Zuidwest Nederland piekt in de Delta 0 Familiekoor in Gasthuiskapel Ontwerp-Omgevingsplan Provincie Zeeland n Emergo redt het weer niet Tafeltennissers strijden om de Thoolse titels Donderdag 15 december 2005 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 19 Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 50/2005 Afdeling Communicatie, Nieuwe Burg 42, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 14 00 infocentrum@zeeland.nl Drie vissers in nationale selectie Tandje Bij splitst klassementen Bomen Zeeuwsch- Vlaanderen Subsidies Sociale Zorg Pak even uw zakboekje Het bedrijfsleven, de overheid en onderwijsinstellingen uit Zeeland en West Brabant gaan intensiever samenwerken rond kusttoerisme, de procesindustrie en logistiek. Provinciale Staten Bezoek een openbare vergadering van Provinciale Staten Het familiekoor van de familie Deurloo trad dinsdagavond op in de Gasthuiskapel in Tholen. Alle 23 le den van het koor wonen in Tholen en oefenen om de andere week sa men. Het Deurloo's familiekoor zong kerstliederen voor ongeveer 90 belangstellenden. Per gezin moch ten zeven mensen meekomen. Op twee na waren alle stoelen bezet. Het was de tweede keer dat het koor optrad. Vorig jaar in juli zong het koor in de Rehobothkerk ten bate van de bouw van een school in Kap- tagat bij Eldoret in Kenia waar een van de familieleden aan meehielp. De 23 leden tussen 8 en 63 jaar zijn allemaal familie van Kees en Nelly Deurloo. De meesten hebben zang ervaring in verenigingskoren in Tholen. Het koor bracht in de Gast huiskapel bekende kerstliederen zo als Komt allen te zamen, De blijde boodschap, Heil'ge nacht. Er werd samen met de zaal gezongen, er werd een gedicht voorgedragen, er was een muzikaal intermezzo en het optreden van een kwartet. Dirigent was Jan Melse, een schoonzoon van Kees en Nelly Deurloo. Organist was Bram Bout, geen familie maar wel altijd bereid het koor te begeleiden. Het jongste koorlid is Nienke Smits, het oudste is de 63-jarige Kees Deurloo zelf. Bennita Smits: ,,Het is heel goed verlopen. Iedereen was enthousiast. Het was zeker voor herhaling vat baar. Het is ook leuk omdat er niets hoeft." Het verloop onder de leden is klein, maar niet iedereen uit de familie doet mee. Enkele jonge meiden kijken liever vanuit de zaal mee dan dat ze op het podium staan. Mestinjecteren (foto: Jaap Wolterbeek) Het college van Gedeputeerde Staten heeft 15 november jl. het Ontwerp-Omgevingsplan vastge steld en de bijbehorende Strate gische Milieubeoordeling (SMB). Het omgevingsplan komt in de plaats van het huidige Streekplan Zeeland, het Waterhuishoudings plan en het Milieubeleidsplan en zal, na de definitieve vaststelling in de loop van 2006, gaan gel den voor de periode van 2006 tot 2012. Het plan wil een dynamisch en aantrekkelijk Zeeland mogelijk maken. Zo wil het provinciaal bestuur bereiken dat er aan de ene kant een concentratie, uit bouw en versterking van econo mische activiteiten in de havens en het stedennetwerk kan plaats vinden, terwijl aan de andere kant de groenblauwe oase behouden en versterkt wordt. Ook wordt ingezet op het vasthouden van een gematigde bevolkingsgroei. Ter inzage Vanaf 15 december 2005 tot 27 januari 2006 ligt het ontwerp- omgevingsplan en de SMB ter inzage op de volgende plaatsen: - het provinciehuis, zowel bij het Informatiecentrum, Nieuwe Burg 42 als bij de directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene- woud 1, beide in Middelburg Het eerste team van korfbalvereni ging Emergo maakt een moeilijke periode door in de /.aalcompetitie. Na de nederlaag tegen koploper Scheldevogels volgde zaterdag tegen Togo 2 de derde nederlaag op rij. Emergo en Togo hielden elkaar lange tijd in evenwicht, wat resulteerde in een 6-6 tussenstand. In de slotfase van de eerste helft legde Togo de basis voor de uiteindelijke overwinning. Door drie treffers op rij stond er bij rust een 6-9 stand op het scorebord. Uiteindelijk verloor Emergo met 12- 16. Voor de rood-zwarten scoorden Harmen van Heemskerk (4x), Jaco Rip (3x), invalster Annet Breure (2x), Drie Thoolse sportvissers hebben zich geplaatst voor de nationale se lectie voor het wereldkampioen schap kustvissen in Portugal vol gend jaar. Bij de naselectie- wedstrijden werd Linda v.d. Velde vierde bij de dames. En bij de heren eindigden Arjan Rijnberg en Rcmi Lindhout respectievelijk op de eer ste en de derde plaats. De klassering gebeurde na twee visdagen van elk drie wedstrijden. Aan de Zeeuwse kust wilde de vis zaterdag niet erg bijten, waardoor nogal wat deelnemers zonder vangst- punten bleven. Dat zette de klasse menten danig op zijn kop. Bij de zes tig heren handhaafde Arjan Rijnberg uit Oud-Vossemeer zijn koppositie. Hij verzamelde over zes wedstrijden 21 klassementspunten en ving totaal Het zilveren jubileum van toerclub Tandje Bij is op 1 december onge merkt gepasseerd. De negen leden - onlangs meldde Hans Keur zich na een uitstapje naai' De Bidon weer te rug bij zijn oude club - geven de voorkeur aan fietsen boven feesten. „Vrijwel elke clubrit heeft al een fees telijk tintje", zegt secretaris Mas An- driesse. Met ingang van het nieuwe jaar gaat Tandje Bij twee klassementen hante ren voor de in clubverband gereden kilometers: één voor leden en één voor gastrijders. De kilometers tellen pas mee als er minimaal drie fietsers aanwezig zijn voor een rit, dat mogen voortaan ook gastrijders zijn. De rit - alle Zeeuwse gemeentehuizen, - bibliotheken. Het provinciehuis en sommige gemeentehuizen zijn gesloten van 24 december tot 2 januari. In die periode is het plan wel in te zien bij de bibliotheken. Het Ontwerp-Omgevingsplan was al te raadplegen via de website www.zeeland.nl. maar kan vanaf 15 december ook opgevraagd worden bij het informatiecentrum van de provincie, Nieuwe Burg 42, Postbus 6001,4330 LA Middelburg. Het informatiecen trum is telefonisch bereikbaar op nummer 0118-631400 en per e- mail via infocentrum@zeeland.nl. Het informatiecentrum is op werkdagen geopend van 9.30 tot 16.30 uur. Reacties Tot 27 januari kan iedereen zijn/haar schriftelijke reactie op het ontwerp en SMB indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg. Mondelinge reacties kunnen ingediend worden bij de directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groenewoud 1 in Middelburg. Er moet dan wel van tevoren een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 0118-631930. Marco v.d. Hoek (2x) en Marian Ba zen. Het meisjesteam wacht nog steeds op het eerste succes in deze competitie. Tegen Oranje Wit werd met 8-0 verloren. Emer go kreeg in deze wedstrijd nog wel twee strafworpen, maar wist niet te profiteren. De D-pupillen presteren in hun klasse aan merkelijk beter. Tegen Hoogerop werd met 1-8 gewonnen door treffers van Renske de Rooij (6x) en Marcella Ballemans (2x). De E2-pupillen verloren thuis met 0-3 van de Scheldevogels uit Bergen op Zoom. De F-pupillen blijven door een 1-0 overwin ning op Ventura Sport uit Strijen ongesla gen in hun klasse. De beslissende treffer werd gemaakt door Kelly de Koning. Programma 17 december: 17.50 u. Emergo 1-Good Luck 2; 16.35 u. Emergo 2-Ondo 4; 15.35 u. Emergo B-Oranje Wit; 14.35 u. Emergo C meisjes-Keep Fit; 13.35 u. Emergo D-Zevenbergen; 12.45 u. Emergo El-Tjoba; DSO-Emergo E2; Springfield-Emergo F. 739 cm vis. Remi Lindhout uit Sint- Maartensdijk klom van de achtste naar de derde plaats (28 klasse mentspunten en 559 cm). Dirk West dorp van De Zeebaars uit Scherpe- nisse werd twaalfde, zijn clubgenoot Arjan Heijboer duikelde van de 18de naar de 42ste plek. Pierre Tröster van de Oosterscheldevissers uit Sint- Maartensdijk werd 44ste en Ernest Ripson uit Tholen 46ste. Bij de elf dames streden drie Thole- naren om de hoogste eer. Linda v.d. Velde uit Scherpenisse deed het het best, ze werd vierde met 30 klasse mentspunten en 274 cm vis. Welis waar ving Ilonka Rijnberg uit Oud- Vossemeer méér vis - 296 cm - maar zij had twee wedstrijden zonder vangstpunten, kreeg vier klasse mentspunten minder dan Van de Vel de en eindigde als zevende. De Vos- semeerse Miranda Koop moest met de tiende plaats genoegen nemen. van zaterdag 7 januari is de eerste die meetelt. De gemiddelde opkomst bij deze zaterdagritten is acht fietsers. Als de woensdagavondritten weer hervat worden, zullen deze niet voor de klas sementen meetellen. Na onderling overleg is dat door de leden afgespro ken, omdat op die betreffende avond sprake is van een 'specdgrocp' die niet voor alle leden en gastrijders toe gankelijk is. Alle snelle Thoolse fiet sers zijn bij deze ritten welkom. Bij normale weersomstandigheden is het vertrek voor de zaterdagritten om half twee bij clublokaal De Zeeuwse Babbelaar op de hoek Haven/Kaai- straat in Sint-Maartensdijk. Toerfiet- sers kunnen vrijblijvend een keer meerijden. Voor informatie kan men terecht bij secretaris Mas Andriesse, tel. 662933 of email andriessen33@ zonnet.nl. Op vier plaatsen in Zeeuwsch- Vlaanderen leveren bomen langs provinciale wegen een gevaar op voor de verkeersveiligheid door de slechte conditie waarin ze ver keren. De provincie zal deze bomen in de periode december tot maart 2006 rooien. Aangezien de provincie een land schappelijke aankleding van de wegen belangrijk vindt zullen er zo veel mogelijk bomen worden teruggeplant. De plannen zijn besproken met de De Steltkluut, de natuurvereniging in de regio en de benodigde vergunningen zijn verleend. Het gaat om bomen langs de wegen tussen Kloosterzande en Vogelwaarde, tussen Axel en Zuiddorpe, tussen Hulst en Axel en langs de Hoekseweg bij Hoek. Gedeputeerde Staten verlenen ruim 1 miljoen euro subsidie in het kader van de Beleidsprogram- mering Sociale Zorg in de tweede ronde van 2005. Er waren 74 aanvragen ingediend. Om uiteen lopende redenen bleven er 42 aanvragen over die in aanmerking kwamen voor subsidie. De toege kende bedragen lopen uiteen van 5.000 tot 397.000 euro. Projecten die subsidies hebben gekregen zijn onder andere: Realiseren van appartementen voor mensen met een psychiatri sche achtergrond in Axel; de toe gankelijkheid van de Manteling op Walcheren voor gehandicapten; Make A Difference Day (MADD) voor het aantrekken van meer vrijwilligers en een logeerhuis voor de opvang van kinderen met een verstandelijke handicap. Voor de volgende ronde kunnen tot 1 april 2006 aanvragen wor den ingediend. De nota Zuidwest Nederland piekt in de Delta is een gezamenlijk product van de provincies Zee land en Noord-Brabant, verschil lende Zeeuwse en West-Brabant- se gemeenten, onderwijs- en ken nisinstellingen, de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging, de beide Kamers van Koophan del, Sociaal Economische Samen werking West-Brabant en diverse ondernemingen. Met deze samenwerking willen de partijen zorgen voor het behoud en de groei van werkgelegenheid in het landsdeel Zuidwest Neder land. Reactie De nota bepleit onder andere de vestiging van een Kenniscentrum Logistiek, het oplossen van infra structurele knelpunten, het reali seren van accommodaties voor verblijfsrecreatie en nieuwe lecto raten aan de hogescholen in Zeeland en West-Brabant. De nota is in juni 2005 aangeboden aan Staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken. Het landsdeel Zuidwest Neder land is hiermee de eerste regio die met een actieprogramma rea geert op de rijksnota van het ministerie van Economische Zaken 'Pieken in de Delta; gebiedsgerichte economische perspectieven' van juli 2004. Speerpunten Zuidwest Nederland moet vooral gebruik maken van zijn strategi sche ligging midden in de Delta Satellietfoto (Neo BV, Amersfoort) en tussen Rotterdam en Antwer pen. In Zuidwest Nederland piekt in de Delta worden drie speerpun ten benoemd: logistiek, procesin dustrie en kusttoerisme. Deze drie thema's worden apart uitge werkt. Werkwijze Het project is onderverdeeld in vier fasen. In de eerste fase zijn de coördinatoren van de verschil lende thema's benoemd. De pro vincie Zeeland is coördinator van het thema kusttoerisme. In de tweede fase, tot april 2006, wordt per thema een programma opgesteld. In de derde (april- december 2006) en vierde (vanaf januari 2007) fase worden de projecten benoemd, ontwikkeld en uitgevoerd. Het project Zuidwest Nederland piekt in de Delta loopt tot eind 2010. De Commissie Economie en Mobiliteit heeft de startnotitie 'Aanzet voor een uitvoeringspro gramma Pieken in de Delta- Zuidwest Nederland' in de verga dering van 21 november voor kennisgeving aangenomen. De nota Zuidwest Nederland piekt in de Delta kan opgevraagd worden bij het provinciaal informatiecen trum. THOLEN 15 dec. Kerstviering, Plattelands vrouwen, Oudelandsestraat 11. 16 dec. Musical 'De wijzen uit het Oosten', St. Chr. Jeugdwerk, Meul- vliet, 19 u. 17 dec. WWZ-Concert met Urker mannenkoor, Grote Kerk, 19.30 u. 26 dec. Kerstzangmiddag, Gerefor meerde Gemeente, Rehoboth kerk. 14 u. 31 dec. Rommelpotfestival, stich ting Stad. Markt, 11 u. OUD-VOSSEMEER 17 dec. Kerstconcert OVM, R.K. kerk, 19 u. 19 dec. Volkskerstzang, R.K. kerk, 20 u. 21 dec. Kerstviering ouderen. Gere formeerde Kerk, 14.30 u. 30 dec. Snerttocht, wandelsportclub Vosmeer, start bij Hof van Holland, 19 u. SINT-ANNALAND 17 dec. Kerstbingo WHS, De Waaje, 18 u. 19 dec. Kerstviering, NBvP Vrou wen van Nu, chaletparc Krabben- kreek, 17 u. 24 dec. Kerstzangavond, zangver eniging VZOS, Hervormde kerk, 19.30 u. STAVEN ISSE 16 dec. Kerstzangavond, Ned. Her vormde kerk, 19.30 u. SINT-MAARTENSDIJK 17 dec. Volkskerstzang. Haestinge, 19 u. 17 dec. Informatiemiddag 10-daag- se Israëlreis, gebouw Calvijn, 14.30 u. 17 dec. Boutwedstrijd Oosterschel devissers. 14-16 u. 31 dec. Afgifte goederen Dorcas, Wouthoekweg, 9.30-12 u. SCHERPENISSE 15 dec. Kerstviering, NBvP Vrou wen van Nu POORTVLIET 20 dec. Kerstzangavond, Hervorm de kerk, 19 u. 26 dec. Expositie, Thoolse Amateur Kunstschilders, 't Ouwe Raed'uus, 14-18 u. SINT-PHILIPSLAND 19 dec. Optreden samenspeelgroep Concordia, De Rozeboom, 18.30 u. 20 dec. Kerstzangavond VZOS, De Wimpel. 19.30 u. 21 dec. Kerstviering, NBvP Vrou wen van NU, De Wimpel, 20 u. 24 dec. Tentoonstelling, De Vredes duif. Duiventros. 15 u. 24 dec. Kerstzangdienst, Gerefor meerde kerk Anna Jacobapolder, 19 u. BERGEN OP ZOOM 15 dec. De Notenkraker, ballet. De Maagd, 19 u. 16 dec. Treble, wereldpopconcert, De Maagd. 20.15 u. 17 dec. Brigitte Kaandorp, cabaret. De Maagd. 20.15 u. 17 dec tot 8 jan. Kerstijsbaan, Grote Markt. 10-22 u. 18 dec. Willem Vermandere San- galayi koor, kerstspecial. De Maagd, 14.30 u. 20 dec. Ivo Niehe, theatershow, De Maagd, 20.15 u. 24 dec. Kerstviering 'A star is born', de Stoelemat, 22 u. 28 dec. Kerstconcert, Hortus Musi cus Religiosus, Gertrudiskerk. 20.15 u. +film+++film+++film+++film+ CINEM'ACTUEEL: Dear Frankie - 20.30 u.. Verrassingsvoorpremière - do 20.30 u.,Anklaget - zo 19 u., ma 20.30 u., In her shoes - vr en za 21.30 u., zo 20.45 u., Het paard van Sinterklaas - za en zo 16.30 u.. De Griezelbus - vr 18.30 u., za 13.30. 16 en 18.30 u„ zo 13.30 u., wo 13.30 en 16.30 u., Harry Potter and the Goblet of Fire - do 19.30 u„ vr en za 18.30 en 21.30 u., zo 15.30 en 19.30 u„ ma t/m wo 19.30 u., The chronicles of Narnia - wo 16 en 20 u., Harry Potter en de Vuurbeker - vr 18.30 u„ za 13.30 en 18.30 u., zo en wo 13.30 u., Chicken Little - za, zo en wo 13.30 u., King Kong - do 19.30 u„ vr 20.30 u., za 15.15 en 20.30 u., zo 15.15 en 19.30 u., ma en di 19.30 u., wo 15.15 en 19.30 u. In sportzaal De Wellevaete te Sint-An- naland wordt zaterdag door zo'n vijftig deelnemers gestreden om de Thoolse tafeltennistitels. Op vijftien tafels strij den jeugd en senioren om het regionaal kampioenschap, 's Morgens om negen uur begint het jeugdtoernooi. Bij de jongens verdedigt Eric Bruijnzeel zijn titel, terwijl bij de meisjes Alieke Vroegop de titelverdedigster is. Rond twaalf uur zijn de nieuwe Thoolse jeugdkampioenen bekend. Vanaf twee uur komen de senioren in actie, waarbij Christian van 't Hof de te kloppen man is. Hij behaalde de titel al vijftien keer. Zijn belangrijkste concurrenten zijn Anné van Dijke. Remco Vroegop, Jo- han Snoep en Merijn v.d. Klooster. Rond vijf uur 's middags wordt de fina le gespeeld. Abdij Nieuws 1 Zeeland i Provinciale Staten, uw volksvertegenwoordiging, vergaderen vrijdag 17 februari 2006 over onderwerpen die u als inwoner van Zeeland betreffen! Heeft u belangstelling om een Statenvergadering bij te wonen? Vul dan onderstaande bon in. Statenleden en fractiemedewerkers heten u welkom, maken u weg wijs en geven uitleg over de agenda. De vergaderingen van Provinciale Staten worden gehouden in de Statenzaal, Abdijplein 10 te Middelburg en beginnen om 09.30 uur. Naam Adres Postcode Woonplaats e-mail Datum 17 februari 2006 17 maart 2006 21 april 2006 (omcirkel uw voorkeursdatum) Retourneer de bon aan Provinciale Staten, t.a.v. de Statengriffie, Antwoordnummer 75, 4330 WB Middelburg Deurloo 's familiekoor uit Tholen treedt voor de tweede maal op.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2005 | | pagina 19