Ontwikkelingssamenwerking O 'Alles positiever gaan benaderen' Openbaar vervoer Luchtwassers in varkensstallen Britt ^Officiële Mededelingen John Vroegop Thools topscorer Vrijdag 6 mei 2005 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 19 Dit jaar wordt ruim 86.000 euro uit de provinciale kas besteed aan ontwikkelingssamenwerking In beroep Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 18/2005 Afdeling Communicatie, Nieuwe Burg 42, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 14 00 infocentrum@zeeland.nl Provinciale Staten Brochure 'Praten met de Staten' Bezoek een openbare vergadering van Provinciale Staten O Gemeentebestuur vecht tegen negativisme Zalmrokerij Gedeputeerde Staten hebben van Provinciale Staten instemming gekregen met hun opzet voor een beleidsplan openbaar ver voer. Het dagelijks bestuur kan nu ver der met de uitwerking. Van negatieve invloed is dat er minder rijksgeld beschikbaar komt voor het openbaar vervoer. Door de doelmatigheid te vergro ten, kan dit mogelijk enigszins worden opgevangen, maar het bestuur is zich ervan bewust dat de kwaliteit en het resterende aanbod van dien aard zullen zijn dat die niet leiden tot een grote toevloed van passagiers. Met de invoering van de chip kaart kan gemakkelijker dan nu met specifieke tarieven worden gespeeld. Zo zouden voor groe pen van passagiers of voor bepaalde lijnen aparte prijzen kunnen worden ingevoerd om toch meer passagiers te trekken. Door in de buurt van de bus- en NS-stations in Middelburg, Vlissingen en Goes werkgelegen heid te creëren, kan de vraag naar openbaar gunstig worden beïnvloed. Vraagafhankelijk Er zullen tussen de dorpen op het platteland steeds minder bus sen te zien zijn. De reizigers zul len er gebruik moeten maken van het collectief vraagafhankelijk ver voer, kortweg CW. De taxibusjes worden telefonisch besteld en passagiers worden op de gewenste locatie opgehaald en voorgereden. Doelgroepen Voor scholieren zullen wel bussen blijven rijden, ook al staan de opbrengsten niet in verhouding tot de kosten. Behalve de scholieren worden als doelgroepen onderscheiden gehandicapten, ouderen en recre anten. Door op de wensen en behoeften van de groepen in te spelen, kan het openbaar vervoer voor hen aantrekkelijk worden gemaakt. Het grensoverschrijdend vervoer De klachtencommissie van de provincie houdt dinsdag 10 mei, 15.00 uur, openbare zitting. De heer P. van de Anker in Renesse heeft geklaagd over het uitblijven van een reactie op zijn verzoek tot heroverweging van een afwijzing op een schade claim. De adviescommissie bezwaar schriften van de provincie heeft 10 mei twee openbare zittingen. De stichting Highland Games Zeeland, Oost-Souburg, heeft bezwaar gemaakt tegen de afwij zing van een subsidieverzoek voor het organiseren van de Highland Games 2005. Een ver tegenwoordiger van de stichting wordt om 15.30 uur gehoord. Om 16.00 uur dient het bezwaar schrift van de Nederlandse Beach soccer bond, Amsterdam, tegen de afwijzing van subsidie voor de achtste editie van de Beach soc cer series. Alle zittingen worden gehouden in het provinciehuis, Abdij 6, Middelburg. wordt ook als doelgroep gezien. Ondanks de openstelling van de grenzen in Europees verband is het aanbod in het openbaar ver voer van zowel passagiers als lij nen afgenomen. Door samenwer king met Vlaanderen moet wor den geprobeerd die ontwikkeling te keren. Op regionale en interregionale lij nen blijven bussen rijden. De sterkste bezetting is op de rou tes door de Westerscheldetunnel en Zierikzee-Rotterdam en Zierikzee-Goes. Gedeputeerde staten gaan de komende tijd hun keuzen bepalen voor de ontwikkelingen in het openbaar vervoer, waarna zij terugkomen bij Provinciale Staten met een uitgewerkt plan. Het Centrum voor internationale samenwerking (COS) in Goes krijgt hiervan ruim de helft, name lijk ruim 45.000 euro. De andere helft wordt verdeeld over twee grote en een aantal kleinere projecten. Afrika De twee grote projecten zijn in Bangladesh: een onderwijsproject van Novib-BRAC en de vrouwen rechtenorganisatie Ain-o-Salish Kendra. Zij ontvangen samen ruim 18.000 euro. Dat is dit jaar voor het laatst, want de provincie wil zich, net als het rijk, meer richten op Afrika, waar de armoe de en problemen in de volksge zondheid het meest hardnekkig lijken. Overigens is er ook geld voor de werkgroep Bangladesh-Zeeland en wel ruim 1.600 euro. In de kleinere projecten zitten al wat activiteiten die de hulpverle ning in Afrika ten doel hebben. Zo is er 800 euro voor de stich ting Hulp op het platteland van South Nyanza Kenia, 700 euro voor onderwijs in Ethiopië en 750 euro voor oogheelkundige hulp in Burkina Faso. De stichting Zonne- ovens Mali krijgt ook 750 euro. De zonne-ovens worden ingezet in aanschouwelijk onderwijs. Zo wordt ermee gedemonstreerd op rommelmarkten. Met de toepas sing van zonne-energie moet het houtgebruik worden beperkt. De ovens worden niet alleen gebruikt voor de bereiding van voedsel; zij dienen ook voor het drogen van groenten en fruit voor de handel. Land- en tuinbouwonderwijs in Zambia wordt gesteund met 800 euro. De wereldwinkels in Noord- en Midden-Zeeland krijgen 1.000 euro, evenals Dorcas Zeeuwsch- Vlaanderen en Walcheren. Dorcas Zeeuwsch-Vlaanderen besteedt het geld aan hulp aan lichamelijk gehandicapten in Soedan. Tsunami Champagne Charlie heeft samen met andere Zeeuwse artiesten een single opgenomen, waarvan de baten ten goede komen aan twee projecten in de wederop bouw na de Tsunami in Sri Lanka. De band krijgt 700 euro. De stichting Van hand tot hand Zeeland kan een even groot bedrag spenderen. Ook dit geld gaat naar Sri Lanka en wordt gebruikt voor scholing van kinde ren en voorlichting over leefom standigheden. Uitgangspunten Bij de beoordeling van de subsi dieaanvragen baseren gedepu teerde staten zich op de uit gangspunten gelijkwaardigheid, gebruikmaking van eikaars kun nen en kennis, gedragsverande ring in produceren en consume ren en duurzaamheid. Zeeland Elke maand neemt het provincie bestuur besluiten over allerlei onderwerpen die voor de inwo ners van Zeeland van belang zijn. Iedere burger of organisatie heeft het recht om zijn of haar mening te laten horen bij het bestuur van de Provincie. In maart 2003 is het dualisme ingevoerd met o.a. als doel de politiek dichter bij u als burger of als vertegenwoordiger van een organisatie te brengen. Voor u als burger betekent deze bestuursvorm dat er meer moge lijkheden worden geboden om uw mening te geven. Dat kan op ver schillende manieren. Zo kunt u o.a. tijdens een open bare commissievergadering het woord voeren over een van de agendapunten of als inwoner van Zeeland zaken in een vergadering van Provinciale Staten bespreken en op de agenda laten plaatsen. Hieraan zijn wel voorwaarden ver bonden. In de nieuwe folder 'Praten met de Staten' vindt u informatie over het spreekrecht, openbare verga deringen, werkbezoeken, school bezoeken en het burgerinitiatief. U kunt de folder gratis opvragen bij het Informatiecentrum van de provincie Zeeland. Een verzoek om toezending kunt u richten aan: e-mail: infocentrum@zee- land.nl of per telefoon: 0118- 631400. Bezoek een openbare vergadering van Provinciale staten Indien u belangstelling heeft een vergadering van Provinciale Staten bij te wonen dan kunt u zich aanmelden via het invullen van de bon onder aan deze pagi na. Meer informatie over actuele zaken en bijeenkomsten van Provinciale Staten of statencommissies kunt u bekijken op de web site: www.zeeland.nl onder provinciale staten. Statengriffie Balans 25 Postbus 6001 4330 LA Middelburg _/"V Provinciale Staten Maandelijks nemen de leden van Provinciale Staten, uw volksvertegenwoordiging, besluiten over onder werpen die u als inwoner van Zeeland betreffen. Heeft u belangstelling dan kunt u een Statenvergadering vanaf de publieke tribune bijwonen. Statenleden heten u voor aanvang van de vergadering welkom. Onder het genot van een kopje koffie of thee, geven ze u uitleg over het verloop van de vergadering. Ook de wandelgangen zijn voor publiek toe gankelijk. Dit biedt informele mogelijkheden voor statenleden om met u in contact te treden. Tijdens de lunch bieden wij u een broodje en drankje aan. De vergaderingen van Provinciale Staten, Statenzaal, Abdijplein 10 te Middelburg worden gehouden op vrijdag 20 mei, 17 juni, 1 juli, 7 oktober, 11 november en 9 december 2005 en beginnen om 09.30 uur. Wij verwachten u een kwartiertje eerder om u voor aanvang van de vergadering wegwijs te maken. Indien u belangstelling heeft meldt u dan schriftelijk aan bij Provinciale Staten, t.a.v. de Statengriffie, Antwoordnummer 75, 4330 WB Middelburg onder vermelding van naam, adres, e-mail en datum van de vergadering die u wenst bij te wonen. Aanmelden kan ook digitaal via www.zeeland.nl/ provinciale staten/bezoeker. Naam Adres Postcode Woonplaats e-mail Datum* 20 mei 17 juni 1 juli 7 oktober 11 november 9 december omcirkel uw voorkeursdatum Provinciale Staten Retourneer de bon aan Provinciale Staten, t.a.v. de Statengriffie, Antwoordnummer 75, 4330 WB Middelburg De nieuw te bouwen varkensstal van Britt b.v. aan de Groene- of Hok- seweg te Oud-Vossemeer krijgt een chemische luchtwasser. De aanpas sing, het gevolg van bezwaren, is dermate ingrijpend dat de provincie een nieuw ontwerp-besluit ter inzage heeft gelegd met betrekking tot de milieuvergunning. Britt mag de stal voor 1800 varkens bouwen, alsme de een opslag voor propaan. Twee keer eerder vernietigde de Raad van State de door de gemeente voor de stal verleende milieuvergunning. In 2000 had dat te maken met de ge luidshinder van de ventilatoren. In 2003 oordeelde de Raad van State dat de bijproducten die opgeslagen zou den worden, aangemerkt moesten worden als afvalstoffen. En daarom was niet de gemeente de instantie die een vergunningaanvraag moest be oordelen, maar de provincie. Dat ont werp-besluit van Middelburg ligt er nu, en daarbij is met de uitspraken én een bijgesteld akoestisch rapport re kening gehouden. De provincie concludeert dat voor de uitbreiding geen milieu-effectrappor tage nodig is, omdat deze onder de 2200 mestvarkens blijft. De stal - een Groen-Labelsysteem - ligt op 390 meter van woningen van derden en op 704 meter van de bebouwde kom van Tholen. Ten aanzien van ammoniak- uitstoot en stankhinder gelden hier normen van 209 en 631 meter, zodat het bedrijf daaraan voldoet. Ook ligt er geen verzuringsgevoelig gebied binnen drie kilometer. Ten aanzien van het geluid geldt, dat de geplande ventilatoren vervallen nu er een lucht wasser wordt toegepast. Het verwach te geluidsniveau blijft binnen de aan bevolen streefwaarden. En wat betreft brij voederproducten, mag een aantal producten niet gebruikt worden (bloed, ingewanden, uiensap, kippen- slik) om stankoverlast te voorkomen. Als de uitbreiding gerealiseerd is, mo gen in het bedrijf maximaal 8520 vleesvarkens gehouden worden. Bin nen drie maanden na het voltooien van de bouw moet Britt een bcplan- tingsplan bij de gemeente indienen. En binnen een half jaar moeten ook de reeds bestaande stallen zijn voor zien van chemische luchtwassers. Een dergelijke luchtwasser verwijdert 70% van de ammoniak en alle venti latielucht uit de stallen moet er door heen geleid worden. Het rumoer rond chaletparc Krabbenkreek is nog maar net bedaard, of er duiken weer pro blemen op over de verkoop van de Sint-Annalandse jachthaven. Het gemeentebestuur van Tholen wordt geplaagd door diverse af faires en b. en w. willen dat daar een eind aan komt. „We moeten alles positiever gaan benaderen", zei wethouder F.J. Goossen op de ledenvergadering van de VVD. „Er worden onware dingen be weerd, terwijl de reactie van de gemeente onvoldoende wordt weergegeven", zegt wethouder W.C. van Kempen. „De gemeente wil een mooie water sportplaats van Sint-Annaland ma ken, terwijl het in de publiciteit kommer en kwel is met veel negati visme over chaletparc Krabben kreek en de jachthaven", zo analy seerde wethouder Goossen de situatie op het een VVD-bijeen- komst in Havenzicht. „De gemeente wordt in de hoek gezet, maar het is de projectontwikkelaar die fors over de randen heen gaat. We hebben duidelijke afspraken en de werken moeten volgens de regels uitge voerd worden. Het chaletparc is ook een wens van het gemeentebestuur, zoals ook de verdere plannen rond de haven, o.a. van Busmariteam. Al die ontwikkelingen vormen immers een impuls voor de economie. Sint- Annaland komt hartstikke goed op de kaart te staan. De beeldvorming van de gemeente is duidelijk anders dan de negatieve punten die je hoort", aldus wethouder Goossen. Feiten chaletparc kloppen niet', zei ook wethouder Van Kempen in de raadscommissie ruimte, reagerend op het paginagroot artikel ,Palermo in de polder' van BN/De Stem. De Brabantse krant kaatste de bal terug door te melden dat de wethouder en zijn voorlichter het gewraakte stuk vooraf hadden gelezen en goedge keurd. Dat eerste bevestigen beiden, maar het laatste spreken Van Kem pen en gemeentevoorlichter Hannie Schipper tegen. „De journalist wil de een leuk stuk over het havenge bied van Sint-Annaland schrijven en daar waren we blij mee, maar het pakte anders uit", zegt de voorlich ter. „Hij kwam onder valse voor wendsels binnen, want het verhaal bleek voor 80% over Krabbenkreek te gaan en dan nog grotendeels over Peter Scherpenisse. En allerlei be schuldigingen van hem worden als feiten gebracht. Het is een tendenti eus stuk, al wordt het smeuïg en spannend gebracht." Wethouder Van Kempen geeft aan, dat Scherpenisse telkens met de be wering komt dat de gemeente hem niet bij de plannen rond het chalet parc heeft betrokken. „Voor de eer ste bijeenkomst in de Wellevaete met directe belanghebbenden was hij inderdaad niet uitgenodigd, maar daarvoor heb ik hem ook al twee keer mijn verontschuldigingen aan geboden. Op de tweede bijeenkomst was Scherpenisse er wel en kreeg hij de informatie over de plannen. Hij beweert ook dat er een stuk in de prullenmand is verdwenen, maar wij weten daar niet van. Over de jachthaven wordt aan mij de uit spraak toegeschreven: ,Ga maar rustig slapen, alles komt goed', maar dat heb ik nooit gezegd", zo verdedigt Van Kempen zich. Volgens Hannie Schipper kon de gemeente ,met pijn en moeite' reac ties geven op het Palermo-artikel. „In de eerste versie werden welis waar grovere beschuldigingen ge uit, maar er is geen wederwoord toegepast. Dat hebben we ook nage vraagd bij voorzitter Van Gurp van de w.s.v. Sint-Annaland, die niet ge beld is door BN/De Stem, maar zijn naam wordt wel met de kwestie in verband gebracht. Wij hebben na drukkelijk gewezen op zaken waar mee we het niet eens waren. Zo stond er dat Scherpenisse elke on rechtmatigheid aanpakt, maar wat ons betreft moest dat .vermeende onrechtmatigheid' zijn. Bij de ver koop van de jachthaven werd een bedrag van 630.000 euro genoemd in plaats van 930.000 euro, maar die fout is niet hersteld." De wethouder zegt verder dat voor de uitbreiding van de jachthaven de bestemming haven/recreatie qua ruimtelijke ordening de goede basis was. „Dan kun je steigers maken. De w.s.v. heeft de ligplaatshouders waaronder Peter Scherpenisse des tijds overtuigd dat de bouwvergun ning terecht was. Het bestuur was ook bang voor eventuele vervelende gevolgen wanneer de rechter eraan te pas zou komen. Daarover is in BN/De Stem ook een tendentieus artikel verschenen naar aanleiding van knip- en plakwerk, o.a. met het clubblad van de w.s.v. Zowel de uit breiding van de jachthaven als de plannen van Busmariteam waren echter conform de regels." Bij het chaletparc is het nog niet zo ver omdat er eerst een exploitatieo vereenkomst moet zijn tussen ge meente en projectontwikkelaar, voordat het bestemmingsplan aan gepakt wordt. En dat laatste is weer afhankelijk van de milieuproblema tiek, in het bijzonder de zalmrokerij. „Die kan - in tegenstelling tot de vroegere palingrokerij - met een melding volstaan. De leegstaande loods van de palingrokerij wordt voor opslag en transport gebruikt. We verwachten die melding van de zalmrokerij elk moment en dan zijn alle beletselen weg om de procedure voor het bestemmingsplan te star ten. De structuurvisie voor de haven is al door de gemeenteraad aan vaard. De enige blokkade is de mi lieuverklaring van de zalmrokerij", aldus de wethouder. Het gemeentebestuur van Tholen wordt geplaagd door diverse affaires zoals die rond het chaletparc in Sint-Annaland. Met 19 doelpunten over 20 wed strijden is John Vroegop winnaar geworden van het Eendrachtbode topscorerklassement. De Vosse- meerder voegde op de laatste speel dag nog twee treffers toe aan zijn totaal, en scoorde daarmee één keer minder dan zijn teamgenoot Jacco Vaders in het vorige seizoen. Hij bleef Michael de Jong van Tholense Boys vier doelpunten voor. Er zijn in de afgelopen voetbalcompetitie 250 doelpunten gemaakt en dat is net zoveel als een seizoen eerder. Dat gebeurde door 56 verschillende spelers, tegen 65 in het seizoen 2003/2004. Vosmeer had met zeven doelpuntenmakers de minste, Smer- diek met elf de meeste die trefzeker waren. Bij WHS werd de meeste keren gescoord 52, terwijl het ge degradeerde Noad maar 17 keer het net wist te vinden. De complete lijst van doelpuntenmakers: 1. John Vroegop (Vosmeer) 19 doelpun ten; 2. Michael de Jong (Thol. Boys) 15 doelp.; 3. Hans Leune (WHS) 14 doelp.; 4. Tijs Nijmeijer (SPS 13 doelp.; 5. Erik van Haaften (Smerdiek) en Wiljan Lis- seveld (SPS) 12 doelp.; 7. Egbert Moer land (WHS) 11 doelp.; 8. Ronnie de Graaf (Thol. Boys) 10 doelp.; 9. Reinier de Groen (Thol. Boys), Nordin Achabar (Smerdiek) en Jacco Vaders (Vosmeer) 9 doelp.; 12. Souliman el Bouazzaoui (Smerdiek) 8 doelp.; 13. Johan Schot (Thol. Boys) en Johan Uijl (SPS) 7 doelp.; 15. Iwan Geense (Noad), Mat- thijs Bruijnzeel en Leon de Witte (WHS), Jeremy Gierman en Kees van Putte (Stavenisse). Martin Quist (SPS) en Danny Istha (Vosmeer) 6 doelp.; 22. Dennis Oosdijk en Patrick van Schetsen (WHS), Hicham Benhammou (Thol. Boys), Bart Stoutjesdijk (Smerdiek) en Johan Scheermeijer (SPS) 5 doelp.; 27. Niels Hopmans, Mohammed Eljilali en Mourad Tihani (allen Thol. Boys), Mo hammed Allali (Smerdiek) en Michel Lisseveld (SPS) 4 doelp.; 32. Martijn Reijngoudt (Noad) en Jelle Rinses (Smerdiek) 3 doelp.; 34. Corné de Frel en Lars Steijn (Noad), Michel Mossel man en Andreas Vroegop (WHS), Arie Draaijer (Thol. Boys), Paul Oosdijk (Stavenisse), Hossain Almahmoudi en Theo van Eekelen (Vosmeer) 2 doelp.; 42. Jeroen Reijngoudt, Arjan Moerland, Danny Steijn en Johan Reijngoudt (allen Noad), Vincent de Jonge (WHS), Jaben Kortland (Thol. Boys), Sander Smits, Bennart de Rijke, Marco Oosdijk, Jacco Knuist, Nico Nooij en Youssef Souhari (allen Stavenisse), Jordy Hage, Jeffrey Stoutjesdijk, Leander Brinkman, Daan de Viet en Ad Pipping (allen Smerdiek), Erwin Feijtel, Amo Anthonisse en Wil lem Bevelander (allen SPS), Michel van Leeuwen en Mike van Gasteren (Vo smeer) 1 doelpunt. n i m m John Vroegop van Vosmeer is met 19 doelpunten in 20 wedstrijden topscorer van de voetbalcompetitie 2004-2005.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2005 | | pagina 19