,Ih m 14 Startsein clubhuis De Kogge Ballonnen symbool zestig jaar vrijheid VVD ziet af van een niet-confessioneel blok Gemeente betaalt 42 mille voor scootmobielen AUTOTEAM Chevrolet- mm m Ook Thoolse w.s.v. wil haven overnemen van gemeente CA - O Vrijdag 6 mei 2005 61e jaargang no. 24 uw officiële dealer!! Studie behoud wandschildering Computers weg uit kantoorpand Dagelijks activi-tijd voor wonen... Zd Martijn Boelhouwers heeft vrijdagmorgen de eerste paal geslagen voor het clubhuis van watersportvereniging De Kogge in Tholen. „Voor mij een heel bijzonder en ook emotioneel moment", vertelde Martijn. Zijn overleden vader, Jacques Boelhouwers, was niet alleen de ontwer per van het clubhuis maar ook de vroegere voorzitter van de Thoolse watersportvereniging. Duur staal Doorzettingsvermogen Volksverlakkerij 'ABT schopt herriemaar bestuurt niet Avondje uit Vanaf 2000 aan 169 inwoners verstrekt Een fleurig schouwspel vrijdagmorgen op het grasveld van de Ten Ankerflat. Kinderen van Puk en Muk en ouderen van Ten Anker lieten op het sein van vestigingsdirecteur Mark Felius ballonnen op als symbool van 60 jaar vrijheid. Het Wilhelmus werd gezongen en het Zeeuws volkslied, met accordeonbegelei ding. Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5, 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 0166-657007 b.g.g. 653474 Telefax 0166-657008 E-mail: redactie@eendrachtbode.nl advert@eendrachtbode.nl admin@eendrachtbode.nl Homepage: www.eendrachtbode.nl Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Bankrekening 30 30 05 556, Giro 12 44 07 Abonnement 15,65 per halfjaar, 28,75 per jaar, per post 49,10 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers 1 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,28 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 5,50 contant. Hoofdredacteur W. Heijboer. Het college van burgemeester en wethouders moet gaan onderzoeken of hel mogelijk is om de wandschil dering in de kantine van het Markie- zaatcollege in Sint-Maartensdijk te behouden. Dat bepleitten PvdA, SGP en VVD donderdag in de ge meenteraad. J. Oudesluijs (PvdA) noemde de wandschildering van Peter Alma 'één van de laatste dingen' die van de school konden worden overge houden nu de vestiging op de nomi natie staat om gesloopt te worden. Hij vroeg of b. en w. wilden onder zoeken of het te behouden is of te verplaatsen. Er zou gekeken moeten worden naar een andere ruimte, maar ook naar de kosten. Ook H.W. van Eenennaam (SGP) vroeg daarnaar. Hij zei dat de wand schildering een emotionele waarde vertegenwoordigt. Ook hij wilde weten wat de kosten zijn bij eventu ele verwijdering en het opnieuw el ders aanbrengen. „Wegen die op te gen de waarde die het kunstwerk heeft?" Ook VVD liet bij monde van K.B.M. Saris weten benieuwd te zijn naar het behoud van het kunstwerk. Het komt de afgelopen weken regel matig voor dat het dievengilde toe slaat in bedrijven binnen de gemeen te Tholen. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een kantoorpand in Sint-Maartensdijk ongewenst be zoek. De daders gingen aan de haal met een aantal computers met beeld scherm. Een schadepost van een paar duizend euro, waarbij braakschade buiten beschouwing is gelaten. www.fixetsintmaartensdijk.nl Advertentie I.M. dus komt u vandaag óf i ZATERDAG MEI Bolus Bor tot Een goede gewoonte: en bonus-dag. Tot bolussen smullen en fors profite ren van de gratis 6" stoel: Ie eethoeken. Alleen op —P WOENS 11 t/m 16 mei Lever uw vliegenmepf Paauwe meet en monf nieuwe hordeuren gratis. Dat scheelt een mep! De origineelste vliegenmepper wordt beloond met een extra premie. VRIJDAG i meBHHH Sony TV TV meubel i tot 21.00 uur Vrijdag de 13e is uw geluksdag: Wie een Sony flatscreen-televisie én een TV-meubel aanschaft kan rekenen op een interessant aan bod van de adviseurs, 't Is immers uw geluksdag... MEtefiB, Engelse stijl-dacj^aa. m 9.30 tot Op het Tijdpad pronken Chester field- en Brits-landeliik meubi lair/decoraties en meubels in de Engelse landhuisstijl. Op de stoep pronkt de ni MEI TWEEDE PINKSTERDAG Engelse stijl-dag! 9.30-17.00 uur Volg eerst het parcours langs het Britse meubilair op het Tijdpad en vervolgens per Land Rover het parcours door waterbakken, heu vels en hindernissen. Weer of geen weer. Pinksteren ïs altijd gezellig bij Interieur Paauwe. Zuidweg - Zonnemairè www. interieur-; Advertentie I.M. Martijn Boelhouwers, zoon van de vroegere wsv-voorzitter en architect van het clubhuis, slaat de eerste paal voor het nieuwe onderkomen van de Kogge op ,een unieke plek met een fantastisch uitzicht op het water. Martijn, die samen met steden bouwkundige André van der Eijk in Rotterdam bureau Maan heeft, voert het ontwerp samen met Meijers staalbouw uit Serooskerke uit. Be stuurders van De Kogge en ook me vr. G. Boelhouwers-Stigter waren vrijdagmorgen getuige van het fees telijke moment. Er moest eerst in tensief gemeten worden of de paal wel op de goede plaats stond. Een halve meter opzij en toen kon Mar tijn in het kraanhuis van de Feronia van Johan Speksnijder plaatsnemen om de eerste paal van twaalf meter de waterbodem in te slaan. Aan wachten is De Kogge wel gewend, want het geduld van de watersport vereniging is behoorlijk op de proef gesteld. „Er is nogal wat discussie over het ontwerp geweest", vertelt Martijn. „De inspecteur van de rijksdienst voor de monumenten zorg zat met het beeld vanaf de brug. Tholen is een beschermd stadsgezicht en de huizen aan de Wal speelden ook een rol. Door de discussie met monumentenzorg is het gebouw verkleind, maar geluk kig is het ontwerp gehandhaafd. Ik ben dan ook trots dat ik nu het werk van mijn vader mag afmaken." Behalve de bezwaren van monu mentenzorg speelde ook een inter ne discussie over de keuze voor een drijvend clubhuis of een ge bouw op palen. „Gezien de water stand bleek er te weinig diepgang voor een drijvende oplossing en technisch gezien was een pand op palen ook goedkoper. Overigens is het in de loop der jaren behoorlijk duurder geworden. Mijn vader raamde de bouwkosten in het gul dentijdperk nog op vijf ton, waar bij gerekend was met veel zelf werkzaamheid. De euro is in gevoerd en daar kent iedereen de gevolgen van. Bovendien is de staalprijs door de enorme vraag uit China sterk gestegen. Gezien de complexiteit van de bouw is ook besloten om het karwei volledig uit te besteden", aldus Martijn Boelhouwers. Meijers staalbouw heeft o.a. het watersportpaviljoen op Neeltje Jans gemaakt en dat bedrijf maakt nu ook de bijzondere kap van de staalconstructie voor De Kogge. De bouwcommissie van de Thool se w.s.v., bestaande uit Simon Roos, Hans Smit, Adrie Pijnen, Peter Fransen en Jasper Mijnaard, leverde een grote bijdrage aan de voorbereidingen. „Het-is een unieke plek hier met een fantastisch uitzicht op het wa ter", zegt Martijn, die zelf ook wa tersporter is op de boot van zijn vader. Het clubhuis komt vrijstaand in het water op negen palen: drie gro te in het midden met een diameter van 51 cm en zes kleine met een doorsnede van 35 cm. Alle negen zijn ze 12 meter lang. Aan de on derkant komen de toiletten en dou ches, die met een brug vanaf de steigers bereikbaar zijn. Daarbo ven komt het clubhuis van 19 x 9 meter met op de zuidwestkant een terras. Via een loopbrug vanaf de wal is het clubhuis bereikbaar. Het gebouw krijgt een scheepskarak- ter naar een model uit de jaren twintig. „Voor de vereniging is het belang rijk om zo'n ontmoetingsruimte te hebben", zegt Martijn Boelhou wers. „Mede gezien de tegensla gen ben ik dan ook blij met de vi sie en het doorzettingsvermogen van het bestuur van De Kogge." Voorzitter Jaap van den Donker ziet na heel wat woorden nu einde lijk ook daden in de Thoolse ha ven. Ter voorbereiding werd de loopbrug naar de noordsteiger ver wijderd door Johan Speksnijder van het kraanschip Feronia, dat ook het heiwerk uitvoert. Voor een aantal booteigenaren is een nood voorziening aangebracht om hun schip te bereiken tijdens de werk zaamheden, tegenover het praat huisje. De bouw zal naar verwach ting in september klaar zijn. De bouwkosten zijn 365.000 euro, exclusief btw. Alleen die btw moet De Kogge nog financieren, want de afgelopen jaren is er flink ge spaard. De Thoolse w.s.v. wil, evenals de zustervereniging uit Sint-Annaland, de steigers overne men van de gemeente. „Het gaat om een dikke twee ton", zegt voorzitter Van den Donker. „Elke cent die er in de jachthaven gesto ken is, die is ook van ons. For meel is de gemeente wel eigenaar, maar er is geen dubbeltje van de gemeente bij. We betalen ook 20.000 euro per jaar voor onder houd van de omgeving, dus de straat en de dijk. En nog eens 20.000 euro voor energie, verlich ting, e.d. De 20.000 euro die de gemeente aan overhead uitgeeft, willen we via de voorgenomen pri vatisering dan in eigen zak hou den. Er staan nog gigantische in vesteringen op stapel." De Kogge wil dezelfde voorwaar den bedingen als de w.s.v. Sint- Annaland. „Wij hebben ook een oneindig contract met de gemeen te. Het water willen we via een erf pachtconstructie huren." Van den Donker ergert zich aan sommige raadsfracties in de ge meenteraad die de haven voor veel geld aan commerciële partijen denken te kunnen verkopen. „Ge lukkig voeren b. en w. de onder handelingen met ons heel netjes. We zouden naar de rechter stap pen, als de gemeente het anders deed. Er zijn in Nederland nog honderden verenigingshavens en die zijn voor de watersporters veel goedkoper dan commerciële jacht havens. Het is volksverlakkerij van sommige politieke partijen die veel meer uit de haven willen ha len. Het rechtvaardigheidsgevoel is in het geding", aldus voorzitter Van den Donker van de Thoolse watersportvereniging De Kogge. De Thoolse VVD zal geen lijstverbinding aangaan met exclusief PvdA en ABT. Een voorstel daartoe van het bestuur is door de ledenvergade ring afgewezen. De liberalen staan wel open voor lijstverbindingen, maar dat dit alleen met niet-confessionele partijen zou moeten gebeu ren, werd woensdagavond door de leden afgewezen. Doel van de libera len is met name dat de SGP niet groter wordt, maar van ABT moeten verschillende leden ook niets hebben. Raadslid G. Hoek oefende scherpe kritiek uit op Algemeen Belang Tholen. Hij sprak over 'een tegenpartij die aan het herrieschoppen is in plaats van aan het besturen.' Statenlid mevr. H.A. Polderman- ste er al gauw bij. Een lijstverbinding is daarom voor de VVD van belang. Het gaat niet om extensieve of inten sieve samenwerking, maar om een tijdelijke verkering. Een avondje uit." Oud-fractievoorzitter J.L. van Gorsel herinnerde zich, dat acht jaar geleden heel indringend met D66 gesproken was overeen lijstverbinding. Dat was toen op het laatste moment en daar om leek het bestuur het nu zinvol bij voorbaat een mandaat van de leden te vragen. „Partijen met wie je een lijst verbinding aangaat, moeten wel zelf de denkbeelden hebben", zei Van Gorsel. Ook oud-raadslid mevr. E. Frigge-Hogesteeger waarschuwde. „Restzetels moeten we niet verloren laten gaan, maar over een lijstverbin ding moeten we toch wel heel goed nadenken. Want het kan de VVD ook schade berokkenen." Voorzitter Gré Boelhouwers noemde het 'kiezen tussen twee kwaden.' „Het ligt precair, zodat we dit heel omzichtig moeten behandelen. De le den zullen we informeren als de lijst verbinding werkelijk aan de orde is." Zij liet ook weten, dat het initiatief voor de lijstverbinding niet van de VVD is uitgegaan. „We zijn bena derd door een partij", zei wethouder Goossen. Hij doelde op ABTde par tij die vier jaar geleden ook vele libe rale stemmen weghaalde. mevr. Martin zei voor haar VVD-lidmaat- schap te zullen bedanken wanneer de partij een lijstverbinding met ABT zou aangaan. Voorzitter mevr. G. Boelhouwers-Stigter had vóór de dis cussie al begrepen, dat het bestuurs voorstel om een lijstverbinding met niet-confessionele partijen aan te gaan, niet bij iedereen goed gevallen was. De leden waren benieuwd wie er uiteindelijk over beslist. Volgens de voorzitter is dat het bestuur op advies van de fractie. Als het bestuur en de fractie het niet eens worden, zal er niets gebeuren. Toch hielden raadslid Hoek en wet houder F.J. Goossen een pleidooi voor een lijstverbinding. Met name ook om de SGP niet nog groter te ma ken. „Via een lijstverbinding krijg je gemakkelijker een restzetel en de SGP, die op Tholen zeer machtig is, heeft als grootste partij meer kans op een restzetel. Aangezien het aantal zetels in de Thoolse gemeenteraad van 19 naar 21 wordt uitgebreid, zijn er meer zetels te verdelen. De SGP heeft de trouwste aanhang. Ze wordt elke zondag toegesproken en mede daardoor wordt die partij steeds ster ker." Volgens Goossen zegt de SGP zelf voor 7 zetels te gaan. „Dan is de acht- ZIE VERDER PAGINA 5 De gemeente Tholen gaat 42.000 euro terugbetalen aan 169 inwoners die sinds 2000 ten onrechte een bijdrage hebben betaald voor de aan schaf van een scootmobiel. Juridisch bleek namelijk niet houdbaar dat een bijdrage wordt gevraagd, ondanks dat hierover een bepaling in de verordening stond die de gemeenteraad heeft vastgesteld. B. en w. laten dat weten in antwoord op schriftelijke vragen van de ABT-fractie. De 42 mille is een tegenvaller voor de kadernota 2006, waaraan het college op zich al een zware kluif heeft. Een gehandicapte inwoner won 24 januari een rechtszaak te gen b. en w. over de eigen bijdrage voor scootmobielen. ABT spreekt over 'onzorgvuldig gedrag van de gemeente.' Volgens raadslid mevr. C. van der Horst heeft het college de oude regeling vanaf 1996 toege-- past, maar b. en w. zeggen zelf dat het zogenaamde 'besparingsbe drag' pas in 2000 is ingevoerd. Het college laat weten dat de veror dening aangepast moet worden. Tot het moment dat dit gebeurt, wordt het omstreden voorschrift niet toe gepast. Het besparingsbedrag heeft voornamelijk betrekking op scoot mobielen. De andere voorzieningen waarvoor het van toepassing is (au tozitje, buggy) worden nauwelijks aangevraagd. B. en w. gaan op grond van het ge lijkheidsbeginsel na of de eigen bij drage terugbetaald moet worden. Dit gebeurt dan met terugwerkende kracht tot de datum van inwerking treding van het bestreden voor schrift. Het geld komt alleen retour voorzover die bijdrage niet via de bijzondere bijstand is vergoed. Het gemeentebestuur van Tholen heeft zich door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Samenwerkingsverband Ooster- schelde laten adviseren over de gevolgen van de rechterlijke uit spraak. „Ter opheffing van de be staande onduidelijkheid is er een wijziging van de verordening en het financieel besluit in voorberei ding. Dit valt samen met de her formulering van het WVG-beleid (wet voorzieningen gehandicap ten)", laten b. en w. weten naar aanleiding van de vragen van de ABT-fractie. Raadslid mevr. Van der Horst is niet tevreden met dat antwoord en stelt een nader onder zoek in. Deze week Koninklijke schouderklop voor Lies Hage uit Scherpenisse en vier andere Tholenaren Je moet sanien met elkaar de zorg runnen, zegt zilveren Allévo-planner Sannie van de Woestijne 60-jarige bevrijding herdacht tijdens optocht in Stavenisse EN VERDER... Hans van Gorsel zwaait af als penningmeester na 35 jaar bestuurlijk werk voor VVD Sjaan van der Eist en Henk Aarnoudse kwart eeuw in dienst van De Schutse DE WAARHEID DRIJFT ALTIJD BOVEN OP DE LEUGEN ALS DE OLIE OP HET WATER Dit nummer bestaat uit 24 pagina's Ten Anker liet zo de 60-jarige herdenking van de bevrijding niet ongemerkt voorbij gaan. Op het grasveld stonden drie oude legervoertuigen van Jan Quaak uit Oud-Vossemeer. Een beroemde Willy jeep met een witte ster en een Amerikaanse vlag. Een Dodge ambulance en een Dodge halftonner. „Als je die zo ziet staan, brengt dat weer emoties naar boven", zei Felius, daarmee herinnerend aan de intocht van de geallieerden, zestig jaar geleden. Na vijf jaar Duitse bezetting kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Tho len was al eerder vrij, eind oktober 1944, toen er drie Canadezen door blije Tholenaren op de schouders werden genomen. Menige oudere bewoner van Ten Anker herinnerde zich die bange oorlogsja ren nog, maar ook de kinderen van Puk en Muk werden bij de betekenis van de bevrijding betrokken. „Met jong en oud vieren we de 60-jarige bevrij ding", zei Felius. Verzorgers, vrijwilligers en familieleden brachten de bewo ners in hun rolstoel, met hun rollator, of lopend naar het grasveld. Activitei tenbegeleidster Rian Leenders toverde vanuit een legertent trossen met ballonnen en gaf die één voor één aan de Ten-Ankerbewoners en de kinderen. Na het zingen gingen ze de lucht in. Aan elke ballon hing een kaartje, zodat met spanning wordt gewacht welke ballon het verst komt. Die kan een prijs tegemoet zien, vertelde Mark Felius. Bewoners van zorgcentrum Ten Anker in Tholen lieten met kinderen van Puk en Muk ballonnen op ter gelegenheid van de 60-jarige herdenking van de bevrijding.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2005 | | pagina 1