De risicokaart van Zeeland en de gemeente Tholen Risicokaart Meer informatie? De Zeeuwse risicokaart De risico-objecten in de gemeente Tholen Wat doet uw gemeente voor uw veiligheid? z - J Zeeland Wat is de risicokaart? Niet alle risico's staan op de kaart Waarom de risicokaart? Is Tholen een veilige gemeente? De risico-objecten in de gemeente Tholen Risico-objecten buiten de gemeente Tholen Uitgebreidere informatie over wat de risico objecten zijn en de risico's die zij met zich brengen, en wat de gemeente er aan doet en wat u zelf kunt doen, vindt u op www.tholen.nl onder de knop veiligheid. Hier vindt u ook de toegang tot de risico- kaart. Verder is er via deze website de mo gelijkheid om eventuele vragen te stellen. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen dan kunt u gerust bellen met de afdeling Communicatie gemeente Tholen op telefoonnummer (0166) 668 375. De gemeente Tholen hanteert deze aanpak: 1Voorkomen van onveiligheid 2. Bestrijden van rampen en zich hier op voorbereiden 3. Informeren van inwoners over risico's en risico-objecten 4 Zelfredzaamheid van de inwoners Voorkomen vari onveiligheid Rampenbestrijding Informeren van inwoners Zelfredzaamheid van de inwoners Geen internet? Wanneer u niet de mogelijkheid heeft om de website te raadplegen dan kunt u dit te lefoonnummer bellen om uitgebreidere in formatie aan te vragen: 0166 - 668 375. Calamiteitenlijn: 0800-0202010 Omroep Zeeland radio: Kabel: FM 87,6 MHz Antenne: FM 87,9 MHz Omroep Zeeland tv: Kabel kanaal 6: 182,25 MHz Antenne kanaal 54: 735,25 MHz De risicokaart van de provincie Zeeland is woensdag 14 december openbaar gewor den. ledereen kan nu op internet deze risico kaart bekijken. Dat kan door naar www.risico- kaart.zeeland.nl te gaan of via de website van de gemeente Tholen www.tholen.nl onder de knop veiligheid. Op deze internetkaart staan risico-objecten en kwetsbare objecten in de provincie Zeeland en dus ook in de gemeente Tholen. Voorbeelden van risico-objecten: locaties waar brandbare, giftige of explosieve stoffen opgeslagen liggen bedrijven die met brandbare, giftige of explosieve stoffen werken routes voor gevaarlijke stoffen over de weg of het water tankstations waar LPG verkocht wordt Voorbeelden van kwetsbare objecten: kerken ziekenhuizen kantoren scholen zorgcentra Kwetsbare objecten zijn gebouwen waar op enig moment veel mensen bijeen zijn of waar mensen aanwezig zijn die niet-zelfredzaam zijn als kinderen, zieken, enz. De rijksoverheid bepaalt welke objecten en ri- sico's op de kaart vermeld worden. Het overs tromingsrisico of de opslag van bestrijdingsmid delen worden bijvoorbeeld daarop niet genoemd. Een belangrijk criterium voor het wel of niet noemen van een risico-object is het aantal slachtoffers dat kan vallen als er een calamiteit of ramp gebeurt met het risico-ob ject. Om die reden komen bijvoorbeeld ge vaarlijke kruispunten of een klein risico-object niet op de kaart voor. B Z—k -x -?- lUfoatS I UNtt - I I 'Mb Rou*e OevMrtvke stoffen Onpdvw g«v#«rttike stoffen Kemongevw zones Risico'» en effecten Kwetsbare obiecten Ongevetten Natuurrampen Paroew veretonng Luchtfoto's taaa-tawtHfaflu Gemeentegrens Spoort i|n Autosnelweg Hooföweg Doorgaande weg Bebouwd 80s wenend water De rijksoverheid, de provincie Zee land en de gemeente Tholen vinden het belangrijk dat inwoners weten welke risico-objecten en kwetsbare objecten er in uw leefomgeving zijn. Directe aanleiding hiertoe was de vuurwerkramp in Enschede. Veel be woners van de getroffen wijk wisten niet dat dit bedrijf zo risicovol was. De regering heeft na deze ramp beslo ten belangrijke risico's in Nederland in kaart te brengen en de inwoners daarvan op de hoogte te stellen. Ui teraard is dat niet genoeg. Weten is belangrijk, maar voorkomen en goed handelen als er iets misgaat zijn min stens zo belangrijk. Daarom verplicht het rijk de gemeente de rampenbe strijding goed op orde te hebben en zoveel als mogelijk risico-objecten uit de woonomgeving te weren. Ja en nee. De gemeente is onderdeel van de provincie Zeeland en grenst aan Noord-Brabant. Tholen heeft risi co-objecten op het eigen grondge bied. Ook risico-objecten buiten de gemeente kunnen voor onveilige situ aties zorgen. Denk aan de kerncen trale van Borssele. Toch is Tholen in vergelijking met andere gemeenten niet een echt onveilige gemeente. Voor de risicokaart zijn belangrijke risi co-objecten geïnventariseerd binnen de gemeente Tholen op basis van de richtlijnen van de rijksoverheid. (De rijksoverheid bepaalt welke type risi co-objecten op de kaart komen.) Op de risicokaart staan deze Thoolse risi co-objecten vermeld: LPG-tankstations Propaangastanks Opslag van explosieve en/of giftige en/of brandbare stoffen Bedrijven die werken met explosieve en/of giftige en/of brandbare stoffen Routes voor gevaarlijke stoffen Wat zijn de risico's? De risico-objecten leveren risico's op anders hoefden we ze niet zo te noe men. Het gevaar ontstaat als er iets misgaat. In het werkproces, bij het transport over de weg of het water, tij dens het bijvullen van tanks, enz. Bij brandbare en explosieve stoffen kun nen er brand of ex plosies ontstaan. Bij giftige stoffen kunnen giftige gassen ont snappen. Hoe groot het gevaar is en wat de gevolgen precies zullen zijn, hangt van veel zaken af. Hoe groot de brand of de explosie is, hoeveel gas ontsnapt, hoe gif tig het gas is, hoe het weer is - windrichting, windkracht - enz. Wat doet de gemeente De gemeente Tholen beperkt het risico door de risico-objecten (veelal bedrij ven) te controleren of ze voldoen aan de wettelijke eisen, door te handha ven als dat niet zo is en bedrijven eventueel te saneren als dat noodza kelijk is. Verder werkt de gemeente samen met de betreffende bedrijven om de risico's te beperken. Ook wor den de bestemmingsplannen aange past om nieuwe risico-objecten te weren uit de woonomgeving. De ge meente werkt samen met de provin cie Zeeland en de Zeeuwse gemeen ten om de veiligheid in de provincie te vergroten. Ze doet hetzelfde met de provincie Noord-Brabant en ge meenten in westelijk Noord-Brabant. De gemeente heeft een extern veilig heidsbeleid opgesteld en past dat voortdurend aan. Tenslotte bereidt de gemeente zich goed voor op de be strijding van een ramp en oefent hier voor regelmatig. Wat kunt u zelf doen? Mocht zich een calamiteit voordoen, volgt u dan de richtlijnen die gelden "als de sirenes gaan". Algemeen geldt dan: gaat u naar binnen, sluit u ramen en deuren en zet u de tv of de radio aan (Omroep Zeeland). Het kan zijn dat er afwijkend van het algemene advies andere richtlijnen gegeven worden. Dit is afhankelijk van het type calamiteit of ramp dat zich voordoet. Wat zijn de risico's? Ook buiten de gemeente Tholen zijn er risico-objecten die in geval van een calamiteit of ramp kunnen zor gen voor een onveilige situatie in de gemeente. Voorbeelden daarvan zijn de kerncentrales van Borssele en Doel (Belgié), de Westerschelde als route voor gevaarlijke stoffen over water, het bedrijf General Electric in Bergen op Zoom. Het belangrijkste gevaar dat deze risico-objecten op leveren als er iets mis meegaat, zijn de giftige stoffen die via de lucht over het gemeentelijke grondge bied kunnen komen. Wat doet de gemeente? De gemeente neemt deel aan het provinciale veiligheidsoverleg en veiligheidsorganisatie, werkt samen met de provincie Zeeland én Noord- Brabant, de andere twaalf Zeeuwse gemeenten en gemeenten in wes- j telijk Noord-Brabant om de bestaan- de risico's te beperken. Verder houdt de gemeente rekening met deze risico's in haar rampenbestrij ding. Wat kunt u zelf doen? Ook hier geldt dat mocht zich een j calamiteit voordoen, u dan de richtlijnen moet volgen die gelden "als de sirenes gaan". Algemeen geldt dan: gaat u naar binnen, sluit j u ramen en deuren en zet u de tv of de radio aan (Omroep Zeeland). Het kan zijn dat er afwijkend van het algemene advies andere richtlijnen gegeven worden. Dit is afhankelijk van het type calamiteit of ramp dat j zich voordoet. Het beste is om onveilige situaties te voorkomen. Daarom heeft de ge meente belangrijke risico's en risico objecten binnen haar grenzen geïn ventariseerd. Vervolgens heeft de gemeente gekeken wat er gedaan kan worden om de veiligheid te ver groten. Een voorbeeld daarvan is dat bestemmingsplannen zo aange past worden dat nieuwe risico-objec ten uit de directe woonomgeving worden geweerd. De gemeente let er op dat de wet- en regelgeving toegepast wordt en handhaaft als dat nodig is. Met de bedrijven die een risico-object zijn wordt overlegd en samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Als er toch iets gebeurt, dan moet de bestrijding van de calamiteit of ramp goed geregeld zijn om de gevolgen te beperken. Daarom heeft de ge meente een adequaat rampenplan en oefent zij de rampenbestrijdingsor ganisatie het gehele jaar door. Waar kan, samen met de andere hulpverle ners als de politie, de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de brandweer, én de risico- bedrijven. Zo probeert Tholen zo goed mogelijk voorbereid te zijn als er wat gebeurt. Een ramp beperkt zich vaak niet tot één gemeente, daarom wordt er ook bij de rampenbestrijding samengewerkt met de andere Zeeuwse, maar ook Brabantse ge- -*-IÉL I j^j Er kunnen onveilige situaties ont staan voor de gemeente Tholen door risico-objecten die buiten de bestuurlijke zeggenschap van de gemeente Tholen vallen. Bijvoor beeld het Schelde-Rijnkanaal. Dit kanaal ligt deels binnen het Thools grondgebied, maar valt buiten de bestuurlijke zeggenschap van Tho len. Het kanaal is de drukst bevaar- de scheepvaartroute in Europa. De veiligheid van deze vaarroute is wel een bron van zorg voor het ge meentebestuur. Daarom heeft de burgemeester het initiatief geno men tot het veiligheidsoverleg over het Schelde-Rijnkanaal waaraan Rijkswaterstaat, de provincies Zee land en Noord-Brabant en aan het kanaal grenzende gemeenten deel nemen. Ook overlegt het college van b&w over de veiligheid in de gehele provincie Zeeland met de overige Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland. Het zelfde doet het college met de gemeente Ber gen op Zoom en de provincie Noord-Brabant. meenten. Dat is nodig. Stel er gebeurt iets op het Schelde-Rijnkanaal, dan kunnen de gevolgen (bijvoorbeeld giftige gassen) ook buiten het Thools grondgebied merkbaar zijn. Inwoners moeten geïnformeerd wor den over hun veiligheid. Zodat zij weten welke belangrijke risico-objecten er zijn in hun omgeving en wat ze moeten doen als daar iets mis mee gaat. Daar om informeert de gemeente de inwo ners. Door algemene informatie te ver strekken over wat zij moeten doen als de sirenes gaan. Door veiligheidsinfor matie te verstrekken via de riscokaart, de gemeentelijke internetsite, de voor lichtingspagina Tholenderwijs en - als dat nodig is - via aparte informatiemid delen zoals deze advertentie. Als er een ramp of calamiteit gebeurt, is er de calamiteiteninfolijn (0800 - 0202010) die gebeld kan worden voor de eerste informatie. Hierop worden korte berichten ingesproken. Verder is er Omroep Zeeland die als rampenzen der voor Zeeland fungeert. Ook op de gemeentelijke website wordt dan de laatste informatie gegeven. Inwoners kunnen zelf óók maatrege len nemen. De belangrijkste daarvan is wel om de richtlijnen op te volgen die gelden "als de sirene gaaf. Dan geldt algemeen: naar binnen gaan, ramen en deuren sluiten en de radio of de tv aanzetten. Mocht er geen stroomvoorziening meer zijn, dan kunnen geluidswagens ingezet wor den, kan er deur-aan-deur informatie worden verstrekt of kan er per wijk of kern een informatiepunt ingesteld worden. Belangrijk is het om verder goed op de berichtgeving letten en de aanwijzingen op te volgen die gegeven worden. v -■•■,-,1.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2005 | | pagina 14