Vossemeer in de ban van de woaidaehen Oud-brandweerman Kees Kosten verrast met vrijwilligersmedaille Thoolse beleggers kunnen profiteren van de spanningen op de oliemarkt Minder vaak loos alarm voor brandweer LOEWE Coryfee Theo Kraan geeft uitleg in gewone jongenstaal Donderdag 23 februari 2006 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 13 90 uitrukken brand, 40 keer hulpverlening De brandweer is erin geslaagd het aantal loze meldingen terug te dringen met dertig procent: van 40 in 2004 naar 28 vorig jaar. Een goede zaak, zei brandweercomman dant J. de Feijter zaterdag op de jaarlijkse bijeenkomst van de Thoolse brandweer. Hij meldde 130 alarmeringen in het afgelopen jaar, waarvan 90 voor branden en 40 hulpverlening. Opfriscursus Op de korrel Subtiel evenwicht Vijf sollicitanten Blokker Brabant Akzo Circusdirecteur Nieuw uniform Teveel betaald Bundeling onderzoek scheelt gemeente geld Morgen en zaterdag staat Oud-Vossemeer in het teken van het carnaval, de woaidaehen. Vossemeer is weer twee dagen Groot Pesööt, waar de leut regeert en de ac tualiteit op de korrel wordt genomen. Tholen moet van provincie in rampenplan meer naar Brabant kijken Kees Kosten uit Sint-Philipsland is onderscheiden met de vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid. Burgemeester Nuis speldde de oud-brandweerman de medaille zaterdag op tijdens de jaarlijkse feestavond van de Thoolse brandweer. Kosten stopte er per 1 april vorig jaar mee, na 31 jaar en ruim twee maanden. Comfortabel televisiekijken in bioscoopformaat Verburgh Thoolse beleggers kunnen profiteren van de hoge ener gieprijzen, de snelle groei van China en de opkrabbelen de Japanse economie. Sterke internationale invloeden dus. Zelfs de Amerikaanse huizenmarkt heeft effecten op de beurs van de Thoolse beleggers. Dat hield Theo Kraan, landelijk bekend beleggingscoryfee, dinsdagavond een honderdtal leden en belangstellenden van de Verenigde Thoolse Beleggingsstudieclubs voor in Meulvliet. Gemeente maakt hondenpoepbeleid Oud-brandweerman Kees Kosten werd met zijn vrouw in het zonnetje gezet voor 31 brandweerjaren. Was in 2004 nog 27% van de mel dingen loos, vorig jaar daalde dat naar 22%. Via een 'rodekaarten- systeem' probeert de brandweer de oorzaken van loze meldingen te achterhalen. En dat heeft effect, concludeerde De Feijter uit de da ling van het aantal. Hij bedankte de bedrijven en instellingen voor hun medewerking bij het terugdringen ervan. „Niet alleen in het belang van de brandweer, maar ook in hun eigen belang om het verlies aan be drijfstijd te beperken." Het totale aantal alarmeringen nam af ten opzichte van 2004: van 149 naar 130. Het betrof 90 keer brand en 40 keer hulpverlening (bij onge vallen). Omdat in sommige gevallen meerdere blusgroepen ingezet wor den, bedroeg het aantal gealarmeer de eenheden 152. De blusgroep Tholen rukte het vaakst uit, 53 keer, maar Sint-Maartensdijk kwam slechts drie keer minder in actie. Sint-Annaland hoefde maar 17 keer uit te rukken en dat was de helft minder dan in 2004. Stavenisse ken de 16 uitrukken en Sint-Philipsland 12. Vijf keer verleenden Thoolse brandweerlieden - duikteam, meet- ploeg en snelle motorboot - bijstand in de regio (drie keer Zeeland en twee keer Brabant). In de genoemde aantallen zitten acht uitrukken van het duikteam Tholen en vijf van de snelle boot van de blusgroep Stavenisse. De meetploeg van Sint-Maartensdijk kwam één keer in actie, terwijl de dompelpomp van Sint-Annaland één keer in regionaal verband is in- Zaterdagmiddag om 12.49 uur krijgt prins Weijte van de burge meester de sleutel van het dorp, op het balkon van wat nog resteert van het dorpshuis. Aansluitend trekt een leutstoet door het dorp, waarbij het gros van de deelnemers zich zal la ten leiden door het motto: op ons kü j' bouwe. Deze slogan is passend in een dorp waar druk wordt gebouwd in de woonwijk Welhoek en aan een dagactiviteitencentrum voor de Schutse in de Coentjesweg. Een dorp waarin een gat zit - nog groter dan de ozonlaag, schrijft nar Kobus Kwarre in Ut Vlööiekrantje - dat opgevuld gaat worden met een woonzorgcentrum en dorpshuis- nieuwe-stijl. Voor het vlooiencircus voor de jeugd - de luusjes - wordt 's mid dags uitgeweken naar de gymzaal. Het woaidaehenbal krijgt zijn ver volg in de beide cafés en om 1.11 uur 's nachts besluit het 'vellen van de roos' op de Stassemispit het car navalsfeest. Vrijdag bezoeken prins Weijte en zijn gevolg de peuterspeelzaal en de basisscholen. Om kwart over zes vertrekt vanaf de Stassemispit de lampionoptocht, waarbij vooraf de VERVOLG VAN HOSPICE „Je stuit hier dus op het probleem van een kleine organisatie in een dunbevolkt gebied, waarvoor de regels niet flexibel toegepast kun nen worden." Kok is teleurgesteld omdat de hos pice in het verleden provincie- breed als voorbeeld werd ge noemd. „We staan nu voor een dilemma. Want er valt een stukje financiering weg terwijl we de pal- liatieve zorg extern willen blijven bieden." De Schutse zal dat geld binnen de eigen begroting dienen te vinden. Ook de coördinatie door de Vrijwillige thuiszorg wordt niet De gemeente Tholen gaat een be leid ontwikkelen tegen de honden- poepoverlast. Een aantal inwoners had hierover geklaagd en wil graag meedenken over een oplos sing. De eerste stap is het organi seren van een bijeenkomst waar gezet. Tholen kreeg ook zelf bij stand uit West-Brabant, in de vorm van een hoogwerker 1 x), ladderwa gen (2x) en regionaal duikteam (3x). De commandant stelde dat het Thoolse brandweerkorps goed is opgeleid. Er zijn 18 brand- en on derbrandmeesters, 46 hoofdbrand wachten, 11 brandwachten eerste klas, 6 brandwachten en één aspi rant brandwacht. Als bijzondere functies noemde hij vijf duikers, drie duikploegleiders, 23 brand weerchauffeurs en 17 ICET-specia- listen. Dit laatste betreft een nieuw certificaat voor multidisciplinaire hulpverlening (combinatie met am bulancezorg). Ook de afgelopen tijd zijn door brandweerlieden de nodige oplei dingen gevolgd. Want het aanmel den mag dan vrijwillig zijn, verder is er weinig vrijwilligers aan het lid maatschap van de vrijwillige brand weer. De burgemeester reikte twin tig diploma's en twaalf certificaten uit aan 25 verschillende brandweer lieden. Hij vertelde dat er dit jaar meer aandacht zal zijn voor prepa ratie, de opleiding en begeleiding van brandweermensen. En mogelijk komt er een opfriscursus voor be velvoerders. Volgens Nuis is er drin gend behoefte aan beroepsonder steuning voor de vrijwilligers, mede door de steeds hogere eisen die ge steld worden. „Uw veiligheid is van belang." mooist versierde gevel bekend wordt gemaakt. In café Hof van Holland begint om half negen het Polderkoaitjesbal. waarbij het origi neel en onherkenbaar verkleden centraal staat. Het carnaval in het dorp is al eerder begonnen. Zo was er afgelopen za terdag een carnavalsmis in de rooms-katholieke kerk, bijge woond door prins Weijte en zijn gevolg. Een week eerder stond het Bitterbal op het programma, de ge legenheid voor carnavalsvierders om een leutige act te presenteren. Het jeugdgevolg is gekozen tijdens het Eintjesdurpbal op 4 februari. Zoals gebruikelijk is in het dorp enkele weken geleden de carna valskrant verspreid. In Ut Vlööie krantje worden personen en ge beurtenissen uit het afgelopen jaar op een vrolijke wijze op de korrel genomen. Dat gebeurt traditiege trouw in dialect. Het blad vol zin en onzin bevat ook de Groot Pesöötse leutrehels, de tekst van het woaidaehelied en een overzicht van alle festiviteiten. langer door het Zorgkantoor ver goed. Gedeputeerde G.J.R. van Heuke- lom, vrijdag met de SGP op werk bezoek in het zorgcentrum, gaat de kwestie bij het Zorgkantoor be spreken. Dat zegde hij toe aan NPV-voorzitter C. Verloop, die de kwestie aankaartte op een verkie zingsbijeenkomst. Van Heukelom is vice-voorzitter van de raad van toezicht van het Zorgkantoor. Hij zei dat de instelling vorig jaar drie miljoen euro heeft overgehouden. „Dus er is geld." Tholen zal op zijn beurt moeten aantonen of het hospice groter kan, aldus de gede puteerde. ook hondenbezitters voor uitgeno digd zullen worden. Het college van b. en w. wacht echter met het prikken van een da tum voor de eerste bijeenkomst tot de nieuwe gemeenteraad is geko zen. Ambulancechauffeur Kees Kosten ging vorig jaar in de vut en besloot om tegelijk bij de blusgroep Sint- Philipsland te stoppen, waar hij on derbrandmeester was. Hij was ook vele jaren jurylid bij jeugdbrand- weerwedstrijden en droeg op die manier zijn steentje bij aan het ni veau van de jeugdbrandweer in zijn woonplaats, memoreerde burge meester Nuis in zijn dankwoord. Nuis riep Kosten en zijn vrouw bij zich op het podium in Meulvliet. Hij ging in op de woordverhaspelin gen die de brandweerman nogal streekproducten van VTB-voorzi, „Leuk om na 4,5 jaar weer op Tho len te zijn", zei Kraan, die hier al voor de derde keer was. „De ge weldig goede opkomst geeft aan, dat u als begenadigd spreker een gewaardeerde gast bent", zei VTB- voorzitter J. de Boer. In 1998 en 2001 was Kraan nog werkzaam bij de ABN Amro, maar via de Cre- diet- en Effectenbank werd dat uit eindelijk F. van Lanschot Bankiers, de chique bank voor rijke particu lieren en directeuren-grootaandeel houders van (middel)grotc onder nemingen uit 's Hertogenbosch die o.a. een vestiging heeft in Goes. Vanaf 100.000 euro ben je er als klant welkom. Kraan is echter de- eens pleegde doordat hij zijn beide taken verwarde. Kosten kon daar wel om lachen. „Bedankt voor je vrolijke en je serieuze inzet", zei de burgemeester, die een verrassing in petto had voor de oud-brandweer- man. Hij vertelde dat de Sint-Phi- lipslander de vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid kreeg, een onderscheiding die door de ko ningin wordt toegekend. Nuis speldde Kosten de onderschei ding op - een medaille met het jaar teken voor 30 jaar - en bood hem de bijbehorende oorkonde aan en het Jaap de Boer. Rechts secretaris zelfde gebleven. In .gewone jon genstaal' brengt hij de financieel- economische ontwikkelingen hel der naar voren. Of het nu om aandelenkoersen, barrels olie of miljoenen euro's of dollars gaat, Kraan schudt alle cijfers vlot uit zijn mouw. De Thoolse beleggers slorpen de informatie gretig op. „Iedere nieuwe ontwikkeling is goed voor de economie", zegt de directeur .private investments' van F. van Lanschot Bankiers. Hij juicht de ontwikkeling van alterna tieve energiebronnen - ook als mo- gemeentewapen op glas-in-lood. Voor mevrouw Kosten waren er bloemen. De Sint-Philipslander was ingenomen met de bijzondere on derscheiding, die uitsluitend wordt uitgereikt aan mensen die zich als vrijwilliger repressief hebben inge zet. De vrijwilligersmedaille open bare orde en veiligheid is in 1958 ingesteld en in 1998 herzien. Men sen die minimaal tien jaar taken hebben verricht, in repressieve dienst, op het terrein van de openba re orde en veiligheid, komen ervoor in aanmerking. Het gaat om vrijwil ligers bij de politie, overheidsbrand- weer. Nationale Reserve, organisa ties voor het redden van dren kelingen, ambulancedienst, Rode Kruis en EHBO. De bronzen me daille heeft aan de voorzijde een van kantelen voorziene muur, een stra lenbundel en een kronkelende slang. Op de muur staan de Latijnse woor- k Verspuy. Linksachter statenlid J. torbrandstof - toe. „De hoge energieprijzen blijven de stemming namelijk bederven. Door de euro lijkt het allemaal wat minder erg, maar de benzineprijzen zijn hoog." Noemde Kraan enerzijds de hoge olieprijs een potentiële bedreiging voor de beurs, anderzijds maakte hij duidelijk dat de beleggers van die situatie ook volop kunnen pro fiteren. Hij gaf daarvoor drie tips: het Merryl Lynch World Energy Fund, de Franse benzinemaat schappij Total en het Nederlands/ Engelse Royal Dutch Shell. Met name het eerste beleggingsfonds doet het uitstekend en Kraan advi seerde daarin te stappen als de olie prijs een keer wat lager is. De be wegingen op de oliemarkt ver klaarde hij door het enorm subtiel evenwicht tussen verbruik en pro ductie: slechts 0,1 miljoen barrels per dag. De geringste verstoring heeft al effect. In politiek instabiele gebieden als het Midden-Oosten, de voormalige Sovjet Unie en Afri ka (Nigeria) zit de meeste olie. Vijf procent van de wereldbevolking den 'Patriae servire libertas'. De achterzijde vertoont het rijkswapen. De medaille hangt aan een groen lint met oranje boorden. Behalve Kosten vertrokken nog drie leden van de Thoolse brandweer. Martin van der Welle verliet de blusgroep Sint-Maartensdijk na bij na drie jaar door verandering van werkkring. Paul Schellinger nam in verband met zijn gezondheid af scheid van de blusgroep Tholen - na een periode van 19 jaar - en hetzelf de doet Herman Rozendaal binnen kort na een carrière van dertien jaar en drie maanden bij de blusgroep Stavenisse. De laatste twee stoppen ook in de onderdeelscommissie. Commandant J. de Feijter stelde vier nieuwe brandweermensen voor: Bart Steijn, Hermen Geluk en an de Merbel. (Noord-Amerika, Benelux en Sa- oedië Arabië) verbruikt een kwart van die olie en zelfs 45% van de geraffineerde producten. Van in vloed op de situatie is ook, dat de oliemaatschappijen te weinig geïn vesteerd hebben in nieuwe oliewin- gebieden. „De olieprijs zal voorlo pig hoog blijven", voorspelde Kraan. „De vraag zal sneller stij gen dan de productie en dat leidt tot spanningen waarvan de beleg ger kan profiteren." Kansrijk voor beleggers is ook de snelle groei in China, vertelde Kraan. „Daarmee ben ik niet te laat, want als u tien jaar geleden een ton in China had belegd, was daarvan nu maar 30.000 euro meer over. China blijft een heel vreemd land, maar profiteer van het groei wonder. De bouwkranen draaien er 24 uur per dag en men heeft geen tijd voor uitvoerige inspraakproce dures. Maar liefst 47% van de ce ment in de wereld wordt in China Dennis de Joode bij de blusgroep Sint-Philipsland en Jaco Diemei bij de blusgroep Sint-Maartensdijk. De vijf blusgroepen tellen op dit mo ment samen 83 vrijwilligers. Er zijn slechts een paar vacatures. Op een advertentie in januari reageerden negen mensen, waarvan er inmid dels vijf een sollicitatieformulier hebben ingediend. De burgemeester zette ook enkele jubilerende brandweerlieden in het zonnetje, en overhandigde hen de bijbehorende medaille, oorkonde en bloemen. Bart Mulders (blusgroep Tholen), Marco Aamoudse en Her man Rozendaal (Stavenisse) waren 12,5 jaar brandweerman, Johan Nieuwenhuyzen (Tholen) en Adri van Duuren (Sint-Philipsland) een kwart eeuw en Chris Hage (Sint- Annaland) dertig jaar. Nuis stond in algemene zin stil bij een aantal ontwikkelingen die de brandweer aan gaan. Hij meldde dat een vergelijkend onderzoek met tien tot vijftien andere gemeenten, ten aanzien van het aantal beroeps krachten, heeft uitgewezen dat de bedrijfsprocessen bij de Thoolse brandweer over het algemeen goed georganiseerd zijn. De burgemeester stelde dat bij de gemeente veiligheid prominent op de agenda blijft staan. Maar dit geldt voor meer zaken, zodat keuzes gemaakt moeten worden. „Veilig heid moet dan concurreren met an dere beleidsterreinen. En de burger stelt hoge eisen aan zijn veiligheid." In de nieuw te vormen veiligheids regio's wordt de regionale brand weer de spil. Hulpdiensten moeten meer samen gaan werken, waarbij cultuurverschillen opzij gezet zullen moeten worden. „Wat lokaal kan en moet gebeuren, moet blijven zoals het is. Naast dat basispakket kan re gionaal meer dienstverlening inge kocht worden. De gemeenteraad moet daarbij bepalen wat ze een ac ceptabel niveau vindt." Nuis vond het merkwaardig dat de provincie bij het in juli getoetste rampenplan heeft opgemerkt dat er meer naar Brabant gekeken moet worden. „Terwijl u als brandweer mensen uw Brabantse collega's waarschijnlijk beter kent dan die uit Zeeuws-Vlaanderen. We hebben een overeenkomst over inzet van de ladderwagen met West-Brabant en er is een gezamenlijke regeling voor het Schelde-Rijnkanaal." Dat ka naal krijgt in het Zeeuwse te weinig aandacht, vindt Tholen. „De nadruk ligt daar teveel op de Westerschel- de." De verdeling van rijksgeld voor de rampenbestrijding bracht de burge meester eveneens ter sprake. Hij meldde daarbij dat de minister be reid is landelijk honderd sirenes ex tra te plaatsen om het bereik ervan te vergroten. „Gemeenten die er verbruikt. Een fabrieksarbeider kost er 1 euro per uur tegenover 28 euro in Europa. Je ziet er steeds meer westerse invloeden. In 2025 zal China goed zijn voor 15% van de wereldeconomie en in 2050 wordt zelfs 28% voorspeld. Weet u wie het meest verdiend heeft aan China?" Philips en namen van an dere grote multinationals vallen er in Meulvliet, maar Kraan komt met een verrassende naam uit de bus: „Blokker! Die koopt daar produc ten voor een paar cent, stopt ze in een container en verkoopt ze hier voor euro's." Ook Japan, de Aziatische groeidia- mant van weleer, komt na een tur bulente tijd ook weer in een beter vaarwater. „De banken staan er be ter voor", zei Kraan. „De con sumptieve bestedingen stijgen, Ja pan is de tweede economie ter wereld en de beurs vertoont er een opgaande trend." Ook de Nederlandse economie vindt zijn weg omhoog, zo bracht de directeur van Van Lanschot ver der naar voren. „Op Prinsjesdag kwam er een impuls via de Troon rede en onlangs was ook de Neder landse Bank optimistisch over 2006. Een groei van 2% is echter nog veel te weinig om de investe ringen goed aan te zwengelen. De opwaartse tendens van de AEX vindt plaats in een hele nauwe band van 8%", constateerde Kraan. Een goede spreiding blijft juist in onzekere tijden een eerste vereiste. Naast aandelen en obligaties noem de de gastspreker ook vastgoed, hedgefondsen en grondstoffen als goud. „Bespeel actuele thema's die u begrijpt en waarbij u een goed gevoel heeft." De Nederlandse beurs biedt aande len met een hoog dividend en van dat direct rendement dient de Thoolse belegger volgens Kraan ook te profiteren. Fortis met 5,3%, Wessanen met 5%, ABN met 4,5%, terwijl de spaarrente maar de helft is. Hoewel bij Akzo Nobel het divi dend met 2.8% lager is, hechtte Kraan erg veel waarde aan dat aan deel. Bij Van Lanschot is het een favoriet gezien de splitsing van de farmacie en de verfdivisie. Ook bouwbedrijf BAM hoort volgens Kraan in de portefeuille. Bij het advies voor diversificatie horen ook de .hedgefunds': ,een zak geld met een artiest erop, in ge wone jongenstaal.' Er is veel kaf onder het koren, maar Van Lan schot vindt dat 20% van de obliga tieportefeuilles met dat soort fond sen benut dient te worden. Bijvoorbeeld met de Green Way Arbritage van Credit Agricole, die sinds 2000 een rendement van 7,8% te zien gaf en 4,82% in de laatste twaalf maanden. „Je hebt een goe de circusdirecteur nodig bij zo'n meer willen, moeten dat zelf beta len." De burgemeester hield de brand weermensen voor dat hun inzet niet ter discussie staat. In de nieuwe op zet, een veiligheidsregio met een overkoepelend bestuur, verandert er volgens hem niets aan de rol en de taken van de brandweervrijwilli- gers. Scheidend voorzitter J. Bur gers van de onderdeelscommissie zei dat er - met name bij de be roepskrachten - veel onduidelijk heid bestaat over de toekomst. Re gionaal commandant F.J.G.M. Captijn sprong daar onmiddellijk op in: „Iedere vrijwilliger blijft op de eigen post. En voor de beroeps krachten geldt hetzelfde, al zal op het loonstrookje dan een andere werkgever staan." Hij vertelde ook nog, dat er één landelijk (gala)uni- form komt voor de brandweer, zodat alle huidige pakken de kast in kun nen. De Feijter kondigde veranderingen aan ten aanzien van opleidingen en oefeningen, als gevolg van een ge wijzigd besluit brandweerpersoneel. „Er komt competentiegericht oplei den, diploma's verliezen hun gel digheid na twee jaar. Oefenen van vaardigheden, en toetsen daarvan, maakt behoud van het diploma pas mogelijk." De commandant riep het gemeentebestuur op om voldoende middelen beschikbaar te blijven stellen voor brandweer en rampen bestrijding. Zowel hij als de burge meester bedankten de brandweer- vrijwilligers - en hun partners - voor de getoonde inzet. „De inwo ners mogen zich gelukkig prijzen dat in Tholen de gemeenschapszin en het verantwoordelijkheidsgevoel nog zo hoog liggen, dat er nog steeds mensen zijn die tijd en ener gie willen stoppen in het helpen van de medemens in nood", aldus De Feijter. Hij reikte de trofee voor de best beoordeelde blusgroep - en dan gaat het om de prestatie bij brand weerwedstrijden - voor de tweede keer in successie uit aan de duik- ploeg van de blusgroep Tholen. Bij een grote strobrand aan de Oude Zeedijk in Sint-Anna land, in september, heeft de burgemeester een nat pak op gelopen. Toen er een slang los schoot, kreeg hij de volle laag. „Ik heb dan wel het opperbe vel, maar ik stond daar in mijn regenjasje zonder een droge draad aan het lijf. En u lachte er ook nog bij", vertelde Nuis. Hij wist wel een oplossing: een uitrukpak, al zou het maar een afdankertje zijn. hedgefund", aldus Kraan. Over scheeps c.v.'s was hij veel minder enthousiast. „Het grote pro bleem is, dat je de markt niet kent op het moment dat de schepen ver kocht worden en met die verkoop moet juist het grootste deel van het rendement gemaakt worden." Positiever was Kraan over vastgoed c.v.'s. „Er zitten hele goede tussen, met name ook die meer in winkels belegd hebben, naast de kantoren, waarbij immers veel leegstand is. Een nadeel is dat ze niet liquide zijn en ook niet goed gespreid. Neem vastgoed er wel bij, maar overdrijf het niet." De directeur van Van Lanschot ad viseerde verder om 10% van de aandelenportefeuille in opkomende economiën te steken. Niet alleen China en India, maar ook Zuid- Amerika. „Daar woont 85% van de wereldbevolking en de meeste eco nomische groei is er. Ook hierbij is echter een goede spreiding noodza kelijk." Ook een coryfee als Theo Kraan heeft de wijsheid niet in pacht, leg de hij uit. „Het vervelende van be leggen is altijd, dat we onze besliss ingen baseren op een historie van 20 jaar. Zelf kocht ik in 1971 mijn eerste huis en met de verhalen van 12% rente nog vers in de herinne ring. besloot ik mijn hypotheek voor 20 jaar vast te leggen. Mijn hele leven heb ik dus teveel hypo theekrente betaald en u denkt dat ik er verstand van heb", lachte Kraan. VTB-voorzitter De Boer bedankte hem met een Alvantho-mand vol Thoolse streekproducten voor zijn deskundige en plezierige inleiding. Hij riep de leden op om actief jon geren te werven voor aanvulling van de opengevallen plaatsen die in menige bestaande beleggingsstu dieclub vallen. „Zet de vensters open, want we hebben een nieuw platform nodig." De VTB organi seert in september een excursie naar Yerseke. Directeur Wilbert Aarts van het kantoor Goes nodigde de Thoolse beleggers ook uit voor een bezoek en deelname aan een beleggingsspel. De gemeente Tholen gaat samen met negen West-Brabantse en Mid den-Brabantse gemeenten een doel matigheidsonderzoek uitvoeren naar vergunningverlening en handhaving. Iedere gemeente levert enkele amb tenaren aan voor het onderzoek. Door de verplichte onderzoeken ge zamenlijk uit te voeren, blijven de kosten en capaciteitsinzet beperkt. Naast Tholen maken ook Alphen- Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertrui- denberg. Moerdijk. Oosterhout en Roosendaal onderdeel uit van het nieuwe samenwerkingsverband. Vraag vrijblijvend informatie bij: Electronica Antwerpsestraat 12-14-16 4611 AG Bergen op Zoom Tel. 0164 23 79 40 www.verburgh.nl Advertentie l.M. Beleggingsdirecteur Theo Kraan van F. van Lanschot Bankiers kreeg dinsdagavond in Meulvliet een Alvantho-mand met Thoolse

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2006 | | pagina 13