VUURWERK Geld besparen? Bij ons kan het! ZLM Kerstaanbieding Patstelling maar bouw van gezondheidscentrum vordert 'Stop met plaatsing extra umts-antennes' Actie tegen windmolens bij Anna Jacobapolder Stavenisse Auto brandt uit bij de 'Vis' op dijk 400 OCCASIONS Verkeersprijs Scherpenisse Dooie mus in de raadzaal Huisartsen voor Vijfltoek tekenen niet, prijs 'onacceptabel' Donderdag 15 december 2005 62c jaargang no. 5 Altijd meer dan www.autoteam.nl De bewoners van de woning Commandostraat 8 in Anna Jacobapolder zijn een actie begonnen tegen de bouw van vijf nieuwe windmolens in de Abraham Wissepolder. „Onze mooie natuur wordt ernstig verziekt. Red ons mooie Sint-Philipsland en zeg nee!" De gemeente Tholen heeft in een brief aan de telecombe- drijven Telfort, Orange, Vodafone, T-Mobile en KPN ge vraagd voorlopig geen umts-antennes te plaatsen in de bestaande zendmasten. Hiermee reageert het college van b. en w. op de informatieavond, die ongeruste omwonen den van de zendmast aan de Thoolse Schelde-Rijnweg maandag in Meulvliet hielden. (wij verlagen zelfs onze autopremie) verzekeringen Onze mooie natuur wordt ernstig verziekt VLAMINGS LIE Steenbergen 0167 566 391 MULTIMATE St.Annaland Deze week Een pijnlijke patstelling. Zo kenschetsen de drie huisartsen in Tholen de situatie voor het gezondheidscentrum de Vijf hoek in Tholen. In een brief aan de bouwer Marsaki laten de artsen weten de intentie-overeenkomst niet te zullen te kenen omdat ze te veel moeten betalen voor het huren of kopen van ruimte in het complex met 35 appartementen aan de Ten Ankerweg/Jan van Bloisstraat. De ChristenUnie maakt zich zorgen en vraagt om opheldering. Onacceptabel Heel vervelend B. en w. schrijft brief naar providers Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5, 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 0166-657007 b.g.g. 653474 Telefax 0166-657008 E-mail: redactie@eendrachtbode.nl advert@eendrachtbode.nl admin@eendrachtbode.nl Homepage: www.eendrachtbode.nl Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Bankrekening 30 30 05 556, Giro 12 44 07 Abonnement 15,65 per halfjaar, 28,75 per jaar, per post 49,10 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers 1 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,28 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 5,50 contant. Hoofdredacteur W. Heijboer. Er staan nu al 4 windmolens, maar die leveren te weinig capaciteit. Daarom komen er meer en veel ho gere turbines aan de Del Campoweg met een tiphoogte van 125 meter: 80 meter stam en 45 meter rotor. De turbines leveren per stuk 3 megawatt per jaar, dus alle Thoolse windmo lens 51 megawatt. Alle huishoudens in de gemeente Tholen verbruiken bij elkaar 22,5 megawatt. „Met de plaatsing van de windturbines draagt de gemeente Tholen dus bij aan terugdringing van de C02-uit- stoot en aan een beter milieu met schonere energie", zeggen b. en w. De bewoners van de Commando straat zien echter veel meer bezwa ren. „Elke windmolen zal hoger worden dan de Euromast in Rotter dam", schrijven de actievoerders, die niet bereikbaar waren voor com mentaar. „Bijna het hele eiland zal geluidshinder ondervinden. Er is al twee keer onderzoek gedaan naar een nieuw windmolenpark en beide keren was het advies negatief met betrekking tot natuur en geluid. Maar toch wil de gemeente Tholen dat er bij ons een windmolenpark komt. De gemeente Tholen wentelt bijna 70% van de opgelegde wind energiedoelstelling af op ons eiland Sint-Philipsland", aldus de be zwaarmakers. De 70% komt vreemd voor aange zien er bij Stavenisse nu al 3 wind molens staan, die ook gemoderni seerd zullen worden. Bovendien is er een vergevorderd plan voor 5 ho ge windmolens bij landbouwer A. Geluk aan de Annavosdijk te Sint- Annaland. Verder is er een plan in gediend voor 4 windturbines bij landbouwer G.J. Hoek in de Noord polder te Sint-Maartensdijk. „Als we allemaal onze stem laten horen, kan de gemeente ons niet ne geren of in een hoekje weg moffelen", zeggen de bewoners van de Commandostraat 8 in een folder. „Bent u nog niet overtuigd, let dan op: de waarde van uw huis is alleen al door planning 30% gedaald, zelfs op 2,5 km afstand van het windmo lenpark. De gemeente Tholen zal u niet laten weten dat u daardoor min der onroerendezaakbelasting hoeft te betalen. De actievoerders wijzen op een ar rest van het gerechtshof Leeuwar den van 15 mei 2003, waarbij de waardevermindering op 30% werd vastgesteld. „Plaatsing van windmo lens betekent een wijziging van het geldende bestemmingsplan." De WOZ-waarde moet volgens de be zwaarmakers met 30% naar beneden worden bijgesteld. De vijf windmo lens komen in de Abraham Wisse polder tussen de Rijksweg en de zeedijk langs de Krabbenkreek. ZIE VERDER PAGINA 5 Smeermiddelen vetten Persoonlijke bescherming Equipment grip voor uw commerciële belan- De bewoners zijn bezorgd over de mogelijke risico's die de straling van gsm- en vooral umts-antennes kunnen hebben voor de gezondheid. Zij hebben de gemeente gevraagd ervoor te zorgen dat er geen umts- antennes bij worden geplaatst. Hugo van Bergen, woordvoerder van Mor Net, een samenwerkingsverband van de vijf mobiele netwerkopera tors in Nederland, vindt het tamelijk absurd dat de gemeente het verzoek heeft ingediend. „Zij oordelen op basis van emoties en niet op feiten. De feiten zijn duidelijk, weten schappers hebben geen enkele reden om aan te nemen dat de straling antennes schadelijk is." De te Tholen begrijpt de zorg van omwonenden, maar verklaart geen standpunt te hebben men over het eventuele heidsrisico van de straling van en umts-antennes. „We hebben gen, maar achten het wegnemen van de maatschappelijke onrust op dit moment uiterst opportuun", schrijft het college in zijn brief aan de tele- combedrijven. Van Bergen kan de angst niet begrijpen: „Voor de an tennes wordt dezelfde technologie gebruikt als voor radio en televisie, alleen zijn de radiogolven voor gsm en umts vele malen zwakker. De Wereld Gezondheidsorganisatie was betrokken bij zo'n 2500 onderzoe ken naar mogelijke schade, maar heeft nooit iets kunnen vinden. Dat zegt toch wel genoeg?" De woord voerder van MoNet respecteert de ongerustheid van de bewoners, maar voegt eraan toe dat de providers en de overheid deze angst weg kunnen nemen door hen goed te informeren over de antennes. ZIE VERDER PAGINA 7 ZIE VERDER PAGINA 5 Kijk ook op www.vuurwerkplanet.nl Nijverheidsweg 4 4695 RC Sint-Maartensdijk Tel. 0166-667181 Kijk ook op: www.fixetsintmaartensdijk.nl COMPAQ NOTEBOOK M2230. AMD Sempran 30Q0+, 512MB, 60GB, WLAN, dual layer brander, 6 in I cardreader, 128MB videokaart. 15" TFT. Mei gratis notebookpack t.w.v. 39,95 Meer informatie? Assurantiekantoor Overbeeke (0166) 602 888 of www.overbeeke.nl Assurantiekantoor Van Dijke (0166) 612 509 of www.dijke.info Advertentie I.M. Feest vandaag op de Groen van Prin- stererschool in Scherpenisse. Gede puteerde Poppelaars komt een leer ling feliciteren omdat hij van Tholen de mooiste tekening heeft gemaakt bij de provinciale wedstrijd kind en verkeersveiligheid. Zijn bijdrage is te zien in de kalender 2006 van het Regionaal Orgaan Verkeersveilig heid Zeeland. Naast de oorkonde voor de leerling profiteert ook de school mee. Directeur J.W. Duvekot is blij dat de Groen van Prinsterer- school opnieuw bekroond wordt. „Een vorige keer hebben we een nieuwe verkeersmethode aange schaft, nu willen we voor de 350 eu ro die we ontvangen een digitale ca mera kopen die we kunnen ge bruiken voor verkeerslessen." Het spetterde donderdagavond in de raadzaal tijdens de laatste vergade ring van de gemeenteraad van dit jaar. Fractievoorzitter M.A.J. van der Linde (PvdA) viel fel uit naar J. van den Donker (D66). Die vond dat de opmerking van Van der Linde over het later opvoeren van een mi lieuvoorlichting voor de jeugd 'ge neuzel' was. Van der Linde, over het algemeen heel rustig, reageerde als door een wesp gestoken en riep dat Van den Donker de burgers blij maakt met een dooie mus omdat er nu geen geld voor is. „Ik moet oppassen dat ik niet ga slaan", zei hij. Het werd even stil in de raadzaal. De twee kemphanen zijn aan hun laatste maanden begonnen. Zie pagina 5. Advertentie I.M. WÈÈm Ceciliaweg 10, Sint-Annaland tel.:0166-653637 Nieuw op PvdA-lijst is Henk Nieuwenhuis De uitgebrande auto staat sinds vorige week maandag bij het monument de Vis tussen Stavenisse en Sint-Maartensdijk. Zie ook pagina 3. De Vijfhoek aan de Ten Ankerweg bij de bushalte in Tholen staat in de steigersmaar de huisartsen steigeren over de kosten. Volgens huisarts M.H. Bierema is het hete hangijzer het verschil in de prijs die nu door de projectontwik kelaar wordt gevraagd en wat aan vankelijk was voorgesteld. „Dat gat is veel te groot. We zijn inmiddels gebeld om er verder over te praten, maar we vinden dat ook de gemeen teraad hierover op de hoogte gesteld moet worden. Er wordt al flink ge bouwd, maar wij hebben nog geen overeenkomst getekend." De bouw vordert, maar de drie huis artsen Bierema, A.H.B. Bakkerus en L. van Wingerden-Klootwijk, zijn 'verder van een overeenkomst af dan ooit', schrijven ze. Volgens de laatste offerte zouden ze 165 euro per vierkante meter moeten betalen aan huur, of 2475 euro per vierkante meter om de ruimte van 373 vier kante meter te kopen. Dat is per vierkante meter 45 euro meer aan huur en 875 euro voor de koop dan in april vorig jaar is voorgesteld. Het bouwen van de praktijkruimte valt duurder uit. Tijdens de bouw werd al snel van architect gewis seld. Bierema: „In de oorspronkelij ke prijs zou ook voorzien worden in de geluiddichte systeemwanden, plafonds en vloerafwerking. Nu valt dat veel duurder uit. Daar zijn we toch wel van geschrokken." Ze noemt het bizar dat er nu ge bouwd wordt terwijl er nog geen overeenkomsten zijn getekend. „Dat is toch een van de vereisten vooraf? Het lijkt er bijna op dat waar je bouwt, het toch altijd duur der uitvalt. Dat stoort ons behoor lijk. Dat je er iets naast zit kunnen we ons wel indenken, maar niet zo veel." Projectleider R. de Baar van Marsa ki bevestigt dat er een prijsverschil is. „Destijds bij de aanbieding is er een prijs bepaald voor het afwer kingsniveau en de indeling. Daarna zijn er door de architect op basis van de wensen van de huisartsen aanpassingen gedaan. Die wijken op een aantal punten af. Dat gaat bijvoorbeeld over klimaatbeheer sing. De meerprijs daarvan valt hen tegen." De huisartsen hopen dat de patstel ling niet definitief wordt. Mocht er geen oplossing voorhanden zijn, dan zullen de huisartsen ook bij de gemeente aankloppen, zegt Biere ma. „Als er niets te onderhandelen valt, gaan we ons eerst weer bera den. Maar dan gaan we zeker ook met de gemeente praten. Want zij heeft er ook belang bij dat er een goede huisartsenzorg blijft in Tho len." De huisartsen gaan, met het nieuwe zorgstelsel voor de boeg, onzekere tijden tegemoet, schrijven ze. Voor het eind van dit jaar gaan ze weer rond de tafel met de bouwer. „Wij hebben sinds 1998 geijverd om voor Tholen een gedegen, kwalitatief hoogstaande eerstelijns gezond heidsvoorziening te creëren, in de Nienke Smits jongste lid Deurloo's familiekoor Tholenaar K. Mens in rekenkamercommissie EN VERDER... Opvoeden doe je met gevoel, niet met IQ, zegt William Westveer ZLTO voorziet verdere daling van ledental WIE ZICH VOOR EEN KARRETJE LAAT SPANNEN MOET TREKKEN Dit nummer bestaat uit 26 pagina's vorm van een gemeenschappelijke huisartsenpraktijk, die in nauwe sa menwerking met andere disciplines binnen de eerste lijn voor de ko mende decennia in de zorgbehoefte zou kunnen voorzien. Wij zijn be reid daarvoor ook in deze onzekere tijden te investeren. Het huidige aanbod, dat bovendien mijlenver af ligt van de prijzen die collega's in de omgeving betalen, is echt onac ceptabel." Fractievoorzitter P van Belzen (CU) begrijpt niet dat er nog geen over eenkomsten zijn getekend. „Het hart van de zaak is nog niet rond. In de Vijfhoek zou het medisch cen trum voor Tholen komen. De bouw gaat nu erg snel. Er staan al bijna twee verdiepingen. Er komen er nog twee bij en dan komt de medische post er niet in. Het is gewoon te duur. Voor de artsen onbetaalbaar. We hebben er vragen over gesteld omdat het een ISV-project is waar rijksgeld mee is gemoeid." Voor het 'medi-plein' waar huisartsen, apo theek en fysiotherapeut gehuisvest kunnen worden is een bijdrage van 145.800 euro uit de pot voor stede lijke vernieuwing verleend. Dat heeft kennelijk de kosten voor de gebruikers niet voldoende kunnen drukken. De CU heeft het college van burge meester en wethouders gevraagd of het college 'totaal onwetend was met de financiële spanningen tussen de gezamenlijke huisartsen en de bouwer van het ISV-project'. Een project van de regionale ontwikke lingsmaatschappij Marsaki uit Goes (waarin meedere Zeeuwse woning corporaties waar ook Castria Wonen in deelnemen). De huisartsen heb ben hun problemen bij Marsaki ken baar gemaakt. Morgen is er een ge sprek over de patstelling. De Baar: „We onderschrijven nog zijn nog steeds de doelstelling om we het medisch centrum realiseren. De komst van de huisartsen, apotheek en de fysiotherapeut is essentieel. De zijn de spil van het medische ge heel." Al eerder was bekend dat het tussen de huisartsen en Marsaki stroef liep. De CU wil weten of er toen al niet voor het college aanleiding was om navraag te doen naar de stand van zaken. Toen werd namelijk al ge meld dat er 'nog geen getekende overeenkomst was'.' Ook wil de CU weten of b. en w. nu stappen gaat ondernemen en welke. Wethouder M.A.E. Velthuis licht toe dat ze na de ontvangst van de brief direct contact opgenomen heeft met Castria Wonen om de zaak te be spreken. „Castria heeft beloofd ac tie te ondernemen. De gemeente is geen verhuurder, ook geen verko pende partij. Marsaki is de bouw heer." De rol van de gemeente in het ISV- project is vooral voorwaardenschep pend geweest, zegt ze. „Aanvanke lijk was het streven van de gemeente en Castria om de huisart sen onder één dak te brengen. Dat is toen uitgebreid met onder anderen de apotheek tot een gezondheids centrum waar wij ook heel erg ach ter stonden. Vervolgens kwam de fa se van de bouw en werd het een zaak van Castria die verkoopt en verhuurt."

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2005 | | pagina 1