Een gebruikte Nissan kopen? Kijk op www.nissandegraaf.nl Waterschap v- r >w hhi r; Soms onzichtbaar, altijd noodzakelijk De uitslag Niet zelf stemmen? Autobedrijf DE GRAAF B.V. ^jï Hl II I «SW M 11 Informatie EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 23 februari 2006 Categorie Schouwen- Duiveland Tholen/ Sint Philipsland Zuid- Beveland Walcheren/ Noord-Beveland 1111111 Totaal aantal zetels 1 -m Waterschap Zeeuwse Eilanden 10 - Uw NISSAN-DEALER voor Tholen, Bergen op Zoom e.o. lue22±J Paasdijkweg 9a - POORTVLIET - Tel. 0166 - 61 24 33 ^•1 I [- [De namen van de kandidaten staan zijn uitsluitend bedoeld om het jop het stembiljet in een cirkel in handmatige tellen van de stemmen alfabetische volgorde. De willekeuri- makkelijker te maken. [ge nummers die bij de namen staan, Het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) heeft voor Zeeuwse Eilanden een stemwijzer ontwikkeld, De Stemwijzer bestaat uit 20 stel lingen en vragen. Na beantwoor ding van alle vragen krijgt u In afne mende volgorde de kandidaten gepresenteerd met wie u het meest overeenstemt, Wilt u de Stemwijzer doen? U vindt deze op www.stem- wijzer.nl. Op de website van het waterschap presenteert elke kandidaat zich aan u. Nieuwsgierig naar wie zij zijn en wat ze belangrijk vinden? Surf dan naar www.wze.nl. Water speelt een steeds belangrij kere rol in onze samenleving. De weerdeskundigen verwachten dat er in de toekomst vaker grote hoe veelheden regen vallen en dat het zeewater hoger tegen de dijken zal komen te staan. Om ook in de toe komst veilig en droog te kunnen wonen en werken in Zeeland, moe ten we maatregelen nemen. We vergroten de capaciteit van gema len zodat het regenwater in tijden van fikse regenval sneller wegge pompt kan worden. We verbreden sloten en voorzien ze van een mooie natuurvriendelijke oever. Op die manier kunnen sloten meer water bergen en het is ook nog eens goed voor plant en dier. De invloed van het waterschap op uw omgeving is wellicht veel groter dan u ooit gedacht heeft. Wilt u uw stem laten horen over deze onderwerpen? Ga dan op 7 maart stemmen en doe mee aan de waterschapsverkiezingen! Zo ongeveer iedereen heeft wel belang bij het waterschapswerk, maar niet iedereen in dezelfde mate. Daarom betaalt de een ook meer of minder dan de ander. Het kan zijn dat iemand belangen heeft in verschillende categorieën. Als dat het geval is, mag die persoon voor al die categorieën een stem uitbrengen in het stemlokaal. Uitzondering hier op vormt de categorie bedrijfsge bouwd. De bestuurders voor die categorie worden indirect gekozen door het algemeen bestuur van de Kamer van Koophandel voor Zeeland. De kandidaten waaruit u kunt kie zen komen bij u uit de buurt, u kent sommige misschien zelfs wel en ze zijn daardoor makkelijk aanspreek baar. Bovendien kennen zij hun omgeving als geen ander en weten ze waarover ze praten als het over die ene dijk of sloot gaat. Op die manier is het waterschap altijd dichtbij. i ingezetenen gebouwd ongebouwd bedrijfsgebouwd Totaal 14 10 5 6 35 Voor de categorie bedrijfsgebouwd gelden geen kiesdistricten. De bestuurders worden op 7 maart indirect gekozen: door het algemeen bestuur van de Kamer van Koophandel voor Zeeland. Als het u beter uitkomt om in een ander stembureau in uw kiesdistrict te gaan stemmen dan op uw oproepkaart staat, dan kunt u een kiezerspas ophalen. U neemt uw oproepkaart mee naar het hoofd kantoor in Middelburg (Kanaalweg 1) en krijgt vervolgens uw kiezerspas J mee. Dit kunt u doen tot en met 2 maart 2006. Als u niet zelf naar het stembureau kunt komen, hoeft uw stem niet verloren te gaan. U kunt namelijk iemand anders voor u laten stem men. Er zijn twee manieren: U mag zelf uw oproepkaart veran deren in een volmacht. U kunt dit alleen doen, als u iemand wilt machtigen die zelf stemgerechtigd is en in hetzelfde stembureau moet stemmen als uzelf, U kunt ook iemand machtigen, die niet stemgerechtigd is of niet in hetzelfde stembureau mag stem men. Dan moet u een schriftelijke volmacht aanvragen. Hiervoor heeft u een speciaal formulier nodig dat u telefonisch kunt aanvragen of ophalen bij het hoofdkantoor in Middelburg (Kanaalweg 1), Uw aanvraag moet uiterlijk 27 februari weer bij het waterschap zijn ingele verd. Bij de verzending van de oproep kaarten heeft het waterschap een zo actueel mogelijk bestand gebruikt. De gegevens voor de categorieën gebouwd en ongebouwd ontvangt Zeeuwse Eilanden van het Kadaster. In geval van overlijden kan het helaas gebeuren dat dit niet door de nabestaanden aan het Kadaster is gemeld. Hierdoor blijft bij het Kadaster het eigendom op naam staan van de overledene. Het is in dat geval niet duidelijk wie de nieu we eigenaar van de gebouwde onroerende zaak is. De oproepkaart staat dan op naam van de overleden eigenaar. Als via de gemeente bekend is dat de betrokkene is over leden, is in de adressering van de oproepkaart de aanduiding 'erven toegevoegd. In deze situatie is een van de erfgenamen stemgerechtigd. We doen er uiteraard alles aan om te voorkomen dat de adressering onjuist is Mocht dit toch het geval zijn, dan bieden wij bij voorbaat onze welgemeende excuses aan Half februari is de verkiezingskrant van het waterschap verschenen waar in kandidaat-bestuurders zich voor stellen. Heeft u de krant niet ontvan gen? Stuur dan een e-mail naar com- municatie@wze.nl of bel met 0118- 621000. Wij staan u graag te woord! Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg Openingstijden: op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur Ttlefoon 0118-621000 Fax 0118-621990 E-mail: info®wze,nl www.wze.nl Het tellen van de stemmen begint f op 7 maart na 21.00 uur, De eerste 1 uitslagen arriveren rond 22.30 uur in c het hoofdkantoor in Middelburg. De 'l voorlopige uitslag verwacht Zeeuwse Eilanden echter niet voor middernacht. De tussenstanden en de opkomstpercentages kunt u bekijken via www wze.nl. U kunt ook 'live' aanwezig zijn in het waterschapskantoor. De nieuwe samenstelling van de algemene ver gadt'ring maakt dijkgraaf GoWëlaar officieel bekend op donderdag 9 maart Dat doet hij in een openbare vergadering die om 10.00 uur plaats j vindt in bet hoofdkantoor in Middelburg Bij die vergadering bent u van harte welkom

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2006 | | pagina 10