Over welke bezuinigingen gaan we het hebben? 'Bibliotheken mogen niet dicht, anders verliest raad zijn gezicht' 'Zwembad sluiten? Is net geverfd' ZLM MOTORVERZEKERING? HUIS Bestuur, personeel, vrijwilligers en lezers slaken noodkreet 21 bekeuringen Promotiedag aardappelen Rommelmarkt gehandicapten Donderdag 13 mei 2004 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 7 Belastingverlaging Monaco Houdt zwembad en bibliotheek in stand Heel boos Handtekeningen voor de Spetter en tegen voorgestelde bezuinigingen „Nee, dit verrast me niet," zei burgemeester W. Nuis maandagochtend nadat hij ruim 7000 handtekeningen in ontvangst had genomen tegen het sluiten van zwembad de Spetter in Tholen en de andere voorgestelde bezuini gingsmaatregelen van het college. „Als je je oor te lui steren legt, weet je dat dit een behoorlijke impact heeft op de samenleving. De handtekeningen beantwoorden aan de commotie die is ontstaan." Hartstichting Kinderhulp Broekriem Op 17 mei a.s. zijn de inwoners van Tholen en Sint-Philipsland uitgeno digd om te komen spreken over de bezuinigingen. De vraag is, gaan we het hebben over de bezuinigingen die de gemeente wil, of zoals de inwo ners van Tholen bezuinigingen zien? Ik ben benieuwd. Deze brief zal aangeven dat met eenvoudige bezuinigingen, de belastingen zelfs met 20% omlaag kunnen en dat de voorzieningen worden behouden. Voor dat ik hierop in ga, eerst een stukje terug in de tijd. -kunnen bezuinigen, het enige dat Stemmen van lezers In een berekening in een ingezon den brief van mij in de EB van 22 mei 2003 (ten tijde van de actie te gen het nieuwe gemeentehuis van Rijnberg en van Gorsel) is vastge steld welke enorme lastenverzwa ringen de inwoners te wachten stonden. Helaas komen deze bere keningen uit en de door mij bere kende bedragen blijken veel te be scheiden te zijn geweest. Naar aanleiding van de actie van Rijn berg heeft de gemeente, via een du re mediacampagne, geprobeerd de inwoners van de noodzaak van een nieuw gemeentehuis te overtuigen. Leuk geprobeerd, maar zo erg op ons achterhoofd gevallen zijn we ook weer niet. Opvallend is dat de gemeente bijna puntsgewijs mijn brief heeft afgehandeld in haar ad vertenties. Echter op de meest be langrijke vaststellingen, namelijk de financiële, was geen respons. Vandaar dat ik mij nu geroepen voel om nogmaals te reageren, om dat we het na dé huidige bezuini gingsronde nog zwaarder te verdu ren zullen krijgen. Hierna blijkt waarom. 1. De gemeente spreekt nadrukke lijk tegen dat de huidige belasting verhogingen en bezuinigingen iets van doen hebben met het nieuwe gemeentehuis. Dit is juist, dit heb ik ook niet geschreven. Was het maar waar dat de belastingverho gingen hierop betrekking hebben! Dé rekening voor de nieuwbouw krijgen we helaas nog gepresen teerd. In de berekening was deze vastgesteld op 25%, boven op de jaarlijkse 15%. Dus wie zal dat be talen? Zoete lieve.... Met stip wor den we de duurste gemeente van Nederland en voor onze voorzie ningen moeten we in Roosendaal zijn. Is dat lachen daar, om die ex tra inkomsten van dieThole- naars. 2. De gemeente probeert de illusie in stand te houden, en wringt zich in allerlei bochten (en financiële gaten), dat er reserves/potjes zijn die de nieuwbouw financieren. Dit is juist, de reserves zijn er deels, maar staan echter niet renteloos op een rekening. Nee, de reserves zijn aangewend voor allerlei andere doeleinden, die dan weer op een an dere manier gefinancierd moeten worden. Hoe je het wendt of keert, de gemeente zal per saldo (zonder tegenvallers) 15 miljoen euro moe ten lenen, tegen de - helaas reeds afgesloten - veel te hoge rente van 5,75%. Rentelasten worden hierbij vastgesteld op minimaal 800.000 euro per jaar. Hiermee worden de inwoners al met een eerste onvoor ziene tegenvaller geconfronteerd. Gelukkig is er nog wel wat te be zuinigen. Het zwembad van Smer- diek is nog niet wegbezuinigd en de molen van Sint-Philipsland slopen we gewoon, dus gemeente grijp uw kans. 3. Nog een vaststelling waarop geen respons is gekomen. Als er 15 miljoen wordt geleend, zal er ook afgelost moeten worden. Een waar heid als een koe, niet toch? Lenen op 20 jaar betekent per jaar een af lossing van 750.000 euro. Hier ligt de kiem voor weer een bezuini gingsronde. Hoera, we kunnen de bibliotheek in Smerdiek nog sluiten en hier en daar een dorpshuis. 4. Volstrekt onduidelijk blijft hoe de gemeente denkt de afschrij vingskosten - 750.000 euro per jaar bij afschrijving in 20 jaar of 375.000 euro bij 40 jaar (zoals de gemeente wil, wat fiscaal en econo misch totaal onrealistisch is) - te fi nancieren. Vast staat dat deze kos ten zwaar op de exploitatierekening zullen drukken, dit bovenop de to renhoge exploitatiekosten van zo'n enorm gebouw. Hier is totaal geen rekening mee gehouden. Ik weet nu even niet meer waar we nog op we nog hebben is een gemeentehuis gevuld met 220 ambtenaren. Om de voorzieningen zoals biblio theken, zwembaden, restauratie mo len Sint-Philipsland, invalidenvoor- zieningen en dorpshuizen op peil te houden, zal er toch 6 miljoen euro bezuinigd moeten worden. Omdat het te gemakkelijk is om commen taar te leveren, volgen een aantal haalbare voorstellen. Ik ga ervanuit dat de gemeente de voorstellen ook oppakt en 17 mei a.s. niet gebruikt als een zoethoudertje naar de inwo ners toe. Oftewel, laat ze maar een avondje zeuren en we gaan daarna weer lekker verder; de inwoners trappen er niet meer in en laten zich niets meer op de mouw spelden. A. Een nieuw gemeentehuis is niet meer haalbaar, aangezien vaststaat dat de gemeente nog met vele finan ciële tegenvallers te maken krijgt, zie 1 t/m 4 hierboven. Het staat vast dat de kosten onvoldoende zijn voorzien door de gemeente en dat zal leiden tot verdere dramatische bezuinigingen. Blaas dit project af en slik uw verlies. Financiële des kundigheid ontbreekt nu eenmaal bij onze gemeente, verder kijken dan 2003 is al te veel gevraagd. B. Plaats het Markiezaatcollege van Smerdiek niet over naar Tholen. Be zuiniging 6,5 miljoen euro over 5 jaar, te verhogen met de verhuiskos ten. Het heeft geen zin om onder de rook van Bergen op Zoom en Steen bergen een zoveelste gelijksoortige school te stichten. Houd rekening met de afstanden op de eilanden. Houd deze school lekker centraal in Smerdiek. C. Huur geen externe adviesbureaus, consultants, onderzoekers (bijv. in zake Bogert 8000 euro) etcetera meer in. Het leidt allemaal tot niets, althans alleen tot hoogmoed. Bezui niging 500.000 euro per jaar. De ge meente schrijft en laat schrijven, sta pels nota's voor hoe o.a. Tholen en Sint-Philipsland er in 2025 uit moe ten zien, maar is niet eens in staat om 2004 goed uit te rekenen. Pas per eind maart komt men tot de ont dekking dat de salariskosten 10% hoger zijn dan begroot, ondanks dat men al drie keer de maandsalarissen over 2004 heeft uitbetaald. In de maandcijfers, waarin de werkelijk heid wordt vergeleken met de begro ting, had dit al in januari gesignal eerd kunnen worden. Wakker worden! D. Stop met het plan Noord in Tho len, ombouw industrieterrein naar woon/winkelgebied. Dit zou in eer ste instantie kostenneutraal moeten gebeuren. Er is nu al 1 miljoen vrij gemaakt om het verwachte verlies te dekken. De bedrijven die daar zitten, willen helemaal niet weg. Blaas dit project af en slik het nu nog geringe verlies. E. Breng Tholen en Sint-Philipsland in status quo. Voor geen enkele in woner hoeven we als gemeente gro ter te worden. 25.000 inwoners is mooi zat, bouw alleen nog betaalba re huizen voor de eigen inwoners c.q. kinderen. Tholen hoeft niet zo nodig mee in de vaart der volkeren. De enigen die er wel bij varen zijn burgemeester en wethouders, bij een groter inwoneraantal strijken zij een hoger salaris op. Dit betekent dat de gemeente geen plannen hoeft te schrijven, dat het huidige ge meentehuis niet groter hoeft en dat we met minimaal 20 ambtenaren minder toe kunnen. Bezuiniging door natuurlijk verloop 800.000 eu ro per jaar. F. Er zijn zo nog eenvoudig, maar even effectief, andere bezuinigingen te vinden. Plaats het oud archief en een deel van het nieuwe in het oude stadhuis van Tholen of in een leeg gebouw (ex-arbeidsbureau, ex- bank) op het eiland. Er komen dan in het gemeentehuis vele vierkante meters en kubieke meters bij, zodat er ineens ruimte 'plenty genog' is. Zet de kantine in het archief en maak van de kantine kantoren. G. Stop met geld-over-de-balk-pro- jecten, zoals bruggetjes over de vest, automatische verkeerspalen, rotondes in de polder etcetera (voor dat je in Stavenisse aankomt, ben je tureluurs gedraaid). Tellen we de bezuinigingen B t/m E op, zijnde 14 miljoen euro, en trek ken er de 'noodzakelijke' bezuini gingen van 6 miljoen vanaf, dan ontstaat een voordelig verschil van 8 miljoen over 5 jaar. Dit is per jaar 1.6 miljoen euro. Geef dit bedrag aan de inwoners terug. Over 8000 belasting betalende huishoudens is dit 200 euro per jaar aan belasting verlaging oftewel 20%. Hierdoor worden we niet meer de duurste ge meente en komen we in de midden moot. In plaats van een jaarlijkse verhoging van 5% tot 15% kunnen de belastingen met 20% omlaag en behouden we al onze voorzienin gen. Het staat bij deze vast dat juiste bezuinigingen leiden tot belasting verlaging. Vorige week was er een briefschrij ver die Tholen vergeleek met Mon aco. Was het maar waar, want daar heerst een aanzienlijk vriendelijker belastingklimaat dan in Tholen. Nee, we kunnen Tholen beter 'Pa lermo aan de Eendracht' noemen. Luik wordt in België 'Palermo aan de Maas' genoemd. Niets werkt daar en niemand weet waarom. Zelfs de parkeermcters worden niet meer geleegd, vanwege het wanbe leid. Ze zitten vol/verstopt met munten en toch krijg je een parkeer boete als je geen bonnetje hebt. En de criminaliteit? Daar kijkt geen hond naar, want de parkeerboetes gaan voor. Heb je daar de vuilnis- dienst al eens gezien? De gemeente zou eens op een vrije zaterdag in Luik moeten gaan kijken. Tenslotte rest mij complimenten over te brengen aan o.a. mevr. van Gorsel (St.-Maartensdijk), de heren Rijnberg(St.-Maartensdijk), Kwaak (Bergen op Zoom) en Boogaart (Oud-Vossemeer), die met hun inge zonden brieven en acties al jaren op haast profetische wijze aan de kaak stellen, wat nu in werkelijkheid plaats aan het vinden is. En die nu, zoals vast staat, voor meer dan 100% gelijk hebben gehad! Of is hier sprake van gewoon gezond boerenverstand en het kunnen reke nen op de achterkant van een siga- rendoosje? Zeeuwen smijten niet met geld en Tholenaars al helemaal niet. Ge meente u bent er voor het algemeen nut. Doe en werk zoals de bewoners van onze eilanden. Wees integer, spaarzaam, doe maar gewoon en niemand heeft de wijsheid in pacht., Verzoek aan de inwoners: Benader de gemeente met respect op 17 mei. De gemeente is zo sportief om de inwoners de kans te geven om over de bezuinigingen te praten. Verzoek aan de gemeente Tholen: Sta open voor de wensen en de sug gesties van de inwoners en doe er deze keer iets mee. Als er één ding duidelijk is, dan is het dat we geen nieuw gemeentehuis willen en niet deze bezuinigingen. Anton van Oost, Oranjerie 4, Tholen. Met verslagenheid vernamen wij de voorgenomen sluiting van bibliothe ken en zwembad De Spetter. Wij, nu grootmoeders, hebben als jonge moeders het journaal gehaald door met veler inspanning de oesterput ten handmatig uit te baggeren om een veilige zwemplek voor onze kinderen te scheppen. Wat waren we blij met onze onvolprezen Spetter! Ook heeft een grote groep vrijwilli gers zich veel moeite getroost om een fijne bibliotheek van de grond te krijgen. Beide ontspanningsmogelijkheden zijn voor jong en oud, arm en rijk, voor alle gezindten en voor ieder bereikbaar. Gemeentebestuur! Wij doen een dringend beroep op u om deze voor zieningen in ieder geval in stand te houden Adri Boxhoorn en Annie Deurloo, Tholen. Waarom sou it met minder genoegen nemen Assurantiekantoor Van Dijke Burgemeet 25 Poortvliet Tel: (0166) 612 509 Ij Jan P.M. Ovcrhcckc L v - "T" Ten Ankerweg 72 - Tholen Tel: (0166) 602 888 Advertentie I.M. CitttS 'fcj.'fojfiü" ijl jhaiiwi. Advertentie I.M. Leerlingen van de Oosterscheldeschool protesteren tegen het verdwijnen van de bibliobus in Scherpenisse. Na het zingen van het lied 'Laat de bibliotheek niet verzuipen(op de melodie van Lang zal ze levenwerden gele en rode ballonnen opgelaten met daarop de tekst van het refrein. Nee, het is geen feest, benadrukt voorzitter G. Boelhouwers-Stigter van de Thoolse bibliotheekstichting dinsdagmorgen op de Markt in Sint- Maartensdijk. Met de gele en rode ballonnen en uitgelaten leerlingen van de Oosterscheldeschool uit Scherpenisse lijkt het daar wel een beet je op. Het gaat echter om een protest. „De bezuinigingsplannen van de gemeente zijn slecht voor jullie allemaal, lezers en personeel van de bi bliotheken. Alleen de gemeenteraad kan nog een gunstig besluit nemen. Hopelijk horen ze onze noodkreet!" Naast de leerlingen van de Ooster scheldeschool zijn er nog verschil lende schooldirecteuren en leer krachten aanwezig. Bestuurders van de bibliotheek, medewerkers en vrij willigers van de uitleenposten. De kinderen hebben twee borden mee gebracht die ze directeur W. Otter man aanbieden. Er staan leuzen op als: laat de bieb staan, hij mag niet weggaan. Twee dames uit Sint-Phi lipsland hebben een spandoek mee gebracht met een langere tekst: Ge meenteraad van Tholen, hou nu toch eens op met dolen. Zoveel mensen die willen lezen, moeten zij weer de dupe wezen. De bibliotheken mogen niet dicht, anders verliezen jullie je gezicht. Voorzitter mevr. Boelhouwers noemt het snijden in de bibliotheekvoorzie ningen ,een gemakkelijke bezuini ging.' „Temporiseer de bouw van het nieuwe gemeentehuis maar in plaats van op cultuur te gaan bezuinigen. Een bibliotheek is onmisbaar voor het onderwijs. Er is juist betere kwa liteit nodig in plaats van minder geld. We zijn boos en vragen de gemeen teraad om een wijs besluit te ne men." Directeur Otterman wijst erop dat de Thoolse bibliotheekstichting samen met de gemeente twee jaar bezig is geweest om de kwaliteit te verbete ren. „We zijn het dan ook oneens met de bezuinigingen. Onze prima voorzieningen moeten we een in standhouden en geen kwetsbare groepen als kinderen en ouderen die niet mobiel zijn, de dupe laten wor den. Anders moeten ze straks op de fiets naar de bibliotheek in Tholen of Sint-Maartensdijk. En dat heeft niks met kwaliteitsverbetering te maken. Ik hoop dan ook dat dit begin van onze protestacties helpt om de bezui nigingsplannen te keren", aldus Ot terman. Marloes Esseling komt met de bi bliobus elke week naar de scholen in Stavenisse en Scherpenisse. Volgens haar is het een gewaardeerde voor ziening met 300 lezers en 14.000 uit leningen in 2003. „We hebben nog een maand de tijd om de gemeente raad op andere gedachten te brengen. Laat overal je protest horen", zegt voorzitter Boelhouwers. Ze verwijst naar de handtekeningen lijsten die bij allerlei winkels in de gemeente liggen. Op 17 mei worden die aangeboden aan de gemeente raad. Directeur M.D. Baaij van de School met de Bijbel uit Sint-Anna- land biedt directeur Otterman al een pakketje handtekeningen van zijn leerlingen aan. Hij heeft de sluiting van de bibliotheek in zijn woon plaats eerder ,een educatieve ramp' genoemd. Penningmeester J. Kloet zegt ,heel boos' te zijn over de manier waarop de bezuinigingsplannen door b. en w. naar buiten zijn gebracht. „Ons be stuur moest het in de krant lezen. We wisten van niets, terwijl we in april nog een gesprek met de wethouder en haar ambtenaren hadden gevoerd. Het bibliotheekplan, dat twee jaar geleden door Deloitte Touche is doorgerekend en waarmee de ge meente akkoord was, wordt zomaar onderuit gehaald." Volgens de pen ningmeester was dat op zich al een probleem, want de bestaande situatie leverde al een tekort op van 120.000 euro. Voorzitter mevr. Boelhouwers is ver bolgen dat het personeel de sluiting van de bibliotheken, behalve die in Tholen en Sint-Maartensdijk, uit de krant moest lezen. „Er was paniek toen onze medewerkers van de be zuinigingsvoorstellen hoorden." Vol gens de voorzitter zou er bij een cen trale bibliotheek in Tholen, zoals b. en w. voorstellen, nieuwbouw nodig zijn en dat vergt ook het nodige. „Met het beleid dat de gemeente nu voorstaat, kun je geen basisbiblio theek meer vormen." Directeur Otterman vindt de plannen .totaal in tegenspraak' met de ge sprekken die steeds met de wethou der en haar ambtenaren zijn ge voerd. Verhoging van de leesgelden is volgens hem ook niet mogelijk omdat de bibliotheken in de Ooster- schelderegio daarover afspraken met de provincie hebben gemaakt. Een sterkaart kost 45 euro per jaar, een basiskaart 30 euro. Dat geldt alleen voor volwassenen, de jeugd leest gratis. Overigens wijst penning meester Kloet erop, dat de lezersgel- den nu maar 10% van de inkomsten uitmaken. Het overgrote deel vormt de subsidie van de gemeente Tholen, die 1,2 miljoen euro in 2005 moet bezuinigen, maar de bibliotheek wil geen euro missen. De voorzitters van de zes biblio theekstichtingen in de Oosterschel- deregio hebben de drie betrokken ge meentebesturen een protestbrief gestuurd tegen de bezuinigingen. Al le Thoolse raadsleden hebben een exemplaar op hun huisadres ontvan gen, evenals gedeputeerde G.R.J. van Heukelom. Hij kreeg maandagochtend de stapel met handtekeningen van Elga van der Zande uit Tholen in de burger zaal van het gemeentehuis. Behalve handtekeningen waren er ook brie ven van kinderen bij die reageerden op het voorgenomen besluit de deu ren van de Spetter dicht te doen. Sylvia Govers las er enkele voor: 'Vaarwel zwembad.' schreef Jessica Speet van Ter Tolne, ,het is absoluut heel stom om het zwembad te slui ten. Het slaat nergens op want het is net geverfd.' Ook Bas van der Steldt van de Eben Haëzerschool reageerde: .Belache lijk dat het zwembad weggaat. Pure onzin. Wat gaat de jeugd dan doen? Ze gaat kattekwaad uithalen, zwal ken over straat. Stop met de Vest en het nieuwe gemeentehuis. Er komen in Tholen nog eens 10.000 mensen bij.' De actie was ook gericht tegen de andere voorgestelde bezuinigingen want Claudia de Jong had een lijst meegebracht waarop staat wat er zou moeten gebeuren om geld te be sparen. Ze las voor welke keuzes er gemaakt zouden kunnen worden. Zo zou de vestiging van hel Markie- zaatscollege niet naar Tholen moe ten verhuizen maar in Sint-Maar tensdijk moeten blijven. Dat zou 6,5 miljoen euro besparen. Ook het ge- Bij een algemene verkeerscontrole kregen 21 weggebruikers van de politie een bekeuring. De controle vond plaats tussen donderdagmid dag vijf en vrijdagnacht twee uur. De bekeuringen werden uitgeschre ven voor: het rijden onder invloed van alcohol, 11 x het niet dragen van een autogordel, geen APK keu ring, 2 x geen helm bij het rijden op bromfiets, 2 x onterecht gebruik van mistlampen, defecte verlichting; aanhangwagen, gebruik verdrij- vingsvlak, fietsen op rijbaan in plaats van het fietspad, het verbran den van afval. In totaal werden bij deze controle 150 verkeersdeelne- mers gecontroleerd op alcoholge bruik. meentehuis zou in de smalstad moe ten blijven. Zeker nu aangekondigd is dat er elf ambtenaren weggaan. De molens in Scherpenisse en Sint- Philipsland zouden in particuliere handen over moeten gaan, de twee gemeentelijke zwembaden gepriva tiseerd. Ook zou de gemeente kun nen besparen op hondenuitlaatplek- ken. Gewoon boetes geven aan overtreders is beter, vindt het co mité. Verder zou de stedenband met het Poolse Iwawa opgezegd moeten worden. Het geld daarvoor kan be ter bestemd worden aan de Thoolse jeugd. Ook vraagt het comité zich af waarom de Vest in Tholen uitgegra ven moest worden, want dat kost De collecte voor de Hartstichting heeft in Sint-Philipsland 850,07 eu ro opgebracht (111 euro minder dan vorig jaar) en in Poortvliet 662,71 euro. Voor het nationaal fonds kinderhulp is in Sint-Maartensdijk 539,70 euro ingezameld en in Tholen 1404,49 euro (110 euro meer dan vorig jaar). Het geld komt ten goede aan kinde ren in ons land die, meestal door problemen thuis, te maken krijgen met jeugdzorg. De twee Thoolse veilingen organi seren als uitvloeisel van het nieuwe beleid woensdag 2 juni een promo tiedag rondom de nieuwe aardappe len. Kok Maurice de Coninck van de Gouden Leeuw uit Scherpenisse zal ,alle geheimen van de heerlijke, verse aardappelen' onthullen. De vroege aardappelen verdienen meer aandacht ,van mensen met smaak', zegt de promotiecommissie, die be staat uit David Hage, Kees Bijl, Jo Versluys en Gerard Brooijmans. Het thema van de promotiedag is: ,Met de Thoolse aardappel aan tafel.' Het wordt een ontmoeting van alle be trokkenen bij de aardappelketen: te lers, veilingen, afnemers, detaillis ten en leveranciers. Ook het productschap, de provincie Zeeland en landbouworganisatie ZLTO is aanwezig. De manifestatie, waar voor 320 uitnodigingen zijn verzon- j den, wordt in een daarvoor speciaal aangeklede veilinghal gehouden. De stichting Ontspanning Gehandi capten houdt zaterdag 22 mei de jaarlijkse rommelmarkt in Scherpe nisse. Tussen half twee en vijf uur is er in en rond clubgebouw Ons Huis aan de Langeweg weer een enorme hoeveelheid nieuwe en gebruikte artikelen te koop. De opbrengst komt ten goede aan de ontspan ningsavonden voor verstandelijk gehandicapten die de stichting we kelijks organiseert. veel geld. Dat laatste is bijna klaar. Maar met de voorgestelde besparingen kun nen andere zaken in stand worden gehouden, zo meent het comité. Waaronder het peuterwerk, het bu reau Halt. de bibliobussen en het zwembad. Het comité noemt ook de sociale werkvoorziening Betho, maar die is al verhuisd naar Goes. Nuis zei dat het b. en w. de handte- keningen serieus nemen. Het was niet voor niets dat het college van j burgemeester en wethouders, en de gemeentesecretaris S. Nieuwkoop voltallig aanwezig was. „We heb ben de opdracht van de raad gekre gen om te bezuinigen. Zoals u weet hebben we een probleem met de fi nanciën. Het gaat ook aan ons niet voorbij en wij hebben de opdracht van de raad verstaan. Het is een ge meenschappelijke zaak. U heeft handtekeningen tegen de bezuini gingen opgehaald, maar het is be gonnen met een actie tegen het slui ten van het zwembad." Van der Zande bevestigde dat. Nuis sprak zijn waardering uit voor de actie. „We hebben er begrip voor dat u op de barricades springt." Hij onderkende dat' het sluiten van een zwembad gevoelig ligt en dat zo'n maatregel niet snel geaccepteerd zal worden door de bevolking. „De maatregelen grijpen in in de samen leving. Zeker nu iedereen de broek riem moet aanhalen. Maar het is wel zo dat er iets moet gebeuren. Onze voorstellen liggen nu bij de ge meenteraad." Nuis zei de raad op de hoogte te zul len stellen van de actie en de petitie tegen de bezuinigingen. Hij nodigde het comité uit om maandagavond in Meulvliet hun zegje te komen doen. Hoeveel handtekeningen er per woonkern is opgehaald is niet dui delijk. Elga van der Zande: „Hel is allemaal zo snel gegaan. Daar heb ben we niet naar gekeken. Maar de lijsten hebben overal gelegen. Op scholen, in de bibliotheek, in de peuterspeelzalen, in het zwembad en in winkels." Een naam voor het comité was er niet, zei ze. „Ja, comité Cromvliet. want onder een bakje koffie 's och tends is het bij mij thuis begonnen toen we hoorden dat het zwembad dicht zou gaan. 's Middags zijn we al op pad gegaan. Het vuurtje is bij ons aangewakkerd en het is een heel groot vuur geworden." Elga van der Zande (met pandeksels) van het actiecomité Cromvliet bespreekt met burgemeester Nuis de leuzen op de spandoeken met linksachter de tekst: 'We vervelen ons te pletter zonder zwembad de Spetter. V

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2004 | | pagina 7