Zwembad blijft open, maar bibliotheek moet 10% bloeden VVD in verwarring na bezuinigingsdebat 'Via nooddeur kan de wethouder naar buiten' Belgische duikster overleden bij Gorishoek Nieuwbouw gemeentehuis in Tholen wordt uitgesteld mm mé i/K HEIJNEN Nuis botst op actievoerders EB vrijdag Donderdag 13 mei 2004 60e jaargang no. 26 WORDT DE KABEL BIJ U OOK WEER DUURDER?? Gemeente tekent hoger beroep aan na afwijzing Aldi Het zwembad in Tholen blijft open, maar de bibliothe ken moet 10% van de gemeentesubsidie inleveren. En aangezien er op dit moment al een tekort van ruim 1 ton is, zal dat onherroepelijk lijden tot het schrappen van bi bliobussen en/of uitleenposten. Het bibliotheekbestuur mag van de gemeenteraad zelf zeggen wat er dicht gaat. De nieuwbouw van het gemeentehuis in Tholen wordt uitgesteld. B. en w. gaan onderzoeken wat voor financië le gevolgen dat allemaal heeft. Dat was dinsdag de uit komst van een bijna vier uren durende discussie over de bezuinigingsoperatie van 1,2 miljoen euro in 2005. Laat uw mening horen over de voorgeno men plannen op de openbare bijeenkomst op maandag 17 mei 2004 om 19.30 uur in Soort- en gemeenschapscentrum Meulvliet. Zoekweg 8. 4691 HT Tholen Kwart personeel weg Grond gemeentehuis Raadslid Van Gorsel krijgt kritiek bestuur De Thoolse VVD is in rep en roer. Fractievoorzitter Mar jan van Gorsel zou tijdens het bezuinigingsdebat over het gemeentehuis standpunten verkondigd hebben die te gen de afspraken in de fractie-adviescommissie waren. Het raadslid en het bestuur verlieten dinsdagavond tij dens een schorsing van de vergadering de propvolle raadzaal en kwamen daarna niet meer terug. „Marjan was niet helemaal lekker", zegt haar echtgenoot Hans van Gorsel. „Ze was ook uit het veld geslagen nadat ze fel was aangevallen door de burgemeester. Maar ze heeft puur verteld wat in de fractie afgesproken was." Niet eerlijk Met twee collega 's in moeilijkheden De 46-jarige mevr. C.M.B.B. Herman uit Wommelgem (België) is vrijdagavond bij een duikongeval te Scherpe- nisse om het leven gekomen. Ze was samen met een 47- jarige man uit Boechout en een 31-jarige vrouw, even eens uit België, omstreeks kwart over zes bij Gorishoek het water ingegaan. Deze week Sint-Philipslander zet gemeentehuis in tuin mm mm Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5, 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 0166-657007 b.g.g. 653474 Telefax 0166-657008 E-mail: redactie@eendrachtbode.nl advert@eendrachtbode.nl htbode.nl nl eek Tholen lomen de itieblad. Giro 12 44 07 Abonnement 15,50 per halfjaar, 28,50 per jaar, per post 47,75 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers 1,-. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,27 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 5,50 contant. Hoofdredacteur W. Heijboer. HEIJNEN SCHOTELANTENNES VOOR EEN WERELDVERBINDING WWW E-T EC H N O LOC I E HERELSESTRAAT 121 HEERLE 0165-304050 Niet alleen Aldi zelf, ook het ge meentebestuur heeft besloten in ho ger beroep te gaan tegen de uitspraak van de Middelburgse rechter inzake de vestiging van een discountsuper markt aan de Sportlaan in Sint-Maar tensdijk. B. en w. hebben daarover dinsdagmorgen een besluit genomen, nadat ze de raadsfracties hadden ge raadpleegd. Waren de grote partijen SGP en PvdA aanvankelijk tegen ho ger beroep, de PvdA draaide bij en daarmee had het college draagvlak bij de raad. Volgens wethouder Heijboer is het hoger beroep geba seerd op nieuwe zienswijzen op het gebied van de ruimtelijke ordening, alsmede argumenten ten aanzien van de afstand van 500 meter van de be bouwde kom en de parkeervoorzie ningen. De kleinere raadsfracties wa ren sowieso voor hoger beroep, maar de grote partijen zagen op tegen de energie en kosten die zo'n procedure van het gemeentelijke apparaat gaan vergen. Volgens D66 is een discussie zoals nu over de Aldi schadelijk voor de leefbaarheid en moet deze dis count in Sint-Maartensdijk alsnog via de rechter worden gerealiseerd. Burgemeester W. Nuis is dinsdag avond even voor zeven uur op de Sportlaan in Sint-Maartensdijk op de auto van M. van der Zande uit Tho len gereden. Van der Zande was met zijn zoon en diens vriendin op weg naar de Markt om de actie van zijn vrouw Elga van der Zande tegen de bezuinigingen te ondersteunen. De bestuurder hield in voor de brand- weeijeep op de Sportlaan. Toen de wagen stil stond, botste de burge meester tegen de auto van zijn voor ganger. Ook hij was op weg naar de Markt om in het gemeentehuis de ex tra vergadering van de gemeenteraad te leiden over de voorgestelde bezui nigingen. De drie inzittenden klaagden na de kop-staartbotsing over pijn in nek en hoofd. Het meisje werd - met een personenauto - naar het ziekenhuis vervoerd, maar kon na onderzoek weer terug naar huis. De burgemeester, zelf ook geschrok ken van de klap, kon niet bij de af wikkeling van het ongeval blijven vanwege de demonstratie die om ze ven uur al aan de gang was en de ver gadering die om half acht begon. Woensdagochtend is hij daarvoor zijn verontschuldigingen aan gaan bieden bij de familie Van der Zande aan het Cromvliet in Tholen. In verband met Hemelvaartsdag, donderdag 20 mei, verschijnt de Eendrachtbode volgen de week op vrijdag ochtend 21 mei. Voor de bibliotheekbus stonden dinsdagavond vooral actievoerders uit Tholen die zwembad de Spetter open wilden houden en ze kregen hun zin, want de gemeenteraad bleek unaniem tegen sluiting. Dat is 'maatschappelijk onverantwoord' werd gezegd. Voor de bibliotheek gebruikte een raadsmeerderheid die term niet. Er moet 10% ingeleverd worden. Terwijl buiten zo'n 150 actievoer- de huidige staat blijven. ders - voornamelijk uit Tholen - met pannendeksels, toeters en spandoe ken aandacht vroegen voor de Spet ter ('bij sluiting vervelen we ons te pletter'), spraken de raadsleden tij dens een informatieve bijeenkomst met elkaar en b. en w. over de be zuinigingsvoorstellen. Op de tafel van burgemeester W. Nuis lagen de 7000 handtekeningen die het actie comité uit Tholen maandag had aangeboden. Zonder uitzondering bleken alle fracties voor het open houden van de Spetter, maar finan cieel had dat weinig invloed, want het was geen bezuinigingspost. De 128.000 euro die met sluiting zou worden bespaard, zou namelijk in verbetering van zwembad Haestin- ge in Sint-Maartensdijk worden ge stoken. En dat gaat nu niet meer door, zodat de twee zwembaden in gemeente Tholen Tholen herziet financieel beleid. Georganiseerd door de gemeenteraad van Tholen. Programma: 1. Inleiding 2. Gesprek tegen de raad Vanaf de 'zeepkist' laat u weten, in circa 5 minuten, wat u van de plannen vindt. Graag even melden als u wilt spreken in verband met de planning van de avond. Mail: griffie@tholen.nl of bel 0166 - 668200. 3. Gesprek van de raad De partijen laten in het kort weten wat hun stand punten zijn over de voorgenomen maatregelen 4. Gesprek met de raad Raadsleden praten met u over uw mening, idee of oplossing. Op de ideeënmuur kunt u uw mening of oplossing achterlaten. Kom ook op 17 mei en laat weten wat vindt! zie ook www.tholen.nl Advertentie I.M. De bibliotheken kwamen niet onge schonden uit het debat. Het kostte wethouder Velthuis veel moeite om een heldere uitspraak boven water te krijgen, met name van haar eigen partij, de PvdA. Uiteindelijk bleek er toch een meerderheid om 10% te bezuinigen, maar de invulling daar van wordt aan het bibliotheekbe stuur zelf overgelaten. Dat moet nu de knoop doorhakken of de biblio bussen in Stavenisse en Scherpenis- se verdwijnen of dat de bibliotheken Sint-Annaland en Sint-Philipsland sneuvelen. Ook de uitleenposten in Oud-Vossemeer en Poortvliet staan op de tocht. Het overgrote deel van de bezuini gingen werd door de raad onder schreven, al wilden sommige raads fracties een uitzondering maken, bijvoorbeeld voor de subsidie aan de Kunstroute Tholen, streekmuse um de Meestoof in Sint-Annaland, het opvoedbureau in Sint-Maartens dijk en Bureau Halt in Goes. Er kwamen nog ideeën om kosten te besparen door molens en dorpshui zen te. privatiseren. ABT diende zelfs een alternatieve begroting in met een besparing van 6 miljoen op de personeelskosten door 25% van de ambtenaren te schrappen. De verplaatsing van het Markiezaat- college van Sint-Maartensdijk naar Tholen werd door diverse fracties ter discussie gesteld, mede gezien de vele onzekerheden rond het vm- bo. Het niet doorgaan van bezuinigin gen houdt in dat het geld ergens an ders vandaan moet komen en daar bij werd gekeken naar grote posten. Naast het Markiezaatcollege werd de bouw van het nieuwe gemeente huis bij de wijk Stadszicht in Tho len het meest genoemd. In de staart van het debat concludeerde burge meester Nuis dat er geen enkele fractie voor 'gewoon doorgaan' met de plannen voor nieuwbouw van het gemeentehuis in Tholen was. De PvdA gebruikte de volleybalterm time-out'de SGP had het over .herbezinnen.' ABT en CDA noem den al een periode voor het uitstel: tot 2010. De VVD en D66 wilden voorlopig stoppen met de plannen in afwachting van betere tijden. De CU trok helemaal een streep door de nieuwbouw in Tholen en wilde het gemeentehuis in Sint-Maartens dijk handhaven met het bijkopen van panden naast Morelli en een aanbouw aan de gemeentewerk plaats. Wethouder Heijboer somde al een lijst op met tal van punten die de ge meente geld kunnen gaan kosten als de nieuwbouw afgeblazen wordt. Een schadeclaim van architect Sturm bijvoorbeeld, het vervroegd aflossen van de leningen, de afspra ken over de grond, e.d. Na de verga dering zei de wethouder desge vraagd dat de grond al gekocht is. Het contract is getekend, maar de akte is nog niet gepasseerd bij de notaris. De raad blijkt echter in ja nuari al geld voor de grondaankoop beschikbaar gesteld te hebben, want dat zat in de 11,6 miljoen euro, ex clusief btw, die voor de nieuwbouw van het gemeentehuis werd uitge trokken. Volgens wethouder Heij boer heeft de gemeente bijna 8 ha grond tussen de Luchtenburgseweg en de Postweg gekocht van Deve lopment Coordination, de maat schappij die eerder ook in de woon wijk Stadszicht grond in bezit had die voorheen aan de familie Christi- aanse toebehoorde. Het debat over de bezuinigingen wordt maandagavond om half acht in Meulvliet voortgezet. Dan wil de gemeenteraad de reacties van de be volking horen, maar nu de sluiting van het zwembad in Tholen van de baan is, lijkt de angel verdwenen. In de dorpen zal er echter nog wel pijn geleden worden door sluiting van bibliotheekvoorzieningen. En ook een hele reeks kleine subsidieposten staat ter discussie. Zie ook pagina 7 en 9. VVD-voorzitter Gré Boelhouwers van de VVD. Overigens heerst er in geeft echter een andere lezing. „Me vr. Van Gorsel ging pal voor nieuw bouw van het gemeentehuis staan, ter wijl we hadden afgesproken om te gaan temporiseren. We zouden dan la ter bekijken of er nog wel een nieuw gemeentehuis nodig is. Verder liet ze een keuzemogelijkheid open tussen lastenverzwaring of het verdwijnen van voorzieningen. Ze vergat te mel den, dat we voor Sint-Maartensdijk samen met de recreatiesector voorzie ningen bij Haestinge willen in de vorm van een win-win-situatie. Mevr. Van Gorsel werd echter nogal stevig door de burgemeester aangepakt en raakte toen in een crisis." Ook al was het maar een discussiebij eenkomst en geen officiële raads- of commissievergadering, mevr. Boel houwers vond de vergadering van dinsdagavond heel belangrijk. „Ge zien de belangstelling van de burgers en de media heb je als partij dan een helder standpunt nodig. We beseffen wel dat het voor mevr. Van Gorsel nog maar haar vierde vergadering was. Ze moet nog in dit raadswerk groeien, maar het gaat wel om de uitstraling onze partij geen diepe crisis, maar be paalde uitspraken zijn wel verkeerd verwoord en ons standpunt over het gemeentehuis is niet goed uit de verf gekomen", aldus de voorzitter. „Het is bijzonder spijtig dat ze Matjan zo laat vallen. Jammer en niet eer lijk", zegt Hans van Gorsel. „Politiek gezien moet onze voorzitter nog heel wat leren. Ik heb de hele avond naast haar gezeten in de raadzaal en ik vind het heel nonchalant en ook onbeleefd om dan zo over een eigen raadslid te spreken. Ik sta perplex. Marjan heeft puur verteld wat de VVD-fractie en de fractie-adviescommissie maandag avond afgesproken hadden. Ik was zelf voorzitter van die heel construc tieve bijeenkomst." Wanneer je als raadslid eerlijk bent en ruggegraat hebt, dan kun je met het nieuwe ge meentehuis in Tholen niet meer terug. Dat kost teveel." ZIE VERDER PAGINA 9 Toen de drie Belgen rond half acht nog niet terug waren, sloeg de be heerster van café de Zeester alarm. „We zagen hun twee auto's nog op het parkeerterrein staan en vertrouw den de zaak niet. Het waren vaste klanten en we wisten dat ze bij de au to's hoorden. Met 'tot subiet' waren ze het water ingegaan. Leden van de duikclub CVD uit Antwerpen waren al eerder teruggekomen, maar de drie nog niet." De beheerster ging met een paar mensen uit de Zeester bij de pier kijken of ze de duikers soms er gens zagen. Het was inmiddels slecht weer geworden. „Het ging echt te keer met hele grote golven en dat was om zes uur nog niet het geval." Er werd alarm geslagen via een mo biele telefoon en die meldingen ko men in Driebergen binnen in plaats van direct bij de Zeeuwse alarmcen trale. Brandweer, politie en ambulan ce, alsmede rijkswaterstaat en de red dingsboot te Burghsluis werden gewaarschuwd. Drie ambulances werden naar Gorishoek gedirigeerd, de brandweer van Stavenisse met de vlet en het duikteam van de brand weer Tholen. „Het was bizar weer met te hoge golven voor de vlet. We vonden het dan ook niet verant woord om de vlet te water te laten", vertelt brandweercommandant Koos de Feijter. Intussen was er al een schip van rijkswaterstaat, dat aan de Zuid-Bevelandse kant was afge meerd, in de buurt van de duikers, die zich aan een boei hadden vastge klampt. De drie duikers werden bij het fietsvoetveer te Gorishoek aan wal gebracht door het schip van rijkswaterstaat. Daar werden de twee vrouwen en de man onderzocht door ambulancepersoneel. Eén van de vrouwen overleed ter plaatse. De an dere twee duikers werden voor on derzoek overgebracht naar zieken huis Lievensberg in Bergen op Zoom. ZIE VERDER PAGINA 9 Echtpaar Kornaat schakelt rijdende rechter in voor bolle vloer Bestuur jubilerende Plattelandsvrouwen Sint-Philipsland betrekt leden actief bij vereniging Directeur Visser van Grotenhuis beslist deze maand of uitbreiding Krabbenkreek doorgaat EN VERDER... Volop wandelaars in Poortvliet en Oud-Vossemeer Actievoerders hebben het gevoel dat er naar hen geluisterd is Tholense Boys en WHS blijven derdeklasser ER MOET ONRECHT ZIJN, HOE KAN MEN ANDERS RECHT ONDERSCHEIDEN? Dit nummer bestaat uit 20 pagina's In de voortuin van Ger Bouman in Sint-Philipsland valt sinds kort een opvallend stukje creativiteit te bewonderen. De tachtiger heeft zijn gedachten over de financiële perikelen in de gemeente Tholen de vrije loop gelaten. „Er worden door inwoners zoveel brieven over in kranten geschreven. Ik dacht, ik ga het anders doen." Bouman maakte van beton met vlechtijzer een beeld van een man die de wethouder van financiën moet voorstellen, en zette er een gebouwtje bij dat het nieuwe gemeentehuis moet verbeelden. De geboren Amsterdammer streek twaalf jaar geleden - „maar je blijft import" - in Anna Jaco- bapolder neer. Zowel hij als zijn vrouw zijn oud-gemeenteambtenaar en ze volgen de plaatselij ke politiek dan ook met veel belangstelling. „Ik heb meerdere familieleden op hoge bestuurlij ke posten, dus met hen is dit hét gespreksponderwerp." Los van alle ingezonden brieven in kranten was Bouman benieuwd hoever de inwoners zouden gaan. „Zeeuwen zijn immers erg gezagsbetrouw." De veel bekritiseerde dure nieuwbouw van het gemeentehuis, de oplopende financiële tekorten en de misser met het vergeten vakantiegeld van de ambtenaren, bij al die za ken stoort Bouman zich aan twee dingen: „Ten eerste dekt het hele gemeentebestuur de dingen die fout zijn gegaan. En ten tweede is de wethouder de verantwoordelijke man, op hem is ieder een blind gevaren. Bovendien geeft hij van de financiële tekorten ook nog de inwoners de schuld." Met de humor die Amsterdammers volgens Bouman eigen is, en het nodige sarcasme, bedacht hij zfjn werkstuk. De wethoudersfiguur, met hoed, staat er wat tweeslachtig. „Welwillend kijkt hij op zijn levenswerk neer. Maar ik heb de mondhoeken wat naar beneden gedaan, om hem te laten denken: zal het wel goed aflopen." Het 'gemeentehuis' staat op een marmeren tegel. Bou man: „Dat hoort bij zo'n statussymbool, een marmeren vloer. Evenals een helihaven op het dak, want zo'n gebouw daar moetje met een helikopter kunnen komen." De Sint-Philipslander noemt het 'het huis van 20 miljoen', want zoveel gaat het gemeentehuis volgens hem zéker kosten. „Ik heb dat in mijn loopbaan genoeg meegemaakt." Bovendien is 'Tholens trots' voor zien van een nooduitgang. „Ik vind het te gek wat hier gebeurt. Via deze nooddeur kan de be volking misschien nog eisen stellen." Zie verder pagina 9. Ger Bouman maakt op een creatieve manier zijn onvrede over het beleid van de gemeente duidelijk. IV

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2004 | | pagina 1