Milieutijdingen Provincie Zeeland Van aardappelkelder tot zaadzolder Zoeken naar voorouders op inloopochtend heemkundekring In beroep Commissievergaderingen (Officiële Mededelingen Vissen voor Cliniclowns COLLECTEN Donderdag 20 november 2003 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 21 Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 47/2003 Afdeling Communicatie, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl De toepassing van baksteen als bouwmateriaal voor de woningen in de vijftiende eeuw, betekende het begin van de voor Zeeland kenmerkende scheiding tussen woon- en bedrijfsgedeelte van de boerderij. In het boekje 'Van aardappelkelder tot zaadzolder' worden de ontwikkelingen geschetst van Zeeuwse boerderijen. Milieu Vergunning bemaling uitbreiding RWZI Tholen Diabetes Werkgelegenheid Tholen stabiel Zoeken naar voorouders, een familiewapen, een portret, de geschiedenis van een boerderij. De vijftien bezoekers hadden ieder hun reden om de eerste inloopachtend van de heemkundekring Stad en Lande van Tholen te bezoe ken. In de ontvangstruimte van de Meesteef in Sint-An naland konden ze zaterdagochtend soms een tipje van de sluier optillen. Alleen punt voor reserves Emergo Kampioenschappen De Zwaluw Oud-Vossemeer Abdij In nummer 83 van milieutijdingen wordt stil gestaan bij de Mil joenennota 2004. Per sector wordt bekeken wat de uitwerking van deze nota is. Voor het groe ne beleid komt er een financiële impuls en wordt de aankoopplicht hersteld. Het beleid op het gebied van milieu spitst zich toe op het handhaven van de ont koppeling tussen economische groei en de milieudruk: economi sche groei mag niet leiden tot toename van de vervuiling. Afval preventie en gescheiden inzame ling door huishoudens en bedrij ven hebben prioriteit. Voor huis houdens is er een stimulerings programma waaruit het project 'Kansen in de zak'/'Haal eruit wat erin zit' wordt betaald. In het artikel over biologisch boe ren wordt aandacht besteed aan het bezoek van Zeeuwse agrari sche ondernemers aan Vlaamse biologische landbouwbedrijven. Uitwisseling en overdracht van kennis en ervaring waren de be langrijkste items. Het bezoek werd georganiseerd in het kader van het project 'Grensoverschrij dend Biologisch Boeren'. Tussen eilanden en contouren is de titel van een masterplan dat drie studenten van de Hoge school Larenstein (Arnhem) in opdracht van de provincie heb ben opgesteld. Het meest in het oog springend is het realiseren van een waterverbinding tussen het Veerse Meer en de Wester- schelde. Het Sloe zou volgens de plannenmakers dan weer zijn oude voorkomen terugkrijgen. De oostelijke rand van de waterver binding zou gebruikt kunnen wor den voor een opstelling van wind molens van 127 meter. De Arne krijgt in de visie van de studenten de functie van een ecologische corridor tussen de Wester- schelde en het Veerse Meer. Voor het recreatiecentrum De Witte Raaf is bedacht dat van dit centrum een eiland zou moeten worden gemaakt. Andere artikelen in Milieutijdingen nr. 83 gaan over diffuse bronnen, de Zeeuwse bodemkwaliteit in beeld, de streekplanherziening glastuinbouw en duurzaam onder nemen. Wie belangstelling heeft voor dit nummer van Milieutijdingen kan het opvragen bij het Informatie centrum van de provincie, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Mid delburg, tel 0118-631400. E-mail adres: infocentrum@zeeland.nl. Dit is ook het adres voor het aan vragen van een abonnement op Milieutijdingen. Op 2 december 2003 zal de adviescommissie bezwaarschriften van de provincie Zeeland een zitting houden tot het horen van belanghebbenden in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg. Onder voorbehoud van wijzigingen komt om 15.30 uur de volgende zaak aan de orde: Het Comité geluidshinder wijk Sint Albert te Sas van Gent heeft een bezwaar gemaakt tegen een besluit van GS van 22 juli 2003 inzake het afwijzen van het verzoek tot handhavend optreden ten aanzien van Cerestar Benelux betreffende de geluidsniveaus op een controlepunt waar geluidsmetingen worden gedaan. Voor meer informatie over deze zaken kan tijdens kantooruren op werkdagen contact worden opgenomen met de secretaris van de adviescommissie bezwaarschriften, mevrouw C.W. Ramondt, telefoonnummer 0118-631377. Nieuws sinds de tweede wereldoorlog hebben de bedrijfsgebouwen in de provincie Zeeland hun oor spronkelijke functie verloren. De oude woonhuizen voldoen niet meer aan moderne eisen wat betreft het wooncomfort. Boven dien verliezen door de schaalver groting in de landbouw veel boer derijen hun agrarische functie. De historische gebouwen raken daar door in verval, vele zijn intussen gesloopt en enkele hebben een geheel nieuwe bestemming ge kregen. Gelukkig telt Zeeland nog een paar honderd historische boerderijen, waarvan de oudste uit de zeventiende eeuw dateren en enkele zelfs bouwdelen uit de zestiende eeuw hebben. Gids In het boekje staat de boerderij- bouw beschreven vanaf de mid deleeuwen tot op heden. Tevens worden de nog bestaande histori sche boerderijen in de provincie besproken. De afbeeldingen in dit boekje nodigen uit om ook zelf op zoek te gaan naar de histori sche boerderijen in de provincie. Het boekje kan in elk geval dienst doen als gids én als onderhou dende lectuur. 'Van aardappelkelder tot zaadzol der' is voor €4,50 te verkrijgen bij elke boekhandel en bij het Informatiecentrum van de provin cie Zeeland, Abdij 9, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 0118-631400, e-mail informatiecentrum@zeeland.nl. In een serie met onderwerpen over een cultuurhistorisch onder deel van de Zeeuwse geschiede nis is het twaalfde boekje uitge geven, 'Van aardappelkelder tot zaadzolder'. In dit boekje gaat het om de historische boerderijen in de provincie Zeeland. Deze boerderijen vormen opvallende elementen in het Zeeuwse land schap. Dit komt niet alleen door hun omvang, maar ook door hun vorm en functie. Deze typische Zeeuwse boerderijvorm is ont staan in de zestiende en zeven tiende eeuw, toen door grote bedijkingen en veranderingen in het boerenbedrijf behoefte aan nieuwe bedrijfsgebouwen ont stond. Complex van gebouwen Vroeger was voor mensen van buiten Zeeland een Zeeuwse boerderij niet echt een boerderij. In de rest van Nederland was een boerderij een compact gebouw waarin woonruimte, stallen en opslagruimte onder één dak samen zijn ondergebracht. In Zeeland was een boerderij een complex van gebouwen, gedomi neerd door een grote schuur met een hoog rieten dak en zwartge- teerde houten wanden. Daarbij stond een bescheiden ogend bak stenen woonhuis dat uiterlijk in niets verschilde van de burger woningen in de dorpen. Tevens was er een reeks bijgebouwen: wagenhuis, karnhuis, bakkeet, varkenshok, enzovoort. Veranderingen Onder invloed van de ingrijpende veranderingen in de landbouw Volgende week zijn er weer vergaderingen van diverse staten commissies. De vergaderingen zijn openbaar en worden gehou den in het provinciehuis, Abdij 6, Middelburg. Aan het begin van elke vergadering is er gelegenheid voor het publiek om gebruik te maken van het spreekrecht. Maandag 24 november, aanvang 13.30 uur, vergadert de com missie Economie en Mobiliteit. Aan het begin van de vergade ring komen diverse ingekomen brieven aan de orde. Twee zaken betreffen het fietsvoetveer Vlissingen-Breskens. Op het gebied van openbaar vervoer worden vragen gesteld over het openbaar vervoer op het traject Breskens-Brugge en een klacht over Connexxion. De commissie bespreekt verder de voorstel len van Gedeputeerde Staten inzake Kwaliteit en financiering openbaar vervoer 2004-2007, Economisch Stimuleringsbeleid Hulst-Sluis en minionderneming "Groen" van praktijkschool Het Bolwerk te Middelburg. De commissie Sociale en Bestuurlijke Zaken vergadert op dinsdag 25 november. Deze bijeenkomst begint om 19.00 uur. Op de agenda staan de voorstellen van GS inzake Spelregels begrotingsuitvoering, de 13e, 14e en 15e begrotingswijziging 2003, de 5e wijziging van het Investeringsplan 2003 en de le wijziging van het Investeringsplan 2004, een voorstel inzake zorg- en onderwijsaspecten van autisme en het beleidskader Jeugdzorg 2004-2007 inclusief nota van antwoord. Bij de actu ele beleidsthema's is de vraag van de heer Bergen (CDA) opge voerd inzake de kwaliteitsborging in de subsidieverordening jeugdzorg. De commissie buigt zich ook nog over het program ma van eisen in het kader van de financiële controleverordening en selectiecriteria voor Europese aanbesteding accountants diensten. De commissie Ecologie en Water vergadert op woensdag 26 november. Deze vergadering begint om 13.30 uur. Vrijdag 28 november, aanvang 9.00 uur is er een vergadering van de commissie Ruimte. Op de agenda staat het uitvoerings programma Vitaal Platteland Zeeland. De volledige agenda's van alle commissies en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij het Informatiecentrum van de pro vincie, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel 0118- 631400. E-mail adres: infocentrum@zeeland.nl. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag geo pend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De agenda's kunnen ook worden geraadpleegd via de website van de provincie, www.zeeland.nl. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aan het waterschap Zeeuwse Eilanden te Goes een vergunning Grondwaterwet met voorschriften ter bescherming van de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen verleend voor het onttrekken van grondwa ter ten behoeve van het uitbrei den van de RWZI Tholen, gelegen aan de Slabbecoornweg 1 te Tholen. De vergunning ligt van 20 novem ber tot en met 31 december 2003 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Tholen, Markt 1-5 te Sint Maar tensdijk, op werkdagen 's mor gens van 9-12, 's middags of 's avonds na telefonische afspraak (0166-668200 tst 13). Degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen de ontwerp- vergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerp-vergunning en belang hebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben inge bracht tegen de ontwerp-vergun ning kunnen tot en met 31 december 2003 tegen de ver gunning beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. De vergunning wordt op 1 januari 2004 van kracht, tenzij overeen komstig artikel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot E.J. Lere (tel. 0118- 631189). De sportvissersorganisatie Federatie Zuidwest Nederland heeft 2500 euro geschonken aan de stichting Clini clowns. De beide jeugdleden van de federatie - Jordy v.d. Zande uit Oud- Vossemeer was er daar één van - bo den zaterdag in Koudekerke een ver tegenwoordiger van de stichting een cheque aan. Dat gebeurde na afloop van het federatiekampioenschap. Aan die wedstrijd - op het strand tussen Dishoek en Zoutelande - deden 69 hengelaars mee en 53 van hen sloe gen vis aan de haak. Federatiekam pioen werd mevrouw J. Maas met een vangst van 232 cm. Bij de dames eindigde Clarinda v.d. Zande-Rijn- berg van 't Scharretje uit Oud-Vosse- meer als tweede met 18 cm vis. De collecte voor het Diabetesfonds heeft in Scherpenisse 672,46 euro opgebracht. De werkgelegenheid op Tholen en Sint-Philipsland is stabiel met uit zondering van de industrie, zo blijkt uit het jaarlijkse Ribiz-onder- zoek van de Kamer van Koophan del voor Zeeland. In heel Noord- Zeeland (daartoe behoort ook Schouwen-Duiveland) nam het aantal banen met 250 of 1% af, maar in de industrie was de daling 5% of 120 banen. In het onderwijs kwamen er daarentegen 60 banen (plus 7%) bij. Anders dan in de an dere Zeeuwse regio's kon de werk gelegenheid in de banksector ook nog groeien met 2,5%. In Zeeuws- Vlaanderen daalde die met 8%. De zorgsector in Noord-Zeeland kon echter niet profiteren van de alge mene trend van groei van de werk gelegenheid. Het aantal arbeids plaatsen bleef gelijk aan dat van het voorafgaande jaar. Het Ribiz-on- derzoek heeft betrekking op de pe riode mei 2002-mei 2003. In Noord-Zeeland bedraagt het aantal banen 22.350, in heel Zeeland 167.500, een daling van 3000. Zeeuws-Vlaanderen leed met min 1300 het meest, gevolgd door de Bevelanden met 1000. Een van de bezoekers, J. Moerland-Soeters uit Sint-Annaland, zocht meer informatie over de herkomst van een familiewapen. Op de achtergrond de heren Kousemaker en Leunis. Aan de hand van de gegevens die door de werkgroep stamboomon derzoek van de heemkundekring waren aangedragen. In de vorm van zo'n 2000 portretten, geregis treerde foto's van Tholenaren die tussen 1860 en 1915 op de gevoeli ge plaat voor het nageslacht be waard zijn. Of via de labtop waar de Zeeuws kwartierstaten in na te slaan waren. Of via een lijst met huwelijken van Tholenaren en Sint-Philipslanders die tussen 1690 en 1800 in Steenbergen trouwden. Wie wilde weten of een van de voorouders als zeevarende in dienst is geweest van de kamer van Zeeland van de Verenigde Oostin- dische compagnie (1671-1794) kon neuzen in een lange lijst met na men. Wie wilde weten of een voor zaat actief was betrokken bij de slavenhandel kon zijn licht opste ken in de lijst van de Admiraliteit van Zeeland (1750-1793). Zoeken doet weten, maar lang niet alle vra gen konden worden beantwoord. De meesten konden in hun zoek tocht echter wel op weg geholpen worden door ze de juiste bronnen aan te reiken. De vereniging kon ook twee nieu we leden inschrijven. Het ledental is nu 104. Volgende week vrijdag (28 november) wordt er in dezelfde ruimte om acht uur een lezing gehouden over het archeologisch bodemonderzoek dat voor de uit breiding van Maartenshof in Sint- Maartensdijk is verricht. De korfballers zijn begonnen aan de zaalcompetitie. Emergo leed daarin een ruime 9-16 nederlaag te gen ZKV. Het tweede team deelde de punten met All Ready: 8-8. Emergo opende sterk tegen de ploeg uit Zuidland. Er werd goed gecombi neerd en ZKV kon weinig uitrichten. Bij een 2-2 stand liepen de Tholena ren uit naar 5-3 en daarmee werd de rust bereikt. Na de hervatting liepen de gasten snel in. Het werd 6-6 en daarna ging het gelijk op tot 8-8. Bij deze stand werd het spel van Emergo minder. ZKV slaagde erin om een rui me voorsprong te nemen en won met 9-16. Voor Emergo scoorden Marco v.d. Hoek (2x), Kristian van Heems kerk (2x), Nicole Dam, Jaco van Dis, Marchel de Frel, Patricia Pelgrim en Justine Weijenberg. Emergo 2 kreeg het onbekende All Ready 3 uit Zierikzee op bezoek. Beide ploegen leken aan elkaar gewaagd, maar na een ge- lijkopgaande openingsfase namen de gas ten een ruime voorsprong (2-5). De rood zwarten schakelden een landje bij en kwamen voor de rust terug tot 4-5. In de tweede helft kwam All Ready nog wel op 4-6, maar daarna ging de thuisclub een stuk beter om met de kansen. Emergo nam een 8-6 voorsprong en leek te gaan win nen. Maar in de slotminuten werd het 8-7 en in de allerlaatste seconde scoorden de bezoekers de gelijkmaker. De Thools doel punten kwamen op naam van Jaco Rip (3x), Ad Farla (2x), Irene Farla, Arie Jan sen en Ruben Steketee. De B-jeugd verloor met 2-3 van Korbatjo. De ploeg uit Oud-Beijerland nam voor de rust een 0-2 voorsprong en kwam in de tweede helft zelfs op 0-3. Daarna pas ging Emergo beter draaien. Door treffers van Rick Bazen en Jan Lupker werd het nog wel 2-3, maar daar bleef het bij. Ook Emergo C bleef met lege handen ach ter. Het speelde ongeïnspireerd, waardoor tegenstander Juliana af en toe erg gemak kelijk aan doelpunten kwam. Bij de rast leidde de ploeg uit Oud-Gastel dan ook al met 3-6 en daar voegden ze in de tweede helft drie treffers aan toe. De Tholenaren wisten de korf in het tweede bedrijf hele maal niet meer te vinden en dat betekende een 3-9 nederlaag. Rhea Koopman (2x) en Chantal Bentvelsen scoorden voor Emer go. Emergo E speelde behoorlijk tegen Springfield, maar door één moment van onachtzaamheid konden de bezoekers uit Hoeven scoren. Door pech en goed verde digen van Springfield konden de rood zwarten in de 0-1 achterstand geen veran dering brengen. Thomas Farla en Ruben Hommel debuteerden in het E-team. Ook Emergo F had moeite om de kansen te benutten. Tegen ADO stond het bij de rast met 0-1 achter. In de tweede helft kwamen de Tholenaren langszij door een treffer van Marcella Ballemans, maar daarna vond ADO nog twee keer de korf en won zodoende met 1-3. De strafworpen eindigden in 11-11. Programma: Nio 3-Emergo, Juliana- Emergo B, Scheldevogels-Emergo E. HOK. Vitesse onaangewezen: 1. J. Ca- pelle, 2. A. Capelle, 3. D. Vaders. Aan gewezen: 1. D. Vaders, 2. J. Capelle, 3. 1. Berkeij. Midfond onaangewezen: 1. J. Capelle, 2. D. Vaders, 3. A. Capelle. Aangewe zen: 1. D. Vaders, 2. J. Capelle, 3. J. Buitenhuis. Dagfond onaangewezen: 1. M. v.d. Mark, 2. D. Vaders, 3. P. Hommel. Aan gewezen: 1. D. Vaders, 2. P. Hommel, 3. M. v.d. Mark. Overnachtfond onaangewezen: 1. J. Capelle, 2. C. Rijnberg, 3. F. Bal. Aan gewezen: I. F. Bal, 2. C. Rijnberg, 3. D. Vaders. Jong onaangewezen: 1. M. v.d. Mark, 2. A. Havermans, 3. D. Vaders. Aange wezen: 1M. v.d. Mark, 2. F. Bal, 3. A. Capelle. Navlueht onaangewezen: 1A. Haver mans, 2. D. Vaders, 3. A. Capelle. Aan gewezen: 1. A. Havermans, 2. F. Bal, 3. I. Berkeij. Keizer onaangewezen: 1. J. Capelle, 2. D. Vaders, 3. A. Havermans. Aangewe zen: ID. Vaders, 2. A. Havermans, 3. P. Hommel. DUIF. Vitesse: 1. J. Capelle, 2. D. Va ders, 3. A. Capelle. Midfond: 1 en 3. D. Vaders, 2. J. Capel le. Dagfond: I en 3. D. Vaders, 2. M. v.d. Mark. Overnachtfond: 1 en 2. J. Capelle, 3. F. Bal. Generaal: 1. D. Vaders, 2 en 3. J. Ca pelle. Jong: 1 en 3. M. v.d. Mark, 2. F. Bal. Navlueht: I. A. Havermans, 2. P. de Wilde, 3. D. Vaders.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2003 | | pagina 21