Ondanks goede kanten van grondwet vreest SGP afkalving soevereiniteit Hernieuwd vertrouwen nodig, kabinet maakt mensen bang Als je nee stemt, verandert er niets, met ja een klein beetje Bos: niet alle frustraties 1 juni laten opborrelen Negen landen zijn akkoord Vlag en ode Vier referenda Het ontbreken van de christelijke grondslag, een verder gaande Europese integratie, verschuiven van meer macht naar Brussel, de gedachte aan één Europese staat, de slecht geregelde financiële positie van ons land. Dat zijn kortweg de argumenten om op 1 juni tégen de Europese grondwet te stemmen, betoogde SGP-Kamerlid C.G. van der Staaij vrijdag in Tholen. „Maar het is niet zo dat er niets deugt van deze grondwet", gaf hij toe. Op het terrein van de criminaliteitsbestrijding biedt ze voordelen en ook vindt hij het een goede zaak dat nationale parlementen eerder geïnformeerd zullen worden over bepaalde zaken. Grotere landen Stukje papier Donderdag 26 mei 2005 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Kamerlid Van der Staaij: wij willen geen verenigde Europese staat Oppositieleider Bos: hervormen moet, maar wel met een hart PvdA-leider Wouter Bos moet niets van het beleid van het kabinet van CDA, VVD en D66 hebben, maar op 1 onderwerp is hij het roerend eens met premier Balkenen de. Je moet 1 juni voor de Europese grondwet stemmen. „Wie Balkenende wil pesten en tegenstemt, die pest mij ook, want die is verkeerd bezig. Als je nee stemt, veran dert er niets. Met ja doen we een heel klein stapje in de goede richting. Dan wordt Europa iets slagvaardiger en democratischer." Dure euro Geen superstaat Louis van Gaal Scholing nodig Polen Linkse beweging In negen lidstaten hebben de parlementen inmiddels ingestemd met de Europese grondwet. Dat zijn België. Duitsland. Griekenland. Honga rije, Italië. Litouwen. Oostenrijk, Slovenië en Slowakije. Zestien parle menten moeten zich nog uitspreken, waarvoor in sommige landen eerst een referendum wordt gehouden. Komende zondag is dat het ge val in Frankrijk, waar net als in Nederland de tegenstanders in de pei lingen een lichte meerderheid lijken te hebben. De overige landen van de Europese Unie zijn Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Groot Brittannic, Ierland, Letland* Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Span je. Tsjechië en Zweden. In Tholen mogen woensdag 18.080 inwoners meedoen aan de volks raadpleging. Alleen Nederlanders hebben een oproep gekregen voor het referendum. Van der Staaij sprak op uitnodiging van de SGPstudievereniging Cal- vijn, vooreen gehoor van ruim veer tig belangstellenden. Hij vertelde hen dat de SGP - net als CU, LPF, SP en groep Wilders - tégen de grondwet is zoals die er nu ligt. Ook tegen het houden van een referen dum heeft de SGP-Kamerfactie ge stemd. „Je moetje als partij niet ver schuilen achter een opiniepeiling. Dat is afschuiven van verantwoorde lijkheden", zei Van der Staaij. Hij noemde het merkwaardig dat de voorstanders van een volksraadple ging massaal het land intrekken om de burgers ervan te overtuigen wéx ze de Tweede Kamer moeten advise ren. Hoewel tegenstander van het re ferendum, roept de SGP haar kiezers op om te gaan stemmen als ze tegen de grondwet zijn. Om te voorkomen dat straks het thuisblijven wordt uit gelegd als een teken van instem ming. Van der Staaij legde uit dat zijn par tij niet tegen samenwerking tussen Europese landen is. „Het is zinnig om ons te bezinnen op de toekomsti ge structuur. Maar wij gaan uit van de nationale soevereiniteit als een gave, en dus een opgave om die te behouden. We moeten er zuinig op zijn en ons niet zomaar overleveren aan een verenigd Europa." Dat Eu ropa moet in de ogen van de SGP niet alleen geografisch zijn grenzen kennen, maar ook zakelijk. „De EU moet zich bezighouden met zaken die niet op nationaal niveau geregeld kunnen worden. Bijvoorbeeld be strijden van het kwaad op internet en de milieuproblematiek." Maar bij voorbeeld het opnemen van een handvest voor de grondrechten is wat het Kamerlid betreft overbodig omdat die grondrechten in Neder land al vastliggen. Dat een verwijzing naar de christe lijke wortels, toch iets wat de Euro pese staten bindt, nadrukkelijk niet in de inleiding op de grondwet is op genomen, is iets waar de SGP zwaar aan tilt. Van der Staaij heeft wél zijn waardering richting minister-presi dent Balkenende uitgesproken voor diens pogingen om het christelijke element fn de verdragstekst te krij gen. Maar wat CDA-minister Don- ner heeft genoemd als verworvenhe den van de Nederlandse samenleving die veilig zijn gesteld, daar denken de staatkundig-gerefor meerden heel anders over. „Het drugsbeleid, euthanasie, het homo huwelijk (de ook aanwezige ds. Van der Sleen sprak van 'homogruwe- lijk' - red.). Moeten we daar trots op zijn?" zei Van der Staaij. „Mocht er toch een krachtige herleving komen van de reformatorische beginselen." Een Europese vlag, een volkslied en een Europese dag, het zijn bepalin gen die de SGP niet ziet zitten. Een Europese president in de plaats van het roulerend voorzitterschap, een Europese minister van buitenlandse zaken, op termijn niet meer een Eu ropese commissaris voor iedere lid staat, het zijn allemaal zaken die rie ken naar de vorming van een soort verenigde staten van Europa. En dat wil de SGP niet. „Wij zijn niet één Europees volk. Dat ligt anders in de Verenigde Staten van Amerika, waar ondanks de verscheidenheid in sta ten iedereen zich wel inwoner voelt van één Amerika", zei het Kamerlid op'een opmerking uit de zaal. Bui tenlands beleid, defensie, justitie. Op steeds meer terreinen lijkt de in tegratie verder te gaan ten koste van de eigen soevereiniteit van landen. De macht van 'Brussel' neemt ook toe, zei Van der Staaij. „Er wordt drastisch geschrapt in het vetorecht en dus kunnen wij als klein land ge negeerd worden." Verder vreest de SGP dat de macht verschuift naar de grotere landen, doordat bij stemmin gen de bevolkingsomvang een gro ter gewicht krijgt. Dat is ook één van de gevaren verbonden aan de toetreding van Turkije, aldus het Ka merlid. Overigens staat die toetre ding los van de grondwet en ook de euro heeft er niks mee te maken, vulde hij aan. Dc SGP maakt ook een punt van de kosten. Per inwoner betaalt Nederland het meeste aan de EU. „Onevenredig veel, vijf tot zes keer meer dan een Fransman. Voor zitter Luxemburg heeft nu wel voor gesteld dat dat moet veranderen, maar de beslissing daarover valt pas na het referendum." Uit dc zaal werd kritiek geuit op de samenvatting van de grondwet die huis-aan-huis is verspreid. „Hoe kunnen wc nu als eenvoudige Ne derlanders op basis van zo'n stukje papier een stem uitbrengen." Van der Staaij zei dat het een kwestie is of je vertrouwen hebt in Europa. „Maar het is overtuigender om tegen te zijn dan om voor te zijn." Het re ferendum is raadplegend, dus hoeft de Tweede Kamer de uitslag niet te volgen. Verschillende kamerfracties hebben echter al laten weten, zich te zullen binden aan de uitslag van de volksraadpleging. Andere willen de opkomst mee laten wegen. „Het valt op dat steeds meer burgers ten aan zien van Europa op één lijn komen met de SGP", aldus Van der Staaij. Mocht de Tweede Kamer tegen de grondwet stemmen, dan kan ons land volgens hem nooit worden ge dwongen om zich naar dit verdrag te voegen. „Het kan dan niet van kracht worden." Ds. Van der Sleen uit Scherpenisse sloot de bijeenkomst in Tholen af. De blauwe vlag met een cirkel van twaalf gouden sterren is sinds 1985 het officiële sym bool van de Europese Ge meenschappen. Maar de vlag - die in de grondwet als officiële EU-vlag wordt aangewezen - is al een halve eeuw oud. Ze is in 1955 door de Raad van Eu ropa als Europees symbool ge kozen. Diezelfde Raad koos in 1972 de 'Ode an die Freude' uit de 9e symphonic van Beet hoven als Europees volkslied. Ook dat wordt nu in de Euro pese grondwet vastgelegd. Verder wordt 9 mei een Euro pese feestdag. Het is helemaal niet de eerste keer dat een landelijk referendum wordt gehouden, zoals nu wordt beweerd, aldus Van der Staaij in Tholen. Hij verwees naar de tijd van de Bataafse Republiek, toen er vier referenda zijn georganiseerd. En daarbij is het gebeurd dat de thuisblijvers in de uitslag werden meegeteld als voorstemmers. Inderdaad zijn in 1797, 1798, 1801 en 1805 volksraadplegingen in ons land gehouden over een constitutie. Maar van dc ongeveer 1,8 miljoen inwoners die Nederland toen telde, was alle keren nog geen kwart stemgerechtigd. Vrouwen mochten bijvoorbeeld niet stemmen. En in 1798 werd iedereen uitgesloten die geen eed van afkeer zwoor jegens de (ex-)stadhoudcr noch een eed van trouw aan de revolutie aflegde. In 1801 en 1805 zijn de thuisblijvers - de opkomst was respectievelijk 17% en 4%! - meegeteld bij de stemmen vóór de grondwet. Wouter Bos deelt in Meulvliet handtekeningen uit aan Cindy Bruijnzeel (midden) en Jeffrey Hermans (rechts). De twee Thoolse kinderen waren ook op de PvdA-bijeenkomst afgekomen waar ze o.a. informatie kregen over het komende referendum over de Europese grondwet. Bos zei dat maandagavond in Meul vliet voor 90 luisteraars, die een krachtig pleidooi voor Europa hoor den. Toch is het ook binnen de grootste oppositiepartij geen gelo pen race. Er zijn sociaal-democra ten die vinden dat Brussel teveel macht krijgt, maar anderen weer te weinig. Bos vond dat hij met zijn standpunt een aardige balans gevon den had. „Als je nee stemt, blijft al les zo, dan verandert er niets." J. van Akkeren had toch zijn twij fels. Hij wees op de gevoelens in de Nederlandse samenleving, die na Pim Fortuyn nog steeds niet zijn verdwenen. „Mensen - met name zij die een lage opleiding hebben - voelen zich weggedrukt en in de steek gelaten en ook de PvdA wordt daarvoor afgestraft." Bos antwoordde dat dc Tweede Ka mer wat geleerd heeft, want over de Europese grondwet wordt toch maar een referendum georganiseerd. „We geven de mensen zeggenschap en het is ook belangrijk dat Europa ge dragen wordt. De PvdA zal de uit slag eerbiedigen als 30% van de in woners komt stemmen en de uitslag bijvoorbeeld 52% tegen en 49% voor is. Ik hoop dat het hele parle ment dat doet, maar CDA en VVD leggen wat dat betreft een rookgor dijn." Er zal volgens de PvdA-leider heus geen oorlog uitbreken bij een nee tegen de Europese grondwet. „Er komt 2 juni ook nog gewoon water uit dc kraan. Als er meer landen te gen zijn, is het over en uit, maar als alleen Nederland tegenstemt, heb ik geen flauw idee wat er zal gebeu ren." Bos zei er voorstander van te zijn om vaker een referendum te organi seren. „Volgende week is het voor de eerste keer en wil je mensen daarvoor enthousiast maken, dan moet je de uitslag respecteren. An ders maak je nog meer mensen wan- trouwender en cynischer." Dat er behoorlijk wat cynisme heerst onder de Nederlanders is de oppositieleider ook wel bekend. De dure euro wordt erbij gesleept, de toetreding van Turkije, de maande lijkse geldverslindende operatie van het Europese parlement van Brussel naar Straatsburg en het dikke dos sier over de grondwet waarvan vol gens SP-leider Jan Marijnissen nie mand iets snapt. Het heeft er volgens Bos allemaal niets mee te maken, maar de Bergse wethouder Van de Kieboom zei dat het wel de gelijk meespeelt. „Met de euro zijn wc veel te goed van vertrouwen ge weest", was het antwoord van Bos. „In de horeca zijn er enorme prijs stijgingen geweest en dat hadden we kunnen voorkomen, maar nu is dat niet meer terug te draaien. Met een nee tegen de Europese grond wet los je dat ook niet op. Je moet niet alle frustraties 1 juni laten op borrelen, dat lost niets op." Het verhaal van Jan Marijnissen over de ondoorzichtigheid met 400 pagina's Europese grondweg prikte Bos door met de opmerking, dat bij een nee wel 12 internationale ver dragen van 2800 pagina's gehand haafd blijven. „Over een ondoor zichtig pakket gesproken." De PvdA-leider vond de groei van Europa van 6 naar 25 landen alleen maar gunstig om Europa daad krachtiger te maken tegenover Amerika. De aanpak van het inter nationaal terrorisme als grootste probleem vereist volgens hem een gezamenlijke aanpak. Het verdwij nen van het vetorecht is in het be lang van de besluitvaardigheid. „Niet 1 land kan een effectieve aan pak van de problemen nog tegen houden. Je kunt eikaars ideeën niet meer blokkeren. Wilders en Marij nissen zeggen dat de grote landen machtiger worden, maar ook dat is niet juist. Minstens 15 van dc 25 landen moeten het eens zijn, dus de 6 grote landen hebben de steun van 9 kleinere landen nodig. Daarin zit dus een waarborg. Er komt geen su perstaat zoals Marijnissen zegt, maar een slagvaardiger Europa waarin niet alleen maar vergaderd wordt, maar waar ook besluiten worden genomen." R. v.d. Laan meende dat het refe rendum beter verkocht had moeten worden, op de manier zoals dat met auto's gebeurt. „Nederland is inder daad heel voorzichtig met de cam pagne in vergelijking met bijvoor beeld Frankrijk. Het kabinet wilde niet en de Tweede Kamer is er laat mee begonnen." De generatie die de Tweede We reldoorlog heeft meegemaakt, is volgens de PvdA-leider veelal voorstander van de Europese grondwet. „Bij mijn generatie, die alleen vrede en welvaart heeft ge kend, ligt dat moeilijker. Daar zie je veel verschillende denkbeelden en bij die groep kost het meer moeite om ze te overtuigen." Toch kunnen sociaal-democraten volgens Bos met overtuiging voor Europa kie zen want in de grondwet zijn bij voorbeeld de vakbondsrechten en de gelijke rechten van mannen en vrouwen vastgelegd. „Hoop en optimisme winnen het altijd van angst en onzekerheid. Dit kabinet wil de vergrijzing blijven betalen en zegt in negatieve termen dat iets niet meer kan. Dat maakt mensen bang in plaats van enthou siast. Wij willen met ambitie een positieve wending aan het beleid ge ven. Schouders eronder." PvdA-leider Wouter Bos zei dat maandag avond in Meulvliet op een vraag van Leo Troost uit Sint-Maartensdijk. De entertainer van Leo's kinder show vond het maar niks om met z'n allen in een dip te zitten. „Ik houd van vrolijkheid en hoe kan de PvdA meer vrolijkheid bicden?" De jonge oppositieleider - ,ik ben een De PvdA-delegatie o.l.v. fractieleider Wouter Bos nam in Sint-Annaland even een kijkje in het praathuisje aan de Tonhuisstraat, waar o.a. J. den Engelsman met de oppositieleider kennismaakte. Daarna ging Bos naar de huisartsenpraktijk de Smisse van A. van den Berge in de Voorstraat. heel onrustig type van huis uit'- stak de 90 partijgenoten en andere belangstellenden in Meulvliet in elk geval een hart onder de riem. In sneltreinvaart behandelde hij uit het blote hoofd een aantal thema's en gaf hij zonder omwegen antwoord op verschillende vragen. Met een losse presentatie, jasje uit toen het al te warm werd, bediende de Pv dA-leider zijn achterban op hun wenken. Bos maakt zich op om in 2007 te gaan regeren, maar hij heeft diepe dalen meegemaakt. Hij trad in 2000 aan nadat de PvdA van 45 naar 23 zetels was geduikeld. „Het grootste verlies ooit. In januari 2003 stegen we weer naar 42 zetels. Je kunt heel snel populair worden, maar dan is alles weer anders, zoals bij Pim Fortuyn. Geert Wilders en Peter R. de Vries. Het is leuk dat de PvdA in de peilingen nu op 50 zetels staat, maar reken je niet rijk. Landelijk, provinciaal en lokaal moeten wc blijven werken, willen we het ver trouwen van de kiezers waard zijn. In mei 2007 hebben we pas kamer verkiezingen, maar het mag eerder. Wij hebben het beter voor met hel land dan Balkenende en Van Aart- sen." Dc oppositieleider vergeleek Bal kenende met de voormalige voet baltrainer Louis van Gaal. „Die had ook geen enkel besef dat hij niet goed bezig was. De ander begreep het niet goed. Vorige week gedroeg de premier zich in de Tweede Ka mer meer als Colijn. de premier van voor de oorlog. Ga maar rustig sla pen, alles komt goed. Het wordt echter niet beter met dit kabinetsbe leid. want Balkenende is fout bezig. Een opinieonderzoek toonde aan, dat het vertrouwen in dit kabinet slechts 20% is en dat is sinds de „Je moet je als partij niet verschuilen achter een opiniepeiling. Dat is afschuiven van verantwoordelijkheden", zei SGP-Tweede Kamerlid Van der Staaij in Tholen over het referendum van 1 juni over de Europese grondwet. Tweede Wereldoorlog nooit lager geweest. Mensen willen echt wel de ww en de wao veranderen om die houdbaar te houden, maar niet met herkeuringen waardoor je in een kansloze uitkering terecht komt. Gehandicapten en chronisch zieken krijgen de hardste klappen, gematigde moslims worden door minister Verdonk geschoffeerd en in de hoek gezet. Het moet anders met een eerlijke lastenverdeling. Geef mensen hoop! Dit kabinet faalt en maakt mensen bang. De burgers oordelen dan ook akelig hard over dit harteloos beleid van Balkenende. Wij zijn voor hervor men met een hart, want het gaat over mensen. Je moet zorgvuldig, fatsoenlijk en eerlijk zijn. Dc PvdA heeft prachtige idealen en vertaalt die eigentijds." Mooi gezegd, vonden een aantal kritische partijgenoten, maar be drijven sluiten of reorganiseren en het werk verdwijnt uit Nederland naar lage loonlandcn. Aan de ande re kant zie je Polen naar Nederland komen. „Met de PvdA in de rege ring is dat helaas ook niet tegen te houden", erkende Bos. „Ik doe dan ook geen rozegeur en maneschijn- beloftes. De strijd tegen de lage loonlanden is een race die we nooit kunnen winnen. We verliezen het van Oost-Europa en straks van Azië. Loonmatiging in Nederland houdt dat niet voor. We moeten dan ook niet te eenzijdig de nadruk leg gen op lage lonen. Wel dienen we mensen beter op te leiden: scholing is nodig om van baan te kunnen veranderen en mensen geschikt te maken voor nieuwe uitdagingen. Dit land moeten we ook aantrekke lijk maken voor investeerders en nieuwe bedrijvigheid", zei de op positieleider. Hij vond dat Nederland zijn voor sprong op watergebied, landbouw en veeteelt meer moet uitbuiten. „Daar kunnen we nog lang op voortteren. Er blijft ook een enorme kluit werk voor praktische en tech nische beroepen en voor mensen met een lage opleiding als straten makers, enz. De vmbo-scholen, waar 60% van de leerlingen naar toe gaat, is dus een belangrijke on derwijsvorm. Geef daarvoor meer geld om de uitval tegen te houden, want uitval is slecht voor dc hele samenleving. Geef die vmbo-Ieer- lingen ook meer gevoel van eigen waarde." J. van Akkeren wees op de proble men met Polen in Nederland, waar door vele bedrijfjes en werknemers zich weggedrukt voelen. Het brengt ook veel illegaliteit met zich mee. Bos erkende dal dit één van de moei lijkste problemen is. „Werkgevers krijgen hoge straffen als ze illegalen in dienst hebben. Voor de uitzendbu reaus zijn echter meer regels nodig. Daarop is geen enkele controle." Bij zijn bezoek aan het CWI in Sint- Maartensdijk had Bos zich maandag middag ook laten voorlichten over de Thoolse situatie. Daar kreeg hij te horen dat er 170 vacatures waren en 730 werklozen, maar slechts 6 werk lozen zijn op die vacatures geplaatst. „Dan moet je niet verbaasd zijn over de komst van legale Polen. Aan deze problematiek moet dus echt wat ge beuren. Nederlanders zijn onvol doende gemotiveerd en werkgevers maken zich er soms gemakkelijk van af." Volgens Van Akkeren wordt dat mede veroorzaakt door het feit dat dc Polen langer werken dan de Neder landers, soms zelfs 60 uren per week. Dhr. Overbeeke uit Sint-Annaland wees op het generaal pardon voor duizenden illegalen in Spanje, die daardoor ook in Nederland kunnen komen. „Elk land is wat dat betreft volstrekt autonoom", antwoordde Bos. Overbeeke had ook kritiek op de hoogte van de ontwikkelingshulp. Hij begreep niet waarom Nederland zo voorop moest lopen. Wat hem be treft konden er beter miljarden in het openbaar vervoer en de gezond heidszorg worden gestopt. „Als je die miljarden goed besteedt, is dat geen liefdadigheid, maar in ons ei gen belang. Ik ben er trots op wan neer we meer geven dan andere lan den, maar we moeten geen ontwikkelingshulp aan corrupte re geringen gaan geven." Het Zeeuwse statenlid mevr. Luijen- dijk uit Aardenburg vroeg aandacht voor de vrouwenemancipatie, die in een dip zit. Bos onderstreepte dat ten aanzien van moslimvrouwen en de kinderopvang. „Dat laatste zouden we uit de belastingen moeten betalen zoals we dat ook met basisonderwijs doen. De huidige regeling is vol strekt uit de tijd, maar ik kan niet al les op 1 avond regelen." Tweede Kamerlid Luuk Blom uit Sint-Annaland, die de discussie strak in de hand hield, zei dat dit de eerste bijeenkomst was in een reeks om de Thoolse PvdA-afdeling een impuls te geven.»„Dat kan de linkse beweging hier wel gebruiken, want er zijn maar 4 linkse raadsleden meer. D66 kun je immers niet meer links noemen. Ik hoop dan ook vu rig dat wc bij de gemeenteraadsver kiezingen in maart 2006 een goede uitslag krijgen, want de progressie ve beweging moet sterker worden." Blom zei dat vier kernbegrippen bij de PvdA horen. Ten eerste de soli dariteit met de zwakkeren in dc sa menleving. Ten tweede de recht vaardigheid. „Ik word verdrietig en boos zoals die nu soms in het ge drang komt." Zijn derde kernwoord was de duurzaamheid ten aanzien van het milieu en de omgeving. Als vierde en laatste noemde Blom de vooruitgang. „De PvdA is de partij van de groei. Vanwege die vier be grippen ben ik ook voor de Europe se grondwet. Links is ook belang rijk om het lokale bestuur meer mogelijkheden te geven en niet de wil op te leggen vanuit Den Haag. Je hoort Tholenaren soms zeggen dat ze niks te vertellen hebben, maar dan zeg ik: u hebt alles te ver tellen. Met de PvdA krijg je een an dere kijk op besturen", zei Luuk Blom maandagavond in Meulvliet.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2005 | | pagina 7