Boegbeeld Lofstem verrast met lintje Opbouwend bestuurder Hervormde Gemeente 'Sociaal meelevend, kleurrijk en met flair' Aan opvattingen ridder Hage wordt veel waarde gehecht Actieve en creatieve inwoner Merien Duijnhouwer uit Scherpenisse Jan Everaers uit Sint-Philipsland Sarien Bout-Sakko uit Tholen Koninklijk schouderklopje ZLTO-voorzitter uit Scherpenisse Flip de Rijke uit Stavenisse Merien Duijnhouwer dacht dat hij naar een vergadering ging van de ring van zangverenigingen, maar in plaats daarvan speldde de burgemeester hem de versierselen op behorende bij Lid in de orde van Oranje-Nassau. De 72- jarige inwoner van Scherpenisse is onder andere 41 jaar penningmeester van het zangkoor De Lofstem en geldt als het boegbeeld van die vereniging. Vrijdag 6 mei 2005 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 15 Weegbrug Coöperatie Jan Everaers zou naar zijn zoon in Zwolle gaan, maar zijn vrouw en kinderen kwamen vrijdagmorgen naar Meulvliet. Toen twee jongens destijds bij Duijnhouwer kwamen met de me dedeling dat ze een zangkoor wil den oprichten, werd de Scherpe- nissenaar meteen lid. En hij bleef dat al die jaren door. Is vanaf 1964 als penningmeester verantwoorde lijk voor de financiën, haalde de contributie op en wierf donateurs. Ook was hij binnen het bestuur een periode algemeen adjunct en vijf tien jaar tweede voorzitter. Die functie nam hij recent weer op zich, na vijf jaar de voorzittersha mer te hebben gehanteerd. Ook voor het jeugdkoor, De Jonge Lof stem, zette Duijnhouwer zich in. Sinds 1971 regelt de Scherpenisse- naar veel zaken voor de biblio theek van de Gereformeerde Ge meente in het dorp (3000 boeken, 70 vaste abonnees). Hij is bibliot hecaris, en als zodanig belast met aankoop, registratie, beheer en uit leen van boeken. Vanaf 1977 is hij er ook penningmeester van. De ei- landelijke zendingscommissie van de Gereformeerde Gemeente kon eveneens op de steun rekenen van Duijnhouwer. Van 1960 tot 1976 was hij er lid van en onder meer belast met de distributie van het zendingsblad Paulus en de huis- aan-huis verkoop van kalenders. Ook bezocht hij vergaderingen in het rayon en in het land. Boven dien organiseerde hij tussen 1965 en 1972 het ophalen van oud pa pier. Politiek was Duijnhouwer van 1964 tot 1978 actief binnen de kiesvereniging van de SGP in Scherpenisse, waarvan acht jaar als secretaris. Tenslotte memoreer de de burgemeester dat de Scher- penissenaar vijf jaar lang mantel zorg verleende aan zijn ernstig zieke vader. Merien Duijnhouwer, hier met zijn familie in Meulvliet, werd onderscheiden voor zijn koor-, bibliotheek- en kerkenwerk. Wel 500 keer is ze zaterdag tijdens de kunstroute in Thulen gefelici teerd met haar koninklijke onderscheiding. „Super", zegt Sarien Bout- Sakko (66) die benoemd is tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Lintje op de borst en tas onder de arm loopt ze op koninginnedag door Tho- len. Op weg van het ene optreden naar het andere. Want de kunstroute betekent een druk programma voor de oud-muzieklerares. Helemaal verrast was Sarien Bout rijke persoonlijkheid. „Ze heeft het niet toen ze vrijdagmorgen in Meul vliet kwam. „Een kennis had me simpelweg gemeld dat hij me zou komen ophalen. Zelf heb ik ook ver schillende keren in het complot ge zeten bij de uitreiking van een lintje. Dus tien voor tien en 'pakkie deftig', dan ga je iets vermoeden." De Thoolse kreeg de onderscheiding voor haar werk op muzikaal, kerke lijk en onderwijsgebied. De burge meester noemde haar een sociaal meelevende vrouw waarop nooit te vergeefs een beroep wordt gedaan. Hij typeerde haar als een vrouw met doorzettingsvermogen en een kleur- organisatietalent in de vingers en weet dat - met de nodige flair - over te brengen op anderen en deze te sti muleren iets te organiseren." Sarien Bout is muzieklecrkracht ge weest aan verschillende Thoolse openbare basisscholen. De muziek speelt dan ook een bijzondere rol in haar leven. Zo was ze vijf jaar gele den medeoprichtster van het BZB- koor. Ze is pianiste en - wanneer a capella wordt gezongen - dirigente van dit negen dames tellende vocaal ensemble dat verschillende muziek stijlen zingt. De functie dirigent/or ganist combineerde Sarien Bout ook bij het koor Pius X van de Rooms- Katholieke kerk in haar woonplaats. Vorig jaar stopte ze er na tien jaar mee. Bij de diensten van de Ned. Protestantenbond in Tholen is ze in middels dertig jaar pianist/organist. En alweer zeven jaar fungeert ze als cantrix bij de Protestantse kerk in Halsteren. In de jaren zeventig was de Thoolse acht jaar lang bestuurslid van de Chr. Oratoriumvereniging te Bergen op Zoom en vijf jaar secretaris van de federatie van de Ned. zangersbond. Ook was ze in die tijd zes jaar be stuurslid van de provinciale muziek- federatie. Bij muziekuitvoeringen nam ze de presentatie voor haar re kening: 15 jaar lang bij Concordia Tholen en zes jaar bij de harmonie EMM te Bergen op Zoom. Bij de lo kale omroep had Sarien Bout van 1987 tot 1993 haar eigen radiopro gramma 'Viva la musica'. In 1997 was ze oprichter van de Kunstkring Tholen, die dit jaar voor de negende keer de kunstroute organiseerde. Sa rien is. hoe kan het anders, voorzitter van de muziekcommissie van de Kunstkring. De burgemeester meld-, de ook nog dat de Thoolse in de ja ren zeventig negen jaar voorzitter was van de oudercommissie van Ter Tolne. Ze heeft zich toen ingespan nen om de traditie van het rommel potten met oudjaar in stand te hou den. Inmiddels organiseert de stichting Stad alweer een aantal jaren het rommelpottenfestival voor de ba sisscholen. „Wat hebben een hoop mensen hun huiswerk goed gedaan", reageerde de Thoolse na deze op somming door de burgemeester. Ze hoorde alles aan op de voorste rij, met tussen haar en haar man in op een krukje hun kleindochter. Sarien Bout-Sakko, met echtgenoot, kinderen, kleinkind en verdere familie, zat al diverse keren in een complot; nu kreeg ze zelf een koninklijke onderscheiding. Flip de Rijke met zijn vrouw rechts en tussen hen in burgemeester Nuis; vooraan zijn schoonouders, het echtpaar Joppe. Ridder Lies Hage kon zijn verenigingswerk doen dankzij 'Babs en mijn meidendie hem omringen, evenals zijn 89-jarige moeder en schoonzoon. Een belangenbehartiger pur sang met kennis van zaken en aan wiens opvattingen veel waarde wordt gehecht. Dat zei burgemeester Nuis vrijdagmorgen in Meulvliet over Lies Hage uit Scherpenisse. De afde lingsvoorzitter van ZLTO Tholen is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Het was het hoogste van vijf koninklijke lintjes die ter gelegenheid van koninginnedag op Tholen zijn uitgereikt. Zoals gebrui kelijk nodigde de burgemeester de gedecoreerden uit om op 30 april sa men met hem en zijn vrouw de aubade af te nemen, dit keer in Tholen. De 59-jarige Hage, landbouwer aan de Gorishoeksedijk, is al zo'n 25 jaar bestuurlijk actief binnen de a- grarische standsorganisaties. Van 1981 tot 1994 gaf hij leiding aan de ZLM-afdeling Scherpenisse en was tevens lid van het kringbestuur Tho len van de ZLM. Door fusie ging de ZLM op in de ZMO en later de ZL TO. In deze nieuwe organisatie was Hage vanaf 1994 bestuurslid, om een jaar later afdelingsvoorzitter te worden wat hij nog steeds is. Binnen de ZLTO is Hage sinds vier jaar voorzitter van de portefeuille land bouw en samenleving. Hij vertegen woordigt de organisatie vanaf 2000 in het sociaal-economisch platform Tholen (eerder: stuurgroep Tholen 2005), gericht op het versterken van de Thoolse economie. Ook was hij namens de ZLTO twee jaar lid van het overleg toekomstvisie Bestem ming Tholen. Inmiddels 21 jaar is Lies Hage lid van de raad van com missarissen van CZAV (voorheen Cebeco Zuidwest) en alweer acht jaar fungeert hij als informant van de beurscommissie Goes (die prij zen noteert van verschillende akker bouwgewassen). In de jaren zeventig al, pakte Lies Hage een aantal bestuurlijke func ties op. Zo werd hij in 1972 be stuurslid van de weegbrugvereni ging Vooruitgang in Scherpenisse, en vanaf 1976 hanteerde hij 23 jaar lang de voorzittershamer. Negen jaar was hij bestuurslid van de ver eniging voor bedrijfsvoorlichting Tholen en 17 jaar lang (vanaf 1979) voorzitter van de arbeidsrationalisa- tiekern Tholen. Van 1990 tot 2004 was de Scherpenissenaar lid en vice- voorzitter van de landinrichtings commissie Poortvliet. Ook werd hij in 1978 hoofdingeland van het wa terschap Tholen, en bleef dat tot de vorming van Zeeuwse Eilanden met ingang van 1995. Tenslotte was hij in de jaren zeventig drie jaar lid van de raad van toezicht van de Rabo bank in Scherpenisse en vier jaar diaken en kerkenraadslid van de her vormde gemeente Scherpenisse. „Een indrukwekkende lijst", aldus de burgemeester, die zei dat Lies Hage het bestuurswerk met grote in zet en kennis van zaken doet. „Hij is een positief ingesteld persoon die wordt gezien als een deskundig en gewaardeerd bestuurder met maat schappelijke betrokkenheid en af finiteit met belangenbehartiging." Luisterend, deskundig, constructief, resultaatgericht en aimabel, zo heeft Hage zich doen kennen. „Aan zijn opvattingen wordt veel waarde ge hecht, weet ik uit eigen ervaring." Lies Hage was met een 'lelijke list' naar Meulvliet gelokt, zei hij. Een geplande aanbouw aan zijn huis is pas na drie keer vergaderen door de welstandscommissie goedgekeurd. Donderdagmiddag kreeg de akker bouwer een telefoontje van de archi tect, met de mededeling dat de com missie op zijn schreden was teruggekeerd en dat er een nieuw plan gemaakt moest worden. Vrij dagmorgen zou daarover een be spreking plaatsvinden. „Maar aan zijn stem hoorde ik dat hij niet echt boos was en toen ging ik eens verder denken", aldus Hage, die bij aan komst in de zaal niet alleen zijn vrouw en dochters aantrof, maar ook zijn 89-jarige moeder. In zijn dankwoord - dat de burge meester bij uitzondering toestond - benadrukte Hage dat anderen een belangrijke rol hebben gespeeld bij hoe hij kon functioneren. „Ik heb het allemaal kunnen doen door Babs en mijn meiden. Coöperatie, samen werking, loopt als een rode draad door mijn leven. Al die lieve mensen die in mijn buurt waren en voor mij de liefde van mijn leven mogelijk maakten: het omgaan met mensen." Geëmotioneerd besloot de kersverse ridder: „Alles wat ik heb gedaan, kon alleen maar doordat God mij heeft gesteund." Geen bezoek aan de open dag van het bedrijf van zijn zoon in Zwolle, maar een rit naar Tholen met een benoeming tot Lid in de orde van Oran je-Nassau. Afgelopen vrijdag verliep voor Jan Everaers heel anders dan hij tevoren had gedacht. De Sint-Philipslander was blij met zijn lintje, dat hij kreeg voor het werk in de Hervormde Gemeente Sint-Philipsland. „U hebt op een bescheiden, maar be slist opbouwende wijze jarenlang in houd gegeven aan het besturen van de Hervormde Gemeente", hield burge meester Nuis de 74-jarige oud-bakker voor. Gedurende 27 jaar vervulde hij diverse functies. Zo was Everaers ou derling van 1966 tot 1978 en van 2000 tot 2004. Ook was hij acht jaar ouderling en drie jaar lid van de clas- sicale zendingscommissie. In de jaren negentig was Everaers gedurende vier jaar afgevaardigde naar het breed mo- deramen van de classis Zierikzee en verder verleende hij toen ook een pe- ride als diaken bijstand in de gemeen ten van Stavenisse en Serooskerke. De burgemeester benadrukte de ma nier waarop de Sint-Philipslander om ging met huisbezoeken aan gemeen teleden. „U gaf op waardige wijze, constructief, vorm aan uw kerken werk." Verder organiseerde hij be jaardenmiddagen, ontving thuis pre dikanten die kwamen preken als er geen eigen dominee was, en vervulde ook leesdiensten. Nuis noemde Ever aers een sociaal meelevend iemand, die zich ook belangeloos inzette voor mensen in noden. De burgemeester vermeldde dat de Sint-Philipslander momenteel in het eigen gezin mantel zorg verleent. En hij noemde een heel ander terrein waarop deze actief is ge weest: 35 jaar lang was hij lid van muziekvereniging Concordia. Hij bracht in die periode jonge muzikan ten de eerste beginselen van het musi ceren bij, wat niet zelden in zijn eigen bakkerij gebeurde. De burgemeester speldde de decoratie op het nieuwe suède jasje, wat Evera ers' dochter hem eerder die week voor de gelegenheid had laten aanschaffen. Nuis schonk bij de uitreiking van de lintjes aandacht aan het zilveren rege ringsjubileum van koningin Beatrix. Ook noemde hij de 'lintjesregen' hét moment om te getuigen van de aan hankelijkheid aan het vorstenhuis. de Rijke was één van de initiatiefne mers en werd voorzitter. Alle vereni gingen uit het dorp waren erin verte genwoordigd. In 1999 is het dorpsjubileum groots gevierd. De stichting ging in 2000 op in de stich ting Actief Stavenisse, die als doel heeft om activiteiten te organiseren op het gebied van amusement en cul tuur. Ook hiervan is De Rijke voor zitter. Onder de paraplu van de stich ting is in 2001 een fototentoon stelling georganiseerd over Stavenis se. Maar ook bemoeide de stichting zich met de leefbaarheid, bijvoor beeld het plan van de provincie om op de provinciale weg naar Sint- Maartensdijk de maximum snelheid te verlagen naar 60 km/u. Dit idee werd door De Rijke fel bekriti seerd. Nadrukkelijk was de stichting be trokken bij de herdenking van de watersnood in 2003. „De heer De Rijke heeft een waardevolle bijdra ge geleverd", aldus burgemeester Nuis. Er was een tentoonstelling in De Stove, de mogelijkheid bestond om met een boot naar het water snoodmuseum in Ouwerkerk te gaan. En er werd een boekje ge maakt waarin jonge inwoners oude re dorpsgenoten interviewden over de Ramp en de wederopbouw. Mo menteel werkt Flip de Rijke aan een soortgelijk boekje over het leven in Stavenisse vóór de watersnood. Ook is hij, met de stichting, actief bij het organiseren van activiteiten rond de viering van koninginnedag. De Stavenissenaar dacht dat hij naar Meulvliet kwam voor een be spreking in verband met zijn werk. En eigenlijk had hij daar helemaal geen tijd voor, want er lag een sta pel ander werk op hem te wachten. Maar de onderscheiding stelde Flip de Rijke bijzonder op prijs. Toen de auto bij Meulvliet arriveerde, waar het een hele drukte was, ging er een lampje branden bij Flip de Rijke. De 54-jarige Stavenisse naar had weieens gezegd dat ze hém nooit zouden kunnen verrassen met een lintje, maar vrijdag gebeurde dat tóch. De initiatiefnemer en voorzitter van stichting Actief Stavenisse werd benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Op Flip de Rijke wordt nooit tever geefs een beroep gedaan, aldus de burgemeester. „Hij wordt binnen de lokale gemeenschap gezien als ie mand die buitengewoon actief en creatief is. En hij heeft een bijzonder gevoel van inleving in wat zich in de lokale gemeenschap voordoet." Meer dan veertig jaar heeft De Rijke activiteiten ontplooid voor de ge meenschap van Stavenisse, bleek uit de opsomming door de burgemees ter. Op zijn twaalfde was hij mede initiatiefnemer voor een voetbalclub in het dorp, hij voetbalde zelf en was een aantal jaren elftalleider. Twintig jaar oud werd Flip de Rijke bestuurs lid en secretaris van de midden standsfederatie Eiland Tholen, gedu rende een periode van vijf jaar. Ook was hij zes jaar bestuurlijk actief bin nen de schippersvereniging Schutte- vaer. Twee jaar was hij waarnemend penningmeester en twee jaar voorzit ter van de afdeling Stavenisse. Na de fusie met Sint-Philipsland tot één af deling Noord-Zeeland, in 1999, was De Rijke nog een jaar tweede voor zitter. De burgemeester memoreerde verder het lidmaatschap van de schietvereniging Prinses Beatrix. Voor de viering van het 400-jarig be staan van het dorp is in 1998 een stichting in het leven geroepen. Rip

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2005 | | pagina 15