I Bruidspaar wordt verrast met duiven Plaatselijk nieuws 1 Laban Koersballen 2 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 15 december 2005 Nieuwe vmbo-school Bouwen Parksingel Parkeren Cromvliet Gratis winkelen Beperking clubhuis Noodlokalen scholen Dronken bestuurder Woninginbraak Vernieling in Goes Kettelerij bij MX-7 Planten gestolen Noord ij ke beste klaverjasser Verkoop dorpshuis VERF NODIG? J 2700 oliebollen Kerkenraad nog onvolledig Goede score Van Wezel Sinterklaasfeest De Ark Autoradio weg Aardappelloods Bomen peuterzaal Bestrating Hoenderweg Demo dans en sport Wilbert wint wedstrijd Samenkomst NBvP Kerstbingo WHS School op bakkerbezoek v Geslacht in eigen slagerij Inbraak in auto's Brandplekken dorpshuis Nieuwe ouderling- kerkrentmeester Duizenden euro's weg Kon. Julianastraat Vertrek pastoraal werker Hekwerk gestolen Splunter beste Pendelaar Rugzakken voor goed doel Nieuwe klinkers Zakkenrollerij Vervuilde grond Bestel-/Bedrijfsauto's Voetpaden Paasdijk Oliebollen Delta op bezoek Hek Noord weg Gemeente handhaaft dierenasiel Schepers Tholen Het Markiezaatcollege mag door gaan naast Meulvliet in de wijk Stadszicht. B. en w. hebben de zienswijzen die ingediend waren le gen de eerste herziening van be stemmingsplan Kom ongegrond verklaard. Bewoners vreesden voor overlast van extra verkeer en van jongeren. Het plan voor nieuwbouw van de vmbo-school uit Sint-Maar tensdijk is nu ongewijzigd vastge steld. Ook de tweede herziening van plan Kom. die betrekking heeft op de nieuwbouw van de Ten An kerflat. is door b. en w. vastgesteld. Hier waren geen bezwaren tegen. B. en w. hebben besloten om mede werking te verlenen aan de bouw plannen voor het vergroten van de woningen Parksingel 6. 8 en 10. Hiervoor wordt een procedure ge start om vrijstelling van het be stemmingsplan te verlenen. Tegen een illegaal geplaatste schut ting bij Cromvliet gaan b. en w. op treden. Ook is besloten om het par keren in die straat, vlakbij de Bosstraat en Kaay. aan te pakken. W. Anthonisse uit de Verbrande- straat was dinsdag de gelukkige diel minuut gratis te mogen winke len bij Albert Heijn in de Kotter- straat. Hij had de tweede hoofd prijs gewonnen bij de winkelactie van de ondernemersvereniging. Volgende week is de derde trek king van een minuut gratis winke len, waarna 22 december nog een andere trekking plaatsvindt. Een verzoek van een horeca-onder- nemer om handhavend op te treden tegen de horeca-inrichting in een aangrenzend clubhuis van een sportvereniging, is door b. en w. af gewezen. Het college kan uitslui tend handhaven op grond van het geldende bestemmingsplan en daartoe is volgens b. en w. onvol doende aanleiding. Wel wordt een brief gestuurd naar de vereniging waarin, voorzover nodig, nogmaals gewezen wordt op de gebruiksbe perkingen van het clubhuis. Bij zowel de openbare basisschool Ter Tolne aan de Molenvlietsedijk als de bijzondere basisschool de Kraal aan de Zoekweg komt er een noodlokaal. Fouax uit Moerdijk heeft daarvoor opdracht gekregen van de gemeente. De gemeenteraad had voor de noodhuisvesting 150.000 euro beschikbaar gesteld. De noodlokalen gaan ten koste van de schoolpleinen. Bij de Kraal, dat 107 leerlingen telt. gaat het om het zesde lokaal. Ter Tolne heeft 214 leerlingen. Een veertigjarige Thoolse automo bilist werd vrijdagavond om half tien op de Grindweg bij de rotonde betrapt op rijden onder invloed. Hij had meer alcohol gedronken dan de toegestane hoeveelheid en kreeg een bekeuring. Verder kreeg de be stuurder een rijverbod van één uur opgelegd. Er is vrijdag tussen half vijf en half negen 's avonds ingebroken in een woning aan de Meanderlaan. De toegang werd geforceerd, waarna een onbekend geldbedrag is gesto len. Twee Tholenaren werden zaterdag nacht om drie uur op de Westwal in Goes aangehouden. Het duo, een 18-jarige jongen en een 27-jarige man, werd betrapt op vernieling van de ruit van een bushokje. De achttienjarige bekende tegen de ruit te hebben getrapt en wilde de schade vergoeden. Zij zijn na ver hoor weer vrijgelaten. De Thoolse kunstenaar Jan Kettele rij neemt deel aan de komende wintertentoonstelling van de Zeeuwse Kunstkring. De expositie, MX-7 genaamd, wordt van 24 de cember tot en met 6 januari gehou den in de Vleeshal aan de Markt in Middelburg. Het betreft een bijzon dere tentoonstellingsvorm: in een twintigtal echte strandhuisjes kan de bezoeker deze 'kijkdoosjes van menselijk formaat' bezichtigen, waar de werken van de kunstenaars staan geëxposeerd. Meer informa tie over de tentoonstelling en over Kettelerij is te vinden op de inter netsite www.zeeuwsekunstkring.nl. Uit een tuin aan de Windsingel zijn een aantal planten weggenomen. De diefstal werd gepleegd tussen vrijdagmiddag vier uur en zater dagmiddag twee uur. Een schade bedrag, evenals het soort plant, is niet bekend. Magda Noordijke heeft met 5596 punten de wedstrijd van klaverjas- club Stad Tholen gewonnen. Rinus Moeilijker en Paul de Heer eindigen met 5432 en 5237 punten op respec tievelijk de tweede en derde plaats. Henk Snepvangers hield met 5048 punten, Monique Kijzers met 4825 punten van de vierde plek af. Oud-Vossemeer Dorpshuis de Vossenkuil. het vroe gere raadhuis, zal verkocht worden. B. en w. hebben besloten hiervoor een makelaar in te schakelen. Het pand houdt echter zijn huidige func tie tot het nieuw te bouwen dorps huis betrokken wordt. Onze mengmachine maakt uw wenskleur terwijl u wacht. Histor, Rambo, Flexa en Sigma vakverven Ruime collectie behang en raamdecoraties GRATIS KLEURADVISERING Schilderspeciaalzaak Eendrachtsweg 13 Tholen. 0166-604923. I Advertentie I.M. De tweede kerstmarkt van voetbal club Vosmeer trok zaterdag een goe de belangstelling. Op het gras voor de kantine was een overkapping ge maakt, waar onder meer zelfge maakte kerstartikelen te koop wer den aangeboden. Ook snert, glühwein en oliebollen waren ver krijgbaar. Met de verkoop in het dorp erbij werden 2700 oliebollen aan de man gebracht door leden van de club. De jeugd kon aan de slag met het zelf maken van kerststukjes. De opbrengst, ongeveer 1800 euro, is bestemd voor de viering van het zestigjarig bestaan van de club. De vacatures binnen de kerkenraad van de Hervormde gemeente kunnen moeilijk vervuld worden. Voor ou derling werd onlangs F. Boeve uit Nieuw-Vossemeer gekozen en dhr. M.L. Vos voor ouderling-kerkrenl- meester, terwijl dhr. P.L. Lisseveld uit Poortvliet tot diaken werd geko zen. Alle drie hebben ze echter voor hun verkiezing bedankt, zodat er in januari een nieuwe verkiezing moet worden gehouden. Leo van Wezel won bij biljartvereni ging de Treffers in 17 beurten de kortste partij. Het hoogste gemiddel de was voor Jos Hommel met 3,33, hij noteerde met 15 caramboles ook de hoogste serie. Sjaak Etienne speelde in een inhaalronde twee par tijen in 20 beurten, beide met een gemiddelde van 2,45. De uitslagen waren verder als volgt: H. van Daa- len-P. Goossens 9,474-10; J. Hom- mel-K. Hommel 10-7,937; A. Deur- loo-L. van Wezel 4,629-10; C. Burgers-P. de Leeuw 10-3,75; A. Hommel-J. de Koning 10-5,538. Bij de inhaalronden werden de volgende resultaten behaald: N. Rooijakkers- S. Etienne 9,047-10; A. Deurloo-S. Etienne 7,407-10; N. Rooijakkers- H. van Daalen 8,333-10. De leerlingen van basisschool De Ark verzamelden zich vijf december in de speelzaal om de pieten op te wachten. De scholieren besloten wat te gaan zingen om de wachttijd in te vullen. Het gezang werd onderbro ken door gebons op de deur, toen zes zwarte pieten arriveerden op de school. Zij voerden een toneelstukje op, waaruit de reden van de vertra ging bleek. In Spanje was er iets misgegaan met de pepernoten en schuimpjes voor Nederland. Alles kwam gelukkig goed en alle kinde ren kregen handjes en zakjes met pe pernoten. Voor alle kinderen en juf fen uit groep 1 tot en met 5 hadden de pieten een cadeau meegebracht. Ook zat er iets in de schoen en de klomp die de kinderen hadden gezet. De bovenbouw vermaakte zich met creatieve surprises die de leerlingen en juffen voor elkaar hadden ge maakt. Sint-Annaland Onbekenden hebben een autoradio en cd-speler gestolen uit een be drijfsauto die geparkeerd stond in de Burg. Baasstraat. De diefstal, waar door de eigenaar voor enkele hon derden euro's gedupeerd is, gebeur de tussen maandagavond negen uur en gisterenmorgen half zes. Het bezwaarschrift van de glastuin ders Mosselman en De Witte tegen de bouwvergunning voor een aard appel be waarloods/mach i neberg i ng van Johan Slager aan de Langeweg 15 is door b. en w. ongegrond ver klaard. Eerder had ook de rechtbank de bezwaarmakers al in het ongelijk gesteld. De bouwvergunning is vol gens het college niet strijdig met de voorschriften van bestemmingsplan Buitengebied en ook volgens de Woningwet was er geen weigerings- grond. Er worden 5 populieren en 3 essen gekapt aan de Hoenderweg. Aan de kapvergunning hebben b. en w. de voorwaarde verbonden, dat er een hcrplantplicht is van minimaal 3 amberbomen na realisatie van de uitbreiding van de Wellevaete. Hier door blijft er in de toekomst scha duw voor de kinderen op de speel plaats van peuterspeelzaal Ollcke Bolleke. Bij de nieuwbouw aan de Hoender weg, het isv-project waar voorheen slopersbedrijf Jeroense gevestigd was, wordt definitieve bestrating aangelegd. Het aannemingsbedrijf Moerland en Dorst uit Steenbergen was met 20.750 euro, exclusief btw, de laagste. De plaatselijke aannemer A. Goedegebuure schreef in voor 21.900 euro, C.W. van Haaften uit Stavenisse wilde het karwei uitvoe ren voor 24.548 euro. De bouwstra- ten zijn destijds aangelegd door Oomen uit Sprundel. Gymnastiekvereniging W.I.K. orga niseert vrijdag in de Wellevaete een kerstdemo. Belangstellenden kun nen vanaf zeven uur onder andere genieten van kinderdans. jazz. body balance en aerobics. De zaal gaat om half zeven open. Wilbcrt Ligtendag heeft in de cate gorie peuters de kleurwedstrijd van de winkelactie van middenstands vereniging Activa gewonnen. Rick Geuze bleek in de categorie groep 1 en 2 de mooiste tekening te hebben ingekleurd. Anneloes Dekker werd de winnaar uit de klasse groep 3,4 en 5, en Machiel den Engelsman won in de categorie 6,7 en 8. Peuter Wilbert Ligtendag kan voortaan ge nieten van een loopfiets, Rick Geu ze won een V-tech Genius laptop, Anneloes Dekker een mp3-speler en Machiel den Engelsman nam een mobiele telefoon als eerste prijs in ontvangst. In totaal deden ruim 500 kinderen mee aan de wedstrijd. De creatieve avond van NBvP Vrou wen van Nu werd goed bezocht. Achttien leden kwamen bijeen in café Havenzicht om onder deskun dige begeleiding van mevrouw Gueqièrre en mevrouw Bijnagte uit Scherpenisse kerstdecoraties te ma ken. Tijdens de avondbijeenkomst werden van verschillende materia len, fantasierijke tafelstukken ge maakt. Het werk aan een dergelijk stuk droeg bij een aan plezierige sa menkomst in het licht van de ko mende kerstdagen. De vrouwenver eniging sluit op maandag 19 december op chaletpark De Krab- benkreek het kalendeijaar met een kerstviering af. Voetbalvereniging WHS houdt za terdag de traditionele kerstbingo op sportpark De Waaje. Hierbij zijn in vijf ronden weer diverse prijzen te winnen. De bingo begint om zes uur. School met de Bijbel is maandag naar bakkerij W. Slager geweest. Donderdag, vrijdag en zaterdag Maandag, dinsdag en woensdag Kalkoenfilet of 'kalkoenschnitzels 500 gr. 4,50 Rosbieflapjes ntt/gekr. 500 gr. 5,50 i Saté vlees sooner 500 gr. 3,50 Bij 500 gram Shoarmavlees 4 broodjes saus gratis! Magere speklappen 1 kg 4,- Gekr. speklappen 500 gr. 2,25 Varkenskluif 1 kg 3,80 Kip-kerststerren 5 halen 4 BETALEN !j Schouderham 150 gram Boterhamworst 150 gram Gebraden gehakt 150 gram Beckers kroketten of frikadellen 10 stuks Bestel tijdig uw kerstbestelling! Hiervoor ontvangt u zaterdag a.s. een hestelliist in uw brievenbus. Mocht u deze niet ontvangen hebben, dan zijn ze verkrijgbaar in de winkel of print de lijst uit op www.slageriislaeer.nl Lever de beste/lijst uiterlijk donderdag 22 december in of op dinsdag avond 20 december van 18.00 tot 20.00 uur op de MOONLIGHT SHOPPING en ontvang voor deze lijst een stempel op uw moon light stempelkaart. Wij staan dan met HEERLIJK WARME ERWTENSOEP EN SATE! Voor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 Advertentie I.M. De leerlingen mochten achter in de bakkerij kijken, terwijl de bakker en zijn vrouw vertelden over aller lei machines. Daarna liet de bak ker zien hoe deeg gemaakt werd. De kinderen mochten zelf koekjes maken met leuke vormpjes en hel pen met het maken van eierkoe ken. Zij zagen verder hoe bolletjes deeg veranderden in langwerpige broodjes. Ook brachten de scholie ren een bezoek aan de ruimte waar de taarten worden gemaakt.'s Mid dags mochten zij terugkomen om al het lekkers mee te nemen in een zelfversierd tasje. D.V. maandag 19 december wordt er voor de zending oud papier opgehaald. Advertentie I.M. Onbekenden hebben in de nacht van maandag op dinsdag ingebro ken in twee auto's die geparkeerd stonden in de Kerkstraat. Uit een van de wagens werd de geluidsap paratuur gestolen. Bij de tweede auto is ook geprobeerd de autora dio weg te nemen, maar dat is mis lukt. Het schadebedrag is nog niet bekend. Aan de achterzijde van het dorps huis zijn verschillende brandplek ken aangebracht. Het houtwerk van het gemeenschapshuis was re centelijk geschilderd. De schade bedraagt enkele honderden euro's. Het is onbekend wanneer de brandplekken zijn aangebracht. Dhr. B.A. de Rijke heeft zijn ver kiezing tot ouderling-kerkrent- meester in de Hervormde gemeen te aangenomen. Dhr. J. Quist werd door de leden tot diaken gekozen, maar hij heeft voor zijn benoeming bedankt. De kerkenraad heeft van de classis Zierikzee toestemming ontvangen om de ouderlingen C. Marinissen en A.J. Zwerus en dia ken J. Potappel opnieuw verkies baar te stellen. Sint-Maartensdijk Bij een woninginbraak in de Kluut laan is donderdagavond tussen half zeven en half elf voor enkele dui zenden euro's aan contant geld ge stolen, alsmede sieraden. Een po ging om in een ander huis in die straat ook in te breken, mislukte. De Koningin Julianastraat wordt in januari herbestraat door gebr. Van Vossen uit Sint-Annaland. Dit be drijf was met 57.300 euro, exclusief btw, de laagste bij de aanbesteding door de gemeente. In het bestek za ten nog twee andere werken. C.A. Scherpenisse en zn. schreef in voor 64.000 euro, A. Goedegebuure voor 69.400. Oomen uit Sprundel voor 69.500 en gebr. Moerland sloot de rij met 73.700 euro. Pastoraal medewerker Martien Jan sen stopt met zijn werkzaamheden voor de Hervormde gemeente Re- hoboth. De kerkenraad meldt 'dat in verband met de thuissituatie Mar tien Jansen niet die kwaliteit in zijn werk kon leggen die zij als kerken raad en hijzelf wensten'. Bij een woning aan de Radda Bar- nenstraat is onlangs een hekwerk gestolen. Het roestvrijstalen hek van veertig centimeter hoog en ne gen meter lang heeft een waarde van enkele duizenden euro's. J. van Splunter is met 5525 punten winnaar gewonnen van de competi tiewedstrijd bij klaverjasvereniging De Pendelaars. L. Kampman be haalde met 4700 punten een tweede plek, M. Vermaas werd met 4453 punten derde. M. den Haan miste met 4352 punten net de top drie. A. Arts sloot met 3884 punten op plaats vijf de rij af. Vrijdag organiseert de vereniging een kerstklavcrjastoer- nooi in café Smerdiek. Inschrijven kan vanaf half acht 's avonds. De wedstrijd begint om acht uur. De Juliana van Stolbergschool heeft dit jaar meegedaan aan 'actie rug zak' van de stichting de Onder grondse Kerk. Bij de actie vulden kinderen en ouders ruim 105 rug zakken met toiletartikelen, school materiaal, klein speelgoed, snoep goed en kleren. Deze rugzakken gaan naar kinderen in onder andere Oost-Europa en Afrika. Vorig jaar kon de stichting 10.000 kinderen blij maken met een rugzak. Scherpenisse Het begin van de Langeweg wordt verbeterd. Mede door de nieuwbouw op de plaats van de vroegere garage Bolier gaat de gemeente nieuwe klinkers aanbrengen. Bij de aanbe steding was gebr. Van Vossen uit Sint-Annaland met 57.300 euro de laagste inschrijver voor een bestek met herbestratingen in drie dorpen. Een 19-jarige inwoonster is maan dagmiddag het slachtoffer gewor den van een zakkenroller in Bergen op Zoom. De vrouw bemerkte, kort nadat zij wat aankopen had gedaan bij een kiosk, bij het instappen in de bus dat haar portemonnee niet meer in haar tas zat. Naast een gering be drag is de dief nu in het bezit van haar rijbewijs, identiteitskaart, twee OV-jaarkaarten en een bankpas. Poortvliet De grond van de woning bij Smids straat 6 blijkt gering verontreinigd te zijn. Dat schrijft de provincie Zee land in een brief aan de bewoonster. In 2000 werd bij oriënterend onder zoek geconstateerd dat de grond op een diepte van 0,5 tot 1,5 meter ver ontreinigd was met minerale olie. Uit nader onderzoek bleek echter dat de vervuiling gering is. Om risi co's te vermijden wordt de bewoon ster wel geadviseerd om de tegel bestrating te laten liggen. Bij toe komstige graafactiviteiten of uitbrei ding van de woning moet rekening worden gehouden met de aanwezig heid van verontreinigde grond en grondwater. De provincie schrijft verder dat bij eventuele verkoop van de woning de toekomstige eigenaren op de hoogte gesteld moeten worden van de bodemverontreiniging. Nieuw en gebruikt alle merken. Ook voor onderhoud en reparatie. Bovag autobedrijf NIEMANTSVERDRIET Poortvliet, tel. 0166-612680 Advertentie I.M. De voetpaden langs de Paasdijkweg worden opgeknapt. De gemeente laat het karwei uitvoeren door aannemer gebr. Van Vossen uit Sint-Annaland. Maandag 19 december haalt de voetbalvereniging SPS oud papier op. Zet u het gereed a.u.b. Advertentie I.M. Diefstal handcomputer Uit een kantoorruimte van een be drijf aan de Paasdijk is onlangs een handcomputer gestolen. De compu ter heeft een waarde van een paar honderd euro. Bruid Arina Ketting kreeg van haar collega 's een gevederde verrassing. Samen met haar echtgenoot Wim de Witte mocht zij de eerste duiven loslaten. Arina Ketting uit Sint-Annaland en Wim de Witte uit Nisse werden vrijdag tijdens hun bruiloft bij het gemeentehuis in Sint-Maar tensdijk verrast door de collega's van de bruid. De 22-jarige Arina werkt sinds vijf jaar als boekhoudkundig medewerkster bij Ardi Keu kens. Toen het bruidspaar na de huwelijkscere monie het gemeentehuis verliet, lieten haar col lega's, samen met aanwezige familie en vrien den, enkele duiven los. Het echtpaar mocht zelf ook twee duiven op het plein voor het gemeen tehuis loslaten. De collega's waren getipt door de vader van Arina Ketting. „Bij de bruiloft van haar zus waren ook vogels losgelaten, dat vond ze zo mooi. Hij heeft dat goed onthou den." Ontroerd door de verrassing bedankte het echtpaar de aanwezigen die de vogels gere geld hadden. De 24-jarige bruidegom werkt als systeembeheerder bij landbouwmachincbe- drijf Gebroeders Weststrate in Krabbendijke. Het bruidspaar gaat in Sint-Annaland wonen. Predikbeurten Zondag 18 december THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Van Dijk, Ridderkerk. 18.30 u. ds. Meijer, Yerseke. HERSTELD HERV. GEMEENTE 9 u. ds. Van Esterik, Goedereede. 18 u. ds. Joppe, St.-Maartensdijk. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. mevr. Van der Meer, Baren- drecht. GEREF. KERK 10 u. ds. Van de Griend, Krabben dijke. CHR. GEREF. KERK 10 u. lecsdienst. 18.30 u. ds. Van der Swan. Slie- drecht. GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. ds. De Jongste. 14.30 u. leesdienst CHRISTENGEMEENTE 10 u. dhr. Wisse. R.K.-KERK zo 11 u. eucharistieviering. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. kand. Den Braber, Klundert. 18.30 u. ds. De Graaf, Waalwijk. GEREF. KERK 10 u. da. Van de Poll, Tholen. CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. ds. Capellen. 14.30 u. ds. Van der Zwan. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. R.K.-KERK vr 9 u. eucharistieviering, zo 9.30 u. woord- gebed- en com muniedienst. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Versluis. 18 u. kand. Van Kralingen. Ridder kerk. HERSTELD HERV. GEMEENTE 11 u. ds. Van Esterik, Goedereede. 16 u. kand. Bouman, Sommelsdijk. GEREF. GEM. 9 en 18.30 u. leesdienst. 14 u. dhr. De Waard. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. kand. Vogelaar, Rotterdam. 18 u. ds. Wüllschleger, Vlissingen. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. SINT-MAARTENSDIJK HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Joppe. HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds. Van der Ploeg, Werken dam. 19 u. kand. Slabbekoorn, Goes. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.30 en 18.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. kand. Van Rees, Nieuw-Lekkerland. GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18.30 u. leesdienst. VRIJE HERVORMDE GEM. 9.30 en 14.30 u. ds. Van der Sleen. POORTVLIET HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Den Hartog, Keste- ren. GEREF. KERK 10 u. ds. Luijmes, Kapelle. 14.30 u. ds. Scholing, Arnemui- den. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. dr. Van Harten, Ridderkerk. 17 u. ds. J.H. Lammers, Krimpen a/d IJssel. GEREF. GEM. 9.30 u. leesdienst. 15 u. ds. De Bakker. OUD GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. ds. Van der Meer. 14.30 u. leesdienst. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. Kerssies. De hervormde vrouwenvereniging houdt woensdag 28 december een oliebollenactie. De dames komen met de lekkernij langs de deur. Nutsbedrijf Delta komt dinsdag op bezoek. De infomobiel staat van negen tot twaalf uur op het haven plateau. „Via de meteropnemers en uit telefoongesprekken met klanten is ons gebleken dat er wel belangstelling is voor persoonlijk contact", zegt Jaap Nelemans van Delta. „Daarom komen we nu voor het eerst naar Sint-Philips- land met de infomobiel. Dinsdag zal blijken of we met de ze service in een behoefte voor zien." Eerder stond de infomobiel al diverse keren in Scherpenisse en in Tholen. Voor het plaatsen van een hekwerk op het perceel Noordweg 60 hebben b. en w. een vrijstellingsprocedure gestart. Weekenddiensten HUISARTSEN Huisartsenpost Bergen op Zoom e.o., tel. 0164-273855 (Paracelsuslaan 2), ma t/m vr 17-8 u., za en zo. APOTHEEK B.O.Z. Apotheek 't Fort Borgvliet, Antwerp- scstraat 101-103, tel. 0164-259890. vr t/m vr 18-8.30 u. APOTHEEK THOLEN Hoogstraat 28. za 11-12 u. DIERENARTS VV. BRONS Tholen spr.u. za 11.30-12 u„ Poort vliet za 8.30-9 u„ tel. 0166-662596. KRAAMZORG Verloskundigen: tel. 604969. Provinciale kraamzorg en entadmi nistratie Zeeland, voor bevallingen (24 u bereikbaar) 0113-224022. Homecare (24 u. per dag), tel. 0113- 232924 of 0115-615595. Tot uw dienst ROLSTOELVERVOER Personen(rolstoel)vervoer Ned. Ro de Kruis afd. Tholen. Voor reserve ringen tel. 06-30796206. CENTRUM THUISZORG Dr. Tazelaarstraat 1, St.-Maartens- dijk. in het Centrum Thuiszorg zijn gehuisvest: Allévo Bereikbaar 24 u. per dag, tel. 0113- 249111 (Hoofdkantoor: Hollandia- plein l.Goes). Uitleen verpleegartikelen: St.-Maartcnsdijk, ma t/m vr 13-14 u. en ma 18.30-19 u. Tholen, ingang Regentessestr. wo 10.30-11.30 u. Maatschappelijk werk Ma t/m vr 8.30-9.30 u„ tel. 0166- 662055. Voor dringende vragen en hulp buiten kantooruren (noodsitu aties) tel. 0118-628743. VRIJWILLIGE THUISHULP Op werkdagen van 10 tot 12 u„ tel. 0166-663784. CHR. THUISZORG Curadomi, tel. 0166-667337. INDICATIESTELLING (CIZ) Haven 9, Sint-Maartensdijk, tel. 0166-664196. WERKGROEP GEHANDICAP TENBELEID Hulp bij problemen, vragen en klachten, tel. 603342. PATIËNTEN VER. Advies- en informatielijn NPV Tho len 604275 en 653146; Sint-Philips- land 572342 of 572530. Vrijwillige thuiszorg 0166-662264. HET KLAVERBLAD IKG, 0113-249490. ma t/m vr 9.30- 12 u. WAO-platform, 0113-249315, ma t/m vr 9.30-11.30 u. ALZHEIMER Informatieverstrekking en gespreks partner bij dementie, tel. 030- 6596285. LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwangerschap, 06-0730 of 0166-692861. BLIJF VAN M N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 0118-469869. TELEFON. HULPDIENST tel. 0118-615551kindertelefoon 0800 -0432 (gratis). KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 0118- 628800. KINDEROPVANG KOBALT Kinderdagverblijf en gastouderbu reau tel. 0164-273633. JONGERENWERK Jeugd- en jongerenwerk tel. 0166- 662024. ANGO Telef. spreekuur: elke di. 18-20 u., 0166-603277 (vragen ook via e- mail: ango-krista@zeelandnet.nl). STORINGEN F)NERGIE Tel. 0800-229596. HOOGWATERSTANDEN Donderdag 15 t/m vrijdag 23 dec. donderdag 15 3.02 -15.19 vrijdag 16 3.45 -16.02 zaterdag 17 4.25 -16.45 zondag 18 5.02 -17.22 maandag 19 5.35 - 17.59 dinsdag 20 6.07 -18.35 woensdag 21 6.42-19.12 donderdag 22 7.17 - 19.52 vrijdag 23 8.02 - 20.37 do 15/12 17.16 VM do 23/12 20.38 LK Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 0900-9771. Uitslagen van de gespeelde wedstrijden van Meulvliet: 1. A. Hilgerson en R. Vroeg- op 35 p; 2. W. Bijl en H. Schot 27 p; 3. T. Goode en J. Bos 23 p; 4. B. Schot en L. van Bale 22 p; 5. D. Lindenberg en J. Ver- braeken 16 p. Tholen stad: 1. mevr. R. Burrows 25 p; 2. mevr. R. Nagtegaal 24 p; 3. L. Soomers en W. Scherpenisse 16 p; 5. mevr. A. Scherpenisse 15 p; 6. N. Moerkerken 14 p; 7. mevr. R. van Dricl 13 p; 8. mevr. C. Wilsing 10 p. Sint-Maartensdijk: 1. mevr. C. van Mierlo en J. Bijnagte 50 p; 2. mevr. W, Lutt en W. Bijl 46 p; 3. mevr. A. Poot en C. van Gorsel 34 p; 4. mevr. M. Dane en C. Breure 14 p; 5. mevr. A. Bocxe en me vr. T. Breure 13 p. Oud-Vossemeer: I. mevr. J. van Houte 26 p; 2. mevr. L. van Poortvliet 23 p; 3. mevr. D. van Dijke 18 p; 4. mevr. C. van Mierlo 17 p; 5. mevr. C. Havermans 14 p; 6. mevr. A. Blommerde 12 p; 7. mevr. A. Bosters 4 p; 8. mevr. J. Timmermans 1 p. De gemeente Tholen handhaaft het contract met dierenpensioen/ asiel Schepers voor de opvang van honden en katten omdat het con venant naar alle tevredenheid wordt uitgevoerd. Schepers was ongerust geworden omdat een ander bedrijf zich had aangeboden, maar in de beant woording op zijn schriftelijke vra gen maken b. en w duidelijk, dat er geen reden is om te veranderen. De stichting Dierenambulance Schouwen-Duiveland had ook in teresse voor Tholen. Volgens b. en w. heeft deze stich ting daarvoor geen vergunning no dig.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2005 | | pagina 2