Inwoners van Sint-Maartensdijk en Scherpenisse willen daden gemeente Thoolse politieke partijen besteden weinig aandacht aan rol vrouwen Donderdag 23 februari 2006 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COL RANT 9 Strandvilla's Functiemenging kans detailhandel op bedrijventerrein Geïnteresseerd? Extra woningen en recreatie moeten zuidkant Tholen impuls geven Publiek-privaat Levensreddend Referendum Els Frigge lust mannen rauw, volgens Rina Ligtendag zijn vrouwen slimmer Varkensstallen Klein Ahoy Als de gemeenteraad vanavond akkoord gaat met de impuls voor Sint- Maartensdijk en Scherpenisse, zal de gemeente op korte termijn met de 'denktank' - een groep inwoners die zich heeft aangemeld - om de tafel gaan. „We gaan onvervaard aan de slag", zei wethouder F.J. (ïoossen woensdag in de commissie bestuurszaken. Verschillende insprekers stelden dat het tijd wordt voor daden én duidelijkheid, wat instemming vond bij de kleine veertig belangstellenden op de publieke tribune. „We zijn al te vaak teleurgesteld, daarom kijken we met een zekere scepsis naar de impuls", zei W. Bre vet van het sociaal-economisch plat form Tholen (Sept) tijdens het spreekrecht. „Het zou prachtig zijn wanneer we hier het gevoel hadden dat er écht iets ging gebeuren." Ook J. Kloet van de voormalige por- groep deed een oproep om de be sluitvorming niet verder te vertragen en voortvarend aan de slag te gaan. Extra woningbouw en uitbreiding van de recreatieve sector. Daar moet de impuls voor Scherpenisse en Sint-Maartensdijk vandaan komen, viel in de commissie te beluisteren. Het CDA wil dat er ook wordt geke ken naar de bedrijvigheid. En de Pv dA vroeg aandacht voor het sociale aspect naast de economische ont wikkeling. „Het is bekend hoe wij over recreatie denken", liet SGP'er M.J. Klippel een waarschuwend ge luid horen. De verschillende woord voerders waren het erover eens, dat een impuls meer moet zijn dan het uitvoeren van normale zaken of het wegwerken van achterstallig onder houd. Er moeten extra inspanningen worden gepleegd. De nota impuls Sint-Maartensdijk/Scherpenisse dient daarbij als leidraad voor een reeks van jaren. Maar niemand ver wacht wonderen. Het aanstellen van een projectleider om de uitvoering op een professio nele manier te begeleiden, vindt men een goede zaak. „Het inzetten van extra menskracht zal heel belangrijk zijn", aldus M.A.J. van der Linde (PvdA). Wethouder F.J. Goossen gaf aan, dat vooruitlopend op de impuls het opknappen van Haestinge en de bouw van een woonzorgcentrum in Scherpenisse aangepakt worden. De projectleider moet deze zaken allereerst begelei den. Deze moet dit jaar bekostigd worden uit de 650.000 euro die voor de impuls is gereserveerd, en vanaf 2007 uit de post personeelskosten. Bij nieuwe projecten zullen de kos ten van de projectleider ten laste van die projecten komen. Voorzitter J. de Feijter van de stich ting Gemeenschap Sint-Maartens dijk. die Haestinge exploiteert, stel de tevreden vast dat de opknapbeurt van het gemeenschapscentrum los van de impuls wordt gezien. Tijdens het spreekrecht schetste hij de abo minabele staat van het gebouw, een gevolg van achterstallig onderhoud door plannenmakerij die steeds op de lange baan wordt geschoven. De verwarmingsinstallatie is inmiddels vervangen. Maar ook ten aanzien van het dak is de nood hoog: maan delijks komt de dakdekker één of twee keer om lekkages op te lossen. Verder verwacht het bestuur proble men met de stroomverdeling, terwijl verstoppingen van de riolering on der de vloer tot nog toe met lapmid delen opgelost worden. „Al deze redenen afzonderlijk kunnen tot ge volg hebben dat de deur op een dag op slot blijft", aldus De Feijter. Hij noemde dat er zes jaar geleden ruim 3,3 miljoen euro voor Haestinge in de investeringslijst stond, terwijl dat inmiddels naar 2,5 miljoen is terug gebracht. Volgens het bestuur moet het moge lijk zijn om een dorpshuis-nieuwe- stijl in Sint-Maartensdijk te realise ren. Het moest De Feijter van het hart dat het raadsbesluit om de bi bliotheek in Maartenshof onder te brengen, een bittere tegenvaller was. Daarmee wordt volgens hem één van de poten gezaagd vanonder zo'n dorpshuisvoorziening, waarvan juist het uitgangspunt is om alle voorzie ningen onder één dak te brengen. Anderzijds zei de Haestinge-voor- zitter dat het gemeenschapscentrum best op een andere plek - richting de Geertruidapolder, dus weg van het dorp - gebouwd zou kunnen worden omdat het zeker ook een functie zou moeten krijgen voor de recreant. Daarnaar gevraagd door Van der Linde, legde De Feijter uit dat Haes tinge, door die dubbelfunctie, in de zomermaanden geld kan genereren, zodat in de winterperiode de inwo ners kunnen profiteren van het 'zo merse voorzieningenniveau'. En Het provinciaal omgevingsplan 2006-2012 biedt volgens het CDA een opening voor de vestiging van detailhandel aan de Sportlaan in Sint-Maartensdijk. Fractievoorzitter J.P. Bout zei dat in de commissie bestuurszaken - waar hij de term 'foodwinkel' bezigde - bij de be spreking van de impuls voor de smalstad en Scherpenisse. Inderdaad staat daarover iets in de paragraaf over functiemenging op bedrijventerreinen. Woon- en werk- functies en voorzieningen kunnen daar gecombineerd worden. Derge lijke gemengde gebieden moeten in ruimtelijke plannen aangewezen worden, zodat het voor bewoners, ondernemers en gebruikers duide lijk is dat dit géén rustige woonwijk is. Beperkend voor bedrijven is, dat ze maximaal in milieuhindercatego- rie 2 mogen vallen omdat daarin af standen worden gehanteerd voor een 'rustige woonwijk'. Het stedenbouwkundig ontwerp is cruciaal bij de (her)ontwikkeling van een gebied tot een zone met functiemenging. 'Het mengen van functies is een ingewikkeld proces waarbij aandacht besteed dient te worden aan de stedenbouwkundige schaal, verwachte verkeersstromen en de inrichting van het openbaar gebied', staat er in het omgevings plan. Remmerswaal Accountants introduceert Internet boekhouden ONLINE BOEKHOUDEN, IETS VOOR U? Online Boekhouden. U hoort hier reeds regelmatig over en steeds meer ondernemers kiezen ervoor. Misschien bent u al bekend met online boek houden of overweegt u al om deze stap te zetten. Onze Remmerswaal-ad viseurs kijken graag naar uw specifieke bedrijfssituatie, geven een objec tief advies en beoordelen de mogelijkheden voor u. Online boekhouden Is online boekhouden dé oplos sing? Nee, dat is niet altijd het ge val. Een aantal factoren spelen mee, zoals het type onderneming, de complexiteit van de bedrijfsvoe ring en uw ervaring met het zelf voeren van uw boekhouding. Onze adviseurs kijken naar uw organisa tie, uw wensen en behoeften en ge ven een passend advies. Als online boekhouden voor uw onderneming duidelijk voordelen biedt, dan kunnen wij u begeleiden bij de opstart ervan. Voor een rela tief laag bedrag per maand kunt u online gaan boekhouden. Onze ad viseurs begeleiden het traject op declaratiebasis. Er is zelfs de mo- ge-lijkheid om het programma als demoversie vooraf uit te proberen. Pakketkeuze Wij bieden u een goede oplossing: een in hoge mate gebruiksvriende lijk pakket, maar ook met oplossin gen naar de toekomst toe. Op basis van de beschikbare uitbreidings modules, kunt u een pakket samen stellen dat het beste bij uw wensen en situatie past. Voordelen Er wordt gewerkt met een uitste kend beveiligingssysteem, dat mid dels inlognaam, wachtwoord, ses siecode en encryptie op meerdere niveaus is toegepast. De financiële gegevens worden opgeslagen bin nen zwaar beveiligde datacentra. U hoeft niet te investeren in (admi nistratieve) software en nieuwe dan wel extra hardware, wat betekent dat er geen installatie- of onder houdskosten van toepassing zijn. U werkt daarbij altijd met de nieuw ste versie van de programmatuur. Omdat het datacentrum voor de da gelijkse back-ups van uw adminis tratieve gegevens zorgt, heeft u daar geen omkijken meer naar. U maakt gebruik van een op de toekomst gericht pakket met kop pelingen naar onder andere de ac countant, de fiscus, telebankieren en facturatie. U beschikt over de volledige debi teuren-, crediteuren-, dagboek- en grootboekadministratie. U heeft de mogelijkheid tot het afdrukken van verschillende overzichten, zoals openstaande postenlijsten en proef- en saldibalansen, welke volledig zijn geïntegreerd in Microsoft Offi ce. Werking Met elke computer met een inter netverbinding (ADSL of kabel) en Internet Explorer, versie 5.5 of ho ger, kunt u via onze site www.rem- merswaal.nl inloggen in uw eigen boekhouding. U kunt uw gegevens ieder uur van de dag in het administratiepakket invoeren, dus op de momenten waarop het u uitkomt. Zo beschikt u steeds over actuele gegevens, de zelfde gegevens als waar uw Rem merswaal-adviseur over kan be schikken. Resultaten zijn snel zichtbaar en, indien gewenst, kan uw adviseur altijd direct meekijken, bijsturen en/of corrigeren. Is het online boekhouden inderdaad iets voor u? Laat u overtui gen en kijk op onze website www.remmerswaal.nl of neem con tact op met Walter Bevelander AA of Jankees van den Hoek AA op ons kantoor in Sint Maartensdijk, 0166- 662469. Ise Baan-Groffen kreeg zaterdag als eerste de donateurskaart van het evenementencomité Smalstad van voorzitter J. de Feijter. Het comité wil ook bijdragen aan de leefbaarheid en heeft twee extra activiteiten voor dit jaar in petto, de straatspeeldag en de brugpieperkampioen. Advertentie I.M. door een goede ontsluitingsweg vanaf de rotonde bij de Nijverheids- weg naar de Hartogsweg zou de ver binding met het dorp er blijven. Want het Haestinge-bestuur plaatst het gemeenschapscentrum in een breder perspectief: dat van recre atieve ontwikkelingen in het gebied ten zuiden van de provinciale weg op Tholen, tussen de Kettingdijk bij Tholen en de Derde Dijk bij Stave- nisse. De Feijter noemde cultuur toerisme met een bijzondere plaats voor het paard (tussen Oesterdam en stiltegebied Scherpenissepolder), ten westen van Scherpenisse ver sterking van verblijfsrecreatie en duiksport én de aanleg van een golf baan op Tuttelhoek. Ten westen van de Pluimpot zou een nieuw soort re creant zijn draai moeten vinden. De Feijter noemde natuureducatie en een experiment met recreatievilla's op landgoederen. Hij zou in de lage polders ten westen van de smalstad waterberging en toerisme willen combineren: wandel- en fietsroutes, ruiterpaden, kunstmatige duinen ter hoogte van de Slikken van den Dortsman en strandvilla's. Ook het Sept ziet een bredere func tie voor Haestinge, dat samen met de sportvelden iets zuidelijker in de Geertruidapolder zou moeten ko men, stelde woordvoerder Brevet. De vrijkomende grond wil het Sept voor woningbouw benutten, de op brengst zou voor de impuls gebruikt moeten worden. Voor Haestinge zouden een overdekt zwembad en andere voorzieningen (ABT noem de fitness, bowling, spelletjeshal) pas een echte impuls zijn. Het Sept wil dat linancieren door een inves teerder te zoeken waarmee de ge meente een publiek-private samen werking aangaat. Volgens het platform komt er dan 2,5 miljoen euro beschikbaar, wat gebruikt kan worden om onrendabele projecten uit de impuls te realiseren. Want het Sept is huiverig van het idee om dat te doen via een toeslag - zogenaam de verevening - op de rendabele projecten. „Dwing de ondernemer niet in publieke voorzieningen te in vesteren. Dit voelt aan als een belas tingmaatregel", zei Brevet. De vere veningsconstructie zet volgens hem de hele impuls sterk onder druk. Het moet aantrekkelijk gemaakt worden om in de recreatie te inves teren, vindt het Sept. En bij het op zetten van nieuwe woonwijken moeten prijs en kwaliteit de mensen lokken. Het platform stelt dat win kelvoorzieningen en woningbouw de recreatie nodig hebben, en dat de recreatie verbonden is met de voor zieningen. Brevet zei dat de impuls niet zal lukken als de gemeente niet durft te investeren. Want alleen dan haal je subsidies en investeerders binnen. Hij wees erop dat Zuid-Ne derland tussen 2007 en 2013 voor regionale ontwikkeling 190 miljoen euro krijgt uit Brussel. Tholen zou daarvan kunnen profiteren. „Maar dan moet dit wel een vernieuwings project zijn. Het volkstuinkamperen is vernieuwend, maar een upgrading van de dijkrecreatie en ontwikkelen van een waterfront op de sportvel den kunnen er ook onder worden gerekend." Van der Linde zei dat straks niet al leen de gemakkelijke projecten ge kozen moeten worden, maar ook die moeilijker te realiseren zijn. „Ik lees in het rapport weinig over de gewo ne mensen. Terwijl het voor hen be langrijk is of het leuk wonen is hier en hoe de voorzieningen zijn", al dus de PvdA'er. Hij wil de sociale kant niet uit het oog verliezen. J.J.P.A. Boulogne (ABT) noemde de uitgangspunten die het adviesbu reau Buck Consultants voor de im puls heeft geformuleerd prima, maar het voorstel van b. en w. deed hij af als een 'uitgekleed voorstel'. Het idee van Brevet voor Europese subsidie kan wat Boulogne betreft een opening zijn. „Om het vertrou wen te winnen, zal de gemeente ook zelf de nek moeten uitsteken. Zeven miljoen euro is nodig en dat is erg veel geld. Maar over een periode van tien jaar bekeken én met subsi die, moet het te doen zijn." VVD'er G.J. Hoek noemde de im puls 'levensreddend handelen' voor Sint-Maartensdijk en Scherpenisse. Van de impuls zijn geen wonderen te verwachten, want er is méér no dig dan het aanpakken van Haestin ge, een woonzorgcentrum en 6,5 ton reserveren. Hoek noemde woning bouw en recreatie, alsmede het zoe ken van investeerders. J. van den Donker (D66) zei dat de impuls een meerjarenplan is dat niet in stukjes uitgevoerd kan worden. Ook hij benadrukte dat woning bouw en recreatie de terreinen zijn die een impuls nodig hebben. Het waterfront dat Brevet noemde, sprak hem aan. „Dat zou mooi te combineren zijn met het in ere her stellen van de haven." Klippel deed die opmerking af als een luchtkas teel. Wethouder Goossen wees de D66'er erop dat de oude haventoe- gang nu een beschermd natuurge bied is, zodat havenherstel niet haal baar lijkt. Verder zouden bedrijven uitgekocht moeten worden en ook is het de vraag of de inwoners de ha ven terug willen. Van den Donker wees op de levendigheid die de jachthavens in Sint-Annaland en Tholen brengen. Klippel stelde vast dat het rapport veel geld heeft gekost en weinig nieuws brengt. „Dat hadden we overigens ook niet verwacht." De SGP-fractie zal ieder project afzon derlijk beoordelen. Maar een over dekt zwembad ziet ze niet zitten. Klippel onderstreepte dat hij Sint- Maartensdijk en Scherpenisse niet onevenredig wil bevoordelen ten opzichte van andere woonkernen. De reactie van De Feijter dat de SGP dus een evenredige bevoorde ling wil en dat de smalstad al blij zou zijn met wat Oud-Vossemeer, Sint-Annaland en Tholen krijgen, noemde de SGP'er een negatieve benadering. Maar op de publieke tribune werd er voor geapplaudis seerd. Het CDA noemde de nota bij mon de van J.P. Bout een handvat om mee verder te gaan. „Er staan prachtige dingen in, maar het moet wel haalbaar zijn." Hij keek verder dan de recreatie en noemde het aantrekken van bedrijven voor de werkgelegenheid. Verder wees Bout op het budget dat voor de vi sie Sportlaan is uitgetrokken. P. van Belzen (CU) zei dat er een totaalplan voor de lange termijn moet komen, dat een wezenlijke sociaal-economische injectie geeft. „Dus geen leuke zaken eruit halen en de rest laten rusten." Zaken die toch al in de begroting staan, horen wat de CU betreft niet bij de im puls. „De impuls is die extra prik kel die gegeven wordt om de duor kernen dat extra te geven dat ze er weer bovenop komen." Van Belzen stelde voor om de inwoners via een raadgevend referendum hun me ning te vragen over welke projec ten eerst uitgevoerd moeten wor den. Goossen stelde dat de nota een handvat is voor zowel het college van burgemeester en wethouders als de commissie. Hij benadrukte dat in het stuk de wensen zijn op genomen die de inwoners hebben aangedragen. Daarom leek hem een referendum niet nodig. „En in derdaad moet er nog veel gebeu ren, we staan aan het begin." De wethouder hield eraan vast dat projecten zichzelf financieel moe ten bedruipen, waarvoor vereve ning onderling nodig blijft. En wensen zullen zodanig ingevuld worden, dat ze elkaar versterken. Wat Haestinge betreft, zullen an dere wensen leiden tot een ander kostenplaatje. En een zwembad kan op dit moment niet. „Is dat in de toekomst anders, dan komen we bij u terug." Volgens Goossen wordt ingezet op extra woning bouw in Sint-Maartensdijk en zal daarover overlegd worden met de provincie. In de reactie van de ge meente op het omgevingsplan is er al op gewezen. Ten aanzien van het bevoordelen dat de SGP noemde, zei Goossen dat het specifieke voor Sint-Maar tensdijk het verlies is dat in die woonkern ontstaat. „Maar de im puls is wél een eindig beeld." Jolanda Prins uit Sint-Maartensdijk reageert op een stelling voor de microfoon van Fiek Smitskamp op de PvdA-bijeenkomst in Haestinge, metv.l.n.r. B. Joosse-Renes, E. van der Wal-Vermeulen, E. Frigge-Hogesteeger en C. van der Horst. Of er in het verkiezingsprogramma van de zes Thoolse partijen ook aandacht voor de positie van de vrouw is opgenomen? Op die lastige vraag kwamen donderdagavond aan het eind van het debat in Haestin ge veelal summiere antwoorden. Toch blijkt landelijk dat slechts 25 procent van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen vrouw is. Volgens de PvdA is dat veel te weinig en daarom wijdde de afdeling Tholen er een discussieavond aan in Sint-Maartensdijk waar alle frac ties aan meededen. Er waren ruim veertig belangstellenden. Van de 108 inwoners die kandidaat op de Thoolse lijsten zijn er slechts 25 vrouw. Dat is 23 procent en daar mee zit Tholen niet ver van het lande lijk gemiddelde. Alle lijsttrekkers van de Thoolse politieke partijen zaten naast elkaar tegenover een rij met vrouwelijke kandidaten uit dezelfde partijen, behalve die van de SGP om dat daar geen vrouwen op de lijst staan. De ChristenUnie heeft de meeste vrouwen op de lijst, namelijk 6 (van de 24 kandidaten). De volgende par tijen hebben vijf vrouwen op de lijst: PvdA en VVD (elk op 15 kandidaten) en ABT (op 16 kandidaten). CDA vier op 15 kandidaten en SGP geen op 20 kandidaten. Het percentage vrouwen wijkt dan wel niet veel af van het landelijke, slechts vier vrou wen staan op een verkiesbare plaats bij het huidige zetelaantal en uitgaan de van een college van SGP, PvdA, CDA en VVD: M.A.E. Velthuis (op 1en E. van der Wal-Vermeulen (op 5) van de PvdA M. Ligtendag-Quist op 2 van CDA en E. Frigge-Hoge steeger op 3 van de VVD. In het verkiezingsprogramma wordt niet of nauwelijks aandacht besteed aan de positie van de vrouw, zo bleek uit de antwoorden van de lijsttrek kers. Ze werden door de vraag van oud-wethouder Fiek Smitskamp die tussen 1974 en 1997 actief was in de Middelburgse politiek een beetje overvallen. Lijsttrekker F.J. Goossen (VVD) zei dat zijn partij voor een goede voorschoolse en naschoolse opvang van kinderen is om vrouwen in de gelegenheid te stellen te kunnen (blijven) werken. J.P. Bout (CDA) antwoordde dat de christen-democra ten in hun programma aandacht be steden aan alleenstaande moeders. Zij mogen niet verplicht worden om te gaan werken, maar verder bleef hij het antwoord schuldig, zei hij. Partij genoot R. Ligtendag hielp hem een handje: „Als gemeentebestuur moet we soepel omgaan met alleenstaande moeders die verplicht worden te sol liciteren. Opvoeden is voor ons be langrijker dan verplicht solliciteren." A.G. van de Sande (ChristenUnie) sloot zich daarbij aan. Ook zijn partij wil de alleenstaande moeders geen verplichting opleggen. Lijsttrekker K.A. Heijbóer (SGP) stelde dat vrou wen niet verplicht mogen worden om te gaan werken. „We vinden het beter om vrouwen thuis te laten om zich te kunnen richten op de opvoeding van de kinderen. Dat heeft een enorme waarde voor de maatschappij." Ook in het verkiezingsprogramma van de PvdA wordt volgens M.A.E. Velthuis weinig aandacht besteed aan de vrouw. Indirect echter wel, zei ze. „We pleiten er voor dat voorzienin gen in de woonkernen zoveel moge lijk gehandhaafd blijven zodat vrou wen niet afhankelijk zijn van anderen om bijvoorbeeld boodschappen te ha len. Lang niet iedereen heeft twee au to's." Ook in het programma van ABT was niet speciaal aandacht in geruimd voor de positie van de vrouw, erkende J.J.P.A. Boulogne. In de praktijk blijkt de politiek en het openbaar bestuur toch nog vaak een mannenwereld. Wethouder Velthuis lichtte dat toe aan de hand van een voorbeeld. Zij was laatst als bestuur lid van de algemene vergadering van de Bctho de enige vrouw tussen 13 heren. „De enige andere vrouw Rina Ligtendag was die dag verhinderd. Er werden grapjes gemaakt over de ta felschikking, als enige vrouw had ik dus de hele tijd moeten rouleren." Bij de laatste gemeenteraadsverkiezing was ze de enige vrouw die is geko zen, zei ze. „De andere vrouwen. El len van de Wal-Vermeulen, Corrie van der Horst en Rina Ligtendag, kwamen in de raad omdat hun fractie een wethouder leverde." Velthuis noemde het een zeer onevenwichtige zaak. „Carrière, gezin en gemeente raad gaan niet samen, schreef de ver eniging Nederlandse gemeenten. Het CDA dat goed vertegenwoordigd is op het platteland, heeft ook weinig vrouwen in de politiek." Hier ligt volgens haar nog een taak. In de jaren zeventig werd er tegen de dominante positie van mannen ge ageerd door vrouwen. „Er kwamen vrouwencafés en blijf-van-mijn-lijf- huizen. Toen kwamen de mannen er niet in, nu zijn ze er wel bij. We heb ben bij de uitvoering van deze avond alle steun van de heren gehad. Het thema is zelfs bedacht door een man." Dat het niet van een leien dakje gaat. maar wel goed mogelijk is om als vrouw een politieke loopbaan te am biëren. bewees gedeputeerde Maria le Roy. Ze is de enige vrouwelijke ge deputeerde en was blij als boegbeeld van de PvdA op te kunnen treden. Haar partij streeft naar een deelname van 50 procent vrouwen aan het openbaar bestuur. Zelf richtte ze de lokale PvdA-afdeling op in Hontenis- se, maakte ze mede het verkiezings programma en werd ze ook het eerste vrouwelijke raadslid. „Dan ben je heel direct betrokken bij de mensen. Je probeert de kosten laag te houden, naar draagkracht van de mensen, maar je probeert ook de voorzienin gen in stand te houden." In 1997 werd ze statenlid. Dat ging eigenlijk vanzelf. Er wordt een beroep op je gedaan. Na 12 jaar raadswerk, 4 keer ongeveer dezelfde begroting. 4 keer ongeveer dezelfde jaarrekening en 4 keer algemene beschouwingen, was het wel mooi geweest. Was ik ambiti eus? Ik wilde meer. Maar de politiek legt wel beslag op je leven. Je moet het samen met je partner en de kinde ren groeien ermee op. Het is een part time functie en het is goed te combi neren. Maar als statenlid neem je afstand van de directe belangen van de burgers." Toch bleef ze ook nog actie voeren, zei ze. Tegen de komst van de var kenstallen naar Zeeuws-Vlaanderen. „Toen kwamen we in heel Zeeland met elkaar in contact en zijn we sa men. ook met de mensen hier van Tholen, naar Den Haag geweest om actie te voeren." In 2002 'liep' ze campagne met Wou ter Bos en toen Gert de Kok als ge deputeerde vertrok werd zij gevraagd zijn functie over te nemen. „De PvdA vond dat er een vrouw moest komen in het college. Ik wilde wel het boeg beeld van de PvdA zijn. Ik wil bewij zen dat vrouwen het in deze positie waar kunnen maken. Maar ik word wel veel meer tegen het licht gehou den. Een reden om er extra tegenaan te gaan. Ik zal ze een poepie laten rui ken." Ze deed een oproep aan vrouwen ac tief te worden in de politiek. „Denk niet dat je het niet kan. Doe het. Pak het aan. En vrouwen die faalangst hebben, overleg met elkaar. Samen kom je daar wel overheen." De eerste ronde met stellingen bleef wat mat. Het ging om het verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen denken meer oplossingsgericht, vrou wen kiezen meer voor het compro mis. C. van der Horst (ABT) was het daar niet mee eens. „Achter het suc ces van de man staat een vrouw. En zelf ben ik niet voor het compromis." Goossen zei dat het meer een karak tertrek was en dat een compromis het beste van twee werelden heeft. Vol gens Velthuis gaan mannen meer op hun doel af, terwijl vrouwen denken over de manier waarop het doel be reikt moet worden. Vaak komen ze op een middenweg uit, zei ze. Volgens E. Frigge zijn vrouwen flexibeler en genuanceerder. Op die manier bedrij ven ze ook politiek. Maar J. Bout (CDA) wees er op dat hij 36 jaar 'al leen met vrouwen' heeft gewerkt (bij de Timpa -red.) en dat hij het eens is met de stelling dat er meer te berei ken valt door het sluiten van een compromis. Van de Sande (CU) wees erop dat de bijdrage van de vrouwen in de fractie waardevol is door ze er nu al bij te betrekken. En volgens Boulogne heeft zijn partijge note Corrie van der Horst juist meer overwicht. K.A. Heijboer (SGP) was het eens met de stelling. Hij wees er op dat hij jaren als agrariër 'achter in de polder' alleen beslissingen moest nemen. „En wil je in de politiek sla gen dan moet je wel compromissen sluiten.'" Rina Ligtendag kreeg applaus toen ze zei dat het maar lijkt dat vrouwen al tijd op compromissen sluiten uit zijn. „Ze zijn slimmer en pakken het an ders aan." En of vrouwen kwetsbaarder zijn dan mannen in de politiek? Volgens Frig ge is dat niet het geval en is het meer een karakterkwestie. „Ik lust man nen wel rauw. Je moet tegen kritiek kunnen." Margreet de Wolf (CU) kreeg de zaal aan het lachen door haar vergelijking tussen mannen en vrouwen. „Een man is een wafel met allerlei geordende vakjes, een vrouw is spaghetti. Als je er een sliert uit trekt. dan komt heel het bord mee." Tijdens de tweede ronde met stellin gen over lokale onderwerpen kwa men de verschillen pas goed naar vo ren. .Een groot sportcomplex is beter en efficiënter dan een kleine in elke kern,' gaf aanleiding tot discussie. Volgens Ligtendag gaat het niet op voor de gemeente. Elke woonkern moet zijn sportcomplex behouden omdat iedereen ook in zijn eigen kem wil blijven sporten. „Haal je dat weg, dan bloeden de kemen dood." Haar buurvrouw Van der Horst was het he lemaal eens met de stelling. „Er zijn hier zoveel topsporters die zouden naar een centrale plek moeten kun nen. In Poortvliet bijvoorbeeld waar alle wegen samen komen." Ook Goossen was het eens met de stelling. Hij wees erop dat het denken in af zonderlijke woonkernen nog sterk aanwezig is. En dat de bestaande voorzieningen veel meer geld kosten dan een nieuwe accommodatie. „Het is nu een gerommel in de marge." Velthuis wees er op dat het wel mo gelijk efficiënter zal zijn, maar dat het aspect van de leefbaarheid ook be langrijk is. „We kunnen niet overal alles, maar een sportcomplex moet wel bereikbaar zijn met de fiets. Want vaak zijn er niet twee auto's." Volgens statenlid P. van de Wal (Pv dA) is het in Zeeland ook al heel moeilijk om een grote sportaccom modatie te verwezenlijken. Tonnie Breure-de Wilde van het evenemen tencomité Smalstad vond het ook geen goed idee. „Als je dat voor al de inwoners wil bouwen, dan krijg je een klein Ahoy." Ook K.B.M. Saris (VVD) zei een groot voorstander te zijn van 'een centrale royale accom modatie voor topsporters in groot Tholen'. Hij wilde wel in de dorpen 'kleine accommodaties' gehandhaafd zien. G. Boelhouwers-Stigtcr (VVD) vond dat er naar andere oplossingen gekeken moet worden. „Is het over tien jaar nog betaalbaar Volgens J. Oudesluijs (PvdA) gaan er nu al ouders met talentvolle sporters naar Roosendaal. Breda en Rotter dam. „Hier praat je over een ander ni veau. Het gaat veel meer om dingen samen te doen." Hij vroeg zich af of Goossen wel eens op de sportvelden was wezen kijken. „Ze zien er perfect uit. Bijgehouden door de vele vrijwil ligers. Het gaat bij de sportverenigin gen vaak om het hele gezin. Het heeft zoveel betekenis." Oudesluijs kreeg er applaus voor.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2006 | | pagina 9