Ten Anker herdenkt overleden bewoners Grotenhuis beslist deze maand over doorgaan uitbreiding Krabbenkreek Cheque van Monuta voor cursus vrijwilligers in terminale zorg ZLM REISVERZEKERING? FINANCIERING? www.rabobanktholen.nl Gemeente wint Wiel Award Nieuwe bedrijven DEV ontvangt Z. Holland koor Donderdag 13 mei 2004 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 5 Barre wandeling over 100 kilometer Tholen Oud-Vossemeer Sint-Annaland Stavenisse Sint-Maartensdijk Sint-Philipsland Boswet Vijftien Stankcirkel Haven Nieuw initiatief erg positief ontvangen In zorgcentrum Ten Anker in Tholen wordt een herden kingsbijeenkomst gehouden voor de bewoners die sinds januari vorig jaar overleden zijn. Een nieuw initiatief dat bijzonder op prijs wordt gesteld, zo blijkt. „Er hebben zo'n 70 familieleden aangegeven dat ze willen komen. Maar ook van mensen die verhinderd zijn, zijn heel mooie reacties gekomen", vertelt Adrie de Graaf. Zij zit in de werkgroep die de bijeenkomst heeft voorbereid. Het idee komt van pastoraal werker Jaap Verbruggen en het is de bedoeling een dergelijke herdenkingsbijeen komst twee keer per jaar te organiseren. Stiltecentrum Projectontwikkelaar Visser ontkent overtreden regels in Sint-Annaland Inmiddels zijn 47 van de 81 kavels verkocht. De eerste asfaltlaag voor de wegen ligt er, aan het kantoor- en kan tinegebouw wordt driftig gewerkt. In de Suzannapolder te Sint-Annaland is de metamorfose van camping in cha letparc Krabbenkreek in volle gang. Dat er bij het ont mantelen van de oude camping, en nu, allerlei regels met voeten zouden zijn getreden, ontkent directeur P. Visser van Grotenhuis ontwikkelingsmij. Hij heeft zich boos gemaakt over vragen van de ABT-fractie aan het ge meentebestuur waarin dat gesuggereerd wordt. De uit breiding van de camping met nog eens 68 kavels gaat mogelijk niet door. Als Visser er deze maand niet uit komt met palingrokerij Scherpenisse, die bezwaar maakt, dan blaast de projectontwikkelaar de uitbreiding af. „Deze maand vallen de beslissingen. Want naar de Raad van State ga ik niet", zegt de 66-jarige Visser. Een cheque ter waarde van 1275 euro als bijdrage voor een cursus voor de vrijwilligers van de terminale zorg (VTZ). Die werd vrijdagmiddag symbolisch uitgereikt door Elly van der Jagt van Monuta Uitvaartzorg Tholen aan Jacqueline Heijboer van de stichting netwerk vrij willige zorgsector Tholen waaronder VTZ valt. Stortregens en wind trotseerden Wim en Valentyna van Vossen uit Scherpenisse tijdens de wandeling van 100 kilometer met start en fi nish in het Belgische Turnhout. Het was de eerste keer dat het stel deze afstand liep, maar het was wel me teen een zware tocht gezien de bar re weersomstandigheden. Van Vos sen (50):„Toen we vertrokken stortregende het. We zijn vrijdag om negen uur 's avonds weggegaan en kwamen zaterdagavond tegen zeven uur weer aan. We werden drijfnat onderweg, ondanks de goe de regenkleding. We hebben ons twee maal omgekleed." Van de 375 lopers aan de start van de Tijltocht vielen er onderweg ruim 200 af. Gemiddeld loopt het echtpaar 6,8 kilometer per uur, maar op het eind van de tocht door het Vlaamse land zakte dat gemid- Inschrijvingen in het Handelsre gister van nieuwe bedrijven op Tholen en Sint-Philipsland in de maand april 2004. La Galleria, Eendrachtsweg 8, kleinhandel in cadeau-artikelen en woonaccessoires, eenmanszaak van mevr. L.E. Hage. Djula ambulant kapster, Binnenka mer 4, ambulant dames-, heren- en ki nderkappersbedrij f, eenmanszaak van mevr. D. de Nijs-Sodolovic. Handelsonderneming van He- ijbeek, Hikseweg 5a, importeren van producten uit anderen EU-lid- staten en deze in Nederland verko pen door middel van advisering, groothandel in producten binnen Nederland, eenmanszaak F.F.A. van Heijbeek. Jessica de kapster, Ring 14, ambu lant dames-, heren- en kinderkap- delde naar 4 kilometer per uur. Me vrouw Van Vossen (45) werd drie keer verzorgd aan haar voeten van wege de blaren die ze opliep en moest ook andere schoenen aan trekken. Wim van Vossen is sinds een jaar bezig met de wandelsport. Vorig jaar liep hij voor het eerst de lang ste afstand van 50 kilometer op de Zevendorpentocht in Oud-Vosse meer. Zijn vrouw heeft sinds half maart de wandelschoenen aange trokken. Samen lopen ze doorde weeks twee keer zo'n 25 kilometer (ongeveer vier uur) en in het week einde een tocht van 50 kilometer in Nederland of België. De spanning om de tocht te vol brengen is voor Van Vossen de voornaamste drijfveer. „Je wilt tot het uiterste gaan. We willen graag aan de Nijmeegse Vierdaagse mee doen, maar we waren te laat voor de inschrijving." Nu is het vizier gericht op de nachttocht Vlissin- gen-Bergen op Zoom. persbedrijf, eenmanszaak van me vr. C.G. Plandsoen. Plamex, Bronsgeestweg 20, het ver vaardigen van, alsmede de groot handel in en export van plafond- en wandpanelen, vennootschap onder firma van mevr. C.M. van Dijke-van den Bergh en P. van Dijke, 3 perso neelsleden. 't Kombuis, Buurtweg 3, eetcafé, vennootschap onder firma van mevr. M.A. Smits en M.A. Goedegebuure. Herwegh Design, Pierhoekseweg 1, het ontwerpen en vervaardigen van meubels en interieuren, eenmans zaak van A.J. Herwegh. Lianne Zuidweg, Schoolstraat 11 voedingssupplementen Herbalife, eenmanszaak van mevr. J.C.J. Zuid- weg-Walpot. De projectontwikkelaar kocht de camping van de familie Dusink om deze - aansluitend bij het zomer woningenpark in de Kleine Suzan- napolder en het waterfront-plan langs de haven die Grotenhuis ont wikkelt - op te kunnen knappen. De plannen zorgden voor commo tie onder de mensen die tot dan toe, velen al een reeks van jaren, op de Monuta kent een liefdadigheids fonds dat elk jaar kleine projecten steunt. Dit jaar is het oog gevallen op de terminale zorg die vrijwilli gers verrichten als aanvulling op de zorg die familie, de wijkverpleging of de thuiszorg geeft aan mensen in hun stervensfase. Het Monuta Charity Fund is in 1999 opgericht en steunt landelijk jaar lijks 100 tot 150 projecten voor een totaalbedrag van 340.000 euro. Het thema van vorig jaar was Zorg voor elkaar. Dit jaar is dat Geef kleur aan Krabbenkreek stonden. Zij zouden een plaats moeten kopen en de meesten konden dat niet. „Ik be grijp dat zoiets voor mensen verve lend is. Het is ook heel naar, maar dat is een commercieel verhaal", zegt Visser. Hij legt uit dat zijn be drijf hei 'pare' aanlegt met alle be nodigde voorzieningen en dan de kavels verkoopt. „Er komt een ver- het leven. Elke medewerker van Monuta mag voorstellen indienen. De keuze viel op vrijwilligers termi nale zorg, zo vertelde mevrouw Van der Jagt. „Omdat zij zeer nauw be trokken is in de laatste levensfae en dat ook nog op vrijwillige basis doet. De aanvraag voldeed aan de criteria. Het is bedoeld als donatie voor de cursus deskundigheidsbe vordering voor de vrijwilligers." Coördinatrice Jacqueline Heijboer bedankte mevrouw van der Jagt voor de royale bijdrage ten behoeve eniging van eigenaren die het park gaat exploiteren." Het is ook de re den dat er bij de gemeente geen bouwaanvragen van Grotenhuis liggen: „Wij bouwen niets. We le veren een kavel en daarop zet de eigenaar iets neer." En dan gaat het om wat Visser om schrijft als 'mobile homes'. Want vaste bouwsels mogen er op grond van het huidige bestemmingsplan niet komen. „De vergunning waar mee we moeten werken dateert al van 1969", zegt M. Bosters van Grotenhuis. De toekomstige ge bruikers zijn dus verplicht iets op wielen te plaatsen. „Het moet bin nen 24 uur verplaatsbaar zijn, dat is het enige wat de wet voorschrijft", licht hij toe. Bewoners zullen moe ten aansluiten op de riolering, een eigen doucheruimte moeten heb ben en hun onderkomen zal winter hard moeten zijn. Bovendien komt in de overeenkomst een boetebe ding op permanente bewoning, al dus Visser. Het permanent wonen op recreatieparken is iets wat de provincie Zeeland ook in de on langs gepresenteerde concept- woonvisie afwijst. Middelburg staat evenmin 100% vaste chalets van de vrijwilligers. In de cursus wordt onder meer aandacht besteed aan een goede zorghouding zoals het inschatten wanneer een vrijwil liger het voortouw neemt, of zich juist terugtrekt of hoe een moeilijk gesprek te beginnen. Maar ook praktische vaardigheden komen aan bod; hoe kun je de naderende dood herkennen of andere lichamelijke problemen. Daarnaast wordt ge leerd hoe een terminale en bedlege rige patiënt het beste kan worden verzorgd. Ze benadrukte dat de vrijwilligers geen vervangers zijn van beroeps krachten zoals de wijkverpleegkun digen of het personeel van de thuis zorg. „Ze nemen daar waar nodig taken over van de mantelzorg en proberen de zieke zo goed mogelijk bij te staan in de laatste levensfase. De vrijwilligers terminale zorg wil- toe op recreatieparken, maar han teert een verhouding van 30/70 of 20/80. Grotenhuis verwacht tegen de zomer alle kavels kwijt te zijn. Half juni zullen de eerste eenheden verrijzen, showmodellen van leve ranciers die belangstelling hebben getoond, zegt Bosters. Overigens komen de kopers uit alle delen van het land. De Krabbenkreek ligt op de plek van een voormalige stortplaats. Via peilbuizen houdt de provincie al een aantal jaren de mogelijke ver ontreiniging van het grondwater in de gaten. Grotenhuis heeft BAM een nader onderzoek laten doen. En toen in maart de gescheiden rio lering is aangelegd, is een aanvul lend rapport gemaakt. De toen nog aangetroffen vervuiling is afgegra ven. de grond ligt op een grote hoop klaar om afgevoerd te worden (kosten 25.000 euro). Daarmee is volgens Visser dat probleem 'ge tackeld'. Dat er bij de sloop van opstallen asbest zou zijn vrijgeko men, ontkent de projectontwikke laar: „Er zat helemaal geen asbest len een volwaardige bijdrage leve ren aan deze palliatieve zorg door het inzetten van goed getrainde vrij willigers. Daarvoor is de bijdrage van Monuta een zeer welkome aan vulling." De VTZ is op dit moment een groep van acht personen. Voor deze vrijwil ligers is de cursus bedoeld, maar ook nieuwe vrijwilligers zijn nog wel kom. „Er zijn meer mensen die hulp vragen. Onze inzet wordt dan ook groter. We zouden daarvoor wat meer vrijwilligers kunnen gebruiken. We streven naar vijftien personen. Ieder een mag dit werk doen. Je hoeft niet per se in de zorg te hebben gewerkt." Sinds kort staat de VTZ ook vermeld in de folder over palliatief terminale zorg op Tholen. in de gebouwen. Het sloopwerk is volgens de regels gebeurd en het afval afgevoerd door een deskun dig bedrijf. Tóch heeft overbuur man P.M. Scherpenisse bij de pro vincie een klacht ingediend over de handelwijze van de gemeente. Af gebroken zijn de toiletgebouwen. En verder heeft Grotenhuis ge zorgd voor het slopen en afvoeren van de caravans en schuurtjes waarvan de eigenaren afstand had den gedaan. Buiten het aankoopbedrag inves teert Grotenhuis 9 ton in het re noveren van de Krabbenkreek, ver telt Visser, die voor het project bewust allemaal Thoolse bedrijven heeft ingeschakeld. Op verzoek van de brandweer is - in verband met de veiligheid - een tweede toe gang gemaakt binnenlangs de zee dijk. Aan die kant heeft Grotenhuis een flinke strook grond afgestaan (geruild) met het waterschap. „Daar stond een windsingel op, dus die bomen moesten gekapt." De projectontwikkelaar vroeg en kreeg een kapvergunning. Bezwa ren van Scherpenisse werden door de gemeente ongegrond verklaard, maar vervolgens wachtte Groten huis de beroepstermijn niet af. Want dan zou het broedseizoen hem parten hebben gespeeld. De ondernemer kreeg een boete. Hij erkent niet juist gehandeld te heb ben. Achteraf bleek ook nog eens de boswet van kracht te zijn, met een herplantplicht, kreeg hij van de provincie te horen. „Dat had de ge meente ons tijdig moeten vertellen, vind ik. Maar dit najaar gaan we bomen planten." Aan de westkant van het bestaande terrein zou Grotenhuis een uitbrei ding willen realiseren met ruimte voor 68 kavels. Zijn voorstel om dat planologisch via een artikel-19- procedure (ontheffing bestem- minsplan) te regelen, wees de ge meente van de hand. Die wil de uitbreiding inpassen in een totaal plan voor de ontwikkeling van het havengebied. Vanwege mogelijke problemen door de nabijgelegen palingrokerij zocht Grotenhuis al in de eerste helft van 2002 contact met Scherpenisse. De moeilijkheid is dat er een stankcirkel van 300 meter rond diens bedrijf zou liggen in het kader van de wet milieuhin der. Visser: „Die staat nergens be schreven. Maar technisch zou het geen probleem zijn om dat op te lossen. Daarvoor moet ik metingen doen op het terrein van Scherpenis se, maar tot nog toe krijg ik die ge legenheid niet." Bosters wijst erop dat ook de bestaande camping al binnen die stankcirkel ligt. Boven dien was de camping er aan de Nieuwlandseweg eerder dan de pa lingrokerij. Er zijn al verschillende gesprekken geweest met advi seurs/advocaten van de betrokken partij, Grotenhuis is bereid een geurmachine te plaatsen, maar men is er nog niet uit. De palingrokerij is sinds twee jaar eigendom van BZG Vastgoed te Sliedrecht en met De gemeente heeft de Wiel Award gewonnen, een maandelijkse tro fee voor het meest geraadpleegde document op Gemnet.nl, een be sloten website voor overheden. Het door de Thoolse raadsgriffier Van de Sande gemaakte document 'Jaarplanning van de raad: Van binnen naar buiten - Evenwicht zoeken in taken' is in de maand maart het meest bekeken. Het was geplaatst in de rubriek Het Wiel, waarin gemeenten, provincies, waterschappen en samenwer kingsverbanden hun beleidsdocu menten aan elkaar beschikbaar kunnen stellen. De viering van het eerste lustrum van het christelijk mannenkoor Door Eendracht Verbonden (DEV) gebeurt zaterdagavond in de N.H. kerk te Sint-Annaland met het Zuid-Holland koor uit Bergam bacht, dwarsfluitiste Berdien Dek ker-van Willigen en trompetist Maurice Ditmer. Het 58 leden tel lende mannenkoor werd 10 mei 1999 opgericht uit het gelegen heidskoor, dat was gevormd om het 60-jarig bestaan van gemengd koor VZOS luister bij te zetten. A. Slieker van dat bedrijf heeft Grotenhuis binnenkort weer over leg. Slieker was voorheen directeur van de Rabobank Sint-Annaland- Poortvliet. De projectontwikkelaar heeft een bod uitgebracht op de pa lingrokerij en de woning. Het heeft Visser inmiddels lang genoeg ge duurd. Hij wil er deze maand uit komen wat de uitbreiding betreft, anders gaat het hele feest niet door. „Want het is een zakelijke affaire. De grond voor de uitbreiding is nog geen juridisch eigendom. Maar er zijn al wel zestien kavels aan de man gebracht." Ook zonder de uit breiding is het 'chaletparc' voor Grotenhuis financieel haalbaar. En Visser wil een keer duidelijkheid. „Ik kom al mijn afspraken na. Maar als ik dit allemaal tevoren had geweten, dan was ik er niet aan begonnen." De camping kwam bij Grotenhuis in beeld toen hij zich oriënteerde op de Kleine Suzannapolder als plek voor een zomerwoningenpark. Voor dat plan verwierf de projectontwik kelaar al twee jaar geleden de grond van zes particulieren. Er resteren nog twee kavels die eigendom zijn van de gemeente. O.mdat de stofcir- kel van de nabijgelegen graansilo van de CZAV aan de haven een be lemmering vormde, ging Visser ook met dat bedrijf praten. Inmiddels is Grotenhuis economisch eigenaar van dat gebouw. Het plan voor ap partementen langs de waterkant wordt volgens Visser 'iets moois'. „Er is al heel veel vraag naar, ook van Tholenaren." Als er in de pol der 78 tweede woningen gebouwd kunnen worden, levert dat een goed rendement op. Maar de projectont wikkelaar is bereid om er 30 a 40 permanente woningen bij te plaat sen - starters woningen, waaraan be hoefte is, en die maximaal 150.000 euro mogen kosten - waardoor het rendement voor hem lager uitvalt omdat de kosten voor de infrastruc tuur hoger zijn. Aan de Suzanna- weg zit nog een verontreiniging en die wordt naar verwachting eind september gesaneerd. Toch loopt alles niet helemaal naar wens in de samenwerking met de gemeente, vindt Visser. Dat zaken lang kunnen duren, daar heeft hij be grip voor. „Maar een prijs voor hun grond in het plan willen ze bijvoor beeld nog altijd niet noemen. En als ik dat niet weet, kan ik natuurlijk geen exploitatie-overeenkomst voor de Suzannapolder ondertekenen." Dat een woordvoerder van de ge meente in de krant zegt niet te weten wie het havenproject gaat ontwikke len, bevreemdt Visser. „Ik heb 40.000 vierkante meter in de polder én het CZAV-gebouw in handen", zegt hij. Grotenhuis zou ook graag betrokken worden bij de ontwikke ling van het terrein tussen de Haven weg en de Spuistraat, maar dat wil de gemeente niet. Hoe het ook zij, begin oktober wil de projectontwik kelaar uit Raamsdonksveer in ieder geval een feestje vieren rondom zijn project in Sint-Annaland. Zo wordt uitwisseling van kennis en ervaring gestimuleerd. Het stuk van Van de Sande belicht hoe de gemeenteraad op een breder vlak zijn eigen agenda kan bepalen en hoe de burger daarbij betrokken kan worden. Gemnet is de organisatie achter het (beveiligde) gemeenschappe lijk netwerk voor overheden. Het nam het initiatief voor de prijs. De uitreiking is morgenmiddag in het gemeentehuis. Gemeenten als Lis- se en Gilze gingen Tholen voor. Uit alle maandwinnaars wordt la ter één winnaar gekozen en die krijgt dan het Wiel van het Jaar. DEV staat evenals VZOS o.l.v. di rigent Rinus van Gorsel. De orga nisten Leen Heijboer en Lené de Graaf verlenen medewerking, waarbij Leen Heijboer ook nog piano speelt. Voorzitter J.P. van Dijke spreekt een welkomstwoord en ook ds. P.C. Hoek werkt mee aan het pro gramma, waarvan samenzang een onderdeel vormt. Van de lustrumviering, die om half acht begint, wordt een cd-opname gemaakt. Advertentie I.M. Advertentie I.M. Het initiatief past prima in de rouw- gebracht, hoewel ze zich realiseert verwerking en nazorg, vinden De Graaf en Joke van der Zande van de werkgroep palliatieve zorg die enkele jaren geleden in Ten Anker is opge richt. In een zorgcentrum voor oude ren is de dood immers onderdeel van de dagelijkse gang van zaken. Het overlijden van een bewoner raakt niet alleen de nabestaanden, maar ook personeelsleden en andere bewoners, zeggen beide dames. Ook zij zijn daarom welkom op de bijeenkomst. De werkgroep brengt in beeld wat er binnen Ten Anker gebeurt rondom de zorg aan mensen in de laatste levens fase, en wat er beter kan. „Klachten hoor je eigenlijk bijna niet, familiele den zijn al tevreden met wat we bie den. Maar het kan altijd beter", zegt Joke v.d. Zande. Sinds de nieuw bouw is er in Ten Anker geen opbaar ruimte meer voor overleden bewo ners. Mensen die woonruimte huren in het verzorgingshuis, kunnen daar tegenwoordig ook opgebaard worden zodat in hun vertrouwde omgeving afscheid genomen kan worden. In het verpleeghuis is dat moeilijker. Men sen verblijven daar vaker op tweeper soons kamers. Dus is er weinig priva cy, terwijl de behoefte er wél is. Anders dan vroeger wordt er tegen woordig voor gekozen om de ster vende in de eigen omgeving te laten en de medebewoner tijdelijk ergens anders onder te brengen. Voor die laatste is dat wel ingrijpend, geven beide dames van Ten Anker aan. Zes weken na een overlijden is er altijd een evaluatiegesprek met de familie. Dat is niet altijd gemakkelijk en daar komen ook best zaken los. „Boven dien is het voor familieleden soms erg moeilijk om na een overlijden te rug te komen naar Ten Anker. Dat is best een drempel", aldus Adrie de Graaf. Een informatieavond van de werk groep voor het personeel werd twee maanden geleden bijzonder druk be zocht. „Er blijkt een behoefte te zijn. Iedereen is natuurlijk ook erg betrok ken", zegt Joke v.d. Zande. De vraag naar een stiltecentrum is bijvoorbeeld iets dat regelmatig terugkomt. Een plek waar overleden bewoners her dacht kunnen worden. De werkgroep heeft dat binnen de organisatie van het zorgcentrum onder de aandacht dat er momenteel binnen het gebouw geen ruimte voor is. Evenmin als een ruimte in het verpleeghuis waar fami lieleden van mensen in de laatste le vensfase zich terug kunnen trekken. Verbeteren van de kwaliteit van le ven, pijnbestrijding, de psychische effecten, dat zijn zaken die de aan dacht van de werkgroep krijgen. Ook is er een lijst opgesteld met zaken waarop bij een overlijden gelet moet worden. Geestelijke bijstand bijvoor beeld, en de verschillende gezindten. De laatste zorg, het afleggen, is iets waarbij verzorgenden of familieleden betrokken kunnen worden als ze dat willen. „Er is in de 27 jaar dat ik hier werk op dit gebied heel veel veran derd. Het is allemaal veel opener ge worden", zegt Adrie de Graaf. De na zorg voor het personeel is bijvoor beeld een aspect waarmee Verbrug gen zich bezighoudt. Joke v.d. Zande geeft een voorbeeld van hoe er met rouwverwerking en nazorg wordt omgegaan. Enkele jaren geleden is er ter herinnering aan een overleden be woner op verzoek van de familie - die in het buitenland woont - een magnoliaboom geplant in de tuin en een naamplaatje bevestigd op een bank. „Het is belangrijk om te laten zien dat mensen niet vergeten zijn", zegt ze over de herdenkingsbijeen komst die dinsdagavond op het pro gramma staat. Dat wordt geen kerk dienst, maar een samenkomst die zoveel mogelijk recht doet aan de verscheidenheid van overledenen en levenden, ongeacht hun levensover tuiging. Orgelmuziek en gedichten worden ten gehore gebracht, en de namen van de ongeveer zestig over leden bewoners genoemd. „Familie leden die dat tevoren hebben aange geven, worden daarbij naar voren genodigd om iets te zeggen", legt Adrie de Graaf uit. Dat noemen gaat in perioden van vier maanden, waar bij ook een waxinelichtje wordt aan gestoken. Een moment van stilte voor bezinning volgt. Tijdens het tweede deel van de avond kan er met een kop koffie of thee met elkaar na gepraat worden. De herdenkingsbij eenkomst in Ten Anker is niet voor iedereen bedoeld, benadrukt Adrie de Graaf. „Alleen degenen die zich heb ben aangemeld, alsmede personeel en bewoners kunnen komen." Gezien de reacties zal voortaan twee keer per jaar zo'n bijeenkomst plaatsvinden. Directeur P. Visser (rechts) en M. Bosters van Grotenhuis ontwikkelingsmaatschappij ontkennen dat ze zich bij het opnieuw inrichten van camping De Krabbenkreek niet aan de regels houden. u e Monuta Charity Fund Elly van der Jagt links) biedt de cheque aan Jacqueline Heijboer aan. Tussen hen in Arentine Bout (Monuta), vrijwilligster Henny Ketting bestuurslid Maike Emmelot en vrijwilligster Jo de Rond.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2004 | | pagina 5