PSD-kaarten Provincie Zeeland Four Freedoms Award 2004 5 Moeizame zege op hekkensluiter Alice in Wonderland sprookje in het echt Informatie centrum In beroep Verlies Emergo Koersballen Donderdag 11 maart 2004 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 19 Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 11/2004 Afdeling Communicatie, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 14 00 infocentrum@zeeland.nl Op 8 mei worden in Middelburg de de Four Freedoms Awards uitgereikt. Provinciale Staten Economie en Mobiliteit Ecologie en Water Burgerinitiatief SPS 2 ook voor Bruse sterk Thol.Boys 4 slecht Verlies Thol.Boys 5 SPS 3 verslaat koploper Winst en gelijkspel AVC dames Dartcentrum A verrast Overkant 2 Eerste prijs Spido Jeugd Tim Dees tweede in Temse Tandje Bij Kleurrijkeindrukwekkende avonturenreis In het Zeeuws biologisch museum te Oostkapelle is de tentoonstelling Alice in Wonderland te zien. Er zijn ver schillende sfeerkamers ingericht voor kinderen vanaf vier jaar. Via een muziekkamer waar afbeeldingen van oren staan en waar kinderen ook geluiden kunnen ma ken, een insectenkamer en een roze kamer wordt het verhaal van Alice in Wonderland verteld. Abdij Het bestellen van restitutieformulieren voor het verzilveren van het tegoed op de waardekaarten kan nog maar een paar dagen op de vol gende drie manieren. De formulieren kunnen worden afgehaald bij de receptie van de provin cie, Abdij 6 te Middelburg. Ondanks de sluiting van het informatiecentrum kunnen de formulieren wel telefonisch aangevraagd worden via nummer 0118-631400 en via de e-mail infocentrum@zeeland.nl en de website www.zeeland.nl, knop digitaal loket, veel gestelde vragen. De (gratis) antwoordenveloppe die met het formulier meegestuurd wordt, moet uiterlijk 15 maart binnen zijn in Vlissingen. Formulieren die later dan 15 maart, een jaar na de laatste vaart van de veerboten, binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. Het informatiecentrum van de provincie zal in de periode van 8 tot en met 16 maart gesloten zijn in verband met een verhuizing. Een aantal kantoren in de Abdij gebouwen zal tot maart 2005 grondig verbouwd worden, waar onder het Roosevelt Study Center (RSC) en het informatiecentrum en de filmzaal van de provincie. In deze periode kan uitsluitend informatie opgevraad worden via het e-mailadres infocentrum@zee- land.nl of per brief Informatie centrum provincie Zeeland, Post bus 6001, 4330 LA Middelburg. Alle aanvragen zullen zo snel mogelijk na 15 maart afgehan deld worden. Alle ter inzage liggende stukken kunnen in die periode op werkda gen worden ingezien bij de Abdij bibliotheek, Abdij 6 te Middel burg. Openingstijden van 9.00- 12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Vanaf 16 maart zijn het informa tiecentrum, de medewerkers van het RSC en de afdeling communi catie weer bereikbaar voor be zoekers op het nieuwe adres: Nieuwe Burg 42 in Middelburg. De bibliotheek van het RSC opent de deuren weer vanaf 1 april op hetzelfde adres. De openingstijden van het infor matiecentrum zijn vooralsnog van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Op de nieuwe locatie zal een doorlopende open stelling gerealiseerd worden van 9.30 tot 16.30 uur. Via deze rubriek zal bekend ge maakt worden, wanneer deze rui mere openingstijden ingaan. Dinsdag 16 maart is de eerst volgende zitting van de advies commissie bezwaarschiften in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg. Om 13.00 uur zijn aan de orde de bezwaarschriften van KNNV, afdeling Bevelanden te Driewegen, Vogelbescherming Nederland te Zeist en Natuur- vereniging De Steltkluut te Terneuzen tegen een besluit van Gedeputeerde Staten (GS) van 9 december 2003. De ver enigingen zijn tegen de vergun ning aan Faunabeheereenheid Zeeland te Goes voor het doden, verwonden, vangen, bemachtigen of opsporen van smienten en daarbij gebruik te maken van een hagelgeweer. Om 14.00 uur worden de bezwaarschriften behandeld van dezelfde indieners, aange vuld met die van de Vereniging Vogelwerkgroep Walcheren en Maatschap Kole te Vlake tegen het besluit dat GS eveneens op 9 december genomen heeft. Hierbij gaat het om een ontheffing voor het doden van de grauwe gans en kolgans. Vervolgens wordt om 15.00 uur het bezwaarschrift van Nauta Dutilh Rotterdam namens BIK Sloopwerken B.V. behandeld tegen een besluit van GS van 14 oktober 2003 tot afwijzing van een verzoek om de looptijd van de last onder dwangsom op te schor ten. Tenslotte komt om 16.00 uur het bezwaarschrift aan de orde van het bestuur van de Stichting Film by the Sea te Middelburg tegen een besluit van GS van 25 november 2003 over de definitieve vast stelling van de subsidie voor het project Bytes by the Sea. Nieuws Buste Franklin Delano Roosevelt De onderscheidingen zijn ver noemd naar de Amerikaanse pre sident Franklin Delano Roosevelt, van wie de voorouders uit Zee land geëmigreerd zijn naar de Verenigde Staten. De vier vrijheden werden door Roosevelt tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgesproken in een rede tot het Amerikaanse con gres. Het betreft de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees. Roosevelt's echtgenote, Eleanor heeft ervoor gepleit dat de vier vrijheden werden opgeno men in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. De vrijheden vormen de grondslag voor de mensenrechten in de hele wereld. In Middelburg worden elke twee jaar vier van de vijf Awards uitge reikt aan personen die zich door hun inzet direct aan één van de vier vrijheden hebben verbonden en één Award aan iemand die zijn functie, persoonlijkheid en invloed langdurig heeft gebruikt voor de menselijke vrijheid in al zijn facet ten. Kofi Annan Dit jaar is de Roosevelt Four Freedoms Award toegekend aan Kofi Annan, secretatis-generaal van de Verenigde Naties. Hij krijgt de onderscheiding voor de wijze waarop hij probeert met tomeloze energie en grote be trokkenheid de levensstandaard van alle wereldburgers te verbe teren en vrede in de wereld te bereiken. Met zijn persoonlijke charme, diplomatieke gaven en beheerste overtuigingskracht heeft hij respect en vertrouwen weten te krijgen van de volkerengemeen schap. Overige Awardskandidaten Lennart Meri, oud-president van Estland, krijgt de onderscheiding voor de vrijheid van menings uiting. De politicus en schrijver/ filmer, heeft bijna een kwarteeuw lang gevaarlijke expedities onder nomen in moelijk bereikbare regio's van de voormalig Sovjet unie. Zijn films en boeken over het conflict tussen lokale cultuur en de centraal geleide planeconomie hebben in vele vertalingen hun weg over de wereld gevonden. De Palestijn dr. Sari Nusseibeh ontvangt de onderscheiding voor vrijheid van godsdienst. Als pro fessor in de filosofie en rector van de Al-Quds. Universiteit in Oost-Jeruzalem is hij een inspire rende en moedige pleitbezorger van het doorbreken van de ge weldsspiraal tussen Israël en de Palestijnen. De Afrikaanse Magguie Barankit- se krijgt de onderscheiding voor vrijwaring van gebrek. Meer dan tien jaar heeft zij zich ingezet voor hulp aan kinderen van alle etnische groepen in het door oor log verscheurde Burundi. Meer dan 10.000 kinderen vonden onderdak in haar "Huizen van Vrede". Ook heeft ze de strijd aangebonden tegen de versprei ding van de ziekte Aids in Afrika. Als laatste ontvangt de Neder lander Max Kohnstamm een onderscheiding voor de vrijwaring van vrees. Als Europeaan van het eerste uur stond hij aan de wieg van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de voorloper van de Europese Unie. Als pionier van de Europese een wording zette hij zich na de Tweede Wereldoorlog in voor sta biliteit en saamhorigheid. De voormalige vijanden moesten hun wantrouwen overwinnen om tot samenwerking te kunnen komen die tot nieuwe economische voor spoed heeft geleid. Zeeland De commissievergaderingen zijn openbaar, belangstellenden zijn van harte welkom voor het bijwo nen van de vergadering. Indien u wenst in te spreken wordt u vriendelijk verzocht dit uiterlijk een half uur voor aanvang van de betreffende vergadering te melden bij de commissie-grif- fier. Datum: ma 15 maart 2004 Aanvang: 13.30 uur Lotatie: 2e commissiekamer, Provinciehuis Voorzitter: A.A.D. Saman Commissiegriffier: Annemieke Lobik statencommissie@zeeland.nl tel.: 0118-631888 Agenda Statenvoorstel Projectleider schap Interregionaal IIIB pro ject Shared Space Regionaal Werkplan Verkeers veiligheid Zeeland 2004 Wijzigingsovereenkomst Duur zaam Veilig West Zeeuwsch- Vlaanderen Nota Verkeersveiligheid op maat Statenvoorstel fietsbrug Sloe- weg N62 Volgende vergadering 19 april a.s. De vergadering van de commis sie Ecologie en Water van maart komt te vervallen. De volgende vergadering is ge pland op 21 april 2004. Het burgerinitiatief geeft bur gers de mogelijkheid om zelf onderwerpen op de agenda van Provinciale Staten te zet ten. Daarmee komt de provin ciale politiek weer een stapje dichterbij. Een burgerinitiatiefvoorstel moet, behalve door de indieners, door minimaal 500 kiesgerechtigde burgers worden ondertekend. Het voorstel moet concreet zijn en betrekking hebben op een zaak, die onder de bevoegdheid van Provinciale Staten valt. Een paar onderwerpen zijn uitgesloten, waaronder de provinciale belas tingen. Indienen Een burgerinitiatief moet schrifte lijk worden ingediend bij de voor zitter van Provinciale Staten. In het voorstel dient nauwkeurig te worden beschreven welke beslis sing PS zou moeten nemen. Ook moet daarin een onderbouwing zijn opgenomen. De 500 hand tekeningen kunnen worden verza meld op een formulier dat u via de website www.zeeland.nl provinciale staten reglementen en verordeningen kunt down loaden. Hier treft u ook meer informatie over een initiatiefvoor stel aan. Na ontvangst beslissen Provin ciale Staten over de plaatsing van het burgerinitiatiefvoorstel op de agenda. Wanneer het voorstel eerst in een statencommissie wordt besproken, mag de indie ner ook aan de commissie een toelichting verschaffen. Heeft u hulp nodig bij het op stellen van een burgerinitiatief, neem dan contact op met de Statengriffie. U kunt ook eerst contact opnemen met een of meer Statenleden over het onder werp dat u bezighoudt. Statengriffie Balans 25 Postbus 6001 4330 LA Middelburg Reserve vierde klasse SPS 2 kan, als alles meezit, over drie weken de kampioensvlag hijsen. Ook in Bruinisse gingen de Tholenaren met de punten aan de haal, ze klopten Bruse Boys 3 met 0-4. SPS zette behoorlijke aanvallen op en na een kwartier schoot Berrie Hage - noodgedwongen links op het middenveld spelend - de bal, terug gelegd door Peter Noordijke, door de benen van de keeper in het doel. Uit een pass van Hage scoorde René van Vossen na ruim een half uur spelen 0-2. Uit bui tenspelpositie doelpuntte ook Maarten Joppe nog, maar dat feestje ging dus niet door. Na de theepauze werd het grimmi ger. Bru leek niet met grote cijfers te willen verliezen en nam met regelmaat mét de bal ook de tegenstander mee. De scheidsrechter, die voor de rust redelijk objectief floot, bleek het met die speel wijze eens te zijn. Maar hij toonde geen begrip als er een luchtduel werd uitge vochten waarbij een SPS'er hoger bleek te springen dan de tegenstander. Uitein delijk kwam de verdiende ruime uitslag tóch op het scorebord. Eerst wist Peter Noordijke de doelman te passeren. En acht minuten voor het einde soleerde in valler Maikel Goudzwaard, om vervol gens Comé Goudzwaard in staat te stel len de 0-4 aan te tekenen. Toen vond de scheidsrechter het blijkbaar welletjes, want met nog vijf minuten op de klok floot hij voor het einde. In een slechte wedstrijd verloor Tholen- se Boys 4 met 1-4 van hekkensluiter WC 3. De Tholenaren hadden het geluk niet aan hun kant. Want nadat een paar goede kansen op de openingstreffer zon der resultaat bleven, werd een verkeerde terugspeelbal van Maarten Bakx de geel-zwarten fataal. Maar tien minuten later trok Jaap de Vos met een afstands schot de stand weer gelijk (1-1). In een gelijkopgaande strijd profiteerde WC na de rust van de fouten aan Thoolse kant. Na een kwartier stond het 1-2. Tholen liep achter de feiten aan, er was te weinig bezieling en kansen werden simpel om zeep geholpen. Met nog twee treffers maakten de Halsternaren er 1-4 De vijfde keus van Tholense Boys be gon met tien man aan het duel tegen ZPR 2. En hoewel de Bergenaren - die derde staan - een veldoverwicht hadden, wisten de geel-zwarten de nul te houden. Toen tien minuten voor de rust het elftal gecompleteerd werd, ging het vreemd genoeg mis: 1-0. In de rust arriveerden twee verse krachten zodat er gewisseld kon worden. ZPR bracht twee balvaardi- ge middenvelders in, bleef de betere ploeg en kwam op 2-0. Een grotere voorsprong bleef uit dankzij de grote in zet van Tholense Boys en het slecht be nutten van de kansen. Via Marco v.d. Wielen kwamen de bezoekers zelfs terug tot 2-1, maar daar bleef het bij. De enige tegenstander waarvan SPS 3 deze competitie verloor, koploper Hal steren 2, werd zaterdag in de return aan de zegekar gebonden: 3-1. SPS staat nu stevig op de derde plaats, met maar drie punten achterstand op Alliance 2 waar men nog op bezoek moet. SPS verwachtte vooraf een moeilijke wedstrijd tegen het jonge Halsteren. Maar de Brabanders kregen in de eerste helft één kans, waarbij de bal voorlangs het doel werd geschoten. Verder stond de SPS-verdediging als een huis, waar door sommige Halsterse aanvallers na de rust wat gefrustreerd raakten. De paar kansen die de thuisclub in de eerste helft kreeg, leverden niets op. Na de hervat ting was er een vrije trap net buiten het zestienmetergebied. Michel v.d. Jagt schoot keihard op de keeper, deze kreeg het leer niet onder controle en Jan Hage was er als de kippen bij om het af te ma ken: 1-0. Halsteren ging in de aanval zonder dat dit kansen opleverde. De Bra bantse verdedigers hadden veel moeite met de snelle Jan Hage en Michel v.d. Jagt, die met overtredingen afgestopt werden. Eén keer leverde dat een straf schop op, waarmee Frenk Wiens zijn team op 2-0 bracht. Even later werd een Halstemaar met een rode kaart naar de kleedkamer gestuurd na een overtreding op Jan Hage. Bij SPS was Kees v.d. Maas de spitspositie komen versterken en hij verscheen uit een pass alleen voor de keeper en maakte het koelbloedig af. Halsteren bleef de aanval zoeken en kreeg ook kansen, maar het collectief van SPS hield stand. Pas in de slotminu ten werd het 3-1 uit een vermeende bui tenspelpositie. Het volleybaldamesteam van AVC werkte in vier dagen tijd twee wedstrij den af. Vrijdag werden de punten ge deeld met SDC uit Klundert (2-2) en maandag bleven de Thoolse volleybal- sters in Bergen op Zoom met 3-1 de baas over Zuvo. AVC staat op de vijfde plaats in de rangschikking, maar een derde plaats blijft haalbaar. De wedstrijd tegen Zuvo verliep wisse lend. Soms goed georganiseerd, soms erg rommelig waardoor AVC punten liet liggen. In heel de wedstrijd waren maar een paar echte aanvallen te zien. De ser vice was aan Thoolse kant goed en met name Adrie Villaneva scoorde daar veel punten mee. De setstanden waren 25-16, 25-9,23-25 en 25-16. Drie dagen eerder speelden de Tholena ren tegen middenmoter SDC niet best. De eerste set moesten ze dan ook nipt aan de tegenstander laten. In de tweede en derde set was AVC redelijk op dreef, maar benutte de aanvallen niet goed. Tóch wonnen de Thoolse dames, on danks dat de scheidsrechter verschillen de verkeerde beslissingen nam. Dat ge beurde ook in de vierde set en daardaar knapte er iets bij een aantal AVC'ers. Het beïnvloedde de sfeer in het team ne gatief en dat resulteerde in setverlies. Darten In de eredivisie van de Roosendaalse dartsfederatie was koploper Vossehol veel te sterk voor Oliphant 1 uit Sint- Maartensdijk die tiende staat. Het werd in Willemstad 9-1. Pole Position uit Tholen boekte tegen het laaggeklas seerde Double Trouble de maximale 0- 10 zege. En d'n Overkant 1 uit Tholen won met 7-3 van 't Zooitje. In divisie IA was er geen Thools succes. The Pub 1 verloor met 9-1 van Hof van Holland en d'n Overkant 5 moest met 4-6 de meerdere erkennen in Sportvriend 1. De derby in divisie 2A tussen Dartcen trum A en d'n Overkant 2 werd verras send gewonnen door de Poortvlietena- ren met 6-4. In divisie 2B moest Dart- centrum B met 3-7 de meerdere erken nen in Sportvriend 2. Tenslotte de laagste divisie. In 3A ein digde het duel tussen de nummers twee en drie, Sol 1 uit Sint-Philipsland en Distel, onbeslist: 5-5. Sol 2 bleef in 3B met 8-2 de baas over het lager geklas seerde Treffers 2. In 3C hield Oliphant 2, dat derde staat, koploper Carambole 3 verrassend op 5-5. Maar Haestinge verloor met 8-2 van de nummer twee, The Terminators. In 3D kwam van de drie Thoolse teams alleen Zeester uit Scherpenisse tot winst: 4-6 tegen Distel 4. D'n Overkant 4 verslikte zich in staartploeg Triple 8 en verloor met 6-4, terwijl The Pub 2 met 3-7 het onderspit delfde tegen Kannebuis 2. Deze week wordt een bekerronde afge werkt. Nog twee Thoolse vertegen woordigers zijn er: Pole Position neemt het op tegen Kefeeke 2 en d'n Overkant 1 treft Calypso Undertakers. In een moeilijke wedstrijd heeft Emergo met 7-10 verloren van DSO 3. De Tholenaren staan vei lig in de middenmoot. Van de jeugdteams wist alleen het E-team een punt te pakken. Zowel Emergo als DSO hadden on danks redelijk spel moeite met sco ren. De openingstreffer, van de ploeg uit Klundert, viel pas na veer tien minuten. De gasten liepen uit naar 0-4. Hoewel het spel tegen el kaar op ging, wist Emergo nauwe lijks dichterbij te komen en dat re sulteerde in een 4-7 ruststand. Na de hervatting scoorde DSO twee keer en daarmee was de wedstrijd ge speeld. Uiteindelijk werd het 7-10, waarbij Jaco van Heemskerk (3x), invaller Irene Farla (2x) en Marco _v.d. Hoek (2x) de korf vonden voor de thuisclub. Emergo B had het moeilijk tegen koplo per DVS uit Hendrik-Ido-Ambacht. De Tholenaren hadden pech in de afronding en keken bij de rust tegen een 1-6 ach terstand aan. Janet Moerland doelpuntte voor de thuisclub. Na de hervatting ble ven de bezoekers scoren, maar Emergo wist de korf niet meer te vinden. De 1-11 eindstand werd door de Tholenaren ge flatteerd genoemd. Tegen ELKV speelde Emergo C een re delijke wedstrijd. Maar in de eerste helft viel Lotte Muis al na tien minuten ge blesseerd uit. Haar vervangster Anouk van Puyfelik (van de E) moest een mi nuut na de invalbeurt eveneens tijdelijk naar de kant omdat ze een verdwaalde bal in het gezicht kreeg. De bezoekers uit Etten-Leur stonden bij de rust met 1- 6 voor. Na de hervatting probeerde Emergo tevergeefs om terug te komen. Het werd 3-11, met Thoolse treffers van Chantal Bentvelsen (2x) en Pascal Farla. Tegen Scheldevogels uit Bergen op Zoom speelde Emergo E een leuke en goed wedstrijd. Ondanks dat beide teams veel kansen kregen, werd er niet gescoord. Na de hervatting kregen de rood-zwarten de overhand, maar Schel devogels was af en toe met uitvallen ge vaarlijk. Gescoord werd er echter niet. Programma: Snel 3-Emergo 14.15 u., Springfield-Emergo C 11.30 u. Gymnastiek Een meisjesgroep van gymvereniging Spido te Oud-Vossemeer is met een eer ste prijs teruggekomen van een spring- toemooi voor de DE-lijn. Olympia Tho len behaalde een tweede en Excelsior Poortvliet een derde prijs. De Spido-meisjes (9-12 jaar) wonnen op het onderdeel kast/springplank ni veau E met 8,83 punten, de groep van Olympia werd hier met 7,4 punten ze vende. Met 8,22 punten werden deze Thoolse meisjes tweede op de mini- trampoline E, waar Excelsior met 7,39 punten als negende eindigde. In dezelf de leeftijdscategorie werd Excelsior achtste op lange mat E met 7,55 p, en Spido vijfde op de minitrampoline D (8,75 p), negende op kast/minitrampo- line D (5,22 p) en elfde op lange mat D (7,99 p). In de leeftijdsgroep 6-8 jaar werd Ex celsior vierde op lange mat E (6,85 p) en vijfde op minitrampoline E (6,33 p). En in de categorie 10-16 jaar was er voor de Poortvlietse meisjes een derde prijs op lange mat D (8,15 p) en een vierde op minitrampoline D (7,1 p). Op dit laatste toestel werd Olympia vijfde (7 p) en de Thoolse turnsters pakten de vierde plaats op minitrampoline/paard D met 5,5 punten. Tafeltennis In een moeizame partij heeft Smash met 7-3 gewonnen van hekkensluiter ODT. De Sint-An- nalanders staan nu vierde in de hoofdklasse, maar ze hebben nog een zwaar programma voor de boeg. Ook het tweede en het vijf de team, beide koploper in hun klasse, wonnen met 7-3. Het cruciale duel in de strijd om aan degradatie te ontkomen verliep van Sint-Annalandse zijde erg stroef. Een grote zege was noodzaak, maar pas bij een 3-3 tussenstand kon Smash afstand nemen. Met name de jeugdige spelers Gabriël Gunter en Anné van Dijke acteren de laatste weken zonder overtuiging, ze blij ken mentaal nog niet sterk genoeg te zijn. Gezien het getoonde spel kon Smash achteraf alleen maar ge lukkig zijn met de 7-3 winst tegen de Roosendalers. Christian van 't Hof won al zijn partijen en samen met Van Dijke het dubbelspel. Van Dijke won twee keer, terwijl Gunter maar één keer tot scoren kwam. Morgen gaat Smash op bezoek bij koploper 't Zand. Tegen degradatiekandidaat Effect 2 uit Terneuzen zat bij Smash 2 met na me Merijn v.d. Klooster lekker in zijn vel. Hij bleef ongeslagen en won met Harm Westdorp het dubbelspel. Westdorp won zelf twee partijen en Remco Vroegop één. Weliswaar staat Smash na deze 7-3 aan kop, maar het heeft twee wedstrijden meer gespeeld dan de concurrenten. Smash 3 was kansloos tegen koploper Kerkwerve 1 en verloor met 9-1. Mathijs v.d. Graaf redde de eer voor de Sint-An- nalanders, die stevig in de midden moot staan. Ook het vierde seniorenteam kreeg de koploper op bezoek, namelijk Smash '70 4 uit Noordhoek. De Sint- Annalanders dwongen een gelijkspel af (3-5) en die prestatie bracht hen op de derde plek. Tim Westerlaken speelde goed en won twee partijen. Het dubbelspel won hij samen met Peter Dieleman, die net als Esther Bruijnzeel één enkelpartij in zijn voordeel besliste. Bij Smash 5, dat Kapelle 9 met 7-3 klopte, waren Rina Bout-den Ouden en Piet van Dijke de smaakmakers. Ze bleven ongeslagen, terwijl Anné Sturris zonder punten bleef. Smash blijft koploper, maar het zag TCS 6 twee punten dichterbij ko men. Het verschil is zes punten. Bij de jeugd verloor het eerste team met slechts 6-4 van de nummer twee, Yerse- ke. Geen verkeerde uitslag. Cindy v.d. Klooster won twee partijen, Martijn v.d. Klooster en Alieke Vroegop ieder één. Ook het tweede jeugdteam verloor met 6-4. In Breda was Belcrum net iets te sterk. Peter Overbeeke boekte twee overwinningen, de andere punten kwa men van Maurits Keur en Ilona Pleune. In dezelfde poule verloor Smash 4 met 10-0 van Vice Versa uit Oudenbosch. Voor de leden van dit team is het in hun eerste competitie écht ervaring opdoen. Smash 3 deed die ervaring de afgelopen paar jaar al op en gaat nu fier aan de leiding. De Sint-Annalanders stuurden RDT met een 10-0 nederlaag terug naar Lamswaarde. Komende zaterdag nemen ze het op tegen de nummer twee, RDT. Programma zaterdag: 't Zand-Smash (12/3), Smash 2-Sar 2, Smash 3-Oude- lande 2, Tanaka 9-Smash 4 (12/3); Mar- kiezaat-Smash jeugd 1, Smash 2-Vice Versa, RDT-Smash 3, Smash 4-Tanaka. De thuiswedstrijden in de Wellevaete beginnen zaterdagmiddag om half drie. Woensdagavond organiseert Smash voor het eerst een tafeltennistoernooi dat open staat voor personeelsleden van de Remmerswaal Groep. Vanaf zeven uur worden de partijen gespeeld in de Welle vaete en rond tien uur is de prijsuitrei king. Uitslagen van de gespeelde wedstrijden van Oud-Vossemeer: I. mevr. J. Bolier en mevr. C. van Mierlo 23 p; 2. mevr. L. van Poortvliet en mevr. T. Voshol, én mevr. N. Priem 15 p; 4. K. Voshol en mevr. J. Potappel 11 p; 5. mevr. A. Bos- ters en mevr. C. van Dijke 10 p; 6. mevr. D. van Dijke en mevr. C. Vriesma 7 p. Sint-Maartensdijk: Imevr. G. Verwijs en mevr. W. Lutt 33 p; 2. mevr. J. Nijstad en mevr. T. Goode 30 p; 3. mevr. C. van Mierlo 28 p; 4. C, Breure en me vr. L. Wielaard 22 p; 5. mevr. M. Dane en mevr. A. Poot 21 p; 6. mevr. T. Breure en A. Wielaard 12 p. Meulvliet: 1. D. Lindenberg en G. Bo lier 32 p; 2. L. Verschoor en L. van Bale 27 p; 3. J. Vroegop en R. Vroegop 25 p; 4. B. Schot 24 p; 5. T. Goode en J. Bos 23 p; 6. R. Bolier en W. Schot 19 p. Tholen stad: 1. mevr. R. Nagtegaal 25 p; 2. mevr. A. Scherpenisse 23 p; 3. me vr. R. van Driel, mevr. R. Burrows en R. v.d. Houten 19 p; 6. L. Soomers 12 p; 7. W. Scherpenisse 10 p. Wielrennen In het Belgische Temse-Velle is Tim Dees uit Tholen zondag tweede gewor den in een wielerwedstrijd voor nieuwe lingen (15-16 jaar). Er verschenen 84 renners aan de start op een lastig par cours, want in elk van de zeven ronden moest twee keer een viaduct worden be klommen. De wedstrijd was levendig met veel demarrages. Op twee ronden van het einde sprong Dees (rijdend voor de Zeeuwse club Theo Middelkamp) weg en later sloten zich twee coureurs bij hem aan. In de laatste ronde ver grootte het drietal de voorsprong en in de eindspurt na 55 kilometer bleef Luigi Meersman de Tholenaar net voor. Dees reed een week eerder zijn eerste wed strijd, in Rijckevorsel-St. Jozef. Hier werd hij na een ontsnapping op 150 me ter van de finish teruggepakt door het peloton en uiteindelijk eindigde de Thoolse renner als zestiende van 43 deelnemers. Toerclub Tandje Bij uit Sint-Maartens dijk opent zaterdag het fietsseizoen. Het vertrek voor de eerste rit is om half twee. Iedereen die zin heeft om mee te fietsen, is welkom. De eerste ritten wordt er altijd rekening gehouden met afstand en tempo. Tandje Bij heeft in café De Zeeuwse Babbelaar (hoek Ha- ven/Kaaistraat) een nieuw clublokaal gevonden. Café Smerdiek aan de Markt, waar de toerclub in 1980 is opgericht, is vanaf dit seizoen door verschillende oor zaken verlaten. Indrukwekkend is vooral de kleu- renkamer, waarbij het net lijkt of je je onder water bevindt. Er staat een wrak en je kunt door duikbrillen via een wand kijken naar zeepaard jes en andere zeedieren. In deze ka mer zie je opgezette vogels uit de tropen met verschillende, opvallen de kleuren. Ze staan naast grauw gekleurde vogels uit Europa, zodat het contrast duidelijk zichtbaar is. De tentoonstelling is een avontu renreis voor iedereen vanaf vier jaar. In de verschillende kamers ontdekt de bezoeker de natuur. Het lijkt op een sprookje in de werke lijkheid. Dieren en planten hebben de gekste vormen en geluiden. Er wordt een beroep gedaan op de zin tuigen in een expositie waarin niets is zoals het lijkt. De droombelevin- gen van Alice vormen een aaneen schakeling van dwaze verwikke lingen en ontmoetingen met vreemdsoortige wezens. Via de onderaardse gang komt Ali ce terecht in de rariteitenhal, waar ze vertelt over het begin van haar vreemde reis. Ze komt' ook de meest bizarre dieren, planten en natuurverschijnselen tegen. Op de tentoonstelling kunnen kinderen wonderlijke opdrachten uitvoeren met behulp van een kijkwijzer. In de heemtuin is van alles te doen: het croquetspel dat gespeeld wordt door de Hartenkoningin en Alice. Enkele leden van schrijversvereni ging Pennevreugd hebben speciaal over het verhaal van Alice in Won derland gedichten geschreven. De ze staan op bordjes her en der in de tuin. Voor basisscholen en verjaar dagspartijtjes zijn speciale pro gramma's samengesteld. De ten toonstelling duurt tot en met 31 oktober 2004. Daan Hage van WIK Sint-Anna- land deed zaterdag voor het eerst mee aan een landelijke turnwed- strijd. Hij eindigde met 45,4 punten op de vijftiende plaats in zijn cate gorie (45 deelnemers). De resulta ten per onderdeel: vloer 6,5 p, volti ge 8,3 p, ringen 7,5 p, sprong 8,95 p, brug 6,45 p en rek 7,7 p. Gevonden. Bij de politie in Tholen is informatie verkrijgbaar over de volgende goederen, die tussen 21 februari en 4 maart zijn gevonden: een foto en twee sleutels of sleutel bossen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2004 | | pagina 19