Samenwerking voor landbouw noodzaak Kerstmarkt van jongerenwerk brengt 500 euro op voor jubileum Drie geleerde heren gaan nu bestuur van Tholen controleren Hairrr is nieuwe kapsalon in verbouwd pand in Tholen ZLTO voorziet daling ledental Rekenkamer met jurist, ondernemer en informaticus beëdigd Smienten nog steeds verjagen Donderdag 15 december 2005 EENDRACHÏBODE, I)E THOOLSE COURANT 9 Teelten voor energie niet interessant Biogas Energie „Lekkere neuten," roept Olga Reijngoudt zaterdag in de grote zaal van De Wimpel op de kerstmarkt van jeugd- en jongerenwerk De Kelder in Sint-Philipsland. Samen met haar dochtertje Myrthe helpt ze klanten aan een zak je cashewnoten, gemengde nootjes of gesuikerde noten. Het is druk bij haar kraampje midden in de zaal. Ze is een van de standhouders van het jeugdwerk die met el kaar zo'n 500 euro bijeenbrengen voor het koperen jubi leum dat in maart wordt gevierd. Steile trap Na een paar maanden slopen en bouwen is maandag voor Margriet Koopman een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Aan de Kerkstraat 6 in Tholen opende ze haar kapsalon Hairrr. De kapster knipt heren, dames en kinderen. Het leuke van het vak is om mensen mooier te maken, zegt ze. Met de hand De rekenkamercommissie die donderdagavond in de ge meenteraad is beëdigd, zal begin volgend jaar met een of twee onderzoeken kunnen starten. De gemeenteraad wordt gevraagd onderwerpen aan te dragen. Voorzitter A. van 't Laar van de rekenkamercommissie vroeg na de beëdiging de raad om voortvarendheid. De commissie gaat onderzoek doen naar de doelmatigheid, doel treffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid, de gemeentelijke organisatie en de gesubsidieerde instel lingen. Niet alleen van de gemeente Tholen, maar ook van de gemeente Schouwen-Duiveland. Daadkracht De noodzaak tot samenwerking in de agrarische sector was de rode draad tijdens de ledenvergadering van de ZLTO Tholen, maandag in Sint-Annaland. Ze klonk door in het betoog van directeur J.P.C. van Hoven van de Wilhelminapolder. Maar ook een onderzoek naar mest- vergisting en een project van de ZLTO-adviesdienst hebben met samen werking van doen. De schaalvergroting in de landbouw gaat gewoon door. de noodzaak ertoe wordt alom gepredikt, zei afdelings voorzitter E. Hage in zijn openings woord. „Bedrijven worden groter. Ook in ons gebied zijn er al van hon derd hectare en meer. Maar het gaat niet per se om grotere bedrijven, schaalvergroting kan ook productie verhoging betekenen." Als voorbeeld noemde Hage de omvang van de teelt van vroege aardappels. De adviesdienst van de ZLTO heeft met een enquête onder de leden van de afdelingen Tholen en Steenber gen/Bergen op Zoom de belangstel ling gepeild voor samenwerking op bedrijfsniveau. De voorzitter meldde dat er zeventien positieve reacties zijn, waarvan zeven van Tholen. Hij is er blij mee. Het afdelingsbestuur steunt initiatie ven die bijdragen aan inkomensver betering van de leden, maar zit zelf evenmin stil. Zo worden momenteel de mogelijkheden onder de loep ge nomen voor mestvergisting (winning van biogas). „Er hadden zich enkele belangstellenden bij de gemeente ge meld en op dat moment dacht ons be stuur daar ook net over na", lichtte J. de Jager toe die een werkgroep over deze materie voorzit. De gemeente wil de mestvergisting concentreren, liefst op één bedrijf. Maar dat kan in de ogen van de ZLTO niet: „Dan wordt het zoals Pernis." W. de Rijke had er weinig vertrouwen in. „De laatste tien jaar is er landelijk veel geïnvesteerd in biogas, maar alles is mislukt. Bovendien hebben we op Tholen maar een klein beetje beesten en importeren we nog steeds mest." De Jager gaf onmiddellijk toe dat er de nodige onzekerheden zijn. Maar hij noemde ook de nieuwe mestwet die voor veel beperkingen zal zorgen, De 345 leden van de ZLTO Tholen kunnen vanaf 2007 een contributie verhoging verwachten. De begro ting voor 2006 laat een tekort zien van 6250 euro. De afdelingscontri butie zal fors omhoog moeten, kon digde penningmeester J. de Wilde maandag aan op de algemene leden vergadering. Nu betalen de 218 le den met een agrarisch bedrijf 28 eu ro per jaar aan de afdeling en andere leden 14 euro. De Wilde legde uit dat het ledental naar verwachting onder meer op logistiek terrein. „Daarom kun je misschien beter de mest hier opslaan en vergisten. Het afgelopen jaar bijvoorbeeld zijn hier vandaan de nodige uien naar Duits land gebracht om te vergisten." D. Bevelander wilde weten hoe het met de stank zit. Tijdens een excursie naar een vergistingsbedrijf heeft het bestuur ervaren dat er nauwelijks sprake is van stank. „Vergiste mest stinkt niet", aldus De Jager. Hij gaf L. Bijnagte deels gelijk dat op Tholen niet geprobeerd moet worden op nieuw het wiel uit te vinden. „Er zijn aspecten van proeven elders die we met elkaar kunnen delen. Maar er blijven dingen die specifiek zijn voot onze bedrijven." Directeur Van Hoven van de Wilhel minapolder stelde onomwonden dat de teelt van gewassen voor het win nen van energie voor Nederland niet interessant is. Als dat elders gebeurt, zoals in Oost-Europa, schept dat op de markt ruimte voor Nederlandse agrarische producten, betoogde Van Hoven. Hij wees erop dat de delta ui termate geschikt is voor de productie van hoogwaardig voedsel. De Wil helminapolder ten noorden van Goes, met een opperv lakte van 1700 hecta re het grootste Zeeuwse landbouwbe drijf, kiest ervoor om te produceren voor de wereldmarkt, maar wel op een maatschappelijk verantwoorde manier. Door toepassing van nieuwe technologieën - precisielandbouw - kan het bedrijf volstaan met achttien personeelsleden. Ongeveer tien pro cent van de jaaromzet komt uit het onroerend goed. Van Hoven legde uit hoe de onderneming, eigendom van 340 beleggers, samen met andere partijen bijvoorbeeld een inrichtingsr plan heeft gemaakt met betrekking tot natuur en landschap. zal blijven dalen (ook directeur Van Hoven van de Wilhelminapolder meent dat er nog minder boeren zul len overblijven, maar dat er voor hen een goede toekomst in het ver schiet ligt). Verder nemen de be- stuurskosten niet af en blijft p.r. in de ogen van het bestuur noodzake lijk. Volgend najaar komt er een voorstel. De vergadering ging zonder stem ming akkoord met een wijziging van de statuten. Die is erop gericht om meer bedrijfslidmaatschappen te krijgen, waardoor voor wat betreft de zeggenschap sterker de nadruk komt te liggen op agrarische onder nemers. Er kan ook geraden worden naar de waarde van een boodschappenmand en een toetsenbord. De zaal is sfeer vol ingericht. Er zijn twaalf stand houders. De meesten komen uit het dorp zelf. Er zijn kaarsen, wens kaarten en kerststukjes, kerstversie ring, er is kleding en er zijn poppen, er is een kraam waar wijn kan wor den geproefd en waar fruit wordt verkocht. In de kleine zaal is rom melmarkt. De meeste bezoekers kennen de standhouders en maken een praatje voordat ze iets kopen. Het is druk in de gangpaden als er een moeder met een baby'tje langskomt en de om standers het kind even willen zien. Het gaat er gemoedelijk aan toe. De kerstman loopt rond met een mand spekjes voor de kinderen. Hij vindt het maar warm achter zijn wit te krulbaard. maar vermaakt zich best. Er is genoeg aanloop van jeugd. Ouders maken foto's van hun kinderen bij de kerstman. De vrij willigers van het jeugdwerk hebben zich verkleed, in kostuums uit Char les Dickens verhalen. Meisjes dra gen lange jurken en mutsjes, jon gens een ondervestje en een pet. „We doen dit nu voor het derde jaar," vertelt voorzitter Mieke Kot van de stichting jeugd- en jongeren werk De Kelder. „Het was steeds een succes en daarom doen we het weer op dezelfde manier. Alleen hebben we nu geen levende muziek. Het kinderkoor De Regenboog is opgeheven. En de samenspeelgroep van Concordia had geen tijd om te oefenen. Dat missen we nu wel even, maar we hebben wel achter grondmuziek." De kerstmarkt is opgezet als een pleintje. Dat werkt wel, zegt ze. „Het is gezellig druk. Het trekt mensen." Via een steile trap kunnen bezoe kers ook naar het 'kelderrestaurant.' Daar wordt erwtensoep, chocolade melk. glühwein, koffie, thee en snoep verkocht. Vrijwilligster Lia van de Ree schept de soep uit een grote ketel. Bij de koffie of thee krijgen de klanten een plak cake of een kerstkransje. Ook hier is het druk. Aan de tafels (gedekt met kleedje) zitten bezoekers wat te drinken of te eten. Ook kinderen weten de kelder te vinden. Sommi gen doen spelletjes, ook al is de ruimte spaarzaam verlicht met kerstlampjes. Kot: „We proberen het vooral met sfeer te doen. Dat is belangrijker dan dat we mensen pushen om iets te kopen. Het gaat echt om de gezel ligheid. En er is rond deze tijd weer eens iets speciaals te doen in het dorp." De Kelder is elke vrijdag- en zater dagavond open voor de jeugd van 12 tot 16 jaar. Op woensdag is er voor de kleintjes -tot tien jaar - een knutselmiddag. Op maandagavond is er een knutselclub. In maart be staat de club 12,5 jaar. Om dat te vieren is er extra geld nodig. Waar de jubileumactiviteiten uit zullen bestaan, is nog niet bekend. De kapsalon is gevestigd in het pand van de voormalige scharrelsla ger H. Poot. Van diens interieur is niets meer terug te vinden. Het hele pand is behalve de voorgevel afge broken en opnieuw opgebouwd. Ook de raampartij in de voorgevel is drastisch gewijzigd. Van een etala geruit zijn nu drie ramen gemaakt. Het interieur oogt fris. De 29-jarige kapster uit Sint-Maartensdijk koos voor een moderne inrichting. Met vier glazen kaptafels en grijze stoe len met zilverkleurige armleunin gen. Passend bij de lichtgrijze tegels op de vloer die diagonaal van de deur naar de kaptafels leiden. De muren en het plafond zijn wit. „Het is eigentijds. Modern maar geen de sign. Het moet wel iets blijvends uitstralen. Het ziet er allemaal fris uit. Als ik iets wil veranderen dan kan ik de muren later nog altijd een andere kleur geven." Voor de kinderen is een speciale kinderhoek ingericht. De wand in de hoek voor de kleintjes is blauw geschilderd. Voor hen staat een 'au tostoeltje' klaar. Mochten ze zich vervelen als de schaar in hun haar wordt gezet, dan kunnen ze ook een dvd bekijken op het scherm dat te gen de wand is aangebracht. Bij de kinderhoek staan ook twee wastafels die afgeschermd worden van de kaptafels aan de lange zijde van de wand. De kapster kiest er be wust voor om heren, dames en kin deren te knippen. Modern, klassiek, permanent en watergolf. Ze koos voor een korte en makkelijke naam voor haar salon, maar maakte het wel een beetje langer met twee extra r's: Hairrr. „Ik wilde iets met de r's. Laten zien dat er allerlei kapsels mogelijk zijn: stekels, krullen en lang haar. De letters zijn dan ook op drie manier 'gekapt'. Het komt te rug op de naam op de gevel en op de afspraakkaartjes. Koopman werkt het liefst op afspraak, maar klanten kunnen ook zo binnenlopen, zegt ze. De kapster heeft al twaalf jaar erva ring in het vak. Na haar opleiding in Antwerpen bleef ze in België wer ken. „Ik deed vooral shows en de monstraties. En gaf les op de kap- persschool. Ik heb veel ervaring, maar je kan niet altijd op het podi um blijven staan. Zoiets kan niet blijven duren. En ik wilde al langer voor mezelf beginnen. Ik heb altijd gezegd dat ik voor mijn dertigste een eigen zaak wilde. Dat is gelukt, want in februari word ik dertig." De zoektocht naar een geschikt pand duurde niet lang. „Ik belde met makelaar Arno Leunis om te vragen of hij een pand had. Dat bleek dit pand te zijn. Het was met een beslist. Een toplocatie als je ziet hoeveel mensen hier voorbij komen. Tholen groeit ook, dus is er zeker een markt voor mijn kapsalon." Ze informeerde echter ook bij de gemeente om te horen of er in de nieuwbouwwijk een winkelcentrum zou komen. „Stel je voor dat ze dat over een half jaar van plan zouden zijn, dan had ik daar wel willen zit ten." Dat bleek echter niet het geval te zijn. Hairrr zit nu in het centrum tussen de Markt en de Botermarkt. Maar het had nog wel veel voeten in de aarde. „Op 12 september hebben we het gekocht. Er is een maand aan gesloopt. Dat moest allemaal met de hand. Je kunt hier niet zomaar een kraan in de straat zetten. We zijn met het dak begonnen. Begin je een maal met slopen, dan staat de rest bijna vanzelf in. Er stonden op den duur nog twee muren over, maar die hebben we ook weggehaald. Alles behalve de voorgevel is nieuw." De kapster heeft veel hulp gehad van haar ouders, haar vriend Daniel, zus Anjolien en diens vriend en haar broer Pieter. Margriet heeft er zin in. Ik ben erg gemotiveerd om te beginnen. Ik zal een nieuwe klan tenbestand op moeten bouwen. Maar ik houd wel van een uitda ging. Ik kies niet altijd voor de mak kelijkste weg. Het is een leuk be roep. Je maakt mensen altijd mooier." De salon is behalve op dinsdag, van maandag tot en met za terdag geopend. Tot 1 januari ontvangt elke klant die een afspraak maakt, een atten tie. Bij de kraam van Olga Reijngoudt helpt haar dochter Myrthe mee met de verkoop van noten. Volgens de gemeentewet moet elke ge van burgemeester en wethouders gemeente op 1 januari een rekenka mer of een rekenkamerfunctie heb ben ingesteld. De Thoolse raad be sloot om dat samen met de gemeente Schouwen-Duiveland te doen. Voor onze gemeente is het nu een feit, in Schouwen Duiveland vindt de benoeming op 22 december plaats. De rekenkamercommissie is een on afhankelijk orgaan en past binnen het nieuwe duale bestuurssysteem. Van 't Laar bedankte de raad voor het unaniem benoemen van de com missie, maar ook de selectiecom missie die uit veertig kandidaten een keuze moest maken. Deze commissie bestond uit de raadsleden P. van Belzen (CU) en H. Geluk (SGP), de Schouwse raadsleden D. Meulblok (VVD) en R. Lievense (Leefbaar Schouwen- Duiveland) en de raadgriffiers van beide gemeenten, A. van de Sande en T. van Oostenbrugge. De Schouwse raadsleden woonden de beëdiging in de raadzaal bij. De selectiecommissie sprak uitein delijk met zeven kandidaten tijdens twee zittingen in Zierikzee. De raad ging unaniem akkoord met het voorstel om Van 't Laar uit Halste ren, ir. S.M. van Hoven uit Zoute- lande en drs. ing. K. Mens uit Tho len te benoemen. Er moest wel schriftelijk voor worden gestemd. Er waren zeventien stemmen (Chr. Koopman en H. Geluk van de SGP waren afwezig). De gemeenten zijn vrij om te kiezen hoe ze het vorm geven. Grote ge meenten kunnen een rekenkamer in stellen, maar dat is een kostbare zaak. De opzet van commissie voor Tholen en Schouwen-Duiveland is dan ook gedaan om de kosten in de hand te houden. Volgens burgemeester W. Nuis zijn er ook 'nog heel wat gemeenten die er voor kiezen om raadsleden in de rekenkamercommissie te benoe men.' „Wij doen dat niet. De onaf hankelijkheid is voor ons belang rijk. Wij kiezen voor honderd procent externe mensen." De commissie is voor vier jaar be noemd. De raad heeft in het dualis me (raad bepaalt de koers, het colle- voert het beleid uit) nu ook een rol gekregen om publiekelijk verant woording af te leggen van het be leid, schetste Nuis de veranderingen in het besturen van een gemeente. „Daar is onderzoek voor nodig. De commissie gaat dat doen. Daar wor den verslagen van gemaakt en dat gebeurt onafhankelijk. De rekenka mercommissie valt niet onder de raad of het college, maar is onafhan kelijk. Raad noch college stelt de onderzoeksopdracht op. Dat doet de commissie zelf. Die bepaalt wat er wordt onderzocht." Volgens Nuis mag er dan wel de no dige argwaan bij het college en de ambtenaren zijn, ook de rol van de raad kan door de rekenkamercom missie tegen het licht worden ge houden. „We zullen de aanbevelin gen ter harte nemen. Maar de controle dient gebaseerd te zijn op vertrouwen. De kritiek is bedoeld om zaken te verbeteren. We moeten ons niet laten leiden door achter docht en wantrouwen, want dat is het afrekenen van personen. Contro le is geen aanval op personen of in tegriteit. Een integer bestuurder, raadslid of collegelid, vraagt om controle. We zetten ons samen in voor de publieke zaak." Voorzitter A. van 't Laar (1945) heeft volgens de burgemeester ja renlange ervaring als lokaal be stuurder. Hij was tussen 1985 en 2003 PvdA-burgemeester van de gemeente Nederlek in Zuid-Hol land. In 1985 ontstaan door het sa menvoegen van de gemeenten Lek- kerkerk en Krimpen dat nu zo'n 14.700 inwoners telt. Nu is de jurist werkzaam als rechter bestuursrecht bij de rechtbank van Rotterdam. Vo rige week was hij landelijk in het nieuws toen hij de beslissing van het ministerie van justitie om de ta lentvolle Feyenoord-speler Salomon Kalou het Nederlanderschap te wei geren, vernietigde. Het OM moet de zaak nu opnieuw bekijken. Ir. S.M. van Hoven (1967) is infor maticus en werkt bij rijkswaterstaat in Middelburg. Volgens Nuis hecht Van Hoven gezien zijn functie aan goed openbaar bestuur. De Thole- naar in het gezelschap is drs. ing. K. De rekenkamercommissie wordt beëdigd in de raadzaal, v.l.n.r. voorzitter mr. A. van 't Laar uit Halsteren, drs. ing. K. Mens uit Tholen en ir. S.M. van Hoven uit Zoutelande. Mens (1966). Hij is directeur en mede-eigenaar van Mens Verbogt management consultants en van Croonenburgh Wijnen, beide geves tigd in Bergen op Zoom. Het leek Nuis een prima combinatie om zit ting te nemen in de rekenkamer commissie. Bovendien kon het met de wijn ook nog gezellig worden, grapte hij. Hij wenste ze succes waarbij hij ze een aantal sleutel woorden aan de hand deed voor de manier van opereren met het ge meentebestuur: respect, oprecht heid, openheid en vertrouwen ge vend. Als attentie kreeg de commissie de toekomstvisie van Tholen, in brochure en op cd, plus het boekje Tholen in beeldspraak over de kunstwerken in de open lucht op Tholen. Van 't Laar bedankte de raad voor de benoeming, maar ook de selectiecom missie. „Het is snel gebeurd. Dat ge tuigt van daadkracht, maar 1 januari 2006 speelt ook een rol want dan moet het geregeld zijn. Voor ons voelt deze benoeming hier als een warm bad in de mooie huiskamer van de ge meente Tholen. We gaan met plezier en ambitie van start. Als rekenkamer commissie gaan we eerst beraadsla gen welke onderwerpen we zullen on derzoeken. Wij trekken aan dezelfde kant van het touw als u, bestuurder. Wij zijn er ook om het openbaar be stuur te dienen. De ervaringen zijn nog beperkt. Waar nodig zullen wij u er in betrekken. Wij zijn ook gevoelig voor suggesties over onderwerpen van uw kant maar ook van burgers." De voorzitter zei dat de commissie de gemeenteraad zal vragen onderwer pen aan te dragen. „We zullen probe ren of we in de eerste maand een of twee onderzoeken kunnen starten. We willen voortvarend aan de slag. We zullen steeds een toelichting geven op onze onderzoeken. De eerste bijeen komst is 13 januari 's morgens om half tien, maar dan zal de wijn nog in de kast blijven." De commissie kan externe personen of bureaus inschake len. De extra kosten die dat met zich mee zal brengen, zijn voor rekening van de gemeente. De vergoeding voor de leden van de commissie is afgeleid van het bedrag dat landelijk door de minister van binnenlandse zaken is vastgesteld voor het bijwonen van commissievergaderingen. Voor de omvang van de gemeenten Tholen en Schouwen-Duiveland bedraagt dat 64,44 euro. De voorzitter ontvangt drie maal dit bedrag (199,33 euro) de leden twee maal het bedrag per verga dering (128,88 euro). Daarnaast wor den ook de reiskosten en eventuele overige omkosten vergoed. Na het officiële gedeelte schorste de burgemeester de vergadering zodat de raadsleden de leden van de commissie de hand konden schudden. niet is aangepast, moeten boeren alert zijn en de door het Faunafonds verlangde maatregelen - om de vo gels te verjagen - blijven toepassen. Anders krijgen ze helemaal niks, waarschuwde A.A. van Nieuwen- huijzen op een ZLTO-vergadering in Sint-Annaland. Hij riep de ZLTO op, om de provincie schriftelijk haar steun te betuigen. Margriet Koopman in haar nieuwe kapsalon met vier kaptafels aan de Kerkstraat in Tholen. De provincie wil dat gewasschade door smienten aan de akkerbouwers wordt vergoed en schreef de minis ter van landbouw daarover een brief. Maar zolang de regelgeving

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2005 | | pagina 9