Bouwsom nieuw gemeentehuis mag niet hoger, maar 't is niet uitgesloten Schutse moet zelf hospice financieren Strijd om de natuur Nieuwenhuis mag dertig huizen op Tholen bouwen GRATIS EEN GOUDEN KANS 400 OCCASIONS Kansen voor Thoolse ondernemers voor aanleg en inrichting Altijd meer dan www.autoteam.nl Verkoop huizen Lijnbaan Tholen AJP wil grote windmolens niet VLAMINGS LIE Steenbergen 0167 566 391 Als de bouwsom van ruim elf miljoen euro voor het nieuwe gemeentehuis in Tholen dreigt te worden over schreden dan moet er op een van de onderdelen bezui nigd worden. De verantwoordelijke wethouders zullen eerst nagaan of ze het hadden kunnen voorzien vooraleer ze daar gevolgen aan verbinden. Het college van burge meester en wethouders houdt er echter wel rekening mee dat er een overschrijding kan plaatsvinden. Informatie over provinciaal bestuur van Zeeland zoals AbdijNieuws vindt u op www.zeeland.nl Protesten Onderdeel van aankoop gemeentehuis Projectontwikkelaar Nieuwenhuis mag dertig woningen bouwen op Tholen. Dat heeft hij bedongen bij de aan koop van het gemeentehuis in Sint-Maartensdijk. Nieu wenhuis kocht het hele complex voor 1,9 miljoen. De gemeenteraad was op de hoogte van deze 'package deal.' Zorgcentrum blijft palliatieve zorg bieden De hospice bij De Schutse te Sint-Annaland krijgt sinds 1 januari geen geld meer van het Zorgkantoor omdat ze te klein is. „Dat gebeurt op grond van nieuwe regelge ving. We betreuren het natuurlijk, maar we blijven pallia tieve zorg bieden aan mensen van buiten het zorgcen trum. Ondertussen zoeken we naar een oplossing", zegt directeur P.W. Kok. Nek-aan-nek-race Krabbenkreek/Schouwen EN VERDER... Laatste termijn van wethouder Heijboer Kunstwerk voor Stadszicht Tholen Deze week Provincie Zeeland postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118-631400 Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5, 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 0166-657007 b.g.g. 653474 Telefax 0166-657008 E-mail: redactie@eendrachtbode.nl advert@eendrachtbode.nl admin@eendrachtbode.nl Homepage: www.eendrachtbode.nl Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Bankrekening 30 30 05 556, Giro 12 44 07 Abonnement 15,75 per halfjaar, 29,00 per jaar, per post 51,50 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers 1,-. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,29 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 5,50 contant. Hoofdredacteur W. Heijboer. SAMSUNG Z10 Bluetoolh. hondsfree functie, 40 MB Intern geheugen, polyfone beltonen, video telefonie, MP3 speler. MIO NAVIGATIESYSTEEM MIO 268+. navigeren in heel Europa met ingebouwde MP3 speler. B. en w. maken bezwaar tegen de verkoop van 20 sociale huurwonin gen aan de Lijnbaan in Tholen. De eigenaar, de woningcorporatie stichting huurders belangenbeharti ging, wil de woningen verkopen aan een belegger. Dat is een niet-toege- laten instelling, b. en w. willen dat de huizen onder een toegelaten in stelling blijven. Bijna zestig inwoners van Anna Jaco- bapolder en De Sluis hebben initia tiefnemer KP&P duidelijk gemaakt dat ze niet zitten te wachten op vijf grote windmolens. Op een informa tieavond in Het Veerhuis werd maan dag met vlagen emotioneel gere ageerd. De mensen zijn bang dat het gedaan is met hun rust als de turbines er eenmaal staan. Zie ook pagina 3. Smeermiddelen vetten Persoonlijke bescherming Equipment Dat bleek maandagavond in Meul vliet in Tholen waar de fractievoor zitters van de zes politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezin gen meedoen, aan de tand werden gevoeld op een bijeenkomst voor ondernemers. De opkomst was groot. Achterin de zaal moesten er stoelen bij gezet worden. Er waren ruim 120 belangstellenden voor de avond van de Thoolse ondernemers federatie, ondernemers overleg Tholen en de kamer van koophan del Zeeland. De ondernemers kwa men zelf pas aan het woord nadat gespreksleider Perry Bakx de frac tievoorzitter tal van onderwerpen had voorgelegd die de afgelopen raadsperiode speelden en waarvan sommige hun schaduw wellicht vooruitwerpen, zoals de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Bakx probeerde de fractievoorzitters uit te dagen met pittige vragen. Zijn lijst was lang, de tijd te kort. Thoolse ondernemers zullen in ie der geval een kans krijgen in te schrijven op een van de onderdelen van de bouw of inrichting van het nieuwe gemeentehuis. Dat zei wet houder F.J. Goossen op de vraag of de lokale economie met de bouw wordt gestimuleerd en op welke manier. Volgens Goossen weten de Thoolse ondernemers de weg naar het gemeentehuis goed te vinden en is er voor hen zeker ook werk aan het nieuw te bouwen gemeentehuis aan de Luchtenburgseweg. In mei of juni gaat de eerste paal de grond in, zei hij. Ondernemers zullen worden ingeschakeld voor de in richting, de aanleg of het onder houd van de buitenruimte, zei hij: „Die ondernemers komen niet uit Rusland." Bakx informeerde ook naar de hoogte van de kosten van de nieuw bouw. M.J. Klippel (SGP) ant woordde dat het ruim elf miljoen euro bedraagt. Op de vraag of de fractievoorzitters de garantie kon den geven dat het bedrag niet zou worden overschreden, antwoordde J.P. Bout (CDA) dat de 11 miljoen het 'absolute maximum' is. „Als er een onderdeel overschreden wordt, dan moet het er op een ander onder deel af. Dan moeten we daar op be zuinigen." Volgens J.J.P.A. Boulogne (ABT) vinden er bijna altijd wel over schrijdingen bij grote bouwprojec ten plaats. „Als alle vloeren gestort zijn, dan komt er vaak nog wat bij. Ik durf niet te zeggen dat het voor dit bedrag kan. Over het algemeen valt het niet mee om binnen het budget te blijven. Dat weet ik als timmerman maar al te goed." Klippel wees er op dat de totale bouwsom van het gemeentehuis ge stegen is omdat de gemeenteraad besloten heeft ook het archief in het gemeentehuis onder te brengen en het centrum voor werk en inkomen. Bakx wilde ook weten of de wet houders er gevolgen aan zouden verbinden als het budget voor de bouw wordt overschreden. „Treedt u dan af?" Wethouder M.A.E. Velthuis (PvdA) zei dat het er van afhangt waar de overschrijding plaatsvindt. En of het ook te voorzien was geweest. Ze verwees in dit verband naar de overschrijding van het budget van de Vossenkuil in Oud-Vossemeer waar een tekort van 162.000 euro moet wordt bijgepast. „Dat was eerst vier ton, maar dat hebben we terug kunnen brengen tot 160.000 euro. Ik voel me niet meteen aange sproken om in zo'n geval af te tre den." Bakx leidde er uit af dat er wel de gelijk rekening wordt gehouden met een overschrijding. Goossen stelde dat het budget was vastge steld en dat door het bouwmanage ment de aard van de mogelijke overschrijding zichtbaar moet wor den gemaakt. Volgens A. van de Sande (CU) is het budget nu 'maxi maal'. „Als er extra geld bij zou moeten, dan zal de burger er niks meer van snappen." De gespreksleider sneed dit onder werp aan nadat er al uitvoerig was gesproken over de bouw van het nieuwe gemeentehuis. En de pro testen tegen het verplaatsen van het gemeentehuis van Sint-Maartens dijk naar Tholen. Ondanks dat het een gepasseerd station is, kan het in de verkiezingen nog of juist een rol spelen. Want volgens Bakx was 67 procent van de kiesgerechtigden te gen de bouw van het nieuwe ge meentehuis. En naar die protesten is volgens hem niet geluisterd, ter wijl de gemeenteraad gekozen is door de burgers van Tholen. Maar volgens Bout klopte de berekening van het aantal handtekeningen niet. „Elke handtekening is vermenig vuldigd met 2,5. De werkelijke aan tallen liggen anders. Als je straks - als het nieuwe gemeentehuis er staat - de mensen vraagt naar hun mening dan krijg je andere reac ties." Bakx riep de andere mogelijkheden nog eens in herinnering. De leeg staande gemeentewerkplaats voor de afdeling openbare werken, de Rabobank 'die toen te koop was'. ZIE VERDER PAGINA 15 Wethouder K.A. Heijboer spreekt liever over een overeenkomst en niet over een package deal zoals zijn col lega wethouder M.A.E. Velthuis maandagavond in de mond nam op de verkiezingsavond voor onderne mers in Meulvliet. Daar stelde ge spreksleider P. Bakx de kwestie aan de orde. Hij zei dat hij geruchten had vernomen dat bij de verkoop van het gemeentehuis een tegenprestatie ge leverd moest worden door de ge meente. En dat dit ook de reden is van het feit dat de gemeente 1,9 mil joen voor het complex krijgt dan de 1,8 miljoen waarmee geraamd was. Heijboer licht toe dat de toezegging aan Nieuwenhuis onderdeel is van de overeenkomst tussen de gemeente en de projectontwikkelaar uit Rijssen die op Tholen bekend is onder het bouwbedrijf Selekt Huis. „Het gaat om een dertigtal woningen die hij te gen de normale grondprijs op Tholen mag bouwen. Hij krijgt dus geen re ductie op de grondprijs of zoiets." Het is volgens Heijboer ook een normale gang van zaken bij dergelij ke transacties. „Anders kom je niet tot overeenstemming. Anders was het ook niet gelukt om het gemeen tehuis te verkopen, tenminste niet voor deze prijs." De gemeenteraad wist ervan, maar is daar in de beslotenheid van op de hoogte gesteld. Dat bleek ook maan dag in Meulvliet toen Bakx daar naar vroeg. Heijboer bevestigt dat ook: „De raad was volledig op de hoogte en is er vanaf het begin mee akkoord gegaan." Waar Nieuwenhuis de huizen mag bouwen is volgens de wethouder niet besproken. Alleen dat hij er der tig bouwt. Het aantal zal ingepast worden in het woningcontingent dat de gemeente wordt toegewezen door de provincie. F. Smids van Nieuwen huis holding bevestigt de overeen komst met de gemeente. „Er zit een behoorlijk ondernemersrisico aan. We moeten een flinke investering doen. Er moet het nodige verbouwd worden aan het gemeentehuis om het klaar te maken voor de markt, voor de verkoop of verhuur." De 30 woningen zijn volgens hem 'nader in te vullen' in de bouwplan nen in de verschillende woonkernen, zegt hij. „Dat is afhankelijk van de plannen. We kijken waar we op in kunnen spelen en wat we er kunnen bouwen, vrijstaand, twee-onder-een- kapwoningen of starterswoningen." Volgens Smits kunnen het koopwo ningen zijn maar hij sluit huurwo ningen ook niet uit. „We proberen in te spelen op de behoefte." Dat voor de opbrengst van het ge meentehuis 1,8 miljoen euro was ge raamd. was hem niet bekend, zegt hij. „Dat hoor je dan achteraf. Maar het is dit bedrag geworden. Zo gaat dat in de handel." Tot nu toe kreeg De Schutse 90 euro voor elke dag dat de hospice in ge bruik is, de zogenaamde palliatieve toeslag. „Van dat geld kun je extra zorg bieden", zegt Kok. Afgelopen jaar werd er op 250 dagen gebruik gemaakt van de voorziening, voor een zestal cliënten in de laatste le vensfase. Hoewel er in Sint-Anna land van een hospice wordt gespro ken, is het in feite een palliatieve afdeling in een zorgcentrum. Om voor een toeslag in aanmerking te komen, moet zo'n afdeling mini maal drie bedden tellen. In De Schutse gaat het om één plaats. Er is drie jaar geleden mee begonnen in de tijdelijke huisvesting van het zorgcentrum, waarvoor is geïnves teerd in ruimte, materiaal en scho ling. „We kregen en krijgen veel positie ve waardering. Als de verzorging thuis niet meer lukt, is het een uit komst", aldus Kok. Cliënten kun nen er maximaal drie maanden ver blijven met een indicatie van de CIZ, dus betaald uit de algemene wet bijzondere ziektekosten. De hospice werkt met vrijwilligers van de NPV afdeling Tholen en de Vrij willige thuiszorg. Kok noemt dat de pijler onder het project. In de afge lopen maanden is zowel door De Schutse als het gemeentebestuur en andere organisaties geprobeerd de financiering door het Zorgkantoor in stand te houden. Tevergeefs. „Pas nog is ons verzoek opnieuw afgewe zen, puur op grond van de regels.' Volgens Kok heeft een behoefteon derzoek elders uitgewezen dat in een gemeente met 25.000 inwoners voor palliatieve zorg twee bedden toereikend zijn. Er wordt vaak strijd gevoerd voor behoud van de natuur, maar de strijd om het mooiste natuurgebied van Nederland wordt ook op het scherpst van de snede uitgevochten. De e-mails vliegen menig een om de oren. Bij de NCRV/ANWB-verkiezing de mooiste plek van Nederland vecht de Krabbenkreek met de Kop van Schouwen om de Zeeuwse nominatie. In het weekklassement staat de Krab benkreek met 13% voor Schiermonnikoog met 12, Vlieland met 11 en de Kop van Schouwen met 10%. In het algemeen klasse ment daarentegen leidt Schiermonnikoog voor Vlieland. En de Kop van Schouwen staat met 4107 stemmen op de derde plaats voor de Krabbenkreek met 4065 stemmen op de vierde stek. „Maar we zijn de achterstand aan het inhalen", zegt Acceleran- do-voorzitter Jack Westdorp uit Sint-Annaland, ambassadeur van de Krabbenkreek. Hij is er in elk geval in geslaagd om weer een opdracht uit te voeren, namelijk een schilderij van minimaal 80x100 cm van een plaatselijke kunstenaar van het desbetreffende natuurgebied. Trix Laanen, voormalig horeca-onderneenister van l'Esperance en al jaren amateurschilder, heeft de Krabbenkreek in beeld gebracht. Ze komt er heel vaak om haar hond uit te laten en geniet van de omgeving. Sinds de aanleg van de nieuwe kade blijkt het natuurgebied echter minder toegankelijk. „Er komen meer frustraties boven over het niet mogen betreden van de schorren", vertelt Westdorp. Zijn vaste fotograaf Adriaan van Zijp heeft intussen zoveel beelden van de Krabbenkreek gemaakt, dat hij dit jaar nog een tentoonstelling wil organiseren. Daarin komen vier seizoenen Krabbenkreek in beeld, alsmede het ge meenschapsleven. Schilderes Trix Laanen en ambassadeur Jack Westdorp van de Krabbenkreek bij een schilderij van het natuurgebied dat achter hen ligt. Thoolse politieke partijen besteden weinig aandacht aan rol vrouwen Jongeren kunnen nergens heen, overal worden ze weggestuurd WIF. LOMP IS HEEFT DAARMEE NOG LANG GEEN KRACHT BEWEZEN Dit nummer bestaat uit 20 pagina's Advertentie I.M Als K.A. Heijboer na de gemeente raadsverkiezingen opnieuw als wet houder wordt gekozen, dan zal dat zijn laatste periode zijn. De 62-jarige Sint-Annalander zei dat vrijdag bij de presentatie van 'Verantwoord kiezen', het verkiezingsprogramma van de SGP. Heijboer heeft er acht jaar wet houderschap opzitten en is opnieuw de kandidaat van de staatkundig gere formeerden. In het programma schrijft de SGP een voorkeur te hebben voor een wethouder die inwoner is van de gemeente Tholen. Het duale stelsel maakt het mogelijk om niet-inwoners als zodanig te benoemen, maar de SGP meent dat zo iemand minder bin ding heeft. Heijboer is voor de tweede keer lijsttrekker van zijn partij, hij de buteerde in september 1982 in de Thoolse gemeenteraad. Het college van b. en w. wil 10.000 euro beschikbaar stellen voor een kunstwerk in de wijk Stadszicht in Tholen. Zij heeft de benodigde pro cedure reeds gestart en stelt de ge meenteraad voor het bedrag uit het daartoe bestemde fonds te betalen, als aanvulling op de bijdrage die Stadszicht BV beschikbaar stelt voor de realisering van dit kunstwerk. J. Geluk uit Tholen is een van de vragenstellers op de bijeenkomst voor ondernemers in Meulvliet. Jaap Hage van Christen-Unie wil af van de oude patronen Floor van Ipenburg is idolaat van Elvis Presley Leen Vroegop erelid Vogelvrienden na 23 jaar voorzitterschap i i

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2006 | | pagina 1