PvdA wil grootste partij worden en blijven besturen met SGP in college 'Gevallen en gebroken' moet jongeren herinneren aan de oorlogslachtoffers DEMONSTRATIES Veldwachters en kapers in jaarboek heemkunde a.s. zondag KOOPZONDAG Heemkundekring presenteert boek over Tweede Wereldoorlog GEVALLEN EN GEBROKEN BOSE 3-2-1 systeem Donderdag 15 december 2005 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 5 De PvdA wil de grootste partij worden in de Thoolse ge meenteraad. En ook weer gaan besturen door een wet houder te leveren. Volgens beoogd wethouder M.A.E. Velthuis is dat de beste manier om het PvdA-programma uit te voeren. Besturen mét de SGP in het college van burgemeester en wethouders, al probeerde Tweede Ka merlid Luuk Blom wel een bom te leggen onder de sa menwerking met de staatkundig gereformeerden. Met handgeklap werd dinsdagavond de kandidatenlijst van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart vastgesteld. Luuk Blom wil samenwerking met staatkundig gereformeerden verbreken Buren Peetvader Veel tijd Inbrekers Stavenisse in Brabant opgepakt Marjolein Kloet jongste PvdA-lid De heemkundekring Stad en Lande van Tholen presen teerde dinsdagavond naast het boek 'Gevallen en gebro ken', in het gemeentehuis in Sint-Maartensdijk het jaar boek 2005. Het is de tweede maal dat de heemkundekring een boekwerk uitbrengt, waarin de le den van de vereniging en anderen, verhalend verslag doen van hun onderzoekswerk. Het jaarboek heeft de ti tel 'Van veldwachters, kapers, stormen en regenten'. Het boek DOORLOPEND Verburgh Bij de PvdA is wethouder M.A.E. Velthuis (midden) lijsttrekker, nieuw is Henk Nieuwenhuis (rechts). M.A.J. van der Linde neemt afscheid van de raad. De 17 aanwezige leden in Haestinge in Sint-Maartensdijk waren het roe rend eens met het voorstel van de se lectiecommissie. Velthuis voert de lijst aan. Op de tweede plaats staat J. Oudesluijs uit Sint-Maartensdijk. Hij volgt het vertrekkende raadslid M.A.J. van der Linde op, maar was door ziekte verhinderd. Nieuw is H. Nieuwenhuis uitTholen. Zonder enige wanklank is het ad vies van de selectiecommissie opge volgd," stelde Blom na afloop van het agendapunt dat nauwelijks vijf minuten in beslag nam. Het vaststel len was bijna een hamerstuk, maar bij het vaststellen van het verkie zingsprogramma kruiste Blom de de gens met het bestuur, de fractie en de leden over de samenwerking met de SGP in het college van burgemeester en wethouders. Een discussie die al eerder door Blom werd aangezwengeld en waar hij nu weer aandacht voor vroeg. Hij kwam daarmee in botsing met fractievoor zitter Van der Linde die het program ma grotendeels had samengesteld. „We zijn al lange tijd, sinds de herin deling in 1971, verantwoordelijk in het gemeentebestuur. We zitten op een rijdende trein en dat is ook onze trein," lichtte Van der Linde toe. Volgens Blom moest het bestuur zich echter afvragen of het wel verder wilde samenwerken met de SGP. Hij stelde voor om dat op gemeentelijk niveau uit te sluiten. Voorzitter R. Sijl vroeg zich op zijn buurt af wat Blom daarmee zou willen bereiken. Volgens het Tweede Kamerlid zou dat kunnen betekenen dat de PvdA niet in het college komt. „Ik ben er een principieel tegenstander van om met een partij die ondemocratisch is samen in een college te zitten." Raadslid E. van der Wal-Vermeulen (vijfde op de lijst) was het niet met hem eens. „De PvdA buiten het col lege? Dat kun je de burgers niet aan doen, dan krijg je een rechts bestuur." Blom kreeg wel enige steun van G. Westerweel uit Tholcn. Hij vond dat de 'dynamiek' uit de gemeentepoli tiek wordt gehaald als er steeds een afspiegelingscollege wordt gefor meerd. „Dat is het nadeel. Van het duale systeem is nog niks terechtge komen. Iedereen beschermt elkaar. Politiek moet helder zijn. Waarom reageren als angsthazen." Westerweel bestreed dat de SGP on democratisch was. „Die zal zich aan de grondwettelijke regels houden. Maar als je nu zegt dat je niet samen wil, dan komen misschien alle Pv- dA-stemmers naar de stembus. Nu mikken we op zekerheid die in rom meligheid verzandt." Maar volgens wethouder Velthuis bereikt de PvdA veel meer van haar doelstellingen in het college dan in de oppositie. De ervaren bestuurder Van der Linde lichtte nog maar eens toe dat PvdA en SGP al sinds de herindeling de macht delen. „Dat heeft altijd best goed gefunctioneerd. De SGP is wel degelijk een democratische partij. Het zijn onze buren. Hun kiezers ma ken een kwart van de Thoolse bevol king uit. Ik heb er geen problemen mee om samen met de SGP een col lege te vormen. Ik wil ze niet verket teren." Maar dat laatste is ook voor Blom niet de bedoeling. „Ik ga uit van mijn sociaal-democratische principes en daarin past het niet om samen te wer ken met een partij die niet democra tisch is omdat vrouwen geen be stuursfuncties mogen vervullen." De vrouwenkwestie binnen de SGP speelt op dit moment landelijk. Het hoofdbestuur bezwoer een crisis na dat twee bestuursleden opstapten omdat ze het niet eens zijn met de meerderheid in het bestuur om een combinatielijst te verbieden met de CU waar vrouwen op verkiesbare plaatsen staan. Het bestuur komt in het voorjaar na de verkiezingen terug op de zaak. Velthuis kreeg steun van statenlid R.P. van der Wal uit Sint-Maartens dijk. Hij wees er op dat dankzij de deelname aan het college 80 procent van het PvdA-programma wordt uit gevoerd. „De keuze tussen de SGP en PvdA is moeilijk, maar we moe ten de burgers niet uitleveren aan een rechts bestuur." Maar volgens Westerweel zou de Pv dA ook eens naar de ChristenUnie kunnen kijken. Van der Linde vond dat de PvdA uit met gaan van eigen kracht. Ook J. van Akkeren uit Tho- len vond de discussie niet zinvol: „We weten exact wat we aan de SGP hebben. We moeten geen streken uit gaan halen. De SGP moet zelf haar problemen oplossen." Ook voor Nieuwenhuis was het geen optie om de SGP uit te sluiten. „Als wij vier jaar in de oppositie zitten, zal het voor het verenigingsleven heel moeilijk worden." Van Akkeren vond het benoemen van vier wethouders wel een punt. Daar was J. Kloet uit Sint-Maartensdijk het mee eens. „De scherpte is er al jaren uit. Ik zie te weinig van het be sturen. Ik merk dat de PvdA te wei nig aanwezig is. Met drie wethou ders kan dat wel beter uit de verf komen." Maar ook hier vond de zaal Van der Linde op haar weg. „Ik zou het niet doen. Een gemeente van onze om vang bestuurt met vier wethouders. De burgemeester heeft niet zoveel functies meer." Blom vond ook dat 'de scherpte' er niet is tussen SGP en PvdA. „Niet in het college en niet in de raad. Ik wil streven naar een linkse meerderheid. Als je in het programma schrijft dat we niet met de SGP door willen in het college, dan heb je de scherpte terug. Dan wordt het ook voor de kiezer herkenbaar." Westerweel was het daarmee eens. „Als het niet lukt, kun je later nog kiezen. Stel dat je de grootste wordt, dan kun je de college-onderhandelin gen leiden." Volgens Blom gaat het er om naar een linkse meerderheid te streven om zonder de SGP een colle ge te kunnen vormen. Volgens Vel thuis is dat een illusie. „De peilingen geven nu wel aan dat de PvdA bo venaan staat, maar dat is hier niet zo." Blom gaf zich niet gewonnen: „Als je niet de grootste partij wordt, dan ligt het aan de kiezer." Zijn vader Blom sr. was het niet eens met zijn zoon. „Dan geef je de SGP de wa pens in de hand en wordt het weer als 60 jaar geleden toen er een socia listenhaat bestond." Het verkiezingsprogramma werd er wel voor aangepast. De PvdA streeft nu naar samenwerking met die par tijen die het dichtst in de buurt van het verkiezingsprogramma van de sociaaldemocraten komen. Blom had toch een punt, maar de SGP wordt niet uitgesloten. Velthuis en Van der Linde vormden een front: „We gaan ons niet negatief opstellen ten op zichte van de SGP", zei Velthuis. De selectiecommissie van Van der Linde, J. van Akkeren en H. Versluis had met tien kandidaten gesproken en hen getoetst aan het fractieprofiel en het profiel fractieleden. Wethouder Velthuis was blij met de lijst en be dankte de vergadering voor het ver- u-ouwen dat weer in haar is gesteld. Ze herinnerde eraan dat ze vier jaar geleden ook lijsttrekker was, nadat ze pas een half jaar actief was geweest als wethouder (als opvolger van I.C. Moerland). „Ik ben nu bijna vijf jaar wethouder. Ik heb nu een aardig beeld van hoe de hazen lopen. Er zijn aardig wat zaken op de rails gezel. Samen met de fractie. Het heeft enige tijd nodig om te zien wat de effecten van ons beleid zijn. Het is een kwes tie van stenen stapelen. Ik wil ook graag een periode meemaken om te oogsten. Ik wil zien dat er wat van de grond komt." Ze bedankte ook Van der Linde die ze beschouwt als haar politieke peetva der. In de nieuwe fractievoorzitter Oudesluijs had ze alle vertrouwen, zei ze. „En ik hoop dat we de groot ste partij kunnen worden." Ook Nieuwenhuis bedankte de leden, de selectiecommissie en het bestuur. „Ik kom toch uit het niets. Daar was ik wel verbaasd over. Ik zal mijn best doen om het dualisme in de prakrijk te brengen, hoewel het volgens de be richten in de krant niet mee zal val len. Een derde van de raadsgriffiers is er inmiddels al mee gestopt. Bram van de Sande is ook gestopt, maar dat had andere redenen. Ik zal proberen mijn rol te spelen in de raad. Ik hoop er tegenaan te gaan. Met vers bloed al is het al wat oud," zei de 62-jarige fy siotherapeut uit Tholen. Namens Oudesluijs las E. van der Wal-Vermeulen (vijfde op de lijst) een brief van de nieuwe fractievoor zitter en politiek leider voor. Oudes luijs had geen slechter moment kun nen kiezen om ziek te zijn, zo liet hij weten. De politiek leider moest op een belangrijk moment in zijn poli tieke loopbaan verstek laten gaan. Hij is ervan overtuigd dat met Velt huis in het bestuur Tholen en haar in woners het beste afzijn. „We kunnen met trots zeggen dat we een vakbe kwame vrouw leveren voor deze ho ge functie." Hij bedankte ook Van der Linde die door zijn jarenlange er varing gepokt en gemazeld is binnen de gemeentelijke politiek. Van der Linde kreeg bloemen voor de 'enor me inzet die hij toonde, in de raad en bij het adviseren van het bestuur, de selectiecommissie en het opstellen van het verkiezingsprogramma.' Van der Linde werd verlegen van de hulde. „Maar ik ga niet naast mijn schoenen lopen. Ik heb het graag ge daan. Ik ga uit de raad maar ik blijf wel de ledenadministrateur van de afdeling." Oudesluijs begint straks als fractie voorzitter en moet hel metier nog leren. „Ik zal niet dezelfde woorden gebruiken als CDA-collega Jaap Bout die zich als fractievoorzitter als een vis in het water voelt. Nu de taak langzaam aan gaat drukken, voel ik ook de last aankomen. Het is geen gemakkelijke taak. Het zal enorm veel tijd gaan kosten, boven op wat het nu al kost." Voor de PvdA worden de verkie zingen volgens Oudesluijs belang rijk voor de gemeente. „We zullen de stemmen hard nodig hebben willen we de koers die nu dreigt te worden ingeslagen, keren. Willen we werken aan de gemeente waar voor ieder individu, ongeacht af komst, leeftijd of overtuiging ruim te is, dan moeten velen komen stemmen. Als de inwoners het af laten weten dan zullen we steeds verder naar rechts van het midden gaan en daarmee is de bevolking niet gediend." Politie Zeeland heeft een 30-jarige man uit Oosterhout aangehouden, die verdacht wordt van een groot aantal woninginbraken in verschillende pro vincies. Eind oktober werden een 37- jarige man uit Breda en een 27-jarige man uit Bergen op Zoom al aange houden. De politie kwam het drietal op het spoor na een serie woningin braken in Stavenisse op 19 augustus. Bij een inbraak aan de Poststraat na men de dieven diverse goederen mee. Uit een woning aan de Boswei stalen zij enkele honderden euro's, verder deden zij een poging tot inbraak bij een huis aan de Bos. Uil onderzoek is gebleken dat de mannen zich, in wis selende samenstelling, schuldig heb ben gemaakt aan woninginbraken in de provincies Zeeland, Noord- en Zuid-Holland. Brabant en Utrecht. De hoofdverdachte, een Bredanaar, is in het verleden vaker in Zeeland aange houden in verband met woninginbra ken. Hij wordt nu verdacht van 120 inbraken, hoofdzakelijk gepleegd in de periode augustus, september en oktober 2005. Hij pleegde zijn daden omdat hij gokverslaafd is. De anderen gaven geldgebrek als reden op. Het criminele trio is in bewaring gesteld. De 25-jarige Marjolein Kloet was dinsdagavond het jongste lid van de PvdA-afdeling Tholen op de ledenvergadering in Haes tinge in Sint-Maartensdijk. Ze was samen met haart vader J. Kloet gekomen die ook al jaren lang actief is in de PvdA. Marjo lein is echter vooral geïnspireerd door haar grootvader L. Kloet die als PvdA'er in de gemeente raad zat van de voormalige ge meente Sint-Maartensdijk. Ze staat nog niet op de lijst van de PvdA. Ze wil zich eerst oriënte ren op de zaken waar de afdeling mee bezig is. „Ik heb besloten in Sint-Maartensdijk te blijven wo nen. Nu kan ik ook zien wat er hier op politiek gebied gebeurt." Bovendien is haar tijd nu ook nog beperkt. Ze is arts en werkt in het ziekenhuis in Vlissingen en begint volgend jaar aan de huisartsenopleiding in Rotter dam. Burgemeester W. Nuis (rechts) bekijkt samen met voorzitter W. Blaas van de heemkundekring het eerste exemplaar van 'Gevallen en gebroken Het boek 'Gevallen en gebroken' van de heemkundekring Stad en Lan de van Tholen hoort in de schoolbibliotheken thuis. Dat verklaarde me de-auteur Kees de Koning dinsdagavond tijdens de presentatie van het boek in het gemeentehuis in Sint-Maartensdijk. Burgemeester VV. Nuis mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen en vertelde de uitdaging graag aan te willen gaan om het boek een plaats te geven op scholen. Het boek beslaat geheel bij toeval vier verhalen uit oplopend de ze ventiende, achttiende, negentiende en twintigste eeuw. Ton Romeijn kwam in zijn onderzoek naar re genten, die een regeringambt ver vulden in Tholen tijdens de Re publiek, op het spoor van de bur gemeesterszoon Bonifacius van Vrijberghe. Hij maakte in 1680 met zijn gezin een reisje naar Pa rijs. Aan de hand van de reisversla gen van Van Vrijberghe geeft Ro meijn een historisch verslag van deze trip. Jannie Gunter-Knulst kreeg bij familiebezoek een 300 jaar oude notariële akte onder ogen. In het verhaal 'Kaapvaart op de Zeeuwse stromen, het avontuur van enige borgers van Sint-Maar tensdijk' beschrijft zij het avontuur van de mannen uit de smalstad, die een Frans schip kapen bij Yerse- kendam. Het verhaal bleek groot nieuws te zijn, dat doordrong tot over de Oosterschelde. Jannie Gunter-Knulst vond in een verga derverslag van de Zeeuwse Admi raliteit van 19 november 1701 een melding van de kaping. Albert L. Kort doet onderzoek naar de geschiedenis van de veld- wacht in Zeeland. Hij schreef het verhaal 'Thoolse veldwachters on der vuur', waarin een veldwachter van Oud-Vossemeer in 1851 tegen zijn ontslag strijdt. Veldwachter Van Haren was nog maar net in functie, toen de eerste klachten over hem binnenkwamen. Burge meester L.C. van den Oudendijk schreef aan de districtscommissa ris: „J. van Haren is niet geschikt voor eene uitgestrekte gemeente VERVOLG VAN WINDMOLENS Rond elke turbine zijn buffers van 100, 250, 300. 400 en 500 meter aangegeven, die volgens de actie voerders worden gebruikt ter bepa ling van de oppervlakte verstoord gebied voor verschillende vogel- groepen. De bewoners van de Commando straat vrezen voor negatieve gevol gen voor de natuur (Bruintjeskreek, de eendenkooi in de Noordweg, het Nationaal Park Oosterschelde en het open landschap), horizonvervuiling, aantasting van het landschappelijk karakter, verhoogd risico, onvol doende maatschappelijk draagvlak voor de beoogde plaats, onvoldoen de informatie aan inwoners en direct belanghebbenden, geen juiste afwe ging van algemeen en individueel belang, waardevermindering wo- als deze. De orders hem gegeven, om policie maatregelen in het dorp te handhaven, komt hij in het geheel niet, of soms zeer wille keurig na." Het bestuur van Oud- Vossemeer verzocht om schorsing van de veldwachter of overplaat sing naar een andere, kleinere ge meente. Onderzoeker Kort geeft vervolgens in het boek verslag van de strubbelingen tussen het be stuur en de veldwachter, die wei gert om zich bij dit verzoek neer te leggen. Nieuwsgierig gemaakt door twee foto's uit de collectie Droogen- dijk. begonnen Kees Fase en Ben van den Aarssen een zoektocht naar de achtergronden van de af gebeelde gebeurtenis in 1911: de stranding van het vrachtschip Fen- nechina II op de dijk bij Stavenis se door een hevige storm. In het verhaal komt ook de verslaggever van de Zierikzeesche Nieuwsbode aan het woord. „Men kan zich niet herinneren ooit zoo'n hevigen en langdurigen storm alhier gehad te hebben", vertelt hij over de storm. Fase en Van den Aarssen vertellen verder aan de hand van foto's en anekdotes uitgebreid over de scha de die de storm in de regio veroor zaakte. Ten slotte wordt in het jaarboek aandacht besteed aan de streektaal. Jopie Meerman vertelt in het Thools dialect over haar 'jeugdherinneriengen'. De heemkundekring werd in 2002 opgericht en wil met het tweede jaarboek een nieuwe traditie in stellen. Ook volgend jaar willen de leden een nieuw jaarboek uit te brengen. ning, geluidshinder, slagschaduw, lichtschittering en andere schade. Het Sint-Philipslandse SGP-raadslid P.W.J. Hoek heeft de folder van de actievoerders ook in de bus gekre gen, maar het onderwerp leeft vol gens hem niet zo onder de inwoners. „Ik heb verschillende mensen ge sproken, maar niemand wist hier van. Alleen van de Natuurvereniging hebben we bezwaren gehoord, maar die heeft dat tijdens de procedure al ingebracht. Als gemeenteraad heb ben we de inhoudelijke discussie twee jaar geleden al gevoerd. Het opwekken van elektriciteit via wind energie vinden wij uit het oogpunt van goed rentmeesterschap een be langrijke doelstelling. Wij hebben liever minder molens die hoger zijn, dan veel meer molens die lager zijn", aldus het Sint-Philipslandse raadslid Hoek. De bundel beschrijft de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op en van Tholen en Sint-Philipsland. „Ge vallen en gebroken is een prachtig boek, dat een belangrijke bijdrage le vert aan de gemeente Tholen. Oorlog beïnvloedt het leven van mensen. De wonden lijken voor een deel geheeld, maar de littekens zijn onuitwisbaar", vertelt de burgemeester. „We hebben deze literatuur nodig voor de jonge generaties." Dit was ook een van de redenen dat de heemkundekring de verhalen heeft opgeschreven. „We willen de herinnering aan die ver schrikkelijke Tweede Wereldoorlog levend houden. De inhoud illustreert dat ook dichtbij veel is geleden, meer dan we dachten en wisten. Het zou mooi zijn als die informatie werd ge bruikt in de geschiedenisles op alle Thoolse scholen, om dit stukje van het verleden dichter bij onze jeugd te brengen", aldus auteur Kees de Ko ning. hij schreef het boek samen met de voorzitter van de heemkunde kring. Wally Blaas, naar aanleiding van de zestigste viering van de be vrijding. „Het is een onderwerp dat wij niet mogen en kunnen vergeten", vult Blaas aan. In Gevallen en gebro ken staan de mensen die zijn omge komen centraal. In negen hoofdstuk ken worden de omstandigheden waaronder dat gebeurde, beschreven. Van de drie gemobiliseerde Tholena- ren die in de meidagen van 1940 el ders in het land het leven lieten tot de inwoners die hun verzet tegen de na zi's met de dood moesten bekopen. Maar de auteurs schenken ook aan dacht aan degenen die, op het land of op zee, door beschietingen of onge lukken met explosieven omkwamen, overleden aan de ontberingen in con centratiekampen of daar werden ver moord. Ook Thoolse slachtoffers van de Japanners in Nederlands-Indië zijn in het boek opgenomen, evenals de mannen die né 1945 in Indië als militair omkwamen. Een interessant onderdeel van het drukwerk zijn de verhalen van geallieerde soldaten van het leger en luchtmacht, leden van de Binnenlandse Strijdkrachten, maar ook Duitse militairen en Ne derlanders in Duitse krijgsdienst. „Uiteindelijk zijn 225 personen in ons boek beschreven", aldus De Ko ning. De heemkundekring weet dat de lijst van slachtoffers, zelfs na een jaar in tensief speurwerk, niet compleet is. Vooral de namen van burgerslacht offers die in Nederland zijn omgeko men, blijken moeilijk te achterhalen. „Wim Bijl uit Tholen kwam vlak voor deze presentatie nog naai- mij toe en vertelde dat zijn 7-jarig nichtje uit Scherpenisse in Noord-Bcveland was omgekomen." Een telefoontje uit Sta venisse zette de auteurs op het spoor van de broers Comelis Frederik en Jo hannes Hout, twee schippersknechten van 23 en 17 jaar die in november 1944 omkwamen in Kattendijke. De tip kwam te laat voor de publicatie. „We kenden het verhaal niet en zij ko men in ons boek dan ook niet voor." De Koning riep aanwezigen op om aanvullingen te melden. De heemkun dekring gaat alle verzamelde docu mentatie over Thoolse oorlogsslacht offers bewaren. Volgens voorzitter Wally Blaas zijn er te weinig naslag werken over de geschiedenis van de gemeente Tholen. „Als je over dit soort dingen nadenkt, dan kom je tot de verzuchting: het ontbreekt in Tho len eigenlijk aan een allesomvattend overzicht, zeg maar een standaard werk. Zoals Hollestelle dat honderd jaar geleden over de polders en de stad Tholen heeft gemaakt." Blaas droomt van een werk waarin per kern de geschiedenis wordt verteld. „Dat zou een mooie bezigheid zijn voor een oud-gemeentearchivaris, die het archief als zijn broekzak kent", lonkt hij naar archivaris J.RB. Zuurdeeg, die in februari met pensioen gaat. Burgemeester Nuis reageert met een knipoog naar de gemeentearchivaris: „De geschiedschrijving is nooit af, ik pleit dan ook hiermee verder te gaan. Wie weet wat de heer Zuurdeeg in de toekomst nog kan betekenen." Rabobank Tholen overhandigde voor zitter Blaas een cheque ter waarde van 3500 euro. Daarmee werd een gedeel te van de oplage bekostigd. In totaal werden voor de eerste druk zevenhon derd exemplaren geproduceerd. Tij dens de voorverkoop reserveerden be langstellenden al 140 boeken. Deze konden na de presentatie worden op gehaald, terwijl 22 andere geïnteres seerden het boekwerk ter plekke aan schaften. Gevallen en gebroken telt bijna 200 pagina's, er zijn ruim 120 il lustraties in opgenomen. Ook van een groot aantal slachtoffers is een afbeel ding in het boek te vinden. „Het boek vormt het bewijs dat er nog veel over de gemeente te schrijven valt. Ik hoop dat dit boek een belangrijke bijdrage mag leveren aan het uitdragen van de gedachte 'wat voorbij is. is ons toch bijgebleven"', aldus burgemeester Nuis. VERVOLG VAN VIJFHOEK Dat de raad nu van de huisartsen een brief heeft gekregen waarvan de in houd naar buiten is gekomen, noemt ze een 'uiterst pijnlijke zaak'. „Een aantal maanden geleden heb ik nog met Bakkerus en directeur Kloet van Castria gesproken. Toen was er ook nog geen overeenkomst, maar er is toen beloofd dat daar aan gewerkt zou worden. Ik ben er toen vanuit gegaan dat het geregeld zou worden. Dat is niet gebeurd. Dat is heel ver velend. Maar er is Castria veel aan gelegen om het tot een goed eind te brengen. Het is geen project van der tien in een dozijn. Het is de eerste keer dat er op Tholen op deze schaal zoiets gerealiseerd wordt." Castria-directeur J. Kloet wil nog geen commentaar geven op de brief aan Marsaki waarvan hij een af schrift kreeg. Wel wijst hij er op dat het voor de artsen nu een lastige keuze is. „Wij bouwen muren voor een gebouw maar hebben daar dan nog geen huurders voor. Dat is ook zo met de bouw van Maartenshof. Het gaat bij de keuze van de artsen om binnenmuren. Het is even af wachten. De bouwheer is Marsaki. Het is wel belangrijk dat er nu in Tholen een gezondheidscentrum komt. Huren of kopen is als vrij uit gangspunt gekozen. Als de huisart sen willen kopen moeten ze dat met Marsaki regelen, als ze willen huren met Castria. Dan komen wij weer in beeld." De Baar bevestigt dat. „Bij de aan besteding wordt er in principe over een casco gesproken. Nu staan we voor de verschillende inbouwpak- ketten. Eerder is er wel een intentie- overeenkomst op tafel gekomen, maar toen is besloten om die pas te ondertekenen als alle aanpassingen er in verwerkt zijn." De bouw ligt op schema. De eerste verdiepingsvloer is nagenoeg ge reed. Er komen 18 koopappartemen ten in die allemaal verkocht zijn, zegt De Baar. De overige 17 zijn huurwoningen. Bij het afgraven van de grond voor de parkeergarage ontstonden aan vijf woningen en garages aan de Ten Ankerweg en de Jan van Bloisstraat scheuren. Hoe groot de schade is, kan De Baar nog niet zeggen. „Met de bewoners hebben we afgesproken tot het eind van dit jaar te wachten om de schade op te nemen. De grond in de omgeving moet zich eerst zetten. Maar er zijn wel voort durend metingen verricht. Soms werden de scheuren een millimeter groter, soms een millimeter kleiner. Het uittrekken van de damwanden was wel even spannend, maar dat heeft geen enkel gevolg gehad." Zeeuwse deskundigen bij EU. De provincie Zeeland gaat proberen om één of enkele enthousiaste en erva ren deskundigen tijdelijk bij de Eu ropese Commissie in Brussel gede tacheerd te krijgen om de Zeeuwse belangen te bepleiten en subsidies los te krijgen. kost 18,90 euro Het is verkrijgbaar op de volgende adressen: Mossellaan I .Tholen, tel. 602709 Bierensstraat 61St.-Annaland, tel. 652774 Burg.Versluijsstraat 34, Oud-Vossemeer Hoge Markt 5, Scherpenisse Boekhandels Dieleman en Oostdijk in Tholen Het bestuur van de heemkundekring Stad en Lande van Tholen bedankt hierbij de Rabobank Tholen voor de financiële bijdrage die de uitgave 'Gevallen en gebroken' mede mogelijk heeft gemaakt. Electronica Antwerpsestraat 12-14-16 4611 AG Bergen op Zoom Tel. 0164 23 79 40 www.verburgh.nl Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2005 | | pagina 5