r# Ringsport opvolger J&C, maar dan in Sint-Annaland „Open ruimte komt met windmolens zeer zwaar onder druk te staan" Ontwerp omgevingsplan provincie: Bedrijven moeten de ruimte krijgen ZLM REISVERZEKERING? Willie en Jaap Koeteeuw openen sportzaak aan de Ring Vertrouwen Kritiek natuurvereniging op turbines Anna Jacobapolder Donderdag 4 augustus 2005 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT ■0» Sint-Annaland wordt een sportwinkel rijker. Woensdag openen Willie en Jaap Koeteeuw uit Sint-Maartensdijk Ringsport in het pand waar tot voor kort de Schuure van Jolita en Rien Fase cadeau-artikelen en speelgoed ver kocht. Volgende week gaan de deuren aan de Ring open en het assortiment biedt keuze uit kleding en schoenen voor allerlei sporten. Enthousiast Bekende merken Trainingsbal Oudere inwoners lastiggevallen Concentreren De gemeente Tholen en de provincie gaan specifiek aan dacht besteden aan het bieden van voldoende ontwikke lingsmogelijkheden voor bedrijven in de regio. Dat staat in het concept-ontwerp omgevingsplan van de provincie Zeeland. Die ruimte biedt perspectief voor grote bedrij ven als Bouman-Potter en Budelpack in Poortvliet. Wonen Speelmansplaten Haven Sint-Annaland .Ayl^ sflSt tSlULIU Ringsport is in feite de voortzet ting van J&C, de sportwinkel van Ko Stoutjesdijk en Jan Leeuwen- haag in de Molenstraat in Sint- Maartensdijk. Toen die stopten, waren er verschillende gegadig den, onder wie Willie en Jaap Koe teeuw. Die keken eerst naar de sla gerij van Daaf Slager in de Molenstraat, maar dat gebouw vonden ze niet zo geschikt. „Toen we hoorden dat de Schuure in Sint- Annaland ermee ophield, hebben we daar gekeken en dat is een ide aal pand voor een sportwinkel. Veel klanten van J&C kwamen uit Sint-Annaland, dus ook wat dat betreft, zitten we hier goed. We kijken eerst of de zaak wil draaien en dan gaan we ook in Sint-Anna land wonen." Met Ringsport gaat voor Jaap (43) en Willie (45) Kocteeuw-Slager een al langer bestaande wens in vervulling. „Ruim tien jaar geleden haalden wc alle papieren om een kledingzaak te beginnen, maar wc hebben onze plannen toen niet doorgezet in verband met de eco nomische situatie. Nu J&C stopt, achten we de tijd er rijp voor. In Halsteren en Steenbergen zijn er sportzaken gesloten, dus aan de ene kant is dat een negatief geluid, maar aan de andere kant hebben we hier op het eiland geen concurren tie op dit gebied. Bovendien vinden we het leuk om te doen en onze kinderen (de 16-jarige dochter Li- sanne en de 14-jarige zoon Orin) zijn eveneens enthousiast. Het lijkt ons dan ook sterk dat het niet zou kunnen." Willie, die de winkel voornamelijk zal leiden, heeft ervaring in de de tailhandel, want tot 1 juli werkte ze bij Fixet in Sint-Maartensdijk. Jaap is al vele jaren werkzaam bij auto bedrijf Tholen van de familie Mol in Bergen op Zoom en hij houdt zijn baan. Hij springt bij en bij de opstart is Jaap dan ook nauw be trokken. „Er gaat een andere we reld voor je open als je ziet dat je nu al sportkleding voor 2006 moet bestellen, maar de leveranciers on dersteunen je en ze maken je goed wegwijs in de branche." Ringsport heeft de volledige inboe del met voorraad van J&C overge nomen, waaronder ook schaatsen. „Het mag voor ons de komende winter dus streng gaan vriezen, want we hebben volop schaatsen", lacht het nieuwe ondernemerspaar. Boven de winkel beschikken ze over een groot magazijn waar de zomer- of winterartikelen opgesla gen kunnen worden. Alle bekende merken als Nike, Adidas err Puma zijn voorhanden, maar naast voet balkleding en -schoenen kan men ook voor de zwemsport, tennis, hardlopen, fitness, arobic, e.d. bij Ringsport terecht. Met merken als Brunotti, O'Neill, Venice Beach, Asics, Spido en Fischer is de nieu we sportzaak van alle markten thuis. „We hebben al contacten ge legd met een aantal sportverenigin gen en het wordt positief ontvan gen dat er een sportzaak op het eiland blijft. Mensen blijven spor ten en meer bewegen is ook goed voor de gezondheid, dus aan kle ding en schoeisel blijft er behoefte bestaan." Ringsport heeft ook ten nisrackets, kniebeschermers voor de skeelersport, e.d. „In principe is alles verkrijgbaar, maar we gaan natuurlijk de markt aftasten waar de meeste vraag naar is. Gangbare artikelen als een gymbroekje voor de basisscholen hebben we altijd, maar het aanbod van modische en functionele sportkleding is zo groot, dat je wel een keuze moet maken." Willie en Jaap Koeteeuw worden Jaap en Willie Koeteeuw met hun kinderen Lisanne en Orin die alle vier enthousiast met hun sportwinkel Ringsport aan de Ring in Sint- Annaland beginnen. in het sportcentrum te Leusden door leveranciers voorgelicht over de nieuwste trends. „We hebben echt heel leuke spullen in verschil lende prijsklassen, dus voor iedere portemonnee wat. Vrijetijdskle- ding en artikelen voor Nordic wal king waar je 600 spieren bij ge bruikt. We zijn trots dat we bij de opening al Venice Beach shirts hebben die elders pas in september in de verkoop komen. Ook Erima shirts hebben, een merk dat sterk in opkomst is." In de grote vakkenkast zijn allerlei sportsokken te zien. Zo is er ook een schoenenwand. Keepershand- schoenen, scheenbeschermers, turn- en gymschoentjes, badmut sen en chloorbrillen, Ringsport heeft het allemaal. Ter gelegenheid van de opening krijgt men Asics en Karhu loopschocncn van 100 euro voor 59,95. Bij besteding van een bepaald bedrag wordt een trai ningsbal cadeau gegeven. De shirts en trainingspakken zijn bij Ringsport ook te bedrukken met sponsornamen. De sportzaak aan de Ring in Sint- Annaland is op woensdag en don derdag open van 9.30 tot 18.00 uur, vrijdag van 9.30 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur. „De woensdagmiddag is voor ons heel belangrijk omdat die mid dag veel kinderen vrij zijn", geven Willie en Jaap Koeteeuw aan, die volgende week woensdag enthou siast van start gaan. De burgemeester schrijft in zijn burgerjaarverslag over de afhan deling van klachten dat hij onte vreden zou zijn, als zou blijken dat het ontbreken van ingediende klachten over 2004 te wijten is aan het feit dat klagers de afhande ling van klachten door de gemeen te niet vertrouwen. Er staat ook dat bij ontevredenheid over de ge meentelijke klachtenafhandeling men een klacht kan voorleggen aan de Zeeuwse Ombudsman. Als of dat wat zou uithalen. Volgens de site van de Zeeuwse Ombudsman: Bij interne klachtbe handeling is het bestuursorgaan toch eigenlijk rechter in eigen zaak en kan een klager die zijn ge lijk niet heeft gekregen eerder een ontevreden gevoel overhouden. De afwijzing van een klacht valt bij een klager beter als een externe klachteninstantie heeft gekeken naar de klacht. De voorlaatste Zeeuwse Om budsman mr. E.G.J.M. Meijer leg de per 1 mei 2003 zijn functie neer omdat de gewenste facilitei ten niet beschikbaar werden ge steld. Ten aanzien van zijn contacten met ambtenaren, gemeenteraden en dergelijke zei hij: De natuurlij ke spanning die de uitoefening van hun positie ten opzichte van de Ombudsman met zich mee brengt en de rollen die daarbij ge speeld worden leiden bij de Om budsman er niet toe dat hij niet met positieve waardering terug blikt op de samenwerking. De Zeeuwse Ombudsman is dan ook maar een stichting opgericht door de Zeeuwse gemeenten. Sinds 1999 is het ambt van Natio nale ombudsman in de Grondwet verankerd. Artikel 78a, eerste lid Grondwet. De Nationale ombuds man is een Hoog College van Staat, net als de beide Kamers van de Staten-Generaal, de Raad van State en de Algemene Rekenka mer. De Hoge Colleges zijn for meel onafhankelijk ten opzichte van de regering en hebben dus meer gezag' al^dén stichting. Jk-katvjjie-als inwoner van Tholen er niet meer wenden tot de Nationale ombudsman omdat de Zeeuwse gemeenten dat onderling 'effe geregeld' hebben. Als ik me nu met een klacht wend tot de Na tionale Ombudsman, krijg ik als antwoord dat de gemeente Tholen niet aangesloten is. Net als inmid^ dels al 50% van de gemeenten, die hel liever allemaal binnenskamers houden. De Grondwet geldt, wat dat artikel betreft, dus niet meer op Tholen. Net zoals zoveel wetten en regels van inspraak, democratie en ge voeglijkheid. En dat geldt niet al leen voor de gemeente, maar ook voor het waterschap, dat al vóór de inspraakprocedures de afslui tingsborden maar vast bestelt. Want de bezwaren worden toch wel afgewezen. Wie heeft er hier een bord voor zijn kop? Niet de burgers! Gebrek aan vertrouwen? Vul zelf maar in. Cees Boogaart, Willem van Beierenstraat 28, 4698 RS Oud-Vossemeer. Een groepje vrouwen heeft vrijdag in Tholen geprobeerd binnen te dringen bij oudere inwoners. Het betrof vier slordig uitziende dames die met een auto waren. In de Prin ses Beatrixstraat lukte het hen om bij een mevrouw in huis te komen. Maar er lijkt niets weggenomen te zijn. Een tweede poging in de PrinS Clauslaan werd door de bewoner in de kiem gesmoord. Oudere in woners zijn gewaarschuwd dat ze alert moeten zijn wanneer onbe kenden aanbellen. Snelheidscontrole. De politie controleert dinsdag op Tholen op de snelheid van het wegverkeer. Bestuurders zijn dus gewaar schuwd. Afgelopen vrijdag is er gecontroleerd op de Tholenseweg in Halsteren. Daar waren 64 vart de 285 passerende bestuurders in overtreding. De natuurvereniging Tholen is tegen het plaatsen van vijf nieuwe wind molens bij Anna Jacobapolder. In de welstandscommissie zei G.H. Me- ijnen van de planologiewerkgroep van de natuurvereniging dat de hoge turbines een aantasting van het open landschap betekenen. Aan de Del Campo weg komen vijf exemplaren van 125 meter hoog. Ze moeten de bestaande vier vervangen die langs de zeedijk staan. Projectontwikke laar Kempen, Paardekooper en partners uit Lelystad willen daarmee de capaciteit vergroten van 225 kilowatt naar 3000 kilowatt. Voor de Gemaalweg in de Noordpolder in Sint-Maartensdijk zijn plannen in de maak voor drie of vier w indmolens. Volgens het plan van de ontwikkelaar krijgen de nieuwe molens aan de Del Campoweg een andere opstelling. Ze komen evenwijdig aan de Rijksweg te staan. Eerder was voor een gespreide opstelling gekozen, maar nu worden de molens in een rij opgesteld. De masten worden 80 meter hoog, de wieken zijn 45 meter lang. Ze komen ongeveer 400 meter uit elkaar te staan. De projectontwikkelaar heeft er een vergunning voor aangevraagd. De welstandscommissie kijkt naar de maat van de molens, de kleur van de turbines en of ze mogelijk te dicht op de bebouwing komen te staan. Dat is volgens voorzitter H.J. Groenewegen van de welstandscommissie niet het geval. De plek voor de molens is door de raad aangewezen. En staat in de nota Tholen voor de wind. Ook in het ont werp omgevingsplan van de provincie is deze plek opgenomen. Meijnen wees er op dat de nieuwe molens erg hoog worden. „Drie keer de toren van Sint-Maartensdijk. Die is 42 meter hoog." Maar voor de welstand gelden andere maatstaven, zei Groenenwegen. „Mo lens moeten voor ons mogelijk zijn op plaatsen waar al een hele grote schaal aanwezig is. Wij zien hier geen schaalprobleem. Ze komen niet bij huizen of een dorp te staan. Ze liggen hier in het open landschap. De huidi ge gaan weg. Er komen nieuwe voor terug in een andere opstelling." Meijnen zei vooral bezwaar te hebben tegen de locatie 'op de kop van het ei land'. „Het is een oud verhaal. Maar de natuurvereniging en de vogelbe scherming zien ze liever in reeds door industrie aangetaste gebieden. Of langs bruggen en sluizen. Daar doen ze geen afbreuk aan het rendement van de Oosterschelde. Het open land schap ja, maar dat is er al zo weinig in Nederland. We kunnen niet door blij ven gaan met die molens. Daar gaat het om. Er wordt hier vaak gesproken over stilte, rust en ruimte, maar met name die ruimte komt zeer zwaar on der druk te staan met deze turbines. En dan heb ik het nog niet over de vo gels die er het slachtoffer van wor den." Groenenwegen legde uit dat de com missie vraagt naar de 'ruimtelijke on derbouwing', en kijkt naar de maat, kleur en of er een schaalprobleem ontstaat. „Dat is hier niet het geval. U wilt een politieke uitspraak." Meijnen vroeg zich af of het wel zo verstandig is om de koppen van de ei landen op deze manier met hoge windmolens te markeren. „Is zo'n zo geheten landmark wel gerechtvaar digd?" Groenenwegen kon daar als architect eigenlijk geen antwoord op geven. „We zoeken niet speciaal naar een markering. Het is een noodzakelijk kwaad. Maar we hebben ons toch ook verplicht om windenergie op te wek ken." Volgens Meijnen zou de gemeente de plannen opnieuw moeten bekijken. „De windturbines zijn dermate om vangrijk geworden dat hel steeds moeilijker wordt om ze in te passen. De inzichten zijn sinds het begin van de jaren negentig rigoureus veran derd. Ze zouden opnieuw bezien moeten worden. De provincie zet er nu ook vraagtekens bij. We moeten zuinig zijn op de open gebieden." Groenenwegen liet de tekening nog maar eens zien en wees op de opstel ling van de nieuwe molens 'parallel aan de Rijksweg' „Het voldoet aan re delijke eisen van welstand. De kleur stelling is goed, ik kan dit zonder meer als positief afdoen." Meijnen verbaasde zich erover dat er 'pal aan de rand van het natuurgebied van alles mag,' terwijl er op de Oos terschelde allerlei beperkingen gel den. Hij was als toehoorder naar de openbare zitting van de welstands commissie gekomen maar kreeg het woord om het standpunt van de na tuurvereniging over te brengen. Akkerbouwer G.J. Hoek uit Sint- Maartensdijk is samen met Zeeuwind al enige jaren bezig plannen te ont wikkelen voor windmolens in de Noordpolder. Aanvankelijk was de bedoeling dat ze langs de Gemaalweg zouden komen te staan, evenwijdig aan de zeedijk, maar mogelijk komen ze langs de watergang. Hoeveel het er worden is volgens Hoek nog niet be kend. „Drie of vier. Daar moet nog het een en ander aan berekend wor den." Ze worden even hoog als de molens bij Anna Jacobapolder. „Dat is de voorwaarde voor alle projecten op Tholen en Sint-Philipsland." De reden waarom er nu wordt geko zen voor een opstelling langs de wa tergang heeft volgens Hoek te maken met de afstand ten opzichte van de Oosterschelde. „Vanwege de vogels moeten de turbines verder van de dijk afstaan. We hebben te maken met de habitat- en vogelrichtlijn, hoogwater- vluchtplaatsen, de flora en faunawet, nationaal park Oosterschelde. Je moet eerst alles op een rij hebben wil je een bouwvergunning in kunnen dienen." Volgens Hoek is de techniek enorm verbeterd en zijn de moderne molens 'vele malen rendabeler' dan de eerste generatie. In het ontwerp omgevingsplan zijn vier plaatsen op Tholen en Sint-Phi- lipsland aangewezen voor windmo lens: Willempolder/Abraham Wisse- polder bij Anna Jacobapolder, de Anna Vosdijkpolder bij Sint-Anna land, Stavenissepoldcr bij Stavenisse en de Gemaalweg bij Sint-Maartens dijk. De provincie is wel bezig om windmolens zoveel mogelijk te con centreren. Dat doet ze op 'grond van de landschappelijke impact van de huidige generatie windturbines', omdat de molens steeds hoger en groter worden. Nu zijn de Kree- kraksluizen. Oosterscheldekering, Sloegebicd en de Kanaalzone als concentratieplaatsen aangewezen. 'Verder kunnen windturbines alleen geplaatst worden op de locaties die inmiddels in procedure zijn ge bracht. planologisch zijn ingepast of reeds zijn gebouwd. Bij de beoorde ling van deze projecten is de schaal vergroting en de daarmee gepaard gaande landschappelijke impact reeds getoetst.' Het rijk en de provincies hebben een bestuursovereenkomst afgesloten waarin bepaald is dat er in 2010 door windmolens 1500 MW 'aan duurzame en schone energie' opge bracht moet worden. Per provincies zijn doelstellingen afgesproken. Voor Zeeland is dat 205 MW. Dat geldt ook voor provincies Zuid-Hol land en Noord-Holland. Flevoland voert de lijst aan met 220 MW. Met het convenant kunnen provincies ge meenten dwingen windmolens te plaatsen als zij zich hiertegen verzet ten. Net over de grens bij de Zandvliet- sluis in het Antwerpse havengebied heeft Nuon de eerste twee windmo lens geplaatst van een windenergie park. Er moeten 38 molens komen. De masten van de nieuwe molens zijn 98 meter hoog, de doorsnede van de wieken bedraagt 72 meter. Het hoogste punt is daarmee 134 meter. De turbines behoren tot de hoogste van de huidige generatie windmolens. De vier windmolens aan de Del Campoweg in Anna Jacobapolder gezien vanaf de oude veerhaven. Nieuwe bedrijvigheid moet op Welgelegen geconcentreerd worden. Vishandel Schot-van Dijke bouwt er nieuw aan de Energieweg. De vorm van het pand is afgeleid van een walvis. Het gemeentebestuur vervult een sleutelrol, zo staat in het omge vingsplan te lezen, want samen met de gemeente Tholen zal de provin cie een bedrijventerreinprogramma opstellen. De doelstellingen en uit gangspunten van het provinciaal be leid voor bedrijventerreinen staan centraal. Het provinciaal bestuur legt ook een relatie met de noodza kelijke herstructeringsopgave. „Het project herstructurering bedrijven terrein Noord Tholen dient hier na drukkelijk in meegenomen te wor den", zo wijst de provincie naar de plannen voor het Slachtveld, de Edi- sonweg en de Wattstraat in Tholen. Nieuwe bedrijvigheid dient volgens het omgevingsplan geconcentreerd te worden op Welgelegen tussen Tholen en Oud-Vossemeer. De ge meente heeft daar onlangs een grote hoeveelheid grond aangekocht rond de boerderij van de familie Goor- den. Dit sluit aan op de percelen die al in eigendom zijn. Welgelegen II loopt echter vertraging op door het stopzetten van de grootse plannen van Bouman-Potter. Achter deze strook voor grootschalige detailhan del is grond voor industriële bedrij ven gereserveerd, met name voor ondernemingen die moeten ver plaatsen in plan Noord Tholen. Ook dat vergt heel veel tijd en het eerste schaap is nog steeds niet over de dam. B. en w. hebben op een deel van de gronden de wet voorkeurs recht gemeenten van toepassing ver klaard. De combinatie Noordpoort en de gemeente overleggen over de financiële gevolgen van uitvoering van de plannen in Tholen Noord. Als vervolgens de taxaties rond zijn. kunnen de eerste aankopen plaats vinden. Het ruimtelijk plan moet ook nog besproken worden en om gezet worden in een bestemmings plan. In het provinciaal omgevingsplan vormt bundeling, naast zuinig ruim tegebruik en het realiseren van kwa liteit en diversiteit, e'én van de uit gangspunten van het provinciale woonbeleid. Binnen de aangegeven bundelingstaakstelling wordt de wo ningbouw geconcentreerd in Tho len. Aanvullend worden door de ge meente accenten geplaatst bij Sint-Annaland en Sint-Maartens dijk, aldus het concept-ontwerp Omgevingsplan. Dat is een afwij king ten opzichte van Bestemming Tholen, het beleidsprogramma tot 2025. Daarin wordt ook Sint-Phi lipsland als ontwikkelingskern ge noemd. En bij Sint-Maartensdijk wordt Scherpenisse betrokken. Die koppeling maakt de provincie niet. De provincie wil samen met de ge meente Tholen de recreatieve ont wikkelingsmogelijkheden bezien voor de Speelmansplaten. Hierbij dient nadrukkelijk rekening gehou den te worden met de kaders die ge steld worden door de Europese Vo gel- en Habitatrichtlijn. In de strategische milieubeoordc- ling(SMB) die wordt uitgevoerd op basis van dit concept-ontwerp om gevingsplan, wordt hier nadrukke lijk aandacht aan besteed. Op basis van deze beoordeling en de uit spraak van de Raad van State over het bestemmingsplan zal worden bezien welke recreatieve ontwikke lingsmogelijkheden op de Speel mansplaten geboden kunnen wor den. Voor de handelshaven Sint-Anna land wordt een transformatie naar een recreatieve jachthaven voorge staan. De ontwikkelingsmogelijkhe den hiervoor zijn mede afhankelijk van de directe gevolgen (bijvoor beeld toename recreatieve druk) die dit heeft op de Deltawateren die zijn aangewezen als Vogel- en Habitat-' richtlijngebied. In de SMB wordt nader onderzocht in welke mate een verdere concentratie aan watersport mogelijk is op de Deltawateren, voordat er sprake is van een versto ring van de aanwezige natuurlijke kenmerken. In het ontwerp-omge- vingsplan worden, op basis van dit onderzoek, de recreatieve ontwikke: lingsmogclijkheden voor de han delshaven bij Sint-Annaland nader Assurantiekantoor Van Dijke Burgemeet 25 - Poortvliet - Tel: (0166) 612 509 Jan l'.M. Ow-rhcckc Ten AnkSrweg 72 - Tholen - Tel: (0166) 602 888 Advertentie LM:

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2005 | | pagina 3