fracties uit in debat 'Een raad waar jeugd voor staat' Jongerenraad daagt 'Door tuning verandert de auto in een wolf in schaapskleren' Fakkels voor 'gewetensgevangenen' Verhitte discussie in raad bij links en rechts Boulogne krijgt in raad de wind van voren Gehele winter collectie SlSSEuEB Oerlemans P_ Oerlemansw Tholen Autobedrijf Tholen al twee jaar specialist in Saab-tuning Donderdag 15 december 2005 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Mol (CU) trekt voorstel milieu in De luchtkwaliteit in de raadzaal was donderdagavond te gen het eind van de raadsvergadering twijfelachtig. De discussie over het milieu was zo verhit dat de deuren even opengezet moesten worden. Aanleiding was een motie van de ChristenUnie om de milieu-educatie her in te voeren in 2006. W. Mol haalde bakzeil, maar liet zijn tanden zien. Aangevallen Eigen boezem Kritiek SGP, PvdA CU en CDA op ABT ABT kreeg het in de gemeenteraad zwaar te verduren toen fractievoorzitter J.J.P.A. Boulogne vragen stelde over de programmarapportage die eerder uitvoerig in de commissie bestuurszaken aan de orde is geweest. Hij kreeg de wind van voren toen M.J. Klippel (SGP) en P. van Belzen (CU) hem verweten alles opnieuw te doen. Opvolging Over jeugdbeleid voor verkiezingen 7 maart Overrompeld De Dag van de Mensenrechten is ook in Tholen weer herdacht met een fakkelwake door leden en sympathi santen van Amnesty International. Als wethouder Ma rianne Velthuis vrijdagavond om half zeven de eerste fakkel aansteekt, zijn er vijf mensen. Een half uurtje later staan er zeven bij de Gasthuiskapel, waar de gele Am- nesty-vlag aan de gevel hangt. Kaaistraat 4.4651 BN Steenbergen 0167 - 563 430 Verbruik JL JL Hel onderdeel uit het gemeentelijke milieuprogramma was eerder ge sneuveld bij een bezuinigingsronde. Toch klinkt de roep om de jeugd meer voorlichting te geven over het milieu en de natuur niet alleen bij de CU. Ook andere partijen laten keer op keer weten het belangrijk te vinden, maar er nu geen geld voor te hebben. Maar volgens de meeste fractie kwam de motie (die omgezet moest worden in een amendement omdat het een wijziging van een voorstel betrof) niet op het goede moment. P.W.J. Hoek (SGP) opende de aan val op de CU. Natuurlijk, ook de SGP had zich tegen het schrappen van dit onderdeel verzet en aange geven dat het in 2007 weer opgeno men zou kunnen worden in het milieuprogramma. „Deze motie verbaast ons. Hij rammelt aan alle kanten. Het ontbeert een financiële onderbouwing en er is geen dekking aangegeven." Volgens Mol geeft de gemeente een verkeerd voorbeeld door het niet op te nemen in het programma dat van 2003 tot 2008 loopt. Hoek begreep niet dat Mol met het voorstel kwam omdat er in de commissie ruimte al een meerderheid van de raad had la ten weten het in 2007 weer op de rol te zullen zetten. J.P. Bout (CDA) was het eens met Hoek. Hij zei verrast te zijn door de motie van zijn buurman aan de lin kerzijde. Mol had de bui al zien hangen. „Ik was al bang voor dergelijke reacties. Maar jullie nemen het probleem mee naar de toekomst. Als een kind dat niet kan praten. Het verbaasd me nog meer dat christelijke partij en als SGP en CDA daar zo over denken. Het gaat ons zelf niet aan, maar onze kinderen. Er is best wel een dekking voor te vinden op korte termijn." M.A.J. van der Linde (PvdA) vond het wel sympathiek van Mol om het terug te draaien. „Het ligt ook ons na aan het hart ook al zijn we geen christelijke partij, maar de dekking in uw voorstel ontbreekt. We heb ben dit toen moeten schrappen om dat er geen geld voor was. En zon der meer een wens uitspreken, dat kan niet." Ook J.J.P.A. Boulogne (ABT) was kritisch. „We weten niet wat het gaat kosten. Er staan geen uren bij." J. van den Donker (D66) mengde zich in de discussie door er op te wijzen dat het niet veel geld kost omdat er een heleboel vrijwilligers klaar staan om de milieu- en natuur- voorlichting te geven. Hij had een folder van IVN gekregen waarin dat werd aangeboden. Mol gaf zich nog niet gewonnen. En wees er op dat het milieubeleidsplan niet voor niets is vastgesteld. „Nu wordt het aangevallen door te stel len dat er geen geld is." Volgens Bout kan er over geld worden ge sproken als de kadernota weer wordt vastgesteld. Volgens wethouder W.C. van Kem pen is er wel een klein beetje ruim te, namelijk op het onderdeel com municatie. Maar om er geld voor te zoeken is het volgens de wethouder nu niet het goede moment. Hij was het eens met Hoek die er de kader nota van 2007 voor wil benutten. Er kwam in de tweede ronde geen verandering in de standpunten, wel werd de toon scherper. Toen Van der Linde opmerkte dat de motie 'on voldragen was en dat er later bij het samenstellen van het raadsprogram- ma of bij de kadernota gelegenheid voor is', reageerde Van den Donker fel: „Dit is precies het geneuzel waar de mensen zo moe van wor den." Van der Linde reageerde furieus: „U maakt mensen blij met een dooie mus. Ik moet uitkijken dat ik geen klappen ga uitdelen." Het was even stil na de botsing tus sen de twee raadsleden die allebei de politieke arena gaan verlaten. Maar ook Hoek deed nog een duit in het zakje: „Wij nemen afstand van het voorstel. Ook wij wilden de milieu-educatie niet afschaffen. Wat de CU nu doet, is bombastische ver kiezingsretoriek." Ook Bout voelde zich geprikkeld door de opmerking van Mol dat de christelijke partijen het milieu niet serieus zouden nemen. Hij sloot zich aan bij Hoek om de zaak later beter te regelen. CU-fractievoorzit- ter P. van Belzen sloeg een lichtere toon aan. „Het botert al niet tussen SGP en CU, nu ook al niet tussen CU en CDA." Mol bleef er bij dat het mogelijk moet zijn de zaak snel in te voeren. „Als er geld is, dan moet je het doen. De gemeente is genomineerd voor duurzaam ondernemen. Een goede reclame voor de gemeente, maar dit niet. Het is niet bombas tisch. Als je niets aan milieu doet, dan loop je achter. Dat doen we toch al. We moeten niet zo hoog blazen, maar de hand in eigen boezem ste ken." De vergadering werd geschorst om Mol de kans te geven zijn motie om te zetten in een amendement, maar na de schorsing deelde hij mee deze niet in stemming te willen brengen. Burgemeester W. Nuis moest er aan tegen de bouw van het nieuwe ge- te pas komen om er op te wijzen dat het programma als agendaonder- werp was opgevoerd en dat er dus vragen over gesteld kunnen worden. Boulogne reageerde verbaasd op de felle reactie van de overzijde in de raadzaal. Waar ging het om? Boulogne plaatste een aantal op merkingen over de zogeheten pro grammarapportage waarin negen onderdelen worden behandeld, zo als veiligheid, mobiliteit en openba re ruimte, werken en winkelen en onderwijs. Boulogne pikte er een aantal zaken uit. Zo wilde hij wat meer uitleg over de werkgelegen heid op Tholen en het terugdringen van de pendel. Hij wees er op dat er minder industriegrond was uitgege ven en leidde daaruit af dat er ook minder werkgelegenheid was ge creëerd. Ook stipte hij het uitblijven van een woonzorgcentrum in Scherpenisse aan. „Daar zijn we nu al zeven jaar mee bezig. Er is nog niets gereali seerd. Zet daar nu eens spoed achter." Verder had Boulogne twijfels over het renoveren van partycentrum Haestinge in Sint-Maartensdijk. „Moet je dat nog wel renoveren? Is slopen en nieuwbouw uiteindelijk niet voordeliger?" Verder maakte hij zich zorgen over de voortgang van het dorpshuis in Oud-Vossemeer. En wat de financiën betrof wilde hij dat het college de vinger aan de pols houdt bij het leerlingenvervoer. Tot zover. Toen reageerden Van Belzen en Klippel met de opmerking dat ABT niet alle zaken die eerder al besproken zijn in de commissie be stuurszaken, opnieuw aan de orde hoefde te stellen. Boulogne: „Ik heb toch het recht om er nu wat van te zeggen?" Van Belzen: „U doet het nu voor de herhaling." J.P. Bout (CDA) zag aanleiding om zich in de discussie te mengen toen Boulogne Haestinge aanstipte. „U heeft zich met hand en tand verzet meentehuis en nu zou u wel voor de nieuwbouw van Haestinge zijn." Maar volgens Boulogne moest Bout geen appels en peren vergelijken. Volgens fractievoorzitter M.A.J. van der Linde (PvdA) behandelde ABT de rapportage als een jaarprogram ma terwijl het tot 1 oktober 2005 liep. „Het is nu niet het moment." Nuis vond wel degelijk dat Boulog ne er vragen over kon stellen. „In de commissie worden vaak technische zaken besproken of uitgediept, in de gemeenteraad is het niet verboden vragen te stellen." Boulogne hoefde er ook niet meteen antwoorden op te hebben, zei hij. Wethouder K.A. Heijboer erkende dat er het afgelopen jaar voor het werven van bedrijven meer inspan ningen geleverd moeten worden, maar dat de resultaten nu eenmaal minder zijn. Volgens de wethouder is de acquisitie verruimd en hoopt het college op meer succes. Hij wees verder op de samenwer king met West-Brabant om bedrij ven te werven. „Maar dat zal voor lopig nog niet tot resultaten leiden. Het is ons het afgelopen jaar niet voor de wind gegaan. Verkochten we vorig jaar nog vier ha bedrijfs- grond, dit jaar is dat veel minder (11.875 vierkante meter - red.) We zijn nog bezig met bedrijfsverplaat- sing en opvolging. En we streven er ook nog steeds naar de pendel terug te dringen." Het aantal werknemers dat dagelijks naar buiten de ge meente reist, is 1000 meer dan het aantal dat dagelijks naar Tholen toe komt om te werken. Wethouder M.A.E. Velthuis kon verder geen mededelingen doen over Haestinge. Volgend jaar wordt het weer opgepakt en over het dorpshuis in Oud-Vossemeer zei ze alleen dat de aanbesteding wat te gen viel. De jongerenraad Tholen (Joth) houdt op vrijdag 3 maart een debat avond met de Thoolse politieke partijen die aan de gemeenteraadsver kiezingen meedien. De fracties worden uitgedaagd om op stellingen te reageren. Dat is vier dagen voordat de jeugd tussen 12 en 18 jaar op dinsdag 7 maart naar de stembus kan tijdens de 'jeugdverkiezingen', op de dag dat ook de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Mogelijk wordt de jeugdraad uit Iwawa uitgenodigd om de verkiezin gen bij te wonen. de jongerenraad zich ook nog over de tekst kan buigen om te bekijken 'of alles in de eenvoudige taal is ge schreven.' Op de dag van de verkiezingen zul len bij elk stembureau drie jongeren aanwezig zijn, een van de jongeren raad en twee andere jongeren. Vol gens burgemeester W. Nuis die samen met wethouder M.A.E. Vel thuis de presentatie bijwoonde, is het van belang dat de jongeren die meehelpen goed worden geïnstru eerd. „Het is van belang dat het goed en serieus wordt ingevuld tus sen drie uur 's middags en negen uur 's avonds. Ze kunnen niet zo maar weglopen om naar dwarsfluit- les te gaan." Volgens Geluk zullen er met de jon geren 'contractjes' worden afgeslo ten en zal enkele dagen van te voren tekst en uitleg worden gegeven over de werking van de stemkasten. Ook zullen er afspraken gemaakt worden over hun aanwezigheid. Nuis was onder de indruk van het plan. Ook Velthuis maakte complimenten. Zij stelde dat er veel werk is verzet en dat het er 'stevig doortimmerd' uit ziet. „Voor meer dan 2000 jongeren hebben jullie veel op je schouders genomen." De fracties van de SGP en PvdA hadden nog niet gereageerd op het verzoek van de jongerenraad, maar vanaf de publieke tribune zegde H.W. van Eenennaam namens de SGP toe zeker mee te zullen wer ken. „We zijn een beetje overrom peld door de enorme betrokkenheid van de jeugd om het op deze manier te doen. Het is een erg ambitieus plan. We hadden aanvankelijk wat twijfels: zal het lukken en wat zijn de kosten? We zijn nu wel geprik keld om op de vier onderwerpen te reageren en willen op 3 maart een goed verhaal neerzetten." Van Een ennaam was vergezeld van M. van Dijke van de SGP-gemeentelijke kiesvereniging en voorzitter E. Roe land van de studievereniging Cal- vijn. Tijdens de bijeenkomst werd de 12- jarige Kayleigh van den Enden uit Tholen geïnstalleerd als nieuw lid van Joth. Zij is de jongste deelne mer van de elfkoppige raad en zit op de vmbo-school Prinsentuin in Hal steren. Nuis reikte haar de verorde ning uit en feliciteerde haar met haar benoeming. Chef werkplaats John Moerland zorgde dat deze Saab 9-5 Aero Estate 350 pk en 500 Nm onder de motorkap kreeg. (Advertentie LM.) De campagne voor de gemeente raadsverkiezingen op 7 maart kan bij na beginnen. De kandidatenlijsten zijn zo goed als rond en de jeugd kan als nieuwe speler in de strijd invloed uitoefenen nu alle fracties gevraagd wordt hun jeugdbeleid in heldere taal uiteen te zetten. De jongerenraad Tholen (Joth) lichtte maandagavond toe wat de bedoeling is. Er zijn vier onderwerpen waar SGP, PvdA. CDA, VVD, ABT en CU volgen Joth hun zegje over moeten doen. Wonen en leefomgeving is de eerste. Wat voor voorzieningen wil de partij stimuleren om van de gemeente een aantrekkelijke woonplaats te ma ken voor de jeugd? Het gaat dan om sport-, speel-, woon- en culturele voorzieningen. Het tweede onderwerp gaat over openbare orde en veiligheid. Hoe die voor de jeugd te bevorderen Het gaat dan niet alleen om verkeersveiligheid maar ook om sociale veiligheid. Bij preventie (het derde onderwerp) worden de fracties gevraagd hoe de gemeente activiteiten uitvoert of uit zou moeten voeren. Het gaat daarbij om het inschakelen van het Haltbu reau, voorlichting over alcohol en drugs, en het geven van bijvoorbeeld weerbaarheidscursussen. Het vierde onderwerp mogen de frac ties zelf invullen. Gevraagd wordt aan de fracties welk onderwerp ze zelf voor de jeugd van grote waarde vin den. De sympathisanten van Amnesty International, gesteund door wethouder Velthuis (links), vroegen met hun fakkelwake aandacht voor 'gewetensgevangenen Op een tafeltje liggen twee petities die getekend kunnen worden om aandacht te vragen voor 'gewetens gevangenen': mensen die vast zitten omdat ze voor hun mening uitkwa men. Het betreft de Soedanese ad vocaat Atim, die mensen heeft bij gestaan die in Darfur zijn opgepakt en gemarteld. En de Syriër Al Bun- ni, een arts die medeoprichter is van het genootschap voor de mensen rechten in zijn land. Hun verhalen - en die van acht anderen - zijn te le zen in een kleine brochure die be langstellenden mee kunnen nemen. China, Peru, Eritrea, Tunesië, Turk menistan, Cuba, Myanmar en Wit- Rusland zijn de landen waar deze mensen, vaak zonder officiële aan klacht of enige vorm van proces, ge vangen zijn gezet. Hoewel het niet druk is in de Kerkstraat, zetten toch zo'n zeventig mensen hun handte kening tijdens de anderhalf uur dat de fakkeldragers er staan. Het zijn echter enkelingen die belangstelling tonen voor de actie, het gros loopt stoïcijns voorbij. De petities liggen nu nog in de Wereldwinkel ter on dertekening. Daar brengt Amnesty ook een andere actie onder de aandacht 'control arms' - breng wapens onder controle. Deze laatste petitie zal in de loop van volgend jaar aan overheden wereld wijd worden aangeboden. Amnesty International, Novib en Pax Christi roepen daarbij de internationale ge meenschap op om een bindend wa penhandelsverdrag aan te nemen dat de ongecontroleerde verspreiding van wapens aan banden moet leggen. Jaarlijks worden ruim acht miljoen kleine wapens geproduceerd en iede re minuut overlijdt er iemand als ge volg van wapenmisbruik. Met de Dag van de Mensenrechten wordt jaarlijks internationaal her dacht dat op 10 december 1948 de universele verklaring van de rechten van de mens is aangenomen door de Verenigde Naties. Dat bleek maandag tijdens de bij eenkomst van de jongerenraad waar voorzitter Hermen Geluk de plan nen toelichtte. De 2200 Tholense jongeren kunnen tussen drie uur 's middags en negen uur 's avonds hun stem uitbrengen. De uitslag van de jeugd wordt direct na die van de ge meenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Joth zet de lopende projecten (zoals uitwisseling met Poolse jongeren) op een laag pitje om de verkiezin gen voor te bereiden. Elke week komt de jeugdraad nu in kleine groepjes bijeen om de promotie, de promotietoer, het debat en de ver kiezingsdag zelf voor te bereiden. Jongeren zullen op verschillende manieren worden benaderd. Met flyers (folders) die onder meer wor den uitgedeeld in de bussen naar Bergen op Zoom en Oude-Tonge, op scholen zelf, kranten, radio- en televisie en via de website. Ook zal op de aanplakborden die in elke woonkern komen te staan, aandacht worden besteed aan de verkiezingen van de jeugdraad. Er is plaats over. De jongeren zijn naarstig op zoek naar een debatleider voor de politie ke avond waar de fracties van SGP, PvdA. CDA. ABT. VVD en CU aan de tand zullen worden gevoeld over hun jeugdbeleid. De politieke partij en worden gevraagd of de jeugd de kandidatenlijst mogen gebruiken. De meeste fracties hadden daar al enthousiast op gereageerd. Ook worden de fracties gevraagd om op een A-viertje (in ten hoogste 500 woorden) hun mening te geven over de vier onderwerpen die de jeugd van belang vindt: wonen en leefom geving, openbare orde en veilig heid, preventie en een zelf in te vul len onderwerp. Het doel van de verkiezingen is om jongeren bewust te laten worden van hun stemrecht, jongeren betrok ken laten voelen bij de plaatselijk politiek, en partijen stimuleren dui delijke uitspraak te doen wat betreft jeugdbeleid. Volgens Geluk nemen de fracties wel iets op in hun pro gramma, maar gebeurt dat in 'moei lijke taal en is het voor de jongeren niet aansprekend'. De fracties worden gevraagd om hun bijdrage voor 4 januari in te le veren. Er wordt ook een brochure gemaakt die in de verkiezingskrant wordt geplaatst en die los bij de op roepkaart voor de jongeren wordt gevoegd. Ook daar moet snel aan gewerkt worden, zei Geluk omdat maakt worden. Omdat de wagen over meer koppel beschikt bij een la ger toerental, is de auto vaak zuiniger in gebruik en betrouwbaarder. „Vooral automaten blijken zuiniger te zijn en schakelen soepeler over", vertelt John Moerland. „Dat de wa gens ook bloedsnel worden, is een neveneffect. Een op het oog stan daard wagen verandert door motor- tuning in een wolf in schaapskleren, al heb je daar in Nederland weinig aan", aldus directeur Mol. „Veel mensen kiezen voor tuning, omdat zij met de caravan op vakantie gaan. In de bergen is de grote trekkracht van een auto natuurlijk ideaal." Het autobedrijf komt ook veel zakelijke klanten tegen, die interesse hebben in het tunen. „De wagen krijgt meer vermogen, zonder dat zij een hogere bijtelling krijgen voor een sterkere auto." Autobedrijf Tholen heeft besloten om voorlopig alle tuning zelf uit te voeren in Bergen op Zoom. daardoor trekken zij klanten aan uit heel Ne derland en België. „Op deze manier behouden wij alle controle over de kwaliteit en de service." Niet alleen benzine-wagens komen in aanmer king voor de opwaardering, ook voertuigen die op lpg of diesel (mo dellen vanaf 1995) rijden, kunnen getuned worden. „De turbodieselmo toren van alle automerken kunnen wij tunen door middel van een po- werbox of door de software te ver vangen. Bij een powerbox heeft de klant de mogelijkheid om de tuning aan of uit te zetten. Al blijft de func tie meestal aan staan." Verder bestaat er een speciale software-aanpassing voor de brandstof V-Power, zodat er meer energie uit de brandstof kan worden gehaald. Voordat het autobe drijf de wagens opwaardeert, worden de voertuigen uitgebreid gecontro leerd. „Alle elektronica wordt nage gaan, we bekijken de onderhoudsge- schiedenis en de uitlaatemissie moet goed zijn", aldus Moerland. Wanneer dit alles in orde is, kan overgegaan worden tot het monteren van de aan paste computer. Autobedrijf Tholen geeft als importeur één jaar garantie op de geïnstalleerde software. Mol waarschuwt dat het tunen van de wagens verslavend kan zijn. De importeur heeft iets bedacht om het kostenplaatje wat te drukken. „Wan neer de klant besluit om de wagen naar een andere stage te verhogen, krijgt hij negenting procent van de kostprijs van stage 1 terug. Dit wordt verrekend met de gekozen opwaar dering, de klant betaalt alleen het verschil." Na stage 1 moeten echter ook andere delen van de auto opge waardeerd worden. Bij de volgende stages zijn andere aanpassingen no dig. Voorbeelden zijn te vinden op de internetsite www.saabtuning.nl. Ook deze onderdelen biedt autobedrijf Tholen. „Tuning is een product van nu en van de toekomst. Deze tech niek blijft en wij helpen de klanten hier graag mee", aldus Mol. Het tu nen van wagens is slechts één onder deel van het veelzijdige bedrijf. Klanten kunnen hiernaast bij Auto bedrijf Tholen terecht voor nieuwe en gebruikte Saabs en andere auto merken. „We hebben zo'n 150 jonge occasions op voorraad." De aanbiedingen zijn met aanvullen de informatie op de website www.tholenbv.nl te bekijken. Advertentie I.M. I Vijfendertig jaar geleden verhuisde Autobedrijf Tholen van Tholen naar Bergen op Zoom. Vervolgens stapte de dealer in 1977 over van Volvo naar het automerk Saab. „Sinds vijf jaar zijn wij Saab-specialist. We zijn nu vrijer en kunnen er andere dingen bij doen", legt directeur Mol van Autobedrijf Tholen uit. Saab-eigenaren kunnen voortaan on der andere hun auto laten tunen bij het autobedrijf. m.u.v. standaardaitikelen Bezoek tevens onze K(X)PJESI IAL in het oude postkantoor (tegenover de zij-ingang van onze winkel!) Collectie wordt regelmatig aangevuld volop parkeermogelijkheden Openingstijden winkel: Maandag 13.00 - 17.30 uur, Vrijdag 9.00 - 20.30 uur: Dinsdag t/m donderdag 9.00 - 17.30 uur; Zaterdag 9.00 - 17.00 uur Openingsti jden koopieshal: Maandag 13.00 - 17.00 uur; Vrijdag 10.00 - 20.00 uur; Dinsdag t/m donderdag 10.00 - 17.00 uur; Zaterdag 10.00 - 16.00 uur Ruim twee jaar geleden besloot Mol contact te leggen met MapTun Perfor mance in Zweden, zij ontwikkelen tu- ning-artikelen voor Saab. Het bleek een grandioos succes. „We hebben een honderdtal auto's getuned en nog niet één klacht gehad. Die Zweedse jongens zijn verschrikkelijk goed, zij hebben een superintelligent systeem bedacht", vertelt Mol, tegenwoordig Nederlands importeur van MapTun. Groot is het Zweedse bedrijf niet. Slechts vier personen zetten zich al meer dan tien jaar in om op een ver antwoorde manier meer prestatie uit de motoren te halen. Het is een klein, maar professioneel bedrijf. Alles heb ben zij in eigen beheer, van de roller- banken tot de ontwikkeling van de software. „Ze beschikken over alle kennis om het systeem zo optimaal mogelijk te krijgen", aldus de impor teur uit Tholen. „Fabrikanten bouwen veel reserves in de motoren; een Saab met 150 pk heeft bijvoorbeeld dezelf de motor als de uitvoering met 175 pk. MapTun bewerkt de software van de computer in het voertuig zo dat de motor geoptimaliseerd wordt." Meer pk betekent niet per definitie een snellere auto, het vermogen moet overgebracht kunnen worden naar de wielen. „Veel paardenkracht is niets zonder koppel (trekkracht), deze wordt uitgedrukt in Newtonmeter (Nm). Hoe meer Nm, des te sportie ver en beter het rijgedrag van de wa gen", legt chef werkplaats John Moerland van Autobedrijf Tholen uit. Hij is in het bedrijf verantwoordelijk voor het inbrengen van de opgewaar deerde computer en andere tuning-ar- tikelen. Het tunen van de wagens kan in stages gebeuren. De ervaring van het autobedrijf is, dat de meeste klan ten kiezen voor stage 1. „Een Saab 9- 5 met 150 pk en 240 Nm verkrijgt door tuning-stage één maar liefst 225 pk en 340 Nm. Een flinke vooruit gang die niet veel geld kost, bij deze stage 1 dus 10 euro per pk. Het op waarderen begint vanaf 750 euro. Een Saab kan door ons getuned wor den tot 500 pk met 700 Nm." Het tunen van de motor betekent vooral een auto die soepel rijdt en veiliger is. Inhaalmanoeuvres kun nen sneller en onder controle ge-

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2005 | | pagina 11