Hulde leidster zondagsschool Plaatselijk nieuws VERF NODIG? Laban 2 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 13 mei 2004 Bezwaren huisartsenpraktijk afgewezen 78 snelheidsovertreders Fietstocht koor Rijverbod wegens alcohol Bodemsanering Regentessestraat Leerlingen zoeken afval Expositie schilderijen Verkiezing seniorenhond Prijswinnaars kleurwedstrijd Poot wint klaverjassen Concert FarStreet Vergunning uitbreiding woning Botsing Vierwindenstraat Nieuw landbouwbedrijf Nieuwe kerkrentmeesters Dertig bestuurders rijden te hard Wandelvierdaagse Geslacht in eigen slagerij Voor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER RBC jeugdtrainer bij WHS Koninginnedag 2005 Informatie haven uitgesteld Ds. Klein neemt Kommers waar Aanleg fietspad Legaat voor kerk Uitbreiding Rehoboth Bestel-/Bed rijfsauto's Autoruit vernield Dominee niet naar Zuid- Afrika Vertraging aanleg bergbezinkbassin Dorpenstrijd om voetbaleer Verschil van mening over locatie speelvoorziening Jeugddienst met Rejoice Voetbaltoernooi tegen Scherpenisse Aanleg bergingsbezinkriool Winst in tien beurten Leuzen op woning Tholen De Provincie Zeeland heeft toestem ming gegeven voor het bouwen van een woonzorgcomplex, een medisch centrum en een parkeergarage aan de Ten Ankerweg. Mevr. C. Boer en dhr. J. Bijl hadden tegen de realisatie van De Vijfhoek bezwaren inge diend, maar deze zijn door de be stuurders weerlegd. Op de Nieuwe Postweg hield de po litie vorige week woensdag tussen 9.00 en 12.15 uur een snelheidscon trole. Van de 910 passanten reden er 78 bestuurders harder, dan de toege stane 80 kilometer per uur. Zangvereniging Immanuël organi seert op Hemelvaartsdag weer een fietstocht in de directe omgeving. Dit keer gaat de route voornamelijk langs de Brabantse Wal. Onderweg wordt een verfrissing aangeboden. Onder de deelnemers aan de fiets tocht wordt een prijs verloot. De winnaar krijgt de mogelijkheid om de slaapkamer te laten behangen, waarbij alleen de materiaalskosten in rekening worden gebracht. De fietsers vertrekken vanaf vereni gingsgebouw De Wingerd. Inschrij ven is hier mogelijk tussen 13.30 en 14.00 uur. I.v.m. Hemelvaartsdag op 20 mei zal de zendingscommissie het oud papier op D.V. 13 mei ophalen i.p.v. de derde donderdag van de maand. U kunt het vanaf 18 uur, goed gebundeld a.u.b., aan de af- haalroute buiten zetten. Advertentie I.M. Op de Postweg kreeg donderdag avond om zeven uur een 53-jarige automobilist uit Bergen op Zoom door de politie een rijverbod opge legd van drie uur wegens het bestu ren van zijn voertuig onder invloed van alcohol. Daarnaast kreeg hij voor zijn verkeersovertreding een proces-verbaal. Dhr. Lindhout en mevr. Lindhout- van As hebben bij de provincie be zwaren ingediend tegen de ontwerp beschikking van de bodemsanering aan de Regentessestraat 50 van D.J. van de Velde. Het echtpaar Lind hout, bewoners van het pand Regen tessestraat 46, onderschrijven de sa nering, maar vestigen er de aandacht op, dat de grondwaterstand hoger is dan in het saneringsplan! 1,5 meter) staat aangegeven. Dit hebben ze ge constateerd tijdens de bouw van hun schuur en aanbouw van hun woning. Daarbij is de grond, in verband met de fundering op staal, uitgegraven tot 60 cm en had men snel te maken met grondwater. Daardoor is het voor hen onwaarschijnlijk, dat bij de sanering op perceel 50 in den droge kan worden ontgraven. Wanneer tij dens de bodemsanering een open bronmaling noodzakelijk is, vrezen dhr. en mevr. Lindhout voor schade aan hun pand en omliggende pan den, aangezien deze panden niet on derheid zijn. De provincie is van me ning, dat tijdens de eerdere onderzoeken de omvang van de ver ontreiniging (minerale olie en zware metalen) van de grond voldoende is afgebakend. De ontgravingsput wordt aangevuld met schoon zand. De laadbakken met verontreinigde grond moeten vloeistofdicht zijn en de bovenkant moet stofdicht worden afgesloten. Al het materieel moet worden schoongespoten. De fam. Lindhout heeft de provincie ver zocht om de werkzaamheden en de gevolgen van de grondwateronttrek king nauwlettend in de gaten te hou den. Leerlingen van de tweede klassen van het Calvijn College fietsen de komende weken langs verschillende bedrijven en instellingen om voor lichting te krijgen over soorten en hoeveelheden afval die vrijkomen en de wijze waarop de bedrijven en in stellingen met het afval omgaan. Vandaag (donderdag) gaan 111 leer lingen van het Calvijn College per fiets op zoek naar afval bij de ver schillende bedrijven. Ruim twintig bedrijven ontvangen de scholieren tussen 9.00 en 11.30 uur en vertellen de leerlingen over de afvalstromen. Door middel van opdrachten moe ten de scholieren zich verdiepen in de afvalverwerking. Deze activiteit wordt georganiseerd door het IVN Consulentschap Zeeland (natuur- en milieueducatie) en wordt financieel ondersteund door OLAZ. Wethouder Van Kempen geeft op het Calvijn College het startsein voor de fiets tocht langs de bedrijven en instellin gen. In de gangen van zorgcentrum Ten Anker zijn in mei en juni diverse schilderijen te bezichtingen van de leerlingen van de Thoolse Amateur Kunstschilders (THAKS). Deze leerlingen krijgen in 't Ouwe Ra- ed'uus te Poortvliet les van Jules Thannhauser. Ook van de docent zelf zijn er enkele werken te bewon deren. Bij de receptie van Ten Anker is meer informatie verkrijgbaar over de expositie. Oud papiercontainer Concordia Tholen Wij, Koninklijke Muziekvereniging Concordia Tholen, zijn blij met uw steun in de vorm van het aanbieden van oud papier bij de container aan de Zoekweg. Deze bron van inkom sten is voor ons onmisbaar. Waar wij niet blij mee zijn is het aanbie den van huishoudelijk afval. Wij kunnen hier niets mee en hebben hier veel overlast van. Graag willen wij u ook vragen om uw Oud Pa pier te brengen als de container open is. Als u het Oud Papier, zeker als het slecht weer is, binnen in onze container wilt zetten, blijft de om geving van de container ook netjes. De container is geopend van maan dag t/m vrijdag van 7.30 u. tot 17.00 u. en op zaterdag van 9.00 u. tot 12.00 u. Wij rekenen op uw mede werking, alvast hartelijk dank. Bestuur KMV Concordia Tholen. Advertentie I.M. Op de jaarlijkse open dag van het CVAB en de Elkie-stichting wordt zaterdag 19 juni de seniorenhond verkiezing gehouden. Er wordt een prijs uitgereikt aan de mooiste hond, maar ook voor de beste combinatie hond/baas. Op het terrein aan de Roolandsedijk 2 zijn op deze dag tal van activiteiten. Tussen 10.00 en 16.00 uur zijn er diverse standhou ders aanwezig, is er een terras en wordt er een rommelmarkt gehou den. Bij de verkiezing van de senio renhond van het jaar worden de hon den beoordeeld op schoonheid en conditie. Binnenkort starten bij de CVAB weer de nieuwe cursussen. Op 24 mei wordt om 19.45 uur een lezing gehouden. De eerste praktijk lessen voor beginners starten op dinsdag 25 mei en zaterdag 29 mei. Op dinsdag wordt er les gegeven van 19.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 12.30 tot 13.30 uur. De gevor derden starten tevens op dinsdag en zaterdag en de combinatie en de hin- dernisbaan op donderdagavond. Meer informatie is verkrijgbaar via telefoonnummer: 0166-612027. De Wereldwinkel heeft de inzendin gen van de kleurplaten beoordeeld en in drie leeftijdscategorieën de mooiste inzendingen beloond met een prijs. De wedstrijd stond in het teken van de Europese Wereldwin keldag, die zaterdag werd gevierd. Willemijn Ouwersloot werd winnaar bij de kinderen tot vier jaar, terwijl Robin Koedoot een aanmoedigings prijs kreeg. In de leeftijd van vijf tot zeven jaar werd de inzending van Nadia Minheere als het beste beoor deeld en kreeg Asley Gommers de aanmoedigingsprijs. Bij de oudste kinderen ging de eerste prijs naar Miranda Guiljam en was er een aan moediging voor Kelly. De prijzen kunnen afgehaald worden in de We reldwinkel. De laatste clubavond van het seizoen van klaverjasvereniging Stad Tholen is met 5272 punten gewonnen door Julian Poot. De eerste vijf van de uit slag zijn: 1Julian Poot 5272 punten; 2. Anita Aarnoudse 5111 p; 3. Sonja Doelman 5084 p; 4. Peter Luten 4788 p; 5. Monique Kijzer 4746 punten. In eetcafé The Sixties verzorgt zon dagmiddag FarStreet blues connexion een optreden. De band speelt stevige blues en rockmuziek en is voortgeko men uit de jam-sessies. De band wordt gevormd door Jasper Verstraaten (gi taar/zang), Ad Prinsen (bas) en Jos Rijnkels (slagwerk). Het optreden be gint om 16.00 uur en is gratis toegan kelijk. Dhr. A.J. Bogert heeft toestemming gekregen van de Provincie Zeeland om zijn woning aan de Bebouwden- dam 24 groter te maken. Het pand valt onder de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Oud- Vossemeer Een 28-jarige inwoonster die met haar auto uit de Vierwindenstraat kwam, botste dinsdagmiddag tegen een auto die uit de John F. Kennedy- straat kwam, bestuurd door een 45- jarige vrouw. Enkele passagiers van deze laatste werden met schouder en nekklachten per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar kon den na onderzoek naar huis. Volgens de politie verleende de jongste bestuurder geen voorrang aan de van rechts komende auto. De situatie is ter plaatse bijzonder on overzichtelijk. In de Vierwinden straat staan de huizen tot op de krui sing. In de John F. Kennedystraat staan vaak auto's aan de noordzijde geparkeerd tot tegen de bocht met de Dorpsweg aan (er is in het verleden al over geklaagd bij de politie). Het zicht wordt het verkeer daar ontno men, men moet tot aan de kruising rijden om te zien of er uit de andere straten iets komt. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben de maatschap Timmermans uit Rosmalen ontheffing van de we genverordening gegeven voor de aanleg van een dam aan de Hikse- dijk ter hoogte van hectometerpaal 6.5. Timmermans wil daar' een nieuw landbouwbedrijf stichten en heeft een grote ontsluiting nodig. De nieuwe dam komt uit op een stillere waterschapsweg en een oude dam op de druk bereden provinciale weg (Mareweg) verdwijnt. De nieuwe dam krijgt een kruinsbreedte van maximaal 20 m met wederzijdse be lopen van tenminste 1:1,5 en reikt niet hoger dan de aansluitende berm, zodanig dat de afwatering van de weg niet wordt belemmerd. In de dam wordt een leiding van betonbui- zen aangebracht van maximaal 24 meter, inwendig 0,50 m. De oprit krijgt een kruisbreedte van 7 meter en een verharding van 4 meter, uitlo pend naar 5 meter ter plaatse van de damaansluiting. Bij de aansluiting op de Hiksedijk komen er afron- dingsbogen met een straal van 7 meter. De verharding is opgebouwd uit een elementenverharding (beton- straat steen) op een zandbed van 40 cm dik. De dam ter hoogte van hec tometerpaal 6.430 wordt verwijderd, inclusief de buisleiding. Onze mengmachine maakt uw wenskleur terwijl u wacht. Histor, Rambo, Flexa en Sigmg vakverven Ruime collectie behang en raamdecoraties GRATIS KLEURADVISERING 1| Schilderspeciaalzaak Eendrachtsweg 13 Tholen, 0166-604923. Advertentie I.M. In de Hervormde gemeente zijn dhr. J.B. Leunis en dhr. J.A. v.d. Boog- aart gekozen tot nieuwe kerkrent meesters. Beide nieuwe kerkbe stuurders wonen in Tholen maar leven kerkelijk mee met de Her vormde gemeente. Dhr. A.F. Pollie werd gekozen tot ouderling-kerk- rentmeester, maar heeft hiervoor be dankt. Sint-Annaland Bij een snelheidscontrole op de Oude Zeedijk werden vorige week woensdag tussen 13.00 en 16.15 uur dertig overtredingen geconstateerd. In totaal werden 470 voertuigen ge controleerd. Voor de zeventiende keer organiseert voetbalvereniging WHS van 24 tot en met 27 mei de avondwandelvier daagse. Deelnemers kunnen zich van 17 tot en met 19 mei inschrijven op het kantoor van de Rabobank. De wandelaars kunnen kiezen uit een route van vijf of tien kilometer per dag. De laatste avond worden de wandelaars weer ingehaald door de fanfare van Accelerando. Iedereen die minimaal drie afstanden heeft af gelegd ontvangt een medaille. Ook is er een beker voor de jongste en oudste deelnemer. Op de startavond kunnen deelnemers zich ook nog ♦i ^Varkensfilet ♦Kalkoenfilet ♦Kalkoenschnitzel Donderdag, vrijdag en zaterdag WMaandagdinsdag en woensdag 500 gr. 4,50 500 gr. 4,00 500 gr. 4,50 ♦Bij 500 gr. shoarmavlees 5 broodjes Jen een bakje knoflooksaus gratis! Gebakken ham 100 gram 1,35 Cordon blue rollade 100 gram 1,25 Jong belegen kaas gesneden 150 gram 1,00 Kip-kerrysalade 100 gram 1,00 Leverworst uit eigen keuken 200 gram 0,80 Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 22 'Rundergehakt 1 kg Vet spek 1 kg Rosbieflapjes naturel of gemarineerd 500 gr. 5,20 J Kip cordon blue 5 halen 4 BETALEN Advertentie I.M. aanmelden in de bestuurskamer van WHS, maar dan zijn de inschrijfkos ten hoger. De jeugdtrainer van de B-junioren van profclub RBC uit Roosendaal verzorgt dinsdagavond een demon stratietraining op het sportpark van WHS. De 32-jarige Mark Klippel, die zelf zelf bij RBC, hoofdklasser Halsteren en SHO heeft gespeeld, gaat een training geven aan de D-pu- pillen. Met de B-1 junioren van RBC behaalde hij het kampioenschap in de landelijke tweede divisie, zodat het team volgend seizoen in de op één na hoogste klasse van Nederland mag spelen. In het kampioensteam spelen ook Stavenissenaar Perry Po- tappel en plaatsgenoot Perry Snoep. Zijn vader Wim legde de contacten tussen RBC en WHS voor deze de monstratietraining. De training be gint 's avonds om 19.00 uur. De Dorpsgemeenschap blikte maandagavond in de Wellevaete met vele positieve conclusies terug op de voorbije koninginnedag. Er was grote belangstelling voor alle programma-onderdelen. Naast de regen op het eind van de aubade en de optocht van versierde fietsen was het geluid bij de aubade het enige dat uit de toon viel. Met een andere opstelling van de luidspre kers en een hoger volume zou het volgend jaar beter moeten zijn. Mede dankzij de inzet van een sponsorcommissie pakte koningin nedag ook financieel positief uit. Er werd ook al vooruitgekeken naar koninginnedag 2005 op zater dag 30 april en in .verband met 60 jaar vrijheid ook naar 4 mei (do denherdenking) en 5 mei (bevrij dingsdag). Die vijfde mei is het he melvaartsdag en bovendien hebben de beide scholen die week vakan tie. Besloten werd om zaterdag 30 april een gecombineerde koningin nedag en bevrijdingsdag te vieren. Woensdag 4 mei wordt dan, even als vijf jaar geleden, aandacht aan de dodenherdenking besteed. Hier voor vroeg voorzitter Tj. Heijboer al de medewerking van de konink lijke fanfare Accelerando, ge mengd koor VZOS en mannenkoor DEV. De voor 17 mei geplande presenta tie van plannen voor het havenge bied gaat niet door. Gemeentelijk projectleider H. Weeda zou voor middenstandsvereniging Activa een voorlichtingsavond organiseren, maar b. en w. hebben dat terugge draaid. Het college heeft namelijk zelf het voorontwerp-bestemmings plan nog niet gezien, waaraan mo menteel de laatste hand wordt ge legd. B. en w. willen er zelf eerst kennis van nemen, voordat derden het plan te zien krijgen. Stavenisse Ds. J.C. Klein uit Sint-Philipsland is door de classis aangesteld als consulent voor de Hervormde ge meente. Ds. M.J. Kommers kan wegens ziekte voor langere tijd zijn werkzaamheden niet verrich ten. Maandag 17 mei begint de provincie met de aanleg van het fietspad tussen de bebouwde komgrens en de afslag Weelweg van de Provincialeweg bij Sint-Maartensdijk. Na gereedkomen van het fietspad zal de hoofdrijbaan ter plaatse van het aan te leggen fietspad worden aangepakt. De ove rige delen van de hoofdrijbaan van de Provincialeweg worden eerder vernieuwd. Deze werkzaamheden bestaan uit het frezen van de be staande asfaltbetonverharding en het aanbrengen van nieuwe asfaltlagen. De aanleg van het fietspad is ge pland van 17 mei tot 31 augustus. Het onderhoud aan de hoofdrijbaan naast het aan te leggen fietspad ge beurt van 31 augustus tot 15 oktober. Landbouwers die grond aan de pro vincie verkocht hebben en in aan merking wensen te komen voor overtollige grond dat bij de werk zaamheden vrijkomt, kunnen dat vervoeren vanaf een depot dat direct naast de nieuwe sloot wordt aange legd. Sint-Maartensdijk Uit de nalatenschap van mevr. I.A. de Wilde, die op 14 juli 2000 is overle den, heeft de kerkvoogdij van de Her vormde gemeente een bedrag van 16.905,68 euro ontvangen voor het groot onderhoud aan het kerkgebouw. Door deze nalatenschap staat er nu ruim 40.000 euro op de stichting Ver mogensbeheer. Met deze stichting probeert de kerkvoogdij te voorko men dat de Protestantse Kerk in Ne derland (PKN) aanspraak kan doen op het financiële vermogen. De kerkelij ke gemeente heeft bezwaren tegen de nieuwe kerk en wil als Hervormde ge meente in hersteld verband verder gaan. Ds. J.G. Blom uit Poortvliet is aangesteld als nieuwe consulent. Hij neemt het consulentschap over van ds. J. Lohuis uit Scherpenisse die wel zijn plaats blijft innemen in de PKN. De Hervormde Gemeente Reho both is met de gemeente in onder handeling over de aankoop van grond aan de Westvest voor uitbrei ding van het kerkgebouw. Daar naast moet het bestemmingsplan gewijzigd worden, want het huidi ge bestemmingsplan voorziet niet in realisering van de beoogde uit breiding. Een artikel 19 procedure is nodig. Verder blijkt een milieu- kundig- en archeologisch onder zoek verplicht. Daar is opdracht voor verstrekt en de uitkomsten daarvan kunnen aanleiding geven tot nader overleg. Rehoboth heeft de heren C.P. Bur gers, E. Hage en A.J. Hogendoorn bereid gevonden om als controle commissie te fungeren voor de re kening 2003. Voorschrift van het provinciaal college van toezicht is, dat de rekening wordt gecontro leerd door een accountant of door ter zake kundige leden uit de ge meente. Voor dat laatste heeft de kerkenraad gekozen. Scriba C. de Korte heeft na vier jaar afscheid genomen en vertrekt voor een half jaar met zijn gezin naar de Scandinavische landen. J. van den Burg is in de vacature mevr. J. van Dijke-van de Bor be noemd tot ouderling-kerkrentmees- ter. Mevr. M. de Goei-Jansma heeft haar pastoraal werk en godsdienst lessen op de Rieburch per 1 mei om persoonlijke redenen beëindigd. Zij deed dat werk sinds 1 februari 2002. Haar echtgenoot, ds. J. de Goei, heeft tot 31 mei verlof in af wachting van de uitkomst van de procedure bij het regionaal college voor het opzicht in de PKN. Nieuw en gebruikt alle merken. Ook voor onderhoud en reparatie. Bovag autobedrijf NIEMANTSVERDRIET Poortvliet, tel. 0166-612680 Advertentie I.M. Scherpenisse Van een personenauto op de West- kerkseweg werd zondag tussen 12.30 en 18.45 uur een ruit ver nield. Uit de auto werden geen goe deren gestolen. Ds. A.A. Brugge blijft predikant van de Gereformeerde Gemeente. Hij bedankte voor het beroep dat hij kreeg vanuit Randburg in Zuid- Afrika. De aanleg van het bergbezinkbas sin achter de begraafplaats aan de Molenweg is uitgesteld tot juni. Het was de bedoeling dat de werk zaamheden deze week zouden be ginnen, maar de aannemer heeft vertraging opgelopen. Het bassin is bedoeld om de vuiluitworp van de riolering op de sloten sterk terug te brengen. Voetbalvereniging SPS organiseert op zaterdag 29 mei voor de derde keer een toernooi tussen voetbal lers van het dorp en Poortvliet. Teams bestaande uit zes spelers, een keeper en een coach kunnen zich tot en met 22 mei aanmelden via voetbalsps@zeelandnet.nl of in de kantine van voetbalvereniging SPS. De deelnemers mogen niet jonger zijn dan 15 jaar. Het toer nooi begint 's middags om 13.30 uur. Annemiek Hage uit Sint-Annaland werd vrijdagmiddag met haar bruidegom Jaco Heijboer uit Tholen hulde gebracht door de kinderen van de zondagsschool in Sint-Annaland, waarvan Annemiek leidster is. Het bruidspaar ging na de huwelijksvoltrekking in Sint- Maartensdijk eerst naar de Nederlandse Hervormde kerk in de woonplaats van de bruid, waar ds. P. C. Hoek de trouwdienst leidde. Het paar ging vervolgens onder de erebogen van de kinderen door naar verenigingsgebouw het Trefpunt, waar een tractatie plaatsvond. Annemiek Hage (22) is verpleegkundige in het Oosterschelde ziekenhuis te Goes. Haar evenoude bruidegom is politieagent in Rotterdam. Het paar gaat in Sint-Annaland wonen en Annemiek blijft daarmee behouden als leidster van de zondagsschool. Predikbeurten Zondag 16 mei en Hemelvaarts dag 20 mei THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30(H.D.) en 18.30 u. ds. Vernooij. do 9.30 u. ds. Vernooij. NH hersteld verb. (Calvijn college) 8.45 u. ds. den Toom. Sommelsdijk. 15.30 u. ds. Gielen, Middelharnis. do 9 u. ds. Hoek, St.-Annaland. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Bijl, Middelburg, do 10 u. da. Van der Poll. GEREF. KERK. 10 u. ds. Broere. 17 u. jeugddienst, do 9 u. ds. Broere. CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. ds. Van Vuuren, Klun- dert. do 9.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. ds. De Jongste. 14.30 u. leesdienst. do 10 u. ds. De Jongste. CHRISTENGEMEENTE 10 u. dhr. Wisse. do 10 u. dhr. Wisse. R.K.-KERK zo 11 u. eucharistieviering, do 11 u. eucharistieviering. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. kand. Van Staveren, Utrecht. 18.30 u. ds. Lolkema, Roosendaal, do 10 u. ds. Van der Linden, Spijk. GEREF. KERK 10 u. dhr. Baas, Ooltgensplaat. do 10 u. ds. De Petter, Dongen. CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. ds. Tanis. 14.30 u. leesdienst. do 9.30 u. ds. Tanis. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. do 10 u. leesdienst. R.K.-KERK vr 9 u. eucharistieviering, zo 9.30 u. eucharistieviering. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 9 u. kand. Doornewoerd, 's Graven- zande. 16.30 u. kand. Van Kralingen, Rid derkerk. do 9 u. dr. Van Beelen, Veenendaal. NH hersteld verb. (geb. N.H. kerk) 11 en 18.30 u. ds. Hoek. do 11 u. ds. Hoek. GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. do 9.30 leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. do 9.45 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Quist, Scheveningen. 18 u. kand. De Jong, Bergambacht, do 10 u. ds. Verboom, Bleskengraaf. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. do 9.30 en 14.30 u. leesdienst. SINT-MAARTENSDUK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 (H.A.) en 14.30 u. ds. Zweistra, Leerbroek. do 9.30 u. ds. Roodsant, Dirksland. 14.30 u. ds. Gielen, Middelharnis en ds. Boiten, Sliedrecht (zendingsmid dag). HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds. Vroegindeweij, Amers foort. 19 u. ds. Van der Ploeg, Werkendam, do 10 u. ds. Meulendijk, Dordrecht. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. do 9.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.30 en 18.30 u. leesdienst. do 9.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE vr 14/5 ds. Lohuis (huw. bevest.). 9.30 en 14.30 u. ds. Lohuis. do 9.30 u. ds. Lohuis. GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. ds. Brugge. 14 u. leesdienst. do 9.30 u. ds. Brugge. VRIJE HERVORMDE GEM. 9.30 en 14.30 u. ds. Van der Sleen. do 9.30 u. ds. Van der Sleen. Weekenddiensten HUISARTSEN Huisartsenpost Bergen op Zoom e.o., tel. 0164-273855 (Paracelsuslaan 2), ma t/m vr 17-8 u., za en zo. APOTHEEK B.O.Z. Apotheek Coronae, Lievevrouwe straat 3, tel. 0164-233464. vr t/m vr 18-8.30 u. APOTHEEK THOLEN Hoogstraat 28, za 11-12 u. TANDHEELKUNDIGE HULP Bruchmann, Grote Kerkstraat 34, Steenbergen, tel. 0167-563780. Do 20/5 Dentual, Boerhaveplein 9, Bergen op Zoom, tel. 0164-231826. DIERENARTS W- BRONS Tholen spr.u. za 11-12 u., Poortvliet za 8.30-9 u„ tel. 0166-662596. KRAAMZORG Verloskundigen: tel. 604969. Provinciale kraamzorg en entadmi nistratie Zeeland, voor bevallingen (24 u bereikbaar) 0113-224022. Homecare (24 u. per dag), tel. 0113- 232924 of 0115-615595. Tot uw dienst HET KLAVERBLAD IKG, 0113-249490, ma t/m vr 9.30- 12 u. WAO-platform, 0113-249315, ma t/m vr 9.30-11.30 u. TELEFON. HULPDIENST tel. 0118-615551; kindertelefoon 0800 -0432 (gratis). KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 0118- 628800. ALZHEIMER Informatieverstrekking en gespreks partner bij dementie, tel. 030- 6596285. LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwangerschap, 06-0730 of 0166-692861. BLUF VAN M N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 0118-469869. STORINGEN ENERGIE Tel. 0800-229596. HOOGWATERSTANDEN Donderdag 13 t/m vrijdag 21 mei donderdag 13 12.02 - vrijdag 14 0.32 - 13.22 zaterdag 15 1.45-14.22 zondag 16 2.42 -15.09 maandag 17 3.27 - 15.52 dinsdag 18 4.05 -16.27 woensdag 19 4.42 -17.02 donderdag 20 5.15-- 17.32 vrijdag 21 5.49 -18.05 wo 19/5 6.55 NM Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 0900-9771 POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Meeuwse, Bilthoven. do 10 u. ds. Blom. GEREF. KERK 10 u. ds. Zaadstra, St.-Laurens. 14.30 u. ds. Broere. do 10.15 u. ds. Broere. GEREF. GEM. 10 en 18 u. leesdienst. 14 u. ds. Verweij, Yerseke. do 10 u. stud. Bakker, Opheusden. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Klein. 17 u. ds. Versluis, Molenaarsgraaf. do 19 u. ds. Klein. GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst. wo 19/5 19.30 stud. Van Manen (Hemelvaartsdienst). do 20/5 geen dienst. OUD GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. ds. Van der Meer. 14.30 u. leesdienst. do 9.30 u. ds. Van der Meer. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. Ten Kate, Bergen op Zoom. do 10 u. ds. Kolkman. Het plaatsen van een halfpipe als speelvoorziening voor de jeugd van 12 tot en met 18 jaar leidt tot proble men. In maart organiseerde het ge meentebestuur een bijeenkomst met de jongeren uit het dorp, waarbij ge vraagd werd om een halfpipe te plaatsen op de groenstrook nabij de bushalte in de Spuidamstraat. Om wonenden maakten echter eind april hun bezwaren kenbaar tegen deze plannen, zodat de gemeente nu zoekt naar een andere locatie. Poortvliet In de Gereformeerde Kerk wordt zondagmiddag om 14.30 uur een jeugddienst gehouden. Vocalgroup Rejoice uit Anna Jacobapolder onder leiding van Irma Piet-Maessen ver leent muzikale medewerking aan deze dienst. Het thema is 'Kijk eens wat vaker in de spiegel'. Maandag 17 mei haalt de voetbalvereniging SPS oud papier op. Zet u het gereed a.u.b. Advertentie I.M. Voetbalvereniging SPS organiseert zaterdag 29 mei voor de derde keer het tweedorpentoernooi. Teams be staande uit zes spelers, een keeper en een coach binden de strijd aan tegen voetballers uit Scherpenisse. Het toernooi begint 's middags om 13.30 uur. Teams met voetballers van 15 jaar en ouder kunnen zich tot en met 22 mei aanmelden via voet- balsps@zeelandnet.nl of in de kan tine van SPS. De Gemeente Tholen gaat binnen kort een bergingsbezinkriool aan leggen in de Burgemeet. De Provin cie Zeeland heeft inmiddels ingestemd met de aanleg. In de clubcompetitie van biljart vereniging 't Centrum had A. Bur gers slechts tien beurten nodig om R. Polderman te kloppen. Hij no teerde een gemiddelde van 4,20. C. Nagelkerke maakt op de cluba vond de hoogste serie caramboles. De uitslagen zijn: A. Burgers-R. Polderman 10-4,10; R. Elings-R. Poot 10-6,67; C. Nagelkerke-C. Goudzwaard 10-6,21; L. Bijl-M. Uijl 10-4,67; J. Goudzwaard-S. de Wit 5,17-10; R. Poot-A. Schot 6,67-10; G. de Jonge-M. Uijl 9,38- 10; A. Burgers-L. Bijl 10-8,25. Sint-Philipsland Onbekenden hebben aan de zijkant van een hoekwoning aan de Oost- dijk tekens gespoten, zoals een ha kenkruis. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2004 | | pagina 2