ffh Bogen voor juf Diana en Aschwin I Plaatselijk nieuws Kapotte fiets? GRATIS Laban 2 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Vrijdag 6 mei 2005 Navigatieapparatuur spoorloos BEZORG(ST)ER Voor de Eendrachtbode ge vraagd voor de wijken stadskern en waterfront op donderdagochtend per 1 juli a.s. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via telefoon 657007. Baldadigheid na oranjefeest Bedrijfsinbraak Eten zonder te betalen Vrijmarkt voor moederdag Restauratie TH 49 Voorjaarsverkoping Puzzelrit met auto Kop- en staartbotsing Passage terug in de tijd Sponsorloop Dagactiviteitencentrum Baldadige jongen gepakt Record rommelmarkt Auto vernield DVD Accelerando Variatie bij kijkavond Geslacht in eigen slagerij Zagerkwekerij Ds. Kommers stopt Kinderrommelmarkt Hekwerk begraafplaats Uitbreiding Rehobothkerk Bestel-/Bedrijfsauto's Ruit gymzaal stuk Bol gekozen als diaken Dronken in sloot Verkoping en rommelmarkt Niet nuchter op brommer VERF NODIG? Nieuwe ouderling Thofen In de Molcnvlietsestraat is zondag tussen twee en negen uur een gepar keerde bestelbus gekraakt. Uit het voertuig werd navigatieapparatuur ter waarde van een paar honderd euro ge stolen. \dvertentie I.M. In de nacht van zaterdag op zondag gaf de politie aan twee jongens een bekeuring wegens baldadigheid. Om 1.55 uur zagen agenten hoe een 20-ja- rige jongen op de Contr' Escarpe hard tegen een vuilnisbak trapte. De balda dige jongen verklaarde tegenover de politie dat hij dit deed om zijn vrien den wakker te maken die aldaar in een auto lagen te slapen. In dezelfde straat werd later die nacht, omstreeks 2.32 uur, een 19-jarige inwoner aangehou den omdat hij, onder het oog van twee politieagenten, een buitenspiegel van een auto stuk trapte. Uit een bedrijf aan de Slabbecoorn- weg is vorige week dinsdag foto-, reken- en computerapparatuur gesto len. Over de waarde van de gestolen goederen kan de politie geen medede ling doen. In een horecagelegenheid te Nieuw- vliel is vorige week woensdagmiddag een 42-jarige inwoner door de politie aangehouden met een volle maag en een lege portemonnee. De man had een maaltijd in het restaurant genut tigd, maar bleek vervolgens deze niet te kunnen betalen. De eigenaar van de eetgelegenheid schakelde de politie in, die proces-verbaal tegen de man opmaakte. De ondernemersvereniging organi seert zaterdag met het oog op de moe derdag een vrijmarkt. Het is de bedoe ling dat elke deelnemende winkelier iets voor zijn winkel presenteert en verkoopt. Aan de Botermarkt worden om elf, één en drie uur modeshows gehouden door Inema in samenwer king met Hage Textiel en Quist schoe nen. Leo Troost verzorgt de presenta tie van de shows. Na iedere mode show geeft Nederlands kampioen trial biker Pauick Smit op uitnodiging van fietsenzaak Peter Terlouw een stunt show. De stichting Behoud Hoogaars orga niseert zaterdag van twaalf tot vijf uur een open dag op de Timmerfabriek in Vlissingen. In deze fabriek wordt al twee jaar gewerkt aan de restauratie van de hengst de Drie Gebroeders TH 49. De bedoeling is dat de restauratie irt de zomer van 2006 klaar is. Naast de TH 49 kunnen diverse andere pro jecten worden gezien en tevens kun nen met een drietal hoogaarzen vaar tochtjes worden gemaakt. De bezich tiging van de fabriek en de vaartoch ten zijn gratis. De ingang van de fa briek is aan de Van Dishoeckstraat. Op het terrein en in de zalen van de kerk van de Gereformeerde Ge meente wordt vrijdag en zaterdag de voorjaarsverkoping gehouden. Op deze markt zijn diverse moeder dagcadeaus verkrijgbaar. Tevens is er een bloemenmarkt met vele pot en perkplanten. Voor de kinderen is er een workshop, waarbij ze een plantenbakje voor moeder of oma mogen maken. Tijdens de voor jaarsverkoping is er ook een snoep- kraam aanwezig en biedt zorgboer derij De Mekkerstee uit Ouddorp diverse producten te koop aan. Ge durende de verkoopdagen is de kerkzaal te bezichtigen en wordt het gerestaureerde Van Oeckelenorgel uit 1841 bespeeld. De opbrengst van de voorjaarsverkoping is voor het grootste deel bestemd voor de aflossing van het nieuwe kerkge bouw. Daarnaast is een gedeelte be stemd voor Siloah/Helpende Han den en voor het plaatselijk hulpcomité voor Roemenië. De ver kooptijden zijn vrijdag van half vier tot negen uur en zaterdag van half tien tot half een. M.A.C. Tholen organiseert op zater dag 14 mei weer een oriëntatierit. 's Avonds kunnen de deelnemers vanaf /even uur vertrekken vanaf Meul- vliet voor deze autopuzzelrit. Na afloop is er een verloting en wor den er enkele ronden bingo ge speeld. Op industrieterrein Welgelegen vond donderdagmiddag omstreeks 16.20 uur een aanrijding plaats tussen twee auto's. Een 43-jarige inwoner ontdek te te laat dat een voor hem rijdende 38-jarige bestuurder uit Bergen op Zoom moest afremmen. Door de aan rijding liepen beide voertuigen schade op. De christelijke vrouwenbond Passage organiseerde een nostalgische avond, waarbij een beeld werd geschetst hoe in het verleden de bijeenkomsten van de vrouwenbond waren geweest. Dc 45 aanwezige dames werden door mevrouw Van Heemskerk welkom geheten en zongen bij de opening het lied 'Zingt met de vogels mee een lied' van A.F. Troost. De meditatie was uit Johannes 15, waarin centraal staat de boodschap dat Jezus is de bron van het leven. Na de pauze werd door middel van liedjes en toneelstuk jes een beeld gegeven van de Passage in het verleden. Hiervoor was gebruik gemaakt van informatie uit de notulen en de jaarverslagen. Op de bijeen komst bleek de toekomst van de Pas sage nog niet zeker te zijn. Vice-presi- dente mevrouw Westslra gaf aan dat het moeilijk is om de vereniging draaiende te houden. Twee bestuursle den willen hun taak neerleggen en ook is een verhoging van de contribu tie noodzakelijk. Via een enquête wil het bestuur gaan peilen welke gedach ten er onder de leden leven. Op deze vergadering werd het jaarverslag in de vorm van een lied door de leden zelf ten gehore gebracht. Aan het eind van de bijeenkomst werd ondanks de zor gen door middel van een sketch de toekomst van de Passage in beeld ge bracht. De leden zaten achter een lap top op MSN en dc onderwerpen wer den thuis gedownload. Na dit stukje werd de avond afgesloten met het spe len van bingo. Die Heenetrechtschool organiseert woensdag 25 mei een sponsorloop op het voetbalveld van Vosmeer. Inmid dels zijn de leerlingen bezig om zo veel mogelijk mensen op de sponsor- lijsten te krijgen. De opbrengst van de sponsorloop gaat naar de stichting War Child, die psychosociale hulp geeft aan 15.000 kinderen in (voor malige) oorlogsgebieden. Direct aan sluitend op de sponsorloop organi seert de openbare basisschool een sport- en speldag. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben b. en w. van Tholen om aan vullende informatie verzocht over het te bouwen dagactiviteitencentrum voor verstandelijk gehandicapten aan de Coentjesweg 43 t/m 47. Er ontbre ken nu gegevens voor een adequate beoordeling van het verzoek van de stichting de Schutse uit Kesteren. De provincie wil een kaartje waarop nabij gelegen bedrijven zijn aangeduid met een motivering waarom een geringere afstand van de milieuzoneringen toe reikend kan worden geacht. Gedepu teerde staten verlangen ook meer ge gevens over de luchtkwaliteit en over de economische uitvoerbaarheid van het dagactiviteitencentrum. Behalve de provincie moet ook de inspectie van het ministerie van Vrom die infor matie ontvangen. Pas wanneer alles compleet is, kan er beslist worden over een verklaring van geen be zwaar. Sint-Annaland Een 19-jarige jongen is op koningin nedag omstreeks acht uur in zijn wo ning aangehouden door de politie. Hij had verschillende vernielingen gepleegd in het dorp. In de Nieuw- straat sloeg hij een ruit van een schuur in en ook haalde hij planten uit de plantenbakken. Na verhoor en het opmaken van een proces-verbaal mocht de jongen weer naar huis. Wij halen en brengen hem Kees Matthijssen Tweewielers Poortvliet, tel. 0166-617040 Advertentie LM. Een record van maar liefst 10.000 euro was de opbrengst van de rom melmarkt van Accelerando, zater dagmorgen in de veilinghallen. „Deze jaarlijkse activiteit is uitge groeid tot de belangrijkste financiële actie van onze muziekvereniging", zegt voorzitter Jack Westdorp. „We kunnen dit geld enorm goed gebrui ken door dc bezuinigingen op de ge meentelijke subsidie en de almaar stijgende lasten voor het muziekon derwijs." Van het brutobedrag gaan nog wel 30-35% kosten af, maar 7000 euro is nog mooi meegenomen. „En het lijkt misschien snel ver diend, maar je bent er wel een heel jaar mee bezig", geeft de voorzitter aan, doelend op dc maandelijkse in zameling en ophaalrondes. De nieu we buren van de veiling, aardappel- handel Bijl en de CZAV, werkten belangeloos mee door het grote ge asfalteerde terrein als parkeergele genheid beschikbaar te stellen. Jacco Goedegebuure, Erik Leemrcijze en Carola Heijboer hadden 60 vrijwilli gers tot hun beschikking. Naast de verkoop van gebruikte spullen stuw den met name de verkoop van olie bollen, snoepzakken, geraniums, 2000 enveloppen en het rad van avontuur met o.a. 40 slagroomtaar ten de omzet omhoog. Hoofdspon sor Bas de Man maakte de tien mille vol en daarom gaf Accelerando 's avonds tijdens de rondgang een sere nade bij het nieuwe terras van Ha venzicht. Na dit succesvolle eerste lustrum van de Maximale rommel markt, vijf jaar geleden genoemd naar de nieuwe prinses Mdxima, or ganiseert Accelerando de rommel markt volgend jaar in het teken van het 125-jarig bestaan. Van een auto, die geparkeerd stond aan de Schoolstraat, is tussen zater dagavond acht uur en zondagmorgen half tien een ruitenwisser afgebro ken. Van de vernieling werd aangifte gedaan bij de politie. Vrijdag kreeg de politie ook al een aangifte van vernieling binnen. Bij een woning in de Burgemeester Baasstraat sneuvelde eerst de buiten lamp cn later werd de ruit in de voor deur vernield. Deze baldadigheid vond plaats donderdagavond tussen kwart over elf en kwart over twaalf. Maandag 9 mei haalt de koninklij ke fanfare Accelerando oud papier op. Advertentie I.M. De jaaruitvoering van Accelerando is op dvd verkrijgbaar. Onder het thema 'Accelerando goes classics' kregen 360 bezoekers een geva rieerd concert te horen met optre dens van de fanfare, slagwerkgroep, samenspeelgroep en het Schorre- koor. Degenen die deze avond niet hebben kunnen bezoeken, krijgen een herkansing met de aanschaf van de dvd, terwijl de bezoekers van het concert alles nog eens kunnen horen. Op de jaarlijkse kijkavond van de School met de Bijbel maakten vele ouders en andere belangstellenden gebruik van de gelegenheid om de werkstukken van de leerlingen te be wonderen. In groep 1 had men ge werkt over het functioneren van de verschillende lichaamsdelen. Het lo kaal van groep 2 was omgetoverd tot een restaurant. De leerlingen hadden een serveersterschortje of oberstrikje om en bedienden de bezoekers. Het servies, het bestek en de lampen in het restaurant waren door de kinde ren zelf gemaakt. In groep 3 hadden de leerlingen een dierentuin ge maakt. Op ijsschotsen liepen ijsbe ren en pinguïns en op kunstige ma nieren waren giraffen, zebra's, neushoorns, vlinders, vogels en vele andere dieren gemaakt. De groepen 4 en 5 hadden gewerkt over het ver voer. In beide lokalen waren hele wegen aangelegd, compleet met fietspaden, vangrails en verkeersbor den. Ook oude voertuigen als koet sen en vreemde fietsen waren te be wonderen. De leerlingen van groep 6 maakten de bezoekers milieubewust. De kijkers kregen door middel van werkstukken voorlichting over de manier waarop we met het milieu moeten omgaan. Groep 7 had zich verdiept in de Bijbelse stad Jeruza lem en hadden een maquette van de stad en een synagoge gemaakt. Bij groep 8 werd de sfeer geproefd van een tropisch eiland. Inlandse muziek klonk in het lokaal en bezoekers maakten kennis met vruchten, kle ding en gewoonten van deze gebie den en konden een poging wagen bij het boogschieten. Tijdens de kijk- Vrijdag en zaterdag aandag. dinsdag en woensda ♦Magere runderlappen 1 kg JSucadelappen 1 kg JSoeppakket ♦Cordon bleu 250 gr. 7,90 7,90 3,20 2,25 Riblappen Schouderkarbonade Beker soep </.v soorten Beenham 100 gram Fricandeau 100 gram Eigen kookworst 200 gram 10 Beckers Vleeskroketten Voor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 s 1 kg 6,80 1 kg 4,- p.stuk 2,50 Rundervinken 5 halen 4 BETALEN! 1,35 1.25 1,20 2,50 Advertentie I.M. avond waren er diverse acties waar bij geld werd ingezameld voor mate rialen voor het nieuwe schoolplein. De zagerkwekerij van J. Moerland aan de Nicuweweg is vrij van regis tratie- en vergunningplicht ingevolge de Grondwaterwet. Dat hebben gede puteerde staten beslist naar aanleiding van een onderzoek. Het debiet van de pomp waarmee grondwater wordt onttrokken, is minimaal 0,4 kubieke meter per uur en maximaal 3,3 m3. De bron heeft een diepte van 40 m bene den het maaiveld. Het water wordt ge bruikt ten behoeve van het opkweken van zagers ten behoeve van de sport- visserij. De kwekerij ligt buiten kwetsbaar gebied van de waterhuis houding; er komt overwegend zout water in de bodem voor. Voor het ont trekken van het grondwater mag geen pomp worden gebruikt die een grote re capaciteit heeft dan 5 m3 per uur. Er mag ook niet meer grondwater wor den onttrokken dan strikt nodig is voor de bedrijfsvoering. Dominee M.J. Kommers wordt losge maakt van de Hervormde gemeente. In verband met zijn voortdurende ziekte heeft de landelijke kerk beslo ten om dominee Kommers af te keu ren voor het verrichten van het dienst werk als predikant. Drs. A.L. Komaat uit Strijen is door de kerkenraad als bijstand in het pastoraat aangesteld. Op het Van der Lek de Clercqplein wordt zaterdag 14 mei (verplaatst i.v.m. slechte weersverwachting) naast een voorjaarsmarkt ook een kin- derrommeimarkt gehouden. Ze worden georganiseerd door de re formatorische hulpactie Woord en Daad. De opbrengst gaat naar de re novatie van een vakschool in Leoga- ne in Haïti. Tussen 9 en 12.30 uur worden vele artikelen te koop aange boden, zoals speelgoed, tuinartike- len, slaatjes, eieren, snoep en bloe men en planten. Tevens kunnen lege cartridges, postzegels, waardebon nen en mobiele telefoons worden in geleverd. Sint-Maartensdijk In de investeringsplanning van de ge meente voor dit jaar staat de plaatsing van een hekwerk op de begraafplaats. De kosten worden geraamd op 8200 euro, welk bedrag in vijf jaar afge schreven wordt. Uitgaande van een rente van 4,75% ramen b. en w. de kapitaallast op 2030 euro. In 2007 staat de nieuw- of verbouw van Haestinge op het pro gramma, waarvoor een globale ra ming is gemaakt van 2,5 miljoen De Hervormde Gemeente Rehoboth wacht voor de uitbreiding van het kerkgebouw aan de Westvest nog steeds op vaststelling van bestem mingsplan Kom. Dc procedure is nog niet afgerond. Voor de eerder gereali seerde uitbreiding werden renteloze leningen met gemeenteleden afgeslo ten die in tien jaar afgelost worden. Daarmee wordt deze maand begon nen. Nieuw en gebruikt alle merken. Ook voor onderhoud en reparatie. Bovag autobedrijf NIEMANTSVERDRIET Poortvliet, tel. 0166-612680 Advertentie LM. Scherpenisse Vermoedelijk door het schieten met een buks is een ruit van het gemeente lijk gymnastieklokaal in de Laban Deurloostraat vernield. De schade be draagt een paar honderd euro. Het voorval moet tussen maandagmorgen 25 en vrijdag 29 april zijn gebeurd. Dhr. R Bol uit Tholen is door de leden van de Hervormde gemeente gekozen als nieuwe diaken. Zijn tegenkandi daat was dhr. DJ. Krijger. Bol heeft zijn verkiezing nog in overweging. Van een 52-jarige automobilist is zon dagavond het rijbewijs ingenomen wegens het rijden onder invloed van alcohol. Rond tien uur was de man op de Westkerkseweg bij het nemen van een bocht rechtdoor gereden, waarna hij in de sloot belandde. De bestuur der en zijn vrouw kwamen met de schrik vrij. De auto raakte door het ongeval aan de zijkant gedeukt. Uit een afgenomen blaastest bleek dat de man 4,5 maal de toegestane hoeveel heid alcohol had genuttigd. Zijn rijbe wijs werd ingevorderd en proces-ver baal werd opgemaakt. De vrouwenvereniging van de Her vormde gemeente organiseert zaterdag haar jaarlijkse verkoping met rommel markt. Behalve kleding en ander hand werk is er een ruim aanbod van speel goed, verse groenten, fruit, bood schappen en gebak. Ook is er koffie, snacks en ijs verkrijgbaar. Verder is er een uitgebreid assortiment aan snij bloemen en planten, geraniums en perkgoed, welke ook op bestelling ge leverd worden. Op de rommelmarkt is er een gevarieerd aanbod met onder andere tweedehands kleding en boe ken. Rond half elf worden waardevol le spullen per opbod verkocht. De ver koping wordt tussen tien en drie uur gehouden in en rondom verenigings gebouw De Hoeksteen. Poortvliet Een 18-jarige jongen veroorzaakte za terdagavond omstreeks acht uur een verkeersongeval. Op dc T-kruising Schapenweg/Kadijk verleende hij op zijn bromfiets geen voorrang aan een 42-jarige Thoolse automobiliste. Beide voertuigen kwamen met elkaar in aanraking, waardoor de jongen van zijn brommer viel. Hij moest met pijn in zijn nek en schouder overgebracht worden naar het ziekenhuis, maar kon na behandeling nog dezelfde avond naar huis. De auto liep zware schade op en moest door een takelbedrijf wor den weggesleept. De bromfietser ver klaarde tegenover de politie alcohol te hebben gedronken. Een bloedproef werd afgenomen om te constateren in hoeverre de jongen de limiet had over schreden. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. Door een fout, op maandag 2 mei, was de auto van Sita om het oud pa pier op te halen erg laat, zodat we pas laat op de avond het papier bij u op konden halen. Excuses voor dit ongemak. De zendingscommissie. Advertentie I.M. Onze mengmachine maakt uw wenskleur terwyl u wacht Histor, Rambo, Flexa en Sigma vakverven Ruime collectie behang en raamdecoraties GRATIS KLEURADVISERING Schilderspeciaalzaak Eendrachtsweg 13 Tholen, 0166-604923. Advertentie I.M. Sint-Philipsland De Hervormde kerkenraad wordt ver sterkt met een nieuwe ouderling. P.G. Quist werd door de leden gekozen en heeft zijn benoeming aanvaard. Dhr. A. den Braber werd gekozen tot dia ken, maar hij heeft voor zijn benoe ming bedankt. Pak even uw zakboekje THOLEN 7 mei Moederdag-vrij markt onderne mersvereniging. 11 mei Oecumenisch avondgebed, Oudelandsestraat 11, 19.30 u. 12 mei SGP-Twcede-Kamerlid Van der Staaij over Europese grondwet, Calvijncollege, 20.30 u. 12 mei Informatieavond borstvoe ding, Stoofstraat 8, 20 u. 18 mei Jaarfeest Passage met Ons Boerengoed, Het Visnet 19.45 u. OUD-VOSSEMEER 10 t/m 13 mei Avondwandel vier daagse, wsc Vosmeer. 13 mei Sluitingsfeest Vossenkuil in jaren-70-stijl, 20.30 u. SINT-ANNALAND t/m 29 okt. Exposities Om de beurt, In naam van Oranje en Op een ouwe fiets moetje 't leren, De Meestoot', di t/m za, 14-17 u. 11 mei Plattelandsvrouwen naar Meestoof, 14 u. 12 mei Tafeltennistournooi Smash, Wellevaete, 19.30 u. 23 t/m 26 mei Avondwandelvier daagse. 28 mei Landelijke fietsdag, start Enjoy Sailing/Busmariteam. Diana Verkerke en Aschwin Burgers worden opgewacht door alle leerlingen van de Casembrootschool in Sint-Annaland. Juffrouw Diana Verkerke en haar bruidegom Aschwin Burgers werden vrijdagochtend door zo'n 260 leerlingen van de Casembrootschool in Sint-Annaland opgewacht. De straat voor de school stond vol met leer lingen uit alle groepen en ouders die een kijkje kwamen nemen. De kin deren waren voorzien van kleurig versierde bogen en stokken en hadden ook nog slingers aan hun armen gebonden. En ze zongen het bruidspaar toe: 'We maken een rijtje van jongens en meisjes'. Binnen wachtten de kinderen een traktatie. De 29-jarige Juffrouw Diana is al meer dan tien jaar verbonden aan de school. Ze geeft nu les aan de leerlingen in groep zeven. De kinderen uit deze groep gingen 's middags naar het stadhuis van Tholen om het stel daar weer op te wachten met bogen nadat ze echt in de echt waren ver bonden. De bruidegom is ook 29 jaar en is heftruckchauffeur bij Partner Logistics in Bergen op Zoom. Het echtpaar woont in Sint-Philipsland. Predikbeurten Zondag 8 mei THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. De Wit, Oude-Tonge. 18.30 u. ds. Vernooij. HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 u. ds. Olie, Spijk. 14.30 u. ds. Visser, Bovcn-Hardinx- veld. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. mevr. Roggeband. GEREF. KERK 10 u. ds. Hoffman, Halsteren. CHR. GEREF. KERK 10 u. ds. Den Boer. 18.30 u. ds. Oosting, Kapcllc-Bieze- linge. GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. ds. Dc Jongste. 14.30 u. leesdienst. CHRISTENGEMEENTE 10 u. dhr. Ypcrcn. 19.30 u. gebedsdienst. VRIJZ. GEL. GEM. N.P.B. 10.30 u. ds. Peters. R.K.-KERK zo 11 u. eucharistieviering. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Voortman, 's-Hertogen- bosch. 18.30 u. ds. Prosman, Genderen. GEREF. KERK 10 u. kand. Ter Beek, Soest. CHR. GEREF. KERK 10 u. ds. Oosting. 14.30 en 18.30 u. ds. Den Boer. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. R.K.-KERK vr 9 u. eucharistieviering, za 19 u. eucharistieviering, zo 9.30 u. eucharistieviering. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Quist, em. pred. Groot-Ammers. HERSTELD HERV. GEMEENTE 11 u. ds. Kot, Borssele. 16 u. kand. Bouman, Sommelsdijk. GEREF. GEM. 9, 14 en 19.30 u. ds. De Pater, wo 11/5 19.30 u. ds. Zippro. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Van Spanje, Ooltgensplaat. 18 u. ds. Janse, Middelburg. OUD GEREF. GEM. 9.30 en 18 u. ds. Gerritsen. 14 u. leesdienst. SINT-MAARTENSDIJK HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 u. ds. Van Oorschot, Tholen. 14.30 u. ds. Kot, Borssele. HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds. Meyer, Puttershoek (aange paste dienst verstandelijk gehand.). 19 u. ds. De Graaff, Rotterdam. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.30 en 18.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Simons, Vinke- veen. GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. ds. Boogaard, Lei derdorp. 14 u. leesdienst. VRIJE HERVORMDE GEM. 9.30 en 14.30 u. ds. Van der Sleen. POORTVLIET HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Visser, Boven-Har- dinxveld. GEREF. KERK 10 u. ds. Vlaardingerbroek, Rotter dam. 14.30 u. ds. Zaadstra, St.-Laurens. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. wo 11/5 19.30 u. ds. Mondria, Waar denburg. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Klein, Hei- en Boeicop. 17 u. kand. Den Boer, Oud-Beijerland. GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. ds. Van der Meer. 14.30 u. leesdienst. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. Knibbe, Delft. STAVENISSE 14 mei Voorjaarsmarkt Woord en Daad, v.d. Lek de Clercqplein, 9- 12.30 u. SINT-MAARTENSDIJK 28 mei Landelijke fietsdag, start VVV-kantoor. SCHERPENISSE 7 mei Verkoping en rommelmarkt Hervormde vrouwenver., De Hoek steen. 10-15 u. POORTVLIET 7 mei Schuurfeest P.J.Z., Bitterhoek- seweg, 20.30 u. 10 t/m 12 mei Wandeldriedaagse. 31 mei Excursie agrarische commis sie Plattelandsvrouwen, Woonboule vard, 9.45 u. BERGEN OP ZOOM t/m 21 aug. Expositie politieke spot prenten Opland, Markiezenhof, di t/m zo 11-17 u. t/m 27 mei Archeologie-expositie 'Onze oude buren'. Markiezenhof. 10 mei Sjaak Bral 'Bloedlink', De Maagd, 20.15 u. 12 mei Trudy Labij 'Ik voel me goed', De Maagd, 20.15 u. 13 mei Komedie 'Happy hour', De Maagd, 20.15 u. 14 t/m 16 mei Concours hippique, stadspark Kijk in de pot, 9-20 u. 14 t/m 16 mei Sledehondendemon straties, stadspark Kijk in de pol. +film+++film+++film+++film+ CINEM'ACTUEEL: The Pacifier - ma en di 18.45 en 21.15 u„ wo 16, 18.45 en 21.15 u„ do en vr 13.45, 18.45 en 21.15 u„ zaen zo 16, 18.45 en 21.15 u„ ma en di 13.45 en 20 u., wo 16 en 20 u. Kingdom of heaven - wo 20.15 u„ do en vr 20.45 u„ za en zo 15.30 en 20.45 u„ ma t/m wo 20 u. Der Untergang - ma en di 20.30 u. Weekenddiensten HUISARTSEN Huisartsenpost Bergen op Zoom e.o., tel. 0164-273855 (Paracelsuslaan 2), ma t/m vr 17-8 u„ za en zo. APOTHEEK B.O.Z. Apotheek 't Fort Borgvliet, Antwerp sestraat 101-103, tel. 0164-259890. vrt/mvr 18-8.30 u. APOTHEEK THOLEN Hoogstraat 28, za 11-12 u. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11.30-12 u„ Poort vliet za 8.30-9 u„ tel. 0166-662596. KRAAMZORG Verloskundigen: tel. 604969. Provinciale kraamzorg en entadmi nistratie Zeeland, voor bevallingen (24 u bereikbaar) 0113-224022. Homecare (24 u. per dag), tel. 0113- 232924 of 0115-615595. Tot uw dienst ROLSTOELVERVOER Personen(rolstoel)vervoer Ned. Rode Kruis afd. Tholen. Voor reser veringen tel. 06-30796206. CENTRUM THUISZORG Dr. Tazelaarstraat 1, St.-Maartens dijk. In het Centrum Thuiszorg zijn gehuisvest: Allévo Bereikbaar 24 u. per dag, tel. 0113- 249111 (Hoofdkantoor: Hollandia- plein 1, Goes). Uitleen verpleegartikelen: St.-Maartensdijk, ma t/m vr 13-14 u. en ma 18.30-19 u. Tholen, ingang Regentessestr. wo 10.30-11.30 u. Maatschappelijk werk Ma t/m vr 8.30-9.30 u„ tel. 0166- 662055. Voor dringende vragen en hulp buiten kantooruren (noodsitu aties) tel. 0118-628743. VRIJWILLIGE THUISHULP Op werkdagen van 10 tot 12 u„ tel. 0166-663784. CHR. THUISZORG Curadomi, tel. 0166-667337. HUISARTS.LABORATORIUM Voor bloedafname en afgifte van materiaal. Tholen: ma t/m vr 8.30-9.30 u. Oud-Vossemeer: di en do 9-9.30 u. St.-Annaland: ma, wo en vr 9-10 u. Stavenisse: ma en wo 9-9.30 u. St.-Maartensdijk: ma, di, wo, vr 9-10. Poortvliet: ma en do 9-9.30 u. St.-Philipsland: ma en do 9-9.30 u. INDICATIESTELLING (CIZ) Haven 9, Sint-Maartensdijk, tel. 0166-664196. WERKGROEP GEHANDICAP TENBELEID Hulp bij problemen, vragen en klachten, tel. 603342. PATIËNTEN VER. Advies- en informatielijn NPV Tho len 604275 en 653146; Sint-Philips land 572342 of 572530. Vrijwillige thuiszorg 0166-662264. HET KLAVERBLAD IKG, 0113-249490, ma t/m vr 9.30- 12 u. WAO-platform, 0113-249315, ma t/m vr 9.30-11.30 u. CONSULT. ALC. EN DRUGS Afspraken tel. 0113-222222. TELEFON. HULPDIENST tel. 0118-615551; kindertelefoon 0800 -0432 (gratis). KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 0118- 628800. ALZHEIMER Informatieverstrekking en gespreks partner bij dementie, tel. 030- 6596285. LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwangerschap, 06-0730 of 0166-692861. BLUF VAN M N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 0118-469869. KINDEROPVANG KOBALT Kinderdagverblijf en gastouderbu reau tel. 0164-273633. JONGERENWERK Jeugd- en jongerenwerk tel. 0166- 662024. ANGO Telef. spreekuur: elke di. 18-20 u., 0166-603277 (vragen ook via e-mail: ango-krista@zeelandnet.nl). STORINGEN ENERGIE Tel. 0800-229596. KAMER VAN KOOPHANDEL di 10/5 C.W.I., Haven 11, St.-Maar tensdijk, 9-12 u. Afspraken: 0118-673501. HOOGWATERSTANDEN Vrijdag 6 t/m vrijdag 13 mei. vrijdag 6 2.57 -15.25 zaterdag 7 3.40 -16.07 zondag 8 4.22 -16.45 maandag 9 4.59 -17.25 dinsdag 10 5.37 -17.59 woensdag 11 6.15-18.32 donderdag 12 6.52 - 19.02 vrijdag 13 7.22 -19.35 zo 8/5 10.49 NM Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 0900-9771. Omroep Tholen is te beluisteren op FM 106,5 MHz en via de kabel op 107,6 MHz. Omroep Zeeland radio op 87,9 MHz (ether) of 87.6 MHz (kabel). Omroep Zeeland televisie is te zien op 182,25 MHz (kabel) of 735,25 MHz kanaal 54 (ether). Sideways - ma 20.30 u. Hitch - ma t/m do 18.45 u„ vr t/m zo 21.15 u„ wo 16 u. Verrassings-voorpremière - do 20.30 u. Robots - ma t/m wo 13.45 u„ zaen zo 13.45 u. wo 13.45 u. Poeh's lollifantenfilm - ma en di 13.45 u„ wo 13.45 en 16 u„ do cn vr 13.45 u„ zaen zo 13.45 en 16 u„ ma endi 13.45 u.,wo 13.45 en 16 u. Son of the mask - ma en di 13.45 u„ wo 13.45 en 16 u„ do 13.45 u„ vr en za 13.45 en 18.45 u„ zo t/m wo 13.45 u. White noise - ma en di 18.45 en 21.15 u., wo t/m zo 18.45 u„ wo 20 u. Les parapluies de Cherbourg - zo 19 u. Musica cabana - di 20.30 u. 1 I

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2005 | | pagina 2