'Jongeren kunnen nergens heen, overal worden we weggestuurd' SGP is niet gerust op behoud van confessionele meerderheid ZLTO houdt adem in voor vogelgriep Vergunningen loods Sportlaan van kracht 'Geen interesse in luxe hotels in Tholen-stad' Thoolse politici in debat met leerlingen Markiezaat college Honderd uur straf wietteler Armoedeactie van Klaverblad Wethouder Heijboer: discountzaken stoppen elkaar te bevechten den Engelsman <^van Driel Toneelstuk PJZ Donderdag 23 februari 2006 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 5 De kantine van het Markiezaat college in Sint-Maartens dijk was dinsdagmiddag het toneel voor twee politieke mini-debatten. Onder begeleiding van de jongerenraad Tholen (joth) wisselden zestig derde- en vierdejaars leer lingen aan de hand van stellingen van gedachten met le den van de politieke partijen. „Ik weet nog niet op wie ik ga stemmen, maar weet nu wel welke partij niét", zegt de vijftienjarige Marloes Rijper uit Tholen na afloop van het debat stellig. Grote discotheek Tholen voor Tholen SGP-fractievoorzitter M.J. Klippel is er niet gerust op dat de confessionele partijen een meerderheid houden in de Thoolse gemeenteraad. „Het verdwijnen daarvan zou wel eens dichterbij kunnen zijn dan u denkt. Mag ik u vragen om uw steun op 7 maart", deed Klippel een oproep tijdens de verkiezingsbijeenkomst van de staatkundig gereformeerden, vrijdag in het Calvijn col lege in Tholen. we zijn weer geopend Rewin Subsidie voedselbank Primeuraardappel Rciad van State wijst verzoek middenstand af Naar minister Reactie gemeente op provinciaal omgevingsplan De gemeente Tholen wil het gebied De Weihoek bij Poortvliet bestempelen als waterbergingsmogelijkheid. Dat schrijft het college van b. en w. in een reactie op het ontwerp-omgevingsplan aan de provincie Zeeland. Deze had eerder het cultuurhistorische dijkengebied tussen Oud-Vossemeer en Tholen aangeduid als mogelijke wa teroverloop. Loze beperking Afschermplicht hobbydieren en pluimvee Volgens de Thoolse leerlinge be grijpt VVD'er K.B.M. Saris niet wat jongeren moeten doen voor wat gezelligheid. „Sommigen moeten grote afstanden afleggen voor een simpele voorziening, kijk maar naar Anna Jacobapoldcr. Daar rijden weinig bussen en er is amper iets te doen. dat is eigenlijk zo in alle klei ne kernen. Een vriendin van mij woont in Stavenisse, het is al een heel gedoe om daar te komen. Ei genlijk zou er in elke plaats een hangplek moeten komen", stelt Marloes voor. Zij reageert hiermee op de stelling of de gemeente ver antwoordelijk is voor de uitgaans mogelijkheden voor de jeugd. De leerlingen en politici moeten bij ie dere stelling plaatsnemen aan de 'ja' of 'nee'-kant van de kantine. Saris blijft in zijn eentje aan de nee kant zitten. Hij is ervan overtuigd dat meer voorzieningen creëren voor jongeren weinig nut heeft. „In Stavenisse hebben de jongeren ge zegd dat zij alles hebben wat zij wil len. De meesten blijven ook in het dorp wonen of komen na hun studie terug. Dat zegt voldoende", vertelt hij uitlokkend aan de leerlingen. Het stroef lopende debat begint door deze opmerking toch levendig te worden. Hoewel de leerlingen eerst afwachtend luisterden naar de argumenten van de politieke partij en. willen zij nu graag reageren op zijn uitspraak. „Dat is niet waar, in Stavenisse is helemaal niks! We hingen eerst rond bij het bushokje, maar daar moesten we weg. Toen vonden we een plek bij de haven, tot de komst van het praathuisje. Nu zijn we weer terug bij het bushok je", vertelt Leon de Rijke. Hij zit zelf op het Calvijn college in Goes, maar is als lid van de joth bij het de bat aanwezig. Volgens Saris hebben jeugdvoorzieningen niet veel zin, hij geeft het crossbaantje als voor beeld. „Die baan heeft er ongeveer twee jaar gelegen, er is misschien twee keer op geracet. Je moet je bij de voorzieningen wel afvragen of het effectief is." Toch geeft hij ten slotte toe dat er misschien voor de opgroeiende jeugd niet heel veel te doen is in Stavenisse. „Dan moet je naar een grotere kern afreizen, dat heb je nu eenmaal op Tholen." Wesley Dumon uit Oud-Vossemeer meent dat de jeugdvoorzieningen vaker gebruikt zouden worden, als de gemeente er evenementen voor organiseerde. Wethouder M.A.E. Velthuis (PvdA) draait zijn opmer king om. „Waarom doen jullie zelf niets organiseren?". Wesley legt aan de fractieleden uit dat de jeugdvoor zieningen in Oud-Vossemeer hun charmes hebben verloren. „De ska- tcbaan werd op een gegeven mo ment zó geterroriseerd, dat er ope ningstijden voor gekomen zijn. In het jeugdhonk ben je alleen maar welkom als je op de basisschool zit of niet rookt. Waar moeten wij naar toe? Wc worden overal wegge stuurd." Velthuis verduidelijkt dat voor alle openbare gelegenheden, waaronder jeugdhonken, een rook verbod geldt. Verder reageert zij op het voorstel van Marloes Rijper om op iedere woonplaats een hangplek te realiseren. „We zijn al bezig om iedere kern een hangplek te geven. Door bezuinigingen duurt het alle maal wat langer, maar de plekken komen eraan." Voorzieningen zoals een grote discotheek ziet zij echter niet zitten. „Nu willen jullie hier nog een disco, maar over een paar jaar hebben velen een auto. De ge meente ziet dat de meesten toch naar grotere steden trekken", legt zij uit. „Een kleine discotheek zou wel een mogelijke oplossing kunnen zijn om de jongeren dichter bij huis te houden." De SGP en de Chris tenunie zien een uitgaanscentrum echter niet zitten. J.M. Aarnoudse, fractielid van de SGP, verklaart principieel tegen disco's en derge lijk vermaak te zijn. „Zo'n gelegen heid brengt ook nadelen met zich mee. niet alleen gezelligheid. In een disco worden ook drugs gebruikt en alcohol", meent A.G. van de Sande (CU). Mevrouw C. van der Horst K.B.M. Saris (WD) zit als enige tegenover de leerlingen en de andere kandidaten tijdens het debat. (ABT) deelt zijn mening over de disco niet en krijgt hierbij veel steun van de aanwezige leerlingen. „Drugs worden bij wijze van spre ken ook op school gebruikt, ik be doel daar heb je geen uitgaanscen trum voor nodig. In Sint-Annaland worden regelmatig disco-avonden gehouden, maar die locatie is te klein. Voor een discotheek moet een fatsoenlijke locatie gevonden wor den." Volgens Van de Sande heeft Nederland al veel overlast door drugs- en alcoholproblemen. „Door zulke horecabedrijven toe te laten, veroorzaak je alleen meer proble men. Wij willen preventief te werk gaan en geen aanleiding toelaten, zoals een discotheek." De 15-jarige Roxanne Amoh uit Sint-Annaland heeft hierover haar eigen visie. „Als je nergens naartoe kan. slaat de ver veling toe. Uiteindelijk kunnen jon geren het ook thuis op een drinken zetten, discotheek of niet." Fractie voorzitter J.P. Bout (CDA) pleit voor een ontmoetingsplaats voor jongeren van 2 tot 18 jaar. „Ik ben zelf ook hangjongere geweest. Je heb gewoon plaatsen nodig waar je kan samenkomen. Maar onze partij kiest het liefst voor een plek waar jongeren van élle leeftijden bij el kaar komen. Of zo'n jongerenplek er ook daadwerkelijk komt, ligt aan de ondernemers en aan de jeugd." Een andere stelling die voor een snelle verplaatsing van de ja-kant naar de nee-kant zorgt, is 'Tholen alleen voor Tholenaren'. Het over grote gedeelte van de leerlingen als mede de politieke partijen zijn het hier niet mee eens. „Als dat zo zou zijn. dan stond ik hier nu niet. Moet ik soms verplicht in Gorinchem blij ven?" zegt Feike Hoornweg (16) uit Poortvliet. A.G. van de Sande, lijst trekker van de Christenunie, bena dert de stelling van een andere kant. „Ik zie dat de gemeente bouwt al leen om te bouwen. Bij de raadsbe- zoeken aan de kernen merkte ik hoeveel woningen leeg staan. Je moet bouwen in het belang van het dorp. dat moet vooraan staan. Ik be doel dus niet dat de brug dicht moet." Na het debat staat de vijftienjarige Shirley van Vossen op. Zij stelt een ander probleem aan de orde. „Ik heb een opmerking over de busre geling. Die tijden sluiten helemaal niet aan op de schooluren. Als wij om vier uur uit zijn, dan moeten we veertig minuten wachten op de bus naar Sint-Annaland. Ik vroeg me af of hier iets aan gedaan kan wor den." Wethouder Velthuis noteert deze aanmerking en belooft deze aan te kaarten bij de provincie. „Er zijn aardig wat dingen gezegd, waar de gemeente naar kan kijken. De politiek steekt ook wat op van de debatten met de jeugd", aldus Vel thuis. Vandaag organiseert de joth een mi ni-debat op het Calvijn college in Tholen. Dit debat wordt bijge woond door burgemeester W. Nuis. Vrijdag 3 maart wordt in Meulvliet het openbare gemeentebrede debat gehouden, waar jongeren en partij en aan de hand van stellingen gaan debatteren over het te kiezen jeugd beleid. De politierechter in Middelburg veroordeelde een 36-jarige man uit Oud-Vossemeer tot een voor waardelijke werkstraf van honderd uur voor de illegale teelt van hen nep. Verdachte had een maand lang. in december 2004, een wiet- plantage gehad in een pand in het dorp. Door een brand gingen 96 hennepplanten echter verloren. Ook had hij stroom afgetapt bui ten de meter om. Delta diende een verzoek voor schadevergoeding van 1481 euro in, maar die ver klaarde de rechte niet ontvankelijk omdat die te ingewikkeld was op gesteld. De Armoedeactie Uitgekleed! van stichting Klaverblad Zeeland en Splinter heeft brede steun ontvan gen van de Zeeuwse bevolking. Een kleine 400 mensen reageerden op de actie, die eind december georga niseerd werd. Zeeuwse gemeenten werden gevraagd zich garant te stellen voor een restinkomen van tenminste 250 euro per maand voor eten. kleding en de niet-vaste lasten voor een alleenstaande volwassene. De Zeeuwse bevolking kon haar steun uitspreken door het insturen van een antwoordkaart. De politiek toonde weinig animo voor de actie. In totaal reageerden tien Zeeuwse gemeenteraadsleden en 1 statenlid. In Tholen nodigde de ChristenUnie de organisaties uit voor een armoe- dedebat. SGP, CDA en CU bezetten nu sa men tien van de 19 zetels in de ge meenteraad, dat is de helft plus één. Vier jaar geleden kregen ze iets meer dan zesduizend kiezers achter zich. 51 van de uitgebrachte stem men. De niet-confessionelen (PvdA, VVD, D66 en ABT) verzamelden ruim 5700 stemmen. In 1998 was dat niet anders. Bij de komende ver kiezingen doet D66 (in 2002 goed voor 554 stemmen) niet meer mee, waardoor er een niet-confessionele partij minder is. Ook zijn er 911 kiezers méér om een stem uit te brengen dan vier jaar geleden: er zijn 18.427 oproepkaarten ver stuurd. Dankzij de confessionele raads- meerderheid is een aantal zaken in stand gebleven waaraan de SGP hecht. Klippel somde ze op: het vloekverbod in de algemene plaat selijke verordening, het sluitingsuur van de horeca en het ambtsgebed aan het begin van de raadsvergade ringen. V. Verkamman uit Sint- Maartensdijk sloot zich bij Klippel aan. „Het is steeds meer brood en spelen. Méér feesten in Haestinge, straks weer het jubileum van de voetbalclub. Mijn zorg is dat, ook eilandelijk, het hek van de dam is", zei hij. Klippel wees op het verkie zingsprogramma van de SGP, waar in staat dat de partij geen discotheek wil en geen houseparty of vergelijk bare festivals wil toestaan. „Alleen kunnen we het echter niet tegenhou den. De gemeente kan slechts regels Gedeputeerde Van Heukelom (tweede van links) en de raadsleden Hoek, Geluk, Van Eenennaam en Klippel v.l.n.r.luisteren met andere SGP-kiezers naar lijsttrekker K.A. Heijboer. Een vernieuwde winkel Een nieuwe collectie Kortom: Advertentie LM. stellen met betrekking tot de open bare orde en dan ben je gauw klaar." Uit de zaal kwam de opmer king of het niet mogelijk is om jon geren alternatieven te bieden. Naast de vijftien raadsleden, leden van de steunfractie en van de ge meentelijke kiesvereniging die 's middags een werkbezoek aflegden, waren een dertigtal belangstellen den naar het Calvijn college geko men. Met hen keek wethouder en lijsttrekker K.A. Heijboer terug op wat er de afgelopen jaren is bereikt. Hij ging in op de financiën, het grondbeleid, sociaal-economisch beleidsplan en detailhandel. De gro te discountzaken - bedoeld zijn Aldi en Lidl - kunnen wat de wethouder betreft beter stoppen met elkaar te bevechten in Sint-Maartensdijk. „Want daardoor gebeurt er niets!" Ook gaf Heijboer aan dat Tholen op sociaal-economisch terrein niet aan schaalvergroting ontkomt. Wél een eigen beleid voeren, maar breder kijken naar Zuidwest-Nederland. En nu een Zeeuws bedrijfsacquisitiebe- leid (Sepaz) niet van de grond is ge komen. zou Tholen misschien bij het West-Brabantse Rewin moeten aansluiten, zei de wethouder. Klippel sprak over de zorg voor el kaar. De zorg voor de naaste is een bijbelse opdracht. Uit dat oogpunt ligt er volgens hem een taak voor de kerken. Ook zouden familie en mantelzorgers eerst voor zorg inge schakeld moeten worden, alvorens naar de gemeentelijke overheid wordt gekeken. Bij voorzieningen in het kader van de wet maatschap pelijke ondersteuning vindt de SGP een eigen bijdrage naar draagkracht op zijn plaats. Gedeputeerde G.J.R. van Heukelom meldde dat hij mo menteel onderzoekt hoe de mantel zorg in de toekomst ondersteund kan worden. Heijboer en Klippel vormden daar na een forum samen met Van Heu kelom en oud-bestuurslid P. Quist van studievereniging Calvijn. Voor zitter J.W. Duvekot van de kiesver eniging legde hen enkele stellingen voor, de aanwezigen kregen gele genheid om ook over andere onder werpen vragen te stellen. Het armoedebeleid kwam ter sprake en ook daar zouden de diaconieën van de kerken iets kunnen doen. Maar ook de mogelijkheden van het Pot-Meijerfonds wil de SGP erbij betrekken. En de voedselbank wil ze subsidiëren. De partij wil bevor deren dat er een armoedenota komt. „De afdeling sociale zaken van de gemeente heeft me verzekerd dat het aantal schrijnende gevallen toe neemt", zei Klippel. Bevorderen dat mensen werk hebben noemde hij een belangrijk middel om er iets aan te doen. A. Deij kaartte het afsluiten aan van minima door het nutsbe drijf. Maar Delta doet dat niet zom aar, zei Van Heukelom. Ten aanzien van armoede vond hij dat het beleid meer preventief gericht moet zijn. „Dan moet je als overheid wél je nek uitsteken." De gedeputeerde miste een visie op Delta in het verkiezingsprogramma van zijn Thoolse partijgenoten. De opsplitsing van het energiebedrijf (in leverancier en netbeheerder) zal betekenen dat er anders wordt om gegaan met de aandelen, die nu nog van de provincie en alle Zeeuwse gemeenten zijn. „De keuze wordt of we al dan niet met het netwerk ver der gaan. Ga je aan de leveringskant zitten, dan ben je een heel kleintje. Anderzijds willen we het netwerk graag houden", zei Van Heukelom. „Je kunt niet de kip slachten én ei eren blijven rapen", aldus wethou der Heijboer. Hij noemde het divi dend dat de gemeente als aandeelhouder van Delta krijgt - in de voorgaande twee jaar totaal 1,2 miljoen euro - een 'aardige aanvul ling' op de inkomsten. De gedepu teerde zei ook dat voor de SGP-sta- tenfractie een tweede kerncentrale bij Borssele bespreekbaar is. „We moeten zoeken naar alternatieve energiebronnen. Maar de vraag is natuurlijk hoe het met de veiligheid staat en wat er met het kernafval moet gebeuren." Het werkbezoek bracht de SGP vrij dagmiddag eerst naar het gemeente huis in Sint-Maartensdijk. Daar hield de burgemeester het gezel schap voor, dat de kloof die tussen het lokale bestuur en de burger be staat. zoveel als mogelijk gedicht dient te worden. Aan de Bosweg in Sint-Annaland bekeek men vervol gens het kleinschalige agrarische bedrijf van de familie Goedege- buure. Dat meet tien hectare, waar van 0,4 hectare in beslag wordt ge nomen door een tuinbouwkas. Hierin teelt de ondernemer vroege aardappelen, die over een kleine zes weken geoogst kunnen worden. Ook sneeuwbollen - viburnum - staan er. Deze potplanten worden in een extra warmgestookte kas 'ge forceerd' wraardoor ze bijzonder vroeg bloeiende takken geven. Goedegebuure was benieuwd hoe het zit met de uitbreidingsmogelijk heden voor glastuinbouw. Wethou der Heijboer gaf aan dat bestaande bedrijven maximaal vier hectare mogen groeien, terwijl daarnaast voor nieuwvestiging 20 hectare be schikbaar is. Van Heukelom zei dat er in de nabije toekomst wellicht ex tra uitbreidingsmogelijkheden ko men. De ook aanwezige ZLTO-afdelings- voorzitter E. Hage riep de politiek op om - in bestemmingsplannen en visies - agrarische ondernemers de kans te geven hun bedrijven levens vatbaar te houden met nevenactivi teiten of specialisaties. Hage sprak zijn waardering uit voor de samen werking die de SGP met de var kenshouderij wil zoeken om de stankoverlast aan te pakken. In Sint-Annaland bezochten de SGP'ers hierna zorgcentrum De Schutse waar ze met directeur PW. Kok spraken, en streekmuseum De Meestoof waar secretaris W. Heij- broek hen informeerde en rondleid de. Bij Van Houte Wonen in Tholen werd het werkbezoek afgesloten. De bouwvergunningen voor een fourageloods aan de Sportlaan 12 in Sint-Maartensdijk blijven van kracht. Dat stelde de Raad van State in Den Haag maandag in een hoger beroepszaak van de middenstandver eniging Smalstad en de ondernemers Van Steenis auto's en Van Houte interieurs. Mevrouw I. Schot-Oudesluijs hoopt dat het nieuwe omge vingsplan van de provincie meer ruimte zal geven voor de vestiging van een discounter. Ze sprak er ook al met minister Dekker over. De advocaat van de bezwaarmakers verzocht de bouwvergunning in te trekken omdat gevreesd wordt dat met de vergunning alsnog de weg vrij staat voor de vestiging van Aldi. De vergunning werd in 1989 door de gemeente verstrekt en in 2001 aangepast en later door de gemeente op naam van Aldi gesteld. De ge meenteraad besloot om de vestiging van Aldi mogelijk te maken, maar dat besluit werd in 2004 door de rechtbank in Middelburg vernietigd. De vestiging van een discounter werd door die uitspraak onmogelijk. Maar de Raad van State stelde dat de bouwvergunningen terecht zijn toegewezen en onherroepelijk zijn omdat er - toen ze verstrekt werden- niemand bezwaar tegen had ge maakt. Volgens de onderzoeksrech ter W. Diepenbeek betekent dat ech ter niet dat Aldi er mag komen, gezien de uitspraak van de recht bank in Middelburg. Het pand van Van Houte aan de Markt is verkocht aan Lidl Neder land, in de garage van Van Stccnis wil Spar holding uit Zevenbergen zich vestigen. De advocaat van de bezwaarmakers betoogde dat het wel noodzakelijk is om de vergun ning in te trekken zodat het uitge sloten wordt dat Aldi zich er alsnog in zou kunnen vestigen. Maar dat ging de staatsraad te ver omdat de rechtbank er al een stokje voor heeft gestoken. Als Aldi zich er vestigt dan is het een kwestie van handha vend optreden, zei hij. I. Schot-Oudesluijs was niet aan wezig tijdens de zitting en gisteren was ze ook nog niet op de hoogte van de laatste stand van zaken. Ze begrijpt niet waarom er na zoveel jaren nog bezwaar tegen de bouw vergunning wordt gemaakt. En waarom het zo lang duurt voordat het mogelijk wordt om er Aldi te vestigen. „We wachten nu op het nieuwe omgevingsplan van de pro vincie. Dat wordt 30 juni vastge steld. We gaan gewoon door want we hebben al zo lang gewacht." Ze sprak in het weekend in Noordwijk ook met minister Dekker van ruim telijke ordening na de tv-uitzending Business Class van Harry Mens. „Zij zal er ook naar gaan kijken. Het duurt allemaal veel te lang, vindt ze." De gemeente kaartte al eerder bij de provincie aan dat in het ontwerp-om gevingsplan plekken worden aange wezen - waaronder De Weihoek - die vervolgens niet als waterber- gingsgebied worden ingedeeld. Dit poldergedeelte bij Poortvliet zou vol gens het college als waterbergings- gebied ook aan recreatief gebruik ge koppeld kunnen worden. Recreanten bezoeken nu al regelmatig De Wei hoek, stelt de gemeente. Het omgevingsplan wordt vastge steld voor de komende twaalf jaar. Volgens de provincie vraagt de recre ant in de toekomst om meer luxe en een gevarieerd aanbod, zoals een specifieke verblijfsaccommodatie voor duikers en hotels in het luxere segment. De provincie wijst hierbij de stad Tholen aan als een goede bouwmogelijkheid. Echter, volgens de gemeente zien ondernemers juist een gat in de markt voor de natuurre- creatie- en duiksportsector en geeft als voorbeeld de hotelplannen van 't Veerhuis in Anna Jacobapoldcr. Bij diverse Thoolse duiklocaties (zoals de Bergse Diepsluis) worden mo menteel initiatieven voor voorzienin gen ontwikkeld, zoals het vullen van persluchtapparatuur, kleedruimtes en ondersteunende horeca. 'In onze ogen sluit deze sector goed aan bij de keuze voor rust en ruimte, die wij voorstaan voor onze gemeente', legt het college van b. en w. uit. ln het plan wordt Tholen-stad als een concentratiegebied voor de re creatie aangeduid. De gemeente vraagt zich af wat hiervan de bedoe ling is. 'We hebben geen plannen voor grootschalige recreatieve ont wikkeling in deze kem.' Zij neemt aan dat deze aanduiding voor Sint- Annaland geldt, omdat camping De Krabbenkreek wordt uitgebreid, zo merwoningen in de Suzannapolder in de startblokken staan en de recre atieve functie van de haven wordt versterkt. Verder stelt de provincie voor om nieuwe bedrijven op kleine bedrij venterreinen niet groter dan 0,5 hec tare te bouwen. Zij vindt dat 'klein schalige bedrijventerreinen bedoeld zijn voor bedrijvigheid die qua aard en schaal aansluiten bij het doip of de omgeving'. Het college is het niet met deze beperking eens en vindt dat de regel een strijd met de hand haafbaarheid oplevert. Grote bedrij ven splitsen zich hierdoor mogelijk formeel op, maar zijn dat in de prak tijk niet, voorspelt de gemeente Tho len. 'Het is naar onze mening dan ook een loze en dus nutteloze beper king', schrijft zij in haar brief naar de provincie. Wel wordt goedkeurend gereageerd op de nuancering van de provincie, dat de beperking niet geldt voor bestaande bedrijven en de uit plaatsing van bedrijven uit de dorps kern. Verder mogen de grootschalige bedrijventerreinen bij Tholen (stad) eventueel wél uitgebreid worden, als hier behoefte aan is. Een ander probleem voorziet de ge meente in de voorgestelde bunde ling van woningbouw. De provincie wil dat vijftig procent van de wo ningen gerealiseerd wordt in Tho len-stad en niet verspreid over de kernen. Het plan voor het woonpark komt hiermee in het gedrang, maar ook de gefaseerde bouw in Stave nisse, Scherpenisse en Sint-Philips- land. 'Het komt erop neer dat bun deling tot uitstel van woningbouw zouden leiden, in dorpen waar wij al meerdere jaren niet meer gebouwd hebben', aldus het college van b. en w. Zij hoopt dat de provincie naar deze punten nogmaals kritisch zal kijken. De Zuidelijke Land- en Tiiinbouworganisatie (ZLTO) Tholen maakt zich zorgen over de dreigende vogelgriep. „Niet alleen de pluimveehou derijen worden getroffen door de vogelgriep, het raakt veel méér men sen. Zo moeten ook hobbyisten en duivenmelkers hun vogels opbokken. Wij houden allemaal ons hart vast", vertelde de heer F.. Hage, voorzit ter van ZLTO Tholen maandagavond tijdens de jaarlijkse ledenverga dering in dorpshuis Holland Huis in Scherpenisse. De boeren werden geïnstrueerd hoe tussen hoogrisicogebieden te handelen bij het vinden van even tuele dode vogels. Bij een dode zwaan, dode reiger of een groepje dode eenden kan de Algemene In spectiedienst (AID) worden gebeld. „Het is niet de bedoeling om bij één dode eend aan de telefoon te han gen. want zo'n beestje kan ook overlijden aan ouderdom." Bij het vinden van twintig dode vogels of andere diersoorten moet eveneens de AID worden gealarmeerd, meent de ZLTO. „De vogelgriep komt steeds dichterbij, we kunnen alleen maar hopen dat het allemaal mee gaat vallen", aldus voorzitter Hage. Sinds maandag is de afschermplicht voor hobbydieren en commercieel pluimvee van start gegaan. Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de verplich ting ingesteld vanwege de snelle verspreiding van het virus bij zwa nen in West-Europa. Er is bij het af schermen geen onderscheid meer laagrisicogebieden. De afscherm- verplichting geldt ook voor hobby pluimvee dat binnen de bebouwde kom wordt gehouden. Particulieren kunnen bij het vinden van dode vo gels, naast de AID. contact opne men met meldpunt gemeente Tho len via het telefoonnummer 667667. De toneelgroep van de PJZ Tho- len/Sint-Philipsland voert zaterdag 4 maart een toneelstuk op in Haes tinge in Sint-Maartensdijk. Het stuk heet 'Een zaak van gisteren' en laat zien hoe een visavontuurtje uitloopt op een jacht naar gestolen goederen met enkele bijzondere onthullingen. Huisschrijver Piet Kuyper bedacht het toneelstuk dat vooral in Zeeuws dialect wordt gespeeld. Het toneel stuk begint om half acht, de zaal gaat om zeven uur open.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2006 | | pagina 5