'Ik heb het gevoel dat er wel naar ons geluisterd is' Historisch gegroeide situatie met 2 zwembaden zo houden Velthuis dwingt raad tot helderheid over bibliotheek Raad wil geen centraal superbad in Sint-Maartensdijk Profijtbeginsel Donderdag 13 mei 2004 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 9 Elga van der Zande en Sylvia Govers uit Tholen hebben zere vingers gekregen van het tegen elkaar slaan van pannendeksels op de Markt in Sint-Maartensdijk. Ze hebben op deze manier kracht bijgezet aan hun protest tegen de bezuinigingen die de gemeente heeft aangekon digd. Naar schatting 200 mensen zijn naar de smalstad gekomen om te demonstreren. Met spandoeken en bor den, toeters, rammelaars, steelpannen en lepels. Salaris Ruim tweehonderd actievoerders op de Markt in Sint-Maartensdijk Onbegrijpelijk Raadhuis Tholen 12 euro goedkoper dan in smalstad De pogingen van b. en w. om in Sint-Maartensdijk een prachtig, groot centraal zwembad voor de gehele ge meente neer te zetten, zijn door de complete gemeente raad dinsdagavond verworpen. Tholen moet openblij ven, zodat de 128.000 euro die met sluiting bespaard zouden worden in de Spetter, niet naar Sint-Maartensdijk gaan. Alleen de VVD wilde nog extra geld uittrekken om zwembad Haestinge te verbeteren, maar daarvoor kwam geen enkele steun. Maatschappelijk onaanvaardbaar Tholen heeft duurste bieb van Zeeland Vrijwilligers „We zijn heel tevreden over het verloop," zegt Elga van der Zande- Moerland van het comité Cromvliet dinsdagavond even na half negen als de Markt bijna leeg is. De poli tieagent op de motor neemt af scheid door even zijn sirene en zijn blauwe zwaailichten aan te zetten. „Het was een goede opkomst. We wilden dat het fatsoenlijk en netjes verliep en dat is ook gebeurd. Ik heb ook het gevoel dat er naar ons geluisterd is. En het was een plus punt dat de burgemeester en de raadsleden zich gewoon tussen de mensen begaven." Rond zeven uur is het druk voor het gemeentehuis. Volwassenen en kin deren hebben spandoeken meege bracht: Denk goed na watje met je laatste euro doet. Het zwembad moet open blijven. Behoud ons zwembad. We vervelen ons te plet ter zonder de Spetter. Er zijn veel kinderen. Met bad handdoeken of zwembanden om. Een van de moeders ratelt met een blikken bus met knikkers: „Impro visatie, hè." Het voorterrein wordt als het ware afgesloten door de bibliobus die uit Scherpenisse en Stavenisse dreigt te verdwijnen. De bibliobus moet blijven, staat er dan ook op een bordje naast de ingang. De bus dient nu vooral als koffiebar. Die avond gaan er ruim honderd bekers koffie en zo'n vijftig bekers thee over de balie waar gewoonlijk boe ken worden uitgeleend. De huisvrouwen trimclub uit Tho len is met zo'n twintig dames naar Sint-Maartensdijk gekomen. „We hadden vanavond onze wekelijkse trimavond. Maar we hebben beslo ten ook mee te doen en zijn op de fiets gekomen. Dat is ook trim men," zegt G. van Velzen. „We vin den het heel erg als het zwembad dicht gaat. Mevrouw Goorden is een van ons en heeft het zwembad helpen oprichten. Dat is gelukt en nou zouden we er naar kunnen flui ten. Dat kan niet." Buren uit de Koningin Julianastraat en de Radda Barnenstraat in Sint- Maartensdijk, mevrouw Van der Schaaf en mevrouw Bos, houden samen een bord vast: Gemeentehuis moet hier blijven. Dorpsgenoot Kees Rijnberg die voor dit doel handtekeningen verzamelde, steekt zijn duim omhoog als hij de tekst leest. Dan wordt er weer geroepen: weet goed wat je met je laatste euro doet. Omroep Tholen houdt straatinter views en zal ook de vergadering li ve op de Markt laten horen. Zo ver is het nog niet. Er is beweging van bestuurszijde. De raadsleden M.A.J. van der Linde (PvdA), P. van Belzen (CU) en J.P. Bout (CDA) mengen zich tussen het pu bliek. Ook gemeentesecretaris S. Nieuwkoop, burgemeester W. Nuis en wethouder M.A.E. Velthuis doen dat. Er wordt gepraat, geluisterd, soms is er een aanzet tot discussie. Maar tussen de ratelaars en toeters is lang niet alles te verstaan. Het volk roert zich, mort. Er is een boodschap over te brengen. En die moet aankomen. Eeh vrouw van 59 uit Tholen (wil niet met haar naam in de krant) heeft met wethouder Velthuis gesproken. „Ze moeten stoppen met het nieuwe gemeentehuis", zegt ze. En: „Ik zou wel eens een paar maanden willen ruilen met haar salaris. Of eens mee willen naar Polen. Het is toch schan dalig." Ze spreekt haar ergernis uit over het ontgraven van de Vest in Tholen. „Dat is gedaan omdat ze in de Julianastraat natte voeten zouden hebben. Ik ben aan de Vest geboren en heb nergens last van gehad. Het wordt allemaal van onze centen ge daan, maar wij zijn toch de baas?" Dat de bestuurders naar buiten zijn Voor de raad over de bezuinigingen debatteerdespraken nog een aantal raadsleden met de actievoerders op de Markt in Sint- Maartensdijk, zoals hier P. van Belzen (links) en M.A.J. van der Linde (midden). gekomen, valt ook niet in goede aar de bij de Thoolse: „Dan komen ze met een big smile een beetje rondlo pen. Het is niet eerlijk. Op wie moe ten we straks nou gaan stemmen?" C. van den Hoek uit Sint-Maartens dijk (oud-directeur van de openbare basisschool De Schalm in Stavenis se) is met zijn vrouw ook komen kijken. Hem valt de opkomst tegen. „Er zijn weinig mensen uit Smur- diek. Het had hier vol moeten staan tot aan de muziektent van vroeger (ongeveer ter hoogte van dokter Jansen - red.) Als ze het gemeente huis hier laten staanm is het opge lost. Dan kan de rest gewoon door gaan." Zijn buurman H. Knuist is niet te spreken over het gemeentebe stuur: ,,In het bedrijfsleven heb je ook topmensen nodig. Vroeger waren het hier allemaal kleine dorpjes, maar ze zijn nu niet capa bel om een gemeente van 24.000 inwoners te besturen. Het is net als bij de voetbal: als er een goed bestuur is, wordt er ook goed ge voetbald." Volgens Knuist zal de onvrede alleen maar groter wor den als de portemonnee van de burger leger wordt. De vergadering is intussen al be gonnen. Buiten kan via de verster ker van de lokale omroep worden meegeluisterd. Het is goed te ver staan wat er boven wordt gezegd. Er wordt getoeterd en geblazen als de burgemeester de voorstellen van het comité Cromvliet voorleest. Ook als later Van der Linde om een 'time-out' vraagt voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Maar sommige omstanders begrijpen niet dat er boven vergaderd wordt. Rond acht uur dunt het uit. Vooral moeders met kinderen gaan naar huis. Anita Smits uit Tholen heeft twee kinderen, van negen en drie jaar, meegenomen. Ze komt voor namelijk voor het behoud van het zwembad, zegt ze. „Dat voelen we het meest. Het is een van de leuke dingen in onze gemeente. Maar ik vind het ook erg als de bibliotheek voorzieningen minder worden." J.D. de Korte uit Scherpenisse (oud raadslid CHU) staat bij zijn fiets aan de zijkant van de Markt. „Ik kan het goed begrijpen, hoor. Ze maken het er zelf naar. Ik vind het onbegrijpelijk dat de raad unaniem voor het nieuwe gemeentehuis heeft gekozen. Ze had den indertijd voor een schappelijke prijs het gebouw van het waterschap kunnen kopen toen we overgingen naar het waterschap Zeeuwse Eilan den. Daar was plaats voor dertig man, maar alles moest onder één dak." De Korte was griffier bij het waterschap Tholen. „Als er van het rijk minder geld komt, dan zal de gemeente het ergens anders vandaan moeten halen. Bij de burgers, en dat doet zeer." Het nieuwe gemeentehuis is volgens hem een prestige-object geworden. „Dat er raadsleden zijn die al zo lang in de raad zitten en de burgers toch moeten kennen en dan nog aan die burger voorbijgaan, dat vind ik nog het erg ste." De Markt raakt nu snel leeg. Om half negen is het nog een klein clubje. Leden van het comité en twee agenten van politie en een groepje jongetjes. Drie dames van de trimclub staan klaar om te ver trekken naar Tholen. De anderen zitten aan de koffie in café Smer- diek. De onvrede over de bezuini gingen betekent vanavond extra klandizie voor de uitbater. VERVOLG VAN VOORPAGINA Volgens Hans van Gorsel is het VVD-standpunt over het gemeente huis (eerst een efficiencyslag en daarna pas kijken of nieuwbouw in Tholen nog nodig is) in de eerste ronde misschien minder uit de verf gekomen toen de burgemeester zijn vrouw aanviel. Nuis vond dat de raad een keer op moest houden met 'toverwoorden' als efficiencyverbe tering, want daar is al jaren naar ge keken. „Matjan was daarvan wat van streek, maar in de tweede discussie ronde zou ze daar op terugkomen", zegt haar echtgenoot. Toen was ze echter al vertrokken en VVD-raads- lid Gabri Hoek droeg verder het libe rale gedachtengoed uit. Eerst moet er duidelijkheid zijn over efficiency maatregelen bij de gemeente, dan pas moet je een besluit nemen of de bouw van het nieuwe gemeentehuis in Tholen nog moet doorgaan. Maijan van Gorsel en Gabri Hoek traden allebei in januari pas aan als raadslid omdat Eric Goossen wet houder was geworden en raadslid Ronald Ravensteijn was verhuisd. De eerste zat voor de VVD wel in de commissie welzijn en de tweede is eerder raadslid geweest, maar beiden werden toch ook met een heleboel nieuwe dingen geconfronteerd in een periode dat er heel wat belangrijke zaken op het bord van de gemeente raad komen. Het VVD-bestuur hield gisteren een vervroegde bestuursvergadering om de crisis te bespreken. VERVOLG VAN VOORPAGINA De reddingsboot van Burghsluis was al teruggedraaid, toen bekend werd dat een schip van rijkswater staat in de buurt van de duikers was. De waterpolitie Zeeland stelde een onderzoek in. Het slachtoffer werd overgebracht naar de aula in Sint- Maartensdijk. „Het is gewoon triest", zegt de beheerster van de Zeester. „Het waren drie bekenden van elkaar en als je dan ineens ie mand uit je vriendenkring moet missen, dan komt dat hard aan. De twee overlevenden hebben zaterdag de auto's opgehaald. Eigenlijk zou je de hulpdiensten dichter bij Goris- hoek moeten hebben, want er ge beurt hier nogal eens wat. En als je moet je wachten, zoals vrijdag avond na ons eerste telefoontje, dan duurt dat toch altijd nog lang." Een huis zonder boeken is als een huis zonder tuin. Geen geur en fleur die het leven veraangenamen. Kin deren leren uit boeken van het ver leden en voor de toekomst, voor ou deren is het een aangename verpozing van de tijd. Bibliotheken zorgen naast uitleen van boeken ook voor toegang tot informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen en hoe en waar deze gevonden kan worden. Een goede bibliotheek voorziening is daarom onontbeerlijk voor klein en groot, zeker in de klei ne kernen, en daar kan en mag niet op bezuinigd worden. Het verenigingsleven wordt nu ook geconfronteerd met bezuinigsvoor- stellen, onder meer op alle subsi dies, terwijl na de inloopavond over de Vossenkuil, september 2003, nog werd geschreven dat een dergelijke korting niet werd overwogen. In de voorstellen staat ook dat afschaffing van de onroerende-zaakbelasting een waarschijnlijk verlies oplevert van 40.000 euro, terwijl in BN/De- Stem van oktober 2003 voor Tholen juist een winst stond van 580.000 euro! Toch een verschil van 620.000 euro, waar zwembad De Spetter weer 5 jaar lang inee vooruit kan. In de bezuinigingsvoorstellen wil de gemeente daar waar het kan uitgaan van het profijtbeginsel schrijft ze. De vraag is alleen: profijt voor wie? Een kind kan begrijpen dat bezuini gen op bijna alle sociale terreinen en tegelijkertijd wél prestigieuze en dure nieuwbouwprojecten willen uitvoeren, op zijn zachtst gezegd gefronste wenkbrauwen oplevert. In plaats van het profijtbeginsel zou ik eerder uit willen gaan van het 'vruchtbeginsel'. Wij betalen belas tingen om voorzieningen te krijgen, dat zijn onze vruchten, het profijt voor de burger. Als we geen voor zieningen krijgen of overhouden, waarom zouden we dan nog belas tingen betalen? Voor een (nieuw) gemeentehuis vol met ambtenaren en wethouders die alles duur uitbe steden? En die in plaats van het op peil houden van voorzieningen al lerlei nutteloze en prestigieuze pro jecten verzinnen ter meerdere eer en glorie van zichzelf? Zoals een Vos senkuil die blijkens de bezuinigs- voorstellen naast de 1,8 miljoen eu ro blijkbaar in 2007 nog eens 835.000 euro extra aan investering behoeft, terwijl de (toekomstige) gebruikers nu al omzien naar andere - goedkopere - mogelijkheden. Heeft het misschien te maken met het ontbreken van een effectieve parlementaire democratie op Tho len? De gemeenteraad heeft als volks vertegenwoordiging de beslissings bevoegdheid, zegt men. Als ik ech ter het debat van dinsdag 11 mei beluister, merk ik dat de raad van de wethouders geen duidelijke inkom sten- en uitgavenplaatjes krijgt en derhalve geen duidelijke afweging kan maken. Daarnaast proberen de wethouders door dreigen met de ge volgen de raad te dwingen hun wen sen te volgen. En dat is dus niet de mocratisch. Als de raad iemands wensen moet volgen, dan zijn dat de wensen van de burgers. Cees Boogaart, Schoolstraat 5, 4698 AN Oud-Vossemeer. Volgens een vergadering van de stuurgroep nieuwbouw gemeentehuis van 3 juli 2003 is het plan in Tholen 12 euro per inwoner voordeliger dan verbouwing van het gemeentehuis in Sint-Maartensdijk. SGP-raadslid Klippel noemde dat dinsdagavond bij de discussie over uitstel van het nieu we gemeentehuis. Zijn ABT-collega Boulogne vond dat ongelooflijk. „Dus je verbouwt dan hier ook voor 11,6 miljoen euro?" Nee, volgens Klippel zou verbouwing en uitbrei ding van het gemeentehuis in Sint- Maartensdijk 14,5 miljoen euro kos ten en nieuwbouw in Tholen 11,6 miljoen. Ook de SGP was echter voor 'herbezinnen' op het nieuwbouwplan in Tholen. „Want de bevolking be grijpt het onvoldoende of kan het on voldoende accepteren", zei Klippel. Wethouder Heijboer hield de raad voor, dat er sinds 1994 al heel veel uren in de voorbereiding van het nieuwe gemeentehuis zijn gestoken en om nu dan de zaak nog terug te draaien vond hij niet verstandig. VVD-fractievoorzitter mevr. Van Gorsel was het daarmee eens. „Er is geld voor het gemeentehuis geleend en ook veel energie in de voorberei dingen gestoken. Het zou verspilling zijn als we daarmee stoppen." Aan de andere kant merkte ze ook op, dat ze in principe voor het nieuwe ge meentehuis in Tholen was, maar dit moest niet ten koste van zwembad en bibliotheek gaan. VVD-raadslid Hoek bleek later op de avond toch voor uitstel van het gemeentehuis. De CU koos voor blijven in Sint- Maartensdijk met aankoop van pan den naast Morelli aan de Haven en een aanbouw van de gemeentewerk plaats. ABT en CDA kozen voor uit stel van de nieuwbouw in Tholen tot 2010. Wethouder Heijboer zegde de raad toe, dat hij de financiële gevol gen daarvan op een rij zal zetten. Maar hij waarschuwde alvast dat de noodkantoren met 14 werkplekken in Sint-Maartensdijk maximaal 5 jaar mochten blijven staan, dus daarvoor is eerder een oplossing nodig dan in 2010. VERVOLG VAN VOORPAGINA „En de wethouder kan erdoor naar buiten, want ik vind dat die met goed fatsoen niet door de voordeur kan." Verontwaardigd is Bouman over de aangekondigde plannen om het zwembad in Tholen te sluiten. „Ik groeide op in de crisisjaren. De drie cent die het kostte om te gaan zwemmen, hadden mijn ouders niet. Maar ik kreeg ze van een oom nadat ik een keer bijna was verdronken in de haven. Een uur moest ik lopen om bij het zwembad te komen, maar ik deed het en in een week tijd kon ik zwemmen. En hier wordt de kin deren de kans ontnomen om te leren zwemmen! Of moeten ze in de ha ven of de Vest gaan zwemmen? Nou ik ben klaarmeester geweest en ik denk niet dat dèt water zo gezond is." Ook van het inkrimpen van de bibliotheek snapt Bouman niets. „Onlangs werd bekend dat landelijk gezien Zeeuwse en Friese kinderen achterlopen op het leerplan. De en kelen die nog een boek lezen, wordt dat dan ook nog onmogelijk ge maakt." Nicoline Brasz in haar zwemband met daarachter haar moeder Ellen andere zwemmers uit Tholen, die dinsdagavond op de Markt in Sint- Maartensdijk demonstreerden voor behoud van de Spetter. De sluiting van het zwembad in Tholen werkte als de bekende rode lap. Bij alle bezuinigingsvoorstellen maakte opheffing van de Spetter ve le Tholenaren zo kwaad als een stier. De handtekeningenactie was met name gericht tegen de plannen voor sluiting van het zwembad in Tholen en andere openbare voorzie ningen, maar de Spetter domineer de. Dat was ook te zien bij de pro-te stactie op de Markt, waar de meeste aanwezigen uit Tholen kwamen, voorzien van zwembanden, snorkels en zwemvliezen. Als tijdens de dis cussie in de raadzaal het woord zwembad de Spetter valt, klinkt er op de Markt gejuich. Via luidspre kers van omroep Tholen kunnen de belangstellenden buiten de discussie ruim een half uur horen. Het is geen officiële raadsvergade ring, benadrukt de burgemeester, die als gespreksleider optreedt, maar een bijzondere avond. Een discussiebijeenkomst waar het col lege behoefte heeft aan richtingge vende uitspraken van de raadsfrac ties en alternatieven voor de bezui nigingsvoorstellen van b. en w. Dit met het oog op het maken van de kadernota 2005 die in juni ver schijnt. De grootste fractie in de gemeente raad, de SGP, stelde de burgemees ter meteen al teleur want M.J. Klip pel kondigde aan, niet met standpunten over de bezuinigingen te zullen komen. „Dat zou de omge keerde wereld zijn, want 17 mei praten we nog met de burgers in Meulvliet en als we nu conclusies trekken, zegt men maandag: wat heeft inspraak nog voor zin. In de commissievergadering van begin juni komen we pas met keuzes", zei Klippel. Na drie uren discussie, toen alle an dere fracties hun mening hadden ge geven, ging de SGP-fractievoorzit- ter plotseling overstag en meldde ook Klippel dat het zwembad in Tholen niet dicht moet. Daarmee was de raad unaniem voor handha ving van de Spetter. „Twee zwembaden op het eiland is ook een gegroeide situatie", zei Pv- dA-fractievoorzitter M.A.J. van der Linde. „Sluiting van de Spetter is maatschappelijk onaanvaardbaar." Het motief van b. en w. dat een ge meente van 24.000 inwoners zich geen twee zwembaden kan permit teren, vond de PvdA niet opgaan ge zien vele woonkernen en de histo rie, waarin eerst Sint-Maartensdijk en vervolgens Tholen een zwembad kreeg. Het CDA wilde in eerste instantie net als de SGP geen standpunt inne men, maar fractievoorzitter J.P. Bout sloot zich uiteindelijk ook bij de meerderheid aan. ABT was resoluut tegen sluiting van de Spetter. „Het bad in Sint- Maartensdijk is veel te klein om alle zwemmers uit de gemeente op te vangen", zei fractievoorzitter J.J.P.A. Boulogne. Wethouder F.J. Goossen was het met Van der Linde eens, dat de his torie heeft meegebracht dat we twee zwembaden op het eiland hebben. „Maar die voorzieningen zijn wel 20 jaar oud, dus daar moet een keer wat aan gebeuren. En de voorgeno men sluiting van de Spetter was geen bezuiniging, want het daar vrijkomende geld zou in Sint-Maar tensdijk worden gestoken, waar het zwembad opgewaardeerd zou wor den. Met een kapitaallast van 128.000 euro kun je veel doen. Dat zou wellicht zelfs tot een nieuw zwembad Haestinge kunnen lei den", zei de wethouder van sportza ken. P. van Belzen vroeg zich echter af, of sluiting van de Spetter uit de lucht is komen vallen, want dat stond niet eerder in een rijtje bezui nigingen. „Sluiting van het zwem bad in Tholen is voor ons niet be spreekbaar, want dat is tegen de toekomstvisie Bestemming Tholen 2025." Dat CU-standpunt werd ge deeld door D66, vertegenwoordigd door commissielid D.P. Suijkerbuijk omdat raadslid J. v.d. Donker ver hinderd was. D66 pleitte ook voor privatisering van het zwembad in Sint-Maartensdijk. „Daar is een sterke verbetering nodig als voor ziening voor de toeristische concen tratie aldaar." Wethouder Goossen liet Van Belzen weten, dat de sluiting van de Spetter niet uit de lucht was komen vallen. Feit is volgens hem wel, dat de kos ten van de twee zwembaden aan zienlijk zijn en daarom is daar bij de bezuinigingsoperatie ook naar geke ken. De VVD wilde bij monde van GJ. Hoek het zwembad in Tholen open houden en dat in Sint-Maartensdijk verbeteren. „U bent dus allemaal tegen sluiting van het zwembad in Tholen. Voor een aantal mensen is dat geen on aardig punt", zo vatte burgemeester Nuis de discussie dinsdagavond sa- Het kostte wethouder Velthuis de nodige moeite om de gemeenteraad dinsdagavond te bewegen om richtinggevende uitspraken te doen over de bibliotheek. Moesten de bezuinigingen nu wel of niet doorgaan en zo ja, in welke mate. Had immers de raad niet eerder het college opdracht gegeven om met voorstellen te komen om de kosten van de bibliotheek te beperken. Waren de kleine fracties veelal duidelijk, de SGP en met name ook de PvdA lieten het allemaal een beetje in het midden, totdat Velthuis zich kwaad maakte. „Welke kant wil de raad nu, want het standpunt is niet helder. We ko men nu al ruim een ton tekort op de bibliotheek, dus er is helderheid no dig. En als de raad het niet doet, ko men we als college zelf met voor stellen", zei de wethouder. P. van Belzen gaf die als eerste. „Tien procent bezuinigen en het bi- bliotheekbestuur mag dan zelf bepa len hoe dat ingevuld wordt", zei de CU-fractievoorzitter. „Ga met het bibliotheekbestuur in gesprek, maar niet met een dictaat", zei PvdA-fractievoorzitter M.A.J. van der Linde. Zijn insteek was ech ter het bezuinigingsvoorstel van b. en w., dus waarbij uiteindelijk al leen de bibliotheken van Tholen en Sint-Maartensdijk openblijven. „Ik wil wel aandacht vragen voor de jeugd en de ouderen, die minder mobiel zijn. We moeten ook beden ken dat de bibliotheek een ontmoe tingspunt is voor verschillende mensen." Van der Linde kon begrip opbrengen voor de kritiek van het bibliotheekbestuur dat men de be zuinigingen uit de krant moest ver nemen. „Dat was een dilemma voor ons, maar wanneer er eerder overleg was gepleegd, dan was ons verwe ten dat we achterkamertjespolitiek voeren." De SGP wilde wachten op de eerder toegezegde voorstellen van het col lege. Fractievoorzitter M.J. Klippel dacht al wel aan het meer inzetten van vrijwilligers om de personeels kosten van de bibliotheek te beper ken. „Dat zet geen zoden aan de dijk, dat levert te weinig op", ant woordde wethouder Velthuis. Maar volgens Klippel maken vele klein tjes toch een grote. VVD-raadslid G.J. Hoek wilde niet bezuinigen op de bibliotheek. „Dat is een voorziening dichtbij de men sen." Ook ABT zei tegen versobe ringen te zijn. „Er wordt immers veel gelezen in onze gemeente. Er moet een vervoerssysteem zijn, an ders kunnen we niet op de biblio theek bezuinigen." D66 wees alle voorstellen ten aan zien van de bibliotheek af. „Het is een noodzakelijke voorziening die het lezen ook voor minder draag krachtige mensen mogelijk maakt. Daarnaast brengt lezen de kennis van mensen naar een hoger niveau en deze mogelijkheid willen b. en w. de inwoners van Tholen toch niet ontnemen? Anders bijt u in de eigen staart." Wethouder Velthuis hield de raad voor, dat de Thoolse bibliotheek de duurste van Zeeland is. „We geven als gemeente bovenmatig veel geld uit aan deze voorziening. Daarom heeft de raadscommissie ons ook opdracht gegeven om naar andere oplossingen te zoeken. Die plannen zijn doorkruist door de bezuini gingsvoorstellen, maar we gaan nog steeds voor kwaliteit. We willen de bibliotheek overeind houden en ook de kleine kernen met de jeugd en de ouderen bedienen", aldus de wet houder. CDA-raadslid J.P. Bout was het met Van Belzen eens, dat er evenals op andere subsidies op de bibliotheek met 10% bezuinigd moet worden. „Maar met die korting blijft de hele voorziening dus niet overeind", zo hield Velthuis de raad voor. Dat was de raadsmeerderheid van SGP, PvdA, CDA en CU wel duide lijk. Met het al aanwezige tekort van ruim een ton dit jaar en de 10% bezuiniging in 2005 zullen alle bi bliobussen en permanente biblio theekvestigingen nooit gehandhaafd kunnen worden. Bibliotheekvoorzitter mevr. Boelhouwers (v.r.n.l.), directeur Otterman, medewerkster rtievr. Esseling van de bibliobus, secretaris Zuidweg en bestuurslid mevr. Boogaard konden soms de humor van de actie tegen de bezuinigingen nog wel inzien.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2004 | | pagina 9