Gemeente komt Duine tegemoet in kosten "De SGP wil geen reclame voor circus" 'Kinderen opvoeden doe je niet met je IQ, maar met je gevoel' Bij mist in sloot bij Poortvliet ZLM M0T0RVERZEKERING? Auto's van weg door oliespoor Ruimte bouwen waterkeringen 57 mille meer salaris waterschap Kerstgedachten Auto uitgebrand bij sanitaire stop Langzamer leren Vergunning en bevriezen canon erfpacht De gemeente verleent aan de firma Duine in Scherpenis- se kosteloos een standplaatsvergunning voor anderhalf jaar voor de Spar-winkelwagen die vanaf 5 december op de Spuidamstraat in gebruik is. Dat antwoordt het colle ge van burgemeester en wethouders aan de SGP-fractie die half november vragen stelde over het steunen van een winkelvoorziening voor de eerste levensbehoeften in het dorp door de gemeente. Van der Linde over leges reclameborden Met tien tegen acht werd in de gemeenteraad een amen dement van de SGP verworpen om de leges voor recla me-uitingen voor commerciële activiteiten te verhogen van 7,40 euro naar 20 euro. De SGP wilde aankondigen voor braderieën en verkopingen voor Thoolse verenigin gen daarvan uitsluiten, maar kreeg alleen steun van CU en D66. Grote lijn Regiostuurgroep ziet ontpolderen helemaal niet zitten Donderdag 15 december 2(105 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT William Westveer uit smalstad strijdt voor ouders met een verstandelijke beperking Kinderwens Bewustwording Cursuspakket Tien miljoen euro De Thoolse politic zoekt een trac torbestuurder die mogelijk hy draulische olie heeft gelekt, waar door drie automobilisten tussen Oud-Vossemeer en Sint-Annaland van de weg zijn geraakt. Dat ge beurde vorige week dinsdagavond op het traject Broekseweg. Bartel- meetweg, Priestermeetpolder en Joanna Mariapolder. Over een lengte van enkele honderden me ters zorgde een spoor van hydrau lische olie (een smeermiddel) voor een glad wegdek. Rond tien over zes raakte bij de boerderij de Blauwe Bloem de eerste auto van de weg, tien minu ten later gevolgd door een tweede en kort na achten door een derde. Overigens raakte daarbij niemand gewond. Medewerkers van de pro vincie riepen rond kwart over ze ven de hulp in van de brandweer van Sint-Annaland. die tot half elf bezig is geweest om de weg met een ontvettend middel schoon te maken. De politie zoekt de tractorbestuur der, of mensen die de tractor of de eventuele lekkage die middag hebben opgemerkt. VHRVOLG VAN AUTO Een 37-jarige inwoner die zijn au to even stil zette langs de weg om een plas te doen, heeft de schrik van zijn leven gekregen. Toen hij terugkwam bij zijn auto stond de ze namelijk in brand. Het gebeurde tegen kwart over vier vorige week maandagmiddag bij 'de Vis' aan de Derde Dijk. De brandweer van Stavenisse werd gealarmeerd, maar kon niet voor komen dat de auto volledig uit brandde. Het wrak stond een week later nog altijd te pronken langs de weg. Het waterschap verruimt voor be staande bebouwing de bouwmo gelijkheden op regionale waterke ringen. Als deze voldoen aan het normprofiel - kruinbreedte mini maal 2 meter, kruinhoogte in Oos- terscheldegebied minimaal het grenspeil - wordt uitbreiding van bebouwing met twintig procent voortaan toegestaan. Mits de sta biliteit van de waterkering niet in het geding is, en beheer en onder houd niet worden belemmerd. Wél blijft een ontheffingsplicht nodig. Voor nieuwbouw blijft het uitgangspunt dat niet wordt toege staan (nee, tenzij). Mensen die in het verleden een afwijzing kregen op het verzoek om bebouwing in de waterkering uit te breiden, zouden over de be leidswijziging ingelicht moeten worden. Op die manier krijgen ze de kans om opnieuw voor een ontheffing in aanmerking te ko men. Dat heeft gezworene me vrouw Van 't Westeinde in de commissie waterkeringen en we gen geantwoord op een vraag van hoofdingeland Chr. Koopman uit Sint-Maartensdijk. Kunnen mensen met een verstan delijke beperking wel of niet een kind opvoeden? Deze discussie laaide eind november op, toen een echtpaar in Amsterdam werd ge arresteerd vanwege de dood van hun twee weken oude dochtertje. Volgens de eerste berichtgevingen zou het gaan om verstandelijk ge handicapte ouders, later bleek dit niet het geval te zijn. De politiek vergaderde echter al druk over dit vraagstuk. William Westveer, directeur van de Landelijke Fede ratie Belangverenigingen Onder ling Sterk (LFB), komt op voor mensen met een verstandelijke beperking en mengde zich in de discussie. Als voorbeeld gebruikt hij regelmatig zijn eigen gezin; samen met zijn vrouw Irma voedt hij in Sint-Maartensdijk zijn zo nen Joeri (10) en Bryan (7) op. „Natuurlijk gaan er wel eens dingen fout met de opvoeding, maar dat is toch bij iedereen? Kinderen worden nu eenmaal niet met een gebruiks aanwijzing geboren", vertelt de 37- jarigc William Westveer. „Een ding is zeker, bij ons staan de kinderen boven alles." Zijn vrouw Irma (36) heeft naast haar verstandelijke be perking, vooral in de winter last van depressies. „Daar proberen de kin deren natuurlijk gebruik van te ma ken, wanneer zij hun zin willen doordrijven", legt hij uit. Via het persoonsgebonden budget (pgb) krijgt het echtpaar daarom vier keer per week, enkele uren per dag hulp in de huishouding en tips bij de op voeding. „Omdat ik psychisch niet in orde ben, is het wel fijn dat wij hulp hebben. Eén keer in de maand komt ook 's avonds een oppas, dan gaan wij eventjes met zijn tweeën weg", zegt Irma. Vier jaar geleden verhuisde het ge zin van Zierikzee naar Sint-Maar tensdijk. „We moesten meer rust in ons leven krijgen. We hebben het goed hier", vertelt William verder. Toch kwam de drukbezette direc teur van de LFB begin dit jaar zich zelf tegen. „Ik zat vanwege mijn werk iedere dag om half zes al in de auto en kwam pas om tien uur 's avonds thuis. Dat hou je niet drie jaar lang vol zonder gevolg. Daar ben ik wel achtergekomen." Com pleet overwerkt speelde hij in maart met de gedachte om een eind aan zijn leven te maken, vertelt William openlijk: „Irma verstopte voor alle zekerheid de autosleutels. Dat was maar goed ook, ik flipte helemaal door. Na een gesprek met de thuis zorg werd ik voor enkele maanden opgenomen in Vrederust." Hij bena drukt dat het gebeuren niets te ma ken heeft met zijn kinderen en dat hij nooit een gevaar voor hen of ie mand anders is geweest. „Ik zou mijn kinderen nooit pijn kunnen doen. Dat heb ik ook met Irma afge sproken toen wij kinderen namen, 'we gaan niet slaan'." William was zelf het slachtoffer van kindermis handeling en is fel tegen het uitde len van 'opvoedkundige tikken'. „We hebben regels waar de kinde ren zich aan moeten houden. Luiste ren ze niet, dan wordt Joeri naar zijn kamer gestuurd, Bryan moet op de vierde tree van de trap gaan zitten. Dan weten ze wel dat ze straf heb ben. Slaan wil ik absoluut niet: als we zover zakken, gaat het niet goed." William en Irma kozen bewust voor kinderen, al dachten ze hier goed over na. „We hebben van tevoren Uit de antwoorden blijkt dat de kos ten voor het verlenen van de ver gunning voor de standplaats van de wagen voor rekening van de ge meente zijn. Verder besloot het col lege om het canon van de erfpacht voor de ondergrond van het tanksta tion niet te verhogen. Het tanksta tion is gebouwd op gemeentegrond en is in erfpacht aan Duine uitgege ven. Jaarlijks wordt hiervoor een erfpachtsom in rekening gebracht. Daarin is opgenomen dat de over eengekomen erfpachtcanon aange past kan worden zodra de onderne mer er een wasstraat verwezenlijkt. B. en w. hebben nu afgesproken dat de canon niet wordt aangepast, niet voor de winkelwagen en ook niet voor de wasstraat. Als de proef met de winkelwagen slaagt en Duine de wagen omzet in een vaste winkel, dan zal deze af spraak worden bestendigd. Als de proef niet slaagt en er geen perma nente winkel komt. dat zullen de af spraken over de erfpachtcanon voor de wasstraat wel weer volledig wor den toegepast. Eerder was al bekend dat het college zich voor 7000 euro garant stelt voor een periode van anderhalf jaar voor het verlies dat Duine mocht lijden. De ondernemer moet na die tijd een accountantsrapport overleggen. Blijkt er verlies te zijn geleden, dan neemt de gemeente ten hoogste 7000 euro voor haar rekening. Of het college ook medewerking verleent aan het tot stand komen van een permanente winkel wil ze nog niet zeggen. Daarvoor moet eerst onderzoek worden gepleegd, ant woorden b. en w. Wel is aan Duine toegezegd dat dit onderzoek zal worden gestart. Verder is toegezegd dat, als de proef slaagt, het bestem mingsplan zal worden aangepast en dat dit op kosten van de gemeente zal gebeuren. Volgens H. Geluk zouden de recla me-uitingen (borden die rond een lantaarnpaal worden gezet) kosten dekkend moeten zijn. De leges van 7,40 euro is dat volgens Geluk bij lange na niet. terwijl degene die re clame maken op deze manier wel inkomsten hebben. „De rest wordt dus bijgepast door de Thoolse ge meenschap." J. van den Donker (D66) kon zich wel vinden in het voorstel en zei het amendement te zullen steunen. J.J.P.A. Boulogne (ABT) voelde er aanvankelijk ook voor. Hij wilde weten wat het kost om de verorde ning aan te passen. M.A.J. van der Linde (PvdA) vroeg ook het woord, maar tapte uit een heel ander vaatje: „Het gaat de SGP niet om het geld maar om het principe. Er wordt reclame ge maakt voor cultuur, voor de Maagd, voor een circus. Als ik zie wat voor soort circussen naar hier komen, dan ben ik verder geneigd ze subsidie te geven dan ze een oor aan te naaien." Ook J.P. Bout (CDA) vroeg zich af of het wel de moeite waard was om de legesverordening er voor aan te passen. „Hoe baken je het af? Er is een grijs gebied tussen een circus en een vereniging." Van Belzen vond wel dat het kos tendekkend gemaakt moest wor den. „We hebben er geen bezwaar tegen dat een circus reclame maakt, maar dan moet ze het wel zelf betalen." Volgens K.A. Heijboer kost het aanpassen van de verordening niet meer dan een kopje koffie en wat inkt uit een pen. „Dat kan gewoon meegenomen worden. De vragen die u stelt kosten meer tijd. De werkelijke kosten van het verlenen bedragen 20 euro. Het zijn er onge veer 20 per jaar." Geluk probeerde de tegenstanders over de brug te halen door te stellen dat het om 'de grote lijn' gaat. „Wat is er op tegen om voor de kosten te laten betalen." Boulogne was onder de indruk ge raakt van de uitleg van Van der Linde en zei het amendement niet te steu nen. Bij de stemming bleek de SGP alleen de steun van CU en D66 (8 ze tels) te krijgen. PvdA, ABT. VVD en CDA waren met tien zetels tegen. Het gros van de deelnemers aan de regiostuurgroep natuurpakket Wes- terschelde, waarin beide Zeeuwse waterschappen en een aantal Zeeuwse gemeenten zitting hebben, ziet ontpolderen niet zitten. In een eerste vergadering spraken de mees te leden zich negatief uit over het te ruggeven van land aan de zee. Zij vinden dan ook dat van hen niet ge vraagd kan worden om daar via een lobby meer draagvlak voor te creë ren. In feite is de minister verant woordelijk, maar omdat de provin cie dit naar zich toe heeft getrokken, zal die de boodschap naar buiten moeten brengen, was de teneur op de bijeenkomst. Het plan is dat mi nimaal 600 hectare ontpolderd moet worden, als natuurcompensatie voor het verdiepen van de Westerschelde. De salarisverhoging van de leden van het dagelijks bestuur van water schap Zeeuwse Eilanden vergt 57.000 euro op jaarbasis. Gezwore ne Hoekman heeft dat in de com missie financiën bevestigd op een vraag van hoofdingeland P.M. van den Dorpel uit Tholen. Deze laatste noemde een persbericht waarin een bedrag van 19.000 euro was ge noemd 'niet compleet'. De verho ging geldt voor het nieuwe bestuur, dat aantreedt na de verkiezingen van maart. Volgend jaar hoeft deze daarom niet over een heel jaar be taald te worden. Advertentie I.M. William Westveer (hier met zijn vrouw Irma en zonen Joeri en Bryan) vecht voor de kinderwens van mensen met een verstandelijke beperking. veel informatie ingewonnen. Naast onze verstandelijke beperkingen, leed de moeder van Irma aan een spierziekte en mijn moeder aan kan ker. We wilden duidelijk weten van de artsen of dat mogelijke invloed kon hebben op onze kinderen." Van de huisarts en gynaecoloog kregen zij diverse folders en brochures mee naar huis om te bestuderen. „De huisarts vertelde mij verder dat er niets met mij en Irma aan de hand is, behalve dat wij wat langzamer leren. Ook mensen die geen verstan delijke beperking hebben, kunnen trouwens kinderen krijgen die iets 'mankeren'. Niet alles staat in een boekje." Hun oudste zoon Joeri zit op basisschool De Rieburch en volgt het reguliere onderwijs. Het echtpaar merkte bij Bryan al snel dat hij niet goed mee kon komen op school. „We hebben dit toen aange kaart, maar de school wilde het nog een tijdje proberen. Tegenwoordig volgt Bryan toch speciaal onderwijs in Goes, omdat hij de lesstof wat trager opnam dan zijn klasgenoot jes." Beide zonen bezoeken eens in de veertien dagen het TakeCare- huis, een instelling waar zij op een spelende manier les krijgen in ver schillende sociale vaardigheden. „De kinderen weten ook dat hun ou ders een verstandelijke beperking hebben, maar ze zijn blij met ons en wij zijn heel blij met hen." Dat is de reden, waarom William Westveer strijdt tegen de voorgestel de gedwongen anticonceptie voor mensen met een verstandelijke be perking. „Ze zijn gewoon aan het discrimineren. Opvoeden heeft niets te maken met je IQ, dat gaat met ge voel. Je hebt het of je hebt het niet." Mensen met een kinderwens goede voorlichting en informatie geven, is volgens hem de enige juiste benade ring. „Mijn zusje Jolanda heeft het syndroom van Down. Jaren geleden wilde zij ook kinderen en vergat re gelmatig de pil in te nemen", vertelt William. De verzorgers vertelden zijn zus dat zij geen kinderen mócht nemen, wat hij verschrikkelijk vond. „Instellingen houden de men sen dom en afhankelijk. In een insti tuut wordt geen seksuele voorlich ting gegeven, het is makkelijker om te vertellen dat zij de pil moeten slikken of deze stiekem door hun eten te doen." Toen Joeri een half jaar oud was, nodigden de nieuw bakken ouders Jolanda uit om een paar weken te komen 'testdraaien'. „Ze moest alles doen, de fles geven, luiers verschonen. Al hielden wij wel een oogje in het zeil. Zij deed het allemaal redelijk goed, maar vergat kleine belangrijke dingen. Toen Joeri op een nacht wakker werd, legde Jolanda hem op de commode en ging naar beneden om melk warm te maken. Joeri liet ze alleen achter. We hebben toen haar babypop met een harde bonk op de grond naast de commode laten val len. Jolanda kwam in paniek naar boven, we hebben haar gekalmeerd en verteld dat het haar pop was die op de grond lag, maar dat het Joeri had kunnen overkomen." De kinder wens van Jolanda duurde niet lang, enkele dagen later maakte William haar wakker omdat Joeri wederom lag te huilen. „Ze werd toen boos, omdat ze moe was. Ik zei tegen haar, dat ook de nachttaferelen er al lemaal bij hoorde. Die ochtend ver telde Jolanda dat ze geen echt kind je wilde en dat een baby pop makkelijker was." William maakte zijn zusje duidelijk dat ze dan wel aan anticonceptie moest denken. Jolanda koos voor een 'sneetje in haar buik'. „Verzorgers hadden haar verteld dat ze alleen een snee in haar buik kreeg en dat ze dan geen kinderen meer kon krijgen. Veel mensen worden zo voor de gek ge houden. Niemand nam de tijd om haar uit te leggen wat sterilisatie pre cies inhield. Met behulp van tekenin gen en een televisiedocumentaire hebben wij dit uitgelegd. Uiteinde lijk koos ze nog steeds voor deze operatie, maar Jolanda was zich wel meer bewust wat het inhield." Terug bij de instelling vroegen de verzor genden verbaasd aan William hoe hij haar zover had gekregen. Toen hij vertelde dat zijn zus dit zelf had be slist, werd verward gereageerd. „Het dringt bij veel zorginstellingen niet door dat mensen méér kunnen dan gedacht wordt. Bewustwording kost wellicht tijd, maar personen met een verstandelijke beperking kunnen zo wel hun eigen leven bepalen." Daarom is de directeur van de LFB momenteel samen met de MEE-or- ganisatie in Utrecht bezig een cur suspakket aan het samenstellen voor begeleiders en verstandelijk gehandi capten. Hierin komt aan bod hoe zij moeten omgaan met een kinderwens. Ontmoedigen heeft het omgekeerde effect, meent William Westveer. „Als iemand zegt dat je iets niet mag doen, dan wordt het alleen maar leu ker om het stiekem wel te doen. In plaats van ontmoediging, moeten mensen bewust worden gemaakt. Laat ze in de praktijk meedraaien bij een kleuterschool, dagverblijven en lagere scholen, zodat zij merken dat een baby ook groeit. Alleen een tekst en een paar tekeningen over kinderen zegt hen niks." Het cursuspakket over de kinderwens zou volgens Westveer voor iedereen van toepas sing kunnen zijn. „Ik ga vechten om dit verplicht in het onderwijs bij alle doelgroepen te laten opnemen, naast de seksuele voorlichting." Het minis terie van Volksgezondheid. Welzijn en Sport volgt de ontwikkelingen van het cursuspakket vol interesse. „Het ministerie heeft al contact met mij gehad, omdat zij eigenlijk een subsidieaanvraag hadden verwacht voor het bewustwordingsproject. Ik wil eerst wetenschappelijk laten on derzoeken door een universiteit of de cursus ook echt werkt en helpt." Vrijdag besloot het kabinet dat ge meenten vanaf 2006 tien miljoen eu ro extra krijgen voor opvoedingson dersteuning. De gemeente moet het bedrag besteden aan preventief jeugdbeleid; pedagogische advise ring en begeleiding of praktische hulp bij verzorging en opvoeding van kinderen. Het extra geld is niet alleen bestemd voor ouders met een verstandelijke beperking, maar voor iedereen die ondersteuning kan ge bruiken bij het opvoeden. De kans dat je al in september op kerstballen, engelenhaar en kerststukjes stuit in winkels, warenhuizen en tuincentra wordt met het jaar groter. En als we zulke zachte herfstmaanden houden als dit jaar, dan kunnen we op den duur in onze korte broek en met een zomershirt aan naar de kerstmarkten die her en der gehouden worden. De kerstman en Sint-Nicolaas vechten sa men een robbertje over wie zich nu eigenlijk de populairste goedzak mag noemen. Maar de meeste Nederlandse gezinnen houden zich meer bezig met de vraag 'wie die in scène gezette goedheid allemaal weer mag gaan beta len Rond de bouwvakvakantie vallen de eerste sinterklaasboeken van de speelgoedwinkels al in de bus en zodra de koffers van de vakantie zijn uitge pakt, beginnen de kinderen alvast met het maken van een verlanglijstje. Je zou je haast gaan afvragen of men tegen liet eind van het jaar soms een schaarste verwacht op het gebied van speelgoed en andere sinterklaas- of kerstcadeautjes en -versieringen. Maar gezien de financiële onzekerheid die de exorbitante kostenstijgingen - waar\'an momenteel vrijwel elk gezin de gevolgen voelt - met zich meebrengen, is het tegendeel waarschijnlijk waar. De kredietbanken en thuiswinkels maken kopen op de pof weliswaar aan trekkelijk, maar ook bij deze instanties zul je toch vroeg of laat (en flink) voor je aankopen moeten betalen. En welk weldenkend mens, die de laatste maanden op allerlei manieren in verwarring wordt gebracht over hetgeen hij nu eigenlijk na aftrek van alle vaste lasten nog te besteden heeft, steekt zich omwille van de commercieel uitgemolken feestdagen nu in de schul den? De overgrote meerderheid in ons land werkt nog vrijwel uitsluitend om de vaste lasten op te kunnen hoesten. De luxe die men zich tot voor kort nog kon permitteren doordat moeder de vrouw ook net zo hard meewerkte, is inmiddels vervallen. Ja, de partner werkt nog wel degelijk mee, zelfs meer dan voorheen. Maar wat zij verdient wordt thans gebruikt om de financiële gaatjes te dichten. En als je dan ook nog eens de nieuwe zorgwet en levens loopregeling te verwerken krijgt, of als gehandicapte of chronisch zieke doodleuk door zo'n keuringspief van de UWV naar de bijstand wordt ver bannen, enkel en alleen omdat de minister gezegd heeft dat er minder WA- O'ers moeten komen, je voor een paar liter benzine haast net zoveel betaalt als voor een fles jenever, de energierekening opnieuw schrikbarend stijgt, de kinderopvang onbetaalbaar is geworden, de werkgelegenheid voor velen in het gedrang komt door toenemende concurrentie van werknemers en bedrij ven uit de zogenoemde lagelonenlanden, dan wil je toch wel even pas op de plaats maken, dacht ik zo. Natuurlijk weet ik dat wij al met al nog niet mogen klagen over de manier waarop wij hier kunnen leven. Zeker als je naar de armoede en ellende kijkt in met name de derdewereldlanden, het voormalig Oostblok en de door oor log en natuurrampen getroffen landen als Indonesië, Thailand, Pakistan, Irak en Afghanistan. Maar door de vele gesprekken die ik vanuit mijn jour nalistieke werk voer, weet ik dat ook hier de armoede hand over hand toe neemt. Alle opsmuk en al het commerciële geschreeuw ten spijt, zullen steeds meer Nederlanders de feestdagen ingetogen, sober en in eenzaam heid door moeten brengen. De (kerst fbomen reiken niet langer tot de hemel en we zullen volgens mij een engelengeduld moeten hebben voor de situatie er weer wat florissanter uit zal gaan zien. Maar ondanks deze sombere vooruitzichten wil ik u toch allemaal prettige feestdagen en een voorspoe dig, gezond en solidair 2006 toewensen. Genieten van kleine dingen kan na melijk ook heel leuk zijn, zeker nu grote kostbare zaken voor steeds meer mensen onbereikbaar worden. Bij de rotonde Lcigeweg/Paasdijkweg bij Poort\'liet belandde de auto via de sloot niet de voorkant op het akkerland. Bij een eenzijdig ongeval zaterdagochtend rond tien uur is de auto van een 24-jarige inwoner uit Oud-Beijerland totaal vernield. De be stuurder was in dichte mist op weg van zijn woonplaats naar Stave nisse waar hij zijn oom zou helpen een nieuw zeil te maken voor diens boot. Zijn oom was al op zijn bootje maar zijn neef kwam niet opda gen. Op de l.ageweg hij Poortvliet merkte de bestuurder de rotonde (bij de afslag naar de Paasdijkweg) te laat op, reed over de rotonde, verniel de een deel van het schrikhek, schoot vervolgens aan de andere kant over de weg door de berm en over het fietspad de sloot in en kwam te gen het talud tot stilstand. De bestuurder kon ongedeerd - onder meer dankzij de airbag - uit de auto komen. Bij de botsing tegen het talud van de sloot had de auto zich weer omhoog gewerkt. De aarde uit het talud lag op het akkerland. Rond kwart voor twaalf werd de auto door bergingsbedrijf Faasen uit Steenbergen weg getakeld. ff Assurantiekantoor V; i f' Burgemeet 25 - Poortvliet - Tel: (0166) 612 509 Uiariallfkiauir ,|;iii P.M. Otcrhccke Ten Ankerweg 72 - Tholen - Tel: (0166) 602 888

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2005 | | pagina 3