Wie betaalt, bepaalt! Mevrouw Van Beveren-Quist wordt honderd in Poortvliet Vier kerkdiensten in Nederlandse Hervormde kerk Sint-Annaland PKN en bezwaarden kerken in hetzelfde gebouw De beer is los in Tholen WOENSDAG 5 MEI A.S. Dodenherdenking in Thools Bosje Donderdag 29 april 2004 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 3 Voor mevrouw A. van Beveren-Quist in Poortvliet was het maandag een bijzondere dag. Ze vierde toen haar honderdste verjaardag, 's Morgens kwam de familie op bezoek in de Schoolstraat, waar de eeuweling inwoont bij haar dochter. En 's middags kwamen burgemeester en mevrouw Nuis feliciteren. De jarige is gezien haar leef tijd nog goed gezond en ze bleef op de feestelijke dag een uurtje langer op dan ze gewend is. Er is hoop als je aan boord blijft Grondig gewijzigd Met vreugde Geen nieuw gemeentehuis, wel zwembad openlaten Oproep tot eenheid Wees voorzichtig Ziekenhuis Lievensbera Mevrouw Van Beveren (links) woont bij haar dochter in Poortvliet. Stemmen van lezers |?ïf Stemmen I van lezers Het wordt tijd dat wij, als burgers die betalen, gaan bepalen waar onze belastingcenten aan besteed wor den! Dus doe mee aan de actie van de Thoolse dames! Voordat de ge meente een artikel-12-status krijgt en onder curatele van het rijk komt en wij weer de rekening mogen be talen, zullen wij burgers ze maar al vast onder curatele stellen. Bij een groot aantal van de voorgestelde be zuinigingen vraag je je toch af, hoe verzinnen ze het? Inderdaad, er is blijkbaar niet eens over nagedacht! Ik kan wel een aantal alternatieven bedenken: 1. stoppen bouw nieuw gemeente huis en hofvijver Kosten 13,8 miljoen, waarschijnlij ker 20 miljoen euro! Volgens hen kost dit de burger maar 50.000 euro per jaar, want dit geld kan nergens anders voor gebruikt worden. Zal toch ergens vandaan moeten komen of dit nu door enkel de Thoolse of Nederlandse belastingbetaler be taald moet worden, want wij zijn beide. Het gemeentelijk apparaat heeft met al zijn missers en achter de feiten aanhollen geen recht meer op een nieuwe stek, daarom zal het aantal ambtenaren aangepast moe ten worden aan het oude gemeente huis. (en eventuele arboregels). Kosten ambtenarenapparaat zijn nu zo'n 10% van de begroting. Voor de herindeling waren er op het hele ei land inclusief gemeentesecretaris sen maar 80 ambtenaren en nog zonder computers ook. En nu? 2. Afschaffen beleidsambtenaren Veel ambtenaren zijn bezig met be denken van plannen die vanwege geldgebrek of grootheidswaan toch niet uitgevoerd kunnen worden. Sommige raadsleden moesten een kast aanschaffen om alle niet uit voerbare nota's in op te bergen die door dure externe bureaus zijn ge maakt omdat bestuurders niet zelf durven beslissen. 3.Afschaffen uitbesteding aan ex terne bureaus Toekomstvisie Bestemming Tholen is ondanks de 750.000 gulden aan kosten niet eens goed geënquêteerd, is niet gewogen gedaan, d.w.z. per kern, maar gelijk voor hele eiland. Daarom ging Tholen met de meeste inwoners logischerwijs met alles slepen. Bij een gewogen enquête waren er per kern keuzes uitgeko men waar de gemeenteraad uit had kunnen kiezen per kern. 4. Stoppen verhuizing Markie- zaatcollege naar Tholen Kosten 6,5 miljoen euro! 5. Openhouden zwembad de Spet ter Zwembad De Spetter in Tholen is geen vervallen zwembad. Twee zwembaden is teveel en te duur voor 1 gemeente? Wat te denken van 4 wethouders? Een wethouder Met het oog op 1 mei: mogelijk wijst dit de weg om op het laatste moment de juiste beslissing te ne men: het Woord heeft het laatste woord! In Handelingen 27 lezen we over een schipbreuk. Had de bemanning toch gehoor gegeven aan de waar schuwing van Paulus! De schip breuk had voorkomen kunnen wor den... Er steekt een geweldige storm op. Alle hoop om behouden te worden, werd hen benomen. Paulus krijgt een boodschap van een engel. Deze belooft hem dat allen behouden aan land zullen komen. De belofte is gegeven. Maar de orkaan raast door. En dan gebeurt het: de bemanning wil er met de sloep vandoor. Dat was in hun ogen de enige weg tot behoud. Voordat ze tot actie over gaan, is alles goed doorgesproken. Ze mogen geen argwaan wekken. Ze moeten doen alsof ze alles in het werk stellen het schip te behouden. En onder de schijn dat ze ankers van het voorschip willen uitwerpen, maken ze de reddingsboot los. Ze wil niet opstappen, vanwege kosten van wachtgeld. Waarom kunnen we niet wat Amerikaans beleid op hem loslaten en hem een strafkorting ge ven net als een uitkeringsgerechtig de die volgens instanties niet goed zijn best doet? 6. Geen nieuwe Vossenkuil in Oud-Vossemeer. Kosten 1,8 miljoen euro! Waarom zoveel geld uitgeven aan een dorps huis dat de meeste inwoners niet zien zitten. De meeste verenigingen zitten tenslotte niet in de Vossenkuil en het rendement t.o.v. vorige be heerder is nog niet de helft. Bij niet doorgaan moet losgetroggelde 150.000 euro van de erfenis Van 't Hof-Quist terugbetaald worden aan de vereniging. 7. Stoppen aanleggen waterber ging Tholen kan door zijn slotenstelsel altijd lozen op Oosterschelde, is een eiland tenslotte. 8. Stoppen Duurzaam Veilig poortjes en verkeersstagnatie- plannen Zoals in Tholen en Oud-Vossemeer. Is enkel het verplaatsen van proble men naar andere straten. In Oud- Vossemeer was het probleem al op gelost met het instellen van een parkeerverbod in de Molenstraat aan rechterzijde van dorp en instel len tijdelijk eenrichtingsverkeer tij dens in- en uitgaan scholen in be treffende straten. 9. Tholen wil hondenuitlaatplek- ken aanleggen Wat kost dat niet? Moet wel elke week schoongehouden worden. Waarom niet afschaffen en iedereen verplicht opruimen? (opnemen in politieverordening) Sommigen zul len denken dat sommige dingen niet meer teruggedraaid kunnen worden. Als een burger iets wil, lijkt een be stemmingsplan heilig te zijn. Maar zodra een projectontwikkelaar iets wil, is een bestemmingsplan blijk baar niet méér waard dan het papier waar het op geschreven is. Er zijn ook politici die vinden dat briefschrijvers vergif strooien met niet onderbouwde en ongenuanceer de uitspraken. Politici dienen zich mijns inziens echter dienstbaar op te stellen tegenover de burgers die, door hen te kiezen, hen hun vertrou wen hebben geschonken. Het schrijven en actievoeren is dan het antwoord op de ongehoorzaam heid van de politici die denken dat het stemgedrag, eens per 4 jaar, een vrijbrief geeft om te doen en laten wat zij willen. Waarden en normen moeten niet eens per week enkel met de mond beleden worden, maar een hele week in woord en daad! Democratie bestaat tenslotte uitslui tend bij de gratie van de burgers. Dus burgers van Tholen, gebruik je democratisch recht en steun de actie van de Thoolse dames en teken die lijsten en benader je politieke partij! Cees Boogaart, Schoolstraat 5, Oud-Vossemeer. werken met een dubbele agenda. Paulus krijgt er lucht van. Hij waar schuwt: indien deze in het schip niet blijven, gij kunt niet behouden worden. Dan wordt de reddings boot losgesneden. De bemanning moet op het schip blijven. Op het nippertje was er een weg terug. Paulus spreekt hen moed in. En ter wijl de golven over het dek spoe len, horen ze Paulus danken en zien hem eten en vatten moed. Er is hoop. Op dit schip. Terwijl het kraakt temidden van de orkaan. De ankers worden opgehaald en het schip wordt aan de zee overgege ven. Maar de Heere regeert over dit schip. Ook als het even later rots vast komt te zitten op een klip. En het schip tenslotte in tweeën breekt. Nee, geen verwachting van het schip. Niet van de bemanning en van de andere opvarenden. Ver wachting alleen van Gods beloften. En die blijven in Jezus Christus ja en amen. En alzo zijn ze allen be houden aan land gekomen. Door de breuk heen, houdt God Zijn belof ten in stand. En daar kunnen we op aan. Ds W.C. Meeuse, Bilthoven. (oud-predikant Sint-Annaland). Mevrouw Van Beveren-Quist is in Stavenisse geboren. Haar zoon woont in Utrecht en zelf verblijft ze bij haar inmiddels tachtigjarige dochter die haar, met hulp van de Hoewel de meerderheid van de ker kenraad en de 1900 leden tellende gemeente voor de PKN kiest, krijgt de minderheid van 350 mensen vol op de ruimte om in het vertrouwde kerkgebouw te blijven. Een bewuste keuze van de kerkenraad, die hoopt dat het toch nog een keer goed zal komen tussen de twee groepen. „Deze hopelijk tijdelijke noodmaat regelen treffen we met pijn in ons hart", schrijft de kerkenraad in een brief aan de leden over de 'bijzon der moeilijke situatie.' „Na verloop van enkele weken zullen we deze gang van zaken evalueren en als kerkenraden met elkaar de moeilijk heden en de mogelijkheden door spreken." De PKN voelt zich ver antwoordelijk voor dat deel van de gemeente dat meegaat, maar ook voor de mensen die eruit gaan. „Om die reden willen we beide delen de gelegenheid geven samen te komen rondom de Woordbediening. Deze noodsituatie vraagt om bijzondere voorzieningen." De PKN-kerkenraad heeft de ge bruikelijke kerktijden van 10.00 en 18.00 uur aangepast om de be zwaarden te kunnen inpassen, 's Morgens een uur vroeger en in thuiszorg, nog kan verzorgen. Doof heid is een ouderdomskwaaltje van de eeuwelinge, maar ze is nog goed ter been. De krant en weekbladen leest ze nog en met name het kerke- plaats van de avonddienst de in Sint-Annaland niet gebruikelijke middagdienst van half vijf. De be zwaarden kunnen dan om elf uur en om half zeven in het kerkgebouw terecht. Tijdens beide morgendien sten is er kinderoppas in het Tref punt, het verenigingsgebouw dat ook door zowel PKN'ers als niet- PKN'ers wordt gebruikt. Maandag 3 mei is er een gemeente avond voor de PKN'ers, dinsdag 4 mei voor de bezwaarden. Vrijdagavond werd de tweede en laatste gezamenlijke gemeente avond gehouden in de N.H. kerk te Sint-Annaland. Voor ruim 200 be langstellenden schetste ds. Hoek de grote en onoverkomelijke bezwaren tegen de PKN nog eens. „Het is geen kwestie van niet willen, we kunnen niet mee, maar bewaar ons voor grote en harde woorden. Er is diepe pijn en verscheurdheid in de gemeente, maar we kunnen de een heid niet tegen elke prijs aanvaar den. Elke Schriftvisie is wettig in de PKN, dus elke ketter zijn letter, maar tal van zaken (o.a. het homo- lijk nieuws heeft haar belangstelling. Mevrouw Van Beveren is lid van de Gereformeerde Gemeente en volgt elke zondag de diensten via de kerk telefoon. Haar zuster C. Dorst-Quist uit Stavenisse mocht twee jaar gele den eveneens honderd worden. De bijzondere verjaardag werd een mooie en gezellige dag, die me vrouw Van Beveren goed doorstond. Tussen de middag ging ze slapen en 's avonds zocht ze haar bed pas om half elf op. Maar moe was ze toen nog niet. In Poortvliet werden felici tatiebrieven bezorgd van koningin Beatrix en van commissaris van de huwelijk) gaan lijnrecht tegen het Woord van God in en dat is de enige waarheid. De waarheid is niet in het plaatselijke beleidsplan veiligge steld." Sprak hij eerder nog over waarheid en leugen die naast elkaar staan, nu noemde ds. Hoek het 'waarheid en dwaling die dezelfde rechten heb ben.' Hij hekelde de lutherse in breng in de PKN-kerkorde als 'onbijbelse leringen die het Schrift gezag aanvechten.' „Kun je met een zuiver geweten in de PKN staan?", zo vroeg de predikant zich af. Hij gaf toe, dat er bijna niets hoeft te veranderen omdat de plaatselijke kerkenraad veel kan regelen. „Maar het belijden in de PKN is grondig gewijzigd en we moeten principieel denken." Hoek vond dat 'een uiter ste poging gedaan moet worden om een grote ramp af te wenden' maar ook in het convenant van Alblasser- dam zag hij weinig. „De PKN heeft een principieel ander fundament en durft u ja te zeggen tegen onschrif tuurlijk? zaken?" De predikant wees op het ja-woord van de doop- ouders, de geloofsbelijdenis van jonge lidmaten en de bevestiging van ambtsdragers. „Je kunt een deel van de kerkorde en de belijdenissen niet buiten de orde stellen." Ds. Hoek vergeleek het beleidsplan van de plaatselijke gemeente, waar in veel geregeld kan worden, met een treincoupé. „De PKN-trein koningin Van Gelder. Familie en bu ren maakten er met hun bezoek, bloemen en andere geschenken een vreugdevolle dag van waarop met dankbaarheid wordt teruggekeken. Mevrouw Van Beveren-Quist is de vijfde inwoner van de gemeente Tholen die de honderdjarige leeftijd bereikt. In zorgcentrum De Schutse in Sint-Annaland wonen de 104-jari- ge M. Theunisse en de vorige maand honderd geworden mevrouw W. Verkouteren-Bout. En in Ten Anker in Tholen verblijven J.L. Deurloo en mevrouw W.K. Beeke-v.d. Werf die allebei 101 zijn. neemt een andere wissel, maar in onze treincoupé doen we het zo, ter wijl de hele trein een andere koers gaat. Zou Christus dat nu gedaan hebben? Ik kan me dat niet voorstel len. We geven de kerk der vaderen prijs. De Nederlandse Hervormde Kerk maakt zich los van de grond slag. De PKN is niet gereformeerd meer en qua geestelijke lijn is de PKN geen voortzetting van de NHK, al staat dat in artikel I van de kerkorde. Dat lijkt veel betekenend, maar dat is het niet. De waarheid wordt op tal van punten gelasterd. De gevolgen van het een en ander zijn buitengewoon verdrietig. Je huivert wegens de schande voor de Koning." Zei Hoeks collega ds. Wüllschleger een week eerder dat de enige manier om buiten de PKN te blijven, de op zegging van het lidmaatschap is, de Sint-Annalandse predikant riep juist op om niet te bedanken. „Wij be danken nooit als lid van de kerk en wanneer we door de PKN daarop aangesproken worden, kun je zeg gen: u hebt kennelijk een fout in de administratie. Dat probleem zoeken de heren juristen verder maar uit, maar wij zijn de wettige rest van de N.H.K en daar wordt bovenplaatse lijk aan gewerkt. Zestig hele en 65 halve kerkenraden hebben een con vent van kerken gevormd, de her vormde kerk in voortgezet verband. Anders komt er een chaos. Als we alles kwijt zijn (geld en gebouwen) zullen we dat met vreugde aanvaar- Iedereen heeft het kunnen lezen: in verband met een verkeerde salaris berekening van ambtenaren en rijksbezuinigingen moet er flink be zuinigd worden. Dus gaan we be zuinigen op de zwakste groepen: kinderen en gehandicapten. Minder vergoedingen voor gehandicapten, de groep mensen die het al moeilijk genoeg heeft. Zwembad sluiten in Tholen, leuk voor al die kinderen die er dag en uur doorbrengen. Waar moeten ze dan naar toe? Naar de zeedijk, zoals vroeger. Nee, daar kun je niet meer zwemmen omdat het water er niet schoon is. Mis schien dat ze de Vesten kunnen gaan zuiveren, of we kunnen onder de brug door zwemmen. De Molen- De telefoon staat nog steeds rood gloeiend. Vele mensen van het hele eiland bellen om hun bezorgdheid te spuien over de bezuinigingsplannen van het gemeentebestuur. Verras send is dat niet de mensen uit Tho len bellen, maar juist van verder op het eiland... ook uit Sint- Maartens dijk. Mensen vragen zich af hoe dit toch kon gebeuren. Over het ge meentehuis en de zwembaden, de sport en iedereen van jong tot oud die nu moet boeten. Kijk, dat het gemeentehuis er komt terwijl nie mand erop zit te wachten, dat staat als een paal boven water. Wrang is echter wel de manier Zoals ieder jaar wordt ook dinsdag op initiatief van het comité Doden herdenking een officiële herdenking gehouden bij het gedenkteken in het Bosje nabij de Vossemeersepoort in Tholen. Iedereen is daarbij welkom. Vanaf kwart over zeven 's avonds houden leden van de Nationale Re serve er de dodenwacht. Om kwart voor acht brengt muziekvereniging Concordia koralen ten gehore. Even den. Kijk niet naar de haalbaarheid van zaken, maar blijf onder de her vormde kerkorde en hervormde grondslag. Dat is geen kwestie van 'het is nooit goed genoeg.' We kun nen oprecht niet, maar ik veroordeel niemand. Laten we elkaar niet meer verdriet doen dan er al is. Probeer elkaar te begrijpen", zo besloot de Sint-Annalandse predikant, die be stuurslid is van het comité tot be houd van de N.H.K. Bij de discussie wilde dhr. Trommel concreet weten waar hij aan toe was omdat 1 mei al dichtbij was, maar ds. Hoek wilde niet ingaan op de nieuwe naam, de regeling van de kerkdiensten en het aantal bezwaar den. „Aantallen interesseren me niet", zei de predikant. P.M. van 't Hof hield hem voor, dat er de eeuwen door al verschil van Schriftvisie is geweest. Hij had in het betoog van ds. Hoek de eenheid van de gemeente gemist, terwijl er toch een bijbelse oproep tot eenheid is. „Een breuk in de gemeente kan nooit tot eer van God zijn." Van 't Hof bracht ook naar voren, dat het convenant van Alblasserdam een begaanbare weg is, die breed gedragen wordt door bezwaarden. „We moeten elkaar eerlijk blijven voorlichten", zei de voormalige ou derling. Hij wees erop, dat het Woord van God boven de belijde nisgeschriften staat. Het door Trom mel genoemde gerucht van vier kerkdiensten per zondag vond hij te verkiezen boven het gescheiden sa menkomen. „Dan laat je elkaar los en het zou verkeerd zijn om elkaar dakloos te maken. Geef de Heere een hand en buk voor Zijn Woord", zei Van 't Hof in een vurig pleidooi. Die bewogenheid sprak ds. Hoek wel aan, maar hij riep de andersden kenden op om als hele gemeente buiten de PKN te blijven. „Dat is ook eenheid." PKN-ouderling D. Quist zei de be zwaren van Hoek in grote lijnen te delen. „Maar 11 december hebben we hier een bidstond gehouden en tot God gebeden: Uw wil geschied de. Op de synodevergadering van 12 december is het gegaan zoals het ging. Ik snap er helemaal niks van, maar waar haal ik de moed vandaan om een andere weg te kiezen en me los te maken? We hebben juist onze plaats in te nemen om te zeggen: be keert u! De Heere bouwt Zijn kerk door alle kerkmuren heen. Ik ver wacht het daarom alleen van Hem"; zei Quist. Ds. Hoek gaf toe dat de wil van de Heere anders was dan van de deel nemers aan de bidstond. „Maar dat wil niet zeggen dat God het synode besluit goedkeurt. Dat hebben wij te verwerpen. Wij begrijpen het ook niet en wij zien het evenzeer als een gericht waar wij voor hebben te bui gen, maar we moeten ook de weg naar wederkeer zoeken. Wat tegen het Woord ingaat, kun je niet be krachtigen. We moeten zien te red den, wat er te redden valt." Ds. Hoek achtte de gescheiden we gen dan onvermijdelijk, aan de an dere kant nam hij een verzoenende houding aan ten aanzien van de ver schillende kerkelijke verenigingen. „We moeten daarbij zoeken naar meer wat gemeenschappelijk is in vlietsestraat was toch nog niet zo lang geleden voor veel geld aange past. Het enige vertier voor kinde ren tussen de 0 en 12 jaar is toch het zwembad en als je dat wil gaan slui ten, moet je toch met een alternatief komen. Misschien geen nieuw ge meentehuis, maar het oude verbou wen. Dan hoeft er misschien niet meer bezuinigd te worden en kan het zwembad gewoon open blijven. En anders zullen we, zoals voor zo veel dingen, ook voor onze ontspan ning de brug over moeten. Dit lijkt wel het nieuwe motto van de ge meente Tholen. In Tholen moet je zo snel mogelijk de brug over, want tegenwoordig betalen we alleen voor de gemeentelasten en niet voor de gemeentelusten. Wanneer je in het bedrijfsleven een fout maakt van 800.000 euro, ben je of failliet of zeker ontslagen. Bij de gemeente Tholen niet. Daar leg je het pro bleem gewoon op de rug van de in woners. J. de Witte-Prince, Tholen. waarop. Eerst het ambitieuze plan Kleur Bekennen en Bestemming Tholen en nu even 180 graden de andere kant op. Eerst de bewoners een lijstje met wensen kenbaar laten maken en nu moet er gezegd worden: 'We heb ben te lang de verkeerde bood schappen gedaan. We hebben jaren lang alleen maar chips, cola, bier en lekkere koeken gekocht. Het geld voor brood, groente en vlees is op, maar dat kun je niet op ons afschui ven als gemeente Tholen.' Zou er niet een beetje uitstel in de grootste uitgaven kunnen komen? Kunnen we nog even doorsparen in plaats van langs 'lenen.nl'. Ellen Brasz, Plantagestraat, Tholen. voor achten klinkt The Last Post, waarna twee minuten stilte in acht worden genomen. Aansluitend wordt het Wilhelmus gespeeld. Ge nodigden leggen daarna bloemen bij het gedenkteken, wat ook kan ge beuren door iedereen die daartoe de behoefte voelt. Met een drietal lie deren door drie zangkoren wordt de plechtigheid rond half negen beëin digd. plaats van naar de verschillen. Haal dus niet al te veel overhoop, niet fors de bijl erin, maar overleg sa men om uit de problemen te komen. Wees voorzichtig en zoek naar tij delijke oplossingen", aldus de Sint- Annalandse predikant. Oud-ouderling A.J. Duijzer, die bang was voor een breuk, vond niet dat de tegenstanders van de PKN op de stoel van God moeten gaan zit ten. „Hoe kunnen we beoordelen wat God niet wil? Voor ons lijkt het synodebesluit van 12 december on begaanbaar, maar God werkt in de middellijke weg. Probeer daarom geen eigen wegen te zoeken. De NHK was een volkskerk met men sen die vrijzinnig waren tot aan het Gekrookte Riet toe. Geef de Heere de hand en zeg: wij hebben gezon digd. Hij zegt nu: Ik wil dat het zo gaat." Ds. Hoek keerde zich tegen .roomse gehoorzaamheid aan God.' Hij her innerde aan de Tweede Wereldoor log die over ons land kwam. „Maar dat maakte toch niet goed wat de bezetter deed. En dat ontnam ons toch niet het recht om voor de vrij heid te vechten? We moeten God beoordelen aan de hand van het openbaarde Woord, de ene leer der godzaligheid. De PKN gaat echter principieel een andere koers." Het feit dat verschillende predikan ten, ook van het comité tot behoud van de NHK zoals ds. Joppe uit Sir- jansland, de laatste tijd van mening veranderen en toch meegaan met de PKN noemde ds. Hoek 'bedenke lijk.' Hij herinnerde aan de 350 pre dikanten die in 1996 tegen de kerk- fusie waren. Erna Fase zag in het synodebesluit een teken van God dat we zo niet verder mogen gaan. „We moeten te rug naar God, dan wordt het oordeel afgewend." Mevr. Wesdorp-Quist was het met Duijzer eens, dat we de Heere niet voor de voeten moeten lopen. „Dat de Heere bijeen wil houden wat bij elkaar hoort." Na de gemeente-avond kwam ds. Hoek zondagmorgen met de mede deling dat er 3 en 4 mei gemeente avonden zouden zijn en dat de leden schriftelijk zouden worden ingelicht over de kerkdiensten na 1 mei. 's Avonds ging hij voor de laatste keer voor als predikant van de Hervorm de Gemeente Sint-Annaland. Als tekst had hij Openbaringen 21:10 gekozen over het nieuwe Jeruzalem. „De zichtbare kerk doet er niet toe", aldus ds. Hoek die als slot zang Psalm 122:1 liet zingen: ,Kom ga met ons en doe als wij.' Maandagavond moesten de brie ven van de bezwaarden binnen zijn, die niet mee willen de PKN in. Totaal bleek het om 350 leden te gaan. Aangezien dat over het algemeen trouwe kerkgangers zijn, valt de helft van de bezoe kers van de zondagmorgendienst (rond de 600) in Sint-Annaland weg. In tegenstelling tot Sint- Maartensdijk (Rehoboth), Poort vliet (ds. Tj. de Jong) en Tholen (Immanuël) heeft hervormd Sint- Annaland nog nooit met zo'n scheuring te maken gehad, al zijn er in de loop der jaren wel hon derd leden naar Rehoboth ge gaan. Per I mei verlaat echter te gelijk een forse groep de Hervormde Gemeente Sint-Anna land, zoals de tot de PKN beho rende gemeente gewoon blijft he ten. zijn alle poliklinische afdelingen gesloten, met uitzondering van de afdeling spoedeisende hulp. 4 Advertentie I.M. Advertentie I.M. Vanaf zondag 2 mei worden in de Nederlandse Hervormde kerk te Sint-Annaland vier kerkdiensten gehouden. De Hervormde Gemeente die verder gaat onder de vlag van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) houdt om 9.00 en 16.30 uur dienst, de bezwaarden o.l.v. ds. P.C. Hoek gaan om 11.00 en om 18.30 uur ter kerke. Een en ander is uit vloeisel van de scheuring in de Hervormde Gemeente die het gevolg is van de fusie van hervormden, gereformeerden en lutheranen. Vanaf zondag a.s. woren er vier diensten in de N.H. kerk te Sint-Annaland gehouden.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2004 | | pagina 3