„We moeten gaan onderzoeken of inwoners wel tevreden zijn met beleid ABT zet jeugd op verkeerde been Raad akkoord met onderscheidingen 7 maart Jaap Hage van ChristenUnie wil af van de oude patronen in de raad 55 I_J CU bepaalt opdracht raad Jeugd in debat gemeenteraad Sinaasappels voor ouderen PvdA op stap, CDA in debat Donderdag 23 februari 2006 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 7 Jaap Hage uit Tholen zal voor de ChristenUnie in de nieuw te vormen gemeenteraad de oppositie flink ter hand nemen. Hij gaat er van uit dat de CU nog niet kan deelnemen aan de het college. Een wethouder leveren in de brede coalitie die de grote partijen, SGP en PvdA, voor ogen staat, ziet Hage niet snel gebeuren. „Er wordt nu al gemasseerd naar alle vier de partijen toe, SGP, Pv dA, CDA en VVD. Wij willen juist minder wethouders. Meer bestuur met minder bestuurders." Het is Hage's ambitie om in de raad te komen. Geen droom. Die is er voor om te ontsnappen. Op weg naar raadsverkiezingen Uitgesproken VVD schakelt dorpsomroeper in De reductie van het aantal wethouders is voor ons maatgevend Onderwijs Er wordt nu al gemasseerd naar alle vier coalitiepartijen toe Stavenisse De aanpassing van de nog maar een jaar oude veror dening gemeentelijke on derscheidingen is van avond in de gemeenteraad een hamerstuk. De com missie bestuurszaken wijd de woensdag geen woord aan het voorstel om de on derscheidingstekens aan te passen en 4100 euro voor de aankoop daarvan be schikbaar te stellen. We moeten meer met minder gaan doen We zouden zien dat er dorpspanels komen Tien decorandi Eerste vrouw Dromen ABT roept via internet jongeren op om vanavond (23 fe bruari) naar de raadsvergadering te komen om te protes teren tegen de aankoop van twee cafés, namelijk de voormalige Papbar in Sint-Maartensdijk en F Esperance in Sint-Annaland. Penningen, draaginsignes en oorkonden De 37-jarige Hage hoeft niet naar woorden te zoeken als hij over poli tiek praat. Hij heeft wat aantekenin gen gemaakt met punten waar zijn fractie zich sterk voor wil maken. Aan de eettafel in de woonkamer aan de Meanderlaan zal hij er af en toe naar kijken, maar de grote lijnen zitten in zijn hoofd. Hage wil weer een stapje hoger op de maatschap pelijke ladder, zegt hij. Zo be schouwt hij het raadswerk. Hage is al sinds 1994 actief in de politiek. Hij leidde de campagne voor de gemeente voor de toenmali ge RPF, de reformatorische politie ke federatie, maar ook voor de pro vinciale statenverkiezingen in 1999, maar dan voor de gezamenlijke lijst RPF/GPV. De belangstelling voor de politiek is mede gevoed door zijn schoonvader Paul van Belzen, met 67 jaar de nestor van de raad. Van Belzen stopt na bijna 24 jaar en wordt als fractievoorzitter opge volgd door oud-raadsgriffier Bram van de Sande. Er is geen moment aan te wijzen in het leven van Hage waarop hij besloot actief de politiek in te gaan. Bijna was dat moment er wel toen de politiek zich actief met zijn straat ging bemoeien. Het ging om de bomen die in de Meanderlaan stonden. De gemeente en een aantal bewoners wilden de bomen laten kappen omdat de wortels de riole ring aantastten en onder de gevel van het huis groeiden. Hage wilde de beeldbepalende bomen behouden en verzamelde een aantal medestan ders. De straat bleek verdeeld. Vol gens Hage konden ze behouden blij ven door maatregelen te treffen tegen de overlast van de wortels. Hij schakelde er zelfs een bureau voor in om aan te tonen hoe de wortels in toom te houden waren en afge schermd konden worden van de om geving. Hij verloor de zaak en be treurt het nog altijd dat de bomen zijn gekapt. „Dat was één van de momenten waarop ik zeer betrok ken raakte bij de gemeentepolitiek, ook al omdat ik insprak in een van de commissies." Nu groeien er beu ken in de laan. Hage leerde Van Belzens dochter Janneke kennen in het kerkelijke jeugdwerk in 1987. „Mijn schoon vader is echt bevlogen. Tijdens ver jaardagen wordt er veel over de ge meentepolitiek gesproken. Van het een komt het ander. Dan word je ook al snel gevraagd om mee de praten in de schaduwfractie. Daar mee moest ik stoppen omdat ik het te druk had." Van Belzen heeft zich niet bemoeid met de kandidatuur van Hage. „Nee, hij heeft zich wij selijk afzijdig gehouden. Het be stuur heeft het gevraagd toen Wim Mol bekend had gemaakt dat hij ging stoppen." Bij de CU treedt dus een geheel nieuwe fractie aan. Voor alle partij en die meedoen is het een spannen de tijd zo vlak voor de verkiezingen, maar voor de ChristenUnie des te meer omdat de hele fractie wisselt. Hage beaamt dat. „De nummers 1 en 2 komen niet terug. Bram is nieuw maar wel bij velen bekend, Paul gaat weg. Dat geeft zeker een stuk spanning: hoe valt het bij de kiezers? Ik had het nog wel mis schien vier jaar voor me uit willen schuiven, maar je gaat er toch ook serieus naar kijken. Ook aan Bram De ChristenUnie houdt maandag februari een bijeenkomst voor de eigen achterban. Op deze avond wordt teruggekeken op de periode in de aanloop naar de verkiezingen. De jongerenraad Tholen (Joth) houdt op vrijdagavond 3 maart in Meulvliet in Tholen een debat avond met alle zes partijen die meedoen aan de gemeenteraads verkiezingen. De elf leden van de De VVD Tholen schakelt zaterdag dorpsomroeper Gatze de Moed uit Stavenisse in tijdens de promotie campagne van de liberalen voor de is de vraag voorgelegd. Het kwam toch heel goed uit. Gezien zijn ach tergrond en expertise en mijn in breng denk ik dat we een goed duo vormen. We zullen zeker met uitge sproken standpunten komen, maar wel zoeken naar een goede balans." Hage gaat er zijn werk bij KPN voor aanpassen. Hij is er veel voor op pad. Zijn kantoor staat in Am sterdam, maar Hage reist er ook voor naar het buitenland. Als hij in de raad gekozen wordt dan zal hij voortaan elke vrijdag de hele dag thuis zijn. Dat is hij overeengeko men met zijn werkgever. Hij kan dan wel voor KPN werken omdat veel via internet gaat en de telefoon, maar heeft dan ook tijd om zich voor te bereiden op het raadswerk; stukken lezen, overleg voeren met zijn fractiegenoot Van de Sande, vragen van inwoners beantwoorden. Of naar groepen burgers gaan om te horen wat er speelt. Want dat is iets waar de CU zich sterk voor wil ma ken, zegt Hage. „We willen meer contact met de burgers. We gaan ze meer opzoeken. Dat hebben we al gedaan en het wordt erg op prijs ge steld. We hebben eerst een debat ge houden over het armoedebeleid met verschillende betrokken organisa ties. We hebben een werkbezoek af gelegd aan Maartenshof en daar ge sproken met vertegenwoordigers van Castria Wonen en de SVRZ en we hebben een werkatelier gehou den over het kleine kernenbeleid in Sint-Annaland. Daarvoor hebben we 20 inwoners uitgenodigd uit de kleine woonkernen. Uit hun reacties blijkt dat ze best zelf meer verant woordelijkheid willen nemen voor hun eigen dorp. Mensen maken het dorp. Wij zouden graag zien dat er dorpspanels komen. Geen dorpsraad want dat is politiek weer meteen zo beladen. Maar meer mensen raad plegen op een thema om er dan sa men met de politiek over te praten. Als raad moeten we minder in het gemeentehuis zitten. We moeten het oude beleid loslaten en meer doel groepen opzoeken. Als raad de con trolerende taak meer oppakken. Doen wat we moeten doen. Een luisterend oor zijn voor de burgers. Dat zullen we zeker als speerpunt- beleid van de CU poneren. Dat er meer structuur in komt." Ook volgens de CU moet de com municatie met de burgers verbete ren. Hage denkt dat er net als in het bedrijfsleven gewerkt moet worden met onderzoeken naar de tevreden heid van klanten. „Maak zaken kwantificeerbaar, druk het uit in meetbare resultaten. Voer een indi cator in voor betrokkenheid en hang er een rapportcijfer aan. Er wordt nu wel een burgerjaarverslag rondge stuurd, maar waarom zouden we geen onderzoek instellen naar de te vredenheid Hage werkt in het bedrijfsleven. Zo af en toe sijpelen er begrippen uit de economie door in zijn taalgebruik. Maar ook als bruikbare ideeën om toe te passen in de gemeentepoli tiek. Hage is bij KPN 'senior cliënt executive'. Het is bijna niet moge lijk dat in goed Nederlands te verta len, zo blijkt uit zijn poging. In het (inter)nationale bedrijfsleven slaat het Engels steeds meer de klok. Het komt er op neer dat Hage voor de KPN datatransportsystemen ver koopt aan grote bedrijven en organi saties. In binnen- en buitenland. Ha- ge is 'aanvoerder van een virtueel team' dat verantwoordelijk is voor de verkoop van onder meer telefo nie en informaticasystemen. Grote financiële transacties met on der meer beursgenoteerde bedrij ven. Verder wil hij daar niets over kwijt. „Een leuke en heel uitdagen de baan waar ik af en toe ook voor Kandidaten en bestuur zullen over de ervaringen vertellen van de werkbezoeken en de bijeenkom sten om samen met de aanwezigen de opdracht voor de komende raadsperiode vast te kunnen stel len. De 'achterbanbijeenkomst' wordt gehouden in Meulvliet in Tholen en begint om half acht. jongerenraad en andere belang stellendejongeren gaan dan in de bat over het jeugdbeleid. Er wordt aan de hand van stellingen gedis cussieerd. Kees Reitsma, docent en oud jeugdzorgspecialist bij de politie, leidt het debat. B. en w. treden dan op als jury. Burgemeester W. Nuis is voorzitter van de jury. De avond begint om half acht. gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart. De VVD bezoekt Stavenis se, Scherpenisse, Poortvliet en Anna Jacobapolder. Op 3 zaterdag maart gaat de VVD op stap met een dweilband. Dan voert de karavaan langs Tholen, Oud-Vossemeer, Sint-Annaland en Sint-Maartensdijk. naar het buitenland moet. Het wordt straks zaak om mijn agenda goed te beheren. Time management wordt een belangrijk issue," zegt Hage in de taal van de moderne manager. Behalve een drukke baan, is Hage ook actief als vrijwilliger. Hij was tot voor kort voorzitter van het re gionale bestuur van de HGJB, de hervormd gereformeerde jeugdbond Zuid-Nederland. Hij leidde de ver gadering van de zeven bestuurders uit de regio. Hij was al zo'n vijftien betrokken bij de HGJB, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter. Daarnaast is hij voorzitter van het schoolbestuur van de VPCO-Tho- len, de vereniging voor protestants christelijk onderwijs waar De Re genboog in Tholen. de Jenaplan school in Poortvliet, de Ark in Oud- Vossemeer en het Kompas in Anna Jacobapolder onder vallen. Hoeveel leerlingen dat behelst weet hij niet precies, maar de mobiele telefoon ligt binnen handbereik. „Even de di recteur bellen." Binnen een halve minuut liggen de cijfers op tafel. Samen hebben de scholen 450 leer lingen. Binnen het schoolbestuur is hij aan zijn tweede periode als voorzitter bezig. „We zijn nu bezig om het be stuur op afstand te brengen. We gaan de directeur meer mandaat ge ven. Een stukje bestuurlijke ver nieuwing. Dat traject wil ik wel af maken. Dat sluit wel aan op de politiek. Het bestuur kan zich dan wat meer bezig gaan houden met maatschappelijke vraagstukken en taken, terwijl het dagelijks beleid bij de algemene directie komt te lig gen." Het echtpaar Hage heeft drie kinde ren, de oudste twee Job en Coen zit ten op de Regenboog, met 272 leer lingen de grootste van de vier. De jongste Luuk is nog thuis. Hij speelt J.J. van 't Hof die voor het ABT als lid in de commissie ruimte zit, roept de jongeren op hun stem te laten ho ren door gebruik te maken van het spreekrecht. Ten onrechte want de raadsvergadering kent geen spreek recht. Wel de commissies ruimte (waar het voornemen is besproken), de commissie samenleving en de commissie bestuurszaken. In de commissie ruimte hebben ABT en PvdA zich tegen de aan koop van de cafés gekeerd. De an dere fracties van SGP, VVD, CDA, CU en D66 zijn er voor. Het college van burgemeester en wethouders willen de horecabestemming wij zingen in een woonbestemming zo dat er woningen van gemaakt kun- in de kamer en laat steeds horen waar hij mee bezig is. Als Luuk even later buiten speelt en met een kruiwagentje grond op het terras verschijnt om de lading uit de kie pen, moet Hage even ingrijpen. „Hij is een echte Bob de Bouwer, hij is altijd bezig." De CU-kandidaat heeft ook een technische achtergrond. Maar die is meer theoretisch. Na de christelijke mavo in Tholen (waar hij nog Duit se les kreeg van Paul van Belzen) ging Jaap naar het theoretisch tech nisch onderwijs in Bergen op Zoom. Na deze opleiding ging Hage bij drukkerij Dieleman werken en be haalde aan het grafisch lyceum in Rotterdam zijn diploma voor gra fisch technicus. Hij maakte al voor de derde achtereenvolgende maal de pagina van de CU voor de verkie zingskrant. Hage had er een leuke tijd waarin hij veel heeft geleerd, zegt hij. „Maar ik kwam er meer en meer achter dat ik interesse had in de verkoop en de handel. Ik ben toen voor Payens Reprografie in Nijmegen gaan werken, leverancier van grafische materialen en machi nes. Het is later overgenomen door een bedrijf in Gouda. Ik heb nog twee jaar een uitstapje gemaakt in de automatisering. Als klein bedrijf je was ik betrokken bij het leveren van pe's en dupliceermachines voor het onderwijs, maar ik zocht toch weer een grotere onderneming. In 1995 ben ik bij KPN aan de slag ge gaan met de verkoop van mobiele nen worden. De panden staan al ge ruime tijd leeg. De reden waarom b. en w. deze pan den willen aankopen is dat de om wonenden last hadden van cafébe zoekers. ABT (en PvdA) zijn het daar niet mee eens. Volgens Van 't Hof is dit een slecht argument: „Je gaat niet iedereen straffen omdat er een paar mensen zijn die zich niet netjes kunnen gedragen. Het zijn op dit moment twee horecagelegenhe den die niet worden gebruikt, maar het gaat om de gedachte. Als we dit laten gaan, komt het nooit meer te rug." Zaterdagavond voerde ABT campagne bij café Havenzicht in Sint-Annaland door balonnen uit te delen. telefonie. Er lag een enorme markt aan mijn voeten." Hij ging bedrijven adviseren over telecommunicatie binnen de regio Goes. Later volgde er bij KPN een centralisatie van de grotere klanten, in een zogeheten 'corporate account groep.' landelijk gespreide klanten die in Utrecht werden gecentreerd, legt Hage uit. Hage behoort ook tot de groep van Tholenaren die vanuit de kleinere dorpen naar Tholen-stad verhuisde. Op 20 december 1985 verhuisde Jaap met zijn ouders, drie broers en twee zussen van Stavenisse naar Tholen. „Mijn vader werkte bij Ge neral Electric in Bergen op Zoom. Het was voor ons als kinderen ook makkelijker. We konden met de fiets naar school en hoefden niet langer met de bus. Maar aan de andere kant was het ook weer niet gemakkelijk voor mijn opa die in Stavenisse bleef wonen." Hage heeft zijn jeugd in Stavenisse doorgebracht. Hij twijfelt er even aan waar hij precies is geboren in het dorp. maar belt even naar zijn moeder om daar uit sluitsel over te krijgen. „Nee, het was niet onder de Molendijk maar in de Burgemeester Sluijmers- straat." Jaap bezocht de openbare basisschool De Schalm en zal zeker de reünie bezoeken die in mei wordt gehouden op de school. Stemmen winnen kan hij daar dan niet, want dat is ver na de verkiezingen op 7 maart, lacht hij. Hage heeft in Tholen zijn draai kun nen vinden. Hij heeft ook nooit overwogen om terug te gaan of el ders op Tholen te gaan wonen na zijn huwelijk met Janneke van Bel zen. „Er is geen enkele discussie over geweest." Tholen kent sinds vorig jaar drie on derscheidingen. De hoogste is het ereburgerschap, waarvoor behalve ingezetenen ook bijzondere perso nen in aanmerking kunnen komen. Hierbij horen een gouden (vergulde) legpenning en draaginsigne. en een oorkonde. Dan is er de erepenning, van zilver, waarmee personen (zo wel ingezetenen als niet-ingezete nen) en organisaties geëerd kunnen worden. Ook daarbij horen een draaginsigne en oorkonde. Tenslotte is er de medaille van verdienste - voor dezelfde categorieën als de ere- Janneke verzorgt momenteel als on derdeel van haar onderneming Se- cretary4u een gedeelte van de invul ling van het griffiesecretariaat bij de gemeente. Ze maakt sinds drie jaar onder meer de notulen van de com missie ruimte, samenleving en be stuurszaken. Daarnaast doet ze werk voor een internetbedrijf. Voorheen had de familie Hage een grafisch servicebureau. Een van de kamers in het huis aan de Meanderlaan is dan ook ingericht als kantoorruimte. Het was ook de reden waarom het gezin naar wijk Buitenzorg verhuisde. Het huis bood die mogelijkheid. En dat was niet het geval in de woningen waar het gezin eerder woonde, in de Hoogaarsstraat en Oudelandsepoort. Hage is ook enthousiast over de op zet van de wijk. „De Meanderlaan zegt het al. Vergeleken bij Stads- zicht is dit een hele mooie wijk. In Stadszicht staan de huizen heel dicht op elkaar. We willen dat de ge meente veel actiever wordt. En het heft in handen neemt bij de ontwik keling van nieuwbouwwijken. Nu hebben projectontwikkelaars het te penning. Dit is een bronzen penning met draaginsigne en oorkonde. Het ereburgerschap wordt door de gemeenteraad toegekend, de beide andere onderscheidingen zijn een zaak van burgemeester en wethou ders. In een speciaal register worden de toegekende onderscheidingen op getekend. Onlangs was scheidend gemeentearchivaris J.P.B. Zuurdeeg de eerste die de zilveren erepenning kreeg. De voormalige gemeente Tholen kende van 1977 tot 1995 eveneens een erepenning, maar die was van brons. Ze is destijds aan zeven per sonen toegekend: bibliothecaresse M.W. Blaas (in 1978), Eendrachtbo- de-uitgever G. Heijboer (1979), Concordia-bestuurder H.L. Nelisse vaak voor het zeggen. Wij zouden ook graag meer sociale woning bouw zien. Veel meer diversiteit in bouw, met vrijstaande, twee-onder een kapwoningen en rijtjeswonin gen." Bij het werkatelier kwam zelfs naar voren dat Tholenaren zich afvragen of Tholen nog wel zou moeten groeien, zegt Hage. „Je hebt straks het oude centrum en het nieuwe ge deelte. Het sociale wordt minder." Hage zegt ook veel reacties te heb ben gekregen van inwoners die vin den dat de woningbouw evenredig verdeeld wordt tussen Tholen-stad en de rest van de woonkernen. „76 procent geeft dat op onze website aan." In januari kreeg de CU 2800 bezoekers (hits) op de website, in april vorig jaar 697. Volgens Hage neemt het gebruik toe en is het een goede manier om met de inwoners te communiceren. „Per maand heb ben we zeker 150 (unieke) bezoe kers die een poosje op de site kij ken. Het is laagdrempelig. Iedereen kan er op kijken. Als je net als wij van openbaarheid houdt, dan is dit ook een manier om contact met de burger te houden. We zijn heel ac tief met de website bezig. Mensen worden erbij betrokken. Het gebruik is explosief gestegen. We houden ook peilingen op de website. Over de vraag hoeveel wethouders we no dig hebben, over de bouw van wo ningen in de gemeente, over het wo nen in kleine woonkernen." Volgens Hage kan er met minder uren voor de wethouders worden volstaan. Nu zijn er 3,1 formatie plaatsen voor vier wethouders, de CU wil naar 2,8 formatieplaatsen. „Dat staat bij ons voorop. Dat we (1984), de huisartsen A.J.C. Note- boom (1985) en J.M. van der Bel (1985), dierenarts A. Rinses (1986) en gemeentesecretaris T.C. Benou (1989). Van 1977 tot 1981 bestond er tevens een erering. Dit gouden kleinood is aan drie inwoners uitge reikt: dijkgraaf H. van Gorsel van het waterschap Tholen (1977) en de wethouders C.J. Moerland (1979) en A.J. Scherpenisse (1980). De oude gemeente Tholen kende van 1977 tot 1995 ook het ereburgerschap, maar dat is in die periode nooit verleend. De onderscheidingen verdwenen ge ruisloos bij de samenvoeging van de gemeenten Tholen en Sint-Philips- land. In 2002 werd er voor het eerst over herinvoering gesproken. De ge meenteraad stemde er in januari vo rig jaar met een ruime meerderheid mee in: alleen ABT en D66 waren tegen. met minder wethouders toekunnen. Er zijn andere gemeenten die onge veer even groot zijn en die het met minder wethouders doen." De ChristenUnie zit al jaren in de oppositie. Of de CU ook een wet houder wil leveren aan het college, laat Hage in het midden. „We zullen niet weglopen voor onze verant woordelijkheid, maar de reductie van de wethouders is maatgevend. We zullen eerst afwachten wat de uitslag van de verkiezingen is en het dan binnen de fractie en het bestuur bespreken. Als de vraag mocht ko men, dan hebben wij er een persoon voor." Wat op de lijst van de CU opvalt, is dat er veel kandidaten uit Tholen komen, maar liefst 14 van de 24 kandidaten. Hage erkent dat, maar volgens hem is het moeilijk om in alle woonkernen kandidaten te vin den. „Niet iedereen wil op de lijst staan. We kijken duidelijk naar de competenties en de wil om de schouders eronder te zetten. Dat heeft zeker meegespeeld met de keuze." Van de Sande en Hage vor men een mannenduo. De eerste vrouw bij de CU staat op nummer zes, maar Hage wijst er op dat de vrouwen op de lijst die nu (nog) niet voor het raadswerk kiezen, wel be reid zijn hun bijdrage te leveren aan de bijeenkomsten van de CU, zoals Margreet de Wolf -Quist en Joanne Roggeband-Wagemakers uit Tholen die meededen aan de PvdA-debat- avond over vrouwen in de politiek in Haestinge. De CU wil niet alleen minder wet houders, maar ziet ook geen heil meer in het aantrekken van externe bureaus. Dat geldt ook voor het aan trekken van een projectleider voor de impuls voor Sint-Maartensdijk en Scherpenisse, zegt Hage. „We moeten meer met minder gaan doen. Waarom nu weer een project leider aanstellen? Waarom kunnen we dat zelf niet als gemeente? Eerst moet er bepaald worden wat er nu werkelijk een impuls is of niet. Het woonzorgcentrum in Scherpenisse en de uitbreiding van Haestinge moet gewoon worden uitgevoerd." Ook op een ander punt ziet de CU kans om kosten te besparen. „We willen ook kijken naar de ambtena ren en minder uitgeven aan het amb telijk apparaat." Hoe de taakverdeling tussen hem en Van de Sande wordt, is nog niet he lemaal bekend. Hage zegt vooral goed thuis te zijn in financiën en ruimtelijk beleid. „Bram is meer so ciaal betrokken, maar we hebben nog geen verdeling gemaakt. Er is nog geen beslissing over genomen. En mijn schoonvader zou ook nog een commissie doen. Het is echter de vraag of het weer op deze voet verder zal gaan. Er zijn gemeenten met minder commissies. We moeten oude gewoontes los kunnen laten." Hage komt van Stavenisse, woont in Tholen en kerkt in Oud-Vosse- meer. „De Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer past beter bij ons". De stap naar de actieve poli tiek is een van Hage's ambities. „Op bestuurlijk vlak wil ik een stap hogerop. Ik wil als christen mijn maatschappelijke betrokken heid via de ChristenUnie in de praktijk brengen." Als er geen CU zou bestaan? Hage zou er 'primair voor zorgen dat er een CU komt'. „Ik zou toch mijn mind nog eens moeten opmaken. Ik zou een partij kiezen waarin de betrokkenheid van de burger bij de lokale politiek meespeelt. Daar zou ik de partijen op Filteren. Het motto van Bram en mij is: openbaarheid. We gaan voor verandering en voor het voeren van christelijke principiële maar ook praktische politiek. We willen waarmaken wat we beloven." Aan de muur van de woonkamer hangt een geborduurd schilderij. Rever d'un voyage. Dromen van een reis. Gemaakt door Marja Zwa- lua-van Belzen. „Ja. reizen is een van mijn passies. We gaan graag op vakantie. Met het gezin in de zo mer naar Frankrijk. Of met zijn tweetjes, weekendjes naar grote steden. Maastricht, Barcelona, Du blin." Andere hobbies van Hage zijn lezen, golfen en zeilen. En een goed glas wijn is aan hem ook goed besteed, zegt hij. „Ik ben best een bourgondiër. Het raadswerk is geen droom die werkelijkheid wordt, maar heeft te maken met ambities. Dromen zijn privé, dat zijn ont snappingen uit het drukke be staan." Luuk is aangeschoven aan tafel. Hij krabbelt met een pen in een klapper mee wat zijn vader zegt. Sappig, Gezond, Pittig. De SGP trakteert oudere inwoners deze week op een sinaasappel. In het kader van de verkiezingen gaan raadskandida- ten langs de zorgcentra en de woon zorgcentra op Tholen en Sint-Phi- lipsland. De insteek is dat de partij extra aandacht wil schenken aan de eenzaamheid onder ouderen. De PvdA-Tholen gaat zaterdag op stap voor de gemeenteraadsverkie zingen. De campagne begint om tien uur in Scherpenisse, vanaf kwart over elf wordt Poortvliet be zocht en vanaf half twee Sint-Anna land. Het CDA houdt vrijdagavond om half acht in de Wellevaete in Sint- Annaland bijeenkomst met gedepu teerden Toine Poppelaars en Harry van Waveren over gemeentelijk en provinciaal beleid. Jaap Hage uit Tholen wil met de CU een nieuwe koers varen in de raad van Tholen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2006 | | pagina 7