurschildering mogelijk naar Maartenshof De wandschildering van Peter Alma in de kantine van het Markiezaat college in Sint-Maartensdijk kan moge lijk naar Maartenshof. Eerst zal echter bekeken moeten worden of het kunstwerk wel past in de onlangs geopen de uitbreiding van het woonzorgcentrum en wat de kos ten zijn. Fractievoorzitter PvdA J. Oudesluijs in Haestinge: Als de PvdA de SGP niet in het college zou hebben op genomen, dan krijgt de PvdA dat over vier jaar terugbe taald. Dat zei fractievoorzitter J. Oudesluijs dinsdag avond op de ledenvergadering van de PvdA waar de raadsfractie verantwoording kwam afleggen. Enkele le den waren kritisch over de samenstelling van het college. Ontslagen hij Fujicolor in Steenbergen Het werk van een aantal Sint-Philipslanders en Tholena- ren loopt gevaar door het schrappen van 49 voltijdbanen bij de fotocentrale in Steenbergen. Aangezien het om verschillende deeltijdtaken gaat, zijn er wel 60 mensen bij betrokken. Bij Fujicolor aan de Franseweg in Steen bergen werken nu nog 300 mannen en vrouwen. Leen Breure uit Sint-Maartensdijk knapt Jawamotorfiets uit de vijftiger jaren op „Het is al eenvoud wat de klok slaat." Leen Breure klopt op de benzinetank van zijn Jawa motorfiets uit 1952. Hij rijdt er tochtjes mee over het eiland. Alleen, maar ook met zijn vrouw Truus. De Jawa was in de jaren vijftig een veelgebruikte motor. „Het was toen een volksmotortje, net als de 'kever' van Volkswagen. Iedereen reed erop, maar je moest er indertijd wel 1800 gulden voor betalen." Ploffend Discussie reiskosten minimabeleid De wandschildering van Alma en het glasappliqué van Lex Hom dreigen verloren te gaan bij de sloop van de school. Er is nu een sprankje hoop voor de dochter van de kunstenaar en de weduwe van Lex Hom. Alleen al de kosten van het losmaken en verplaatsen wor den geraamd op 25.000 euro exclu sief btw. Dat bleek dinsdagmiddag tijdens een bijeenkomst op het ge meentehuis tussen wethouder F.J. Goossen, conservatrice J. Jacobs van het Markiezenhof in Bergen op Zoom, S. Snellaars van Art en Con servation. de dochter van Alma en de weduwe van Lex Hom, de ma ker van het glasappliqué. Volgens wethouder M.A.E. Velt huis (niet aanwezig op de bespre king) is het nu vooral een techni sche kwestie. „Hoe zwaar weegt het? Kan het tegen een muur beves tigd worden en past het binnen het atrium van Maartenshof? Het zou 8000 kilo wegen. Dan gaat het ook nog om de kleurstelling. De archi tect van Maartenshof moet dat nu verder onderzoeken. En dan zijn de kosten van het plaatsen er nog niet bij geteld. Wat nu bekend is aan kosten, is de helft van de totale operatie. Er is dus tussen de 40.000 en 50.000 euro nodig. De provincie wil er echter ook wel aan bijdra gen. Dat is al wel toegezegd." De keuze voor Maartenshof heeft de voorkeur omdat het kunstwerk dan in Sint-Maartensdijk kan blij ven, zegt ze. Maar dan moet Cast- ria Wonen zich er ook nog over buigen omdat die eigenaar van het gebouw is. Een andere mogelijk heid is om de wandschildering een plaats te geven in de nieuwbouw van Ten Anker. Voor het glasappliqué ligt de zaak lastiger omdat het op vele plaatsen zwaar is beschadigd. Eerder besloot de raad om er geen geld in te steken. Zowel de ge meente als de groep die voor het behoud pleit, zullen nu gaan zoe ken naar mogelijke geldschieters om de beide kunstwerken te be houden, al lijkt het moeilijk om beide werken voor het nageslacht te behouden. Volgens Oudesluijs zijn er stand punten van de SGP die ook voor de PvdA heel bruikbaar zijn. Boven dien vertegenwoordigt de SGP een derde van de Thoolse bevolking. „Als de SGP er niet bij zou zijn, dan zouden we tien zetels in de raad achter ons hebben, nu zijn we een brede coalitie en vertegen woordigen we veertien zetels." Het was vooral R. Oosterhof uit Tholen die kritische vraagtekens zette bij de collegevorming. Hij was blij met de winst van de PvdA, maar had de SGP liever buiten het college gehouden. De Christenu nie had voor hem meer voor de hand gelegen als partner in het col lege. Hij zei dat de kaarten al ge schud waren. Maar voorzitter R. Sijl wees er op dat er binnen de af deling al heftige discussies over zijn gevoerd. Volgens J. van Akkeren uit Tholen leek het er op dat de fractie ABT van te voren heeft uitgesloten, ook al werd er door Oudesluijs tijdens de coalitiebesprekingen beweerd dat er niemand uitgesloten was. Volgens Oudesluijs is ABT te wis selvallig. „In de commissie wordt dit gezegd, in de raad hoor je ineens een heel ander verhaal, ABT geeft ons onvoldoende vastigheid. We moeten wel vier jaar verder." Volgens oud-raadslid M.A.J. van der Linde heeft de PvdA ABT de vorige keer niet uitgesloten. „We hebben ze gevraagd mee te doen maar wellicht kunnen ze er zelf niet goed mee overweg. ABT heeft het vertrouwen opgezegd in de coalitie terwijl ze wel het raadsprogramma hebben ondertekend. We verkette ren niemand." Ook wethouder M.A.E. Velthuis zei dat tijdens de collegebesprekingen iedereen is gevraagd. Zij heeft ABT leren kennen als een partij 'die met een aantal zaken zwabberde.' „Per soonlijk heb ik daarom moeite met ABT. Het beeld is later bevestigd." J. op den Brouw stelde dat de porte feuilles onder de wethouders erg versnipperd zijn. En dat het even goed met drie wethouders had ge kund. Maar Velthuis legde uit dat ze het takenpakket dermate groot is dat het voor drie niet te doen is. „Dat gaat een enorme wissel op mensen trekken. Je moet ook op andere plekken besturen, bijvoorbeeld in de GGD. Vroeger kende Middelburg Tholen niet omdat wij er nooit kwa men, nu kennen ze Tholen wel." Wat de versplintering betreft zei de wethouder dat er gekeken is naar het koppelen van zaken. In haar ge val heeft zij jeugdbeleid, maar dat strekt zich uit over verschillende terreinen. Van der Linde vond vier wethouders wel nodig, maar gaf ook Op den Brouw gelijk. Volgens Oudesluijs was er een onderscheid gemaakt in inhoudelijke en het stoffelijke. Als voorbeeld noemde hij het onder wijs. Inhoudelijk is dat aan Velthuis toegewezen, maar de gebouwen/ nieuwbouw zijn voor C. van Dis. Het verschil tussen hardware en software, zei H. Nieuwenhuis. De reden om de CU buiten het col lege te houden was omdat volgens Oudesluijs het beleid te veel naar de confessionele kant zou over hel len. Een ander punt was dat de CU drie in plaats van vier wethouders wilde. „Vanwege het vele werk hebben we voor vier gekozen. Nu is er ook meer ruimte om buiten de gemeente te komen, om naar de provincie te gaan en het land in. Daar moeten we ons voordeel mee doen. Het is niet goed als je teveel binnen zit." De digitale fotografie verdringt steeds meer het fotorolletje. De digi tale foto's worden ook nog wel afge drukt, maar dat gebeurt steeds meer via geautomatiseerde kanalen. Bo vendien schaffen steeds meer foto winkels een eigen mini-afdrukcen- trale aan. Je neemt je schijfje mee en kan de afgedrukte foto's zo meene men. Dat blijft niet zonder gevolgen in de foto ontwikkel- en afdrukcentrale in Steenbergen. Zij ziet zich reeds meerdere jaren als gevolg van de op komst van de digitale fotografie ge confronteerd met een veranderend werkaanbod, marktomstandigheden en dientengevolge productiemetho den. Het arbeidsintensieve ontwik kelen en afdrukken van kleurnega- tieffilms daalt gestaag, terwijl een steeds groter deel van het aanbod langs verregaand geautomatiseerde digitale verwerkingsmethoden wordt vervaardigd. Enerzijds heeft Fujicolor Benelux inmiddels een sterke positie opgebouwd binnen de digitale fotomarkt, anderzijds resul teert dit zoals gesteld in andere, minder arbeidsintensieve verwer kingsmethoden waardoor het bedrijf te maken krijgt met boventallige werknemers. „Om de personele be zetting in evenwicht te brengen met de nieuwe productieprocessen ont komt Fujicolor Benelux er niet aan de personeelsformatie te reduceren, waarbij gedwongen ontslagen niet te vermijden zijn", aldus woordvoer der Wim Musters. De onderne mingsraad en de bonden zijn door de directie geïnformeerd dat het perso neelsbestand wordt verminderd met circa 49 voltijdbanen. Ook het per soneel van Fujicolor Benelux is in middels op de hoogte gesteld. Om de gevolgen voor de betrokken me dewerkers op een sociaal verant woorde wijze op te vangen c.q. te re gelen zal in overleg met de vakbonden een sociaal plan opge steld worden. Leen Breure heeft de Jawa opgeknapt en toert er mee over het eiland. Breure kreeg zelf een motor in 1954, na de Ramp. Hij was toen 21 jaar. „Van mijn vader. Ik was zo trots als wat. Mijn eerste rit was naar Oudenbosch naar een bijeen komst van de Landbouw Jongeren Gemeenschap voor West-Brabant en Zeeland. Er was toen een toneel avond. Ik had er natuurlijk thuis al mee gereden, maar toen reed ik in het donker over Zevenbergen naar Oudenbosch." Toen de auto in de jaren zestig aan zijn opmars begon, schaften velen de Jawa af. Ze werden verkocht of in het schuurtje gezet waar ze weg- roestten. Breure weet ook dat er en kele exemplaren van het legendari sche merk onder motorliefhebbers op de vuilnisbelt Tuttelhoekje in Scherpenisse zijn terechtgekomen. Doodzonde vindt hij het. maar het is gebeurd. De Jawa waar Breure nu weer op toert, is niet zijn eigen motorfiets waar hij destijds mee rondreed. „Nee, ik wist deze te staan bij een vriend van me. Hij stond in een kot je en was verwaarloosd. Hij zag geen kans hem te restaureren. Op een gegeven moment, ongeveer drie jaar geleden, mocht ik hem meene men." De Jawa in een product uit Tsjechië. De oorsprong is te vinden na de Eerste Wereldoorlog toen wapenfa brikant Franntisek Janecek ook mo toren ging produceren. Dat viel aan vankelijk niet mee omdat er andere spelers op de markt actief waren. Maar toen Wanderer met het maken van motoren stopte, kreeg Janecek een kans door te breken. Hij haalde het merk naar zijn fabriek in Praag en bedacht een nieuw naam: Jawa, samengesteld uit Janecek en Wan derer. Breure haalde de motor helemaal uit elkaar. Makkelijk was dat niet, maar ook niet heel moeilijk. „Ach, wat los moest, heb ik gedept met gaso- lie. Dan week je de bouten los, an ders breekt je alles." Hij keek de contactpunten en bougies na, maak te de carburateur en dynamo schoon. „Maar voor de rest hem ik niks aan de motor gedaan. Hij start te in één keer. Het ding had niks ge leden. Ze kunnen zo oud niet we zen, als je hem start, dan loopt hij." Breure beleeft plezier aan het zelf sleutelen aan de motor. In zijn werkplaats staat ook een oude trac tor die voor een groot deel uit elkaar ligt. „Tegenwoordig zit alles vol met elektronica. Daar kun je zelf niks meer aan doen." De velgen en de brandstoftank heeft hij wel laten stralen om de roest er af te krijgen. „Het chroom zit recht op het ijzer van de velgen. Er moet eigenlijk eerst koper onder zitten, maar dat was kennelijk te duur. De motor werd voor vijf jaar gemaakt, maar ze waren beter dan ze dach ten." Ook de buddyseat was volgens Breure helemaal verrot. Bij een zeil maker liet hij een nieuwe maken. Ook schafte hij een nieuwe accu aan en een nieuwe achterband om het oude beestje weer rijdbaar en toon baar te maken. „Dan zit je toch al gauw weer aan de 1000 euro." Ook de bedrading aan de motor is grotendeels vernieuwd. „Die draden worden hard en breken op den duur. Die moet je gewoon vervangen. Je staat er van versteld hoe snel zo'n motor dan weer opknapt." De motor is ook gekeurd en aange meld bij de rijksdienst voor het weg verkeer. Volgens Breure staat hij nu te boek als old-timer en hoeft er geen wegenbelasting voor betaald te worden. De Jawa was tot in de jaren zestig in zwang, maar daarna kwa men er andere types op de markt. De 250 cc motor, een tweetaktmotor met mengsmering, kan een topsnel heid van 100 kilometer per uur ha len. „Met wind mee haalt hij 105 ki lometer en dat is hard genoeg." Vorig jaar maakte Breure al enige tochtjes met de Jawa. „Met Truus achterop naar Anna Jacobapolder bijvoorbeeld of een rondje over het eiland." De motorliefhebber krijgt veel reac ties. „Je staat er van versteld hoeveel mensen het geluid nog herkennen. Het is moeilijk te omschrijven. Je moet het eigenlijk horen. Het lijkt een beetje op een Harley Davidson, een ploffend geluid." De Jawa is bepaald niet zuinig in het brandstofgebruik, zegt hij. Een liter benzine per 30 tot 35 kilometer. „Maar het ligt er maar net aan hoe ver je het gas opendraait." Aanvan kelijk zat het nummerbord op de spatbord boven het voorwiel. Nu zijn alleen nog de bevestigingpun- ten te zien. „Het was te gevaarlijk. Bij ongevallen kon het slachtoffer er mee verwond worden, het was te scherp." Ook het plaatje van de dealer zit er nog op: Willem Appels uit Bergen op Zoom. „Dat was de zaak voor het motorgebeuren." De Jawa is voor 'honderd procent compleet'. En bijna helemaal nog in de originele uitvoering. „Ik had er al heel lang zin in. Ik heb er zelf tot 1961/62 mee gereden. Daarna heb ik een Puch genomen. Maar daar heb ik veel armoede mee gehad. Er was altijd wat mee. Met de Jawa niet." Na de Puch stapte Breure over op een auto. Een Kever VW, de Jawa onder de auto's. In het Thoolse landschap zijn bordjes verschenen, zoals hier op de Smaalzijweg tussen Sint-Maartensdijk en Sint-Annaland. Overal op Tholen en Sint-Philips- land zijn de afgelopen weken wit te bordjes verschenen met daarop in groen een fiets, een pijl en een cijfer. Het betreft nieuwe beweg wijzering voor recreatieve fiets routes die in heel Zeeland wordt aangebracht. Fietsknooppunten- structuur heet dit systeem, een term waarmee niemand gelukkig is. Daarom heeft de provincie Zeeland een prijsvraag uitge schreven. Nieuwe namen voor het systeem kunnen tot 1 mei inge stuurd worden (zie hiervoor de website www.zeeland.nl/fietsprijs- vraag) en de leukste naam wordt beloond met een fiets. Op 22 maart is bij Ouwerkerk het eerste bordje in Zeeland geplaatst, op 15 mei stellen de gedeputeerden Le Roy en Poppelaars het systeem of ficieel in gebruik. Bij die gelegen heid wordt de winnaar van de prijsvraag bekend gemaakt. Aan de hand van de nieuwe be wegwijzering kunnen fietsers - met behulp van overzichtskaarten - zelf korte en lange tochten door heel de provincie samenstellen. Alle Zeeuwse gemeenten betalen eenmalig 5000 euro in de kosten van het systeem. Daarnaast is hen door de provincie gevraagd om jaarlijks 2500 euro bij te dragen voor beheer en onderhoud, wat de taak wordt van het routebureau Zeeland. In het Thoolse coalitie programma hebben PvdA, SGP, VVD en CDA dit bedrag voor de komende vier jaar opgenomen. De ANWB heeft er bij de provin ciale statencommissie economie en mobiliteit voor gepleit om in formatiepanelen te plaatsen op de knooppunten, zoals dat ook el ders in het land gebeurt. Niet al leen ten behoeve van de uniformi teit, maar ook omdat de wiel rijders bond vindt dat recre atieve fietsers niet gedwongen zouden moeten worden om over zichtskaarten te kopen. Daar naast kunnen de panelen infor matie verschaffen aan fietsers die op een knooppunt van een be paalde route willen afwijken. De ANWB noemt de panelen een on losmakelijk deel van het systeem. Gebruikers kunnen daardoor flexibel omgaan met de bewegwij zering. In de Thoolse commissie ruimte vroeg J.J. van 't Hof (ABT) om afvalbakken op de fietsroutes te plaatsen. E. Frigge-Hogesteeger (VVD) haakte daarop meteen in met de wandelroutes. Wethouder K.A. Ileijboer noemde dat een zaak van de wegbeheerders. maar was bereid om het bij hen aan te kaarten. In het eerste deel van mijn Werèntug-bijdrage over de ramp die zich in 1906 rondom Botshoofd voltrokken heeft, vertelde ik hoe mijn schoonvader deze belevenis sen van toen hij een jongetje van zes was, rond zijn tach tigste verjaardag op schrift heeft gesteld. Toen de zeedijk bij de Slabbecoornpolder doorgebroken was, probeerde hij manmoedig zijn opa te helpen om diens kleine veesta pel naar de Thoolse (Vossemeerse) dijk en zo op het dro ge te brengen. Voor een deel lukte dat, maar kleine Frans zag ook beesten in doodsnood verdrinken. Dat maakte een onvergetelijke indruk waar hij de rest van zijn leven over zou blijven vertellen. Reacties van 3® lezers op de rubriek zijn welkom bij de dialectgroep Tholen, tel 0166-602226 De druk van 't waeter in de Leguutpolder wier zodaenig dat ok 't Zwaendiekje 'n dag laeter bezweek. In Vosmeer wier de noodtoestand uutge- roepe. Mi bóóten en waegens wiere de mensen naer elders gebrocht. In Thole wier 'n schole ontruumd en vö jiste opvang ingericht. Over de die ken trok Fransje mit z'n moe der te voet ok nae Thole. Bie kennissen wier 't kleine zusje ondergebrocht. Moeder vond 't beter om Fransje nae femilie in Altere te briengen. Daer ad ze verschillende zussen weu- ne. Mar ok oom Ko, 'n broer van Fransje z'n opa, weunden daer. Die ad gin kinders en moe docht da Fransje dae wè zou mugge komme. Ze baden al lopend op de Hal- sterse (Tholense) weg het ro zenhoedje voor een goede af loop. Tante Meintje, de vrouw van oom Ko, was nogal 'schoon en krenterig'. Maar, zo dacht moeder hardop, die pra ten we wel om en oom Ko zal best blij met je zijn. Dat was ook zo, het keuterboertje dat met ossen zijn land bewerkte, vond het heel jammer dat er nooit kinderen gekomen wa ren. En hij wist dat Fransje, hoe klein ook, best al wat zou kunnen helpen in de stal. Moeder beloofde dat ze dik wijls naar Fransje zou komen kijken en vertok met betraand gezicht terug naarTholen. d' Ouwe mensjes zurregden best goed vor 't kleine neefje. Toch zou ie vlug meraekelse vaert kriege. Eêst dochte z'n pleegouwers dat ie ziek wier. le at iedere keer minder en minder, 't Wier zo errug dat ze drie weken laeter d'r pleeg kind Hete gaen. Fransje ad net zo lang gezeurd tot ie naer 'n andere tante mocht. Daer ad- de ze zeven kinders. As t'r vö negen ménsen eten is, kan d'r altied nog wè 'n tienden bie. Saemen mit 't neefje van z'n eige leeftied daer, kon Fransje a rap z'n vaert kwiet raeke en beleefden ie toch nog 'n prachtige tied. Nae schole oef- den ie nie, vö de rampkinders zou 'n andere oplossing ge zocht worre. In de school in Tholen intus sen was het de eerste dagen wat eten betreft zeker goed uit te houden. Het slapen gaf meer problemen. De leiding wilde mannen, vrouwen en kinderen apart laten slapen. De gezinnen wilden natuurlijk ook 's nachts liever bij elkaar blijven. Moeder Leen en vader Toon konden al snel bij een bevriende familie inTholen in trekken en dat beviel ze heel wat beter. Ook Frans' zusje was daar immers al onderge bracht en zo werd het gezinne tje, op Fransje na, alweer snel verenigd. Ik bluuf 't een geweldig iets vinde da mensen zo mar 'n stik van d'r uus afstonden om evacués onderdak te geven. Ok in de Tweede Wereldoorlog gebeurden dat op wellicht nog gröötere schael. Ik ebbe 't zelf ondervonde en 'k bin m'n oom en tante uut Nieuw-Vos- semeer nog steeds dankbaer vö de genote gastvrie'eid toen. Terug in m'n verhael wiere in Altere en Thole mannen opge- roepe om an d'n diek te kom me werreken om de zeegae- ten te dichten. D'r wiere drie nöödweuningen in de buurt van Pesoöt gebouwd vö de diekwerkers. Moeder Leen wier angenome om vö de kost te gaen zurregen. Saemen mit de voorman van de diekwer kers most ze 't daegelukse menu saemen stelle. Voader Toon kon bie de grondwerkers ansluute. Zo adde ze zellefs minder erremoei dan in de tied voor de ramp. Toen het eenmaal goed liep in de noodwoningen annex schaftlokalen, en moeder Leen alles onder controle kreeg, mocht Fransje ook weer naar huis komen. Hij mocht in de keuken bij zijn moeder mee eten in wat inmiddels een kamp genoemd zou mogen worden. Het was zwaar werk voor de dijkwerkers. Hoe het allemaal verder ging, hoop ik in een derde deel te beschrij ven. Cees de Leeuw, Oud-Vossemeer. Geld voor landschap. De stichting Landschapsbeheer Zeeland krijgt 89.000 euro subsidie van de provin cie, Het Zeeuwse Landschap 42.200 euro en Staatsbosbeheer 4200 euro in het kader van de soortenbescher ming. Gezinnen met een minimum inkomen hebben te weinig geld om het schoolvervoer van hun kinderen te bekostigen. Dat verklaarde Jan Korstanje van de begeleidingsgroep asielzoekers tijdens de commissie samenleving. „Mensen zien zich gedwongen om te verhuizen of een an dere school te kiezen. Reiskosten zouden geen overweging moeten zijn bij de schoolkeuze, dat is echter nu wel het geval. Het geldt voor meer inwoners van de gemeente Tholen, maar vooral voor mensen met een vluchtelingenstatus." Mevrouw M. Ligtendag-Quist (CDA) ondersteunde de spreker met haar eigen bevindingen. Tij dens een politiek bezoek aan Sta- venisse kwam zij in gesprek met ouders waarvan de kinderen een havo-advies hadden gekregen. „Het gezin had echter geen geld om de buskosten te betalen, waar door de kinderen noodgedwongen een lagere opleiding in Tholen vol gen. Dat mag toch niet mógelijk zijn? Het is essentieel voor de jeugd om een opleiding op het goe de niveau te volgen." Het CDA stemde daarom in met het voorge stelde minimabeleid, maar zag wel graag een verhoging van de reis kosten tegemoet. Ook mevrouw E. Bastianen en J.P.M. Henshof (Pv dA) vonden dat de schoolkeuze niet mag afhangen van een finan ciële situatie en wilden graag in sa menwerking met de cliëntenraad een wijzigingsvoorstel over de ver voerskosten opstellen. Korstanje maakte de financiële problemen van ouders met school gaande kinderen duidelijk aan de hand van een berekening. „Stel dat kinderen in Sint-Maartensdijk tien maanden in het jaar met de bus naar school gaan. Dat komt neer op 775 euro per jaar. Tel daarbij 1250 euro op voor het boekengeld en dergelijke voor de opleiding. On danks de huidige gemeentelijke vergoeding hebben deze ouders dan een tekort van 636 euro. Dat is slechts voor één kind. Bereken het dubbele voor twee kinderen." Het wonen in een plattelandsgemeente is volgens hem daarom nadelig voor mensen die moeten rondko men van een minimuminkomen. SGP'er H.W. van Eenennaam meende dat scholieren niet tien maanden lang met de bus naar school reizen en dat leerlingen bij goed weer ook per flets naar de Bergse scholen rijden. „Vijf maan den met de bus lijkt mij realisti scher, want in de zomer kunnen kinderen zo'n fietstochtje best aan." De uitgaven van de ouders kunnen volgens Van Eenennaam verlicht worden als jongeren op 14- of 15-jarige leeftijd een bijbaantje nemen en bijspringen in de ver voerskosten. Na de toelichting van Korstanje besprak de commissie de keuze mogelijkheden van het minimabe leid. De partijen SGP, Christenu nie en PvdA gingen akkoord met de notitie van de afdeling sociale zaken. Alleen het CDA vond de bedragen van de vergoedingen te laag. „In de laatste tien jaar zijn deze bijna niet gewijzigd, die bij dragen moeten flink omhoog", aldus Ligtendag. ABT en VVD hadden twijfels over de tegemoet koming voor de aanschaf van computers. Zij zagen de regeling liever uitgebreid naar senioren en langdurig werklozen. Frigge (VVD) stelde voor om de compu ters in dorpshuizen te plaatsen, in plaats van gezinnen met school gaande kinderen een vergoeding te geven voor de aanschaf van een pc. „Hierdoor kunnen ook andere mensen gebruik maken van de computers, zoals toeristen. In de gemeente Tholen is namelijk nog geen internetcafé." Volgens de an dere partijen is hier echter geen budget voor en maken de meeste mensen sneller gebruik van een computer als deze thuis staat. De gemeenteraad buigt zich vanavond over de keuzemogelijkheden voor het minimabeleid.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2006 | | pagina 15