Mensen durven te kiezen kiesBeter.nl Verzekeringspremies rekeningen als u verandert van verzekeraar Kan ik een behandeling die in 2005 is gestart, afmaken in 2006? Het basispakket en de aanvullende verzekering Alles nog eens rustig nalezen? J wijst u de weg in de zorg Naar het ziekenhuis? Neem uw legitimatiebewijs mee! De datum van 1 maart 2006 nadert met rasse schreden. Op die datum loopt de geldigheid van het aanbod van uw zorgverzekeraar af. Wat betekent dat en waarom is niet alleen 1 maart maar ook 1 mei een belangrijke datum voor uw zorgverzekering? u U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Aflevering 10 verschijnt eind maart. Ministerie V3n Vo I ksgeZO n d h e i dWelzijn en SpOft www.denieuwezorgverzekering.nl ra?. De nieuwe Zorguerzekering JjjJg Het aantal mensen dat wisselt van zorgverzekeraar is veel groter dan verwacht. Vooral de collectieve verzekeringen zijn erg in trek. Zelfs in de laatste weken voor 1 maart zijn velen van u nog bezig hun keuze te bepalen. Dat brengt uiteraard veel administratief werk met zich mee bij de zorgverzekeraars. Zij zijn berekend op die taak, maar het kan altijd een keertje mis gaan. Let er goed op dat u bij het overstappen tijdig opzegt bij uw oude zorgverzekeraar, namelijk vóór 1 maart 2006. En let er ook op dat de eventuele automatische incasso bij de oude verzekeraar wordt stopgezet. Na 1 maart kunt u niet meer opzeggen, maar eind 2006 krijgt u een nieuwe mogelijkheid om van verzekeraar te veranderen. De invoering van de nieuwe zorgverzekering is een enorme operatie waar gelukkig heel veel goed gaat, maar soms ook iets mis. Ik hoop dat u daar dan begrip voor heeft. Uiteindelijk zal iedereen snel gewend zijn aan de nieuwe verzekering, daar ben ik vast van overtuigd. 1 maart en 1 mei belangrijke data Waarom is 1 maart belangrijk? Als het goed is heeft u uiterlijk 16 december 2005 een aanbod van uw zorgverzekeraar gekregen. Misschien vindt u dat aanbod goed en blijft u gewoon bij uw huidige verzekeraar. Het kan ook zijn dat u wel bij uw verzekeraar wilt blijven, maar nog iets in de verzekering wilt veranderen. Bijvoorbeeld het eigen risico of de aanvullende verzekering. Zo'n verandering moet u vóór 1 maart 2006 aan uw verzekeraar doorgeven. Ook als u van verzekeraar verandert, moet u dat vóór 1 maart aan uw huidige verzekeraar laten weten. De verzekering moet schriftelijk opgezegd worden. Vergeet dit niet, anders loopt u het risico dubbel verzekerd te zijn! Na 1 maart kunt u - voor het jaar 2006 - niet meer opzeggen. Wilt u na 1 maart 2006 een andere verzekering of een andere verzekeraar, dan moet u wachten tot het eind van dit jaar. Heeft u niet gereageerd op het aanbod van uw huidige verzekeraar, dan bent u bij die verzekeraar vanaf 1 januari 2006 automatisch verzekerd volgens het gedane aanbod. Waarom is 1 mei belangrijk? Wilt u van verzekeraar veranderen en heeft u voor 1 maart 2006 opgezegd, dan kunt u tot 1 mei 2006 een geschikte andere verzekeraar zoeken. U moet zich in ieder geval vóór 1 mei bij één van de zorgverze keraars aanmelden voor de verplichte verzekering van het basispakket. Een aanvullende verzekering is niet verplicht. Wat gebeurt er met de reeds betaalde premies? Voorzover u over januari en februari premie Heeft betaald voor het basispakket en de aanvullende verzekering, zal uw oude verzekeraar deze terugstorten. Uw nieuwe verzekeraar zal de te betalen premie bij u in rekening brengen. U betaalt bij de nieuwe verzekeraar ook premie vanaf 1 januari 2006, ook al heeft u de verzekering later afgesloten. Rekeningen voor zorgkosten Er is een verschil in de afhandeling van nota's voor het basispakket en voor de aanvullende verzekering. - Het basispakket Zorgverzekeraars hebben afgesproken dat zij gemaakte kosten (bijvoorbeeld zieken huisrekeningen) van verzekerden die van verzekeraar veranderen, met elkaar verrekenen. Hier merkt u dus niets van. Het basispakket moet deze kosten natuur lijk wel dekken. Als u de oude verzekering heeft opgezegd en niet direct aansluitend een nieuwe verzekering afsluit, kan het zijn dat u in die tussenliggende periode rekeningen thuisgestuurd krijgt. U kunt deze rekeningen vervolgens indienen bij uw nieuwe verzekeraar. - De aanvullende verzekering In de aanvullende verzekering werkt het iets anders. De door u gemaakte kosten in januari en februari worden door uw oude verzekeraar verrekend met de terug te storten premie voor de aanvullende verzekering. Heeft u in januari en februari meer kosten gemaakt dan premie betaald, dan zal de verzekeraar het meerdere bij u in rekening brengen. De oude verzekeraar stuurt de betreffende nota's van de zorgverleners naar u terug, zodat u deze bij uw nieuwe verzekeraar alsnog kunt declareren. Dat laatste kan natuurlijk alleen als deze kosten ook bij uw nieuwe verzekeraar binnen de dekking van de aanvullende verzekering vallen. ï'H Moet ik zelf opzeggen als ik van verzekeraar verander? Ja, dat is wel zo verstandig. Er zijn verzekeraars die aanbieden dat zij uw verzekering bij uw oude verzekeraar opzeggen, maar vanzelfsprekend is dat niet. Ga er in ieder geval niet zonder meer van uit dat uw verzekeraar het voor u regelt. Zeg de verzekering zelf op of zorg dat u er zeker van bent dat uw nieuwe verzekeraar het heeft geregeld. U kunt zo nodig bij uw oude verzekeraar controleren of u bent uitgeschreven. Ja dat kan. Bent u in 2005 gestart met een behandeling die in 2006 onder het basispakket valt, dan hoeft u niet bang te zijn dat u die niet kunt afmaken. Uw nieuwe zorgverzekering betaalt de behandeling vanaf 1 januari 2006. Het maakt daarbij niet uit of uw zorgverzekeraar in 2006 geen contract heeft met de zorgaanbieder die u behandelt. De nieuwe zorgverzekering vergoedt dan toch de behandeling. Heeft u in 2006 voor een bepaalde behandeling toestemming, een verwijzing of een recept nodig terwijl u die al in 2005 heeft ontvangen dan geldt die toestemming, die verwijzing of dat recept ook voor de nieuwe zorgverzekering. Overstappen na 1 januari 2006 U kunt na 1 januari 2006 overstappen naar een andere zorgverzekeraar terwijl uw behandeling op het moment van de overstap nog niet af is. Ook dan kunt u gewoon verder gaan met de behandeling. De kosten in 2006 vóórdat u van verze kering wisselde, betaalt uw nieuwe zorgverzekeraar. Verzekeraars hebben afge sproken dit onder elkaar te verrekenen. Let op: wat hierboven staat geldt alléén voor de zorg in het basispakket. De over heid heeft geen bemoeienis met de aanvullende pakketten en kan daar dus niets voor regelen. Informeer bij een behandeling uit het aanvullende pakket bij uw eigen zorgverzekeraar. Gaat u naar een ziekenhuis, polikliniek of zelfstandig behandelcentrum, dan moet u zich vanaf 1 januari 2006 kunnen legitimeren. Ziekenhuizen zijn verplicht u naar uw paspoort, rijbewijs of identiteits bewijs te vragen. De legitimatieplicht geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen. Hebben uw kinderen geen eigen identiteitskaart of paspoort dan is uw eigen paspoort, waarin uw kinderen staan vermeld, ook goed. Kinderen vanaf 14 jaar moeten zelf een legitimatiebewijs op zak hebben. De overheid wil met de legitimatieplicht fraude met zorgverzekeringen tegengaan. Regelmatig gebruiken mensen een verzekeringspasje van een ander, zonder zelf verzekerd te zijn. Dit leidt niet alleen tot extra kosten, maar kan ook oorzaak zijn van medische missers. Medische gegevens kunnen worden verward, omdat het medisch dossier van een andere persoon is. Moet u na een ongeval of met spoed in een ziekenhuis worden behandeld en heeft u uw legitimatiebewijs niet bij u, dan kan het ziekenhuis u toestaan het binnen twee weken alsnog te tonen. Het kan zijn dat u doktersrekeningen thuis gestuurd krijgt tussen het moment dat u uw oude verzekering heeft opgezegd en het moment dat u een nieuwe verzekering heeft afgesloten. Die kunt u gewoon naar uw nieuwe verzekeraar sturen. Ook uw nieuwe verzekering gaat immers in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006. Elders op deze pagina kunt u lezen hoe het met verzekeringspremies en doktersre keningen gaat als u van verzekeraar veran dert. Wat zijn de gevolgen als u op 1 mei niet verzekerd bent? Dan kunt u een boete krijgen. De wet ver plicht u namelijk om een zorgverzekering af te sluiten. De boete bestaat uit de niet- betaalde premie over de periode dat u niet verzekerd was (met een maximum van vijf jaar) plus 30% van dat bedrag. Er is nog een reden om er goed op te letten dat u per 1 mei een zorgverzekering heeft. Als u de verzekering pas na 1 mei afsluit, gaat die niet met terugwerkende kracht in, maar op het moment dat u hem afsluit. Dus als u pas op 1 juni 2006 een verzekering afsluit, gaat deze ook op 1 juni in. Eventuele zorgkosten die u heeft gemaakt in de periode van 1 januari tot 1 juni moet u zelf betalen. De verzekeringsplicht geldt ook voor kin deren onder de 18 jaar. Hun ouders of (wettelijke) vertegenwoordigers moeten ervoor zorgen dat zij verzekerd zijn. Kinderen onder de 18 betalen geen pre mie. Ik heb nog niets gehoord van mijn verzekeraar. Kan dat? Veel mensen oriënteren zich op een nieuwe zorgverzekering. Verzekeraars zijn daarom heel druk met het beantwoorden van vragen, het verzenden van voorlich tingsmateriaal en verwerken van de polis sen. De reactie kan daardoor wat langer op zich laten wachten dan normaal. Het basispakket verzekert u voor: Geneeskundige zorg, zoals zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen Ziekenhuisverblijf Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheelkunde en het kunstgebit) Hulpmiddelen Geneesmiddelen Kraamzorg Ziekenvervoer (ambulance en 'zittend vervoer') Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering) Voor overige zorg kunt u zich vaak aanvullend verzekeren. Overigens kan bepaalde zorg deels in het basispakket en deels in de aanvullende verzekering zitten. Voor fysiotherapie en tandheelkunde zetten we dat op een rij. Fysiotherapie Het basispakket vergoedt de fysiotherapie maar beperkt. Als u 18 jaar of ouder bent, krijgt u fysiotherapie- of oefentherapiebehandelingen (Mensendieck of Cesar) alleen vergoed bij een chronische aandoening van een bepaalde lijst, die door de overheid is vastgesteld. De eerste negen behandelingen bij zo'n chronische aandoening betaalt u zelf, de rest betaalt de verzekeraar. Bij andere aandoeningen hebben volwassenen helemaal geen recht op vergoeding van fysiotherapie of oefentherapie. U kunt daarvoor wel een aanvullende verzekering afsluiten. Het basispakket vergoedt voor verzekerden tot 18 jaar negen fysiotherapie- of oefentherapiebehandelingen, met de mogelijkheid van nogmaals negen behandelingen. Verzekerden tot 18 jaar met een aandoening die op de 'chronische lijst' staat krijgen na deze achttien behandelingen ook nog vervolgbehandelingen vergoed. Tandheelkundige zorg De vergoeding van tandheelkundige zorg die valt onder het basispakket, hangt af van uw leeftijd. Verzekerden tot 18 jaar krijgen de meeste normale tandheelkundige verrichtingen vergoed. Bent u ouder dan 18 jaar dan vergoedt de zorgverzekering: kaakchirurgie en het daarbij behorende röntgenonderzoek (op uitzonderingen na) gebitsprothesen/kunstgebit. Daarnaast biedt het basispakket voor alle verzekerden bijzondere tandheelkunde. Daarbij moet u denken aan tandheelkundige hulp bij een ernstige ontwikkelings- of groeistoornis of in bijzondere omstandigheden bij lichamelijke of geestelijke handi caps. Overige tandheelkundige zorg, zoals een periodieke controle of reguliere behandeling, valt onder de aanvullende verzekering. De dekking van de aanvullen de verzekering verschilt per verzekeraar. Wilt u alle veranderingen nog eens rustig nalezen? Er is een nieuwe brochure met reken voorbeelden van de financiële gevolgen van de zorgverzekering; die is uitgebreid met 23 extra voorbeelden. Ook is nog steeds de folder 'Een nieuwe zorgverzekering voor iedereen' beschikbaar. Deze is vertaald in het Turks, Arabisch, Frans, Duits, Engels, Spaans en Portugees. U kunt deze en andere brochures gratis bestellen bij Postbus 51 (tel. 0800-8051) of downloaden van www.denieuwezorgverzekering.nl Op de website vindt u ook nog vertalingen in het Papiamentu en Chinees (alleen digitaal beschikbaar). juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei f 6 - 29 Post van VWS I Aanvraagformulier zorgtoeslag I van Belastingdienst 1e - Aanvraagformulier zorgtoeslag terugsturen 16e - Uiterlijk aanbod verzekeraar 1e - Zorgverzekeringswet I van kracht Ie - Geldigheid aanbod verzekeraar loopt af Ie - Iedereen V moet verzekerd zijn 9 Hans Hoogervorst, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport U kunt ook bellen met Postbus 51: 0800-8051 (gratis)

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2006 | | pagina 16