Jachthaven Sint-Annaland krijgt 576.250 euro subsidie Europa Extra spreekrecht krijgt brede steun Groepswonen voor ouderen met dementie Basisscholen Tholen in de knel Dertig mille humane hulp aan asielzoekers Watersport Stavenisse ontevreden over gemeente Gemeentew.s.v. en Busmariteam moeten 1.371.250 betalen COLLECTEN Deel politiek wil aandacht natuurbeheer Oud-Thoolse honderd jaar Open dag van trekpaarden met foto-expositie Laatste jaren al 1700 m schoolplein bebouwd met lokalen Donderdag 23 oktober 2003 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 7 Gehandicapten Winterberging Brandwonden Speelruimte Brede scholen Tijdsduur Bed, bad en brood Open huis in Maartenshof en De Schutse WD tegen steun uitgeprocedeerden Voor uitbreiding en verbetering van de jachthaven in Sint-Annaland geeft de Europese Unie 576.250 euro subsidie. Het totale project kost echter 1.947.500 euro. De eigen inbreng van gemeente, watersportver eniging en Busmariteam bedraagt dus 1.371.250 euro. In november zul len zowel de ledenvergadering van de w.s.v. als de raadscommissie ge meentelijke ontwikkeling een oordeel geven over de plannen. Aan de Koelhuisweg, vlakbij de jachthaven in Sint-Annaland, wordt aan de staalconstructie gewerkt voor twee loodsen van Busmariteam. De gemeenteraad steunt in principe het voorstel van de PvdA om het spreekrecht voor burgers bij commissievergaderingen te verruimen. D66 was donderdag in de commissie algemeen bestuur zo mogelijk nog blijer met die steun dan de sociaal-democraten. „Ik ben er ontzettend blij mee. Want ik roep dit al zoveel jaren, maar tot nog toe kreeg ik er geen enkele steun voor", zei J. van den Donker. Verschillende commis sieleden willen de beschikbare inspreektijd nader geregeld zien. M.A.J. van der Linde zei de opmerkingen in samenspraak met raadsgriffier A.G. van de Sande te zullen verwerken. Vanavond neemt de gemeente raad een definitief besluit. „Nu er groen licht van Europa is, kun nen we verder. Het gaat de goede kant op", zegt ir. H.M. Kievit namens de gemeente Tholen. „Heel mooi, maar het moet allemaal nog waargemaakt worden, al heb ik daar goede hoop op", aldus wsv-voorzitter A.P.M.M. van Gurp. De Europese subsidie van ruim 2 mil joen euro maakt deel uit van het MAYA2-project (marina yachting), waarbij het gaat om verbetering van de kwaliteit van de watersportvoor zieningen in Sint-Annaland, Zierik- zee en Breskens. Behalve de provin cie Zeeland zijn ook de gemeenten Tholen, Schouwen-Duiveland en Sluis erbij betrokken. Het geld kan worden gebruikt voor verbetering van de jachthavens, voor promotie, ken nisuitwisseling, veiling en duurzaam toerisme. In Sint-Annaland wordt de herstructurering ter hand genomen, waarbij plek wordt ingeruimd voor de ontwikkeling en het onderhoud van zeewaardige aluminium jachten. Bij Marina Port Zélande aan de Grevelin- gen gaat het om milieuvriendelijke middelen ter vervanging van de huidi ge anti-foulingverf om algenaangroei op de scheepswanden te voorkomen. Gedeputeerde drs. G.L.C.M. de Kok is blij met de extra impuls. „Onze doelstelling komt zo dichterbij: met behulp van goed geoutilleerde havens meer uitwisseling verwezenlijken in de recreatievaart tussen Engeland, Frankrijk, België en de Zeeuwse Del ta." In MAYA2 doen vijftien bedrijven en overheidsinstanties mee uit Engeland, Schotland, Ierland, Frankrijk, België en Nederland. Gezamenlijk hebben zij een investeringsprogramma ont wikkeld van tien miljoen euro, waarin de Europese Unie 4,5 miljoen euro bijdraagt. Met de aanpak in de Zeeuwse jachthavens wordt een nieu we fase van het provinciaal water- sportactieplan ter hand genomen. Me de dankzij de ruim 2 miljoen euro subsidie voor Zeeland kan tot 2006 in totaal bijna 5 miljoen euro worden geïnvesteerd in watersportprojecten. De nationale collecte verstandelijk gehandicapten heeft in de gemeente Tholen totaal 6065,91 euro opge bracht. Dat is een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar, toen 5818,44 euro bijeen werd gebracht. Voor het tweedejaar op rij is er in Oud-Vosse- meer niet ingezameld wegens een gebrek aan collectanten. De op- Bij stichting Recreatietoervaart Ne derland SRN is ook nog subsidie aan gevraagd voor het project Sint-Anna land, waarbij op minimaal zo'n 60.000 euro wordt gerekend. De pro vincie komt zelf ook nog over de brug, als de gemeente een gelijk be drag betaalt. De w.s.v. wil 55 tot 60 extra ligplaat sen maken, een passantensteiger en een steiger bij het CZAV-gebouw, waar de watersporters kunnen aanleg gen om gemakkelijker de winkels in het dorp te kunnen bereiken. In drukke perioden kan die steiger ook voor pas santen worden gebruikt. In de afgelo pen zeer warme zomer was de Sint- Annalandse jachthaven regelmatig vol. De gemeente legt de nieuwe lig plaatsen aan, maar de kosten daarvan worden via de jaarlijkse pachtsom aan de w.s.v. doorberekend. „Een verho ging van het liggeld met ongeveer 7% zal onvermijdelijk zijn", denkt voor zitter Van Gurp. „De aanleg van de winkel- en passantensteiger, het duur ste onderdeel van het plan, kunnen we echter niet zelf betalen. Dat heeft ook in hele hoge mate een functie voor de plaatselijke economie. Daarom voeren we frequent overleg met de gemeente over onze plannen, die we komende winter willen uitvoeren", aldus de wsv-voorzitter. Voor Busmariteam is de aanleg van de nieuwe kade in de haven nog wat verder weg. Over de verdeling van de kosten moet nog gesproken worden. „De kade is het volgende station, we zijn nu eerst met de winterstalling aan de Koelhuisweg bezig", vertelt B. Busman. „De eerste contouren zijn nu zichtbaar. De vergunningen en berekeningen hebben wat voor vertraging gezorgd, maar dankzij het goede weer hebben we dat bij het maken van de fundering en het stor ten van 600 m3 beton voor de vloer weer ingehaald. Alles gaat nu voor spoedig. Het watersportseizoen is laat omdat het mooie weer zo lang brengsten per plaats zijn als volgt: Tholen 2178,94 euro, Poortvliet 484,87 euro, Scherpenisse 642,62 euro, Sint-Maartensdijk 613,41 euro, Stavenisse 623,14 euro, Sint-Anna land 909,14 euro, Sint-Philipsland 613,79 euro. Voor de Ned. brandwondenstichting is in Sint-Philipsland en Anna Jaco- bapolder 664,35 euro gecollecteerd en in Stavenisse 430,16 euro. aanhield. De derde week van novem ber hopen we de eerste schepen in de winterstalling te kunnen zetten", zegt Busman. Op het terrein van 2,6 ha komen twee loodsen van in totaal 3750 m2, waarvan 3000 m2 is be stemd voor de stalling van jachten. Grote deuren van 8 meter hoog ma ken het mogelijk de meeste typen CU, D66 en PvdA willen in de pro grammabegroting van de gemeente graag een paragraaf opgenomen zien over natuurbeheer. In de commissie middelen zei A.L. Piet dat het hem erom gaat, duidelijk te maken dat de gemeente aandacht heeft voor dit on derwerp, en niet om er geld voor in de begroting op te nemen. Het zou onder het hoofdstuk milieu in de be- In de programmabegroting voor 2004 staat, dat er onvoldoende geld opzij is gelegd voor opknappen en nieuw bouw van scholen. Als gevolg van on derwijskundige vernieuwingen zou den eigenlijk alle basisscholen aangepast of uitgebreid moeten wor den. Daarnaast leidt de groei van het leerlingenaantal in verschillende woonkernen tot knelpunten. Dat speelt al enkele jaren in Sint-Anna land en tijdens een kernbezoek is het gemeentebestuur daar ook gaan kij ken. Nog dit jaar zou er een visie over de herstructurering (met verplaatsing van beide basisscholen naar elders in het dorp als mogelijkheid) moeten liggen, waarna renovatie of nieuw bouw in 2006 kan plaatsvinden. Voor dat betreffende jaar is een investering opgenomen van 3,5 miljoen euro. Ook de verplaatsing van het Markie- zaatcollege van Sint-Maartensdijk naar Tholen is voor dat jaar voorzien, waartoe 6,5 miljoen euro in de inves teringslijst is opgenomen. Voor het Calvijncollege in Tholen staat uitbrei ding met 614 vierkante meter ge pland, de Groen van Prinstererschool in Scherpenisse en de Sint-Anthoni- schepen te herbergen. De loodsen worden optimaal geïsoleerd en voor zien van een meldinstallatie voor brand en inbraak. Naast Busmariteam komen ook Alumarine Holland b.v., Van der Velde jachtschilders en char- terbedrijf Enjoy Sailing in het pand. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben E. van Nuland van De Bes groting kunnen. Wethouder Heijboer was bereid dit onder de aandacht te brengen van zijn collega Van Kem pen, nadat hij aanvankelijk meende dat het - financieel - niet in te passen zou zijn omdat er geen natuurterrei nen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Ambtenaar J.M. Duine wees erop dat de gemeen teraad tot nu toe geen beleid voor na tuurbeheer geformuleerd heeft. D66'er D.P. Suijkerbuijk viel Piet bij. „Het valt immers niet te ontkennen dat onze gemeente aan de rand ligt van een nationaal park." Ook M.A.J. van der Linde (PvdA) steunde de CU'er. usschool in Oud-Vossemeer krijgen ruimte voor respectievelijk een acht ste en een vijfde groep. Echter, in Tholen dreigen De Regen boog en de Eben-Haëzerschool uit hun jasje te groeien. Daarom komt de gemeente met een noodvoorziening voor beide scholen in de vorm van een tijdelijk lokaal. En er blijft vol gens wethouder W.C. van Kempen ruimte om, mocht dat nodig zijn, nóg een noodlokaal te realiseren. P. van Belzen was daar kritisch over. „De af gelopen jaren is in Tholen al 1700 vierkante meter schoolplein omgezet in lokalen. Dat kan niet door blijven gaan, want dan gaat het knellen voor wat betreft de beschikbare speelruim te", zei de CU'er. In de hoek tussen de Molenvlietsedijk, Ten Ankerweg en Zoekweg zijn in het verleden vier basisscholen en een middelbare school geconcentreerd. Nu kan men daar in feite geen kant meer op. „Als je in een woonkern zóveel groei reali seert (in Stadszicht worden ruim 200 nieuwe huizen gebouwd - red.), ko- Van Nuland Partners uit Breda dinsdag benoemd tot tijdelijk project coördinator MAYA2-project. Tot ja nuari 2004 mag hij er van de provin cie maximaal 50 uren per maand aan werken tegen een uurtarief van 83,30 euro inclusief btw. Daarnaast worden nog reis- en verblijfkosten vergoed met een maximum voor de kilometer- De in Sint-Annaland geboren Johan na Pieternella Everaers is 7 oktober in verzorgingshuis de Goede Ree te Sommelsdijk honderd jaar gewor den. Geboren als bakkersdochter in een gezin met vier kinderen stond ze al op jonge leeftijd aan de trog om deeg te kneden. Na de lagere school moest ze in de bakkerswinkel mee helpen. In 1925 trouwde ze met de uit Poortvliet afkomstige Rogier van Splunter, die schildersknecht was in Tholen. De eerste twee jaar van hun men alle voorzieningen onder druk te staan. Zet daarom in zo'n nieuwe wijk een heel nieuwe school neer", opperde Van Belzen. Oudesluijs vroeg zich af of er in Tholen nog wel vier tot zes jaar gewacht kan worden. „We kunnen niet alles tegelijk. Voor Sint-Annaland zou er eind dit jaar een visie liggen, maar daar is het Markie- zaatcollege tussengekomen", re ageerde de wethouder. „Maar Tholen groeit, dus de problemen nemen al leen maar toe", zei J.J.P.A. Boulogne (ABT). De suggestie van Van Belzen over nieuwbouw in een andere wijk noemde Van Kempen prematuur. Maar in de volgend jaar op te stellen visie zal die optie zeker worden beke ken, viel uit zijn woorden op te ma ken. Een ander punt dat in de commissie werd besproken, is de 'brede school'. De vorming van 'brede scholen' is een middel om de kansen van kinderen te vergroten, staat er in de programmabegroting. Waar mo gelijk zal de gemeente daartoe sa menwerkingsverbanden stimuleren bij het (ver)bouwen van scholen en dorpshuizen. Nu al wordt er in be paalde woonkernen gewerkt aan het zo goed mogelijk begeleiden van de jeugd en het integreren van gebou wen, antwoordde Van Kempen op een vraag van M.J. Klippel (SGP) vergoeding van 28 eurocent. Van Nu land was ook al bij het voortraject be trokken en de provincie hecht grote waarde aan zijn blijvende medewer king. Hij beschikt namelijk over grote en specifieke kennis op watersportge bied. Van Nuland wordt aangestuurd door T. Peters van de provincie, hoofd MAYA2. huwelijk bleven ze in Tholen wonen, maar toen in Sommelsdijk een schil derszaak te koop kwam, trokken ze daarheen en het paar vond zijn draai op Goeree-Overflakkee. Er werden twee kinderen geboren, een zoon die nu 72 jaar is en een dochter van 61 In 1985 vierde het paar het 60-jarig huwelijksfeest. Vier jaar later over leed dhr. Van Splunter. Het breken van een heup maakte terugkeer naar haar dijkwoning voor mevr. Van Splunter onmogelijk. Na revalidatie in verpleeghuis de Samaritaan ging ze in 1990 naar de Goede Ree. Een tweede heupbreuk deed mevr. Van Splunter in een rolstoel belanden. over het beleid. Van Belzen stelde dat er twee soorten 'brede scholen' gecreëerd worden. „U zet bijvoor beeld in de ene plaats een peuter speelzaal in een dorpshuis (Sint-Phi lipsland, Sint-Annaland, Poortvliet en plan Oud-Vossemeer) en elders in een school (Scherpenisse, Sint- Maartensdijk, Stavenisse)." De wet houder gaf aan dat de omstandighe den in een bepaalde woonkern een rol spelen, maar dat het doel in ieder geval is om een algemene voorzie ning te creëren. Volgend jaar wordt onderzoek ge daan naar de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. „Moet dat nu nog een jaar duren, er ligt immer al een notitie", zei Van Belzen. Hij doelde op een afstudeerscriptie van één van de ambtenaren. Niet uit te sluiten valt dat de federatie openbaar basisonderwijs op afstand wordt ge zet of opgaat in een groter verband. De SGP is huiverig voor een schaal vergroting. „Het wordt onpersoonlij ker en een risico is dat de betrokken heid van ouders minder wordt", zei Klippel. De wethouder benadrukte dat bij een bestuurlijke schaalvergro ting er voor individuele scholen niet veel hoeft te veranderen. Het zoeken van een groter bestuurlijk verband, zoals dat in het bijzonder onderwijs ook volop gebeurt, wordt ingegeven door de noodzaak om voldoende specialistische kennis in huis te hou den. Het voorstel beoogt om burgers de mogelijkheid te geven punten onder de aandacht van raadsleden te bren gen, ook als deze niet op de agenda staan voor de betreffende commissie vergadering. „Ik heb de regeling zo drempelloos mogelijk willen maken. Maar we zullen in de praktijk moeten zien hoe het werkt en over een tijdje evalueren en zonodig aanpassen", al dus Van der Linde. De bedoeling is dat aan het begin van een vergadering een half uur inspreektijd beschikbaar is, dit naast het spreekrecht dat er voor ieder agendapunt is geregeld. Burgers die in willen spreken, moeten onderwerp en reden vóór de vergade ring melden bij de raadsgriffie. Dit laatste zorgt er voor, dat mensen niet met vragen bij een verkeerde com missie komen, of met onderwerpen waar de gemeenteraad niets mee van doen heeft, reageerde de PvdA'er op bezwaren van SGP-zijde. „Wij willen te allen tijde voorkomen dat de com missie een soort klachtenbureau wordt", zei M.J. Klippel. Een punt waar meer commissieleden aandacht voor vroegen, was de tijds duur. Die vond men over het alge meen wat lang, hoewel tot nog niet zo heel lang geleden de regeling voor spreekrecht ook was dat aan het begin van een commissievergadering een half uur beschikbaar was. Waren er meerdere insprekers, dan werd de tijd gedeeld en dat is ook in het PvdA- voorstel de bedoeling. De dertig mi nuten is het totale spreekrecht en niet Het college had verwacht dat voor ongeveer twintig asielzoekers de of ficiële juridische mogelijkheden waren uitgeput, maar het blijkt tot nu toe voor één gezin uit Sint-An naland op te gaan. Inlia Zeeland wordt ingeschakeld om te bekijken of de asielzoekers nog een kans ma ken te blijven (op bijvoorbeeld me dische gronden). Of te kijken hoe ze op een humane manier terug kunnen keren naar het land van herkomst zonder dat ze eerst op straat worden gezet. Het CDA liet bij monde van me vrouw M. Ligtendag-Quist weten met het voorstel in te stemmen. Zij keek ook naar de toekomst en wees erop dat vluchtelingen en asielzoe kers niet voorkomen in de visie be stemming Tholen 2025. „Nu heb ben we te maken met schrijnende gevallen. Zeker als je buren op straat gezet worden, komen mensen in actie." Ook H.W. van Eenennaam (SGP) stemde in. Hij vond namens zijn fractie dat voor deze categorie 'alle mogelijkheden onderzocht' moeten worden. Mensen uitzetten is een pijnlijke zaak, zei hij. Ze dienen van onderdak en eten voorzien te wor den totdat bekend is wat wel en niet (meer) kan. „Het is vooral zeer schrijnend als er een lid van de familie wegmoet, ter wijl de anderen mogen blijven." De SGP wil wel graag dat het geld dat eventueel overschiet, terugvloeit naar de post onvoorzien. ABT-raadslid C. van der Horst was het daarmee eens. Een heel ander geluid kwam van M.K. van Gorsel- de Oude (VVD). Ze stelde dat dit geen taak is van de gemeente. „Het gaat tegen het rijksbeleid in. Boven dien is de gemeente geen liefdadig heidsinstelling." Foto's van hoe het er vroeger op de boerderij met de paarden aan toe ging, zijn zaterdag te zien op de boerderij Candia tussen Oud-Vos semeer en Sint-Annaland. Henk Geluk van de heemkundekring Stad en Lande van Tholen stelde een kleine expositie samen ter ge legenheid van de open dag van de stichting Het werkend trekpaard Zeeland. Natuurlijk zijn - als het weer het toelaat - de trekpaarden de tijd per inspreker, beantwoordde Van der Linde een vraag van J.P. Bout (CDA). De PvdA'er vond dat de com missievoorzitter moet kunnen antici peren op de gang van zaken in een commissie en zonodig extra tijd moet geven. P. van Belzen (CU) vond die soepelheid echter gevaarlijk. „Soms moetje een spreker tegen zichzelf be schermen." Klippel wees erop dat er waarschijnlijk heen en weer gepraat gaat worden tussen inspreker en com missieleden. Daarom stelde hij voor om de behandeltijd van een onder werp op dertig minuten te stellen. VVD en ABT lieten merken, een half uur eveneens ruim te vinden. Een al ternatief zou kunnen zijn, een maxi mum tijd per inspreker te stellen. De SGP ziet de invoering van het al gemeen spreekrecht min of meer als het formaliseren van een informeel contact tussen burgers en raadsleden. Vroeger werden raadsleden al snel thuis of op straat aangesproken, maar dat is nu een stuk minder, aldus Klip pel. „We hebben juist minder verga deringen gepland om als raad meer naar buiten te kunnen treden, contact te kunnen leggen met de burgers", re ageerde R. Ravensteijn. Maar hij moest Klippel gelijk geven toen deze zei, dat sinds de invoering van het du ale bestel na de laatste verkiezingen raadsleden alleen nog maar méér tijd kwijt zijn aan het lezen van stukken en het bijwonen van - al dan niet openbare - vergaderingen. De griffier kondigde donderdag nog weer zo'n informatieve bijeenkomst aan: in ja nuari over het gebouwenbeheersys teem. M.A.H. den Haan (PvdA) noemde het een prima initiatief. Hij wilde weten of er al meer bekend is van het rijksbeleid nu er gesproken wordt over centra voor terugkeer die in leegkomende asielzoekers centra zouden moeten komen. Hij verbaasde zich over de late behan deling in de commissie omdat het voorstel al op 20 mei was geda teerd. Voor J. van den Donker (D66) riep het rijksbeleid 'slechts' vragen op. „Het slaat nergens op. Je mag men sen niet laten verpauperen." P. van Belzen (CU) prees de ge meente die 'voor de naaste op komt'. Hij was het er ook mee eens dat er ruim was begroot. Wethouder M.A.E. Velthuis lichtte toe dat het beleid van de regering is om minder mensen toe te laten. En legde uit wat er moet gebeuren met vluchtelingen die uitgeprocedeerd zijn. „De meeste gemeenten pakken dat wel op. Hier gaat het vaak om mensen die al jaren op Tholen wo nen en die nu te, horen krijgen dat ze alsnog weg moeten. Het gaat om één gezin met vijf mensen. In mei dachten we dat het om twintig men sen zou gaan. Er zijn al langer con tacten met Inlia Zeeland (oud-Setal- lander Gommert Burger is voorzit ter -red.). Die kan hun situatie op nieuw beoordelen. En de mensen kunnen zolang binnen de gemeente blijven wonen. Het gaat om hele simpele voorzieningen: bed. bad en brood." Het geld dat overblijft, zal terugge stort worden in de post onvoorzien, beloofde ze. Alle fracties, behalve de VVD, gingen akkoord met het voorstel. van Ko Brooijmans aan het werk te zien en ook wordt getoond hoe een jong paard beleerd wordt. Verder kunnen oude werktuigen bekeken worden. Eeuwenlang zijn de trekpaarden in gezet in het boerenbedrijf en de stichting probeert dat stukje cultu reel erfgoed te bewaren. Behalve op Tholen, doen trekpaardenhou ders op Walcheren, Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland mee aan de open dag. Belangstellenden kunnen zaterdag terecht tussen tien en twaalf uur en van half twee tot vier uur, op boerderij Candia aan de Bartelmeetweg (de provinciale weg) in Tholen. Advertentie I.M. Sport- en watersportvereniging Stavenisse (SWS) is ontevreden over de opstelling van de gemeente Tholen ten aanzien van de jachthaven. „Het is een zeer frustrerende zaak. Ons bestuur loopt met zijn kop tegen de muur. De kar moet vooruitgetrokken worden, maar de gemeente trekt o zo hard aan de rem", zeggen voorzitter Frank Deboeure en secretaris Marianne Kox. Op 6 november is er een overleg ge pland tussen SWS en de gemeente over verhoging van de liggelden. „Maar in de Eendrachtbode van 2 ok tober moesten we al vernemen, dat de liggelden omhoog gaan vanwege on derhoud aan steigers y^n drijvers (een gedeelte is dit jaar uitgevoerd), terwijl het bestuur van niets wist. Alle lig plaatshouders hebben inmiddels be richt gekregen over een verhoging, dus waar moeten we het 6 november dan nog over hebben? De beslissing is immers al genomen!" Deboeure en Kox vinden dat het halfjaarlijks over leg met de gemeente zeer weinig re sultaat oplevert. „Vaak wordt ons be stuur geconfronteerd met beslissingen die al genomen zijn en waar de ver eniging niets van afweet. We hebben het maar te slikken. De liggelden zijn de afgelopen jaren al behoorlijk om hoog gegaan en vooral voor de sport visser wordt het financieel erg zwaar." De 94 leden kunnen voor 15 euro contributie meedoen aan vis wedstrijden, toertochten en informa tiebijeenkomsten over veiligheid aan boord, GPS, enz. „Een bloeiende en zeer actieve vereniging, die tevens spreekbuis is voor de gemeente", zeggen de bestuursleden. Het steekt hen ook dat de jachthaven van Sint- Annaland (met die van Zierikzee en Breskens) een miljoenensubsidie in de wacht sleept. „Chapeau, maar waarom niks voor Stavenisse? We hebben het een keer voorgelegd aan de gemeente, want die weet welke weg ze moet bewandelen. Men zal de kleine, eenvoudige, maar gezellige haven van Stavenisse wel over het hoofd gezien hebben. Het enige dat wij verlangen, is dat de haven goed onderhouden wordt. Daar betalen we genoeg voor." Het bestuur zegt al ja ren te proberen om een goede en open overlegstructuur te krijgen. „Commu niceren is belangrijk, elkaar informe ren over de stand van zaken en be spreken hoe we samen met zo min mogelijke kosten de haven fatsoenlijk kunnen houden. Wij draaien op vrij willigers en hoe kan SWS deze men sen nog enthousiast maken en hou den? De vooruitgang is minimaal, maar we houden vol en zullen er alles aan doen om de watersportbelangen in Stavenisse zo goed mogelijk te blij ven behartigen", aldus voorzitter Frank Deboeure en secretaris Marian ne Kox. Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie wordt ook op Tholen mogelijk. Maartenshof in Sint-Maartensdijk en De Schutse in Sint-An naland geven daarover informatie tijdens een open huis op zaterdag 1 november. Dat gebeurt in het kader van een Zeeuwse actieweek 'Wo nen met dementie, kleinschalige zorg'. Oudere dementerenden werden vroe ger automatisch opgenomen in een klassiek verpleeghuis. De stichting Wonen met Dementie laat tijdens de actieweek zien dat het ook anders kan, namelijk met groepswonen. De mensen kunnen dan verblijven in een prettige woonomgeving waarin een huiselijke, vertrouwde sfeer wordt geschapen. Daarbij krijgen alle leden van de woongroep persoonlijke aan dacht van een overzichtelijk aantal verzorgers, zonder dat die zich aan strakke urenschema's moeten hou den. De zorg wordt gecoördineerd door een verpleeghuis. De nieuwbouw bij zowel het woon zorgcentrum Maartenshof in Sint- Maartensdijk als zorgcentrum De Schutse in Sint-Annaland krijgt zo'n kleinschalige voorziening met twee woongroepen. „Elke bewoner zal straks haar of zijn eigen zit/slaapka mer en badgelegenheid hebben, ter wijl men als kleinschalige wooneen- heid samen een woonkamer en keuken heeft. Daar worden samen met het team aangepaste activiteiten ontwikkeld, terwijl ook de zorg 24 uur aanwezig is", zegt vestigingslei der Mark Felius van Maartenshof. Dergelijke projecten zijn niet duurder dan de traditionele zorgvoorzienin gen. Op de website www.wonenmet- demenlie.nl is een overzicht te vin den van de kleinschalige voorzie ningen die er in het land al zijn. Belangstellenden kunnen 's morgens tussen half tien en half een terecht in Sint-Maartensdijk, en 's middags tus sen half twee en vier uur in Sint-An naland. In Maartenshof belicht een videofilm een project kleinschalig wonen. Verder is er een rondleiding door het woonzorgcentrum en de ap partementen. Ook wordt men geïn formeerd over de nieuwbouwplannen van Maartenshof en over de ontwik kelingen in de ouderenzorg in de ge meente Tholen. In De Schutse - waar twee eenheden voor acht mensen ko men - kan een PowerPoint-presenta- tie worden bekeken over de bouw plannen. De Eben-Haëzerschool is één van de Thoolse basisscholen die volgend jaar een extra lokaal krijgen om wat aan het nijpende ruimtegebrek te doen. De Regenboog en de Eben-Haëzerschool in Tholen krijgen begin vol gend jaar ieder een noodlokaal in verband met het ruimtegebrek waar mee beide basisscholen kampen. Het is een tijdelijke oplossing voor een of twee jaar, feitelijke uitbreiding staat pas voor de periode 2007-2009 gepland. Eerst komt Sint-Annaland aan de beurt. „Kunnen we wel zo lang wachten, want het is een nijpend probleem in Tholen", zei J. Ou desluijs (PvdA) in de commissie algemeen bestuur. De meerderheid van de raad wil uitgeprocedeerde asielzoekers blijven steunen. Met alleen de VVD tegen stemde de commissie welzijn en on derwijs in met het beschikbaar stellen van 30 mille om deze groep men sen onderdak te blijven geven totdat alle mogelijkheden door de stich ting Inlia Zeeland zijn bekeken.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2003 | | pagina 7