Veel last van oude linden en omhoogstekende stoeptegels Plaatselijk nieuws J Laban Wethouder Goossen maakt rondje Stavenisse met bewoners 2 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 23 februari 2006 Groenendijk in Meulvliet Buren blussen brand Straat wordt laan Snuffelen bij Concordia Autoruit vernield Rehoboth bij zangavond Grond voor Waterfront 2 Volwerk beste klaverjasser Vrachtwagen geschaard Beste moyenne Hommel VERF NODIG? Dronken bestuurder Geen geld voor hulpdienst IJsclub gezond 80 jaar Oliebollen van WHS Plattelandsvrouwen leren over huidverzorging Woningen te huur Veiligheid Stoofdijk Bouw Rehobothschool Geslacht in eigen slagerij m ll I Mini sing-in voor jeugd Bestel-/Bedrijfsauto's Bieb in Maartenshof Oliebollen SPS Bingo bij De Roemers Huur Castria 450 euro Verkoop oliebollen SPS Huldiging EHBO- vrouwen Zesde keer kinderkamp „Deze twee bomen veroorzaken alleen nog maar over last. Vroeger konden we in de zomer nog van de scha duw genieten. Nu de ene boom dood is, hebben we er al leen maar rommel van. De andere boom is ook ziek", legt bewoner M. van Haaften aan wethouder F.J. Goos sen uit. Samen met ambtenaren van openbare werken en onderhoud bezocht de wethouder maandagochtend Sta venisse om met enkele bewoners te praten over proble men met de groenvoorziening. Verbodsbord Pak even uw zakboekje Tholen Cabaretier Richard Groenendijk houdt vrijdag een try-out van zijn programma De adem van de Nacht- chinees, in Meulvliet. De voorstel ling wordt georganiseerd door Uit op Tholen en begint om kwart over acht. Groenendijk vermaakt het pu bliek met zijn komische verhalen, bizarre personages en snedige oneli ners. Een tuinhuisje aan de Jolstraat is vrijdagmiddag gedeeltelijk afge brand. Buren zagen om kwart voor vijf metershoge vlammen uit de tuin bij de woning komen en waarschuw den de brandweer. De omwonenden besloten met emmers water de brand onder controle te houden tot de brandweer arriveerde. Om kwart over vijf was de brand geblust. De oorzaak van de brand is nog niet be kend. De naam van de Abraham Beekman straat wordt veranderd in Abraham Beekmanlaan. Het college van b. en w. heeft dit besloten in verband met het nieuw te bouwen Markiezaat college, dat in deze straat komt te staan. De koninklijke muziekvereniging Concordia houdt zaterdag 18 maart haar jaarconcert. Daarnaast werkt de harmonie aan de concoursstukken, waarmee Concordia dit jaar haar plaats in de afdeling Uitmuntend heid gaat verdedigen. Om het een en ander te bekostigen organiseert de activiteitencommissie zaterdag 25 maart van half twee en half vier een rommelmarkt. Hiervoor zoekt de harmonie nog spullen. Mensen kun nen 11 maart tussen half tien en half één voorwerpen afleveren in de Fa- beltuin aan de Oudelandsestraat. Le den van de vereniging kunnen rom melmarktartikelen ook ophalen, hiervoor kan gebeld worden naar 0166-600704. Vandalen hebben in de nacht van woensdag op donderdag de ruit van een autoportier vernield. De auto stond geparkeerd op de Molenvliet- sedijk. Het schadebedrag is niet be kend. Het Thools mannenkoor Rehoboth verleent 4 maart zijn medewerking aan een koor- en samenzangavond in de Grote Kerk. De avond begint om acht uur. de deuren gaan om kwart over zeven open. Het koor wordt be geleid door dirigent Kees van Steen hoven en bestaat momenteel uit ne gentig leden. Het repertoire bestaat uit psalmen, geestelijke en vader landse liederen. De opbrengst van de zangavond is bestemd voor een spe ciaal doel binnen de Grote Kerk: het 10-stemmig koororgel. Dit orgel werd in 1734 gebouwd door Otto Reinhardt en is afkomstig uit de El- zas. Voor de Tweede Wereldoorlog deed het orgel dienst in de Hervorm de Kerk in Parijs. Over de verdere geschiedenis is weinig bekend. Het college van b. en w. gaat een sa menwerkingsovereenkomst afsluiten met Metaforce B.V. voor de uitbrei ding van de wijk Waterfront. De ge meente verkoopt de benodigde grond aan het bedrijf, dat maximaal twintig extra appartementen wil gaan realiseren. Aad Volwerk heeft met 5070 punten de wedstrijd van klaverjasclub Stad Tholen gewonnen. Nelly Bestman eindigde met 5041 punten op een tweede plaats, Huib Oostdijk werd met 4993 punten derde. Henk Snep vangers (4780 pt) en Peter Luten (4753 pt) behaalden respectievelijk een vierde en vijfde plaats. Oud- Vossemeer Een 53-jarige vrachtwagenbestuur der uit Raamsdonkveer is maandag om kwart over negen op de kruising Hikseweg/Kreekweg geschaard. De aanhangwagen van de vrachtwagen gleed tijdens het afremmen tegen de vrachtwagen, waarbij de dieseltank werd lekgeslagen. Hierdoor liep die sel uit de tank over de weg en in de berm. De vervuilde grond is in sa menwerking met de provincie opge ruimd. De tank werd vernield, de aanhangwagen raakte beschadigd. Jos Hommel heeft in de onderlin ge competitie van biljartvereni ging De Treffers een moyenne van 4 behaald. Verder speelde hij met twintig beurten de kortste partij. Samen met Karei Hommel noteerde Jos de hoogste serie met negen caramboles. De uitslagen zijn verder als volgt: J. Hommel- N. Rooijakkers 10-6,667; Han van Daalen-A. Hommel 7,368-10; P. Goossens-Hans van Daalen 10- 5; K. Hommel-J. de Koning 10- 8,448; L. Van Wezel-S. Etienne 10-6.735; A. Deurloo-C. Burgers 6,481-10. Onze mengmachine maakt uw wenskleur terwijl u wacht. Histor, Rambo, Flexa en Sigma vakverven Ruime collectie behang en raamdecoraties GRATIS KLEURADVISERING Schilderspeciaalzaak Eendrachtsweg 13 Tholen. 0166^04923. Advertentie I.M. -Ann aland Een 31-jarige Tholenaar is zaterdag ochtend om tien over half vier door de politie aangehouden op de Mog- gershilseweg. De man bleek zwaar beschonken achter het stuur te zit ten. Hij ontving een dagvaarding, zijn rijbewijs werd ingenomen. De vrijwillige hulpdienst van de Hervormde Gemeente krijgt geen subsidie van de gemeente Tholen. Het college van b. en w. wijst het verzoek af, omdat de hulpdienst geen algemene functie heeft. Dit is een voorwaarde in het subsidiebe leid. De ijsclub heeft het 80-jarig be staan vrijdagavond in Havenzicht sober gevierd met een etentje op ei gen kosten van de deelnemers. Voorzitter Han Moerland zei dat de vereniging financieel gezond is ge bleven dankzij goed te sparen van de minimale contributie. „Als je ziet dat de gemeente 50 euro per m2 vraagt voor de verkoop van hoeken grond, dan zijn onze bezittingen veel waard. We hebben 11.000 m2 grond en andere onroerende zaken in eigendom, terwijl we van de ge meente nooit subsidie hebben ont vangen, noch legaten hebben gekre gen. De reserves houden ons op de been." In het schaatsloze jaar 2005 werd een voordelig saldo van 1048 euro geboekt. De vereniging telt 1340 leden, 47 minder dan in 2004: individueel 689 (in 2004 nog 717), gezinnen 564 (580) en 85 (87) donateurs. „Een heel mooi bestand na een jaar zonder ijs." De verslagen van secre taris David Hage en penningmees ter René Moerland riepen geen vra gen op. Voorzitter Moerland en bestuurslid Jan Hage werden herko zen, evenals de commissarissen Hubert Bruijnzeel, Ad de Keijzer en Leo Vroegop. Met een ogenblik stilte werden de overleden leden Wim Scherpenisse, Bram Soeters en mevr. Breure- Knook herdacht, evenals erelid Jan netje Mosselman die maar liefst 79 jaar, vanaf de oprichting op 3 febru ari 1926, lid was van de ijsclub. Bode Kees Koopman werd herbe noemd. „Je doet het buitenge woon", zei de voorzitter. In verband met de festiviteiten van Accelerando en WHS besloot het bestuur maar 1 activiteit rond het 80-jarig bestaan te organiseren. Evenals twee jaar geleden kunnen de leden tegen gereduceerd tarief met een bus naar de overdekte ijs baan in Breda. De voorzitter be dankte alle vrijwilligers voor het schoonmaken van het clublokaal en de ijsbaan. De jeugdspelers van WHS gaan za terdag langs de deur met oliebollen. Zaterdagochtend vier uur wordt be gonnen met het bakken, vanaf negen uur komen de verkopertjes langs. De oliebollen zijn vanaf vijf uur 's och tends ook verkrijgbaar op sportpark De Waaje. Met de actie houdt de ac tiviteitencommissie een traditie in ere om met carnaval zelfgebakken oliebollen te verkopen. Leden van de Plattelandsvrouwen en enkele niet-leden kwamen dins dag in café Havenzicht bijeen voor een informatieavond over huidver zorging. De avond werd georganiseerd door drogisterij Maja. Een huidthera peut en een schoonheidsspecialiste behandelden de verschillende huidsoorten en eventuele voorko mende problemen. Met behulp van een computerprogramma werd de huid van meerdere dames gemeten. De behandeling van huidaandoe ningen, met name allergieën, en dagelijkse verzorging van de huid, stond in deze presentatie centraal. De avond werd mede mogelijk ge maakt door PlantSysteem. Het be drijf gebruikt plantaardige ingre diënten voor dermatologische ver zorgingsproducten, zoals soja, olijfblad en groen thee. Na afloop ontving iedere gast een proefmon ster. De dames reizen 25 april af naar De Stenge in Heinkenszand. Onder het thema 'Vrouwen van Nu, volop in beweging' wordt hier de jaarlijkse provinciale ledenver gadering gehouden. D.V. maandag 27 februari wordt er voor de zending oud papier op gehaald. Advertentie I.M. Als het Castria Wonen niet lukt om de twee woningen aan de Koning Haakonstraat te verkopen, dan worden ze te huur aangeboden. Begin december kwamen er be langstellenden een kijkje nemen op de open dag, maar dat leidde nog niet tot de verkoop van de twee vrijstaande woningen. De woningen zijn nu opgeleverd. Castria hoopt dat de aspirant-ko pers alsnog een keer de woningen komen bezichtigen. De Stoofdijk en de Oudelandsedijk worden verkeersveiliger gemaakt. Dit heeft het college van b. en w. be sloten na verzoek van de bewoners. Aan de Stoofdijk worden wegver smallingen aangebracht en de bocht Stoofdijk/Oudelandsedijk wordt ver beterd. Daarnaast vraagt de gemeen te aan de regiopolitie nader advies over mogelijke verkeersmaatrege len. De Rehobothschool aan de Piloot- weg mag van de provincie gaan uit breiden. Gedeputeerde staten maken geen be zwaar tegen het vergroten van het schoolgebouw. Zij hebben geen planologische bezwaren, het be stemmingsplan is ouder dan tien jaar en nooit herzien. Donderdag, vrijdag en zaterdag HMaandagdinsdag en woensdag Magere runderlappen 1 kg 8,10 ISucadelappen 1 kg 8,10 Soeppakket 3,20 Babi pangang 400 gr. 2,80 Achterham 100 gram 1,25 Cornedbeef 150 gram 1,20 Gekookte worst 200 gram 1,20 Bourg. kipsalade 100 gram 1,- Voor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 Rundvlees met randje 1 kg 6,- Magere varkensrollade 1 kg 5,- Varkenspoten 1 kg 0,95 Hamburgers 5 halen 4 BETALEN! I I I I I Gevulde varkensfiletlapjes 500 gram Nu voor 3,50 Advertentie I.M. Sint-Maartensdijk In de Rehoboth kerk wordt zondag avond om zeven uur een jeugd dienst gehouden. Er wordt stilge staan bij de gebeurtenissen in de wereld. Ds. De Graaf uit Zevenber gen leidt de dienst en staat stil bij de mogelijke betekenis van deze voor vallen. Een groep muzikanten van de evangelische gemeenschap Roosendaal zorgt voor de muzikale begeleiding. Voor de liefhebbers is er na de bijeenkomst een mini sing- in. Nieuw en gebruikt alle merken. Ook voor onderhoud en reparatie. Bovag autobedrijf NIEMANTSVERDRIET Poortvliet, tel. 0166-612680 Advertentie I.M. Een filiaal van de stichting gemeen schappelijke openbare bibliotheek Tholen mag zich gaan vestigen in het woonzorgcentrum Maartenshof. Het college van b. en w. geeft hier voor toestemming en is verder be reid medewerking te verlenen aan het vestigen van een kapsalon daar. Scherpenisse De jeugdspelers van SPS houden zaterdagochtend een oliebollenver- koop. Naast Scherpenisse zullen de voetballertjes ook in Poortvliet de oliebollen verkopen. Klaverjasclub De Roemers houdt vrijdag 3 maart een bingo in café Zeelands Welvaren aan de Lange- weg. Er worden drie ronden ge draaid van drie spelletjes en een su perronde. De bingo begint om acht uur. Poortvliet De huur van de nieuwe woningen van Castria Wonen aan de Molen straat gaat ongeveer 450 per maand bedragen. Castria bouwt er zeven huurwoningen en zeven koopwo ningen. Een aantal is verkocht. De verkoopprijzen liggen tussen de 229.500 euro en de 278.000 euro. De twee hoekwoningen zijn koop woningen, de andere bestaan uit drie schakelwoningen en twee-on- der-een-kapwoningen. De jeugdspelers van voetbalvereni ging SPS houden zaterdagochtend een oliebollenverkoop. De EHBO-vereniging heeft me vrouw Carla Noorthoek en me vrouw Heieen Timmermans gehul digd. Carla is al 25 jaar lid van de vereniging en Heieen 12,5 jaar. Me vrouw Noorthoek is volgens de EH BO-vereniging als trouw lid altijd aanwezig geweest op de herhalings- lessen en menigmaal bij diverse evenementen ingezet. Zij heeft in 1980 haar diploma gehaald bij een toenmalig scholingsinstituut in An na Jacobapolder. Mevrouw Tim mermans behaalde haar certificaat bij EHBO-vereniging Sint-Philips- land en Anna Jacobapolder. Zij woont tegenwoordig in Bergen op Zoom, maar volgt de herhalingsles- sen in Sint-Philipsland. Voorzitter Hans Duine verraste de dames met een toespraak en een aandenken. De vrijwilligersgroep Kinderkamp organiseert 5 tot en met 10 augustus voor de zesde maal een kinder kamp. Het kamp is bedoeld voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar, waarvan de ouders niet de fi nanciële middelen hebben om op vakantie te gaan. En voor kinderen die problemen hebben op sociaal, emotioneel of medisch gebied. In totaal kunnen veertig kinderen deel nemen aan het kinderkamp, zij wor den begeleid door 15 vrijwilligers. De heer M. van Haaften legt aan wethouder F.J. Goossen (links) en aan ambtenaar J. Geers het probleem van de zieke bomen uit. De heren LL. Potappel, R. Wichertjes en L. van Haaften v.l.n.r.luisteren mee. De ambtenaren lopen een rondje door de Schoolstraat en de Dokter Bernhardistraat. Tien bewoners trot seren de koude wind en regenbuien en maken hun klachten bij de wet houder kenbaar. Vooral de bomen krijgen het te verduren. Wethouder Goossen begrijpt de bezwaren. „Die bomen zijn aan het einde van hun Latijn, zij veroorzaken nu meer overlast dan plezier." Van Haaften woont in de Schoolstraat en is blij dat hij de mogelijkheid krijgt om zijn ongenoegen te uiten bij de ge meente. „Ik heb het bomenpro- bleem opgegeven bij de ambtenaar, het is nu afwachten of er iets mee gedaan wordt." Bij enkele pleinbe woners van de Schoolstraat speelt verder al jaren een andere kwestie. „Bij regenval borrelt het water om hoog in de toiletten. Ik woon al elf jaar in deze seniorenwoning en heb nog nooit iemand gezien om het te verhelpen. We zijn gewoon een ver geten gebied", aldus de heer M. van Haaften. De wethouder kan de men sen niet helpen met dit euvel, de huizen zijn eigendom van de wo ningstichting. „Maar we zullen het zeker aankaarten in ons gesprek met de woningstichting", zo verzekert Goossen. De groep verplaatst zich naar de Dokter Bernhardistraat, waar overhangende takken van bo men en omhoogstekende stoepte gels een bronnen van ergernis zijn voor de bewoners. R. Wichertjes, coördinator beheer en onderhoud bij de gemeente Tholen, attendeert de aanwezigen op een komende veran dering in het straatbeeld. „U bent ervan op de hoogte dat hier een uit weg naar de nieuwbouw gaat ko men?", vraagt hij en wijst naar een rijtje coniferen naast de ouderenwo ningen aan het eind van de Dokter Bernhardistraat. De Stavenissenaren knikken instemmend. Terug in de Schoolstraat toont be woner I.L. Potappel wat voor pro blemen de aanwezige linden ver oorzaken. De bomen staan midden op de stoep geplant, de wortels groeien tegen de tegels aan en du wen deze omhoog. „Mensen met een rollator kunnen hier niet langs. Het trottoir is ook erg ongelijk en kan gevaarlijke situaties opleve ren", legt hij uit. „De linden geven ook een soort hars af, dat geeft weer plakkerige overlast." Me vrouw A. Moerland is aanwezig om de wethouder te wijzen op een ver waarloosd grasveldje naast haar woning. „Er is geen groen meer te bekennen, het ziet er gewoon slecht uit." Alle punten van kritiek worden genoteerd. Bij basisschool De Schalm staat het gezelschap weder om stil. Ditmaal wordt een roestig elektriciteitskastje onder de aan dacht gebracht. „Een soort snel- heidsbeperkende maatregel zou ook welkom wezen. Ze rijden hier vaak erg hard langs de school. Het ver hogen van de kruisvlakken zou een goede uitkomst zijn", aldus Potap pel. Na een kort overleg van de ambtenaren wordt besloten om eerst snelheidsmetingen uit te voe ren voordat dergelijke maatregelen worden getroffen. Mevrouw Moerland vraagt zich verder af waar de verbodsbordjes voor hondenpoep zijn gebleven. „Bij de andere school staan zij nog wel, maar hier zijn de borden ver wijderd." De heer J. Geers, tech nisch medewerker van de afdeling openbare werken, verklaart dat de ze bordjes rouleren. „Ze worden tij delijk neergezet om mensen eraan te herinneren om honden niet op deze plaatsen te laten poepen. Je zou denken dat mensen genoeg fat soen hebben om hun viervoeters niet uit te laten op grasvelden naast scholen, of de uitwerpselen in ieder geval op te ruimen." Mevrouw Moerland en de andere bewoners hebben echter andere ervaringen en zouden graag zien dat de bordjes weer bij de school geplaatst wor den. De groep verplaatst zich naar de Elenahof, waar de ambtenaren een toelichting geven over de volgende stappen. „De Schoolstraat is té klein om bomen in het trottoir te plaatsen. We gaan daarom alle lin den eruit halen, de stoep is er om op te lopen. De straat moet weer een soort laan worden, we gaan amber- bomen plaatsen op een plek waar ze écht kunnen gedijen", legt ambte naar R. Wichertjes uit. De amber- bomen zullen volgens de gemeente ook minder overlast veroorzaken, omdat zij geen hars afgeven. Hoe wel in de Schoolstraat snelheidsme- tingen verricht gaan worden, kan de wethouder verder niets beloven. „Op de Stoofdijk zijn ook metingen gedaan, daar bleek het aantal snel heidsovertredingen erg mee te val len. Het is ook vooral een probleem van mentaliteit. We kunnen niet ie dereen beïnvloeden om stapvoets te gaan rijden", legt Goossen uit. „De komende weken worden de ont werpplannen voor Stavenisse gere aliseerd, de klachten van vandaag worden daar zeker in verwerkt." De gemeente houdt vijf april een in spraakavond in dorpshuis De Stove, waar bewoners hun mening over de plannen kunnen geven. Na de zo mervakantie wil de gemeente be ginnen met de uitvoering. „De op merkingen van de bewoners zijn erg interessant. Dit soort bezoeken gaan wij absoluut ook in andere kernen houden", concludeert wet houder Goossen. Predikbeurten Zondag 26 februari THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 10 u. kand. De Wilde. Ridderkerk. 18.30 u. ds. Van Dijk, Ridderkerk. HERSTELD HERV. GEMEENTE 8.45 u. kand. Muilwijk, Kesteren. 15 u. ds. Van de Want, Schiedam. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Van der Zee, Sleeuwijk. GEREF. KERK 10 u. ds. De Graaf, Waalwijk. CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. ds. Van der Ham, Meerkerk. GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. ds. De Jongste. 14.30 u. leesdienst. CHRISTENGEMEENTE 10 u. dhr. Van der Meer. R.K.-KERK zo 11 u. eucharistieviering. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Catsburg, Goes. 18.30 u. ds. De Graaf, Waalwijk. GEREF. KERK 10 u. ds. De Goede, Werkendam. CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. leesdienst. 14.30 u. ds. Capellen. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. R.K.-KERK vr 9 u. eucharistieviering, zo 9.30 u. eucharistieviering, wo 1/3 17.30 u. eucharistieviering (Aswoensdag). SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Burger. Waddinxveen. 18 u. ds. Versluis (bev. ambtsdra ger). HERSTELD HERV. GEMEENTE 11 u. kand. Muilwijk, Kesteren. 16 u. kand. Diepeveen, Stellendam. GEREF. GEM. 9, 14 en 18.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. kand. Kornaat, Strijen. 18 u. ds. Verboom, Bleskensgraaf. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. SINT-MAARTENSDIJK HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 u. ds. Roodsant, Dirksland. 14.30 u. ds. Kot, Borsele. HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds. Van Beek, Puttershoek. 19 u. ds. De Graaf, Zevenbergen. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.30 en 18.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. kand. Flapper, Staphorst. GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18.30 u. leesdienst. do 2/3 19.30 u. ds. De Groot, Nu- mansdorp (tijdrede SGP). VRIJE HERVORMDE GEM. 9.30 en 14.30 u. ds. Van der Sleen. POORTVLIET HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 en 18 u. kand. Juffer, Elspeet. GEREF. KERK 10 u. ds. Speelman, Barendrecht. 14.30 ds. Trouwborst, Scharendij- ke. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. kand. Burggraaf, Vlaardin- gen. 17 u. ds. Van Bennekom, Sommels- dijk. GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. ds. Van der Meer. 14.30 u. leesdienst. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. Schneider, De Lier, (H.A.) THOLEN 23 feb. Jaarvergadering Plattelands vrouwen, Oudelandsestraat 11, 20 u. 25 feb. Opening depot, Dorcas Hulp Nederland, Regentessestraat 50, 9.30-12 u. 25 feb. Samenzangavond, SDOK, Grote Kerk, 19.30 u. 2 mrt. Reisbeschrijving 'Marokko', chr. ouderenvereniging, Wingerd, 14.30 u. 4 mrt. Inzameling rommelmarkt spullen, Herv. kerk, Oudeland sestraat, 11-12 u. 7 mrt. Info-avond Wonen op Tho len, Sjaloom Zorg, brasserie Du Bois, 19.30 u. 8 mrt. Oecumenisch avondgebed, Oudelandsestraat 11, 19.30 u. OUD-VOSSEMEER 24 feb. Polderkoaitjesbal, De Vlööientrappers, Hof van Holland, 20.30 u. 25 feb. Sleuteloverhandiging en car navalsoptocht, Vossenkuil, 12.49 u. 25 feb. Woaidaehenbal, De Vlööien trappers, Hof van Holland, 21 u. 7 mrt. Kijkochtend bij School met de Bijbel De Ark, 8.30-10.30 u. SINT-ANNALAND Debat over gemeentepolitiek, CDA, de Wellevaete, 19.30 u. SINT-MAARTENSDIJK 25 feb. Opening depot, Dorcas Hulp Nederland, Wouthoekweg, 9.30-12 u. 8 mrt. Bijeenkomst mantelzorgers, Rode Kruis, centrum thuiszorg, 19.30 u. SCHERPENISSE 25 feb. Winterexcursie plan Ture luur, Staatsbosbeheer, Platteweg/ Gatweg, 13.30 u. 3 mrt. Bingo, klaverjasclub de Roe mers, café Zeelands Welvaren, 20 u. SINT-PHILIPSLAND 26 feb. Zangavond, Gereformeerde Kerk, Anna Jacobapolder, 19 u. BERGEN OP ZOOM 2 mrt. Wim Helsen, cabaret. De Maagd, 20.15 u. Weekenddiensten HUISARTSEN Huisartsenpost Bergen op Zoom e.o., tel. 0164-273855 (Paracclsuslaan 2), ma t/m vr 17-8 u., za en zo. APOTHEEK B.O.Z. Apotheek 't Fort Borgvliet. Antwerp sestraat 101-103, tel. 0164-259890. vrt/m vr 18-8.30 u. APOTHEEK THOLEN Hoogstraat 28, za 11-12 u. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11.30-12 u„ Poort vliet za 8.30-9 u„ tel. 0166-662596. KRAAMZORG Verloskundigen: tel. 604969. Provinciale kraamzorg en entadmi nistratie Zeeland, voor bevallingen (24 u bereikbaar) 0113-224022. Homecare (24 u. per dag), tel. 0113- 232924 of 0115-615595. ROLSTOELVERVOER Personen(rolstoel)vervoer Ned. Ro de Kruis afd. Tholen. Voor reserve ringen tel. 06-30796206. CENTRUM THUISZORG Dr. Tazelaarstraat 1, St.-Maartens dijk. In het Centrum Thuiszorg zijn gehuisvest: Allévo Bereikbaar 24 u. per dag, tel. 0113- 249111 (Hoofdkantoor: Hollandia- plein 1, Goes). Uitleen verpleegartikelen: St.-Maartensdijk, ma t/m vr 13-14 u. en ma 18.30-19 u. Tholen, ingang Regentessestr. wo 10.30-11.30 u. Maatschappelijk werk Ma t/m vr 8.30-9.30 u., tel. 0166- 662055. Voor dringende vragen en hulp buiten kantooruren (noodsitu aties) tel. 0118-628743. VRIJWILLIGE THUISHULP Op werkdagen van 10 tot 12 u„ tel. 0166-663784. CHR. THUISZORG Curadomi, tel. 0166-667337. INDICATIESTELLING (CIZ) Haven 9, Sint-Maartensdijk, tel. 0166-6641%. WERKGROEP GEHANDICAP TENBELEID Hulp bij problemen, vragen en klachten, tel. 603342. PATIËNTEN VER. Advies- en informatielijn NPV Tho len 604275 en 653146; Sint-Philips- land 572342 of 572530. Vrijwillige thuiszorg 0166-662264. HET KLAVERBLAD IKG, 0113-249490. ma t/m vr 9.30- 12 u. WAO-platform, 0113-249315, ma t/m vr 9.30-11.30 u. ALZHEIMER Informatieverstrekking en gespreks partner bij dementie, tel. 030- 6596285. LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwangerschap. 06-0730 of 0166-692861. BLUF VAN M N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 0118-469869. TELEFON. HULPDIENST tel. 0118-615551; kindertelefoon 0800 -0432 (gratis). KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 0118- 628800. KINDEROPVANG KOBALT Kinderdagverblijf en gastouderbu reau tel. 0164-273633. JONGERENWERK Jeugd- en jongerenwerk tel. 0166- 662024. ANGO Telef. spreekuur: elke di. 18-20 u„ 0166-603277 (vragen ook via e- mail: ango-krista@zeelandnet.nl). STORINGEN ENERGIE Tel. 0800-229596. KAMER VAN KOOPHANDEL Di 28/2, CWI, Haven 11, St.-Maar tensdijk, 9-12 u. HOOGWATERSTANDEN Donderdag 23 februari t/m vrijdag 3 maart donderdag 23 10.22 -23.12 vrijdag 24 11.57 - zaterdag 25 0.42 -13.22 zondag 26 1.52 -14.27 maandag 27 2.51- 15.17 dinsdag 28 3.39 -16.02 woensdag 1 4.22 -16.47 donderdag 2 5.02 - 17.31 vrijdag 3 5.42 -18.15 di 28/2 1.33 u. NM Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 0900-9771. 3 mrt. Herfstsonate, drama. De Maagd, 20.15 u. 4 mrt. Dans-percussieshow, Camut. De Maagd, 20.15 u. 5 mrt. Orgelconcert, organist Kees van Eersel, Sint Gertrudiskerk, 16 u. 7 mrt. Verdi-opera Nabucco, Roe meense Staatsopera, De Maagd 20.15 u. 8 mrt. Dansspektakel, Mediterra nean Dance Sensation, De Maagd. 20.15. 10 mrt. Komedie, AU the Great Books, De Maagd, 20.15 u. 25 mrt. Motetten van Bach, Tilburgs Vocaal Ensemble, St. Gertrudis kerk, 20.15 u. +film+++film+++film+++film+ CINEM'ACTUEEL: Verrassings voorpremière - iedere donderdag 20.30 u., Bambi 2 - za 13.45 en 16 u., zo en wo 13.45 u„ Fun with Dick and Jane - vr en za 18.45 u., zo en wo 16 u., Casanova - do en wo 20 u., vr en za 21 u„ Nanny McPhee. de magische kinderjuf - vr 18.45 u., za 13.45, 16 en 18.45 u„ zo en wo 13.45 en 16 u„ Big Momma's Hou se 2 - do 20 u„ vr 18.45 en 21 u„ za 16, 18.45 en 21 u„ zo 16 u., wo 16 en 20 u„ Dreamer: mijn droom- paard - za, zo en wo 13.45 u., Mu nich - vr en za 20.30 u„ wo 20 u.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2006 | | pagina 2