'Er klopt niets van die onderzoeken' 'De basisstations van huis-telefoons zijn gevaarlijker dan zendmasten' Gemeente dient bedrijven meer ruimte te bieden Raad niet akkoord met meer loon Delta Komt allen tezamen KvK: herstel economie broos Donderdag 15 december 2005 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 7 Tussen de oren Kroeze vindt stralingsonderzoek onbetrouwbaar De straling die zendmasten produceren is zo zwak, dat het geen lichamelijke gezondheidsklachten kan veroor zaken. Dat verklaart dr. ing. Hugo Kroeze van het acade misch ziekenhuis Utrecht als reactie op de bijeenkomst over schadelijke straling van zendmasten, die maandag in Meulvliet gehouden werd. Gezondheidshype Grote nadelen Medewerker van stop umts waarschuwt wijk Waterfront voor draadloze telefonie Straling KPN en garantie Tholen Musical in Meulvliet Kerstzang Grote Kerk Oud-Vossemeer Volkskerstzang Concert OVM met The Next Kerstmarkt Anthonius Sint-Annaland Kerstviering met ouderen I Stavenisse I Rehoboth zingt kerstliedjes ^Sint-MaartensdijkJ Nuis opent volkskerstzang l^Sint-Philipsland J Chantez a Dieu bij kerstzang Scherpenisse Kerstzang van Lofstem Poortvliet Zangavond in kerk Optreden Concordia Behalve VVD, steun voor voorstel SGP Energieprijs stijgt met twaalf procent Consultatieteam Rehobothschool Tweede periode burgemeester Nuis Slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn en een droge keel. Enkele symptomen die volgens Erik Steenbergh de kop op steken hij mensen die vlakbij een zendmast voor mobiele telefonie wo nen. Steenbergh is vrijwilliger bij de organisatie 'stop units' en gaf maandag op verzoek van Annemarie van Toorn een informatieavond in Meulvliet in Tholen. „Als ik jullie een advies mag geven, gooi vanavond nog de draadloze huistelefoons weg. Die dingen zijn nog schadelijker dan zendmasten", vertelde hij de vijftig aanwezige buurtbewoners van wijk Waterfront en andere belangstellenden. Bewoonster Annemarie van Toorn kwam er bij toeval achter, dat de straling van de zendmasten moge lijk schade toebrengt aan de ge zondheid. „In 2004 was het onder werp besproken in een uitzending van Zembla. Het kwartje viel toen nog niet echt", legt zij tijdens de in formatieavond uit. „Totdat ik de hond aan het uitlaten was en een KPN-medewerker aansprak die be zig was bij de zendmast aan de Schelde-Rijnweg. Hij vertelde mij over de mogelijke schadelijke stra ling en dat zette mij aan het den ken." De bezorgde bewoonster ver zamelde informatie over het onderwerp, vooral op het internet kwam zij veel gegevens tegen over onderzoeken naar de schade van str aling. „Het gaat mij vooral om de biologische afwijkingen die op kun nen treden. We wonen in een kin derrijke buurt. Iedere keer als de kinderen buiten spelen, vraag ik mijzelf af 'wat gaat er met hen ge beuren?'. Aan de hand van diverse buiten landse onderzoeken laat Erik Steen bergh de mogelijke effecten van zendmasten, gsm's en dect-tele- foons (draadloze huistelefoons) zien aan de geïnteresseerden. De Neder landse Gezondheidsraad en de World Health Organisation hebben deze onderzoeken echter niet er kend als 'wetenschappelijk'. De conclusies worden daarom niet ge bruikt in de nationale politieke dis cussie over de zendmasten. De heer D. Bakker woont in de Slik- kenburg in Tholen en vraagt zich af waarom er geen Europees onder zoek wordt ingesteld naar de even tuele schade van de zendmasten. „Ik heb de mast bijna in mijn slaapka mer staan en ben zeer verontrust." Erik Steenbergh knikt begrijpend: „Dat is nu een goede vraag, die u bij staatssecretaris Van Geel of minister Brinkhorst moet neerleggen. Alhoe wel Brinkhorst de gewoonte heeft te luisteren naar het advies van de ver keerde organisaties." Een andere vraag rijst op bij de be woners: heeft het misschien nut om te verhuizen? Volgens de vrijwilliger van stop umts is dat geen mogelijk heid. „Tachtig procent van de Ne derlandse bevolking woont maxi maal 400 meter van een zendmast vandaan. De straling is bijna overal. Er moet iets gedaan worden aan de hoeveelheid masten, die moeten ver minderen. Daar strijden wij voor." Naast Erik Steenbergh zijn ook Alex Swinkels (actiegroep Spijke- nisse tegen straling) en stralings slachtoffer Truus Hulsman uit Spij- kenisse in Meulvliet aanwezig om de bezoekers te overtuigen van de schade die aangebracht wordt. In Hulsmans woning werd een con stante elektromagnetische straling gemeten van 2 volt per vierkante meter, wat volgens stop umts haar gezondheidsproblemen veroor zaakt.„Ik heb last van slapeloos heid, hartkloppingen, hoge bloed druk en een droge keel. Onderzoek laat zien dat ik zo gezond als een vis ben, er is geen reden voor mijn klachten. De artsen zeggen dat het tussen mijn oren zit. Maar heel de oostkant van de flat waarin ik woon. heeft deze klachten. De gezondheid van mijn man zie ik ook langzaam afglijden", vertelt zij geëmotio neerd. Iedere avond plaatst zij radia torfolie op de ramen om de straling van de zendmast, die zo'n 70 meter van haar appartement staat, uit haar slaapkamer te houden. Mevrouw F. Groeneveld uit Sint-Philipsland luistert aandachtig naar haar verhaal en knikt regelmatig instemmend. De onverklaarbare klachten, de conclu sies van de artsen, het komt haar al lemaal zeer bekend voor. Zes jaar geleden begon haar dochter dezelf de soort aandoeningen te ontwikke- „Was het maar zo dat de radiogol ven die uitgezonden worden, in vloed hadden op de cellen in het menselijk lichaam. Dan zouden in teressante toepassingen mogelijk zijn, want iets wat ziekte veroor zaakt, kan vaak op een andere ma nier als medicijn gebruikt wor den", legt Kroeze uit. Radiostralen die door het lichaam gaan. zouden een doorbraak wezen voor de ge zondheidswetenschap. De zend masten versturen echter radiogol ven die zo zwak zijn, dat ze slechts een paar centimeter in de huid structuur dringen. De onderzoeks resultaten die de actiegroep stop umts gebruikt in haar informatie avonden zijn volgens hem niet we tenschappelijk. „De onderzoeken verschijnen vooral in milieublaad jes en niet in de erkende vakbla den. Wanneer andere wetenschap pers de onderzoeken herhalen, komen de resultaten niet overeen." De fysicus vergelijkt de experi menten met het geluk bij het gooi en van dobbelstenen. „Om de zo veel worpen dobbel je ook een zes. De uitslagen van deze twijfelachti ge onderzoeken zijn hiermee te vergelijken." De voorbeelden waar Erik Steenbergh, van de organisa tie stop umts, mee komt vinden de onderzoekers alsmede de Neder landse Gezondheidsraad daarom onbetrouwbaar. „De gaten zijn er zo in te schieten, er klopt niets van." Het gebruik van proefperso nen draagt bij aan het onbetrouw bare karakter van de testen, omdat iedereen hierop een andere psychi sche reactie heeft. „Er zijn geen fysische redenen om aan te nemen dat radiogolven ge zondheidsrisico's met zich mee brengen. Als dat het geval was, moest dit al tientallen jaren gele den ontdekt zijn. De omroepzen- der van Radio2 staat al sinds 1966 in IJsselstein. Die zendmast heeft een veldsterkte van veertig kilo meter, terwijl een umts-zendmast een bereik van 400 meter heeft. Mochten radiogolven problemen veroorzaken, dan hadden veel mensen in Utrecht al jaren geleden klachten moeten hebben", legt de wetenschappelijk onderzoeker ver der uit. Kroeze kan geen duidelijke oor zaak geven voor de gezondheids problemen die mensen, na het plaatsen van een zendmast voor mobiele telefoons, menen te heb ben gekregen. Hartkloppingen door radiogolven is volgens de we tenschapper grote onzin. „Het hart is een heel robuust orgaan. „Om de zoveel jaar komen gezondheidshy- pes voor. Een tijd geleden hadden plotseling veel mensen last van ch ronische vermoeidheid. Vaak is het een combinatie van verschijnselen en betreft het geen unieke ziekte." Patiëntengroepen vinden het vaak een geruststellende gedachte, dat zij ziek zijn geworden door iets in de boze buitenwereld, waar zij geen grip op hebben, verklaart hij. „Ik word wel eens benaderd door mensen die verklaren vreselijk ziek te zijn geworden door de plaatsing van zo'n zendmast. Dat kan helemaal niet, mensen beelden zich dat in." Over het onderzoek van de Russi sche commissie voor niet-ionise- rende straling en de uitspraak van voorzitter Grigorievc durft de we tenschapper van het academisch ziekenhuis Utrecht nog geen stel ling in te nemen. „We weten het niet, misschien zou je uit het voor zorgsprincipe het advies over kun nen nemen. Maar ik weet niet hoe serieus dat onderzoek genomen moet worden. De mens zit aardig robuust in elkaar." VERVOLG VAN BRIEF UMTS Het college van de gemeente Tho len wil de materie grondig onder zoeken, voordat zij een standpunt inneemt over eventuele risico's van de zendmasten. Bij de voorbe reiding zal het college zich laten informeren door het Rijk, het Na tionaal Antennebureau, de Vereni ging van Nederlandse Gemeenten (VNG), operators voor mobiele te lefonie en de betreffende burgers. De telecomaanbieders kunnen zonder toestemming van het ge meentebestuur extra umts-anten- nes in de bestaande zendmasten plaatsen, daarom is de brief van het college uitsluitend een verzoek aan de providers om hiervan af te zien. „Met een antenne-installatie tot vijf meter heeft de gemeente inderdaad niets te maken. Maar bij het plaatsen van zendmasten van vijf tot veertig meter is haar mede werking wel erg belangrijk", ver telt Van Bergen. Volgens hem wijkt de gemeente Tholen met het ver zoek nadrukkelijk af van het Na tionaal Antennebeleid, een over eenkomst die ook door de VNG is ondertekend. Mocht de gemeente besluiten om een negatief stand punt in te nemen over de antennes, dan ondervinden de gebruikers van mobiele telefoons en draadloos in ternet daar de gevolgen van. „Het heeft grote nadelen voor de ge meente, zo'n 14 miljoen mensen willen met elkaar communiceren via de gsm- en umts-antennes. De klanten in de regio van Tholen krijgen te maken met een slechte dekking, als wij niet meer uit mo gen breiden in de toekomst. Op de ze manier zouden 14 miljoen men sen gedupeerd worden door een kleine groepen mensen die veel geluid maakt", aldus Van Bergen. De gemeente Tholen hoopt eind maart, goed geïnformeerd door al le belanghebbenden, tot een be sluit te komen. Zo'n 50 bewoners van wijk Waterfront en andere belangstellenden lieten zich maandag informeren over de mogelijke schadelijke straling van de zendmasten. len. „Mijn dochter is tegenwoordig allergisch voor alles, voor straling van hoge en lage frequenties. Ze kan niets meer verdragen, zelfs geen spaarlampen of televisie. De dokter zegt dat er niets met haar aan de hand is. Ondertussen woont zij op 29-jarige leeftijd bij ons, omdat ze niets kan door haar ziekte." Spreker Alex Swinkels, van de actiegroep Spijkenisse tegen straling, zegt dit vaak tegen te komen. „Als weten schappers de oorzaak niet kunnen achterhalen, dan vertellen ze de pa tiënt dat het geestelijk is. In de flat van mevrouw Hulsman is de helft van de bewoners continu ziek." De informatieavond voor de bewo ners van wijk Waterfront trekt be zoekers aan uit héél de gemeente Tholen. Ook twee bezorgde burgers uit Bergen op Zoom zijn op de bij eenkomst afgekomen, zij luisteren aandachtig naar de sprekers en stel len af en toe een vraag. „Mijn buur man heeft een folder van de KPN ontvangen. Daarin staat dat de stra ling van de zendmasten horizontaal gaat en dus geen eventuele schade kan toebrengen aan de bewoners die onder de mast wonen", vertelt de ongeruste Bergenaar. Swinkels be grijpt over welke brochure hij praat. „De telecomaanbieders beweren dat de veiligste plek ónder de mast is, maar ik zou er niet graag willen wo nen." De telecomaanbieders breiden hun masten steeds verder uit. De plaatselijk politiek aanschrijven en via moties het probleem bij de ge meente onder de aandacht brengen, is volgens Steenbergh een effectieve manier om de groei tegen te gaan. „Zo'n veertig gemeenten zijn bezig de zendmasten te weren, sinds wij ze informeerden over de mogelijke gevolgen." Niet alleen de zendmasten voor gsm en umts zijn een gevaar voor de ge zondheid, meent Steenbergh, de ba sisstations van dect-telefoons zijn vele malen gevaarlijker. Hij roept alle aanwezigen op om bij thuis komst de draadloze huistelefoon in de vuilnisbak te deponeren, of in ie der geval minimaal 10 meter van de slaapkamer verwijderd te houden. „Zo'n telefoon geeft een straling van ongeveer zes volt per vierkante meter, ik zou dat niet graag 7 8 uur lang daardoor bestraald worden in mijn slaap." Steenbergh legt aan de hand van ingewikkelde statistieken en onderzoeken de verschillende stralingsniveaus uit. De Nederland se Gezondheidsraad heeft een maxi mum van 60 V/m2 ingesteld, de zendmasten blijven ruim onder de gestelde waarde. Voor de informa tieavond onderzocht de vrijwilliger van www.stopumts.nl de elektro magnetische straling rond de Thool- se haven. „De uitslag was 1,8 V/m2, dat is erg veel vergeleken bij andere landen. Nieuw-Zeeland stelt bij voorbeeld een limiet van 0.1 V/m2. Dat is voldoende, want een gsm werkt al bij 0,001 V/m2. Het bereik van de Nederlandse zendmasten ligt hoger, omdat mensen ook in par keergarages en in dikke betonnen gebouwen bereik willen hebben." Zelf gebruikt Steenbergh zijn mo bieltje enkel nog als draagbaar ant woordapparaat. Meestal staat het uit. „Ik droeg de gsm altijd in mijn broekzak, maar uit onderzoeken blijkt dat straling de dna- en cel structuur van zaadcellen kan aan tasten. Ik wil geen gemuteerde kinderen, daarom staat de telefoon tegenwoordig uit." Vervolgens toont hij een artikel van de Russi sche commissie voor niet-ionise- rende straling. De voorzitter van de commissie, Yuri Grigoriev, ver klaart dat mobiele telefonie niet veilig is en adviseert zwangere vrouwen personen tot 18 jaar geen gsm te gebruiken. Twee KPN-me- dewerkers, die de bijeenkomst vanuit het publiek volgen, maken aantekeningen en glimlachen af en toe bij het zien van de onderzoe ken. Na afloop van de presentatie mogen zij een reactie geven. Co van Stralendorff is teamleider van de afdeling werving en legt uit waarom KPN deze avond aanwe zig is. „We willen ons niet ver schuilen achter allerlei zaken, maar de mogelijkheid bieden om ons vragen te stellen." Annemarie van Toorn had een be langrijke vraag voor de telecom- aanbieder: „Kunt U garanderen dat de zendmasten geen schadelijke gevolgen hebben op lange termijn? Als de KPN die garantie kan ge ven, stop ik gelijk met actievoe ren." Van Stralendorff kan deze ze kerheid echter niet bieden. „Ik ben geen medicus en geen wetenschap per. Ik kan alleen zeggen dat de operators zich houden aan de li centies die door de overheid zijn afgegeven. We nemen de ongerust heid absoluut serieus, maar wij gaan op een veilige en zorgvuldige manier om met de frequenties." Van Toorn zou liever zien. dat de overheid alsmede de telefoonaan bieders zich meer zouden richten op het voorzorgsprincipe. „Het is nog niet wetenschappelijk bewe zen dat de straling van de zend masten schadelijk is, maar er ko men steeds meer mensen met gezondheidsklachten. Waarom zou je het risico nemen?" De initiatiefneemster stelde aan het eind van de informatieavond een nieuwe bijeenkomst voor. „We zijn nu goed geïnformeerd en kun nen kritische vragen gaan stellen." De GGD, de KPN en de Gezond heidsraad worden de volgende keer uitgenodigd om te debatteren met de bewoners en de actiegroep stop umts. Stichting Christelijk Jeugdwerk Tholen viert vrijdag kerst van de jeugdclubs met de musical 'De wij zen uit het Oosten'. De avond be gint om zeven uur in Meulvliet. Na afloop is er koffie, thee en fris. Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom. Aan de vooravond van het kerstfeest wordt vrijdag in de Grote Kerk een zangavond georganiseerd. Het schoolkoor van de christelijke scho lengemeenschap Prins Maurits uit Middelharnis, het christelijk ge mengd koor Com nu met sangh uit Oude Tonge, het christelijk ge mengd koor Vox Humana uit Ril- land-Bath en het hervormd koor Im- manuël uit Tholen werken eraan mee. Ds. P. Vernooij verzorgt onder het thema 'eeuwenlang verwacht' de meditatieve momenten van de avond. De bijeenkomst begint om half acht, de kerk is open vanaf ze ven uur. In de Wingerd kan na af loop nagepraat en koffie gedronken worden. In de R.K. kerk vindt maandag de jaarlijkse kerstzangdienst plaats. De ze is tot stand gekomen door samen werking tussen de Gereformeerde kerk. Hervormde gemeente en R.K. kerk. Medewerking verlenen door pastor L. Sep, het Kerkkoor onder leiding van Marjan van Dijke-Douw, OVM en Kees Droogers op het or gel. De viering begint om acht uur. Oud-Vossemeer's Muziekvereni ging geeft zaterdag haar jaarlijkse kerstconcert. De vereniging wijkt uit naar de R.K. kerk, nu de grote zaal van het dorpshuis is afgebro ken. De vereniging organiseert het concert samen met koor The Next. In verband met de veiligheid mag maar een beperkt aantal mensen naar binnen. De organisatie heeft besloten om het principe vol is vol te hanteren. De kerk gaat om zeven uur open, het concert begint om half acht. Basisschool Sint Anthonius organi seert woensdag 21 december van zes tot acht uur een kerstmarkt. De leerlingen hebben woensdag kerst creaties gemaakt op de creadag. De ze worden op de kerstmarkt ver kocht. De kinderen verzorgen tijdens de markt doorlopend optre dens op het podium, ook de kerst man brengt een bezoek. Naast een kinderkerstbingo, kunnen bezoekers op de foto bij de kerststal, wat eten en drinken aan een bar of kerststuk jes maken. De opbrengst is bedoeld voor het Ronald McDonaldhuis. De Hervormde gemeente organi seert dinsdag 20 december een kerstviering voor de oudere ge meenteleden. In verenigingsgebouw Het Trefpunt aan de Ring begint de bijeenkomst om drie uur. Vanaf half drie worden de bezoekers ontvan gen met koffie. Door declamatie, voordracht van gedichten en het zin gen van liederen wordt bij het kerst evangelie stilgestaan. Ds. E. Ver sluis verzorgt de meditatie en ook is er een kerstverhaal. Aansluitend aan deze kerstviering organiseert de zendings- en evangelisatiecommis sie een broodmaaltijd, waarvoor zich reeds een vijftigtal ouderen hebben aangemeld. Ouderen kun nen zich nog tot en met zaterdag voor deze maaltijd opgeven bij: Jo ke van 't Hof (tel. 653036). Het is ook mogelijk om alleen de kerstvie ring bij te wonen. Indien er geen ge bruik wordt gemaakt van de brood maaltijd is opgave vooraf niet noodzakelijk. In de Hervormde kerk wordt vrijdag een kerstzangavond georganiseerd. De koorzang wordt verzorgd door het christelijk Thools mannenkoor Rehoboth uit Tholen, onder leiding van dirigent C. v.d. Steenhoven en het christelijk gemengd koor Lauda- te Dominum. onder leiding van diri gent D. Letzer. Organisten Bram Bout en Piet Priem bieden de muzi kale begeleiding. De avond zal af gewisseld worden met samenzang van bekende kerstliederen. Ouder ling A.J. Zwerus opent en sluit de bijeenkomst en houdt een korte me ditatie. De kerstzangavond begint om half acht. Voor de vierentwintigste keer wordt zaterdag de volkskerstzang gehou den in een feestelijk versierd Haes- tinge. Muziekvereniging Euterpe en het Smalstads Mannenkoor werken hieraan mee. Burgemeester W. Nuis spreekt het openingswoord, ds. R. Lanooy uit Chaam en pastoor A.J. van den Brule uit Halsteren houden een korte overdenking. Mevrouw G. Steketee verzorgt de declamatie. De bijeenkomst begint om half acht, de zaal is geopend vanaf zeven uur. Euterpe zal vanaf kwart over zeven een voorprogramma spelen. Aan het eind van de samenkomst wordt een collecte gehouden om de onkosten te dekken. dinsdag gehouden. Mannenkoor Door Eendracht Verbonden uit Sint- Annaland het gemengde koor De Lofstem en het jeugdkoor De Jonge Lofstem uit Scherpenisse, beiden onder leiding van I.J. van Gorsel, zullen de vocale muziek verzorgen. Naast de koorzang worden ook be kende kerstliederen samen gezon gen. De avond begint om half acht, de kerk gaat om zeven uur open. De jaarlijkse kerstzangavond wordt dinsdag gehouden in dorpshuis De Wimpel. Traditiegetrouw werken aan deze avond mee: de christelijk gemengde zangvereniging VZOS onder leiding van Jan Wesdorp en het jeugdkoor 'Van knop tot bloem' onder leiding van Wilma van Duur- en. Als gastkoor zal het christelijk kamerkoor Chantez Dieu uit Tho- In de kerk van de Gereformeerde Gemeente wordt zaterdag een kerst zangavond georganiseerd. Het ge mengd koor De Lofstem, onder lei ding van J.C. v.d. Slikke, en het jeugdkoor De Jonge Lofstem. onder leiding van I.J. van Gorsel, verlenen aan deze avond hun medewerking. De bijeenkomst begint om half acht. De jaarlijkse kerstzangavond in de hersteld Hervormde kerk wordt len onder leiding van Paul Heijboer optreden. Het repertoire bestaat uit Nederlandstalige muziek en enkele buitenlandse werken van diverse componisten. VZOS sluit samen met het jeugdkoor de avond af met een kerstcantate van Koos Bons. Het orgel wordt bespeeld door Ton- nie Nijsse en Lidian Walpot. VZOS- voorzitter Henk Geluk opent de zangavond om half acht. Het samenspeelgroepje van muziek vereniging Concordia verzorgt maandag een optreden op de bin nenplaats De Rozeboom. Zij bren gen geheel in kerstsfeer een aantal bekende kerstliederen ten gehore. Geïnteresseerden kunnen van half zeven tot zeven uur het optreden ko men beluisteren. De binnenplaats is bereikbaar vanaf de hoofdingang. De Zeeuwse economie is aan de beterende hand, maar het herstel is broos en minder krachtig dan elders in het land. Dankzij de export zor gen vooral de grote Zeeuwse bedrijven voor een positieve omzetontwik keling. Het midden- en kleinbedrijf heeft echter te maken met een om zetdaling. De Zeeuwse ondernemers hebben minder vertrouwen in 2096 dan hun collega's in de rest van ons land. Dat blijkt uit de Erbo-enquête van de Kamer van Koophandel onder het Zeeuwse bedrijfsleven. Directeur Stijn Heijs van verpak kingsbedrijf Budelpack I (levens middelen) in Poortvliet, met 150 vaste medewerkers en 50 uitzend krachten het grootste bedrijf van Tholen, onderschrijft de conclu sies. „Dit bijna voorbije jaar heeft een substantiële verbetering te zien ten opzichte van 2004, maar we zijn nog niet klaar. Vorig jaar was heel slecht en dit jaar denken we op de nullijn uit te komen. In 2006 zien wij de licht verbeterende ten dens doortrekken. Wij verwachten omzetgroei, maar dat zal niet lei den tot extra arbeidsplaatsen. Door automatisering kunnen wij de groei opvangen", zegt Stijn Heijs, die al leen voor Budelpack I spreekt en niet voor Budelpack II, waar ver pakkingen voor de non-food sector als bijvoorbeeld wasmiddelen uit gevoerd worden. Volgens de Kamer van Koophandel tonen de uitkomsten van het onder zoek aan, dat er snel economische impulsen moeten komen. „Hier ligt een belangrijke taak voor de nieu we gemeentebesturen om meer ruimte te bieden voor initiatieven vanuit het bedrijfsleven. Het ont- werp-omgevingsplan en het so ciaal-economisch beleidsplan van de provincie bieden daar volop mo gelijkheden voor." De totale omzet van het Zeeuwse bedrijfsleven stijgt met bijna 3% (vorig jaar 1%), maar rekening houdend met de prijsontwikkeling is de groei maar 0.8%. Dat is min der dan het landelijk gemiddelde van 1%. De omzet op de Neder landse markt daalde met 0,3%; de groei komt van de export. Het percentage Zeeuwse bedrijven dat winst maakt (86%) ligt hoger dan het landelijk gemiddelde (83%). Ook het percentage bedrij ven (64%) met een voldoende ren dement is hoger dan het percentage in de rest van ons land (60%). Ove rigens blijkt nog altijd dat 1 op de 3 ondernemers onvoldoende rende ment boekt. Zeeuwse ondernemers zijn terug houdend met investeringen. Iets meer dan de helft (52%) van de be drijven in onze provincie investeer de dit jaar tegenover ruim 60% lan delijk. Bij 1 op de 3 Zeeuwse bedrijven neemt het investerings bedrag ten opzichte van vorig jaar toe; bij 41% nemen de investerin gen af. Een meerderheid van de gemeente raad is het niet eens met het verho gen van de salarissen van de com missarissen van Delta met ruim elf procent. Donderdag nam de raad een amendement aan van de SGP om voor te stellen de honoraria al leen te verhogen met de jaarlijkse prijsstijging. Volgens de SGP moet de honorering niet puur bedrijfs-economisch en markttechnisch worden bekeken, maar ook politiek-maatschappelijk. De algemene opinie over honore ring van topbestuurders en het ver hogen daarvan, is volgens de SGP 'nog steeds overwegend negatief.' Ook gezien de problemen met de rekeningen voor de klanten, is het volgens de indieners van het voor stel ongewenst om nu een salaris verhoging door te voeren. Volgens H. Geluk van deze fractie moet er ook gekeken worden naar de 'gewone werknemers'. „Er wordt maar ingestoken op markt werking. Dat is een mechanisme waar je van buiten geen invloed op uit kan oefenen. Marktwerking is geen goede ontwikkeling. Gewone werknemers zijn veel minder afhan kelijk van marktwerking." De SGP kreeg steun van ABT, PvdA. CDA CU en D66. VVD ging niet mee. Fractievoorzitter K.B.M. Saris zei namens de libera len dat er bij Delta kwaliteit wordt gevraagd en steunde het voorstel van het college om het honorarium van de commissarissen met terug werkende (1 januari 2005) kracht met 11,2% te laten stijgen en die van de voorzitter met 8,5 Het amendement heeft geen invloed op de besluitvorming bij Delta om dat de meerderheid van algemene vergadering van aandeelhouders (provincie en de dertien gemeenten) eerder al instemde met de verho ging, zei wethouder K.A. Heijboer. Klanten van het Zeeuwse nutsbe drijf Delta zijn volgend jaar twaalf procent duurder uit voor elektriciteit en gas. Een gemiddeld huishouden gaat daardoor zo'n 108 euro meer betalen. Delta verwacht dat het maandelijkse voorschotbedrag met ongeveer ne gen euro zal stijgen. Voor de meeste klanten is de verhoging minder fors dan bij veel andere leveranciers, meldt Delta in een persbericht. Dat komt omdat ze hebben gekozen voor een voordeel- of extrapakket. De prijs van een kilowattuur elektri citeit gaat omhoog van 6,13 naar 6,88 eurocent. En een kubieke me ter gas kost voortaan 39,98 in plaats van 35,69 eurocent (exclusief ener giebelasting). Bij een gemiddeld ge bruik berekent Delta de maandelijk se prijsstijging voor een huishouden op 1,56 euro voor elektriciteit en 7,16euro voorgas. De prijsstijging wordt veroorzaakt door de hoge olieprijs. Omdat de gasprijs daaraan door de overheid is gekoppeld, is ook gas een stuk duurder geworden. En dat werkt ook door in de elektriciteitstarieven omdat veel centrales gas als brand stof gebruiken. Delta meldt dat de netwerkkosten, die apart op de nota vermeld staan, licht zullen dalen. En dat de meterkosten gelijk blijven. Energiebelasting maakt ongeveer een derde deel uit van de energieno ta. En ook deze belasting stijgt vol gend jaar. De Tweede en de Eerste Kamer stellen de nieuwe tarieven nog voor de kerst vast. Het waterbedrijf Evides verhoogt de tarieven voor drinkwater niet. In de Eendrachtbode van vorige week werd geschreven over een apart consultatieteam voor basis scholen op reformatorische grond slag. De gemeente wil echter hier aan niet haar medewerking verlenen. De wethouder zou gezegd hebben dat de Rehobothschool te Stavenis se is teruggekomen op een eerder ingenomen standpunt. Deze school zou nu wel willen meedoen met het regionale consultatieteam. De school zou teruggekomen zijn op haar voorkeur voor een apart refor matorisch consultatieteam. De redactie van EB heeft enkele za ken door elkaar gehaald. De Reho bothschool heeft richting de ge meente aangegeven het liefst tot een reformatorisch consultatieteam te komen, waarin de schoolbegelei dingsdiensten ook een taak hebben. Achter dit standpunt staat de school nog steeds. Er zijn echter scholen die - in tegen stelling tot een eerder ingenomen standpunt - te kennen hebben gege ven niet meer achter een apart con sultatieteam te staan. De redactie van EB heeft beide gegevens ver ward. W. van den Dikkenberg Directeur Rehobothschool in Stavenisse. Burgemeester W. Nuis kan op 1 juli aan zijn tweede ambtsperiode be ginnen. De gemeenteraad beval een nieuwe periode van zes jaar aan bij de minister Remkes van binnen landse zaken en koninkrijkszaken. Dat gebeurde donderdag tijdens een besloten zitting op het gemeente huis in Sint-Maartensdijk. Nuis begon op 1 juli 2000 als burge meester van Tholen. Hij volgde H. van der Munnik op. De aanbeveling voor herbenoeming is nu een zaak van de gemeenteraad, zegt R van Belzen, vice-voorzitter van de gemeenteraad. „Vroeger ging de burgemeester op gesprek bij de commissaris van de koningin. We wisten er als raad niets van. Dan kreeg je gebak als de benoeming rond was. Nu hebben we er als frac tievoorzitters over gesproken." Over de vergadering van de herbe noeming doet Van Belzen geen me dedelingen. Het is een besloten ver gadering waarvoor volgens de nestor van de raad geheimhoudings plicht geldt. Sinds zijn aantreden zes jaar gele den worden er ook jaarlijks functio neringsgesprekken gevoerd met de burgemeester. Dat gebeurt ook door de fractievoorzitters met Van Belzen als voorzitter; „Dat is op zijn initia tief gebeurd. Een geste die door de raad zeer op prijs wordt gesteld, maar waar we ook geen mededelin gen over doen."

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2005 | | pagina 7