Gevoel van onmacht na stichten brand in paardenstal bij Tholen 'Gewoon als mens al behoor je te helpen, maar EHBO-diploma verplicht' PLEUNE Laat kinderen op het eiland naar school gaan Sjoemelende gemeente jegens 't Lamsoortje Voor mode en wonen Huidig gemeentehuis al meer dan dubbele van arbonorm Gratis stroom en warm water iS Schade bedraagt 1900 eurohobby familie Van der Walle in gevaar Tilanuspenning voor zilveren EHBOer Jaap Hage uit Tholen Bibliotheek al in 2006 met grote fusie Zeeland aan de kop met epa's Y° U n Donderdag 27 mei 2004 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 3 Technisch Kosten Efficiency Democratie? De fjord Ivo en de twee Shetlanders Nadja en Leila lopen in de wei maar kunnen niet bij de stal komen. Eigenaar E.L.P. van der Walle houdt ze even op een afstand om de restanten hooi en de spullen op te ruimen die na de brand op woensdagavond werden verwoest. De brand is aange stoken. Moedeloos wordt hij van de vernielingen en diefstallen die er al zijn gepleegd aan het onderkomen voor de hobbypaarden aan de Nieuwlandseweg. Nu ging de vlam erin. Uitlaatklep Opbrengst en de kwaliteit van wijn Kaas en worst Hulp aan kinderen Stemmen van lezers Als reden voor het nieuwe gemeente huis wordt opgegeven de arboregels en de kosten (of gebrek daaraan) voor bouw van het nieuwe gemeente huis. Ik was zelf de oprichter in 1991 van de arbocommissie, was onderne mingsraadslid, o.r.-secretaris en amb telijk secretaris. Typisch in deze vind ik de reactie van de o.r. in de Een- drachtbode van 21 mei dat zij niet perse een nieuw gemeentehuis wil len. Een o.r. (de mijne toen ook) zou juist bij uitstek als eerste op de arbo regels wijzen indien deze overtreden worden! Ik heb begrepen dat het oude ge meentehuis 4968 m2 totaal heeft en het nieuwe 6948 m2. Per medewerker is totaal 10 m2 no dig, dat inclusief werkplek, bureau, kast, vergaderruimte, looppad, enz. Terwijl de totale ruimte van het nieu we gemeentehuis, inclusief werk- en vergaderplek, dan 37,55 m2 per per soon is! Het arbo-argument snijdt dus geen hout, in het oude gemeentehuis is er 26,85 m2 per persoon. Uitgaan de van 185 personeelsleden, inclusief de buitendienstmedewerkers voor wie blijkbaar ook een werkplek is ge reserveerd, terwijl ze die niet gebrui ken. (30%?). Volgens mijn eerdere berekening, uitgaande van de 37,55 m2 van het nieuwe gemeentehuis, zouden er dus maar 125 man mogen zijn in het oude gemeentehuis. Bete kent dus 60 man eruit, of zijn dat juist die buitendienstmedewerkers? Arboregel is nl. 4 m2 voor iedere werkplek die gewoonlijk langer dan 2 uur per dag door één of meer mede werkers wordt gebruikt. Deze 4 m2 zit dus in die 10 m2 en moet blijkbaar WEL gebruikt worden! Dus voor buitendienstmedewerkers hoeft geen werkplek gereserveerd te worden. Misschien kan een efficiëntere (weer dat toverwoord) indeling ook helpen. Dus meer dan het dubbele van de ar- bo-norm in het huidige gemeente huis, meer dan het driedubbele in het nieuwe gemeentehuis! Volgens NEN 1824, versie maart 2001 de nog niet goedgekeurde ver vanger van NEN 1824, versie 1995 heeft een de standaardwerkplek met 1 medewerker (4 m2), 1 bureau met CRT-beeldscherm (2 m2) en lees- schrijfvlak (1 m2) en 1 kast (1 m2) is dus nog steeds 8 m2 nodig, net zoals in de oude versie (1995) van deze norm. Het aldus berekende vloerop pervlak is het benodigd vloeropper vlak voor de werkplek inclusief cir culatieruimte (looppaden en toegang/deur) in de kantoorruimte, maar exclusief overige afdelings ruimten zoals pauzeruimte en verga derruimten (2 m2 per persoon) e.d. Totaal 10 m2 inclusief vergaderruim te. De leningen van alle nieuwbouw zijn gebaseerd op 40 jaar, dat is geen reële termijn, zoals (voor schoolgebou wen) een accountantsbureau recent ook al opmerkte. Ik hoorde dhr. Klip- pel van de SGP op 17 mei duidelijk zeggen: weet je wel wat het huidige gemeentehuis inclusief 30 jaar oude aanbouw aan onderhoud kost? Dus bij het nieuwe gemeentehuis kunnen we al vanaf 20 jaar een behoorlijke onderhoudspost er bij gaan rekenen, terwijl we dan nog aan het aflossen zijn. Dat moet wel meegerekend worden, evenals een kortere leen- en afschrijvingstermijn, zodat het nieu we gemeentehuis dan gewoon onbe taalbaar wordt. De o.r. gaf in genoemd artikel aan dat er op sommige afdelingen efficiënter gewerkt kan worden. In de EB van 21 mei stond van mij: 'Er vindt ook een rondpompsysteem plaats voor verenigingen d.m.v. van stijgende hu- ren-subsidies'. Veelal dekt subsidie net de huur. Beperk huur afhankelijk van grootte sportvoorziening/ruimte tot maximaal 100 euro (en dus geen subsidie huur meer). Bespaart veel bureaucratie en dus ambtenarentijd. Hiermee bedoel ik uiteraard de loca ties die eigendom van de gemeente zijn! Van de subsidie aan de Meestoof is 80% huur, aan de biblio theek maar 50%, het laatste onder meer door salariskosten wat bij de Meestoof niet het geval is. De Meestoof is 100% vrijwilligerswerk, waarom kan dat ook niet (meer) bij de bibliotheek? Bij de bibliotheek baart de recente prijsverhoging mij wel zorgen, meer dan 1 boek per week betekent, begreep ik, zowat een verdubbeling van de abonnements kosten. Bibliotheken zijn toch ge sticht om mensen goedkoop boeken te laten lezen? Of komt de prijsver hoging door de op handen zijnde fu sie die goedkoper werken mogelijk moet maken? Ik stond versteld van de bitse reactie van wethouder Velthuis in de verga dering van 11 mei naar de D66 frac tie: wees dan zelf eens creatief. Nou dacht ik dat de wethouders in op dracht van de gemeenteraad werken en er niet de baas van zijn? Als het bestuur in een gewone vereniging iets dergelijks tegen de algemene le denvergadering (a.l.v.) zou zeggen, zou dat bestuur a la minute op straat staan, zonder wachtgeld natuurlijk. Maar dat werkt in een parlementaire democratie blijkbaar niet zo demo cratisch. Bij verkiezingen is het meestal geen kwestie van de beste keus maken, maar de minst slechte. Als ik het politieke systeem vergelijk met de gewone vereniging, dan zit er op plaatselijk niveau een gemeente raad tussen a.l.v. en bestuur. In het college van b. en w. zitten wethou ders, gekozen door de gemeenteraad, en een benoemde burgemeester. Als de bestuurlijke vernieuwing doorgaat in Nederland kunnen we zelfs de bur gemeester kiezen. Dit om het sys teem nog ondoorzichtiger te maken lijkt me, want wat is dan makkelijker dan de burgemeester uit de grootste fractie te laten komen. Dat bestrijdt gelijk het baantjescircuit om partij jongens op burgemeestersposten te zetten. Wethouders mogen tegen woordig van buiten het politieke cir cuit komen, maar helaas zien we nog te weinig mensen met managerskwa liteiten, die zelf beslissingen durven nemen en zodoende geen of amper externe bureaus nodig hebben. In een gewone vereniging wordt elk jaar een a.l.v. gehouden en een verkiezing van alle leden van het bestuur. Bij regle ment is meestal bepaald dat een be paald aantal leden zelf ook een a.l.v. bijeen kunnen roepen. In de politiek kunnen we maar eens per 4 jaar gaan stemmen voor gemeente, waterschap, provincie, land en Europa en wat ge beurt er meestal? Voor de verkiezin gen zeggen ze: Wij doen wat jullie willen hoor. En na de verkiezingen wordt het: Jullie doen wat wij willen hoor! Nou zullen er veel zeggen, je kan een gemeente en vereniging niet vergelijken. Waarom niet? Het gaat er heel wat democratischer aan toe. Handtekeningenacties schudden het politieke toneel af en toe, maar de po litiek zou het veel erger vinden als we een referendum over de huidige situ atie hadden gewild. Want dan hadden ze het nog moeten respecteren ook natuurlijk. En dat laatste is dus niet wat ze willen, want zij hebben ons nu onze zogenaamde inspraak gegeven met bijeenkomsten en avonden en nu kunnen ze weer rustig verder. Ze zul len zeggen dat het een heel complexe materie is die de burgers niet willen of kunnen begrijpen. Misschien is het wel expres te complex gemaakt, met allerhande (dure?) nota's enz. Want wat de burgers niet kunnen begrijpen, is de moeite van het begrijpen niet waard. Cees Boogaart, Schoolstraat 5, Oud-Vossemeer. Naar aanleiding van het artikel 'Doe maar gewoon, geen luxe en reisjes' in de Eendrachtbode van 21 mei wil ik graag het volgende rechtzetten. Er wordt namelijk gesteld, dat volgens mij de mensen in Tholen helemaal niet zitten te wachten op het gemeen tehuis en het Markiezaatcollege. Veel mensen uit Tholen zitten inderdaad niet te wachten op het gemeentehuis. Als er een goed alternatief is, hoeft het voor mij ook niet. Wat ik per soonlijk wel belangrijk vind, is dat het Markiezaatcollege naar Tholen komt. En dat om de volgende reden: Als het zo is dat deze school in Sint Maartensdijk ter ziele gaat, is het in het belang van de kinderen van Tho len dat de vmbo-school op het eiland blijft. Nu is het zo dat er veel kinde ren de brug over gestuurd worden door hun ouders. Zogenaamd omdat de doorstroommogelijkheden beter zouden zijn. Het klonk wel aanneme lijk van een oud-leraar van 't Rijks te Bergen op Zoom dat ook een vmbo- school in Tholen niet levensvatbaar zou zijn, maar als allé kinderen van Tholen op het eiland naar school zou den gaan, zou een school als 't Rijks met bijna de helft van het aantal leer lingen dalen. Als de school naar Tholen komt, komt er een school met een bredere basis, waar meer leerlingen terecht kunnen. Voor de meeste kinderen blijft het vmbo nog steeds de opstap naar een volgende school. Niet ieder een kan meteen op het atheneum be ginnen, dus deze vorm van onderwijs zal altijd blijven. Als het vmbo door lopen is, is de leerling een jaar of zes tien, waarmee deze groot genoeg is om de verantwoording te kunnen dra gen om in een grote stad naar de ver volgopleiding te gaan. Juist in de jon gere leeftijd hebben kinderen er baat bij op te groeien in een beschermde gemeenschap die een kleinere school biedt. Ook kun je als school beter een vinger aan de pols houden bij wat er leeft onder de kinderen, er kan eerder ingesprongen worden op de proble men die jongeren ondervinden. Een leerfabriek in een grotere stad kan dat niet. Bovendien, als we deze kinde ren voor school de brug over sturen, sturen we ze ook de brug over om hun vrije tijd daar te besteden. Met hun zakgeld in de achterzak laten wij als ouders toe dat kinderen door de stad dolen in vrije uren, patat kopen in, de snackwagen die aan school staat, maar ook dat ze geen biblio theekabonnement nemen daar waar ze wonen, maar waar ze naar school gaan. Jammer, want juist door onze kinderen op het eiland naar school te laten gaan, hebben we zicht op onze eigen jeugd. Ik denk niet dat een stad als Bergen op Zoom zich interesseert voor de kinderen van Tholen. Het geld wat het opbrengt wel... Ellen Brasz, Plantagestraat, Tholen Van der Walle is bezig met een riek de laatste hoopjes hooi op te ruimen die van de voorraad over zijn geble ven. Het meeste ging in vlammen op. Ook zijn aanhangwagen, watertank, voerbakken, gereedschap, borstels en andere poetsspullen bij de brand vernield. De luifel waaronder de spullen stonden is door de hitte kr omgetrokken. De verf van de dam- wandplaten van de stal is voor een deel door het vuur weggevreten. „Dat gaat roesten," zeht hij. Zijn kruiwagen kan hij nog gebruiken maar het rubberen wiel is door de hitte aan het verkruimelen. Het stinkt er nog naar rook en roet. Hij heeft berekend dat hij 1900 euro schade heeft geleden. „En dan tel ik natuur lijk niet de uren die ik bezig ben met opruimen en opbouwen." De brandweer van Tholen bluste de brand die rond zes uur 's avonds moet zijn aangestoken. „Mijn buur man die op weg was naar de cam ping, heeft een jongen weg zien lo pen uit de wei. De politie heeft ook enkele namen. Ik hoop dat ze de da ders pakken. Het is slecht gesteld met de normen en waarden van die gasten. Ze denken niet verder. Want ik had ineens geen water meer voor de paarden en geen hooi. En bij zo'n brand kunnen de dieren ook wel eens wild worden en in paniek over de draad springen. Je moet er niet aan denken als er eentje de weg oprent. Je kan op deze manier bijna niet meer je hobby uitoefenen." De wei ligt aan een doodlopend weg je ten oosten van de Nieuwlandse weg, komend uit Tholen net over het viaduct bij de Nieuwe Postweg. Een rustige plek waar Van der Walle sinds vier jaar pony's en een fjord houdt. Het weiland van zijn schoon vader Piet Jansen is een hectare groot. De zon schijnt op de vele ver- geet-mij-nietjes in de groene wei die de paarden laten staan. Maar de stemming bij Van der Walle is be drukt. „Het is een mooi hoekje, maar je kan hier niks laten staan. In het be gin had ik hier een caravan voor ons en onze twee dochters. De ramen werden kapotgegooid. De spullen eruit gehaald. Op den duur heb ik hem maar weggehaald." In totaal is er volgens Van der Walle acht tot ne gen maal schade aangericht of inge broken. Van der Walle plaatste hekken met sloten op de dammen bij de toegan gen, maar ook dat helpt niet, zegt hij hoofdschuddend. „Na al die jaren is elke paal die ik nu in de grond sla me eigenlijk te veel. Het is een ideale plek voor een hobby. Ik werk bij Phi lip Morris. Ik zit de hele dag binnen en als ik dan vrij ben dan zit ik hier lekker de hele dag buiten. Het is voor ons allemaal een uitlaatklep. Maar na zoiets bekruip je een gevoel van on macht. Zie het maar weer eens terug op te bouwen. Je moet het eerst af breken en afvoeren. Voor de winter moet het klaar zijn om er weer hooi in op te kunnen slaan." Dinsdagavond kreeg Van der Walle van de politie te horen dat de twee jongens (waarvan de namen circu leerden) de brand niet hebben aan gestoken. „Ze zijn verhoord, maar geen van beiden heeft er iets mee te maken. De politie gaat nog verder met het onderzoek. Ik weet dus ook nog niets, maar ik ga gewoon weer verder met het opbouwen. Er zit niks anders op." Stemmen van lezers De gemeente heeft maar liefst 220.000 euro overgehouden aan de rijksvergoeding voor sociale voor zieningen, waaronder reïntegratie- activiteiten t.b.v. kansarmen op de arbeidsmarkt. B. en w. willen dit .voordeel' als algemeen dekkings middel aanwenden voor demping van het begrotingsgat, wat mijns in ziens een oneigenlijk gebruik van bestemmingsgelden betekent. Er was dus ruimte te over, o.a. voor herstel van de - wegens vertrek van het Gors per 1 januari 2002 - onver vuld geraakte nevenfuncties van 't Lamsoortje, namelijk tevens dienst te doen als werk/bezigheidsproject voor gehandicapten. Deze neven functie - ook de belangrijkste be- staansbron - te herstellen door de kinderboerderij/heemtuin als reïnte- gratieproject voor gehandicapten op te nemen in het gemeentelijk werk gelegenheidsbeleid arbeidsgehandi capten. De gemeente verleende daartoe geen medewerking, nam de voorgedragen mogelijkheid ertoe ook niet op in de onderzoeksop dracht aan het bureau Area Consult. Ten laatste poneerde de gemeente de stellingname dat 't Lamsoortje - ge zien de status van particulier initia tief - zelf moest trachten het werk/bezigheidsproject weer op de rails te krijgen; zonder het Gors en de Schutse, die immers hadden afge haakt, een onwezenlijke opgave. De door 't Lamsoortje - naast voren bedoelde voorziening - ingediende subsidieaanvraag werd almaar aan gehouden in afwachting van het re sultaat van het ingestelde onder zoek. Alvorens te beslissen, wenste de gemeente namelijk eerst inzichte lijkheid in de financiële verhouding tussen 't Lamsoortje en het Plat form, c.q. het mfc Scaldis Naturalis. Ten opzichte van het Platform gol den kennelijk toch andere maatsta ven, daar blijkens de tussentijdse verslagen van Area Consult (waar zou het eindrapport vertoeven?) de subsidie voor het mfc over de jaren 2001 en 2002 was uitgekeerd zonder verantwoordingsstukken. Vervol gens, toen het Platform in januari 2003 uit het mfc-project wilde stap pen (wat natuurlijk niet kon, gelet op de financiële verantwoordelijk heid) werd dat voornemen .afge kocht' met onmiddellijke betaling van de subsidie 2003. Alzo ontving het Platform 3 x 5672,25 17.016,75 euro, zonder te hebben voldaan aan de vereisten van reke ning en verantwoording. Uit hierna gevoerde correspondentie valt op te maken, dat de alsnog door het Platform verstrekte cijferopstel lingen problemen gaven: zaken lie pen door elkaar, zoals exploitatie kosten van het Platform zelf - waarin de provincie subsidieerde - en exploitatiekosten betreffende het mfc, waarvoor de gemeentelijke subsidie bestemd was. Uiteindelijk gaf de gemeente een akkoordverkla ring af, doch niet volgens de gelden de regels, 't Lamsoortje moest het doen met een voorschot van 2980 euro. In het verdere verloop van de schier eindeloos durende onderzoeksproce dure vorderde de gemeente van bei de partijen voor 1 februari 2004 alle relevante financiële gegevens over te leggen; het Platform veroorloofde zich dat 2 maanden later te doen. In plaats van in de tussentijd de nala tigheid van het Platform stevig aan te pakken, besloot de gemeente - ne gerende de overeengekomen dead line van 31 maart 2004 - haar con clusie voor de zoveelste keer op te schorten. Hiermede kwam 't Lam soortje in alle opzichten aan het eind van zijn latijn en gaf de pijp aan Maarten. Ik ben zo vrij om de han delwijze van de gemeente in de hele affaire als gesmoemel te betitelen. Rien Meerman, verbolgen ex-penningmeester van 't Lamsoortje, Sint-Maartensdijk. In mijn ingezonden stuk 'Franse wijnen zijn niet te evenaren' is bij de hoeveelheid een nulletje teveel vermeld. Daardoor is een misver stand ontstaan. Zoals eerder ge zegd,, is de hoeveelheid geprodu ceerde wijn belangrijk voor de kwaliteit. In het gebied van Saint Chinian mag volgens de wet op de A.O.C. niet meer geoogst worden dan 50 hectoliter is 5000 liter per hectare in plaats van de vermelde 50.000 liter. In landen zoals Chili, Argentinië, Nieuw-Zeeland, Au stralië en ook in de Amerikaanse staat Californië zijn geen wetten ten aanzien van de volume-op brengst. Hier zijn de opbrengsten ongeveer 120 hl of 120.000 liter per hectare. Een belangrijke vuist regel is: kwaliteit gaat nooit samen met kwantiteit. Hoe minder de op brengst, des te geconcentreerder is de wijn. Zelf kom ik nooit boven de 3000 liter per ha. De opbrengst regel je door te snoeien en door de groene druivenpluk, d.w.z. door de druiven die er teveel aan hangen, 2 tot 3 weken voor de oogst af te knippen. Hans Moerland, Domaine Le Mourel, Saint Chinian, Frankrijk. Zijn vader vond het wel makkelijk dat Jaap Hage het EHBO-diploma en zijn rijbewijs ging halen. „Dan kun je me aflossen op de ambulance, zei hij", vertelt Jaap Hage uit Tholen. Hij werd reserve-chauffeur op de Thoolse ambulance en was regelmatig als EHBO'er actief bij evene menten. Een kwart eeuw geleden behaalde Hage zijn diploma en dins dagavond speldde het Zeeuwse hoofdbestuurslid A. Kole hem voor zijn verdiensten de Dr. C.B. Tilanus junior draagpenning op. De onderscheiding gaf de jaarverga dering van de EHBO-vereniging Stad Tholen een feestelijk tintje. Behalve Kole was ook districtsbestuurder J. Uijtdewillegen er voor naar Meulvliet gekomen. Jaap Hage behaalde het EHBO-diploma in 1979 in zijn woon plaats Sint-Maartensdijk. In de loop van 1995 verhuisde hij naar Tholen en kwam toen daar bij de vereniging terecht. Steeds volgde hij de herha- lingslessen en was beschikbaar voor inzet bij evenementen, somde voor zitter Henk van Driel op. Die sprak van een unicum dat een dergelijke on derscheiding uitgereikt wordt. „U bent een voorbeeld voor veel vrijwil ligers. Het gaat bij EHBO immers niet om het eigenbelang", zei Kole voordat hij de onderscheiding op speldde. Hij somde op hoe Jaap Hage bij wieier- en gymwedstrijden en voetbaltoernooien als vrijwilliger pa raat was, en ook regelmatig aan oefe ningen meedeed. De Tholenaar heeft zijn activeiten wel teruggeschroefd, vertelt hij. Naast de jaarlijkse herhalingslessen - nodig om het diploma niet te laten verlopen - komt hij alleen nog bij voetbaltoer nooien in actie. „Maar ik ben reserve chauffeur geweest op de ambulance in Sint-Maartensdijk en heb bij het Rode Kruis ook de opleiding voor ambulancebegeleider gevolgd. Een jaar of drie zat ik in de reservepool van de ambulancepost Bergen op Zoom, tot het me te gortig werd qua tijdsbesteding. Maar ik moet zeggen dat het af en toe wel kriebelt", aldus Jaap Hage. Hij noemt de EHBO in Tholen een 'leuke, actieve vereni ging'. „En je krijgt er ook écht les, niet zomaar even een papiertje ha len." Hage vindt het niet meer dan normaal dat een EHBO'er te hulp schiet als dat nodig is. „Gewoon als mens al behoor je dat te doen. Maar ik vind dat een EHBO-diploma je er toe verplicht om te helpen." De EHBO-vereniging in Tholen telt 83 leden - inclusief de Lotus en de mensen die dinsdag het diploma kre gen. Daarnaast zijn er 27 mensen die alleen de cursus hartreanimatie vol gen, vertelde Van Driel de aanwezi gen op de jaarvergadering. Het afge lopen jaar slaagden 92 leerlingen van de vier basisscholen voor jeugd-EH- BO. De ledendie de schoolcursus verzorgden - bijgestaan door hulp moeders - kregen een attentie voor hun inzet. Wil Kokke van de ambu lancedienst verzorgde het afgelopen Jaap Hage is 25 jaar actief EHBO-lid. jaar vijf keer een avond over hartre animatie, waarvan één keer kinderre- animatie. Elke tweede dinsdag van de maand zijn er in Tholen herhalings lessen en die worden steeds door 30 tot 40 EHBO'ers bezocht, aldus se cretaris Ineke Peper. Een beginners cursus eerste hulp bij ongelukken wordt om het jaar gehouden. In het najaar zal er daarom geen zijn. „Maar we willen wel enkele lezingen aanbie den, onder ander over brandwonden", aldus voorzitter Van Driel. Het be stuur wordt gecompleteerd door pen ningmeester Wim Deurloo, die mel ding kon maken van een batig saldo. Voor de beginnerscursus slaagden alle veertien deelnemers. Kaderinstructri- ce Astrid van Hout gaf deze voor het eerst in Tholen. De kennismaking met de vereniging was haar bevallen. „Ik heb ervan genoten. Het bestuur heeft alles perfect geregeld. En ik heb erva ren dat de cursisten als groep erg hecht waren. De examinatoren bevon den het niveau van de kandidaten als 'zeer goed', hebben ze me laten we ten. Bovendien vonden ze het in Tho len een van de leukste examens die ze in hun loopbaan hadden meegemaakt. Want waar krijg je tussendoor kaas en worst gepresenteerd." Mevrouw Van Hout reikte aan de aanwezige ge slaagden het diploma uit, mevrouw Peper overhandigde de bijbehorende speld en Deurloo had voor ieder een bloemetje namens het bestuur. „Houd je diploma geldig en kom ruim naar de herhalingslessen toe", riep de voorzitter de geslaagden op. Dat zijn Maygret van As, Bob Asselbergs, Jan Braai, Aijan Deurloo, Liesbeth Geu ze, Anneke Hanser, Bianca Heus- eveldt, Hector Jansen, Jessica Kou- wenhoven, Patricia van Leeuwen, Inez van Loon, Ronald van Loon, Je- anet Rijstenbil en Annique ten Voor den. In zijn dankwoord betrok de voorzitter ook dokter Hendriks en Cocky Verbraak die de herhalingsles sen verzorgde. Als er voldoende belangstelling is, wil de EHBO-vereniging Stad Tholen in het najaar een cursus 'eerste hulp aan kinderen' geven. Die heeft betrek king op kinderen van nul tot acht jaar en is met name bedoeld voor jonge ouders, medewerkers van kinderdag verblijven, zwembaden en dergelijke. Baby- en kindreanimatie maakt on derdeel uit van de cursus. Geïnteres seerden kunnen contact opnemen met Ineke Peper (tel. 604133) of Henk van Driel (tel. 603312). De zes openbare bibliotheken in de Oosterschelderegio willen al op 1 januari 2006 in plaats van 2007 tot fusie overgaan. In eerste in stantie stond het laatste jaartal in een gezamenlijke verklaring, maar bij nader inzien wordt 2006 de streefdatum. Dat is overeengeko men in een vergadering o.l.v. ir. P. Stoter, oud-directeur van Delta Nutsbedrijven. De dreigende ontlezing, de snelle ontwikkeling op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie en de behoefte dat bibliotheken meer gezien worden als samenwer kingspartner op het gebied van cultuur, onderwijs en welzijn, naast de wenselijkheid om nieuwe doelgroepen te bereiken, zijn re denen voor de fusie. De schaal van o.a. de Thoolse bibliotheek blijkt niet de juiste te zijn om markt- en vraaggericht te kunnen werken. De fusie is ook nodig om doelmatiger te kunnen werken. Eventuele vrijkomende middelen zijn nodig om de gewenste verbe teringen te bekostigen. Zonder in tensieve samenwerking is de kwa liteitsslag en vernieuwing niet te realiseren. Hoewel uitgangspunt is, dat de fu sie niet mag leiden tot gedwongen ontslagen, gaat een stuurgroep toch aan een sociaal plan werken. Verder wordt de financiële situatie van de zes bibliotheken onder zocht en moet een organisatiemo del van de fusiebieb ontwikkeld worden. Éénmalig moet er ook nog geld gevonden worden om het fusieproces te begeleiden. In relatie met het aantal huurwonin gen is Zeeland één van de landelijke koplopers op het gebied van epa's: energie prestatie adviezen. Onlangs werd de 10.000ste epa gemaakt voor een Zeeuwse huurwoning. Een deskundige beoordeelt in een epa wat de mogelijkheden zijn voor energiebesparing en toepassing van duurzame energie. Voor de start van dit project in de zomer van 2003 waren al 1700 epa's uitgevoerd. De adviezen zijn vooral handig bij toe komstige woningverbeteringen, met name het oplossen van problemen op het gebied van tocht, condens, gezondheid en energielasten. Bo vendien worden de epa's gebruikt bij planmatig onderhoud. Bij het se lecteren van complexen is gekeken naar woningen waar de komende tien jaar grootschalig onderhoud zal plaatsvinden. Zo'n 1% van de Zeeuwse huishou dens krijgt gratis elektriciteit en warm water van de zon. Gezamen lijk besparen die woningen circa 600.000 kWh elektriciteit en 200.000 m3 aardgas per jaar. De uitstoot van C02 vermindert hier door met 700 ton per jaar. Tholenaren die ook zonnepanelen en/of zonneboilers willen aanschaf fen, kunnen profiteren van het pro ject Zon en warmte in Zeeland. Dit is een vervolg op het project Zon in Zeeland. Het accent komt nu te lig gen op het gebruik van warmte uit de grond. Particulieren en bedrijven krijgen dan warm water door mid del van warmtepompen. Zon in Zeeland was een initiatief van Energie Service Delta, doch teronderneming van Delta. De ac tie was mede een succes dankzij subsidies van de provincie, het rijk en het fonds voor milieumaatrege len in energiebesparing en duurza me energie. Het tweejarige project leverde 5000 zonnepanelen en 200 zonneboilers op. In totaal staan op de Zeeuwse daken nu 7000 zon nepanelen en in de Zeeuwse huizen zijn 1000 zonneboilers geïnstal leerd. DAMES- HEREN- EN KINDERMODE TEXTIEL- INTERIEURVERZORGING Voorstraat 5-7, 4697 EH St. Annaland, tel. 0166-657084 e-mail: pleune@sint-annaland.com www.sint-annaland.com/pleune.htm Advertentie I.M. Na de brand ruimt Van der Walle de restanten hooi op, op de achtergrond zijn dochter Cindy met fjord Ivo.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2004 | | pagina 3