Tweede kerstmarkt in smalstad lijkt een beetje op een braderie Rabobank doneert zitplaats op steiger Foxpage scoort met jeugdig squashtalent Ivo de Wijs laat de hersens kraken Provincie wellicht nalatig bij uitbreiding varkensstal Cochon Donderdag 15 december 2005 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 15 Dolblij Krabbenkreek Verbaasd Van Haaften legt rioolaansluitingen Even voor negen uur ziet het woensdagavond zwart van de mensen op de markt in Sint-Maartensdijk. Het koor Clarity zingt de laatste kerstliedjes van de avond op het kleine podium voor het gemeentehuis. Om negen uur is de prijsuitreiking van de winkelactie. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de hoofdprijs is dat je als deelnemer aanwezig bent. En dat werkt want na de prijs uitreiking loopt de tweede smalstads kerstmarkt op enke le eetkraampjes na leeg. Muskusratten minder gevangen Milieu-dwangsom van 45.000 euro De firma Foxpage uit Sint-Maartensdijk heeft jeugdig squashtalent in West-Brabant onder zijn hoede genomen. De groep is na enkele wedstrijdronden al getipt voor het kampioenschap in de hoogste klasse van de Sieben squashpark bedrij vencompetitie. Ruim 115 taalliefhebbers in Meulvliet Een tintelende literaire show met op het podium een piano, een tafeltje met stoel, een overheadprojector en twee heren in gedekt kostuum. Woorden en noten deden het werk. Het optreden van Ivo de Wijs en Pieter Nieuw- int in Meulvliet werd vrijdagavond een ode aan 'Tekst en Muziek'. Ruim 115 taalliefhebbers genoten van het 'Li terair Varietwee', zoals de voorstelling heette die Uit op Tholen organiseerde in samenwerking met de openbare bibliotheek. Zwaar avontuur om naar het gemeentehuis te ko men om er voor te zorgen dat er een goede impuls komt." Burgemeester W. Nuis reikte de prijzen uit. Het spannendste was de bekendmaking van de hoofdprijs. De bonnen moesten een slagzin be vatten. Nuis diepte het winnende formulier uit een kleine doos op want lang niet iedereen had een slagzin gemaakt. Die dongen dan ook niet mee naar de hoofdprijs. De 19-jarige Wendy Ridderhof uit Sint-Philipsland won de Smart. Haar slagzin luidde: „Bij de o.v. Smalstad een cadeautje kopen, een Smart winnen dan hoef je niet meer te lopen." Ze heeft haar rijbewijs en zelfs al een autootje om van haar woonplaats naar haar werk in de drogisterij Smerdiek te rijden waar ze in de winkel staat. Ze was er niet temin dolblij mee. De tweede prijs, een fiets, ging naar M. van de Hoek aan de Bosdreef. De derde prijs, een digitale camera, werd gewonnen door C. Koopman aan de Kastelijnsweg. De overige zeven prijzen (manden met boodschappen, wijn, een fles drank en pennen, geurtjes en een spel, glühwein en een kerststol), gingen naar T. Breure- de Wilde aan de Molendijk, G. Hoek aan de Pier- hoekseweg, M. Venema aan de Bloemenlaan, H. Bos aan de Kon. Julianastraat, J. van Heijningen aan de Pres, Kennedystraat, F. Ponse aan de Westpoort en L. Bazen aan de Molendijk. De Raad van State zet veel vraagtekens bij het verlenen van een milieu vergunning aan de enorme varkenshouderij Cochon B.V. aan de Pries- termeetweg in Poortvliet. Dit bleek dinsdag in Den Haag tijdens de be handeling van bezwaren tegen de vergunning. De Raad stond lang stil bij de rol van de provincie Zeeland, die de vergunning in maart van dit jaar aan het bedrijf verleende. Daarbij leek de Raad veel begrip te heb ben voor de argumenten van de stichting Varkens Nee en omwonende M.J. Kooijman uit Sint-Annaland, die eisten dat de milieuvergunning wordt vernietigd. De nieuwe vergunning is nodig, om dat het bedrijf een tweede stal wil bouwen en het aantal varkens sterk wil vergroten. Op dit moment houdt Cochon 2760 varkens. Dat moeten er 5640 worden. De uitbreiding is ook om een andere reden opmerkelijk. Al bij de oprichting in 1994 kreeg het be drijf een vergunning voor bijna 5000 dieren, te houden in twee stallen. Maar de bouw van de tweede stal bleef uit en daarmee verspeelde het bedrijf het recht om nog zoveel dieren te houden. In 1998 herhaalde zich dat, toen een vergunning werd verleend voor een uitbreiding met ruim 1000 varkens, die nooit werd gerealiseerd. Het is zeer de vraag of het dit keer wel lukt. De voornaamste kritiek van de be zwaarmakers is dat de provincie te weinig onderzoek zou hebben gedaan naar de gevolgen van de nieuwste uit breiding voor omliggende natuurge bieden. Zo stelt de stichting Varkens Nee dat de provincie te gemakkelijk heeft geoordeeld dat in de omgeving geen sprake is van zogenoemde bloemdijken. Op deze dijken komen beschermde plantensoorten voor. Vol gens woordvoerder T. van Hoof van Het Groene Schild, die Varkens Nee vertegenwoordigde, zijn er wel dege lijk bloemdijken in de omgeving van het bedrijf te vinden, waarmee de pro vincie rekening moest houden bij het verlenen van de vergunning. De provincie stelt dat dit niet zo is. Zo zou in 2003, toen Middelburg de eco logische hoofdstructuur vaststelde, zijn bepaald dat er in een straal van 250 meter rond het bedrijf geen voor verzuring gevoelige gebieden liggen. De wél voor verzuring gevoelige ge bieden liggen volgens kaarten van de provincie op meer dan 1300 meter. Op de Krabbenkreek, een onderdeel van natuurmonument de Oosterschel- de, kan stikstof veroorzaakt door het bedrijf neervallen op de slikken. Maar volgens de provincie is dit geen pro bleem, want door de getijdenwerking zouden die slikken tweemaal per dag worden schoongespoeld. De bezwaarmakers zeggen dat de provincie hun klachten hiermee wel erg snel afdoet. Volgens hen zou we tenschappelijk onderzoek noodzake lijk zijn om vast te stellen wat het werkelijke effect is van het bedrijf op de natuur in de Krabbenkreek. Ook menen de bezwaarmakers dat de pro vincie moet kijken naar nog niet lang geleden verschenen rapporten, die aandringen op een nieuwe inventari satie van de bloemdijken op Tholen. Zo zouden er veel meer dijkgedeel- ten in aanmerking komen voor die beschermde status dan de provincie nu in kaart heeft gebracht. Ook voor zitter W. Hammerstein van de Raad van State maakte kenbaar dat een nieuwe inventarisatie nodig lijkt. De provincie vond het evenmin nodig om een zogenaamde milieu-effec trapportage (MF.R) uit te voeren om te kijken naar nadelige effecten van de uitbreidende varkenshouderij. Een woordvoerster van de provincie stel de tijdens de zitting bij de Raad van State, dat de gemeente Tholen al eer der concludeerde dat een MER niet nodig was. De gemeente was in die tijd nog belast met het verlenen van vergunningen aan Cochon B.V. De provincie heeft daarom de conclusie van de gemeente overgenomen. Rechter H. Borstlap van de Raad van State toonde zich daarover zeer ver baasd, omdat de provincie de plicht heeft om zelf een beoordeling te ma ken. Volgens stichtingswoordvoerder Van Hoof verschuilt de provincie zich hier achter de gemeente Tholen. Opmerkelijk is ook dat het totale aantal varkens bij Cochon net onder de grens blijft, waarboven automa tisch een MER verplicht is. Advo caat J. van Groningen van Cochon merkte daarover op dat dit vrij ge bruikelijk is. „Daar is niets mis mee", aldus Van Groningen. De nieuw te bouwen stal is een zoge naamde Groen Labelstal die volgens de provincie voldoet aan de eis van het gebruiken van de beste beschik bare technieken. Aanvullende maat regelen om de ammoniakuitstoot verder te beperken, acht Middelburg niet nodig. Ook al omdat het bedrijf met een uitstoot van 6768 kilo per jaar onder de maximaal toegestane 10.000 kilo blijft. Buurman Kooijman maakte zich vooral kwaad over het feit dat de ge meente Tholen al is voorbijgegaan aan diens klachten over jarenlange stankoverlast en dat de provincie dit nu wéér doet. „Als de commissie die toeziet op MER-beoordelingen daar van zou hebben geweten, dan zou wellicht toch een MER verplicht zijn gesteld", zegt de woordvoerder van Kooijman. De provincie zegt dat de stankhinder wél juist is beoordeeld en dat op grond daarvan toch een vergunning aan Cochon kon worden verleend. De Raad van State doet binnen twee maanden uitspraak. Aannemer Van Haaften uit Stave- nisse heeft een raamcontract met de gemeente Tholen gesloten voor de aanleg van rioolaansluitingen in 2006. Er waren vier aanbiedingen. Van Haaften was de goedkoopste. Ten opzichte van dit bijna voorbije jaar betekent dat een prijsstijging van 2%. Die wordt verwerkt in het tarief voor rioolaansluiting, dat daarmee omhoog gaat van 740 tot 755 euro. Milieuhandhaving. De gemeente Tholen stelt 6500 euro beschikbaar voor wijziging van de organisatie van de handhavingssamenwerking op het gebied van milieu binnen Zeeland met ingang van 1 januari 2006. André Struyk, Claudia Muller (Fixet) en rechts Edgar de Jager (Rabobank) nemen plaats op het nieuwe ontmoetingsbankje, gedoneerd door de Rabobank. (Advertentie I.M.) Een lokale ontmoetingsplek voor watersporters, schippers en bewo ners van de Thoolse wijk Water front. Met dit verzoek bezochten Rinus de Korte van de vereniging van eigenaren (v.v.e.) Waterfront en André Struyk enige tijd geleden Rabobank Tholen. Het sponsorbe- leid van de Rabobank gaf ruimte voor dit verzoek en tegenwoordig kunnen de bewoners genieten van een nieuwe ronde bank midden op de steiger. „Eerst stond er een oud bankje. Ik weet zeker dat deze nieuwe zitplaats meer gebruikt gaat worden. Het haventje telt 48 ligplaatsen. Vooral in de zomer zal er nu een concentratie van mensen ontstaan die bij en op het bankje met elkaar gaat praten", vertelt be woner André Struyk, die vanuit zijn functie bij de steigercommis sie samen met voorzitter De Korte van de v.v.e Waterfront het plan bedacht heeft. De Rabobank bena derde vervolgens directeur Clau dia Muller van de doe-het-zelf- winkel Fixet in Sint-Maartensdijk om het idee te realiseren. „Voor het bankje is de duurzame hout soort bankirai gebruikt. Dit mate riaal is erg sterk en rot niet weg, wat natuurlijk zeer belangrijk is voor een steigerbank. We denken graag met de mensen mee", legt Edgar de Jager, medewerker van de bank uit. Hoewel hij op bancair niveau de belangen behartigd van de familie Struyk, benadrukt De Jager dat bij de sponsoraanvraag alle formele wegen bewandeld zijn. Communi catie-medewerkster Hanneke Punt van de Rabobank voegt hieraan toe: „Tot nu toe is het zo dat wij bijna 100 procent van alle spon- soraanvragen inwilligen. Vrijwel alle verenigingen krijgen groen licht, dat is bekend." De bewoners van de wijk Waterfront zijn in ie der geval tevreden en kunnen in de zomer gaan genieten van hun nieuwe bankje. Door het bordje 'mogelijk gemaakt door Rabobank Tholen' zal de sponsor van de zit plaats niet snel worden vergeten. Bij de middenstand werd op grond van de ingeleverde bonnen voor zo'n 375.000 euro ingekocht, vertelt Claudia Muller van de onderne mersvereniging. „Dat is heel goed. En veel meer dan vorig jaar, maar de verkoop door de standhouders was wat minder dan vorig jaar." Het zag er 's ochtends bepaald niet veelbelovend uit toen een deel van de Markt, de Kaaistraat en een stuk van de Haven gereed werd gemaakt door de leden van de ondernemer vereniging en het evenementenco mité Smalstad. Het regende, 's mid dags werd het droog en dat bleef het. 's Avonds was het zelfs helder en scheen de maan. Voor de tweede kerstmarkt was een andere opzet ge kozen. Niet alleen op de Markt stonden kraampjes maar ook in de Kaaistraat en op de Haven. Er had den zich 48 deelnemers aangemeld, waaronder ook standhouders van buiten de gemeente. Negen kwamen niet opdagen, waaronder enkele kra men met kerstversiering. Op de laatst kwamen er nog enkele bij zo dat het aantal op 41 deelnemers uit kwam. De nieuwe kramen waren vooral gevuld met kleding, wollen truien maar ook met Indonesische handcrème en oliën. Met de kraam met speelgoed waarvoor loten ge kocht konden worden, had het hier en daar wat weg van een braderie. „Er was wat minder aan kerstspul len. We hebben een evenementen bureau ingeschakeld. Juist de kra men met kerstversiering bleven weg." Op de Haven deed C. de Rijke goe de zaken met de verkoop van kerst bomen. Bezoekers konden ook ja gerthee proeven bij de tennis vereniging Jacoba van Beieren. Op de Markt konden bezoekers zich la ten fotograferen met een levende sneeuwpop bij een arrenslee. J. van Houdt en zijn moeder maakten bab belaars, in de Kaaistraat stond een Vietnamees met een loempiakraam, maar ook de familie Alkema met appels, peren, mispels en noten. Ook de kraam van het Rode Kruis en de vrijwillige thuiszorg was pre sent, de openbare basisschool De Rieburch verkocht kerststukjes. Voor de allerkleinste bezoekers was er een zweefmolentje. In de Kaai straat was een loos stukje, zonder kraampjes. Hier zouden enkele ar tiesten hun kunsten tonen, onder meer een schilder, maar die zag er vanaf vanwege het slechte weer 's ochtends. „Volgend jaar zullen we er voor zorgen dat zulke gasten overdekt hun kunsten kunnen de monstreren." Voor de muzikale omlijsting zorg den Clarity en Dak d'r af, het straatorkest van Euterpe. Na de geestelijke liederen was het volgens W. Brevet tijd voor wat aardse zaken, namelijk de prijsuit reiking. Hij vertelde dat hij van de middenstanders had begrepen dat er goed was verkocht en dat er veel deelnemers waren aan de winkel actie. Deelnemers moesten een slagzin invullen waar de woorden o.v. Smalstad en Smart (de hoofd prijs) in voorkwamen. Er zijn on geveer twee keer zoveel bonnen ingevuld dan vorig jaar. Volgens Brevet was de kerstmarkt weer ge slaagd, 'hoewel het er vanmorgen niet bepaald kerstmarktachtig uit zag.' Brevet wees op het belang van de middenstand voor de leefbaarheid. De ondernemersvereniging en het evenementencomité hebben de handen ineen geslagen om die te behouden en te bevorderen. „We moeten zorgen dat u klant blijft bij de middenstand in het dorp. Dat doen de middenstanders samen met het comité dat nu afstevent naar 100 leden." „Beiden willen dat het dorp leven dig blijft. Sint-Maartensdijk zit in zwaar weer. Op 19 januari horen we van de raad of ze wat over heb ben voor de impuls. Ik roep u op De Zeeuwse waterschappen den ken volgend jaar bijna 1,2 miljoen euro nodig te hebben voor de mus- kusrattenbestrijding. Ze krijgen daarvan ruim 580 ton terug van de provincie en andere instanties. De vangsten van muskusratten dalen en dat is een positieve ontwikke ling. Door personeelsuitbreiding, het toepassen van nieuwe vangst methoden en gunstige weersom standigheden in 2003 en 2004 zijn de afgelopen jaren méér ratten ge vangen dan de natuurlijke aanwas van de beestjes. De waterschappen vinden dat ze het opvoeren van de vangsten moeten doorzetten om dat er voor de toekomst beperken de maatregelen van de Europese Unie dreigen. Bijvoorbeeld een verbod op vangfuiken, momenteel goed voor de helft van alle vang sten. Minpunt is overigens dat za ken als de aanleg van meer open water in bebouwde kommen, na tuurvriendelijke oevers en uitbrei ding van natuurgebieden een gun stige biotoop voor de muskusrat creëren. In de commissie waterkeringen en wegen van Zeeuwse Eilanden heeft de Thoolse hoofdingeland Chr. Koopman zijn tevredenheid uitgesproken over het, landelijk gezien, lage aantal personeelsle den waarmee het vangstresultaat is bereikt. Er is 0,6 baan bijgeko men voor een rayonhoofd. Dit om de 19 bestrijders te begeleiden en informeren, maar ook het aantal vangsten te evalueren en metho den te bedenken om de vangmid- delen te verbeteren. Tegen een bedrijf dat al eerder is aangeschreven voor milieuovertre dingen, legt de gemeente een dwangsom op van 450 euro voor el ke dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van 45.000 euro. De onderneming is inmiddels ge stopt, maar er ligt nog bedrijfsafval: oude elektrische stapelaars, restan ten olie en reinigingsmiddelen. Ver der is er olie gelek dat opgeruimd moet worden. Op de Markt maakte J. van Houdt tijdens de kerstmarkt Zeeuwse babbelaars. Tamara Ponse rechts) kijkt toe. Eigenaresse Jeannet de Vos van Foxpage kent de squashbelofte Hid- de Huismans en rond hem is een team geformeerd. Het bedrijf Foxpage is een jonge computerfirma, gespecialiseerd in cursussen zoals basiscursussen voor windows, word, excel, power- point, access, internet en e-mail, maar ook van ieder onderdeel ge- vorderdencursussen. Zo ook front page, toetsenbordvaardigheid, seni orencursussen en het ontwerpen van websites. Foxpage geeft de cursus sen in Sint-Maartensdijk in kleine groepen van maximaal acht perso nen en doet dit al vanaf 1999. Het team Foxpage komt uit in de Serie A van Sieben squashpark. In deze klasse komen de beste West- Brabantse wedstrijdspelers weke lijks op vrijdagavond in actie in Roosendaal. In de lopende competi tie heeft nieuwkomer Foxpage zijn visitekaartje achtergelaten door ge renommeerde teams als Assurantie Partners, Evers Mitsubishi en Vis sers Konings in het stof te laten bijten. Alleen aan het geroutineerde De Koninck, veelvuldig kampioen, moest vooralsnog de eer gelaten worden. Foxpage staat nu op de tweede plaats achter De Koninck. De meest recente wedstrijd van Foxpage was tegen Van Gils Auto schade. Dat werd een 4-1 overwin ning. Alle teams komen driemaal te gen elkaar in actie, zodat alles nog mogelijk is deze competitie. Foxpa ge bestaat uit Sander Marino, Jere my Vonk, Mark de Wit, Ronald Rijsdijk en captain Hidde Huis mans. Mocht een Foxpage-speler overigens langdurig in een vormcri sis geraken, dan is er geen man overboord. Op de reservebank zitten twee aanstormende jeugdspelers, te weten Tim Haverkamp en Stefan Serra, die hun mannetje ook al staan tussen de senioren. Vrouwenpolder - om het Zeeuwse aspect te onderkennen." Ook het pianospel en de zelf ge schreven liedjes van Pieter Nieuwint werden gewaardeerd, al moest er wel erg geconcentreerd geluisterd wor den om niets van zijn woordenspel te missen. Dankzij het enthousiasme van het publiek werd er nog een toe gift gegeven. De reacties van het pu bliek op de avond waren positief. „We zijn helemaal uit Goes geko men, maar we komen hier zeker te rug", zei iemand. Een andere be zoekster vond het een geweldige avond, ze had veel inspiratie opge daan voor de volgende Sinterklaas. De altijd met taal bezige Jopie Meer man uit Tholen: „Ivo de Wijs belui steren is het ultieme genieten van Nederlandse taal. Het is van alle tij den. Pieter Nieuwint, prachtig met zijn boogiewoogie en zijn 'snelle', soms moeilijke teksten." Ook Ivo de Wijs keek terug op een leuke avond. „Al maakte de mist van de tocht heen en terug naar Amster dam een tamelijk zwaar avontuur. Het publiek van Tholen was erg alert en reageerde meteen op alle vragen en uitnodigingen om mee te doen. Dat komt door de informele sfeer, men voelt zich kennelijk 'thuis' in deze zaal en tussen gelijkgestemde geesten. Voorlopig gaan wij door met onze voorstellingen. Pas als wij gaan lijden Aan plankenkoorts en drem pelvrees Verlaten wij beiden De vaderlandse podiae's." Jeannet de Vos van Foxpage uit Sint-Maartensdijk steunt West-Brabants squashtalent. V.l.n.r. Hidde Huismans, Mark de Wit, Jeremy Vonk en Sander Marino. (Advertentie I.M.). Ondanks dat er voor de pauze pro blemen waren met de geluidsinstal latie, slaagde De Wijs erin om de zaal meteen mee te krijgen in zijn woordspelletjes, rebussen, gedich ten en cryptisch geschreven woor den en letters. Er moest door het pu bliek even goed nagedacht worden over het woord 'blxpinaziextijd'. Na enige denkwerk klonk uit de zaal het goede antwoord: blikspina- ziemaaltijd. Het 'Alfabet van Voedsel' zorgde voor grote hilariteit vanuit de zaal. Voedsel opnoemen op volgorde van het alfabet, dat was voor de bezoe kers niet moeilijk. De Wijs: „Het was heel bijzonder dat de reacties op mijn Alfabet van Voedsel zo Zeeuws waren: bolus, kreukels, lamsoor, mosselen, oesters, zeekraal enz. Zoiets is me nog niet eerder ge beurd, al wil een enkele zaal er wel eens wat dialectische woorden tus sendoor gooien. In Tilburg roepen ze bij de letter Q altijd 'kuukskes', wat de Tilburgse uitspraak van 'koekjes' is. Ik ben gelukkig vol doende vertrouwd met het Zeeuws - kom nog ieder jaar voor vakantie in

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2005 | | pagina 15