Bestuur Plattelandsvrouwen betrekt zijn leden actief bij de vereniging 338 wandelaars in Poortvliet steunen hulporganisatie Child Aid Jong en oud wandelt in Vossemeer Mien and is hauw hevuld ZLM INBOEDEL VERZEKERING? Klavecimbel in Thools stadhuis Donderdag 13 mei 2004 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 13 Afdeling in Sint-Philipsland viert veertiende lustrum met 59 leden Poffertjes Drie clubjes Als iemand me naar mijn hobby's vraagt, is steevast mijn ant woord: de Nederland se taal, en met name gedichten. Dus dan is het verzamelen van ge dichtenbundels een lo gisch gevolg. En ver der kan ik geen speldenkussen laten liggen, zijn hoeden- spelden een verzamel object en ook vertel ik dat ik gek ben op rom melmarkten. Wwè-ntivj Iedere maand is er een bijeenkomst of een uitstapje en de belangstelling groeit. Daarnaast zijn een leesclubje, tuinclubje en schilderclubje ac tief. De afdeling Sint-Philipsland van de Plattelandsvrouwen bruist. Het is al lang niet meer de club van boerinnen en de 'betere stand'. „Ze is bedoeld voor de vrouwen van nu, en we proberen dan ook dingen te organiseren die voor iedereen leuk zijn", zegt secretaris Wilma Goris- sen. Morgen viert de afdeling het 70-jarig bestaan met een gezellige avond voor de 59 leden in Anna Jacobapolder. Winkelen in Goes, een fietstocht met picknick, bezoek aan Rien Poortvliet- museum, stukjes maken voor Pasen en Kerstmis, wijn proeven, lezingen over de Wereldwinkel en de stichting Hulphond Nederland. Zomaar wat activiteiten geplukt uit de jaarkalen der die illustreren hoe gevarieerd het aanbod is. Dat het aanspreekt, blijkt uit de groeiende belangstelling. Kwa men voorheen gemiddeld iéts meer dan twintig leden op de bijeenkom sten af, inmiddels zijn er dat 30 tot 35. „We trekken zelfs leden uit ande re dorpen, bijvoorbeeld Stavenisse en Oud-Vossemeer", aldus Wilma Go- rissen. Zij nam in januari vorig jaar, toen ze koud twee maanden in het dorp woonde, het secretariaat van de afdeling op zich. Tegelijkertijd werd Ineke Kik-Krijger voorzitter. „Als we dat niet hadden gedaan, was er nu geen afdeling meer geweest", roert Ineke het overal opdoemende pro bleem aan van het vinden van be stuursleden. In Sint-Philipsland telt het afdelingsbestuur vier leden, twee de secretaris Lia van Dijke en pen ningmeester Anja Koldijk maken het kwartet compleet. Nadrukkelijk betrekt het bestuur de leden bij de vereniging. Ineke Kik: „We delegeren taken. Leden brengen de convocaties rond en regelen het lief-en-leedpotje. En het jubileum feest is georganiseerd door een groepje leden in een jubileumcom missie." Op die manier gaan mensen ook actiever meedoen binnen de ver eniging, zegt Wilma Gorissen. Zij werd lid om, als buitenstaander, men sen in het dorp te leren kennen. Het bestuur probeert om ook jongere vrouwen voor het lidmaatschap van de Plattelandsvrouwen te interesse ren. De leeftijden liggen trouwens nu al aardig uit elkaar. De 28-jarige Est her Kik is het jongste lid. En me vrouw Hiemstra, met 59 jaren het langst lid, is de tachtig al gepasseerd. „Ze woont tegenwoordig in Bergen op Zoom, maar ze is lid gebleven en komt ook naar het jubileumfeest", vertelt de voorzitter. Ten aanzien van vroeger is het verschil dat het er op de bijeenkomsten gemoedelijker aan toe gaat, het 'stijve' is eraf. De be stuursleden zitten ook gewoon tussen de leden en niet apart. En het bonds lied zingen, wat jarenlang een vaste gewoonte was, gebeurt niet meer. „We proberen het gezellig te houden, dat is de bedoeling", zegt Kik. Ze geeft aan dat er leden zijn die naar él ke activiteit komen, terwijl anderen uitzoeken wat hen interesseert. Naast de ledenbijeenkomsten verga dert het bestuur maandelijks. De post wordt doorgenomen, zaken van het provinciaal en het landelijk be stuur wordt besproken. En de eigen activiteiten geregeld. Ideeën daar voor verzamelt het bestuur via de leden (vorig jaar is een enquête ge houden), uit eigen ervaringen, uit kranten en bladen of via andere af delingen. „Vanuit de provincie gaan ze de toppers verzamelen", geeft Gorissen aan. Leden ontvangen zo wel het provinciale blad Bondig Zeeuws als het landelijke Platte landsvrouw magazine. Als ze dat willen, kunnen ze ook aan activitei ten van de organisatie door het hele land meedoen. De afdelingen van de Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen (tegenwoordig: NBvP Vrouwen van Nu), dragen de helft van de contributie af aan het hoofdbestuur. Van die afdracht gaat een deel zelfs naar een internationa le vrouwenorganisatie. De Platte landsvrouwen is een algemene or ganisatie. Tóch wordt in Sint-Philipsland bijvoorbeeld een kerstviering 'georganiseerd, maar dan zodanig dat iedereen zich erin herkent. En dit jaar staat voor het eerst sinterklaas op het programma. Het bestuur vindt het belangrijk om aandacht te hebbben voor de leden. „Dat hoort gewoon", zegt Kik. Dus als iemand in het ziekenhuis ligt, volgt een bezoekje of attentie. Voor zitter en secretaris waren onlangs in Meulvliet bij de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan Est her v.d. Vlies omdat zij lid is (al 48 jaar) van de afdeling. Een jaarlijkse activiteit met de braderie is poffer tjes bakken. De opbrengst daarvan gaat naar een goed doel. De laatste keer was dat Hulphond Nederland, eerder profiteerden de Cliniclowns en de reddingsbrigade. „We zoeken eigenlijk nog een grote poffertjes plaat, want nu bakken we met een aantal kleinere", aldus Gorissen. Een drietal clubjes draait onder de paraplu van de afdeling, maar ze regelen hun zaakjes grotendeels zelf. Er is de schilderclub die in Sint-Annaland les krijgt van Jos Boogaard. Dan de leeskring die jaarlijks een stuk of zes boeken leest en bespreekt, en lezingen van schrijvers bezoekt. De leden van de tuinclub wisselen onderling plant jes uit en gaan tuinen bekijken. Ook maken ze bloemstukjes voor verenigingsactiviteiten, of dragen daarvoor ideeën aan. Een quilt- en handwerkclubje is door gebrek aan belangstelling verdwenen. Provin ciaal worden ook cursussen aange boden, waardoor vrouwen zich kunnen ontwikkelen. En ook daar voor is belangstelling. 'Spreken in het openbaar' kan dit jaar in Sint- Philipsland worden gehouden om dat zich daarvoor vijftien leden hebben aangemeld. Het feest, morgen in Ons Dorps huis, blijft deels een verrassing voor de leden. Maar er is een koud buffet en verder wordt een foto-ex- positie ingericht. Via de leden zijn tal van kiekjes voor de dag geko men van activiteiten die in het ver leden plaatsvonden. En het afgelo pen jaar heeft de voorzitter driftig de camera gehanteerd om alles vast te leggen. Bij het jubileum worden elf leden in het zonnetje gezet voor hun langdurig lidmaatschap, dat varieert van 25 tot 55 jaar. Voorzitter Ineke Kik (rechts) en secretaris Wilma Gorissen zijn tevreden over de groeiende belangstelling van de leden voor de activiteiten van de Plattelandsvrouwen. Onder een flets zonnetje en met een frisse wind door de haren gingen dinsdagavond 338 wandelaars op pad voor de Poortvlietse wan- deldriedaagse. De leden van wandelorganisa tie Poortvliet - die het evenement voor de tweede keer organiseerde - waren erg tevre den over het grote aantal deelnemers. Een deel van het inschrijfgeld gaat namelijk naar Child Aid, een hulporganisatie die zich wereldwijd bekommert om het lot van weeskinderen. De Poortvlietse wandelaars worden vanavond on der begeleiding van muziekvereniging Accele rando uit Sint-Annaland ingehaald. De meeste wandelaars hebben zich vooraf al ingeschreven, maar toch hebben de leden van de wandelorganisatie bij de start hun handen vol aan het verwerken van inschrijvingen en het afgeven van stempelkaarten en wandel routes. Rond zes uur staat er voor het startbu reau in de kantine van voetbalvereniging SPS een behoorlijke rij wandelsportliefhebbers te wachten op het moment waarop zij kunnen vertrekken. Dat wandelen een leuke activiteit is voor het hele gezin blijkt ook in Poortvliet, want er lopen opvallend veel ouders samen met hun kinderen - soms nog in de kinderwa gen, buggy of op een driewieler - mee. Daar naast zien veel hondenliefhebbers de wandel- driedaagse klaarblijkelijk als de ideale manier om hun huisdier gelijk uit te laten. 251 wandelaars lopen de kortste afstand (5 km) en 87 lopers leggen iedere avond de dub bele afstand af. Voor degenen die alle drie de avonden meelopen, ligt er vanavond een her inneringsmedaille gereed. En voor de wande laars die een of twee avonden gemist hebben, is er een vaantje. Voor de oudste en jongste deelnemers op zowel de 5 als 10 km heeft wandelorganisatie Poortvliet een beker. Wie dat zijn, wordt pas vanavond bij aankomst in de kantine van SPS bekend gemaakt. De wan delaars lopen bij terugkeer in het dorp (rond acht uur) in een feestelijke stoet, voorafge gaan door Accelerando, naar het sportpark aan de Deestraat. Dinsdagavond gingen de deelnemers aan de Poortvlietse wandeldriedaagse via de Langeweg de polder in voor de eerste wandelroute. Onder een heerlijk voorjaarzonnetje houden deze wandelaars er stevig de pas in op de openingsavond van (ie Oud-Vossemeerse vierdaagse. Maandagavond meldden zich 174 wande laars om mee te doen aan de Oud-Vosse- meerse wandelvierdaagse. Dinsdag kwamen er nog zeventien bij. De 191 deelnemers zijn er 24 meer dan vorig jaar. Onder hen bevon den zich geoefende wandelsporters, maar ook moeders met kinderwagens en buggy's, groepen schoolkinderen en andere recreatie ve wandelaars. De grootste groep die mee- wandelt is de Sint-Anthoniusschool (50 wan delaars) en de 77-jarige Ko Havermans is de oudste deelnemer. Vanavond worden de lopers na aankomst op het sportpark feeste lijk ingehaald door Oud-Vossemeers' Mu ziekvereniging. Wandelen is gezond en gezellig, zo vinden velen en onderweg vallen je bovendien steeds weer dingen op die je in je woonom geving eigenlijk nog niet eerder gezien had. Als primeur had de organiserende wandel sportclub Oud-Vossemeer dit jaar - voor de 156 wandelaars die voor de 5 km-afstand hadden gekozen - op de openingsavond een route uitgezet die vrijwel volledig door de bebouwde kom van het dorp liep. Zo liepen de wandelaars over het bedrijventerrein Klaverveld en ook voor het eerst door nieuwbouwwijk Welhoek. De 35 lopers die voor de 10 kilometer hadden gekozen, ver ruimden hun blik in het buitengebied. Tij dens de vier wandelavonden waren er on derweg verzorgingsposten waar de wandelaars een versnapering werd aangebo den. Vanavond komen alle deelnemers tus sen half acht en acht uur aan op sportpark De Vossenberg en onder aanvoering van OVM gaan de wandelaars, na een rondgang door het dorp, naar het startbureau bij café Hof van Holland om een herinneringsme daille van de wandelsportorganisatie KN- BLO in ontvangst te nemen. Voor de groot ste groep en oudste deelnemer is er een beker. Met de organisatie van de wandel vierdaagse in Oud-Vossemeer gaf de wan delsportclub de eerste aanzet voor een aan tal wandelsportevenementen die ze de komende maanden nog op het programma heeft staan. Van 14 tot en met 17 juni orga niseert w.s.c. Vosmeer de wandelvierdaagse in Tholen en op zaterdag 10 juli volgt de zes tiende editie van de zevendorpentocht. Helukkig is 't seizoen wêê an- hebroke. Overa wae a je komt, ka je d'r trecht mit je euro's. Schraegen en planken neffen mekoare, 'n meraekel- sen oap rommel oeks over dwars d'r op, en de liefebbers kunnen hraaie. 'k Behriepen nie wae a 't allemae vandaen komt, en wae a 't nae toe ha- et. Ma in de loap van de tied bin 'k er 'n bitje achter he- komme, 't is 'n visuele cirkel. Nèje, dat schrief ik nie ver- Reacties iwt lezers op de. rubriek, zijn tvtlkonc bij de, dialectgroep Tkolen,, tel. 0166-602226 kêêrd. 'k Bedoelen hêên vici euze, ma 'n echte visuele cir kel. Êêl de sissewienkel die at 'n méns in z'n leven koapt, kriegt, of overneemt, kom toch êêstdaegs wêê op de rommelmart trecht. In dae ko- ap je dan wêê andere spulle tjes, en nae vele jaren haen die oak wêê nae de rommel mart. Tot a je op 'n heheve oahenblik tot de ontdekking komt da je j'n eihe spulletjes wêê terug koapt. Da's wae he- beurd oe! In 1966 is de eerste braderie met rommelmarkt gehouden, dat was toen Tholen 600 jaar Pak even uw zakboekje THOLEN 13 mei Informatiebijeenkomst borst voeding, Stoofstr. 8, 20 u. 14 mei Sportgala. 17 mei Gemeenteraad in gesprek over financieel beleid, Meulvliet, 19.30 u. 19 mei Voorlichting waterschap door R. Visser, Plattelandsvrouwen, Oude- landsestraat 1120 u. 22 mei Recital klavecinist P.J. Beider, stadhuishal, 20.15 u. 29 mei Afgifte hulpgoederen voor Dorcas bij fam. Van der Velde, Regen- tessestraat 50, 9.30 u. OUD-VOSSEMEER 15 mei Excursie heemkundekring, 14 u. 18 en 25 mei Koersbal Anbo, Vos- senkuil, 14 u. 19 mei Fietstocht Anbo, Vossenkuil, 13.30 u. 25 mei Roos van lood maken, AVB. SINT-ANNALAND t/m 30 okt. Exposities Visie op Tho len, Ondergoed in de loop der tijd en Stavenisse in beeld, De Meestoof, di t/m za 14-17 u. 15 mei Samenzang chr. mannenkoor DEV, N.H. kerk, 19.30u. 22 mei Kampioenschappen tafelten nis, Smash'76, Kapelle, 9 u. 24 t/m 27 mei Avondwandelvier daagse WHS. 26 mei Werkgroep genealogie. De Meestoof, 20 u. 29 mei Bosspel jeugdleden Smash'76, Bergen op Zoom, vertrek vanaf de Wellevaete, 13 u. STAVENISSE 13 mei Zendingsavond herv. gem. en vrouwenver. met Maria van 't Hof over Kirgizië, de Schuilplaats, 19.30 u. SCHERPENISSE 15 mei Alpha jeugdsoos, zolder oude gemeente huis, 20 u. 22 mei Rommelmarkt, Ons Huis, 13.30-17 u. 29 mei Afgifte hulpgoederen voor Dorcas bij fam. De Groen, Platteweg 9.30 u. SINT-PHILIPSLAND 14 mei Viering 70 jaar Plattelands vrouwen, Ons Dorpshuis. BERGEN OPZOOM 14 mei Turbocabaret Guido Weijers, De Maagd, 20.15 u. 15 mei Orkest Koninklijke Lucht macht met Eternity, De Maagd, 20.15 u. 16 mei Zilveren Pijl verschieting, Ravelijn, 13 u. 18 mei Cabaret 'Een vleugje parfum tussen de spruitjes', De Maagd, 20.15 u. 20 t/m 22 mei Show 'Het groot niet te vermijden', De Maagd, 20.15 u. 22 en 23 mei Lifestylebeurs, De Stoelemat, 11 u. 25 en 26 mei Bedrijvenbeurs, De Stoelemat, 15 u. 27 mei t/m 29 aug. Expositie beelden Marga Steendijk, Markiezenhof, 11 u. 27 mei Expositie beelden Marga Steendijk, Stuart Galerie, Zuidzijde Haven 39a, 11 u. 28 t/m 31 mei Concours hippique. Kijk in de Pot, 9.30 u. 29 mei VOF de Kunst met kinder popconcert, De Maagd, 14 u. 29 mei Open Ned. kampioenschap pen voor mensen met een beperking, sportpark Rozenoord. 31 mei Boekenhof, Markiezenhof, 10.30 u. +film+++film+++fllm+++film+ ROXY I: Troy - do, ma t/m wo 20 u„ vr 20.30 u„ za 14 en 20.30 u„ zo 14, 17 en 20.30 u. Brother Bear - vr en za 18.30 u. Scooby-Doo 2 - ma en di 14 u. ROXY II: Van Helsing - do. ma en di 20 u., vr 21.15 u., za 13.45, 18.45 en 21.15 u„ zo 13.45 en 20 u„ wo 14 en 20 u. In oranje - vr 18.45 u„ za en zo 16.30 u„ ma t/m wo 14 u. CINEM'ACTUEEL: Verrassings voorpremière - do 20 u. In oranje - vr 18.30 u., za 14 en 16 u., zo 13.45 en 16 u„ wo 14 u. Lost in transla tion - zo 19 u., ma en di 20.30 u. Starsky Hutch - vr 21.30 u.. za 18.30 en 21.30 u., zo 16.45 en 21.30 u., wo 14 en 20 u. Troy - do, ma t/m wo 20 u., vr 18.30 en 20 u., za 14, 18.30 en 21 u., zo 13.45, 18.30 en 21 u. Scooby Doo 2 - za en wo 14 u„ zo 13.45 u. Van Helsing - do, ma t/m wo 20 u., vr 18.30 en 21.30 u„ za en zo 16, 18.30 en 21.30 u. stad vierde. Ik was toen zelf ook verkoopster. Toen was er nog een sortering die de moeite waard was. Dat weet ik zeker, omdat ik nu wel eens mensen ontmoet die indertijd serviesgoed gekocht hebben dat nu bijna antiekwaarde heeft. Maar indertijd was ik zelf net getrouwd, had alles nieuw, dus dan kocht je toch geen 'ouwe troep'. Kiek en dae 'k noe spiet van as aeren op m'n ööd. Want noe mö 'k allerande frututen uutaele om 'n schaeltje of 'n vaesje te pakken te kriehen dat at volhens mien de moei te waerd is. In mit Koningin nedag stae die man van Jo- zien dan op de kiosk antikiteiten bie opbod te ver- koapen. Ma tehen joe hezeid, dae 'k hêên oahen oed van op. Want ie verkoap 'n kistje van waoaiboamout vö antiek, en dat is 't achêêl nie, want zo 'n kistje 'k zelf fleejaere bie m'n kerstpakket hekrehe. Ma impersant kriehen ze elk jaer mit Koninginnedag êêl wat centen bie mekoare vö 't hoe- je doel. Zelfs in het buitenland struin ik de rommelmarkten af. Ge lukkig maar voor mijn echtge noot dat we tegenwoordig met het vliegtuig gaan, want dat Portugese antiek is echt te zwaar voor onze koffers. Maar in Duitsland heb ik ook diver se Trödel- of Flohmarkten be zocht. Het achterliggende principe zal wel het zelfde zijn: leeg maken die zolder. 'k Weet nog da m'n 'n kêêrtje in 't Zwarte Woud reje en toen zag ik bie 'n ekkendam troep staen. M'n waere mit d'n au to. M'n arte hieng sneller sla- en en ik zéggen: stop even. Dae staen diengen die at mit 't hrofvuul mee motte. En dae stong wat vö m'n hadieng bie. Ik 'n pae schaelen en 'n hrööte kanne inhelaeje en ons wêê varder. Ma ik vraehen m'n eihe nog wel 's af of a dat spul wé echt weg most, want 'k dien ochend eiheluk nèr- rehens anders iets mêê zien staen. Affijn, z' ebben indertied van ons oak wel 's wat meeheno- me... Maar goed, de rommelmark ten kunnen dus weer op me rekenen. Want behalve voor mezelf zoek ik ook naar iets leuks voor vrienden en beken den: fietsjes, pillendoosjes, tegeltjes, enzovoort. En za 'k wat vertelle. Op 30 april a 'k echt nog 'n abbesje, 'n oejespelle vö 50 eurocent. En 'n gedichtebundel, ma die at iemand anders vö mien ontdekt. Nog bedankt ee! Jopie Meerman, Tholen. Werken van Johann Sebastian Bach en Domenico Scarlatti wor den zaterdag 22 mei uitgevoerd in de hal van het voormalige stadhuis in Tholen. De stichting Anthonie Keldermansconcerten presenteert een recital op klavecimbel door Pieter-Jan Beider. Bach - net als zijn Italiaanse colle ga in 1685 geboren - was een groot kenner van de Europese muziek stijlen van zijn tijd. Van hem klin ken de Chromatische Fantasie en Fuga, het Italiaans Concert en de zesde Franse Suite. Scarlatti liet 555 sonates na, die hij schreef aan de hoven van Portugal en Spanje. Beider maakt daar een keuze uit. Het concert in Tholen begint om kwart over acht. Kaarten kunnen telefonisch worden gereserveerd: 0166-603544. Assurantiekantoor Vü' Dijk, Burgenneet 25 Poortvliet - Tel: (0166) 612 509 If Jan P.M. Ovcrheckc I O'1 14 V Ten Ankerweg 72 - Tholen Tel: (0166) 602 888 Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2004 | | pagina 13