Voorzitter Leen Vroegop bij afscheid benoemd tot erelid van Vogelvrienden Laatste huurhuizen in Tholen uit 1994 Gemeente koppelt minder water af, kosten van zuivering dalen Thoolse ondernemers krijgen geen voorkeursbehandeling Wm Aanpak riolering begint vruchten af te werpen 'Wethouder uit de krant' Donderdag 23 februari 2006 „Ik ben een beetje overdonderd, had me het anders voor gesteld." De teruggetreden voorzitter Leen Vroegop van vogelvereniging De Vogelvrienden is uitgebreid in het zonnetje gezet. Op de jaarlijkse feestavond werd de Vos- semeerder benoemd tot erelid en hij kreeg de eremedail le van het district Zeeland van de Ned. bond van vogel liefhebbers. Die laatste onderscheiding was er ook voor secretaris Izaiik Potappel. EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Herinneringsmedaille district voor oud-preses en secretaris Potappel 15 Bij Castria 958 woningzoekenden In Tholen komt de stichting Castria Wonen niet aan de bak. De bouw van huurwoningen dateert uit 1994, ter wijl er op dit moment 958 woningzoekenden ingeschre ven staan. Dat blijkt uit cijfers die gespreksleider P. Bakx maandagavond presenteerde op de debatavond voor on dernemers met de Thoolse lijsttrekkers in Meulvliet. Rechterhand De gemeente scheidt steeds meer regenwater af van het rioolstelsel, maar het water is niet altijd te gebruiken. Op sommige plaatsen zit er te veel zout in. Dat bleek bij de bespreking in de commissie ruimte van een vergelijkend onderzoek tussen 34 gemeenten naar het beheer van de riolering. Tholen scoort daarin goed. Hoog niveau Revalidatieproject in Lievensberg Inkoopbureau Klinkende munt De 74-jarige Leen Vroegop was 23 jaar voorzitter van De Vogelvrien den, de vereniging waarvan hij sinds de oprichting in 1972 lid is. In de periode 1974-1983 maakte hij als penningmeester deel uit van het bestuur. Gezien zijn verdiensten wilde het bestuur de vertrekkende voorzitter niet zomaar laten gaan. Tijdens een gezellige avond met de leden in Hof van Holland keken Vroegops opvolger Nelis Klippel (eerder penningmeester van de ver eniging) en secretaris Potappel te rug op de jaren dat Vroegop leiding gaf aan De Vogelvrienden. Het in kopen van prijzen voor het rad van avontuur, Vroegops resultaten op tentoonstellingen en de belevenis sen met lachduiven tijdens het wa ken op een districtstentoonstelling passeerden de revue. Klippel noem de zijn voorganger een serieuze voorzitter die de touwtjes strak in handen had, maar die ook een 'Piet je Bell kant' had. Potappel memo reerde hoe er tijdens Vroegops be stuursperiode veertien onderlinge, veertien bijzonder, twee nationale en twee districtstentoonstellingen in Oud-Vossemeer zijn georgani seerd. „Om jouw woorden te ge bruiken: het was gewéldig! En mijn woorden: je wés geweldig. Bedankt voor de fijne jaren", zei Klippel, die hoopte nog eens een beroep op de oud-voorzitter te kunnen doen. „Onder het motto: alles mag, niets hoeft." Hij bood niet alleen een pla quette met inscriptie en een flinke boodschappenmand aan. maar deel de mee dat het bestuur de scheiden de voorzitter tot erelid had be noemd. De al betaalde contributie kreeg Vroegop ter plekke terug van zijn opvolger. Voor zijn vrouw Nel ly waren er bloemen. Districtsvoorzitter Dirk Verburg van de Ned. bond van vogelliefheb bers kwam evenmin met lege han den. Hij reikte Vroegop de herinne ringsmedaille van het district Zeeland uit, een onderscheiding die de Vossemeerder zelf mede in het leven heeft geroepen. Want Vroeg op maakt sinds vijftien jaar deel uil van het districtsbestuur en is sinds 1997 penningmeester. Op de jaar vergadering in april zal hij ook deze functie neerleggen. Verburg typeer de zijn medebestuurder als iemand die altijd wat pessimistisch inge steld is als zaken georganiseerd worden. „Dikwijls valt het achteraf gelukkig erg mee." Anderzijds ken de de districtsbestuurder zijn pen ningmeester als 'een echte Bour gondiër'. Hij kon zich voorstellen hoe Vroegop zich na zo'n lange pe riode als het ware één voelt met zijn vereniging. „Maar natuurlijk gaat het door als je stopt, niemand is on misbaar. En de opvolging is geluk kig goed geregeld." Verburg prees de manier waarop De Vogelvrien den de jaarlijkse tentoonstelling or ganiseert. Vroegop zei zijn bestuurswerk al tijd met veel plezier gedaan te heb ben. „De Vogelvrienden is een mooie bloeiende vereniging en ik weet dat jullie er achter staan. Ik ben er ook trots op dat de leden me elke drie jaar opnieuw het vertrou wen hebben gegeven. Geweldig." De Vossemeerder bedankte het be stuur voor de fijne avond. Voor de dames van zijn medebestuurders had hij een presentje, als dank voor de gastvrije ontvangst bij de be stuursvergaderingen. Zolang het hem gegeven is, is Vroegop bereid hand- en spandiensten te verrichten als er een beroep op hem wordt ge daan. „Het is mijn eigen beslissing geweest om te stoppen, maar de De Vogelvrienden zette behalve oud-voorzitter Leen Vroegop tweede van rechts) nog drie leden in het zonnetje: vader en zoon Piet en Izaiik Potappel en Nelis Klippel (v.l.n.r.). vereniging ligt me na aan hel hart", aldus de vertrekkende voorzitter. Verburg had nóg een verrassing, want ook secretaris Izaiik Potappel kreeg de herinneringsmedaille. Hij maakt al vanaf de oprichting deel uit van het bestuur van De Vogelvrien den. „Je was altijd de rechterhand van Leen. Zulke mensen zijn de steunpilaren van een vereniging en daarom heb ik ook voor jou de herin neringsmedaille", aldus de districts voorzitter. Daarmee zat zijn taak er nog niet op, want twee leden zijn een kwart eeuw lid van de Ned. bond van vogellief hebbers. Daarvoor spelde Verburg de zilveren speld op bij Piet Potappel en voorzitter Nelis Klippel. Beiden zijn eenzelfde periode lid van De Vogel vrienden en ontvingen daarvoor een wandbord. Potappel kweekt zebra- vinken, en begon daarmee al op jon ge leeftijd. Maar hij zet zich ook in voor de vereniging, aldus Verburg. „Hij is de computerman achter de tentoonstellingen en helpt actief bij de jaarlijkse oliebollenverkoop." Verburg riep Klippel op om weer witte kanaries te gaan kweken, waar mee hij jaren geleden successen boekte op tentoonstellingen. De Vogelvrienden telt 44 leden, waaronder vier jeugdleden. Dit jaar zal de tentoonstelling van de vereni ging op 9, 10 en 11 november wor den gehouden. Bakx die bij Castria werkt, hield de lijsttrekkers van de zes politieke partijen voor dat de laatste huurwo ningen in 1994 gebouwd zijn in het Rosarium in Tholen. In Oud-Vosse- meer gebeurde dat in 1989 en in Sint-Annaland in 1987. Hij wees er op dat in de nieuwbouwwijken Stadszicht in Tholen, Graefnisse in Sint-Philipsland en Welhoek in Oud-Vossemeer, geen sociale wo ningbouw is gepleegd, ondanks het feit dat de gemeenteraad een motie aan had genomen dat 30 procent van de nieuw te bouwen huizen in bestemmingsplannen uit huurwo ningen zou moeten bestaan. Maar volgens M.J. Klippel (SGP) klopt het cijfer voor Sint-Annaland niet omdat in 1990 er een woon zorgcomplex is gebouwd bij de Schutse. Volgens wethouder M.A.E. Velthuis had Bakx een punt, maar wees er ook op dat Castria huurwoningen verkocht heeft. Op de vraag waarom er in Stadszicht geen huurwoningen zijn gebouwd, antwoordde wethou der F.J. Goossen dat de aankoop van grond in Tholen moeilijk lag omdat de grond in handen van derden was. Volgens Goossen wordt het wel tijd dat er starterswoningen worden ge bouwd. Bakx zette de toon op scherp. „Ver kwanselde de gemeente de grond niet aan projectontwikkelaars?" Volgens J.J.P.A. Boulogne (ABT) is dit wel het geval geweest, maar wordt er nu wel plaats voor huurwo ningen ingeruimd, bijvoorbeeld in Vroonstede in Sint-Annaland. Vol gens A.G. van de Sande (CU) is er dringend behoefte aan sociale huur woningen en hebben de projectont wikkelaars nog steeds veel touwtjes in handen. „De gemeente had har dere afspraken moeten maken." De SGP zal bij de vorming van het college kijken naar de ervaringen van de kandidaten voor het wethou derschap. Volgens fractievoorzitter M.J. Klippel zal de SGP streven naar een afspiegelingscollege. Of er weer plaats is voor ABT in het col lege is onduidelijk. Klippel zei maandagavond in Meul vliet tijdens het debat voor onderne mers dat de ervaringen met ABT in het college niet zo 'geweldig' wa ren. Hij doelde daarmee op wethou der L.J. van Doorn die na twee jaar verrassend opstapte. De SGP mag het voortouw nemen als de staatkundig gereformeerden weer als grootste partij uit de ver kiezingen komen. Gespreksleider P. Bakx ging er daarbij van uit dat de SGP 6 zetels, de PvdA 5 en ABT drie zetels zouden halen. Volgens J.J.P.A. Boulogne (ABT) kan zijn fractie wel een wethouder leveren die van buiten komt: „Een wethouder uit de krant." Maar voor Klippel is dat geen optie. Zijn frac tie ziet liever een kandidaat van ei gen bodem en niet iemand 'uit de krant.' ^323 3 i 'r t- 'Jfj OUD-VOSSIMUR TH_ 'W/j Ook in de Molenstraat in Oud-Vossemeer is de riolering vernieuwd. In het gemeentelijk rioleringsplan 2008-2028 wilde de gemeente 1 procent hemelwater afkoppelen van ,het rioolstelsel. Om dat te kunnen doen moeten er aparte buizen wor den aangelegd om het water naar het oppervlaktewater in watergan gen en sloten te geleiden. In 2004 is dat percentage bijgesteld naar een half procent omdat er bezuinigd moest worden. Voor de periode 2008-2028 gaat de - gemeente echter geld reserveren om het hemelwater af te koppelen. Het gevolg van het scheiden van de stro men is dat er minder water in de wa terzuiveringen terecht komen, maar ook dat de aanvoer constanter wordt. En daarmee kunnen er hoge re rendementen behaald worden bij het zuiveren en dalen de kosten van de waterschapslaten, zo lichtte amb tenaar P. van de Eijnde toe. „Een ander gevolg is dat de waterkwali teit in de eigen omgeving verbetert. Zo zal er minder vervuilde bagger ontstaan omdat er meer water direct op het oppervlaktewater wordt aan gevoerd." Het water dat afgekoppeld wordt zou ook opgevangen kunnen wor den om als zoet water te gebruiken, maar Van der Eijndcn zei dal het chloorgehalte bijvoorbeeld in het plan Noord in Sint-Philipsland te hoog is en niet is te gebruiken als zoet water. „In de buizen waar we het hemelwater in opvangen, komt ook grondwater terecht. Het zit daar te dicht onder de Oosterschelde. Een ander punt is dat we maar steeds op kleine gedeelten afkoppe len, bijvoorbeeld in de Dalempolder in Tholen. Dat is te kleinschalig om er voorzieningen te treffen om water op te vangen." Uit het vergelijkend onderzoek blijkt dat beheer van de riolering op een hoog niveau ligt. De inspannin gen voor het milieu die de gemeente wilde plegen, zijn bijna allemaal ge daan, Het rioolstelsel kent verder weinig knelpunten en de gemeente heeft een goed inzicht in de kwali teit van het stelsel, zo staat in het rapport te lezen. Vorder doet de af deling die zich daar mee bezig houdt, goed werk door rekening te houden met de inwoners en doelge richt te werken. De jaarlijkse kapi taal- en beheerlasten per inwoner liggen onder en op het gemiddelde en zijn volgens het rapport betrek kelijk laag, afgezet tegen de boven gemiddelde kwaliteit van het riole- ringsbeheer. Met de tarieven die de gemeente hanteert, kan het beheer op een hoog niveau worden gehouden. Er wordt gerekend met een gebruikers- en een eigenarendeel. Het tarief voor de ge bruikers wordt bepaald door het wa tergebruik. De hoogte van het riool recht van het merendeel van de aansluitingen bedraagt 213 euro. Huurders met een laag waterver bruik (alleenstaanden) betalen een tarief van 57 euro. Daarbij komt dat Tholen gezien wordt als een niet- groei gemeente waar het rioolrecht wat hoger ligt dan gemiddeld (bij groeigemeenten). Behalve dat bereidt de gemeente zich ook voor op de toekomst door een fonds te vormen om een grote investeringspiek op te vangen die over ongeveer tien jaar aanbreekt. Dan zal er op grotere schaal dan nu het geval is, riolering vervangen moeten worden omdat gedeelten dan te oud zijn geworden. De conclusie is wel dat het riool recht wat hoger ligt dan in andere gemeenten, maar dat de gemeente Tholen het door 'goed beleid onder bouwd heeft.' Het onderzoek is verricht door de stichting Rioned en uitgevoerd door het instituut voor onderzoek van overheidsuitgaven. Royal Haste ning en adviesbureau Van de Bunt. De gemeente wil zoveel mogelijk bij het vernieuwen van de riolering werk combineren met bijvoorbeeld herbestrating, rioolvervanging en re constructies. De commissieleden spraken hun waardering uil voor de aanpak. Vol gens J. van den Donker (D66) zijn de verrassingen voor de inwoners door deze aanpak 'behoorlijk uitge sloten'. Andere gemeenten zullen nog veel meer moeten doen dan Tholen. W. Mol (CU) wees daar ook op. Hij merkte op dat de kosten ook in de toekomst laag zullen blijven in vergelijking met andere gemeenten. Wethouder F.J. Goossen beaamde dat. „Er is nog wel heel wat te doen aan de riolering, maar omdat we er een fonds voor hebben gemaakt kunnen de kosten geleidelijk stijgen. Er zijn gemeenten die veel later of zelfs nog helemaal beginnen moeten met het aanpakken van de riolering. We lopen gelijk met de basisinspan ning die we moeten doen." De afdeling revalidatie van het zie kenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom startte in september 2005 met het nieuwe revalidatieprogramma 'herstel en balans'. Het is een drie maanden durend programma voor gezondheidsbevordering en revali datie voor kankerpatiënten. De bij eenkomsten bestaan uit een combi natie van fitness, groepssport, voorlichtingsbijeenkomsten en groepsgesprekken. Als gevolg van betere behandelingsmethodes en de aandacht voor kwaliteit van leven neemt het belang van structurele na zorg bij kanker toe. VERVOLG VAN OOI Klippel verdedigde de keuze voor een nieuw gemeentehuis. Hij wees er op dat 'alle grote organisaties terug komen op het werken in dependan ces'. „Kijk maar naar de gemeente Middelburg en rijkswaterstaat in Middelburg en naar het waterschap waar ik werk. Allemaal hebben ze één vestiging. Verspreid over de stad is waardeloos." Boulogne herhaalde de visie van het ABT, namelijk om op het huidige ge meentehuis een verdieping te plaat sen zodat het groot genoeg was. „Daar is helaas niets mee gedaan." Volgens Bakx heeft het doorgaan met de nieuwbouw het vertrouwen in de politiek bij de burgers geschaad. Volgens Van de Sande komt dat ook omdat het twee keer in de raad is be sproken. „De raad heeft het onvol doende duidelijk uit kunnen leggen aan de burgers. Dat de kloof daar door groter is tussen het bestuur en de burger, zou jammer zijn." Volgens Velthuis is er wel gepro beerd de keuze zo duidelijk moge lijk voor het voetlicht te brengen. „Dat is niet gelukt. Het huidige ge meentehuis lijkt aan de buitenkant wel groot, maar ik ervaar het dage lijks dat de ruimte niet geschikt is. Het gebouw is gemaakt op een klei ner aantal mensen." De nieuwe kandidaat F. Griesdoorn (ABT) gooide in de discussie met de zaal nog wat olie op het vuur. Hij had berekend dat het de burger 458 euro gaat kosten, namelijk 11 mil joen gedeeld op het aantal inwoners (24.000). Griesdoorn vroeg zich af hoe mensen met een uitkering dit op moesten brengen. Goossen wuifde de vergelijking weg. „Dit is je rein ste flauwekul. Dit is geen manier van discussiëren." R van der Wal (ondernemer, maar ook statenlid van de PvdA) wilde weten waarom ondernemers op de Thoolse kandidaten zouden moeten stemmen. Boulogne zei dat ABT het plan Noord in Tholen wil afmaken. Van de Sande vond dat de overheid gezien moet worden 'als stofzuiger van de samenleving' en dat de Chris- tenUnie zich meer op de zwakkeren wil richten. Volgens Velthuis zou er één loket moeten komen voor ondernemers. De wethouder zou ook graag zien dat de ondernemers meer samen werken met de afdeling sociale za ken. Die afdeling zou ze 'sterker naar de ondernemers weg wil zet ten.' Volgens Goossen is de economie 'het knooppunt van alle dossiers'. Hij zei zich vooral te willen richten op het West-Brabantse omdat Tho len 'met een poot in het Brabantse staat.' Hij vestigt zijn hoop op de vliegbasis Woensdrecht waar moge lijk de Joint Strike Fighter, de opvol ger van de starfighter, zal onderhou den worden. Bout vond dat er periodiek overleg moet komen tussen de gemeente en het bedrijfsleven. Klippel haalde er de enquête bij die jongeren van de SGP hebben gehouden onder Thool se ondernemers over de economi sche bedrijvigheid en dat dit is opge nomen in het verkiezingsprogramma van de partij. J. Geluk van autobedrijf Maat in Sint-Annaland vroeg wat de fracties doen om werkgelegenheid te schep pen en waarom er toch zoveel on duidelijkheid is in de politiek. Vol gens Boulogne is het zaak om voor Tholen te kijken naar het opleidings niveau van de werknemers en daar op de bedrijven te selecteren die zich hier willen vestigen. M. Tholenaar van Rithotekst uit Oud-Vossemeer vroeg aandacht voor het aanbestedingsbeleid van de gemeente. De gemeente werkt met een inkoopbureau, maar volgens Tholenaar is het moeilijk om erach ter te komen of een Thoolse onder nemer in het traject zit. Goossen suggereerde Thoolse on dernemers aan de hand van een lijst in Tholenderwijs te laten zien welke projecten er aan de orde zijn. Maar de Thoolse ondernemer geniet geen voorkeursrecht, antwoordde hij Tho lenaar die probeerde er achter te ko men hoe het er precies aan toe gaat. Hij pleitte ervoor Thoolse onderne mers al in een vroeg stadium de ge legenheid te geven om mee offerte uit te brengen. Over het werk van het inkoopbureau wordt in het On dernemers Overleg Tholen uitleg ge geven, zo lichtte voorzitter Boas toe. Voorzitter A. Molenaar van de On dernemingsvereniging Tholen vroeg hoe het nu verder moet met Slacht- veld in Tholen. Ook hier is onduide lijk wat er gaat gebeuren, zei hij. „Er wordt al zestien jaar over gesproken. Er is geen geld, er gebeurt niks. Wel ke partijen moet ik mijn collega's adviseren om op te stemmen want ik woon zelf niet op Tholen.? Volgens Klippel was Slachtveld (met de voorgenomen bouw van twee supermarkten en een apparte mentencomplex) eerst een project en is daar later plan Noord aan ge koppeld. „Nu is gebleken dat er geen geld is om alle bedrijven te verwerven. De commissie ruimte heeft met de gedeputeerde Van Wa- veren gesproken om te kijken of het in gedeelten wel uitgevoerd kan worden. Het college gaat in overleg met de gedeputeerde om dat moge lijk te maken." Maar volgens Molenaar duurt het allemaal te lang. „Er is zo weer vier jaar bij." Klippel stelde dat er meer geld voor plan Noord moet komen, maar dat dit niet tot een verhoging van de gemeentelijke belasting mag leiden. Ook Velthuis wees er op dat alle fracties willen dat het plan slaagt, maar dat nu besloten is het plan 'in stukken te knippen.' De provincie wil meedenken zei de wethouder. „Ook in klinkende munt." Molenaar waarschuwde ervoor dat toeristen Tholen zullen gaan mijden als er niet snel een supermarkt op het Slachtveld komt. Hij wees op het verouderde industriegebied tus sen het oude centrum van Tholen en de nieuwbouwwijk Waterfront. „De boottoeristcn kunnen nu slecht aan een maaltijd komen." Volgens Van de Sande heeft de raad nu de taak om te kijken waar het fout is gegaan. Ondernemer P. Timmermans (bouwadviesbureau) uit Tholen zei in het inkoopbeleid de sociaal-eco nomische dimensie te missen. Hij wees er op dat om economische re denen het wellicht voor de gemeen te beter is om over de brug een op dracht te gunnen, maar dat er daardoor wel een Thoolse onderne mer failliet kan gaan. Volgens Goos sen zal een ondernemer niet op één zaak failliet gaan. Het is volgens hem niet mogelijk om dat mee te wegen. De lijsttrekkers van de zes politieke partijen in Meulvliet met v.l.n.r. M.J. Klippel (SGP), J.P. Bout (CDA), L.J. Goossen (VVD), gespreksleider P. Bakx, M.A.E. Velthuis (PvdA), A.G. van de Sande (CU) en J.J.P.A. Boulogne (ABT).

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2006 | | pagina 15