Wet Openluchtrecreatie O Provincie Zeeland Vergaderingen BSÉBt Bergse Rijschool ZEEUWS HOF D* '1 1ja (Officiële Mededelingen 4 V Johan Autorijschool Donderdag 10 februari 2005 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 17 Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 6/2005 Afdeling Communicatie, Nieuwe Burg 42, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118)63 14 00 infocentrum@zeeland.nl Het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) wil de Wet op de Openluchtrecreatie intrekken onder andere om regionaal maatwerk mogelijk te maken. Provinciale Staten Vergadering van Provinciale Staten 18 februari komt te vervallen mm Milieu Saneringsplan Havenweg 6 te Sint Annaland T-holen in Tweede Wereldoorlog Rijopleiding in stappen www.daveverkeersopleidingen.nl V BESTEL NU! Rijbewijs B Bromfietscertificaat reguliere opleiding spoed opleiding theorie cursus auto/bromfiets automaat Jf">0r'e'brnSaa9 In februari: 50,- korting of gratis Abdij Nieuws In de rubriek "Provinciale Staten" wordt regelmatig informatie gegeven over vergaderingen van commissies uit Provinciale Staten. Behalve die commissies zijn er nog een aantal, waar de provincie bij betrokken is en die in het provinciehuis vergaderen. Komende week is er een verga dering van de commissie 28 Luchtvaartwet, waar ook verte genwoordigers in zitten van de gemeenten Goes, Middelburg en Noord-Beveland, de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Zeeuwse Milieufederatie, alsmede vertegenwoordigers van omwo nenden en gebruikers van het vliegveld en de exploitant. Voorzitter van de commissie is gedeputeerde de heer Suurmond. Ook vergaderen er komende week twee afdelingen van de Provinciale Onderwijsraad (POR). Alle agenda's en bijbehorende stukken van de vergaderingen kunnen van 9.30 tot 16.30 uur worden ingezien in het provinciaal informatiecentrum, Nieuwe Burg 42 te Middelburg. Commissie 28 Luchtvaartwet Woensdag 16 februari om 14.00 uur vergadert de commis sie 28 Luchtvaartwet, Abdij 6 in Middelburg. Behalve de gebruikelijke agenda punten worden de volgende zaken behandeld: Kostenverantwoording begroting 2004; Jaarverslag 2004; Regel geving Regionale en Kleine Luchthavens met de stand van zaken; Ingekomen en uitgaande brieven; Mededelingen vliegveld- bestuur. POR De afdeling Basisonderwijs Speciaal Onderwijs (BOSO) verga dert op 16 februari en de afde ling Voortgezet Onderwijs, Volwasseneneducatie Hoger Onderwijs (VoVeHo) op 17 febru ari. Beide vergaderingen begin nen om 14.00 uur, Abdij 6 in Middelburg Agenda BOSO Na de opening en het vaststellen van het verslag van 13 oktober 2004 komen de volgende punten aan de orde: Matchen van politici en scholen voor schoolbezoek over Europese grondwet; inlei ding door Frans Peeters over "Breedband voortgezet - en basisonderwijs in Zeeland, aan sluiting op Gigaport"; inleiding door Nathalie Jansen van afdeling Welzijn over Versterking cultuure ducatie in het primair onderwijs. Na afloop van de vergadering zal de heer R. Janse van de Korczak- school een rapport over autisme overhandigen aan de heer Van Heukelom, gedeputeerde voor onderwijs. Agenda VoVeHo Onder voorbehoud ziet de agen da er na de opening en het vast stellen van de verslagen van 16 september en 21 oktober 2004 als volgt uit: Matchen van politici en scholen voor schoolbezoek over Euro pese grondwet; inleiding door Frans Peeters over "Breedband voortgezet - en basisonderwijs in Zeeland, aansluiting op Gigaport; inleiding door Hubert Leeman van Scoop over kunst en cultuur in het MBO; inleiding over Jong Ondernemen; inleiding over the marapporten Jeugdmonitor Zee land en tot slot de stand van zaken van regiovisies en regiona le arrangementen. Voor eventuele wijzigingen in de agenda's kan contact opgeno men worden met de plaatsver vangend secretaris van de com missie de heer A.J. de Visser, 0118-631497. 'om. DINGEMANSE biologisch groententeelt bedrijf minicamping ■groenten winkel GEORf NO OP VRIJDAG «m 13:00 M 17.00 UU, MTIROAQ von ,Wl0, Zeeland De maandelijkse vergadering van Provinciale Staten van vrijdag 18 februari komt wegens te weinig agendapunten te vervallen. De voor februari geplande onder werpen worden doorgeschoven naar de agenda van de eerstvol gende bijeenkomst op vrijdag 18 maart. Zeeuwse Milieuprijs 2003/2004 Onder grote belangstelling werd vrijdag 28 januari jl. de Zeeuwse Milieuprijs 2003/2004 uitgereikt. Deze prijs die een maal per twee jaar wordt uitgereikt is op initia tief van de statencommissie Ecologie en Water ingesteld. Het vergroten van het maatschappe lijk draagvlak voor de uitvoering van het milieubeleid, vernieuwen de ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van natuur- en milieu educatie en duurzame landbouw staan centraal bij de doelstellingen voor deze prijs. Tijdens een feestelijke bijeen komst in het nieuwe kantoor van het Waterschap Zeeuwse eilan den reikte mevr. J.M.W.V. Luijt- Verheij als voorzitter namens Provinciale Staten de drie prijzen en een eervolle vermelding uit. De eerste prijs een kunstwerk, ontworpen door mevr. J. Traan- man uit Goes en een geldbedrag van 4.000 ging naar het pro ject "WatStad van Delta N.V. De tweede prijs een geldbedrag van 2.500 werd toegekend aan het project "Anphos" van Advies bureau Colsen b.v. De derde prijs een geldbedrag van 1.000 werd overhandigd aan Van Antwerpen Milieutechniek b.v. voor het "waterrecyclingsys- teem fruittransportwater". Een eervolle vermelding werd toegekend aan Rozenkwekerij Bierkreek voor de biologische rozenteelt EKO. De intrekking van de Wet op de Openluchtrecreatie (WOR) zal in fases plaatsvinden, maar de ver wachting is dat de wet in de loop van dit jaar in werking zal treden. Sommige onderdelen van de wet zullen dan meteen komen te ver vallen en andere pas op 1 januari 2008. Gevolgen voor Zeeland Eén van de gevolgen van de intrekking van de wet kan zijn dat gemeenten na 1 januari 2008 het aantal kampeermiddelen voor kleinschalig kamperen mogen verhogen. Tot die tijd is een ge doogbeleid van kracht voor maxi maal 15 kampeermiddelen van 15 maart tot en met 31 oktober per kalenderjaar. Het college van Gedeputeerde Staten heeft in haar vergadering van 18 januari een nota vastge steld. Naar verwachting zal deze nota op de agenda staan van de commissie Economie en Mobi liteit op 21 februari 2005. Gezien het onderwerp lijkt het de heer De Kok een goed idee Provincia le Staten van de inhoud en de brief van het ministerie en de nota van Gedeputeerde Staten op de hoogte te stellen. Tevens wordt in de GS-nota over wogen en geadviseerd om de provincie een coördinerende rol te laten spelen. De toeristische gemeenten zelf hebben in het verleden al de wens uitgesproken om tot één regeling voor het kamperen in Zeeland te komen. Voorlichtingscampagne Het ministerie van LNV is bezig met de voorbereiding van een voorlichtingscampagne over de gevolgen van de intrekking van de WOR. Verantwoordelijk gede puteerde de heer De Kok wil zich hard maken voor een afzonderlij ke voorlichtingsbijeenkomst in Zeeland, gezien de specifieke situatie van Zeeland met betrek king tot het kleinschalig kampe ren. In opdracht van het ministerie zal de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een publicatie verzorgen over de gevolgen van de intrekking van de WOR voor gemeenten en provincies. Dit zal in samenwerking gebeuren met het ministerie, het Inter Provinciaal Overleg (IPO) en de kampeerorganisaties. Zodra de parlementaire behandeling is afgerond zal dit boekje worden uitgebracht, dat als leidraad kan dienen voor gemeentelijke en provinciale overheden. 1'prijswinnaar Delta n.v. Meer informatie over actuele zaken en bijeenkomsten van Provinciale Staten of statencommissies kunt u bekijken op de web site: www.zeeland.nl onder provinciale staten. Statengriffie Balans 25 Postbus 6001 4330 LA Middelburg mÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊmmmmm w r\ geven aan een openbare voorbe reidingsprocedure. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben vastgesteld dat de bodemverontreiniging op de lo catie Havenweg 6 te Sint Anna land niet ernstig is en hebben met het saneringsplan van CZAV te Goes ingestemd (artikel 29 en 39 Wet bodembescherming). De beschikking ligt van 10 febru ari tot en met 24 maart 2005 ter inzage bij de directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Tho- len, Markt 1-5 te Sint Maartens dijk, op werkdagen 's morgens van 9-12 uur, 's middags of 's avonds na telefonische afspraak (0166-668200 tst 13). Gedeputeerde Staten hebben besloten geen toepassing te Belanghebbenden kunnen tot en met 24 maart 2005 een be zwaarschrift tegen de beschik king indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Be stuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's Gravenhage. De beschikking treedt 25 maart 2005 in werking, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voor lopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). ojw tuuiljij f rijbewijs? De heemkundekring Stad en Lande van Tholen geeft een boek uit over Tholen en Sint-Philipsland in de Tweede Wereld oorlog. Naast gebeurtenissen staan vooral de slachtoffers van het oorlogsgeweld cen traal: Nederlandse, geallieerde en Duitse militairen, burgers en verzetsmensen. Maar ook in de huidige gemeente Tholen geboren personen die elders zijn omgeko men door het oorlogsgeweld (tijdens eva cuatie of bevrijding, in concentratiekam pen, in Japanse gevangenschap of aan het Oostfront). Verkeersopleidingen Specialisten in rij-instructie: motor-instructie cat. auto, motor, aanhanger spoedopleidingen modern theorielokaal (zoals bij CBR) KNMV gediplomeerd Bergen op Zoom Steenbergen Tholen Zevenbergen Kantoor: 0166-602300 Fax: 0166-606591 Info: 0164-254117 E-mail: motortraffic@zonnet.nl Het bock, met de nodige illustraties, zal zo'n 150 bladzijden tellen en verschijnt begin mei. Voorinschrijving kan vanaf heden door overmaken van 13,90 op bankrekening 30.30.31.883 van heemkundekring Stad en Lande van Tholen te Sint-Annaland (vermeld naam en adres, en 'boek WOU'). Wie buiten Tholen en Sint-Philipsland woont, gelieve 4,50 extra over te maken voor de verzendkosten. Na 20 maart gaat het boek 18,90 kosten. "O uUr Graag staan wij, Johan, Anco, Harold, Folkert en Fred voor jullie klaar Bebouwdendam 3 4691 EH Tholen Tel. 0166-602499 www. autorijschooljohan. com /srb\ feWKEHOt BUSCHOCd 'J BOVAC BASISPAKKET 20 lessen praktijkexamen EV 895,- of 845,- MEDIUMPAKKET 28 lessen TTT CBR praktijkexamen EV 1298,- of 1248,- XTRAPAKKET 36 lessen TTT CBR praktijkexamen EV 1598,- of 1548,- - Examenaarantie Als je zakt betalen wij je her-examen - Gratis Proefles Intest bij een rijopleiding - Hoog slagingspercentage - Doorlopend theorie-cursus B - Betalen in renteloze termijnen Vaste instructeur - Snelcursus v.a. 4 weken Qe<?n extra kQSten - Ook (aangepaste) automaat en voor opfnscursus A58: 0164 - 246 733 Ad Maas: 0164-234 218 Dennis Martijn: 0164 - 256 199 www.bergserijschool.nl

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2005 | | pagina 17