Versierde fietsen Vossemeer Puzzeltocht trekpleister smalstad Optocht Annaland 168 deelnemers Touwtrekken op oesterputten SHF wint zeskamp Scherpenisse Vrijdag 6 mei 2005 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT De animo voor de optocht met ver sierde fietsen kwam in Oud-Vosse meer zaterdagavond wat aarzelend op gang. Maar eer de muzikanten van OVM er de pas inzetten, was een respectabel aantal kinderen bij het dorpshuis verzameld. Vergezeld van ouders werd een flinke wande ling door het dorp gemaakt. Bij te rugkeer maakte secretaris Bart Her tog van de Oranjestichting de prijswinnaars bekend. Eerste werd Emiel Hommel, tweede Marije en Jeroen de Bruin en derde Cinthy Ge- ene. Voor Lars Aarnoudse en Aman da Potappel waren er poedelprijsjes. De koninginnedagviering kende het traditionele programma en begon met een aubade op de Raadhuis straat. Daar was het bijzonder druk, maar veel aanwezigen hadden meer oog voor OVM dan voor wethouder Goossen die namens het gemeente bestuur de jubilerende koningin Beatrix feliciteerde. Tijdens de klan ken van het Zeeuwse volkslied mochten de kinderen hun rode en witte ballonnen loslaten. De ballon die het verste komt, verdient een prijsje. Op het versgemaaide sport veld leefden de kinderen zich hierna uit met tal van spelletjes. Langzaam aan kwam het zonnetje tevoorschijn en dat verhoogde de sfeer. In de gymzaal genoot de jeugd daarna van twee clowns. Kobus en Flip betrok ken het publiek geregeld bij hun voorstelling 'Een taart voor de ko ningin'. Na de middag konden de kinderen zich vermaken op een springkussen. Ondertussen kwam in het dorpshuis de fancyfair van peu terspeelzaal De Pluus op gang. En bij café Hof van Holland werd voor de tweede keer een bijzonder ge slaagde wedstrijd touwtrekken geor ganiseerd. Voor het eerst loofde de Oranjestichting een prijs uit voor het mooist versierde huis. Dat blijkt on der de inwoners nog niet erg te le ven. De familie De Vreugd in de Ka- lisbuurt won er een taart mee. Hertog keek terug op een geslaagde viering. Hij bedankte met name OVM voor de muzikale bijdrage. „Waar jullie langs kwamen, gingen de deuren open en kwamen de men sen naar buiten. Prachtig was dat", zei de secretaris van de Oranjestich ting. Niet alleen de fietsen waren versierd in Oud-Vossemeer, maar vaak ook de gezichten van de kinderen zelf. Met 85 gezinnen die totaal zo'n 300 mensen op de been brachten, was de gezinswandeltocht in Sint-Maar tensdijk op koninginnedag een suc ces. Het thema 'Ontdek uw kern' sloeg aan. Het was op deze warme zaterdagmiddag nog wel een hele tippel en met name in woonzorg centrum Maartenshof was het puf fen. maar met een frisdrank of kof fie kwam je ook dat weer goed te boven. De deelnemers moesten op maar liefst 55 vragen antwoord ge ven en het viel niet mee om gele tul pen in de Westpoort te tellen die za terdag al uitgebloeid bleken te zijn. Het evenementencomité had vijf da gen tevoren de route verkend en toen stonden de tulpen nog in volle glorie, maar in enkele dagen kan er veel gebeuren. Onderweg moesten allerlei spelletjes worden gedaan die ook meetelden voor het eindresul taat. Het was vaak dringen om aan de beurt te komen. In Maartenshof werd op twee bakken gesjoeld, op de Markt - het eindpunt - kon men steltlopen, hinkelen, knikkeren, bal gooien en nog enkele andere behen digheidsspelletjes doen. Om vijf uur kreeg iedereen een oranjebitter of sinaasappelsap om gezamenlijk een toast uit te brengen op de verjaardag en het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Beatrix. „Het samen proosten was een leuke happening en werd door de deelnemers erg leuk gevonden", vertelt Piet Grof- fen van het evenementencomité. Daarna volgde de uitslag van de puzzeltocht. De hoogste score was 47 goede antwoorden, de laagste 29. De familie Koopman uit de Zwane- laan won de eerste prijs: een rotan- mand gevuld met diverse producten van de deelnemende winkeliers. De tweede prijs, een taart, was voor de families Van de Ree en Weggemans die samen de puzzeltocht hadden gelopen. De familie Hogendoorn uit de Westpoort won een reuzen fles badschuim. De vierde en vijfde prijs, een waardebon van 7,50 euro, werden gewonnen door de families De Viet (Hogeweg) en Op den Brouw (Kennedystraat). De koninginnedagviering was 's morgens begonnen met de aubade op de Markt. Muziekvereniging Euterpe stond voor deze gelegen heid onder leiding van Jan Wesdorp (oud-dirigent Smalstads mannen koor) omdat de Belgische dirigent van Euterpe in Schotland verbleef. Jong en oud zong flink mee nadat de vlaggen waren gehesen. Er was goede belangstelling. Namens het gemeentebestuur bracht wethouder K.A. Heijboer, die met zijn vrouw naar Sint-Maartensdijk was geko men, de gelukwensen over. Omdat de basisscholen meivakantie had den, werden zaterdag niet de tradi tionele kinderspelen georganiseerd. Euterpe gaf 's avonds een Oranje concert in Haestinge. Er moesten stoelen worden bijgezet, zoveel in teresse was hiervoor. Aansluitend vond het Oranjebal plaats dat Hans Visser had georganiseerd. Tot in de kleine uurtjes was het een plezierig feest. Piet Groffen keek terug op een zeer geslaagde koninginnedag. „Voor het evenementencomité een stimulans om volgend jaar weer een programma te organiseren." Ter ge legenheid van het 25-jarig rege ringsjubileum van koningin Beatrix konden televisiekijkers via internet een oordeel geven over de 25 be zoeken van de vorstin op koningin nedag. Sint-Maartensdijk en Ber gen op Zoom, waar koningin Beatrix in 1996 een bezoek aan bracht, kwamen op een derde plaats! Op de Markt in Sint-Maartensdijk konden de 300 deelnemers aan de gezinswandeltocht nog meedoen aan oud-Hollandse spelletjes. De jury, gevormd door leden van volksdansvereniging Dodi Dodi, had het er druk mee. Maar liefst 168 deelnemers waren er zaterdag in de bevrijdingsoptocht in Sint- Annaland. Naast individuele jon gens en meisjes op versierde fiet sen e.d., waren er ook groepen bij, zoals de winnende groep Allo Allo met 9 kinderen. Er waren dus meer dan 200 peuters, kleuters en grote re leerlingen van de twee basis scholen bij betrokken. In iedere leeftijdsgroep werd zowel bij de jongens als de meisjes een eerste en tweede prijs toegekend. Peu ters: 1. Stefan van 't Hof en Da nielle Keur; 2. Widi van Ham en Eva Duine. Kleuters: 1. Martijn van 't Hof en Vita-Richelle Fase; 2. Arjan Bouman en Frederieke Tazelaar. Groep 3/4/5: 1. Eric Bou- ters en Marroussia en Britney Klaasse; 2. Guido van Tiggelen, Katya Hagenaars e.a. Groep 6/7/8: 1. Groep Allo Allo en groep Rens de Wilde; 2. Remi Quist, Senna Gulden en Joyce en Raymon Maas. De winnaars kregen speel goed en spelletjes, terwijl de leden van de winnende groepen een cho colade- medaille ontvingen. De koninginnedag in Sint-Anna- land begon met koraalmuziek van uit de kerktoren door leden van Accelerando. Daarna was er de druk bezochte aubade met de ko ren VZOS en DEV, Accelerando en de leerlingen van de twee basis scholen. „De aubade leeft", con cludeerde Dorpsgemeenschap voorzitter Tj. Heijboer uit de grote belangstelling. Nikki Giljam en Martijn van 't Hof hesen op het trompetsignaal van Robert Lupker de nationale driekleur. Er werd ge zongen en geluisterd naar de toe spraak van wethouder W.C. van Kempen, die het gemeentebestuur vertegenwoordigde. Met een drie werf hoera voor de zilveren vorstin en twee coupletten van het Wilhel mus werd de aubade onder prima weersomstandigheden afgesloten. Op het grasveld rond de kerk wa ren er kinderspelen voor de peuters en de leerlingen tot en met groep 4. De rommelmarkt in de veiling leverde Accelerando een recordbe drag van 10.000 euro op. 's Mid dags waren er op het Havenplein bevrijdingsspelen voor jong en oud, alsmede touwtrekwedstrijden. Ook die vonden dit keer op het Ha venplein plaats, dichter bij het dorpscentrum dan het havenpla teau. Van de zes ploegen bij de volwassenen zegevierde de Schut ters o.l.v. Johan Gunter. De win naar van vorig jaar, Havenzicht o.l.v. Denise Maasland, werd nu tweede. Bij de jeugd tot twaalf jaar waren maar twee ploegen: het team van Anne de Graaf moest de eer laten aan de ploeg van Nadia Mosselman. Het avondprogramma begon met de optocht, waarna in de Wellevae- te aansluitend het door zo'n 300 mensen bijgewoonde bevrijdings concert plaatsvond met het 80 kin deren tellende Casembrootkoor o.l.v. Carla Westdorp, het Schorre- koor o.l.v. Pierre van Broekhoven in hun nieuwe visserskleding met mutsen en petten, alsmede een aantal dansgroepen van gymnas tiekvereniging WIK. Het program ma werd gepresenteerd door San- der Westdorp Mzn. Voorzitter Tjid Heijboer verrichtte de trekking van de verloting, waarna hij zijn mede bestuurders met een attentie be dankte voor de prima organisatie van het programma ter gelegen heid van het 25-jarig regeringsju bileum van koningin Beatrix en de 60-jarige herdenking van de be vrijding, dat met muziek van J&E werd afgesloten. Aangemoedigd door hun coach zetten de dames zich schrap om de kracht van de tegenstander te weerstaan. De combinatie van prachtig weer, koninginnedag en kunstroute zorg de zaterdag voor een flinke drukte in Tholen. Dat begon al bij de auba de op de Markt, waar de burgemees ter de inwoners nog eens in het zon netje zette die daags tevoren een lintje hadden gekregen. Hierna be gon de traditionele rommelmarkt, terwijl de kinderen achter Concor dia naar het sportpark gingen om spelletjes te doen. Ook stond daar een springkussen voor peuters en kleuters. Alle kinderen kregen als aandenken aan het zilveren jubi leum van koningin Beatrix een me daille. Aan het einde van de ochtend lieten ruim 600 kinderen een ballon op, in de hoop over enkele weken in de prijzen te vallen. Acht straten deden mee aan de ver- sierwedstrijd. De bewoners hadden er duidelijk werk van gemaakt en er hun creativiteit op losgelaten. Elke straat verbeeldde een ander Euro pees land (het thema was: Tholen stad. Europa stad). Zo was de Mo- lenvlietsestraat voor de gelegenheid België. Een caféterras voor de wo ning van de familie Verkerke zag er zó echt uit, dat een passerende mo torrijder stopte en er zich neerzette voor een kop koffie. Een andere be woner had het Atomium nagemaakt in zijn voortuin. Grote puntzakken friet langs de straat en een aantal kantklossers verhoogden de sfeer. Dwars over de Kerkstraat hing het wasgoed te drogen, zoals dat in Ita liaanse steden te zien is. Maffioso met hoeden en donkere brillen en gewapend met pistolen liepen er ook rond. Franse sfeer kon opge snoven worden in de Stoofstraat. waar accordeonmuziek het plaatje compeet maakte. En de Venkelstraat verbeeldde het groene Ierland: van voor tot achter was groen tapijt over het plaveisel gelegd. Ook stonden er schapen, werd paling gerookt, kaas en Guiness bier verkocht. Boven de Polder- en de Louisestraat zweefden hoog in de lucht ballonnen in de kleuren van de vlaggen van Europe se landen. De Prinses Beatrixstraat was in een Griekse straat veranderd. Of het kwam doordat de bewoners op straat de sirtaki dansten, feit is dat de jury deze laatste straat met 48 punten tot winnaar uitriep. De ver dere uitslag: Molenvlietsestraat 38,5 p, Stoofstraat 37,5 p. Venkel straat 36,5 p, Polderstraat/Loui- sestraat 36,5 p, Vossemeersepoort 35,5 p. Kerkstraat 33,5 p en Regen- tessestraat 31 p. Door de versierde straten voerde een door de buurtver enigingen georganiseerde puzzel tocht. Tachtig deelnemers leverden hun oplossing in. De prijzen gingen naar Linda en Hilbert de Vos en Gerdien Lindhout, 'de Buurtjes' uit de Touwslagersdreef en fam. Ver- weij. Op de oesterputten klonk 's mid dags muziek voor de jeugd vanuit een trailer met een flinke geluidsin stallatie. Er stond een springkussen en ook konden de kinderen er pony rijden. Behoorlijk belangstelling was er ook voor de touwtrekwed strijd. Vier heren- en drie dames teams namen het tegen elkaar op. Soms moest er wel drie keer tegen elkaar gestreden worden voordat een winnaar bekend was. Bij de he ren was de uitslag: 1café De Tol, 2.! café Timeless, 3. café Old Friends en 4. Stoofstraat. En bij de dames: 1. café Old Friends, 2. Cl000 en 3.; stichting Stad (een gelegenheids-1 team). De oudste deelnemer, me vrouw D. den Engelsman, kreeg de poedelprijs. Aan de wedstrijd met versierde fiet sen deden zo'n zeventig kinderen mee, die in twee groepen langs de versierde straten reden. De win naars van groep 1 t/m 3 waren Mi chelle Landuyt. Kirsten te Walvaart en Kevin Moerland. Bij groep 4 t/m 8 gingen de prijzen naar Amber Lindhout, Manon Neele en Wim van Burgh. Onder grote belangstelling van de jeugd uit Scherpenisse vond op het Pluimpotterrein de kruiwagenrace plaats als één van de onderdelen van de zeskamp. De ploeg van gymnastiekvereniging SHF heeft met vlag en wimpel de zeskamp in Scherpenisse gewon nen. Op het zonovergoten Pluimpot terrein werden de spelletjes onder veel belangstelling afgewerkt. Het meest spectaculaire deel, de water bak, werd tot het laatst bewaard. Ook de kruiwagenrace, die door de bestuurder met een blinddoek op, moest worden uitgevoerd, veroor zaakte veel spanning en hilariteit. De passagier moest aanwijzingen geven, maar op het kruispunt kwa men de twee kruiwagens elkaar soms tegen en de bestuurders moes ten zich dan in bochten wringen om weer op het rechte spoor te komen. SHF verzamelde 71 punten. Op de tweede plaats eindigde het team van Heineken met 59 p. De ploeg van transportbedrijf Geuze was derde met 54 p. Slootwater.nl werd vierde met 41 p, net voor AZ met 40 p. De Heksenketel sloot de rij met 30 p. De blaaskapel van muziekvereni ging Euterpe uit Sint-Maartensdijk, Dak d'r af, zorgde voor muzikale intermezzo's tijdens de zeskamp. De muzikanten hadden om half twee ook een kleine rondgang door Scherpenisse gemaakt om de inwo ners attent te maken op het middag programma. 's Morgens werden on der een bewolkte hemel kinderspe len op het Pluimpotterrein gehou den. 's Avonds was er in het Holland Huis nog een Oranjebal met de prijsuitreiking van de zes kamp. „Het is allemaal volgens plan verlopen", vertelt Renate Slager van Oranjevereniging Prins Willem Alexander. „We hadden prima weer en het was heel gezellig." De groep Allo Allo won de eerste prijs in de bevrijdingsoptocht in Sint-Annaland met Elise de Jonge en Sharon den Engelsman als ser\>eersters, Nadia Mosselman en Shirley Bruijnzeel als bloemenmeisjes, Tessa van Poortvliet als Edith, Rachel Suurland als oma, Bennie van Poortvliet als René en de soldaten Lars van Poortvliet en Teun de Jonge.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2005 | | pagina 13